DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Scheep vaartm aatschappij en willen gaan vliegen Het consumenten-crediet in de praktijk Schacht, v. Papen en Fritsche voelen zich niet veilig Sjahrirs nieuwe kabinet samengesteld Duitsche scheepsruimte voor Nederland Uitbreiding bij Noach-fabriek Op de spelewei Haendels „Messias", werk voor groote muzikale waarde 'arja is dood Ontspanning AMERSFOORT IN HET GEDING Gironummer 510330 Bank: R'damschc Bank Postbus 9 - Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.—» per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 3 October 1946 Nr 458 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Bouw van nieuwe schepen te duur - Toestand van n u, onhoudbaar r\e directeur van de Stoomvaartmaatschappij Nederlandde heer U A. F. Bronsingheeft een overzicht gegeven van de plannen, die bij deze en andere stoomvaartmaatschappijen bestonden om ook het passa giersvervoer door de lucht, ter hand te nemen en van den huldigen toe stand der onderhandelingendie met de regeering worden gevoerd om te komen tot een spoedige verwezenlijking dezer plannen. onderhouden waarvoor tenminste Reeds in 1931 waren er plannen Reeds in Londen hebben vertegen woordigers der reederijen met de daar gevestigde regeering de wen- schelijkheid besproken, dat na de be vrijding den Nederlandschen reede rijen de gelegenheid zou worden ge- geven, naast zeeschepen, ook vlieg tuigen te exploiteeren. Toen de onderhandelingen geen voortgang meer hadden, omdat dui delijk was, dat met de K.L.M. geen overeenstemming kon worden be reikt, heeft de S.M.N., die zich ge durende den oorlog geheel hierop had gericht, voorbereidende stappen genomen om tot eigen luchtvaart- exploitatie te komen. Nauwkeurige berekeningen gedu rende den oorlog gemaakt, hadden echter al uitgewezen, dat met een redelijk inkomen aan post en vracht en met gebruikmaking van do be staande organisatie der reederijen, passagiers door de lucht vervoerd konden worden tegen passagecijfers, die belangrijk lager waren dan die, welke de luchtvaartmaatschappijen voor den oorlog vroegen. Na bespreking met. de vlietuigfa brieken in Amerika zijn aan de Stoom vaartmaatschappij „Neder- land" aangeboden: 4 Constella tions4 „Douglas", 4 Boeing si-rato- liners, te leveren in 1947. De maatschappij is voornemens een aantal van deze vliegtuigen in exploitatie te brengen voor eigen risico. De bedoeling blijft om dan de ta rieven vast te stellen in overleg met de K.L.M., waarbij de afvaarten af wisselend door een der deelnemende maatschappijen worden uitgevoerd. Vier vliegtuigen, type „Constella tion'' of „Douglas" hebben ongeveer gelijke vervoerscapaciteit per jaar als één „Oranje'1. Samen met de vliegtuigen der K.L.M. kan een tweemaal-daagsche dienst worden Sjalirir en de openingsrede van dr. van Mook In een interview, dat een cor respondent van Aneta gistermor gen met Sjahrir had, verklaarde deze. dat hij een zeer giinstigen indruk had van de openingsrede van dr. Van Mook op de confe rentie te Pangkalpinang. Hij ver klaarde, dat de rede „inderdaad zeer liberaal" was. „Vooral de wijze, waarop dr. Van Mook de kwestie betreffende de uitzending van Ncderlandsche troepen naar Indonesië be schreef, was zeer oprecht en over tuigend", zoo voegde Sjahrir er aan toe. Hij zeide nog, dat hij van meening was, dat dit een van de eerste aangelegenheden zou zijn. welke bij de onderhandelingen te berde zouden komen. Naar het Fransche persbureau A.F.P. bericht, zal Sjahrir in het begin van de volgende week ec.i samenkomst met lord Killearn hebben. Men verneemt verder, dat hij aan het hoofd zal staan van de delegatie, die de wapenstil standsonderhandelingen zal voe ren. Voor wie de visa-regeling niet geldt Van officieele zijde wordt me degedeeld, dat het bericht over het aanvragen van visa voor In donesië niet geldt voor hen, die voor de „Oranje" en de „Johan van Oldebarneveldt". welke sche pen binnenkort vertrekken, staan geboekt. Evenmin behoeven zij, die vóór.l October hebben ge boekt voor reizen naar Indië, zich aan de Lange Houtstraat, Den Haag te vervoegen voor visa. De-ze visa-regeling geldt even eens niet voor militairen. Boven genoemde categorieën kunnen dus op de reeds verkregen papie ren reizen. Britsche leveranties aan Indonesische republiek Een communiqué van bet repu- bhkeinsche ministerie van Voor lichting deelt mede, dat dc Brit- sche regeering 200 vrachtwagens van 3 ton zal leveren en verder 1.800 ton kolen per maand, ten einde de rijstlcveranties aan In- dia te bespoedigen. 18 liegtuigen noodig zijn. Na vertrek van de „Oranje" op 5 Octoher a.s. van Amsterdam staan nog 4000 passagiers op de wacht lijst om voor 31 December a.s. ver voerd te worden naar Indonesië. Hiervoor is slechts accomodatie be schikbaar op het m.s. „Oranje" vertrek medio December van Am sterdam voor 1500 passagiers. Eenige duizenden passagiers zullen dus moeten worden verschoven naar de eerste helft van 1947. Suikerbietencampagne begonnen Gisteren is de bietencampagne begonnen. De suikerfabriek „De Dinteloord" in West-Brabant hoopt aan een productie van 50 millioen kg suiker te komen, het geen voldoende is bet geheele land vijf en pen halve maand lang van suiker te voorzien. De gunstige vooruitzichten voor dc campagne, beteekenen zeker niet, aldus deelt men ons van deskundige zijde mee, dat het rantsoen verhoogd zal kunnen worden. Om de behoefte te dek ken komt men zelfs nog 30.000 ton suiker tekort. De invoer daar van is reeds verzekerd zoodat tot de volgende campagne het nor male rantsoen in ieder geval ver zekerd is. Naar wij vernemen, zijn 20 Duitsche zeoschepen met een ge- zamenlljken inhoud van 52.000 ton, als herstelbetaling aan Ne derland toegewezen. De nieuwe tabaksbon Het C. D. K. deelt ons mede, dat gedurende de week van 6 t.m. 12 October a.s. bon T 50 der tabaks- kaart recht geeft op twee rant soenen tabaksartikelen, NVV tegen de duurte Het Nederlandscli Verbond van Vakvereenigingen belegt onder de leuze „Met bet N.V.V. tegen de duurte" op Dinsdag 15 October, 's-morgens om 10 uur, in de groote zaal van Krasnopolsky te Amster dam een groot openbaar congres Als inleiders zullen optreden drs. G. M. Nederhorst, lid van de Tweede Kamer cn secretaris vin rle Stichting voor den Arbeid, en A. Vermeulen, bestuurder van het N. V. V. Zandvoorts strandschap begint zijn werk De Zandvoortsche gemeenteraad heeft het plan voor den wederop bouw, dat door ir. Friedhoff ont worpen is, aanvaard. Men besloot tevens tot instelling van een „strandschap", dat het bestuur over het strand en de onmiddel lijke omgeving zal voeren. Dc bur gemeester is voorzitter van dit nieuwe bestuurslichaam. De an dere bestuurders zijn vertegen woordigers van de gemeenten Haarlem en Amsterdam en van de ministers van Binnenlandsche en Sociale Zaken. 150.000 Kerstpakkettenbestemd voor militairen cn burgers in Indoncsiif. worden te Rotterdam door talloozc nijvere handen gereed gemaakt. Dezer dagen zal dc eerste verzending naar de Oost plpaJs vinden. (P_) liet Engclschc passagiersschip ..Queen Mary" maakte dc reis van Halifax naar Southamp. ton in den recordtijd van drie dagen. 15 min. cn 4$ scc. Üe alstand van 2131 mul werd algclcgd met een gemiddelde snelheid van 2S.S3 knoopen. Dc ..Queen Mary" hi/ aan komst in de haven van Southampton. Op den achtergrond het zusterschip Queen Eli zabeth" (pj TV/T EN verwacht dat Schacht, Von Papen en Fritsche vandaag 1VJ- Neurenberg zullen verlaten. Het derde Amerikaansche leger, in welks gebied Neurenberg is gelegen, kon hun geen reispapieren en vervoer verschaffen. Colonel Andrus, rle commandant van rie vei- ligheidsafdeeling, ging niet in op een verzoek van de verdedigers der drie mannen om bescherming voor hun cliënten, die naar men verklaart bevreesd zijn door de Duitsche autoriteiten gearresteerd te zullen worden. Pfeifer, de Beiersche minister zonder portefeuille, heeft verklaard, dat hij de drie vrijgesproken JDuitschers zou laten arresteeren als zij langer bleven dan de tijd, die benoodigd is voor het, verkrijgen van reispapieren naar ander gebied. Zij zijn schuldig volgens de zuiveiingswetten en zii zouden spoedig geïnterneerd worden, Terechtstelling vóór 16 October a.s. Dr. Wilhelm Högner. min'ster president van Beieren, heeft ge zegd, dat Von Papen, mocht hij n de Amerikaansche zóne blijven, door den raad voor de denazifi- ceering voor het gerecht zal wor den gedaagd. Högner zal een radiorede ^ou den, waarin hij naar men ver wacht verklaren zal, dat Von Papen, korten tijd, na zijn vrij spraak voor de Duitsche autoritei ten zal moeten verschijnen, „het geen beteekent. dat hij veroor deeld zal worden tot ettelijke ia- ren dwangarbeid". De Amerikaansche nieuwsdienst bericht uit Wiesbaden, dat leden van de Duitsche regeering van Groot-Hessen hebben beraad slaagd, of de zaak van Schacht, Von Papen en Fritsche opnieuw kan worden voorgebracht voor Duitsche gerechtshoven volgens Duitsch recht. Dr. Hermann Brill van de Groot-Hessensche staats- kanselarij, verklaarde later, dat de regeering niet voor zichzelf kan beslissen, of de gerechtshoven in Groot-Hessen daartoe bevoegd zijn, maar dat het ministerie van Het derde kabinet van dr. Sjah rir is thans bekend gemaakt. De volgende ministers hebben er in zitting: Minister-president en minister van Buitenlandsche Zaken: dr. Sjahrir: vice-minister van Buiten landsche Zaken: Hadji Agoes Sa- lim; minister van Binnenlandsche Zaken: mr. Roem; minister van Financiën: mr. Sjafroedin Prawi- ranegara; minister van Economi sche Zaken: K. A. Gani; minister van Voorlichting: Mohamed Nat; sir; minister van Justitie: mr. Soesanto; minister van Onderwijs mr. Soewandi; minister van Soci ale Zaken: mevr. mr. Maria Ul- fah Snatoso: minister van Ver keer en Waterstaat: ir. Djoeanda; minister van Openbare Werken: Putuhena: minister van Eere- dienst: Fatoerachman; minister van Gezondheid: Leimena; minis ter van Defensie: Amir Sjarifoe- din. De ex-voorzitter van de Perhim- poenan Indonesië Setiadjit. die redacteur van Vrij Nederland was, is vice-president van Verkeer en Waterstaat: verder hebben in het nieuwe kabinet als ministers zon der portefeuille zitting de Sultan van Djokjakarta, Soedarsono en dr. Tan Po Goan. Volgen,, radio Neurenberg beeft de geallieerde bestuursaad be sloten de vonnissen der veroor deelde nazi's vóór 16 October ten uitvoer te leggen. Justitie met het voeren der pro cessen zou worden belast, indien de bevoegdheid wordt erkend. In Frankrijk doodstraf voor zwarte kandelaren De Fransche nationale verga dering heeft zich bij handopste ken voor het invoeren van rle doodstraf voor prijsopdrijvers en zwarte handelaren in levensmid delen uitgesproken. Vanaf Maandag 7 October kun nen de aanvraag-formulieren voor het consumenten-crediet te gen den prijs van vijf cent aan de postkantoren worden afge haald. Naar aanleiding biervan brengen wij onder de aandacht van onze lezers, dat deze credie- ten. welke door de regeering be schikbaar worden gesteld, dienen moeten om het aankoopen van onontbeerlijke duurzame ge bruiksgoederen (in de eerste plaats kleeding en schoeisel) voor degenen, die deze niet uit hun in komens kunnen bekostigen, te vergemakkelijken. Wij wijzen er op, dat slechts voorschotten wor den verleend, zoodat terugbetaling moet plaats vinden. Deze terugbe taling geschiedt door het sparen van 1 per 100 van bet verleen de crediet. Met dit sparen moet worden begonnen onmiddellijk nadat bet crediet is toegekend. De voorschotten bedragen maxi maal 100 voor alleenstaande personen, en voor gezinnen waar van bet aantal leden vier of min der bedraagt 100 per niet-verdie- nend gezinslid, vermeerderd met 100 voor bet geheel e gezin. Voor gezinnen niet meer dan vier le den zal dit bedrag voor elk ge zinslid boven de vier met 25 worden verhoogd. Personen, wier houding of gedragingen geduren de den bezettingstijd of wier maatschappelijke gedragingen in het algemeen credietverleening on gewen scht maken, zullen ge heel of ten decle hiervan uitge sloten kunnen worden. Alleen zii, die volgens vooraf ingesteld Ci derzoek blijken aan de credietver leening behoefte te hebben, komen Hooge r rantsoenen voor de Duitschers Met ingang van 14 October zullen de rantsoenen in de Britsche en Ame rikaansche bezettingszone verhoogd worden. Dit geldt speciaal voor de hoeveelheden brood, suiker, visch en vleesch. Het aantal calorieën zal dan gestegen zijn tot 1550 per dag. Boesjir in handen der opstandelingen Het Iraansche hoofdkwartier heeft gisteren voor bet eerst toe gegeven, dat Boesjir aan de Per zische golf „definitief verloren" is. Bij Chazeroen, honderd kilo meter naar liet N.O., woeden ver bitterde gevechten, en het garni zoen dat door de opstandige stam men wordt overweldigd, zal ge dwongen zijn zich over te geven, als de versterkingen, die nu on derweg zijn, niet spoedig arrivee- ren. Royalistisch kabinet in Griekenland De Grieksche eerste minister Tsaldaris, heeft medegedeeld, dat de koning zijn goedkeuring heeft gehecht aan het door den premier gevormde geheel uit royalisten bestaande kabinet. er voor in aanmerking, waarbij een algemeene schaal als richtlijn zal strekken. Van saldi, ook geblok keerde, waarover aanvrager be schikt, moeten volledige inlich tingen gegeven worden. Do cre- dieten worden verstrekt in den vorm van waardebonnen, die uit sluitend gelden voor aankoop van uitdrukkelijk aangewezen artike len. De bonnen zullen geleidelijk geldig worden verklaard, naar mate de goederen boschikbaar ko men. De winkeliers, die deze bon nen in betaling aannemen, kun nen deze bij de kantoren der Ned. Middenstandsbank of waar schijnlijk ook bij de plaatse lijke Boerenleenbank verzilveren. De verleening der credieten ligt in handen van den pl. districts- raad, waarvan de burgemeesters voorzitter zijn. De aanvraagfor mulieren moeten ingevuld worden ingeleverd. De termijn van indie ning wordt op li Oct. geopend en zonder tegenbericht op 2 Nov. gesloten. STADSNIEUWS Naar wij vernemen, bestaan er bij de Directie van Noack's Fijne Vleeschwaren cn Conservenfa- briek uitbreidingsplannen. Deze in binnen- en buitenland bekende fabriek is reeds vole ja ren gevestigd aan den Soestcnveg tc Amersfoort. Nabij de fabriek bevindt zich een terrein met een oppervlakte van ongeveer vijftien hectare, dat zich uitstekend leent voor den bouw van een of meer ruime vleeschhallen. Plannen tot den bouw van dergelijke hallen zijn reeds in een vergevorderd stadium, maar het wachten is nog steeds op de benoodigde materia len. Dat men echter werk van een en ander maakt, moge blijken uit het contact dat de directie heeft met Amerika, vanwaar modellen van enkele zeer moderne worst machines werden ontvangen Ook heeft men reeds een bezoek ge bracht aan diverse machine-fa brieken in Zweden cn Zwitser land teneinde daar moderne worstmachines en dergelijke te bestellen. Zoodra deze plannen voltooid zijn, wil men grooterc aandacht gaan besteden aan den export, hetgeen uiteraard onze deviezenpositie ten goede kan komen. Sportveld „Bokkeduinen" krijgt kleedtent De handbalgroep „Amersfoort" heeft van de Gemeente bericht ontvangen, dat op het verzoek tot plaatsing van een afrastering cn een kjeedgelegenhcid op het ter rein in de „Bokkcduinen" alsnog gunstig is beschikt. De handbalgroep is bierdoor 1 it grooten nood geholpen Met be hulp van gebruikt mate riaal zal thans aan spelers en be zoekers een betere accomodatie verschaft kunnen worden. De Gemeente heeft biermede getoond een open oog te hebben voor de moeilijkbeden, waarmee vele Amersfoortsche sportvereni gingen momenteel door materiaal- schaarschte hebben te kampen. Een Amerikaansche leening van 40 millioen dollar aan Polen is goedgekeurd en geteekend. PINDELIJK, na overwinning van vele interne moeilijk heden, bieden ons de Amers foortsche Oratorio m-Vereeniging en het Toonkunst-koor met bet U.S.O. een uitvoering aan van Haendel's „Messias", o. 1. v. Adriaan C. Schuurman, en wel Vrijdagavond a.s. in de St. Joris- kerk. Als men de oude prenten van uitvoeringen van dit stan daardwerk der oratorium-littera tuur ziet, b.v. die van bet Haen- del-feest in 1781 in de Westmin ster-Abbey, moeten wij ons geluk kig achten, dat de a.s. uitvoering onder de hooge gewelven van de Jóriskerk plaats vindt. P EN overzicht van den oor- spronkelijken Engelschen tekst van dit werk (Vrijdagavond gaat het werk belaas in de meer bekende Duitsche versie) toont ons duidelijk het verschil met andere oratoria van Haendel zelf en ook met de Mattheüs-passie van Joh. Seb. Bach, met welk werk de „Messias" wel het best kan worden vergeleken; vergele ken natuurlijk met dien verstan de, dat Bach's historisch gegeven zich beperkt tot het lijdensver haal, terwijl de „Messias" in a. h. w. lapidare brokstukken een overzicht geeft over het geheele leven van den Verlosser. Haendel, die zelf den tekst voor zijn meesterwerk samenstel de uit zuiver bijbelsche teksten, volgde daarmede een voor zijn tijd nieuwen weg. Zijn tekst ver onderstelt de gebeurtenissen uit 's Heilands leven als bekend. ("feuilleton Een verhaal uit het jaar 1945 28 door Frank Anders F)e toestand was even somber als de loodgrijze luchf boven ons, waaruit reeds enkele dikke droppels begonnen te vallen. In die laatste oogenblikken van rujt. welke ons nog gegund waren, overwoog ik onze kan sen. Het had geen zin te gissen hoe sterk de Duitschers waren Veel kon den het er niet zijn. naar hun gedrag te oordeelen Waarschijnlijk was den officier een klein escorte meegegeven, dat zich, om de plechtigheid niet te verstoren, tot den afloop der begra fenis onopvallend in de buurt had opgehouden. Ruurds optreden had tn- druk op de mannen gemaakt- één van hen zou wei uitgezonden zijn voor nadere instructie* en aanstonds met versterking terugkomen Zij hadden stellig niet op een vuurgevecht gere kend en. onze kracht niet kennend, zouden zij wel het besluit nemen eerst het heele terrein te omsingelen, alvorens tot den aanval óver te gaan. Indien het tot een geregeld gevecht kwam zou niemand van ons het over leven Het was een kwestie van tijd. Misschien hadden de Duitschers den achteruitgang van de begraafplaats hier waren wij dicht bij nog niet afgezet. Wellicht hadden enkelen van ons reeds kans gezien er doorheen ie glippen, bedacht ik met afgunst. Wie terstond na den val van Jan Wil lem gevlucht was. kon geluk gehad hebben Wie van on<- er op dit oogen- blik nog waren, wist ik niet. wel, dat er zich nog vreedzame roder, bevon den, die evenals de goed'.* juffrouw Bliester, niets met de Duiiscbe politik te maken, noch '.ets van haar te vree zen hadden. Ik besloot oen poging te wagen om hier weg te kómenIk merkte een groote bewegingsvrijheid te hebben tusschen deze zerkenrijen die aan alle kanten dekking boden. Het was echter zaak er achter te ko men hoe waakzaam en met hoevelen onze belagers waren Snel werkte ik mij naar juffrouw Bliester toe en greeD haar hoed. „Blijf d'r af!" snauwde zii en maak te een beweging, als wilde zij naar mij toe komen. Zij dacht echter aan haar veiligheid en trok zich sne] te rug. „Kom hier d'r mee!" schreeuwde zij nu De dominee keek met zijn van angst transpireerend gezicht om den hoek van de zerk en vermaande: „Ruhig doch" De goedige Bliester raakte nu hee- lemaal buiten zichzelf. ..Roehik, roehik! Wat jij roehik, ga je weg. leelijkerd!" siste zij en res pect of eerbied jegens haar buurman vergetend, trok zij een zoo leeliik ge. zicht tegen hem. dat bij. net als een schildpad, verschrikt het hoofd weer achter zijn steenen schild verborg. Ik was al weggekropen, trok mijn jasje uit. rolde het stevig op en stak het als een stok omhoog, met Blies- ters hoed er boven op. Als de Duit schers op den loer lagen moesten zij den hoed boven de zerken zien uit komen en omdat ik jangzaam verder kroop zouden zij den indruk krijgen, alsof iemand zich gebukt voortbe woog. Het antwoord kwam prompt. Eerst een enkel schot, toen ratelde een automatisch geweer uit een andere richting Kogels ketsten vlak bij my tegen de steenen. Dit was een mis rekening Er zat nu niets anders op. dan voorzichtig tusschen de zerken door achteruit te kruipen, in de rich ting van den muur om de begraaf plaats. waarvan ik een klein stuk kon 7*en Eerst bracht ik den hoed terug. Ik had die iuist naar de eigenares gemikt, toen Ruurd mij riep Ik kroop naar hem toe. Hij sprak zonder zijn oogen ook maar een seconde af te wenden van het pad. dat hii langs zijn massieve zerk juist zien kon. ,.Ik denk. dat er nu een man' of vijftien zijn", zette hij de situatie uit een. „wij kunnen probeeren uit te breken. Er zal niets anders opzitten. Maar eerst moeten wij flink vuren, zoodat zij zich voorloonie niet durven bewegen. Daarvoor hebben wij te weinig munitie. Nu moet jii Verder kwam hij niet Ik zag zijn hand verstrakken om de revolver en plotseling schoot hij Nu zijn arm op geheven was kon ik in die één. twee seconden zien, wat or gebeurde. Wordt vervolgd) Daarom ook het uitschakelen van den verteller, den evangelist, waardoor deze "partituur ook siechts een paar weinig belang rijke recitativen telt. In zijn tijd reeds werd deze grootsche idee in haar volle waarde erkend, het geen blijkt uit gedrukte preeken en vele van bewondering getui gende uitingen van groote tijd- genooten. Innerlijke kracht In den voor ons modern begrip haast onmogelijk korten tijd van goed drie weken heeft Haendel deze grootsche partituur ge wrocht. Een vergelijking met de vorige oratoria van dezen mees ter, als b.v. „Judas Makkabeüs", „Athalia" of „Saul" toont op 't eerste oog reeds een beperking in den vorm tot de meest gang bare volgorde van aaneenrijgen van zelfstandige, in zich zelf af gesloten stukken, 'met vermijding \an een grootore groepeering. Ook de ensembles, de levendige verbinding van solo- en tenor zang. ontbreken. Tegenover deze beperking constateeren wij ceh ter ook spoedig een winst wat be treft de innerlijke kracht der mu- sjcale themen. In den loop van den tijd heeft de partituur een reeks verande ringen en aanMillingen onder gaan. o.a. ook door Mozart. Het is mij niet bekend, of voor deze uitvoering de meest oorspronke lijke zetting wordt gevolgd; het zou een mooie bijdrage zijn tot de overal aan belangstelling win nende Haendel-renaissance. Hans M. Scheifes. Uit Het Politierapport Een groentehandelaar,die een jon gen van nog geen iestien jaar een transportdriewieler liet berijden, werd bekeurd. De brandweer bluschte een schoor steenbrandje in de groot Haag. A. en echtgenoote zijn verdacht van diefstal en heiing, aangehouden. Het zou de moeite loónen eens een tweetal grafieken te maken: een van de wisseling van spanning en ont spanning in de internationale situatie cn een van dr frequentie en bctceke- nis van de redevoeringen der staats lieden en dan eens te zien, hoe die twee zich ten opzichte van elkaar zouden verhouden, 't Zou ons niet verwonderen, wanneer de toppen van beide ongeveer zouden blijken samen te vallen. De weken, die achter ons liggen, zijn ongetwijfeld zoo'n tijd van span ning geweest Welnu aan redevoerin gen heeft het niet ontbroken Afge zien nog van de Vredesconferentie cn den Veiligheidsraad, die vrijwel dage lijks gelegenheid geven, om de open bare mecning van eigen land of van andere te beïnvloeden, hebben aller lei kopstukken het woord gevoerd: Byrnes in Stuttgart, gevolgd door Molotof. toen Wallace en toen vrijwel iedereen, die wat beteekent. Smuts, Churchill. Eden. Byrnes weer, Bidault Bevin en toen Smuts nog eens cn tus schen door De Gaulle nog een paar keer. Van de machtige mannen in dc de mocratische staten heeft alleen Tru man geen speech gehouden; die heeft zich bepaald tot persconferenties, maar daarmee heeft hij dan ook een verwarring aangericht, de langste re devoering waardig. Ook Stalin deed er tot voor een paar dagen het zwijgen toe: hem dringt trouwens noch de geaardheid van de Oost-Europeesche democratie noch eigen democratische routine tot spreken, zooals de heeren uit het Westen. En nu hij zijn geluid heeft doen hooren is dit geschied in den vorm, dien hij in zoo'n geval schijnt tc verkiezen: een schriftelijk ant woord op d'.to vragen, hem dezen keer gesteld door Alexander Werth, den correspondent van de Sunday Times. De reactie in de wereld op deze verklaring van Stalin is eigenlijk hoogst merkwaardig geweest* zij heeft algemeen ontspanning te weeg ge bracht Wel een bewijs overigens, hoe groot de spanning geworden was, wanneer deze woorden zoo'n gunstig effect konden hebben. De inhoud van deze verklaring Is eigenlijk niet eens zoo bijster belangrijk, zij is niet, wat men noemt, constructief, zij is er in bepaalde opzichten, b.v jn de kijk op de problemen van het Westen, be paald naast, zij brengt ons eigenlijk niet<; verder En toch is de alge meene teneur ervan, die een toenade ring tusschen Oost cn West niet af wijst. blijkbaar datgene, wat de uit werking ervan verklaren moet. WE hebben iet* dergelijks al eens eerder beleefd. In Maart van dit iaar zat de wereld in spanning over de ontruiming van Mandsjoerije en van Azerbeidsjan door de Russen. Ook toen waren eenige welwillende woor den aan het adres van de UNO, door Stalin op 23 Maart geuit tegenover ccn corresoondent van de Associated Press, voldoende om de ergste span ning te breken. Nu die herinnering eenmaal is bo ven gekomen, gaan we een stap ver der In maart jl. luidde die verklaring van Stalin ,nderdaad een terugwijken van de Russische politiek in. Zal dat nu ook het geval zijn? En toen is al rpoedig gebleken, dat dit terugwijken niet veel anders was dan een tactische manoeuvre, een verkorten van het politieke punt, dat d0 krachten vrij moest maken voor het diplomatieke offensief, dat sindsdien is gevolgd. En ditmaal? Hierop zullen de komende weken het antwoord moeten geven. De bijna spreekwoordelijke wo ningnood van Amersfoort eischte Woensdagmorgen de belangstel ling van den president der Utrechtsche Rechtbank, voor wien een zaak in kort geding diende tusschen een inwoonster der St. Joris-stad en haar waarne mend burgemeester, den heer J. Koopman. Mr. Tydeman, die voor de ge meente pleitte, begon met erop te wijzen, dat wanneer de uitspraak van den president ten gunste van eischercs, die ccn aanzegging had ontvangen om haar woning te ontruimen, zou uitvallen, hierme de het geheele plan van woning vordering der gemeente op losse schroeven zou komen te staan. Pleiter betoogde, dat het bij ge vallen als deze gaat om strijd tus schen dc groote overheidsbemoei ing en de rechten van de burgers doch dat de overheid rnet haar maatregelen slechts het algemeen belang wil dienen. De verdediger van de eischeres, nir. Stadig, noemde de bemoeiing in het onderhavige geval een kwestie van changeeren in plaats van het voorzien in nood, wat door het Vordcringsbesluit wordt beoogd, aangezien zijn cliënte haar huis van zes kamers deelt met een inwonenden neef cn niet ongenegen is, eenige kamers af te staan. De president was van mecning. dat men niet menschen uit hun huis moet zetten, als deze elders toch weer moeten worden onder gebracht en achtte het beter, om ruimte beschikbaar te doen stellen voor inwoning van anderen, waarbij de bewoners in hun eigen huis kunnen blijven. Uitspraak in de^e zaak op 9 October. AMERSFOORT. Geslaagd voor het propad. examen theologie aan de Universiteit te Utrecht, mcj. J. A. len Ham. te Barneveld. Iets koeler Weersverwachting, medegedeeld door i het KNMI te De Utlt. Matige, langs dc waddeneilanden tijde. I hjk vrij krachtigcn wind tusschen Oost cn 7uid In den ochtend hie/ cn daar mist echter vrijwel ut sluitend in de Zuid- f U'csteliikc provincies van het land. five, rigens licht bewolkzonnig weer. doch 1 met wat lagere temperaturen. 4 Oc'.- Zon op 6 44, onder 18.13; maan on 16.01. onder 23 32.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1