DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nog dit jaar goederen op credietbons verwacht Geen land poogt Rusland in te sluiten Vrije staat Triest heeft zijn statuut Vrijgeleide voor von Papen, Schacht en Fritsche 'arja is dood Evenals bij andere aankoopen geldige distributiebescheiden inleveren Van schoeisel tot kinderledikant j es Een „professor" werd gearresteerd Haring en brood! Verwerpt Turkije de Russische eischen? Textielpunten in Eikels rapen aantocht Geslonken erfenis MOMENT WAAROP DE WERELD WACHTTE Toont Uw gastvrijheid Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 4 October 1946 Nr. 459 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckncrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER AANVRAAGFORMULIEREN voor consumentencrediet kunnen bi] den plaatselijken districtsraad worden ingeleverd tusschen 14 October en 9 November, na welken termijn geen enkele aanvraap meer in behandeling kan worden genomen. Voor het einde van het jaar zullen, naar wordt verwacht, reeds goederen tegen inlevering van credictbonncn beschikbaar zijn, waarbij men er rekening mee dient te houden, dat geldige distributiebescheiden, evenals bij andere aankoopen, moeten worden ingeleverd. ER zullen zeer veel soorten ar tikelen op consumenlen-cre- dietbons verkrijgbaar zijn. als kleeding en verdere textielgoede- ren, schoeisel, eet- en keukenge rei, rijwielen en rijwielbanden, kinderledikantjes met toebehoo- ren, ehz. Bij de bier bedoelde aan koopen mag echter geen geld on bons worden teruggegeven, zoo dat men bij een verschuldigd be drag van bijv. 1G het beste drie bons kan geven, plus één gulden. De te verstrekken credieten be staan n.l. uit bonnon, ter waarde van vijf gulden, waarvan zich 24 stuks aan een vel bevinden, ter wijl er slechts om handel in bons tegen te gaan twintig worden geldig verklaard. In aanmerking komen zij. wier inkomen in overeenstemming is met daartoe gegeven richtlijnen, die verband houden met gemeen teklasse, gezinsgrootte en inko men. Dit laatste mag ten hoogste bedragen voor één persoon 21 2G. voor gezinnen van de navol gende aantal personen: 2 35 40, 3 f 42—47, 4 f 49-/ 54, 5 56—61. G f 63—f68, 7 70— f 75. S 77—f 82, 9 S3—f 88. 10 f 89-ƒ 94. 11 95—100, 12 101—106. Personeel van de mijnen, staats spoorwegen en P.T.T., alsmede aangeslotenen bij de Schcepvaart- vereeniging „Zuid" te Rotterdam krijgen eigen districtsraden, waar zij hun aanvraag dienen in te le veren. Voor zoover een aanvrager in loondienst is, moet de werkgever het aanvraagformulier mede on dertekenen, zulks in verband met juiste opgave van het inkomen. Gemakkelijke aflossing WJ ANXEER een aanvrager meent, dat terugbetaling van wekelijks 1 per honderd gulden crcdiet boven zijn finan- cicelc draagkracht gaat. kan hij di' op het aanvraagformulier ver melden en mindere betaling ver- Wegens ontoelaatbare politieke activiteit De rijksrecherche heeft gister ochtend. in samenwerking mot de K.'lversumsche politie, „profes sor" Joh. Will. Pootjes gear resteerd. die de laatste weken in sterke mate een bepaalde poli tieke activiteit aan den dag leg de. Aanvankelijk was hij „hoog led aar" aan de door hemzelf on langs opgerichte „universiteit der cultusvrije christusbelijdcrs". In den laatsten tijd was hij echter zeer actief in actie tegen de uit zending van Nederlandschc troe pen naar Indonesië en o.a. sprak hii op een meeting van de „Partij van de daad" te Amsterdam aan den vooravond van de recente staking. Men verdacht hem er- \an daadwerkelijk militairen, die op zijn advies uit het leger deserteerden, te helpen onder duiken. Bij een inval door de politie werd Pootjes gearresteerd on met hem een jongeman, dio gedeser teerd en ondergedoken was. Po- vendien is een brief aan den of ficier van Justitie te Amsterdam, in beslag genomen, waarin dezen werd bevolen den minister van Justitie, mr. J. II. v. Maarsüvoen, te arresteeren wegens schending van de grondwet van 1938 zoeken, terwijl hij, wanneer de be trokken districtsraad aanleiding hiervoor vindt, zelfs opschorting van zijn aflossingsplicht kan krij gen. Het ligt in de bedoeling, dat werkgevers het terug te betalen bedrag van in hun dienst zijnde credietnemers wekelijks van het loon afhouden en dit verantwoor den door het plakken van zegels op een zgn. spaarkaart. Voor zelfstandigen zullen tot dit doel voorschotbanken of andere cre- dietinstellingcn, die daarvoor be schikbaar zijn, worden ingescha keld. Ten slotte zijn nog vermeld, da iedere aanvrager schriftelijk in kennis zal worden gesteld van de beslissing van den districtsraad, terwijl de credietverleening aan de Tweede Distributiestamkaart zal worden gekoppeld, waarop wordt aangeteekend, dat een waardebonnenboekje is uitgereikt aan den houder. In de Rollerdamschc hoven arriveerde een schip met bananen uit Honduras. Voor hot eerst werd bü het lossen gebruik gemaakt an dc zg loopendc band" (P.) Leiden herdacht gisteren weer op de traditioneele wijze het ontzet. Ue burgemeester jhr. mr. F. H. van Kin schot reikt de eerste haringen uit. Aantal distributieregelingen buiten werking gesteld Aan alle handelaren in gebruikt verpakkingsglaswerk, -aardewerk en/of -porselein is tot wederopzeg- gens dispensatie verleend van de verplichting om zich voor inschrij- ving bij het rijksbureau voor kera mische producten aan te melden. Te vens zijn de voor bovengenoemde gebruikte artikelen geldende distri butieregelingen buiten werking ge steld. Het verbod tot verkoopen, afleve ren, verhuren, voorhanden of in voorraad houden van kasregisters en handadresseermachines is opge heven. Het verbod tot het per ad vertentie te koop aanbieden van schrijfmachines is ingetrokken. De handel in tacks en rivets, zooals deze worden gebruikt voor de ver vaardiging en het herstellen van schoeisel, is vrij. De verkoop en af levering van rubber drijfriemen en transportbanden en van lederen drijfriemen mag zonder vergunning plaats hebben. Het koopon, bewerken en verwer ken van natuursteen voor de fabri cage van een groot aantal artikelen is vrij. Nederland lid van vier commissies cconomischen en socialen raad Nederland is tot lid gekozen van vier permanente commissies van den economischen en socia len raad der U.N.O. Deze zijn. de commissie voor vervoer en ver keer, die voor bevolking, voor de stütistiek en de sociale commissie. I)p groote vijf zijn lid van alle acht samengestelde commissies. Twaalf landen zijn in geen van alle vertegenwoordigd. Vijf gedetineerden verongelukt in mijn Laura Woensdagavond omstreeks ze ven uur stortte te Eygelshoven in de mijn Laura een pijler over een lengte van ongeveer 25 meter in, ten gevolge van het wegschuiven van het dakgesteente. Zes gede tineerde arbeiders werden onder vallend gesteente bedolven. Een van hen kon spoedig bevrijd wor den. Hij had een hoofdwonde en een open beenfractuur. Van de vijf andere vermiste arbeiders werden er eenige uren later twee dood geborgen. Het staat vrijwel vast, dat de overige drie eveneens doodelijk zijn verongelukt. Herstel van het inundatie- gebied in Utrecht De heer ir. J. M. A. Pen- ders, rijkslandbouwconsulent, zal Maandag 7 October a.s. te 19 45 uur over den zender Hilversum 1 spreken over het herstel van het geïnundeerde gebied 'in de pro vincie Utrecht. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen waren genomen in verband mei de uitspraak der von nissen to Neurenberg Rond het palels van Justitie was een sterke militaire bewaking Ingesteld (P.) De politiek van wijlen president Roosevelt zal worden voortgezet, aldus James Byrnes Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Bt/rnes. heeft Donderdagmiddag een rede gehouden voor dc Amerikaansche club te Parijs. Hij verklaarde, dat. hi} het van harte crus was met maarschalk Stalin, dat er geen onmiddellijk oorlogsgevaar bestond. Hij voegde er aan toe: „Ik hoopdat deze verklaring een einde zal maken aan dc ongegronde beweringen, dat eeniq land of eenige groep ran landen poogt de Sovjet unie in te sluiten, of dat de verantwoordelijke leiders van dc Sovjet-Unie zulks gelooven. Ik hoop ook. dat deze verklaring een eind zal maken aan de ongegronde beweringen, dat dc F.S. pogen haar bezit van de atoombom uit te buiten en dreiging uitoefenen tegen de Sovjet-Unieof dat de ver antwoordelijke leiders van de Sovjet-Unie 2iilks gelooven. Ik geloof niet, dat. eenig verant woordelijk functionaris of eenigo regeering oorlog wenscht. De wereld heeft genoeg van den oorlog. Wij moeten er echter met de grootste zorg voor waken, dat wij het zaad voor een toekomstigen oorlog zou den uitzaaien. Byrnes verklaarde verder, dat Amerika besloten heeft zich niet terug te trekken in eeD politiek van isolatie. President Truman heeft kortelings op de meest overtuigende wijze aan de wereld bekend gemaakt, dat de buitenlandsche politiek, welke door president Roosevelt is begonnen, de politiek van de. Amerikaansche regee- rinsr zal blijven. Deze politiek wordt gesteund zoowel door de repu blikeinen als door de democraten; dit geeft aan de wereld een waar borg. Vervolgens besprak minister Byrnes het probleem Duitschland. Hij verzekerde o.m., dat Amerika ten sterkste gekant is tegen een herle ving van Duitschlands militaire macht. Een voorstel is ingediend ter ontwapening en demilitarisaTie van Duitschland en om dit land 40 jaar ontwapend en gedemilitariseerd te houden. „Wij willen," aldus besloot Byrnes zijn rede. „den gewonden mannen en vrouwen van dez.e wereld, die de lasten en nooden van den oorlog hebben gedragen, een kans geven om zegeningen van vrede en vrijheid te genieten." President Truman heeft tijdens 'n persconferentie te Washington ver klaard .dat hij het volkomen eens is met de buitenlandsche politiek en do gezichtspunten, welke door den Arperikaanschen minister van Bui- telandsche Zaken, Byrnes, te Parijs zijn uiteengezet. Nieuwe beslissingen der groote Vier De Groote Vier zijn gisteravond bijeen geweest en hebben overeen stemming bereikt ten aanzien van zes punten van het reglement van orde om het werk van de plenaire zitting van de conferentie te Parijs te bespoedigen. Op deze wyze zal het mogelijk zijn het werk van de conferentie te beëindigen voor 15 October de limiet, die door de ministers van Buitenlandsche Zaken tijdens hun laatste bijeenkomst te Parijs is vastgesteld Men besloot de verdragen ter con ferentie te behandelen in de volg orde zooals die te Potsdam is vast gelegd: Italië, Roemenië. Bulgarije, Hongarije en Finland. De bespre king van de verdragen door de ple naire vergadering zal beginnen op Maandag. De Britsche minister van Fi nanciën Hugh Dalton is benoemd tot voorzitter van den raad van bestuurders van de Wereldbank en het internationaal monetair fonds. Men meent te weten, dat de Turkschc rcgecring de Sowjet- Unie zal mededcclcn. dat zij geen wijziging in haar houding ten aanzien van de Dardanellen overweegt en dat zij wederom de Sowjet-eischen tot uitsluiting van niet-Zwarte-Zeemogendheden van control© op de zeeëngten zal ver werpen. J. C. Th. Sclwlteii thans kapitein der genie Bij K.B. is onze stadgenoot de opzichter van fortificatiën der le klasse, de heer J C. Th. Scholten, bevorderd en benoemd tot kapitein dei genie dienstvak forticatiën Vermoedelijk zullen reeds de volgende week 20 textielpunten worden aangewezen, hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag, deze niet vóór November bekend te maken. Dezer dagen zal de minister, naar wi] vernemen, een be&lis sing hieromtrent treilen. De vrije slaat Triest heeft van nacht zijn statuut gekregen in een vergadering van de politieke en territoriale commissie van de conferentie tc Parijs, die gister avond om half tien begon, en van ochtend tegen zessen was geëin digd. Nadat de voorstellen van Wisjinski en den Poolschcn afge vaardigde, die uitstel van de be slissing beoogden, waren verwor pen, werd het Fransche ontwerp vcor de toekomstige constitutie van Triest met li tegen 6 stem men aanvaard. Het statuut behelst o.a. de vol- cende punten: De Veiligheidsraad zal de onaf hankelijkheid van het vrije ge bied. dat gedemilitariseerd wordt waarborgen. Er wordt een volks vergadering met evenredige ver tegenwoordiging ingesteld. De gouverneur wordt door den Veilig heidsraad benoemd in overleg met Italië en Joegoslavië. Voorloopig zullen zij die ~p 10 Juni 1940 in het gebied van den vrijen staat woonden, cr het burgerschap ver krijgen. Economische unies van de vrije staat met ecnigen ande ren staat zullen worden tegenge gaan. Fr au Jodl telegrafeert j Eisenhower j T^RAU JODL, de echtgenoote x van den ter dood veroordeel- den voormaligen Duitschen staf- chef, heeft een telegram gezonden aan generaal Eisenhower, den Amerikaanschen stafchef, met het verzoek voor haar echtgenoot tc willen inlervenxeern. Gisteren ontving zij het tele- i gram terug met de aanteekening: Geadresseerde vertrokken zonder nader adres achter te laten", aldus ij de Amerikaansche nieuwsdienst in - Duitschland. J-T et. is herfst. Ook het weer is zich -*-* er van bewust. Vandaag schijnt dc zon nog en morgen kan men den Lange Jan niet zien, omdat mistban ken hem aan het oog onttrekken. De bladeren van dc boomen, in de bos- schcn en langs de wegen regent het eikels, bcukenootjes en kastanjes. Hef is herfst! Als de kinderen uit school komen, kan men hen zien ravotten en spelen met sn/teren vol kastanjes en eikels. De zakken worden volgepropt met bcukenootjes, die thuis op het gloeiende kacheltje worden gepoft. Sommigen gaan den boer op met eigengemaakte karretjes, volgeladen met eikels, die per kilogram vijf a zeven centen opbrengen. De eikels gaan grif van de hand. De boer zit nog altijd krap in zijn veevoer en eikels, al zijn het kleine partijtjes, helpen hem de varkens wal vetter te maken. Knapen, die wat handiger zijn, weten dat dc Regeering agen ten heeft aangesteld, biwie eikels kunnen worden ingeleverd tegen hen cent per kg. De Dorlas-fabric- ken betalen dezelfden prijs, want eikels kunnen uitstekend worden ge. bruikt bij de vervaardiging van sur- rogaat-koffie. die nog altijd, zij liet dan zonder bon, wordt verkocht. Voor jongens met een zakelijken knobbel is er dus werk aan den win kel. Nieuwe busdienst Met ingang van zeven October openen de Nederlandschc Spoorwe gen een uurdtenst Zwolle-Nijmegen, met de groote opleggerbussen welke zullen stoppen te Wijhe-Olst-Devcn- ter Zutphen Dieren - Doesburg- Arnhem - Eist. De bussen kunnen 80 personen ver voeren, waarvan 52 op zitplaatsen. Naar aanleiding van berichten als zou een Noordwijkschen tuin dersknecht een erfenis van 30 millioen dollar ten deel zijn ge vallen van een familielid in Amerika, vernemen wij, dat liet hier wel een zeer grooten boedel betreft, welke in de Vereeenigde Staten is vrijgekomen. De Noord wijksche tuinder is daarvan ech ter slecht^ erfgenaam voor een klein portie, omdat er ontzettend veel erfgenamen zijn. Hij is ech ter een arme drommel, die het klaar heeft gespeeld naar Ame rika te gaan om te trachten er meer van te krijgen, maar men mag deze pogingen gerust als nutteloos kwalificecrcn, zoo deel de men ons van bevoegde zijde mede. P)E Amerikaansche bezettings- autoriteiten hebben don drie door bet internationale tribunaal vrijgesprokenen. Schacht, Von Pa pen en Fritsche. toestemming ge geven dc Amerikaansche bezet tingszone te verlaten onder be scherming tegen arrestatie door de Duitsche denazificatie-autori- teiten. Pfeiffer, de voornaamste dena- zificatie-ambtenaar voor Beieren, heeft medegedeeld, dat men hem had laten weten, dat aan Schacht Von Papen cn Fritsche „vrijge leide" was toegezegd, doch dat zij de zóne moesten verlaten. Dcz- bescherming tegen iedere vei vol ging door Duitsche gnv.ci tshovon is slechts tijdelijk en geldt alleen tijdens hun vertrek uit de gevan genis van Neurenberg cn de zóne, betoogde hij. Zij zullen allen eerst naar Ham burg gaan, waar Fritsche. naar men meent te weten apothekers- werkzaamheden zal vervullen. Schacht zal naar Sleeswijk-Hol- ["feuilleton Een verhaal uit het jaar 1945 29 door Frank Anders tn en Duitscher trachtte het pad over te steken. Hij wilde zich blijkbaar in onze flank opstellen. Maar hoe snel hij zich ook bewoog, Ruurds kogel had hem te pakken, oordat hij dekking had gevonden. Er werd teruggeschoten, doch in de ver keerde richting. Ruurd zij mij nu naar Marja's graf te gaan en hem de patroontasch van den officier te bren gen. Hij had deze aan diens riem zien hangen en er zaten zeker veertien pa tronen in Ik voelde weinig voor deze excur sie en vertelde Ruurd, dat ik ook een pistool had „Prachtig!" zei hij, „dit wapen zul len wij hard noodig hebben. Maar ga nu. want elke seconde is kostbaar". Ik was hoogstens tien meter van het graf verwijderd. Het laS echter aan de overzijde van het nieuw aangeleg de zijpad en dat moest ik oversteken. Toen '.k aan den rand van het pad ge komen was en voorzichtig door een struikje gluurde, zag ik. dat Marja's graf als het ware in het schootsveld van de vijandelijke artillerie iag. Ik zou een langen omweg hebben kun nen maken, welke meer veiligheid zou geven, maar daarmee zou ik kostbare minuten verspelen. Ik trok daarom voor den tweeden keer mijn jasje uit. ditmaal omdat de kleur van mijn overhemd minder afstak tegen het grint van het pad en werkte mij lang. uit over den grond naar het graf toe. Het ging goed: ik bereikte den rand. Toen begon men te schieten Nog aarzelde ik om in het graf dekking te zoeken, want wat ik daar gezien had vervulde mij met zooveel af schuw, dat ik een aanvechting kreeg om weg te hollen. En waarom eigen- liik? Alleen, omdat tk merkte, dat Marja's doodkist van zwart geverfd karton was? Jan Willem was er met zijn uitgestrekte armen doorheen ge gaan en de officier had er met een van ziin laarzen een gat in getrapt. Eerst toen een kogel vlak bij mijn hoofd insloeg liet ik mij over den rand zakken Ik kon er alleen een behoorlijke dekking vinden, wanneer ik mij od de kartonnen kist uitstrek teDaar de ruimte te klein was voor vier menschen besloot ik den officier eruit te werken Dat viel niet mee: de man woog zeker 180 pond. maar ik kreeg hem over den rand en kon zijn plaats innemen. Het vuren hield onmiddellijk op: de lieden daar ginds hadden terstond een landgenoot herkend. Terwijl zij overwogen wat hun thans te doen stond, kon ik ge makkelijk met patroontaschjc aan zijn zijde losmaken en mij vleten met de hoop. dat de officier mij een betere bescherming zou bieden, dan de zwaarste zerk. Ik heb daarna Jan Willem terzijde van de kist gelegd. Zijn handen vouwde ik over zijn borst en zijn oogen heb ik gesloten Ik vond niets van eenig belang, zelfs geen pa pieren in zijn zakken Toen bedekte ik de gaten in iMarja's kirt met de twee armzalige bloemstukken, die erg verfromfraaid waren. Juist toen ik wilde terugkeeren be gon de aanval, volgens klassiek re cept met hevig geschiet Het was dui delijk te hooren. dat de stormloop werd ingezet Hier. onder de aarde dreunden de voetstappen na. Voor zichtig keek ik over den rand i zag zeven of acht Duitschers over het Pad naderen. Nu werd er van onze ziide geschoten, uit twee richtingen. Een aanvaller zakte "ineen; Ruurd had dus ook geschoten. Ik nam mijn pistool en legde aan op den voorsten Duit scher Ik kon geen gemakkelijker doelwit hebben op nog geen vijftig meter afstand De man viel en tege lijk met hem een ander. Het was de eerste keer, dat ik een mensch gedood had en het verbaasde mij. hoe gemak kelijk het gegaan was en hoe weinig het mij beroerde Ik herinner mii nog precies, hoe hij zijn geweer los liet en m^t beide handen naar zijn borst greep, voor hij achterover stortte. (Wordt vervolgd) onafwendbare oogenblik is aangebroken: de oorlogsmisdadi gers in Neurenberg luisteren voor het laatst naar hun rechters, die hef. vonnis gaan vellen. Op de achterste rij van links naar rechts: Dönitz, Rader, Baldur von Srhirach, Sauckel, Jodl, Von Pa pen, Sct/ss-Inquarf. en Speer. Voorste rij van links naar rechts: Ooering, Hess, Von Ribbentrop Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg Franck, Fr iele. Stretcher en Funk stein doorreizen, waar hij in een boerenwoning zijn intrek neemt. Von Papen hoopt naar het dorp Stockhausen te kunnen paan. Als protest tegen de „milde" vonnissen te Neurenberg hebben te Berlijn transport- cn fabrieks arbeiders gestaakt. Dc transport arbeiders staakten vanmiddag van 2 tot 2.10 plaatselijke tijd. Trams en ondcrgrondsche treinen ston den stil. De militaire autoriteiten hebben bij de transportstaking niet ingegrepen. Hess naar een gesticht Uit betrouwbare bron wordt \ernomen, .dat Rudol Hess, die door het tribunaal tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, in een krankzinnigengesticht zal worden ondergebracht. De Oostenrijksche minister van Justitie, dr. Josef Geroe, beeft gisteren een telegram aan den eersten aanklager te Neurenberg, Robert Jackson, gezonden, waar in hij verzoekt o.tj uitlevering van Von Papen en Von Schirach, opdat zij door een Oosten rij ks^bh gerechtshof berecht kunnen wor den. Na zeer veel experimenten is het den Engelschen hooglecraar A. M. Low gelukt een race-motor tc con- strueeren, welke raketaandrijving heeft. Deze machine wordt bereden door den aanvoerder van de „Wem- blei/ Leeuwen". De proefrit werd ge maakt door professor Low's assistent Alec Jackson, die men vlak voor den start zietterwijl de construc teur zelf dc machine, welke door vier raketten een enorme snelheid hijgt, aan een laatste, nauwlettende inspectie onderwerpt. STADSNIEUWS Transatlantisch vliegtuig verongelukt De Amerikaansche kustwacht heeft bericht, dat een Ameri- kaansch transatlantisch lijnvliog- tuig. dat van New York naar Ber lijn was vertrokken, is veronge lukt. Er bevonden zich 28 passagiers aan boord en een bemanning van 8 koppen. Bij do voorbereidende werk zaamheden door de afdeel ing Amersfoort van de Arbeiders Jeugd Centrale en Jeugdbond voor Onthouding verricht voorliet jeugdfeest van deze gefuseerde organisatie..* op Zaterdag 12 en Zondag 13 October a.s. ondervindt men de prettige medewerking van de ouderen, zooals deze ook voor den oorlog werd gegeven. Het is geen ocnvoudige opgave cm de ongeveer vierhonderd jon geren jongens cn meisjes bo ven zestien jaar voor één nacht tc huisvesten. Daarom wordt nog maals een beroep gedaan op do gastvrijheid van dc Amersfoort* sehe burgerij. Dc fakkelstoet, die op Zaterdag avond door het Soesterkwartier en de oude binnenstad naar den Ilof zal gaan, waar eon groot slot feest met fakkelvuur wordt ge houden. zal deze gastvrijheid ze^ ker beloonen. Men kan zich voor het aanbie den van slaapgelegenheid onder vermelding van jongen of rncisjo cn aantal melden bij: Al ie Scho- newille, Dollardstraat 1G; Toon Jansen, Lekstraat 17; Joke Ro kers, Primulastraat 34; Ar ie v. I.eeuwen. Vermeerstraat 4; Bouk Ruuvvcndalvan Wijland, Paulus Bijlandlaan 28. Nederlaagwedstrüden van „Ons Genoegen" De Chr. Schaakver. „Ons Genoe gen" opende Donderdagavond de reeks harer traditioneel geworden ne derlaagwedstrijden tegen de Schaak- vereeniging „Het Soesterkwartier". Ons Genoegen heeft blijkbaar niets van haar kracht ingeboet en schijnt hetzelfde spelletje le willen herhalen van het vorige jaar. Het Soesterkwar tier had niet veel in de melk te brok kelen en moest met. 82 het onder spit delven. Der persoonlijke uitsla gen luiden: Ons Genoegen Soesterkwartier A J Wichard—W Klee l—O E J v d Hazel—A Luikel 1—0 W v GulikF Schuurman 10 J B v Nieuwenhuizen R Schilling 10 D KollenC v Nimwegen E AgterhuisS Lieswerda K W WeerstraC v Vulpen G TeunisB v Wessum G BosH Heideveld G SchrijverW J Hubreehtse 1—0 0—1 0—1 1—0 1—0 1—0 8—2 Het Soesterkwartier speelde aan de oneven borden met wit. Het programma der nederlaagwed strijden is als volgt: Donderdag 10 October tegen „On der Ons"; Zaterdag 12 Oct tegen NSF (Hilversum): Donderdag 17 Oct tegen Amersfoort 2; Zaterdag 26 Oct tegen HSG (Hilversum); Donderdag 31 Oct tegen Amersfoort 1. A.P.W.C. voorzitter A. de Wijs teraardebesteld Op Rusthof werd Donderdagmor gen het stoffelijk overschot van den heer A. de Wijs ter aarde besteld. Leden van A.P.W.C., waarvan de overledene voorzitter was, droegen de onder een schat van bloemen be dolven baar in de aula, waar de heer N. Hilversum een afscheids woord sprak. Hij bracht een laatsten groet namens de leden. Voorts spra ken nog de heeren Brouwer (EHBO), A. Mosterd voor de afd. Utrecht van den KNVB en Van do Arend namens directie en personeel van N.V. Salomons Bouwmaterialen- bedrijf. i Iets koeler Wcersverwach'ing, medegedeeld door het KNMI to Do llill: Zwaar hewnlkl met tijdelijke onklartn- gen. nluolsclilk enkele buien, hier en duur nog vergezeld van onweer. Alcest 3 rpntlge wind tusschen 1 en W. Iels 1 koeler, 4 Oct.: Zon op 6 41, onder 18 13: maan f I op ifi.Ol onder 23 82.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1