DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De productie moet opgevoerd Brood, melk en boter duurder Druk op andere prijzen Nederland schreeuwt om textiel Truman over Palestina OFFENSIEF TEGEN DE WOEKERPRIJZEN Blijde gebeurtenis half Februari verwacht Loon- en prijspolitiek der regeering Loonpeil blijft gehandhaafd Oostenrijk levert woningen Voornaamste punten Over den kop en in brand MAAR DE DISTRIBUTIE BLIJFT NOG STEEDS GEBREKKIG Andere paden dienen bewandeld! D AT de textieldistributie volgens Overal vallen gevoelige klappen Het publiek werke vooral mede! PALEIS SOESTDIJK Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of i- per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE--STICHTING H«EVT RA R'0:0>E o Zaterdag 5 October 1946 Nr. 460 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER F rij algemeenmaar vooral in (le kringen der arbeiders, kleine midden standersge pension n eerd en en kleine rentetrekkers bestaat ongerust heid, jd ontstemming over de verhouding van loonen en prijzen. De hoogc prijzenvooral van kleeren en andere noodzakelijke rerbruiksgoederen oefenen een opwaartschen druk uit op de loonen. terwijl loonsvcrhoogingen weer de tend enz vertoonen de prijzen te doen Stijgen. Er zijn slechts twee middelen van dezen vicicuz-m cirkel te doorbreken, die rechtstreeks onze nationale productie en uclvaart ten goede kunnen beïnvloeden: verhooging van de persoonlijke arbeidsprestatie en het herstel van ons produrlic-appa. raat! Teneinde deze twee mogelijkheden te verwezenlijken heeft de. regeering een aantal maatregelen beraamd, waarover gisteravond de minister-president dr. Beel voor de radio een uitvoerige verklaring heeft afgelegd. De q roe rite prijzen zullen niet mogen stijgen boven het niveau van den winter 'ió. Op den versnaperingsbon zal waarschijnlijk, naar keuzeook suiker beschikbaar worden gesteld. Als gevolg van deze maatregelen zullen de totale kosten van voeding niet stijgen, ja zelfs vermoedelijk verminderen, terwijl de prijzen van verschillende industrieelc gebruiks goederen zullen worden gedrukt. De regeering is voorshands niet bereid, verhooging der huren toe tey laten! Prestatie beloon'1 men Hoewel dus de regeering het on toelaatbaar acht de loonnormen verder te verhoogen wil zij, door een ruimere toepassing van het systeem der prestatie-belooningen, den arbei ders toch nog een mogelijkheid scheppen het. weekinkomen to doen stijgen, terwijl voorts het uitbreiden van den kindertoeslag van het eer ste kind af ook een verhooging der arbeiders-inkomens zal beteekenen. Strenge controle een groot, aantal plaatsen zullen niet ambtelijke commissies wor den ingesteld, in overleg met de ar beiders-, middenstands-en consumen ten-organisaties, die betrokken zul len worden bij de contröle op het naleven der prijsvoorschriften, ter wijl een centrale commissie van ad vies de regeering bij haar prijzen politiek ter zijde zal staan. Tegen allen, die een recht\aardige \erdeeling der goederen trachten te gen te werken, zal strafrechterlijk scherper worden opgetreden. V onlang de persoonlijke arbeids- prestatie, aldus dr. Beel, niet op het vooroorlogsche peil gebracht en het productie-apparaat niet vol komen herstel,] is kan er niet aan worden gedacht de hoeveelheid ge bruiksgoederen to verhoogen! Indien ons land de krachten, die onmisbaar zijn vnor den wederopbouw van bet productie-apparaat aan deze bestem ming zou onttrekken, zou dit geen stijging, maar eerder een verlaging van de verbruiksmogelijkheden in de toekomst ten gevolge hebben DR. L. <1/. BEEIj Minister Beel wees er op, dat een belangrijke prijsstijging onvermijde- lijl" was door de hooge wereldmarkt- pi ijzen, geaccentueerd door de waardevermindering van den gul den, de stijging der productiekosten, geringere arbeidsproductiviteit enz. Bij een verderen wedloop tusschen prijzen en loonen leggen altijd de laagstbetaalde bevolkingsgroepen hef loodje. Stabilisatie der loonen Deze wetenschap heeft de regeering er toe genoopt, haast beheersching van loonen cn prijzen, door groote subsidies op de noodzakelijke levensmid delen dezen wedloop tegen te gaan. Het resultaat van deze poli tiek is, dat de kosten van bet levensonderhold beneden die in het buitenland, met uitzondering van Engeland, bicven. Het toe laatbare loonpeil kan niet los worden gezien van liet loonpeil in andere landen. Het uit dit oogpunt te aanvaarden loon niveau is voor dit moment reeds bereikt, zelfs overschreden! Hc*t is ontoelaatbaar, volgens de regeering, de subsidieering der goe de renprijzen voor onbeperkten tijd voort te zetten, noch voort te gaan met den invoer van gebruiksgoede ren op crediet. Het streven der regcering moet gericht zijn op: 1. vergrooting van het productievermogen; 2. stabilisa tie der loonen en 3. druk op het prij- zenniveau. Zij heeft plannen doen ont werpen om de productie te richten op de vervaardiging van do meest noodzakelijke goederen, in een be perkt aantal typen. Dit zal prijsver- lagcnd werken en behoeft niet ten koste van de kwaliteit tc geschieden. Voorts zal een verdere verlaging der winstmarges in vcrschilende be drijfstakken tot stand gebracht, en he» starre systeem van grondstoftoe wijzing aan industrie cn handel, die nog steeds gebaseerd was op het vooroorlogsche verbruik, moctQito worden losgelaten. In de toekomsT zullen de grondstoffen toegewezen worden in overeenstemming met de vraag, die bij het publiek naar be paalde artikeien is. De regeering zal zich mei kracht keeren tegen pogingen om mogelijke prijsverlagingen te verhinderen door onderlinge afspraken in strijd met hot algemeen belang. Vermindering subsidies l"^e subsidies op de levensmidde- Ic*nprijzen, welke het rijk thans vc-le honderden millioenen per jaar kosten, zal de regeering moeten ver minderen. Reeds thans vloeit uit deze maat regelen voort een prijsverhooging van het. brood en de melk met. 1 cent terwijl de maximum-prijs voor boter verhoogd wordt mei 30 cent per pond. De. huidige margarineprijs blijft gehandhaafd. Men zal voortaan mj zijn uitsluitend margarine op de bonnen tc nemen, welk product thans aan hooge eischen voldoet. Voor hen, die uitsluitend margarine willen koopen zullen de uitgaven dus dalen. Door den overvloed van aardappelen, waardoor deze bonloos mogen worden verkocht, trad. reeds een prijsdaling voor dit voedings middel in. De regeerinq verwacht dat deze prijsdaling zal voortduren. Jn ee nie Do Nederlandsche regeering zal in het kader van een handelsver drag met Oostenrijk overgaan tot den aankoop van ongeveer 800 Oostenrijksche huizen. Dc levering vari deze woningen Kan tegemoet gezien worden in het begin van 1917. Het zijn hou ten huizen, die in Oostenrijk in dc fabriek zijn vervaardigd en in onderdeden naar Nederland wor den getransporteerd. Veldmaarschalk Montgomery zal in December een bezoek aan Ma- lakka brengen, bij welke gelegenheid waarschijnlijk uiteindelijke beslissin gen t.a.v. de verdediging van het land enomen zullen worden. 1. Vergrooting van het ■produc tie-vermogen; 2. Stabilisatie der loonen, doch ruimere toepassing van het sy steem der prestatiebeloningen; 3. Prijsverlaging van duurzame verbruiksgoedcren; 4. Vermindering van subsidies op levensmiddelen, waardoor brood en melk 1 cent en boter 30 cent per pond duurder worden; margarineprijs. blijft gehandhaafd; 5. Verlaging van winsten in verschillende bedrijfstakken; 6. Vermoedelijke daling der aardappelprijzen; 7. Ook suiker op de versnape ringsbon; 8. Geen verhooging van huren. 9. Zwaardere straffen voor zwarte handelaars e.d. Een personenauto die moest uitwijken voor een tegenligger raakte gister avond te Huis ter lleide in den naast den weg gelegen greppel. De auto sloeg over den kop en vloog in brand. De chauffeur kon met groote moeite gered worden. De hitte was zoo grootdat onze'fotograaf op aanzienlijke afstand moest blijven om het. geval te „nemen". iN ccn onderhoud met „officials" uit de textieldistributie zijn ons opnieuw sombere perspectieven in de textielbranche voor oogen gesteld. Nederland is namelijk op dit oogenblik grooten- deels aangewezen op de productie van eigen land, doordat er nog steeds niet genoeg deviezen worden uitgetrokken om iedereen be hoorlijk „in de kleeren" tc steken. De bevolking schreeuwt om textiel, maar de distributie ervan blijft gebrekkig. Ondanks de moeilijke deviezen-kwestie, is een ommezwaai in de gevolgde ge dragslijn meer dan noodzakelijk. inderdaad een zorgenkind van overheid is, moge blijken uit het feit, dat de reeds lang voorgenomen aanwijzing van nieuwe textielpunten eerst dezer dagen zal worden uit gevoerd, hoewel men nog discussie voert over het aantal Verder werd ons medegedeeld, dat ten aanzien van uitzet-toewijzingen voor jong gehuwden nog vooreerst geen ver ruiming is te verwachten Er zijn eenvoudigweg geen lakens voorhan den. En voorzoover de aanvoer daar van nog plaats heeft, gaan di goederen naar de oorlogsgedupeer den. Wannéér men weet dat hun getal ca. 800 000 personen omvat, die toch minstens 2 it 3 lakens be hoeven, dan kan men veilig aanne men, dat blijft men de huidige tactiek volgen de voorziening voor anderen nog wel een tweetal jaren op zich laat wachten. De H.A.R.K.-zendingen zijn practisch stopgezet, zoodat Nederland hierin zelf zal moeten voorzien. Practisch geen import Ook de aanvoer an Engelsche en Amerikaansche sloffen staat prac tisch stil, terwijl ook dc levering van Nylonkousen tot zeldzaamheden zal behooren, dit laatste, omdat er in de produceerende landen niet ge noeg wordt aangemaakt. Bovendien zit er b\j de Nylonkou sen nog deze kant aan de zaak, dat de fabrikanten tot het inzicht zgn Engclsche ree filers weer thuis uil Neurenberg. Lord Justice Lawrence, president van het tribunaal tc Neurenberg en mr. Justice Birkclt worden bil aankomst op het vliegveld Norlliolt in Engeland verwelkomd door den Lord Kanselier Lord Jowitt V.ln.r.: Lord Justice Lawrence, mr Justice Birkclt en Lord Jowilt. (Pd Dp president rler V. S., Truman, heeft een verklaring; aangaande de ten aanzien van Palestina te volgen politiek afgelegd. Hij zei. dat „werkelijko immigratie" in Palestina noodzakelijk is, waarbij men niet moest wachten op de oplossing van het Palestijnsche probleem als geheel. Truman voegde er aan toe, dat de regee- nngxler V. S. alle 'medewerking zou verleenen Truman verwees verder naar een voorstel van het „Joodsch bu reau" inhoudende, dat een levens vatbare Joodsehe staat in een deel van Palestina zou worden ge sticht, welke zelf de immigratie en economische politiek zou mo gen bepalen, cn dat onmiddellijk 100.000 immigratievergunningen voor Joden zouden worden uit gereikt. Bovendien meende bij dat andere landen dan Palestina hun immigratiewetten zoo moes ten wijzigen, dat Joden het land zouden kunnen binnen komen. Hij zou tot het congres der V. S een desbetreffend verzoek rich ten. De Britsche regcering heeft in een verklaring over de boodschap van president Truman betrcfende „aanzienlijke immigratie" in Pa lestina zonder de oplossing van het probleem als geheel af te wachten, medegedeeld, dat zij geen besluit ten aanzien van de immigratie kan nemen, voordat men overeenstemming over de politieke toekomst van Palestina heeft bereikt. Groote wapeiivoorraden in Italië or.tdekt In de noordelijke Apenijnncn zijn grooto hoeveelheden wapenen ontdekt, die op alle 'mogelijke plaatsen verstopt bleken. Zelfs een tank in goede conditie werd aangetroffen. De politie zet het onderzoek voort en heeft een aan tal personen gearresteerd. Men gelooft, dat nog slechts een klein gedeelte der wapenvoorraden ge vonden is. Zij zouden zijn achter gehouden door oen politieke groep, waarvan de naam niet uordt genoemd. gekomen, dat door de productie ervan min of meer een strop om eigen hals wordt gelegd door het in omloop brengen van een verduur zaamd product. Verder zal het leger een lang niet onaanzienlijk deel van de inlandsche productie blijven op eischen, om de nieuwe dcvisics aan te kleeden. Meer corsetten en luiers JLjftXH'VOLLER is tie situatie in tie D luiei alsmede in dr inzetstoffo.n. 'Zooals men reeds heeft kunnen le zen, zal hef binnenkort mogelijk zijn voor bubit's een rooier uan/ul luiers beschikbaar te stellen, terwijl in de komende maanden ook een groolere productie van corsetten is te ver wachten. Onze wolpositie is weer minder optimistisch. Dit is een van de re denen, dat men de babypakketrege- ling heeft gewijzigd. Men heeft er echter bij de winkeliers op aange drongen aan de klanten bij de af name van luiers ook wol beschik baar te stellen. Bij de wolproductie zijn we aangewezen op de wereld markt, omdat we hier geen „scha penstand" hebben en bovendien de inlandsche wol te stug en derhalve slechts voor verwerking en bijpro duct geschikt is. Ook voor de verwerkende indus trieën zal voorloopig nog weinig textiel beschikbaar zijn: o.m. voor de meubelmakers en stoffeerders, terwijl het weinige, dat verstrekt wordt niet altijd de vooroorlogsche kwaliteit heeft geëvenaard. Andere methoden! SLECHTS met zeer groote inspan ning zal het wat de binnenland- sche productie betreft en wanneer grondstoffenvoorziening, werving ai - bcidskrachtcn, aankoop machine rieën enz. meewerken, gelukken de voorziening te handhaven en op den duur uit te breiden Dat de nood hoog ia, bewijst het feit, dat liet Rijksbureau voor Textiel (rijksdis tex) onderaan op de lijst staat, om onder het bezuinigingsmes te komei. Met deze gegevens voor mogen, >s het zonneklaar dat de binnenland- sche productie voorloopig met in de dringende behoeftch van de bevol king kan voorzien. Daarom dienen ook andere paden, dan de tot dusver gevolgde te worden bewandeld. l\os/ wat het kost, moet de iextielvoor zienxng evenals zulks met de voed selvoorziening is geschied zoo spoe dig mogelijk worden verzekerd. Daarom zij de leuze: produceercn importeeren, distribueer en! jl/tEN ergert zich aan den zwarten handel, die in de steden min of meer J openlijk op straal wordt, gedreven, maar er zijn, sociaal beschouwd, erger dingen. Wat in sommige groote zoowel als kleine zaken ge- beuit is dikwijls van zwel ernstiger aard, omrlat het publiek daarbij nie'. alleen grof wordt overvraagd, doch bovendien wordt bedrogen. Het hoofd van de prijzenconlróle deelde ons daarom/rent verschillende feiten mede die stellig de belangstelling Van het koopend publiek ver dienen. ER zijn bepaalde artikelen, zooals bijv. kammen, vulpenhouders, lampekappen en producten van de ceramisciie industrie, die voor veel ie hooge prijzen worden verkocht en die worden geaccepteerd, omdat men in het algemeen de werkelijke Waarden niet kent. Men denke bijvoorbeeld maar eens aan voorwerpen als vaasjes cn beeldjes van klei of gips, die een lago materia al waarde en in het ge heel geen kunstwaarde vertegen woordigen, doch waarvoor de koo- per soms ettelijke guldens moet neertellen! Niet alleen aankoop van artikelen is echter aanleiding tot woekerprij zen; ook kleine reparaties aan huis houdelijke- of gebruiksvoorwerpen kosten dikwijls veel en zijn veel le duur, maar men betaalt om tenminste weer „geholpen" te zijn, al is het op die manier van den wal in de sloot. Het is dan ook geen zconder, dat- bij de prijsbeheerschinq maande lijks duizenden klachten binnenko men en al blijkt, een deel daarvan onjuist of ongegrond het is een vaag teeken in een tijd als deze, van schaarschte aan artikelen en geld Bovendien zijn de overtredingen vaak niet meer te achterhalen, het geen wel het geval zou zijn, als vroeger melding zou worden g". maakt van misstanden, waarbij men dient, te bedenken, dat bijv. één tex- tielkaart zwaarder weegtdan firn rapporteeringen van zwart verkochte borrels. Ook de grooten T N dit verband zij opgemerkt, dat bet nietzooals vrij algemeen wordt geacht alleen de midden stand is. die dupe wordt van eigen feuten. Een fabrikant ontkomt even min aan conröle, doch waar zijn groep kleiner is dan die zijrier af nemers, de winkeliers, liggen de erhoudingen zóó, dat er onder laatst genoemden meer slachtoffers allen. Niettemin leverde de recente „prijzen-slag" in Amsterdam bij con trole in 16 meubelfabrieken niet minder dan negen gevallen op, die een dieper onderzoek behoeven cn dat bij werkelijke overtreding der prijs\ oorschriften het vonnis van den cconomischen rechter niet mild zal zijn daarvan we ten zij, (lie daar door getroffen werden. Wie niet hooren wil, moet voelen, maar heter ware het, als elke koopor zich tevoren van den tocgestancn prijs op de hoogte stelde. Bij het vragen van woekerprijzen aarzelc geen kooper of huurder: do prijscontroleurs kennen hun vak en noemen hun zegsman niet Nog altijd is het wanbegrip van hei publiek inzake prijsbeheersching ontstellend groot, hoewel het instel len van prijzen-commissies door en uit de burgers een vooruitgang op dir punt beteekent. De bedoeling van deze, naar Ame- rikaansch voorbeeld opgezette actie, waarvoor zeer veel belang stelling bestaat, is, langs den weg der ge moedelijkheid overtreders uwer- in het rechte spoor te brengen en in de plaatsen, waar reeds commissies werkzaam zijn is men enthousiast over het residtaat. Langzamerhand wordt op deze cn andere wijzen weer een normalen toestand in den handel geschapen. in de winkelzaken, fabrieken op straat. Al ziet niet ieder het: regelmatig rijpt de controledienst zwarto han delaren aan en hiermede zal eerder krachtig worden doorgegaan, dan worden gematigd. „We winnen veldzegt het hoofd der prijzenconlróle én ieder welden kend mensch moet .met hem instem men als hij ons verzekert: „Uitein delijk zullen we overwinnen in het belang van Staat en volk!'' AN het paleis Soestdijk komt het bericht, dat dc uit- breiding van het prinselijk gezin half Februari van het volgend jaar wordt verwacht. Enkele #dagen geleden bezochten de presidente en de secretaresse van de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers haar eerepresidente, H.K.H. Prinses Juliana. Het is hun gebleken, (lat onder de Nederlandsche vrouwen de behoefte leeft, uiting te geven aan haar vreugde over het feit, dat er in vrij Nederland weer een Oranjetelg ko men gaat Reeds nu zijn veel vrou wenhanden aan het werk om kleer tjes voor de baby te maken. Hierover met haar eerepresidente sprekende, ontspon zich het volgen de gesprek: H.K.H „Ik ben erg gevoelig voor deze blijken van medeleven. Maar ik heb zelf voor de nieuwe baby al vol doende. Zooveel meer heeft die niet noodig. Als de schenksters dan eens goed vonden, dat ik met hun gaven andere moeders hielp?" Presidente LT.V.V.: „Dan zou de U.V.V. het maken van baby groep kunnen sNmuleeren, zoodat u zoo veel mogelijk voor dit doel ter be schikking krijgt." H.K.H.: „Daarmee zou men mij nog veel meer plezier doen dan door het enkel voor mijn kindje te geven. Maar ik zou het toch heel prettig vinden, als alle geschenken naar Soestdijk gezonden werden, zoodat ik ze zelf kan bekijken en zoodoen de weet, wie de goede geefsters zijn". Pres. U.V.V.: „Graag zal de U.V.V. er dan voor zorgen, dat dc kleertjes worden doorgezonden aan de baby's, die gelijk met uw kindje geboren worden." H.K.H.: „Dat is een prachtig plan. Ik hoop, dat, als ongeveer half Fe bruari de baby komt, de U.V.V. an dere gelukkige moeders kan verras sen". Do door de Dmtschers geroofde trophee, die in 1931 door B 1 r i o t werd beschikbaar gesteld is in Rome teruggevonden. Een Spaansch driemotorig mi litair vliegtuig ..Savc.a" i? na opstij ging van het vliegveld bij Madrid, neergestort. Rudolf Hess. Julius Streicher cn Hans Frank hebben verzoeken om clementie ingediend. Het hoofdbestuur van de U.V.V. doet nu een beroep op allen, die over wol of ander materiaal be schikken, aan het werk tc gaan. Ook goede, gebruikte klecdingstukjes zullen welkom zijn. Alle pakjes, geadresseerd aan Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana, paleis Soestdijk, worden gaarne vóór 15 Januari a.s. ver wacht. Het wordt zeer op prijs gesteld, als naam cn adres van afzendster aan de kleertjes worden gehecht. Hjalmar Schacht ontmoet voor hel eerst na ztin vrijspraak zijn vrouw Panel. Schacht en Fritsche in arrest en weer vrij Schacht en Fritsche zijn in een hotel te Neurenberg door de Duitsche politie gearresteerd. Zij zijn echter op bevel van het Amerikaansche militaire be stuur weer vrijgelaten. De Britsche autoriteiten hebb; geweigerd hen in de Britsche zóne van Duitschland binnen te laten. Italië moet 225 millioen dollar betalen Italië zal 225 millioen dollar aan herstelbetalingen moeten opbrengen, zoo heeft de subcommissie van de conference te Parijs gisteren beslist. Ethiopië krijgt 25 millioen, Grieken land en Joegoslavië beide 100 mil lioen. Wijzigingen in Britsch kabinet In Engeland zal een nieuw mi nisterie van defensie worden ge vormd. dat het werk van de mi nisteries van oorlog, luchtmacht 3ii marine zal coördineeren. Alexander, eerste lord van de Admiraliteit, is benoemd als mi nister van Defensie. Onder hem zullen drie ministers voor de af zonderlijke strijdkrachten staan. Als opvolger van Alexander is benoemd de minister van Kolo men, George Hall, terwijl in de ilgemeene hergroepeering van het kabinet ook de drie 'ministers n de afzonderlijke strijdkrach ten zullen worden vervangen. De minister van Staat, Philip Noël, Baker wordt minister van Luchtvaart al6 opvolger van lord Stansgate. Frederick John Bellin ger, onderminister van Oorlog, wordt minister van Oorlog in plaats van J- J. Lawson. Lord Nathan wordt minister van Bur gerlijke Luchtvaart, als opvolger van lord Winster. Opstandelingen in Iran rukken op Radio Teheran meldt, dat op standige stammen naar Shiras oprukken. De Iraansche regèerinn heeft met spoed versterkingen uitgestuurd, die evenwel, naar men vreest, tc Iaat zullen komen. Dc troepen dep opstandelingen zijn slechts enkele kilometers van ie plaat* verwijderd. Voorts is indirect de val van Sjiraz toegegeven. Er is bekend gemaakt, dat de regeering troe pen heeft gestuurd om de stad op de Kasjkai te heroveren. Het proces te Neurenberg is ge ëindigd. Twaalf doodvonnisen zijn uitgesproken, zeven beschuldig den zijn tot langdurige of levens lange gevangenisstraf veroordeeld en drie zijn er vrijgesproken. Dit pro ces was een novum op liet gebied der internationale rochtspleging. liet bezwaar is er tegen ingebracht, dat liet gemakkelijk is voor den over winnaar om over den overwonnene recht te spreken en dat do regelen, waarnaar recht gedaan zou worden, pas na do misdaad door dc over winnende groote mogendheden een zijdig zijn vastgesteld. Maar dat na het verschrikkelijke, dat do nazi's over de menschheid hebben gebracht recht gedaan moest wordon, valt niet te loochenen cn dat de totaal nicuwo structuur van deze grootste misdaad uit (le geschiedenis ook nieuwe rechtsregelen eisebte, evenmin. En niemand zal willen beweren, dat de beschuldigden binnen het kader van het Charter van 1915 niet rechtvaar dig zijn behandeld. Het Hof heeft do beschuldigden tijdens de zittin gen behandeld cn laten behandelen op een wijze, die wel heel weinig in overeenstemming was met (1e hees1- achtige manier waarop de Duitsche „rechters" met hun slachtoffers plachten om te springen. Twaalf mil lioen moorden heeft het Hitler-re- -gimo op zijn geweten. Men moet e\en pogen zich dit in te denken. Als men het zich realiseert behoeft er bij niemand twijfel te bestaan of do hougsto straf, dié dc menschheid kent, hier niet op zijn plaats is voor lien, die tijdens den oorlog het nazi dom hebben geleid. HET Hof heeft gewetensvol recht gedaan. Dat blijkt onder meer uit dc gevarieerde uitspraken. Met de schuldig.verklaringen is ieder liet eens. De vrijspraken zijn voor velen, ook voor ons, onbegrijpelijk. Als een internationale oplichter als Schacht, die Hitlers misdaden financieel mo gelijk hielp maken, en een geweten loos bedrieger als Von Papen, die Hitier aan de regeering hielp cn hora later met zijn kuiperijen terzijde stond, op vrije voeten gesteld wor den. dan begrijpen wij niet waarom hier en in Duitschland zelf, nog zoo vele veel kleinere mannetjes in ge vangenissen en kampen zitten. En als wij het toch willen begrijpen, kunnen wij wel tot. enkele verklaringen ko men maar bevredigend zijn deze niet. In dc eerste plaats kan men do recht spraak van het Internationale Hof niet vergelijken met. (lie van lagere rechtsprekende organen, waarbij het oiu geheel andere vragen gaat. Maar dan kan het rechtsgevoel toch pas bevredigd worden indien dc door het Hof vrijgesproken on thans nog door een dier lagere organen worden berecht op punten, waarop vele au. ricren veroordeeld zijn. In de tweede p:aats is het waar, dat mannen als Schacht cn Von Papen geen nazi's varen, maar dat zij on de hunnen u;t het reactionnaire Duitsche kamp nel nazidom hebben mogelijk gc. maakt en aan de macht geholpen en dat zij alleen reeds daardoor mede verantwoordelijk zijn voor 'Je misda den van het llitlerregiem, lijdt geen twijfel. DU is het onbevredigende van het Proces te Neurenberg, dat alieec de op den voorgrond treden de leiders van hei nazi-dom zijn be recht. maar dat dr .uiite lichters van de.i nazi-brand, die '«ver de wereld woedde, de militaire In-tscrs achter Je schermen, de ge Mm hieters en do internationale intriganten, buiten schot gebleven zijn. In dit licht be. zien is het Proces le Neurenberg slechts half werk geweest. De mach ten. die een avonturier .als Hitier de kans gegeven hebben zijn waanzin nig spel te spelen, zijn niet berecht cn niet verslagen. Zij hebben zich teruggetrokken, maar zij blijven op den loer liggen om als het moment gunstig is opnieuw toe te springen en hun slag te slaan. Laat ons de af grijselijkheden, die de wereld over spoelden in de jaren, die achter ons 'iggen niet vergeten. Laten wij niet geloovcn, dat met het verdwijnen van 'litler. Gopring cn hun voornaamste i awanten,^ het gevaar voor nieuwe verschrikkingen voor goed geweken is Laat ons waakzaam zijn. Koel weer Matigen, aan dc kust tijdelijk krachti- l gen wind tusschen West en Noord-West. 1 zwaar hcwolkt met tiidclijkc opklaring, l enkele regenbuien WcimS vrronderiug m temperatuur 1 Oct- Yon op 6.17. onder IS 08: muan I 17/14. onder 0.41. Oct.. 7.on op 0.40. onder 18 06: maan f i" ?«s onder 1.S6.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1