DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EH Besprekingen te Batavia zijn begonnen Te veel vacantiegangers in een te kort seizoen Derksen is wereldkampioen Nederlandsche dames waren een klasse apart Redevoeringen van Lord Killeam Schermerhorn en Sjahrir De „Edam" naar Zuid-Afrika Fritsche, Schacht, Von Papen vrij of niet CEL 601: vrij? Minister Hansson overleden Spreiding over Juni, Juli en Augustus Ml Enkele regels Churchill lid van Pulchri-studio G.U.K.B. in de bloemen Heden Derksen-Senftleben Rijswijk Knijnenburg en v. in België Korter werktijd voor verpleegsters Meisjes in uniform Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE V^N'DE^STICHTING H»EyT P AR O O'L' Maandag 7 October 1946 Nr. 461 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DEZE dag zal later bewijzen een historische gebeurtenis te zijn geweest, zoo verklaarde Lord Killearn in zijn rede, waarmee hij de conferentie tusschen de commissie-generaal en de Indonesische delegatie vanmorgen opende. Thans is het oogen- blik gekomen voor een beslisscnden stap in de richting van een overeenkomst. Het was het lot van den oor log, dat de Britsche troepen hier heen voerde, maar na 30 No vember zal iedere Britsche ver antwoordelijkheid ophouden bestaan en zullen wij nog slechts uw vriend en goede buur zijn. Het is, naar ik hoop, de vaste over tuiging van beide partijen vastbe sloten, dat de wapenstilstand, die door de militaire autoriteiten is be sproken, stevig bevestigd dient te worden, zoodat deze onderhandelin gen in een vriendschappelijke sfeer voortgang kunnen vinden. Prof. Schermerhorn zeide Het was tengevolge van een zeer uiteenloopende reeks van omstandig heden aan beide zijden dat de zwak ke draad die bij de besprekingen op de Hooge Veluwe was geweven, werd verbroken, en dat een nieuwe basis gevormd moest worden. Een langdurige kabinetscrisis in Neder- land, en overeenkomstige onzekerhe den bij de vorming der republikein- sche regeering, hebben de hervatting der onderhandelingen sedertdien lan. gen tijd opgehouden. 1 utill) KILLEARN De commissie generaal kan thans beschouwd worden als een vertegen woordiging van de beide regeerings partijen in het parlement. Maar zy is meer: zij wordt in haar huidigen vorm gesteund door de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk. Wij zullen moeten afzien van ge wichtige geluiden en formules en wellicht zal alleen onze eigen ver beeldingskracht ons in staat kunnen stellen, de niet-orthodoxe oplossin gen te vinden die voor allen aan vaardbaar zijn. Soetan Sjahrir verklaarde: De Nedcrlandsch-Indoncsische kwestie is sedert de vorige besprekingen ge. rijpt en verhelderd. De botsingen en conflicten tijdens den groei van de nationale revolutie hebben het In donesische volk sterk vereenigd. Het is waakzaam. Deze groei verstoorde echter de verstandhouding met an deren, en ook de onderlinge verstand houding. De gevoelens van waakza me achterdocht kunnen alleen ver- dwijnen indien de atmosfeer van bot singen en gevechten, die ons het ge voel geeft bedreigd te zijn, eveneens verdwijnt. Pogingen om tot een op lossing van het conflict te komen kunnen uitsluitend bevredigende re. sulfaten opleveren indien wij ons dit psychologische feit voor oogen hou den. Wij hebben het recht, van de par tijen die thans vergaderen om het lot en de aspiraties van twee volke ren te bespreken, te verwachten, dat beiden bij het naar voren brengen van hun standpunt bereid zijn elkan ders standpunt en moeilijkheden te TROEPEN NAAR INDONESIË Zaterdag vertrok het troepen- transportschip „Johan van Olden- barneveldt" met ongeveer 2000 man van de 7 Decembcr-divisie uit de Amsterdamschc haven naar Indone sië. Met dit schip is de eerste zen ding sport- en recreatieartikelen, waarbij een volledige uitrusting voor bokswedstrijden, kisten boeken en gramofoonplaten, verscheept. Bus door twee treinen gegrepen seen slachtoffers Op den onbewaakten overweg tusschen Zwolle en Almelo is Vrij dag een tot autobus omgebouwde Canadeesche vrachtauto die uit de richting Heino kwam, tweemaal door een trein gegrepen. De eer ste maal door een naar het Noor den gaanden goederentrein, die de bus 500 meter meesleurde. Wonder boven wonder bleken de beide in zittenden, de chauffeur en een jon geman uit Zwolle, slechts lichte verwondingen te hebben opgeloopen. Nauwelijks waren zij uit de bus ge stapt of deze werd opnieuw gegre pen, nu door een goederentrein, die uit het Noorden kwam. De wagen werd volkomen versplinterd. Binnen afzienbaren tijd zal een reünie van de „Prinses Irene-brigade" worden gehouden. Allen, die bij deze brigade hebben gediend, wordt ver zocht naam en adres op te geven bij den majoor jhr. J. J. G. Beelaerts van Bloklandt, pantserschool te Amers foort. respecteeren, opdat de onderhande lingen in een zuivere en heldere at mosfeer kunnen voortgaan. De per soon van prof. Schermerhorn als lei der van de Nederlandsche delegatie versterkt onze overtuiging dat zulk een atmosfeer tijdens de onder- handelingen zal kunnen worden gehandhaafd. In de Indonesische delegatie zijn, behalve Sjahrir, afgevaardigd: Soe- santo, Mohammed Roem en A. IC. Gani. Plaatsvervangende gedelegeer den zijn Soedarsono, Leimena en Siarifoeddin. De luit.-gouverneur-generaal dr. Van Mook heeft de openingszitting te Batavia bijgewoond. Hij vertrekt morgen weer naar Pangkal-pinang. Gesneuveld in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afyeloopen week in Indonesië de volgende verhezen zijn gerapporteerd. Gesneuveld of overleden tengevolge van oorlogshandelingen: Koninklijke Marine: geen verliezen: Koninklijke Landmacht, geen verliezen; Koninklijk Ned.-Indisch leger- soldaat M. Vaas. alg stamb.no. 87689, afkomstig uit Rotterdam, gesneuveld op IS Augustus 1946. SOETAN SJAHRIR Zondag is het K.L.M.-vliegtuig „Edam" voor een eerste na-oorlogsche vlucht naar Johannesburg in Zuid- Afrika vertrokken. Gezagvoerder is de bekende piloot Parmentier. De „Edam" vervoert 42 passagiers Men hoopt den 930C km langen tocht in ruim 31 vlieguren af te leggen. Aan boord be vinden zich ió0 kg bagage en 170 kg post. Weer een vliegongeluk op New Foundland Tusschen Gander en St. John op New Foundland is een Amcri- kaansch legervliegtuig neergc stort. Een Belgisch transportvliegtuig, op weg naar Gothenburg, is in Noord-Jutland verongelukt. Bij heide ongelukken is een lid van dc bemanning omgekomen. Het Amerikaansche militaire be stuur heeft bekend gemaakt dat Fritsche. Schacht en Von Papen ge lijk' iedere volwassen Duitsehcr 'n de Amcrikaansche zone onder dc dehazificaticwet vallen Dc Ameri kanen zullen niet ingrijpen bij ac ties van rechtswege tegen dc vrij- gesprokenen. Ondertusschcn is aan Schacht en Fritsche i.uor de Duitschc politic officieel meegedeeld dat zij vcrort aan vrij zullen zijn. en niet meer bedreigd worden door het arresta tiebevel dat het zuiveringsgcreebt van Beieren tegen hen heeft uitge sproken. Dc interzonale conferentie te Bremen heeft een resolutie aange nomen, waarin wordt vastgesteld dat allen die te Neurenberg hebben terechtgestaan, nog voor Duitschc gerechtshoven moeten worden ge daagd. Von Papen, die nog in het Palcis van Justitie te Neurenberg verblijft, heeft aan dc Britsche autoriteiten een schrijven doen toekomen, waar in hij zich bereid verklaart, zich ter beschikking te stellen van iedere Duitsche of geallieerde autoriteit, die zijn politiek gedrag opnieuw wcnscht te onderzoeken, mits 'hij toestemming verkrijgt zich naar de Britsche zóne van Duitschland ie begeven. Democraat Schacht Fritsche heeft tegenover jour nalisten verklaard, dat hij het Neurenbergsche proce6 hijzonder Emmy Sonnemann niet op de planken! Mevrouw Goering, die voor haar huwelijk mei den luchtmaur- schalk onder haar meisjesnaam Emmy Sonnemann tooneel speel de, heeft de bezettingsautocilei- ten verzocht haar oude beroep weer te mogen uitoefenen. Emmy Goering zal echter niet meer op de „Bühne" mogen verschijnen, want men heeft haar toestem ming geweigerd. Een Duitsche 'zuiveringscommissie heeft ver klaard dat Frau Goering per soonlijk voordeel heeft getrokken uit de manipulaties der nazi- partij en daarom voor 'n Duitsch Tribunaal zal worden gedaagd. Symbool van het verzet De beruchte doo- dencel601, in het „Oranjehotel" te Schevcninyen, waar vele van de beste Nederlanders hun laatste uren door brachten, alvorens door de nazibeulen te worden vermoord zal nimmer meer gebruikt wordenIn tegenwoordigheid van den minister president, drBeeL minister Maarsse- veen en vele ex.po litieke gevangenen werd doodencel 601 tot, symbool van het heldhaftig verzet tegen de Nazl-ter- reur gewijd. Raeder vraagt den soldatendood Admiraal Erich Raeder. vroeger opperbevelhebber van ie Duit sche marine, die te Neurenberg lot levenslange gevangenisstraf veroordeeld werd. heeft een ver zoek aan den geallieerden be stuursraad te Berlijn gericht om -ijn-vonnis in doodstraf,te veran deren. Raeder is thans zeventig •aar oud. Hij zou liever den sol datendood sterven, clan voor de rest van zijn lever in een gevan gems te verkwijnen. fair had gevonden Vooral den Britschen aanklagers zwaaide hij lof toe. Hij achtte het niet uitge sloten. dat hij tien jaar in een werkkamp zou worden opgesloten, indien hij door een Duitsch tribu naal berecht zou worden. Schacht daarentegen wees alle schuld van de hand. Hij begreep niet, waarom hij voor een Duitsch zuiveringstribunaal zou moeten verschijnen. Ilij was, zoo zei hij, altijd een democraat en een tegen stander van Hitier geweest en als zijn programma uitgevoerd zou zijn, dan was er nooit oorlog ge komen Honderdviiftiu zwarte handelaars berecht „De slag oin Amsterdam", waarbij ambtenaren van den dienst voor de prijsbehccrsching jacht maakten op overtreders der voorschriften, is in do afgeloopen week uitgevochten tusschen tuchtrechter en ruim 150 prijsopd rij vers. In hoofdzaak zijn „kieine" overtredingen berecht. In totaal werden dertien zaken voor den tijd varieerende van twee tot 6 weken gesloten, w.o. een Cafe taria, een aantal café's, cn banket bakkers, een wijnhandelaar en twee fotografen. Van dertig verdachten werd de aangetroffen „zwarte" voor. raad verbeurd verklaard. Naast deze vonnissen is een totaal bderag van f 46.565.— aan boeten opgelegd. De zwaardere gevallen worden later be recht. Een super-vliegend-fort van het Amerikaansche leger, de „Pacusan Dreamboat" is Vrijdag uit Honolulu vertrokken voor een non-stop-vlucht naar Cairo over de Noordpool. De Zweedscho eerste-ministor Hansson, is plotseling op 61-jarigen leeftijd overleden. Hij was eerste mi nister van 1932 af, met uitzondering van een onderbreking van drie maanden in 1936. Hansson was de zoon van een arbeider, werd journa- dist en later leider der Zweedsche Sociaal democratische partij. Hij was in verscheidene socialistische regeeringen tusschen 1920 cn 1926 minister van defensie. Professor Oesten Unden, minis ter van Buitenlandsche Zaken, heeft tijdelijk het premierschap overgenomen. Men verwacht dat de minister van Sociale Zaken, Gustaaf Moeller, vice-voorzitter van de sociaal democratische par tij, eerste minister zal worden Moeller is 62 jaar, hij was van 1924—1926 en van 1932—1938 mi nister van Binnenlandsche Zaken. •x>-»"*«x*x>>300<x)000000000000000000000c000c000c j De Noordpool is verhuisd Volgens den commandant va<i de „Pacusan Dreamboat", het super-vliegcnd-forl, dat Zondag I na een vlucht van Honolulu via j de Noordpool le Cairo is geland, ligt de magnetische Noordpool 320 kilometer verwijderd van de plaats waar zij op de kaart is aangegeven. In de omgeving van de pool waren de kompassen on- bruikbaar; men moest zich an bijzondere hulpmiddelen bedie- j nen. Het vliegtuig heeft den afstand ft in minder dan veertig uur afge- legd. De Droombootwas ge- laden met bijna 67 ton vracht cn ft vloog mei een gemiddelde snel- heid van vierhonderd kilometer. Dr. Beumer overleden Gisteren is te Utrecht in den leeftijd van 68 jaar overleden mr. dr. E. J. Bcumcr, oud-lid van de Eerste Kamer en voorzitter van dc eerste kamer van het Utrechtsche Tribunaal. (Van onzen specinlcn verslaggever) N de eerste weck van Augustus vervoerden de Ncderl. Spoor wegen 1.078.090 passagiers? terwijl liet laatste weekcijfer tusschen 28 Juli en 24 Augustus 860.706 passa giers bedroeg. Dat dit massale ver keer met dc huidige vervoerscapaci teit niet normaal kon worden ver werkt. ligt voor de hand. Honderi- luizenden vacantie-gangers hebben ich moéten vergenoegen met een plaatsje in de goederenwagens. Maai niet alleen de reizigers en de Spoor wegen waren de dupe van de stroom acantiegangers, die in Augustus ver ons land uitbreekt De hotels u pensions in de toei istenoorden langs de kust, in het Geldersche. in vcrijssel Brabant en Limburg kon- len de massa's evenmin verwerken. )ui/eud<m zijn teleurgesteld, omdat ij geen plaatsje meer konden ver- •veren. Hl ICR openbaart zich een ernstige fout in de .wijze, waarop N&Jer- ind vacantie neemt. We kruipen te licht bijeen, als bet onze vrije dagen bctroft cn daardoor verdringen we Ikaar. Augustus beet de vacantie- maand bij uitnemendheid, maar waarom eigenlijk? Brengt Juni met zijn lange avonden geen prachtige dagen en is Juli met zijn zomertem- peratureu niet even geschikt om naar buiten te gaan? Nederland moet, vooral nu het buitenland vooral de eerste jaren nog wel onbereikbaar zal blijven, zijn vacanties beter gaan verdoelen over lie maanden, die mooi weer geven. Dat kan heel eenvoudig en het is igeniyk onbegrijpelijk, dat de actie, die reeds in 1939 werd gevoerd, vol komen in bet vergeetboek raakte. Want zeven jaar geleden werd eeds met nadruk geconstateerd, dat \oora! de eerste drie weken van Juni zeer gunstig zijn voor vacantie, omdat het dan weinig regent cn 'Je >n dus veel schijnt. Hetzelfde geldt voor Juli. De statistieken betreffen- Je het weer gedurende de zomer maanden wijzen trouwens uit, dat de laatste tien Jagen van Augustus de meeste kans bieden op regen. Het zou daarom wenschelijk zijn Je vacanties meer te verdeden on er :1e gehecle mooi.Nvcer-periode. die 'n zomer kan bieden. Het verkeer zou minder te lijden hebben van de enor me drukte, het hotel, en pensionbe- Jrijf zou zijn gasten beter kunnen ontvangen. Schoolvacantics En dit kan men bereiken door voornamelijk in de steden met meer Jan 50.000 imvoners niet langei de scboolvacanties op dcnzelfden tijd te laten beginnen. Ouders met school gaande kinderen nemen geen vacan tie. als Ie kinderen nog school heb ben. Zoodra echter de scholen de vacantieperiode vervroegen, kunnen de ouders vacantie nemen in het voor-seizoen, dat zooals de naam uangeeft, minder druk pleegt te zijn. En de schoolvacanties kunnen even goed in Juni en Juli vallen als thans in Augustus. Bij een vroege zomervacantie zou eventueel ie herfstvacantie, die toch reeds is in geburgerd, wat verlengd kunnen worden. De vacantie-spreiding, die nood zakelijk wordt geacht door de Spoor wegen en iedereen, -die te maken heeft met het vreemdelingenverkeer, zal echter niet mogelijk zijn zonder olledige medewerking van de on- derwijs-autoriteiten. Het zal mogelijk zijn het korte va- cantic.seizoen, dat in ons land tra ditie werd, te doen duren van 1 Juni tot 20 Augustus. Het voorseizoen zai dan vallen in Mei en het naseizoen kan duren van 20 Augustus tot eind September. Er zijn groote belangen gemoeid met deze wijziging van de vacantie periode. doch bet staat er zoo mede. Jat ieders belang cr mee wordt ge diend. Het verkeer verliest zijn „va- cantie-spits'', het seizoen voor hotels en pensions wordt langer en daar door winstgevender en de vacantie- ingers zullen niet langer vergeefs zoeken naar een plekje om rustig uit te gaan. Maar de steden boven de 50.000 inwoners, die ongeveer de helft van hot aantal bewoners, dat ons land telt. herbergen, zullen den stoot moeten geven. Want zij leveren de meeste vacantiegangers. Bewoners van vacantieoorden en van bet plat. teland tooncn nu eenmaal minder be hoefte dan de stedeling om er een paar wéken uit te trekken. En cr kan reeds volgend jaar veel geNvonne» zijn, als men maar tijdig maatregelen neemt. Daarom stellen wij reeds nu de vacantie-spreiding aan de orde. Het Spaansche persbureau heeft meegedeeld, dat de „leider van het nationale guerilleger" José Asasa Olaizola is gevangengenomen. Hedenochtend vond de finale plaats om het wereldkampioen schap sprint professionals. Derk sen slaagde erin van den Fransch- man Senfftleben te winnen en be haalde daarmede het wereldkam pioenschap sprint professionals. Het Rotterdamsche Bijzonder Ge rechtshof heeft den 32-jarigen J. G. Pot en den 24-jarigen J. van Kassen resp. tot 20 jaar en levenslange ge vangenisstraf veroordeeld Pot en Kas sen behoorden tot de beruchte groep IC der Rotterdamsche politie, zij werk ten voor den vijand en hebben een op last van den S.D. gearresteerden man neergeschoten, toen deze trachtte te ontvluchten. Op de begrooting van den dienst voor Sociale Zaken is drie milliocn gulden uitgetrokken voor het herstel van de vacantie-kolonichuizen. De Heldcrschc zeewering blijkt in een zeer zorgclijken toestand te ver keeren. Het herstel zal 2.260.000 kosten. Meer dan honderdvijftig perso nen zijn omgekomen tengevolge van een cycloon, die gedurende 24 uur op dc Azoren heeft geNvoed. Een Amerikaansche journalist heeft voor de radio verklaard dat de Vereenigde Staten aan Engeland een voorraad atoombommen hebben toegewezen, die in Noord-Engeland zal worden opgeslagen. Winston Churchill is als wer- kend lid opgetreden tot het Haag- sche Genootschap Pulchri Stu- dio". Men hoopt dat. bij het 100- jarig bestaan zoowel iverken van he7n als van H. NI. de Koningin, die eveneens werkend lid is, aan- wezig zullen zijn. Jj^JI mmammtesmmmeaum Dat een jeep uitstekende dienst kan doen als aandrijvingskracht of tractor voor verschillende soorten landbouwwerktuigen werd bewezen tijdens een demonstratie, welke in tegenwoordigheid van profir. M. F. Visser, van de Landbouwhoogescliool te Wagemngcn te Abbenes iderd gegeven. De Ruyter verbetert te Parijs Nederl. record TJCT internationaal athletieh-tournooi, dat heden te Parijs ter nagedach- ■F* tenis van Leo Lagrange werd gehoudenis belangrijk voor Nederland geworden door de fraaie prestatie van Frits de Ruyter op de 1000 meter. Met 1.3 sec. wist ae Rugter namelijk Zondagmiddag hel op zijn naam staande record op dezen afstand omlaag tc brengen. De Ruyter werd vierde in de race Zijn tijd (bet nieuwe record dus) be droeg 2 min. 26.4 sec. Het oudé stond op 2 min. 27.7 sec. (14 Juli 1946 Am sterdam) De Nederlandsche dames vormden een klasse apart. Fanny Blanker Koen en O er da Koud ijs wisten alle nummers, waaraan zij deel namen, te winnen. Fanny Blankcrs won zoowel de S0 meter horden het hoogspringen, terwijl Gerda op de 100 meter cn in het ver springen op de eerste plaatsen be slag legde. Op de 80 meter horden noteerde Fanny een tijd van 12.2 sec. cn toonde zich onbetwist de meerdere van haar tegenstanders on der wie zich de Fransche kampioene I E G.U.K.B. hield Zaterdag een receptie, ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum die zeer druk bezocht was cn waar bij bleek dat ook buiten korfbalkrin gen de waardeering groot was. Sprekers huldigden het Bestuur voor het buitengewoon goede werk verricht, hij noemde van hen de heer Broekhuysen, de schepper van het korfbalspel, eere-voorzit- ter van den G.U.K.B., de heer Schaap, voorzitter K.N.K.B. die den bondswimpel toezegde, dc heer Van Alphen, A.K.B., die voor zitter Steenis het Bondsinsignc van den A.K.B. aanbood. Talrijke bloemstukken gaven deze gezellige receptie een feeste lijk aanzien. De heeren P. Henstra (secreta ris) cn J. v. Maslbcrgen (compe- fiticleider). werden benoemd lot eerc-lid van den G.U.K.B. in ver band met het vele belangrijke werk voor den Bond en in 't al gemeen koi fbalbclang verricht. De wedstrijd om het wereld kampioenschap sprint tusschen Derksen cn den Franschman Senfftleben moest gisteren nood gedwongen door den aanhouden dcri regen uitgesteld worden. Do renners zullen elkaar nu heden ontmoeten. op dat nummer, Gertjens bevond. Met een sprong van 1.60 m. werd zij eer ste in het hoogspringen. Gerda Koudijs noteerde op de 200 meter den fraaien tijd van 25.6 sec. 11! het verspringen bereikte zij een afstand van 5.32 meter. Op het circuit van Maldeghem in België werden gistermiddag internationale motorwedstrijden gehouden, waaraan Nederland sche zijde Piel Knijnenburg en Van Rijswijk deelnamen. De be langrijkste uitslagen zijn: 350 cc senioren internationaal 72.900 K.M. 1. Withworth (Engeland) (gem 71.731 K.M.) 2. Willoughby (Engeland). 3. Van Rijswijk (Nederland), 500 cc. senioren internationaal: 1. Anderson (Engeland) (gem. 83.473 K.M.). 2. Laurent (België). 3. Withworth (Engeland). 1. Van Rijswijk (Nederland). 5. Knijnenburg (Nederland). Engelsche league Eerste Divisie: Blackb Rover—Aston Villa 01 BlackpoolArsenal 21 BrentfordDerby Country 03 Charlt. Athletic—B Wand. 2—0 EvertonWolverh. Wand. 0—2 Grimsby TownLiverpool 16 Leeds UnitedHudd. Town 50 Manch. U.Prest. N. End 11 MiddlesbroughChelsea 32 PortmouthSunderland 4- 1 Stoke CitySheffield U. 30 Tweede Divisie: BirminghamNott. Forest 4—0 Bury—Chesterfield 0- -2 Fulham—Millwall 32 Luton TownLeicester City 1 2 Newcastle UnitedNewport 130 Plymouth Argyle—Conv City 2- 2 Sheffield Wed —Bradford 1—2 Swansea Town—Barnsley 2—2 Tottenham Hotspur Burnley 1 l West Bromw. A. Southampt. 2- 0 W. Ham U.Manchester 10 Derksen, de nieuwe wereldkampioen, op het moment dat h\j in dpn halven eindstrijd Gerardin versloeg Binnenkort wordt waarschijnlijk een Koninklijk Besluit gepubli ceerd dat den werktijd van ver pleegsters zal herzien. Het schijnt in het voornemen te liggen liet aantal werkuren, dat thans 55 be draagt per 1 Januari 1947 tot 51 te reducceren. Op 1 Januari 1948 zal waarschijnlijk de 48-urige werkweek worden ingevoerd. Meer en goedkooper borreltjes op de feestdagen? Dc toewijzingen gedistilleerd voor de maanden Januari cn Februari 1947, zullen waarschijnlijk reeds vóór Nieuwjaar verkocht mogen worden Dit bcteekent een tegen valler voor de handelaars in „zwar te" borrels, omdat rond dc Kerst dagen en Nieuwjaar de vraag groo- ter is dan normaal. Indien de bona fide handel meer kan verkoopen, gaan de extra-verdiensten de zwart handelaars voorbij. Tevens worden besprekingen ge voerd over prijsverlaging. Dc huidi ge prijs is zoo vastgesteld, dat slij ters en cafc-houders hij een omzet van 40% van het basisjaar 1939 evenveel verdienen als bij normalen omzet. Nu het rantsoen van 1 No vember af op 75 is gebracht, is er alle aanleiding de winstmarge te verlagen. T-T et moge dan een algemeen aan- 1 vaarde waarheid zijn, dat het uniform „trekt", er zijn ook omstan digheden waaronder dat niet het ge val is en dat is naar onzen smaak, wanneer dit door meisjes of jonge vrouwen Nvordt gedragen. In de oor logsjaren was dat in militair verband noodig en ook dadelijk na den oorlog waren er omstandigheden, dat men er niet bulten kon omdat een snelle ver plaatsing vaak alleen mogelijk was in militair verband. Maar nu allerlei werkzaamheden 'weer op vredespeil worden overgeschakeld kunnen wij het nut daarvan nief- inzien. Admini stratieve en hulpdiensten kunnen ook zonder uniform verricht worden En met name het verpleegstersambt dat bij uitstek vrouwelijk beroep vraagt niet om een militaire uniform met mannelijk aandoende petten. Wanneer men ze dan bovendien nog in marschcolonne door de straten ziet trekken worden de herinneringen aan de bezettingsjaren wel heel sterk en een raar gevoel in de maagstreek wel erg acuut Meisjes in uniform? Goed, maar dan in het vertrouwde verpleegsterscostuum en niet in dat van militaire legeronderdeelcn! Schotland heeft aan Generaal Eisen hower als waardeering voor zijn vcrm diensten in den tweeden wereld oorlog het kasteel Culzean ui Ayrshire ten geschenke gegeven. De generaal, zijn echtgcnootc cn htm oon bezichtigen het kasteel. (PJ Wie kent Raats? Dc P.R.A. te 's-Gravenhagc ver- :oekt allen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent den SS-er Johan nes Adrianus Raats zich schriftelijk met de Haagsche P.R.A. in verbinding willen stellen. Raats was belast met het controlceren der treinen in de pro- incies Gelderland, Utrecht cn Zuid- Holland en heeft, volgens eigen ver klaringen, ongeveer 20 personen voor onderzoek aangehouden en aan de po litie overgeleverd. Koel iveer Matige Noordelijke tot Noord- mlelijke wind, overdrijven' 1 toolkenvelden met nog enkele ver- 1 preicle buitjes. Vrij koud weer. X Oct Zon op 6.51, onder 18.()4, I 'ion op 17.45, onder 3.14.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1