DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, Vliegtuigramp eischt 21 te Apeldoorn dooden Conferentie van Parijs loopt ten einde Militair toestel stortte op H.B.S.-gebouw Felle reacties op Trumans Palestina-verklaring De doodstraf geëischt tegen Silbertanne-m oordenaars c/Warja is dood Twintig textielpunten UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsda8 8 October 1946 Nr. 462 6e jaargang Ook piloot om het leven gekomen Schacht in arrest Maarschalk Smuts komt in ons land Foltys behoudt de leiding Verrader ter dood veroordeeld Geen goederenwagens meer voor reizigersvervoer Wereldkampioenschap hockey te Amsterdam Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4per kwartaal Losse nummers 10 ct- Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Ten gevolge van één der vreeseliikste vliegtuigrampen, die ons land ooit getroffen hebben, zijn 21 voor het overgroote deel jonge menschen om het leven gekomen. Een Nederlandsch militair vliegtuig stortte gister morgen op het gymnastieklokaal van een Christelijke H.B.S. te Apeldoorn. De brandende benzine vloeide het lokaal binnen en zette het in lichter laaie. Onder de 25 jongens, die daar onder leiding van hun leeraar aan het turnen waren, ontstond een ware paniek. Zij holden, verscheidenen met brandende kleeren, het gebouw uit. Het grootste deel moest naar hel Julianaziekenhuis worden overgebracht. Vier jongens bleken bij aankomst aldaar reeds te zijn overleden. In den loop van den dag en den nacht zijn nog vijftien leerlingen aan hun wonden bezweken. De piloot van het toe stel, de sergeant-vlieger M. W. D. Christern is ook onmiddellijk gedood. Een tragische bijzonderheid is nog, dat de moeder van den vlieger Christern, die het ongeluk zag gebeuren, door een beroerte werd getroffen en korten tijd later overleed. middels hadden vrijwel alle leerlin gen brandwonden opgeloopen, van eerende van lichte tot zeer zware Zoo goed als allen moesten dan ook naar het ziekenhuis worden ver voerd, waar bij aankomst vier hun ner reeds bleken te zijn overleden, terwijl voor het leven van verschil lende anderen moet worden ge vreesd. In den loop van den dag zijn dan ook nog vijftien leerlingen ge storven, zoodat het totaal aantal slachtoffers tot negentien is geste- .gen. Zooals vrijwel niet anders kon worden verwacht, bleek de be stuurder van het vliegtuig, wiens lichaam enkele tientallen meters ver der met de brandende resten van de machine werd gevonden, op slag ge dood. De namen van de omgekomen leerlingen die allen in den leeftijd van 14tot 15 jaar waren, zijn: S. van Dalen, M J. van Gogh, H. Hahman, H. van der Hurk, W van Kampen, H. H. Schuite, R. J. W. Siebelink, P. Weerman, M. A. Keller, G van den Hoef, J. Boks, J. Oorspronk, R. de Bruijn, K. A. J. Jonker. B Mobach. A. P. van Velzen. A. J. Zwerus, H. Scholten en C. Stigter. De toestand van de overige zeven slachtoffers is op het oogenblik naar omstandig heden redelijk wel, hoewel het le vensgevaar nog niet geweken is H. M. de Koningin heeft door den burgemeester van Apeldoorn, mr. A. L des Tombe, haar deelneming laten betuigen aan de ouders der leerlin gen, die bij deze ramp om het leven zijn gekomen De ramp is veroorzaakt door den jongen sergeant-vlieger van de luchtstrijdkrachten M. W. D. Chris tern die gedetacheerd was bij den marine-luchtvaartdienst. Hij was gistermorgen met een „Fire-fly" voor zijn eerste solo-vlucht van het vlieg veld Valkenburg opgestegen met or der 'n half uur in de omgeving te vlie gen om vertrouwd te raken met het toestel. In plaats daarvan is hij naar zijn woonplaats Apeldoorn gevlogen en maakte daar kort na elf uur eem- ge kunststukjes hoven de Jachtlaan waar zijn ouderlijke woning staat. Daarbij kon hij, na 'n zoog naam den rol het toestel niet snel om hoog krijgen, raakte met zijn lin kervleugel den nok van het dak van her Gymnastieklokaal der Christelijke H.B.S, aan de lachtlaan. waar op het oopenblik circa 25 iongens. on- de< leiding van den leeraar, aan het turnen waren. Dp gevolgen icaren ontzettend: de linkervleugel brak af en de inhoud van de zich daarin be vindende benzinetank werd door 'n qat. in liet dak van 'l qymnas- tieklokaal geworpen, dat on middellijk volkomen in brand stond. De brandende benzine deelde zich aan de toestellen en de kleeding der kinderen mede, ivaardoor dezezeer zware brandwonden opliepen en som migen van hen direct werden gedood. Binnen enkele minuten was hulp aanwezig van het zich achter de H.B S bevindende militaire kamp, terwijl ook uit de omgeving direct E.H-B.O -dames kwamen toesnellen e:i even later ziekenauto's met ver pleegsters, doktoren en brandweer arriveerden. Aten slaagde er, met be hulp van schuimblusschers vrij sp e dig in het vuur te dooven, maar in Regeerings-adviseurs gaan niet weg Verklaring van mr. Nyhoff Men weet, dat kort na het optre den van het kabinet-Beel Ie minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. dr„ Gielen ongerustheid heeft gewekt over de wijze, waarop hij aankondigde in dc begrooting van zijn dienst het mes te zullen zetten. Zoo zonden ook de regee- ringsadviseurs voor kunstzaken moeten verdwijnen. Op een algemeene ledenvergade ring van de Vereeniging van Leiter. kundigen heeft mr. M Nijhoff. regee- ringsadviseur voor letterkunde aan het departement voor O K en W, meegedeeld, dat hij, noch de regee- rlngsadvlseur voor muziek dr. Ree. ser en die voor tooneel, dr. Hunnin- gher, zullen verdwijnen. Het bezwaar van minister Gielen ging voorname lijk uit naar het feit, dat de drie ad viseurs niet in ambtelijk verband opgenomen zijn en dus. gelijk mr. Nijhoff het uitdrukte, „er bij han gen". Binnenkort zullen zij echter in het ambtenarencorps worden opge nomen. De begrooting voor de lctterkun. de. die mr. Nijhoff voor ex-minister prof. van der Leeuw opgesteld heeft is eveneens door minister Gielen aan vaard. De heer Nijhoff verklaarde den indruk te hebben dat de kunst zaken den huiligcn minister zeer ter harte gaan. De instelling van een staatsprijs voor letterkunde, een novum in onze geschiedenis, heeft eveneens de instemming van den huidigen bewindsman. Het. ziet er evemmin niet naar uit dat de secve- taris-generaal aan het departement zal verdwijnen. Deze mededeeling zal veel ongerustheid in kunste. naarskringen wegnemen. Redacteur van „Vova" gearresteerd De oud.redacteur van „Volk en Vaderland" M J L van Nierop, voor den oorlog journalist bij de ..Resi dentiebode" te Den Hang en van No vember 19421 April '45 hoofdredac teur van het ..Twentsch «Nieuwsblad" is een dezer dagen door de PRA van Enschede te Utrecht nabij bet station gearresteerd. Van Nierop, die een berucht jour. nalist. was in Twente, verliet op den dag der bevrijding van Enschede 1 April 1945. de stad en was sedert dien ondergedoken. Meer margarine dan roomboter Nu reeds gedurende twee veer- tiendaagsche perioden het aandeel van de boter in het rantsoen voe- dingsvetten is verhoogd, om de krappe margarine-positie te ontlas ten, zal v(Tor de periode van 13 t.m. 26 October margarine, boter en vet weer in de oude verhouding worden verstrekt. Het rantsoen vbor personen, ge boren in 1941 en vroeger, zal in die periode zijn samengesteld uit: 125 gram boter en 375 gram margarine of 300 gram vet naar keuze. Aan kinderen, geboren in 1942 en later, zal in die periode 250 gram boter en 12o gram margarine of 100 gram vet naar keuze worden verstrekt. Indien mogelijk, zal de samenstel ling van het rantsoen voedingsvet- ten voorloopig op deze basis ge handhaafd blijven. Het suikerrantsoen blüft gehandhaafd De suikerbon voor de periode van 1326 October zal niet op 10. maar op 17 October worden bekend gemaakt. Dit houdt verband met de omstandigheid, dat door het slechte weer van den laatsten tijd, de suiker uit onzen 'binnenlandschen bieten oogst ongeveer een wTeek later ter beschikking kwam dan aanvankelijk werd verwacht. De productie komt thans weer op dreef en het normale rantsoen, dat voor de veertiendaagsche period*? van 1326 October is vastgesteld op 750 gram per persoon zal, naai verwacht wordt, in het gehecle land vóór 27 October kunnen worden gehonoreerd. SOEKARNO OVER ZIJN „COLLABORATIE'' In een toespraak tot een Intcr- Aziatisch jeugdcongies heeft Soe- kartio onthuld, dat hij in Juli '42, kort na dc landing van de Japan ners op Java een geheime -samen komst met. ïïaltn en Sjahrir heeft gehad, onmiddellijk na zijn terug komst uit zijn ballingschap, om te beraadslagen over de stappen, die .tijdens dc* Japansehe bezet ting moesten worden ondernomen tot dc voltooiing van de Indonesi sche revolutie. De toen getroffen o.vcrccnkomst deed Sopkarno uiterlijk aan de zijde der Tapnr.ners staan, welk feit \erantwoordelijk was voor de van verschillende zijde versprei de laster, welke hem als collabo rateur brandmerkte. Hij verklaar de, dat zijn ostentatieve collabora tie met de Japan neezen een van de ..onvermijdelijke factoren" was welke noodzakelijk voor de ver wezenlijking \an de Indonesische revolutie waren. De Schiedamsche baszanger Am. van Mill heeft den eersten tweeden prijs gewonnen in de internat, muziekwedstrijden te Genève. Niet minder dan 21 dooden heeft dc ontzettende Vliegtuigramp te Apel doorn reeds geëischt. De bovenste foió toont de ravage, die het neer- stortende vlieguig aan het gymna stieklokaal van de Christelijke H.B.S. heeft aangericht. Wat er van het verongelukte vliegtuig overbleef, is op de onderste foto te zien. (Foto A.N.P.) T~\ e conferentie van Parijs is in haar laatste stadium gekomenDe sub- U commissies zijn met hun taak gereeden thans moet de voltallige ver gadering de ontwerpen goedkeurenMen heeft nog vegen dagen den tijd; sommige afgevaardigden waren van meening dat er 24 uur per dag verga derd zal moeten worden om op 15 October klaar le zijn. een vrije stad zou worden verklaard Toch stemden deze landen voor een dergelijk besluit ten aanz'.en van Joe- go-slavtë. Ik ben het er -det mee eens dat aan Italië, den aanvaller, dezelfde rechten waren toegekend als aan Joe- go-slavië, het slachtoffer. De voltallige vergadering kwam gis teren voor het eerst weer bijeen on der voorzitterschap van Bevin; van- daag leidt Molotof, zoojuist uit Mos kou aangekomen, de besprekingen. Opnieuw hebben de afgevaardigden hun tanden gezet den twistappel van Parijs: het vredesverdrag met Italië. Senator Tom Conally (Ver- tszfftgde Staten), adiireur van Byr nes, stelde voor dat de macht van den gouverneur van den vrijen s.taat Triëst beperkt zal blijven, en dat een door het volk gekozen wetgevende vergadering bij den Veiligheidsraad in beroep zal kunnen gaan tegen zijn beslissingen. i Goede resultaten Generaal Jan Smuts (Zuid-Afrika) noemde het plan voor Triëst een van de interessantste internationale expe rimenten die tot nu toe beproefd zijn. Plet betreurde het echter dat de con ferentie in een Oostelijk en een Wes telijk blok gesplitst was; toch waren betere resultaten behaald dan men verwacht had. Manoeilski (Oekraine) zeide: Ne derland zou geprotesteerd hebben wanneer Rotterdam, Australië wan neer Port Darwin of Melbourne tot Schacht is Maandag te Backmann, een voorstad van Stuttgart, door de Duitsche politie gearresteerd. Hij bevond zich iu de woning van een*industrieel; hij is thans naar Stuttgart overgebracht, en in ver zekerde bewaring gesteld. De regee ring van Beieren -is voornemens om vdor Schacht, Von Papen en Frit- sche een bijzonder- tribunaal in te stellen. Laatste bezoek De te Neurenberg veroordeelden mogen hun echtgenooten nog een maal zien. Deze toestemming geldt niet voor kinderen en andere fami lieleden. Vandaag zal, volgens radio Ham burg, de geallieerde bestuursraad een beslissing nemen inzake de in gediende verzoeken om clementie. Maandagmiddag kwam een wagen van de N.Z.H. Tram, op den Admiraal den Ruyterweg te Amsterdam in botsing met een vrachtauto, tengevolge waarvan de tramwagen ontspoorde en in den voorgevel van een huis reed. Een over zicht van h*t ongeluk. (Anefo) SEYSS INQUART DOET BEROEP OP DE KONINGIN Volgens een bericht van het Agcncc France Prcsso heeft Seyss Inquart een beroep ge daan op Koningin Wilhelmi- na„ om haar tusschenkomst te verkgijgen voor een ver zachting van zijn doodvonnis. Seyss Inquart verklaart in zijn verzoekschrift, dat hij door per soonlijk ingrijpen het Nederland- iche volk rampen zou hebben ge spaard. I-Iij beroept zich op menschlievendc maatregelen, die onder zijn bewind ten bate van het Nederlandsche volk zouden zijn genomen. Seyss Inquarts verdediger, dr. Steinbauer, heeft verklaard, dat het beroep reeds tot een bespreking op het Nederlandsche ministerie van Justitie heeft geleid. Stretchers persen i draaien weer De persen van Julius Stretcher te Neurenberg drukken op het oogenblik zijn eigen doodvonnis. Het verslag van het proces tegen de nazi-leiders wordt namelijk in de vroegere drukkerij van het be- ruchte blad ,,Der Stürmer" ver- vaardigd. Van het verslag zullen vijfduizend exemplaren in het Engelsch worden gedrukt, en 2500 in het Fransch, Russisch en Duitsch Elk exemplaar bestaat uit twintig deelen van zeshonderd jj paginais. PRESIDENT Truman heeft een vertrouwelijk telegram aan Attlee gezonden, waarin hij opnieuw aandringt op een spoedige ves- s tiging van een Joodschen staat in Palestina, zoo meldt een corres pondent van de Daily Mail uit Washington. De snelle en scherpe reactie va Britsche zijde op zijn verklaring van Vrijdag j.I. heeft Truman niet van meening doen veranderen, a dus de correspondent; hij zou echter een openlijk meeningsver- schil met Attlee willen vermijden, Volgens sommige waarnemers zou hij met hef afleggen van zijn ver klaring gehandeld hebben tege den raad van zijn adviseurs, en volgens aanwijzingen van perso nen die belang hebben bij een overwinning van de Democrati sche partij. Een officieele woordvoerder van het Jewish Agencv juichte Tru mans verklaring toe als een wel kome steun bij de niet-officicele besprekingen, die op het oogen blik in Londen aan den gang zijn. Een Arabische woordvoerder spreekt echter van een verkic zingsmanoeuvre. Volgens Reuter is de Britsche regeering van meening dat Tru man op do komende onderhande lingen is vooruitgeloopen en dat hij de extremistische Joodsche ac tiviteit heeft aangemoedigd. DELEGATIE NAAR DE VER. NATIES Dc delegatie, die ons land zal ver tegenwoordigen in het tweede ge declte der eerste algemeene ver gadering der Vcrcenigde Naties, welke op 23 October te New York zal bijeenkomen, zal bestaan mr C G W H baron Boetzelaer van Oosterhout. minister van Buitcn- landsche Zaken, hoofd der delegatie, mr E N van Klcffcns, plaatsvervan gend hoofd, dr J II van Roycn, mr AI P L Steen be rghe en mr J A W Burger. Als plaatsvervangend ver tegenwoordigers gaan mee prof mr dr L J C Beaufort OFM, mr \V C Beucker Andrcae, mr N M S Bloin, mej mr dr G H J van der Molen en mr E M J A Sassen. Verder reizen zeven deskundigen mee. Als pers chef fungeert dr N A C Slotcmakei de Bruine, secretarissen zijn mej di A F W Lunsingh Mcycr en jhr mr J L R Huydccopcr. Voor de Groninger kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden stonden gisteren terecht J. T. J. S. van Efferen en C. J. Minck, Van Efferen, die de leiding had vhn een ,,Silbertanne-Kommando'\ in het Noorden des lands, werd ten laste gelegd in September 1943 dr Engbert Johan Roelfsema, chirurg te Meppel. te hebben vermoordDr. Roelfsema is na zijn arrestatie nabij Ruinen op den weg tusschen Meppel en Hoogeveen, doodgeschoten. De verdediger, mr. G P. Haver kamp, was van meening. dat het zich onttrekken aan deze opdrachten on mogelijk was. Hij achtte opzet niet bewezen, en was van meening, dat Minck hef slachtoffer had willen spa ren. Spr. achtte het ten laste gelegde niet bewezen en concludeerde tot vrijspraak. Het ..Komanndo" bestond uit vb"f personen, tegen de drie leden Larsen, Jebbink en Smit was reeds eerder de doodstraf geëischt. De president somde enkele aan van Efferen verstrekte opdrachten op, zooals het bevel tot neerschieten van dr. Mulder, den aannemer Eleveld en ds. Tieve. Verdachte beweerde daar niets van te weten. De advocaat-fiscaal achtte het ten laste gelegde bewezen. Hij eischte de doodstraf, met onthouding van het recht van cassatie. De verdediger, mr. G. P. Haver kamp, voerde aan, dat van Efferen zich moeilijk aan de opdrachten had kunnen onttrekken. Verdachte was lid van de Germaansche S S. onder, duiken kon hij niet, noch bij de ille galiteit, die hem niet zou vertrouwen, noch bij zijn soortgenooten. Spr vroe;^ zich af, of opzet aanwezig geweest was en pleitte clementie. Vervolgens had zich te verantwoor den C J Minck. In deze zaak kwam het drama, dat zich in het najaar van 1943 te Staphorst voltrok, ter sprake, De*hoofdonderwijzer Boudewijn werd toen uit huis gehaald en weggevoerd. Even buiten Staphorst werd hij door Minck neergeschoten. Nadat Minck ïad geschoten, loste een ander lid van het „Kommando", Smit, nog enkeje schoten. Verdachte Minck verklaarde: „lk heb het vooropgezette plan gehad, om deze actie zooveel mogelijk te saboteeren". De advocaat-fiscaal eischte tegen verdachte de doodstraf. (TtUILlETONj Een verhaal uit het jaar 1945 32 d00r frank Anders T-Jij woog het wapen op zijn hand en monsterde het toen nauw keurig. „Prima", zei hij. „het draagt niet zoo ver als het. mijne, maar op dezen afstand kun je niet missen. Ik zal er twee nemen, jij één. Ei\ je schiet driemaal achtereen". „Wie neem jij?" „De vent met die mitrailleur eerst, dan de rechtsche. Jij moet die knaap bij den linkerpaal hebben. j£ wacht niet af om tP zien hoe je geraakt hebt, maar je neemt meteen een duik over dien muur Hier is de grond onder den muur hard, je zet ie flink met jP twee beenen af en dan houd je nog krachtgenoeg over om je op te trekken Als je erop bent laat je je meteen zakken aan den anderen kant. Ik kijk dan wel even of de kust veilig is en anders maak ik die vei lig. De kerels zullen toch zoo over donderd zijn.Jdat wanneer er aan den anderen kant nog S.S.-ers zijn, die niet zoo snel als ik schieten." Het plan was gezond. Ruurd vulde nu het magazijn van zijn revolver en zei: „Daar gaat-ie. Ik tel tot drie Je heot du* twee seconden om aan te leggen Dat is meer dan voldoende. Eij drie schiet je. Vooruit!" Wij bogdb ons aan,weerszijden van d0 zerk iets terzijde. De man bij het machinegeweer moet ons direct zien. En öaï deed hij ook. maar toen had Ruurd ?.I twee geteld. „Drie!" Onze schoten vielen tegelijk en vlak daarop Ruurds tweede. Toen mijn tweede en derde Wij vlogen op. Ruurd was sneller Hij zat al op den muur toen ik nog midden op het pad •-tond Toen keek ik om en zag, dat tweP S S.-ers op den grond lagen, maar iIr had mijn man gemist. Hij greep zijn geweer cn legde op Ruurd aan. Toen bleef ik staan en schoot nog eens. Ditmaal was het raak en wachtte ik niet langer. Ruurd was al over den muur heen en ik hoorde hem nipt schieten: hei moest dus vei lig zijn aan den anderen kant. Toen ik sprong hoorde ik een schreeuw achter mij Ik trok me om hoog en ^at al op den muur Ruurd «•tond te wachten en merkend, dat ik hem volgen zou. liep hij al vast hard weg. Toen keek ik nog eenmaal om en zag Heinsius staan. Met een pistool in'ziin handen en dat had hij op mij gericht. „Heinsius", schreeuwde ik. Maar hij schoot en ik voelde een helsche pijn in mijn borst. Ik weet nog. dat het eerst paars voor mijn oogen werd, toen zwart en toen viel ik. Ik heb Heinsius nog een keer te ruggezien Het was de tweede dag jn mijn cel. waarheen ik gebracht was uit 6e ziekenbarak De cipier had zijn middagronde al gedaan, toen hij binnenkwam „Zoo", zei hij, „je hebt het dus toch gehaald." En hij ging zitten, gehurkt tegen den buitenmuur. Ik zweeg en keek hem aan. Het was een andere Heinsius dan ik ge kend had, magerder en nerveuzer. Dat was aan zijn handen te zien. Hij keek me niet aan. „Hoe voel jij je?" vroeg hij „Beter dan jij"", antwoorddp ik ..Dachtjc dal?" Hij bekeek zijn na gels. ..Misschien wel. misschien niet." „Je spreekt nog altijd in raadsels, merk ik." „Mogelijk. Dat is altijd nog beter dan indiaantje tP' spelen, zooals jul lie." „Dat is altijd nog beter dan met menschen te spelen, zooals jij." „Dat ^-t nog. Jullie hebben dat ook aardig gedaan Zeven dooden en een zwaar gewonde tegenover jullie twee dood en een gevangen gerbericht op zich zelf. 't Is een le- Woensdag bezoekt hij 't paleis Soestdijk Veldmaarschalk Smuts, minister, president van Zuid Afrika, die ons land komt bezoeken, arriveert mor gen (Woensdag) om half e]f_ op het vliegveld Valkenburg bij Leiden. Vandaar vertrekt hij naar bet kas teel Oud-Wassenaar, waar hij zijn intrek neemt. Om half twaalf reist encraal Smuts naar Soestdijk. waar HM de Koningin hem om 1 uur een lunch aanbiedt. Om 5 uur 's middags zal de veldmaarschalk in „Hotel des Inde-s" te 's Gravenhage dc pers ont vingen, waarna de Zuid-Afrikaan, sche gezant hem om 6 uur een cock- tail-partv aanbiedt. Donderdag zal de Zuid Afrikaan- sche minister-president Zeeland be zoeken. 's Avonds om 8 uur is hij de gast van de Nederlandsche regering. Vrijdag wordt veldmaarschalk Smuts om 11 uur in de Ridderzaal ontvangen door de Staten Generaal. Om drie uur zal de Koninklijke Aca. lemie van Wetenschappen hem in het Trippenhuis te Amsterdam be groeten. Deze dag wordt besloten met een intiem diner hij den burge meester van Amsterdam. Zaterdag verlaat veldmaarschalk Smuts ons land weer. De afgebroken partij in het schaak- ton mooi te Praag tusschen Rohachek en Kottnauer is zonder hervatting ioor eerstgenoemde opgegeven. Dp tweede afgebroken partij van Ro hachek tegen Stoltz eindigde remise. Ook de 2 resteerende afgebr. par tijen zijn heden uitgespeeld en had. den de volgende resultaten: SajtarGuimar.l 1O (3e .ondc). OpóchenskyOligorich 14!<4 (2e r). Foltvs leidt nu met, 3 punten, ge volgd door Oligorich met 214 pot en (Wordt vervolgd) Najdorf met 2 put. Met ingang van 7 October 1946 zijn de /olgende bonnen van de in omloop ziinde textiel- kaart VA 605, VB 605, VC 605, VD 605, VE 605 geldig: De letterbonnen B cn C elk tor waarde van 5 punten; de num mers 121 t/m 130, elk ter waar de van 1 punt. Het ligt in de bedoeling in do eerste maanden van 1947 weder om een beperkt aantal textiel punten geldig te verklaren, ten einde de bevolking in de gelegen heid te stellen met gebruikma king van de reeds geldige, ge spaarde cn nog tc sparen punten ook zoogenaameje grootc stukken, aan te schaffen. De reeds geldig verklaarde punten van de tcxtiel- kaart zullen dan geldig blijven. Het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden heeft eenigen tijd gele. den den verrader J. van der Sluis uil Groningen ter dood veroordeeld. De procureur-fiscaal had cassatie aangeteekend om deze straf te wij zigen in levenslange gevangenisstraf. De Bijzondere Raad van Cassatie, het beroep verwerpend, veroordeel de hedenmorgen Van der Sluis ter dood. Griekenland is weer een monarchie en de aanhangers van koning George lieten zich niet onbetuigd toen de laatste j» Athene arriveerde. De foto is gemaakt °P het moment, dat de ko ning, van het balcon van zijn paleis in Athene af, de toejuichingen van de Grieksche royalisten in ontvangst neemt. Goederenwagens zullen met ingang van lieden niet meer worden gebruikt voor het nor male reizigersverkeer per spoor. Het publiek wordt in dit verband aangeraden zoo weinig mogelijk op Zaterdag middag te reizen. De Spoorwegen trachten in den naasten toekomst ook \oor het militaire personen-vervoer het ge bruik van goederenwagens af te schaffen. Met ingang van vandaag zijn weer treinen gaan rijden tusschen Nijmegen cn Zwolle, ter vervan ging van de tot dusver gebruikte bussen op dit traject. Op het te Parijs gehouden congres n de Federation Internationale 'Hockey werd j'hr. J L Qiiarles van Ufford tot. president gekozen. Nog twee andere No.lerlandsche ertegenwooMuprs worden in het bestuur gekozen, nl jhr. mr. W C Hooft Graafland als gewoon be- tiiuislid on mej. E do Josselin de Jong als presidente van liet comité feminin. Verder werd de organisatie van hot wereldkampioenschap voor Ja nos aan Nodorlt/nd toegewezen. Het ournooi zal in 1948 te Amsterdam plaats vindon. Hot wereldkampioen* schap voor hoeren wordt gehouden op de Olympische spelen te Londen. Het stoffelijk overschot van Geoffrey de Havilland de testpiloot lie met do „vliegende vleugel" is enJngëlukt na het snelheidsrecord te hebben verbeterd, is gevonden in io Thopnismon ling. Vrij koud Matige of zwakke Noord-Ooste lijke wind, overdrijvende wolken- vetden, overwegend droog weer, vrij koud. 9 Oct. Zon op 6.53, onder 18.01, maan op 18.02, onder 4.34.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1