DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amersfoort krijgt een nieuwen burgemeester 'Drie-en-twintig dooden te Apeldoorn Maarschalk Jan Ch U.S.A. bieden opnieuw atoomgeheim aan arja is dood Wethouder H. Molendijk uit Groningen wordt benoemd Hij hield zich van den domme Mag de gemeente woningen vorderen? E.V.C. wendt zich tot de U.N.O. eerste staatsman der Unie van Zuid-Afrika Spel met den dood Een baby- auto Twee records bij de mijnen Ziekenfondsraad in voorbereiding Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HE TPAROOL Woensdag 9 October 1946 Nr. 463 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ER heelt lang twijfel bestaan over de vervulling van de burge meestersvacature van Amersfoort. Er is gegist en gevischt, totdat Dinsdagmiddag Het Vrije Volk met het bericht kwam over de be noeming die eerstdaags te verwachten is van den wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken te Groningen, den heer H. Molendijk. leen theoretisch door hem beoor. Gemeentebestuurder met groote ervaring GETROUW aan ons devies om onze lezers zoo uitvoerig" juist mogelijk voor te lichten zijn wij onmiddellijk naar" Groningen ge gaan en zochten den toekomstigen burgervader van Amersfoort in zijn woning op. Zelf nog wat onthutst over dc zoo plotselinge benoeming, was de heer Molendijk niettemin bereid in een zeer onderhoudend gesprek het een en ander over zijn loopbaan, \ooral al> medebestuurder van de stad Gro ningen, te vertollen. ..Het scheiden, zal mij moeilijk val. lt n", aldus de heer Molendijk. „Jaren van ononderbroken arbeid op soci aal en cultureel gebied, hebben mij met hart en ziel aan Groningen ver bonden. En toch is het mij een vreugde naar Amersfoort tc gaan, een plaats waar vaart in zit een stad d«e een groote arbeidende bevolking heeft waarvan de cultureele en soci ale verzorging mede een belangrijk deel ^an mijn taak zal uitmaken." Mogelijkheden Amersfoort heeft een typisch mid- dclgroote industrie, waarvoor de heer Molendijk nog veel uitbrci. dingsmogelijkheden ziet. Sprekende over de sport, vertelt onze toekomstige burgemeester ons, dat het hem wel spijt niet meer ge. tu/ge te kunnen zijn van de uitvoe- ring van de groote plannen die men te Groningen heeft om de beoefe ning van alle takken van sp.ofct mo gelijk te maken. In Amersfoort hoopt hy echter den steun te zullen vinden om ook in die richting belangrijke verbeteringen te bereiken. Als blijkt, dat de heer Molendijk een enthousiast wandelaar is ook zijn vrouw zeggen wij met ccn tikje chauvinisme dat Amersfoort één van de beste wandelsportplaat, sen is. Ook voor het probleem van het behoud van Amersfoorts historische stadskern heeft dc heer Molendijk veel belangstelling. Hij is een groot minnaar \an oud stedeschoon. Het onderwijs ligt den heer Molen dijk na aan het hart. Zestien jaar lang* heeft hij zich met onderwijs problemen bezig gehouden. En «le vraagstukken van opvoeding en on- derwijsvernieuw ing werden niet al- In den nacht \an 19 Januari van dit jaar verdween uit een perceel hier ter stede, bewoond door P. S., op onverklaarbare wij ze een radiotoestel. Ijverig speur werk der politie weess uit, dat een tweetal minder gunstig bekend staande individuen zich aan deze diefstal hadden schul- dig gemaakt en deswege speelde zich gistermorgen Voor de Meer voudige Kamer te Utrecht het laatste bedrijf van deze onver kwikkelijke geschiedenis af. Het waren W. de B., grondwerker te Leeuwarden en H. K.. chauffeur alhier, beiden te Utrecht gedeti neerd, die zich aan dezen diefstal hadden schuldig gemaakt. W. de B. bekende ruiterlijk, maar legde voor II. K. zeer bezwarende ver klaringen af. Volgens hem zou K. de diefstal gepleegd hebben ter wijl hij het toestel aan den man zou hebben gebracht. Dc op brengst werd broederlijk verdeeld. K hield zich van den domme en beweerde niets met deze zaak uit staande te hebben cn toonde zich zoo onschuldig als een pasgeboren kind. Volgens hem stond de B. maar zoo'n beetje te liegen. De Officier was echter een an dere meening toegedaan, temeer daar K., evenals de B.. niet voor de eerste maal kenpis maakte 'met Vrouwe Justitiae. Volgens hem was K. de initiatiefnemer terwijl alles er op wees dat hij w el degelijk den diefstal had ge pleegd. Rekening houdende met zijn onsportieve houding eischte de Officier een gevangenisstraf voor den tijd van een jaar met af trek. W. de B. hoorde 8 maanden celstraf tegen zich eiechen. deeld, doch ook in de practijk ge bracht. De heer H. Molendijk is op 20 Ja nuari 1896 te Oud-Beyerland gebo ren. Hij studeerde aan de Rijks, kweekschool te Middelburg. In do mobilisatiejaren 1914—1918 diende hij als reserve officier bij het wapen der artillerie. Na gedurende eenige jaren bij het onderwijs werkzaam ge weest te zijn te Rotterdam werd hij ui 1926 leider van de Arbeidersjeugd Centrale voor het Noorden des lands en vestigde zich te Groningen. Talrijke brochures en tijdschrift artikelen op sociaal-paedagogisch gebied verschenen in die jaren van zijn hand. Geziene figuur In 1931 werd de heer Molendijk gekozen tot lid van den Groning- sclien gemeenteraad, terwijl hij in 1935 voor de S.D.A.P. in dezen raad de tweede wethouder werd. In 1939 werd hij herkozen en kreeg wederom de afdeclingcn on derwijs en sociale zaken te beboe ren. Gedurende den bezettingstijd bleef hij de twee eerste jaren op zijn post. In Juli 1942 trachtte de bezetter hem te .gijzelen, doch hij wist aan arrestatie te ontkomen en verbleef gedurende 2Ve jaar buiten dc stad. In dc dagen der bevrijding was l ij weer aanwezig en na den aftocht van den bezet tor hervatte hij met de andere le den van het college zijn werk zaamheden. De noodraad koos den heer Mo lendijk met 36 van <le 38 stem men voor de derde maal tot wet houder. Na dc laatste raadsver kiezingen werd hij opnieuw en nu met algcmeenc stemmen herko zen. Mij bekleedde tevens dc func tie van loco-burgemeester. Van de Groninger Gemeenschap is hij mede-oprichter, en de heer Mo lendijk is tevens dagelijksch be stuurder van het Nationaal Insti tuut. Hij is voorts lid van talrijke be sturen en commissies die werken op sociaal en cultureel terrein. De lieer Molendijk was sinds 1917 lid der S.D. \.P. en bekleed de in deze partij talrijke functies, voorzitter te Rotterdam en Gro ningen. lid van den Partijraad van het Gewestelijk bestuur. Met vreugde gaat de heer Mo lendijk naar Amersfoort omdat liij weet daar een dankbare taak te kunnen vervullen, met wee moed laat men hem in Groningen raan, want zoo vertelde men ons van verschillende zijden: „zijn vertrek betecbent een gevoelig verlies voor de stad Groningen waar uw burnemeester een gezie ne cn populaire figuur is" EXECUTIES 16 OCTOBER De uitvoering van de tc Neurenberg tegen de Nazi's uitgesproken doodvonnissen zal definitief op 16 October geschieden, zoo heeft de mi litaire gouverneur van de Amerikaansche zóne, generaal McCarnev meegedeeld. Schacht is gistermorgen als ge vangene uit Stuttgart weggevoerd met onbekende bestemming. Als gevolg van de arrestatie van Schacht hoeft Von Papen, die nog altijd in d,e „logeercel" van het Neurenbergsche Paleis van Justitie verblijft, besloten, zijn verblijfplaats niet to verlaten. Hoe twijfelachtig was de vrijheid van Schacht, Fritsche en von Papen. In het burger gekleede Duitsche po litiebeambten waren bij alle uitgan gen van het Neurenberger gerechts gebouw geposteerd, om de vrijgesprol ken Nazi-leiders bij het verlaten van het gebouw te kunnen arresteeren Weer zijn twee slachtoffers van dc vliegtuigramp te Apeldoorp aan hun verwondingen overleden, n 1. F. A. C. Bos en J. F. Hartman. In het St. Liduina-Ziekenhuis worden nog de volgende slachtoffers verpleegd: D. K H. Rijsdorp, wiens toestand hoopvol is, de leeraar, de heer Dobbenga, en drie leerlingen, wier toestand nog zorgwek kend blijft. De Koningin intervenieert niet H M. de Koningin heeft beslo ten, het verzoek om interventie, gedaan door den verdediger van dr. Seyss Inquart, niet in overwe ging te nemen. In overleg met het gemeentebe stuur, het schoolbestuur der Christelijke H.B.S cn de ouders der slachtoffers is gisteravond be sloten, dat. voor zoover de ouders althans geen afwijkende wen- schen hebben, de begrafenis der omgekomen leerlingen gemeen schappelijk zal geschieden. B. en W. hebben daartoe een stnk grond op een der gemeentelijke Ivegrnaf- plaatsen aangeboden, waarop de stoffelijke resten naast elkaar zul len worden ter aarde besteld Twee katholieke scholieren zui len op een der katholieke kerkho ven worden begraven. Voorts zul len enkele slachtoffers, wier ouders elders woonachtig zijn. al daar ter aarde worden besteld. Donderdagavond om 8 uur zal een dienst in de Groote Kerk aan de Loolnan worden gehouden uit sluitend voor de familieleden en degenen,«glie hij het reddingswerk betrokken zijn geweest. Vrijdag ochtend 9 uur wordt in dezelfdp kerk een rouwdienst gehouden jplgaande van het convent van predikante?*, welke diénst voor een ieder toegankelijk is. De begrafenis Des middags om drie uur ver trekt de rouwstoet van de christelijke H.B.S. aan de Jacht- laan, waar de dooden tc voren zullen worden opgebaard, naar de begraafplaats, welke nog na der zal worden bepaald. Slechts de leerlingen der school en hun ouders zullen op het kerkhof worden toegelaten. De commandant Zeemacht Ne dcrland. de schout bij-nacht J. A. Gauw, heeft zich gisteren naar Apeldoorn begeven om dc deel neming van de Koninklijke Ma rine te betuigen aan den burge meester van Apeldoorn, het hoofd van de getroffen school en mid dels den burgemeester aan ouders v an de omgekomen leer lingen. Het ligt in de bedoeling Utrecht-Amersfoort electrisch Het ligt in de bedoeling den geëlec- trificeerden dienst op de spoorlijn UtrechtAmersfoort op 18 Novem ber a.s. te hervatten. Hedenmorgen deed de President van de Utrechtsche Rechtbank uitspraak in de zaak in kort ge ding tusscljen Mevrouw Gast al hier en de Gemeente, inzake het vorderen van een woning door het Gemeentebestuur. De President stelde eischeres, Mevr. Gast, in het gelijk en ver bood den burgemeester haar uit haar woning fc laten zetteiT op straffe van f 10.000 boete. De ge meente werd tenslotte veroor deeld tot betaling der kosten van het geding, terwijl de meest be langhebbende in de gelegenheid werd gesteld om bij de bevoegde instanties in beroep te gaan. Bij dc Metro-Goldwyn-Mayer filmindiLstrie fe Hollywood braken stakingen uit, welke tot vrij hevige botsingen leidden. Eenige stakers worden op hard- handige wijze van het terrein verwijderd. naar de begrafenis van de slacht offers een detachement varf de 'Koninklijke Marine af te vaardi gen. Men deelt ons van bevoegde zij de nog mede, dat de opleiding, welke de sergeant-vlieger, die de ramp veroorzaakte, had genoten bij de luchtstrijdkrachten, vvas voltooid. Zooals bekend, worden de piloten, zoowel die voor het leger als die voor de vloot be stemd zijn, gezamenlijk bij de luchtstrijdkrachten opgeleid. Na de voltooiing zijner opleiding werd de. sergeant-vlieger bij de marine gedetacheerd. Het bestuur der E.V.C. heeft een resolutie aan den Algemee- nen Raad der U.N.O. gezonden, waarin het er op wijst, dat zonder medewerking van het Wereldver- bond van Vakvereenigingen den vrede nooit bereikt kan worden. Hef acht het beslist onvoldoende dat in den economischen en so cialen raad der U.N.O. alleen waarnemers van het W.V.V. wor den toegelaten. Het verzoekt dan ook het W.V.V. officieel tot den Algemeenen Raad der U.N.O. toe te laten. /ndien de atoombom in handen van een wereldorganisatie is zou dit gecontroleerde wapen den toe. komstigen wereldvrede en 't uitslui ten van oorlog kunnen betcekcner. Op zichzelf kan de atoombom een gevaar zijn voor de mcnschheid. Tezamen met de organisatie van de Vereenigde Naties kan hij een vaste garantie voor wereldvrede zijn. Deze twee nieuwe ontdekkingen aan het einde van een grooten oorlog zullen, indien zij op de juiste manier gekop peld worden, wellicht veel meer be- teefymen, dan de geallieerde over winning, zij zouden het patroon voor een komende vrediqe wereld kunnen vormen'." Deze woorden van den grijzen veldmaarschalk, Maandag j.l. uit gesproken op de Parijsche conferentie, geven den man, zooals hij is humaan optimistisch en met een volledig vertrouwen in de moge lijkheid van een overeen stemming tusschen de volkeren. Eij hij heeft er eenige reden voor: want tenslotte was hij. Jan Chris tiaan Smuts, de boeren-generaal, in staat gebleken tusschen de bei de volken, die in den Zuid-Afri kaanschen oorlog tegenover el kaar stonden, de verzoening tot stand tc brengen. Zijn ideaal iR een gemeenschap waarin de onderscheiden doelen in harmonie samenwerken, zon der dat de machtigen over de kleinen hcerschen; het is in laatste instantie een sterk ontwik keld gevoel voor rechtvaardigheid. Het was deze „Ik heb tact noch ge- j duldU zult mij moeten j nemen zooals ik ben' In het derde kwartaal 1916 is het aantal ongevallen met muni tie in vergelijking met het tweede kwartaal met 26% afgenomen. Relatief steeg echter het aantal slachtoffers, het daalde n.l. met 20%. Niet minder dan 77 pet. der ongelukken was te wijten aan spelen, „experimenteeren", kort om eigen schuld. De provincie Gelderland ging aan de spits met 36 pet. van alle ongevallen zelfde krakter- trek die hem den jongen ad vocaat en aan hanger van de denkbeelden van Cecil Rho des. na de-overvallen vin Jame son tot een van de heftigste me destanders van Paul Krüger maakte en tijdens den Boerenoor log een van de stoutmoedigste generaals. Samenwerking \T A de nederlaag leidde hij met Botha dc beweging, die tot samenwerking tussch ?n Boeren en Engelschcn tracht te te komen, wat hem veel tegenstanders bezorgde. Hij bereikte zelfbestuur voor Transvaal, cn later, na de stichting van de Unie, waren Botha en hij de eigenlijke be stuurders van het dominion. In 191-4 nam Smuts, in strijd met dc inzichten van een groot Tijdens den Parijschen automobielsalon, welke op 3 October is geopend, ging de belangstelling van velen uit naar een klein, twee-persoonswagentje, de „Rovin". Blijkens de gegevens wordt dit wagentje aangedreven door een één-cylinder, anderhalf PK motorwelke niet voorin, doch achterin is aan gebracht. De topsnelheid is 70 km en het benzine-gebruik is een liter op bijna 30 km. P) E Vereenigde Staten hebben *ich bij monde van Bernard Baruch, permanent lid van de Amerikaansche delegatie bij de commis sie voor de atoomenergie opnieuw Zereid verklaard het atoomgeheim aan een internationaal controle-instituut uit te leverei?, indien dit instituut voldoende waarborgen voor de internationale veiligheid zou kunnen geven. Dc vrede die wij nu genieten, aldus Baruch. is nog slechts een kort intermezzo temidden van oorlogen. Kan iemand vernieti ging van de bestaande atoomhom men eischen, tenzij de productie ervan op een doeltreffende wijze verboden wordt? De Amerikaan sche voorstellen strekken niet tot afschaffing van een oorlogsinstru- ment. maar van den oorlog zelf. Ten aanzien van het Russische standpunt, dat een internationaal toezicht op onderzoekingen op het gebied van de atoomenergie de internationale souvereiniteit zou schaden. zeid^Jaruch: ,,Dat is te verkiezen ho^n een internatio nalen racnp Amerika is bereid zich aan een onderzoek door een internationale commissie te on derwerpen. Het Amerikaansche plan doet geen afbreuk aan de na tionale waardigheid of veiligheid vap welk land ook. Indien wij er in slageq om tot een controle van dc atoomhom te geraken, is het logisch, dat wij het gebruik van andere wapens, die aangewend kunnen worden voor massa ver nietiging, ook hopen te verhinde ren." In Parijs werd de eèrste landen- wedstrijd om den Europa-beker ge speeld Frankrijk zegevierde met 41 over België. Een Amerikaansch vliegtuig is bij Wyoming neergestort. Twee per sonen werden gedood. i PRINSESJES ZIJN BRUIDSMEISJES Dc drie prinsesjes zullen bij het huwelijk van Jkvr. S. C. Feith, die zoo lang haar ver- zorg ster is geweest, met jhrIr.j j Rocll te Hilversum bruidsmeisjes j zijn. Op verzoek van het bruids- paar vestigen wij er de aandacht op, dat het op prijs zal worden j gesteld wanneer de plechtigheid i 5 beperkt blijft tot de persoonlijke i s vrienden en inliemen familie- kring Dr. Beel installeerde voedsel-comité Hedenmorgen heeft de minister president dr. Beel in het departe. ment van Landbouw. 'Visscherij en Voedselvoorziening het nationale comité tot samenwerking met de voedsel- en landbouworganisatie der Vereenigde Naties geïnstalleerd. Voorzitter van dit comité is minister S L Mansholt. plaatsvervangend voorzitter ir. J. S. Keyser. waarne mend directeur generaal van de voedselvoorziening. Verder heeft een groot aantal deskundigen op economisch, sociaal en agrarisch ge bied zitting in dit comité. ("feuilleton verhaal uit het jaar 1945 door Frank Anders Jij was het, die my in mijn rug wilde schieten?" wilde ik weten. Eerst antwoordde Heinsius met. Toen zei hij: ,.Och, je mag het nu gerust weten. Ja, ik was het en jammer dat ik je toen niet raakte „Ja, want nu heb jfe Ruurd niet te pakken gekregen." Ik lette nu scherp op hem, want ik wilde weten, of Ruurd er nog tus schen door was geslipt. „Juist." zei hy en wilde mij blijk baar in het onzekere laten. Maar zoo kwam hij niet van mij af. ,Ik had het nooit gedacht," zei ik, net alsof ik het tegen mijzelf had. „Wat?" Ik deed, alsof ik hem niet gehoord had „Alleen Sytse vertrouwde jou nooit geheel." Ik keek voor mij uit, maar merkte toch, dat Heinsius mij nu gespannen gadesloeg. „Maar nu weet hij," ging ik verder, „dat jij een verrader bent, een dood gewone. ordinaire, goedkoope verra der, waarvan er twaalf in een dozijn gaan." Ik voelde, dat Heinsius moeite had zich te beheerschen maar ik had hem bijna, waar ik hep wilde hebben. „Ruurd." zei ik. „goeie Ruurd. Hij heeft het hem tenminste kunnen ver tellen." Nu kon hij zich niet meer beheer schen. Hij was opgesprongen en stond recht voor mij. „Ruurd?" riep hij uit, „hoe kan Ruurd het weten?" „Je vergeet," zei ik langzaam, „je vergeet, dat ik op dien muur jouw naam heb uitgeschreeuwd, Ruurd heeft dat gehoord. Wij vroegen ons al af, wie op mij geschoten kon hebben. Hij noemde jou"w naam," loog ik, „maar toen ik het hei-haaide, wist hij het. En hij heeft het Sytse verteld." Heinsius liep nu opgewonden in de cel heen en weer. Hij was zijn zenu wen niet langer de baas. Ik wist nu. dat Ruurd het gehaald had. Hij liep in de cel rond alsof hij dat meer ge daan had. Hij telde zyn passen: vier van den eenen muur naar den ande ren, maar dat kwam niet uit_ Hij maakte ze iets korter: nu werden het er vijf en dat klopte precies. Hij bleef weer voor my staan. Ik keek niet °P en het hinderde mij niet, dat hij op mij neerzag Want hy was bang en mij kon het op dit oogenblik ni^ts schelen, nu ik wist. dat Ruurd nog vrij was. Ik zag Heinsius' handen, zijn broek, zyn schoenen, die niet gepoetst waren. Dat was heel wat voor hem en het begin van zijn verval. Hij tastte nu in zijn linkerbroekzak en haalde er een doosje sigaretten uit. Duitsche Bij ons rolde hy altijd zelf zijn sigaretten, van dezelfde smerige tabak, die wy hadden. En het ver baasde mij, dat hij zich nooit vergist had door per ongeluk eens zoo'n doosje te voorschijn te halen. Hij hield mij het pakje voor; ik nam er drie uit en stak er twee in mijn zak. Waarom niet? Ik begon plezier te krijgen in zyn angst en wilde hem verder tergen „Humpty-Heinsje had a great fall," zei ik. „Hoe op met je grapjes." „Heelemaal geen grapjes. Zijn val wa; groot. Humpty-Heinsje heeft een ziekelijke eerzucht en het greintje geweten, dat hij had, was vermoede lijk al heel gauw verdwenen door zijn omgang met al die boeven, die hij verhooren moest." Heinsius zweeg. Tenslotte is ieder nieuwsgierig naar de meening van anderen over zichze.f En hij kon dit des tz gemakkelijker aanvaarden, om dat hij wist van mij niets meer te vreezen te hebben De sigaret deed mij goed „Vier oorlogsjaren," aldus ging ik door, keek hij de kat uit den boom. Toe' hij ook indiaantje gaan spelen hij wilde opperhoofd worden, maar dat ging niet, want het grijze opper hoofd vertrouwde hem niet geheel en al. Toen is hij naar de bleekgezichten overgeloopen en daar kon hij zoo veel macht krijgen als hij maar wilde. Hij heeft veel verkocht en verraden, maar toch niet alles, want hij wilde dp touwtjes in handen houden en het spel zoo lang mogelijk spelen, met waar?" (Wordt vervolgd) deel der Transvaalders, actief deel aan den oorlog. Hij conunnii- dcerde een campagne in Oost- Afrika. ontwierp een plan voor öo verdediging van Londen, be werkstelligde dc stichting van do' Royal Air Force en maakte deel uit van Lloyd George's oor logskabinet. Na zijn terugkeer werd Smuts minister-president in den moei lijken tijd na den dood van Butha. Het was in het besef van dit verlies, dat hij in de eerste kabinetszitting zei: „Ik heb tact noch geduld, en U zult mij moeten nemen, zooals ik ben.. In 1939 'moest Smuts opnieuw beslissend ingrijpen toen een ster ke stroomine in Zuid-Afrika neu traal wenschto te blijven. In 1942 v.erd de inmiddels tot maarschalk benoemde staatsman wederom op genomen in het Britscho oorlogs kabinet. Zijn aandeel in do 'geal lieerde oorlogvoering cn in de tot standkoming van de U. N. O. ia zeer belangrijk geweest. In de week van 9 tot en met 14 September bereikte de ko- lenproductie een hoogto van 181.119 ton Dat was de hoog ste weekproductic*sinds de be vrijding. De daarop volgende week toon de een kleine teruggang, veroor zaakt door een geringe stijging van het aantal zieken. De produc tie in de week was 177.945 ton, een gemiddelde per werkdag van 29.658 ton. De laatste week van September leverde ongeveer een gelijk aan tal tonnen steenkolen op, n.l. 177.759 ton. De hoogste dagproductie sinds dc bevrijding werd behaald op Vrijdag 27 September met 32.686 ton. De minister van Sociale Zaken deelt in een memorie van toelich ting tot het wetsontwerp „Instel ling van een Ziekenfondsraad" mee. dat het Ziekenfondsenbesluit van 1941 „niet van vreemde smet ten vrp is." De vreemde elemen ten zullen er ..uit-gezuiverd" moe ten worden. Daarom zal een raad van bijstand op de ziekenfondsen, de ziekenfondsraad, worden inge steld. Eén der belangrijkste taken van dezen raad zal zijn het geven van adviezen hij de voorbereiding van alle wetsontwerpen, welko hot ziekenfondswezen betreffen. Het Ziekenfondsenhcsluit zal bin nenkort door ccn ziekenfondswet worden vervangen. Honderdduizend ton groente naar Duitschland Het bedrijfschap voor groente en fruit heeft met de Britsche bezet, ingsautorileiten een contract afge sloten voor de levering van 100.000 ton wintergroenten naar Duitschland Er zullen 2500 wagons roode en gele kool worden verstuurd, 1500 wagons witte kool, 2500 wagons peen. 2000 wagons rapen en 1500 wagons bie. ten. Wanneer er ccn zachte winter k:mt. cn de vorstperiode Iaat inzet zal er groente in overvloed zijn. Zonder de export naar Duitschland zou de tuinbouw ongetwijfeld in in ilijkheden raken. Export van oesfers naar Engeland T)e onderhandelingen over den uitvoer van oesters naar Enge land hebben een gunstig verloop. In principe is met de Engelsehe importeurs overeenstemming be reikt over levering van 250 ton (circa 3 250.000 si.) De levering en ontvangst zal centraal geschie den. Het wachten is thans nog op de goedkeuring van de wedc-rzijd- scbe regecringcn. JJMilimiiimuinhuiiiiiiiiiiiiinuiiniiiiiiiiiiiiniiiiliiniiiliiiiiiii'iiii^ Droog en koud 1 Meest zwaar bewolkt vr(j koud weer, met plaatselijk eenigen lich- ien regen of motregen. Matige tij j delijk vrij krachtige N.O.-wind 10 Oct. Zon op 6.54. onder 17.50, maan op 18.19, onder 5.56,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1