DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Voldoende kolen Generaal Smuts in ons land Verdrag met Italië gereedgekomen Doel: 40.000 ton per dag Gratieverzoeken afgewezen UITGAVE VAN DE-STICHTING H'E-T PAROOL Doeltreffende opleiding maar nog steeds tekort aan arbeiders De nieuwe bonnen EEN STAD VAN TWEE VERDIEPINGEN \N Zuid-Amerikaansche sigaretten op komst De Koningin ontving hem op paleis Soestdijk Parijsche conferentie maakt haast: Sneltrein ontspoord, machinist gedood Sterrenregen was niet te zien Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of -1.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Donderdag 10 October 1946 Nr. 464 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Steenkool is niet langer de bottle. neck" van de Nederlandsche indu. vtrie. Met. een productie van 0 milliocn ton en een invoer van 3.6 miUioen ton is het vooroorlogsche cijfer bereikt, zeide dc beheerder der Limburgsche mijnen, ir. C. W. Groothof!, tijdens een bespre- king, die op het bezoek in de mijn volgde. Er zijn meer arbeiders noodig Het resultaat van de werving is niet meegevallen. Het werven van Polen i duurt te lang om dit vraagstuk snel op g ie lossen. Er zijn thans 2000 politieke delinquenten werkzaamMaar zij moeten eerst nog het vak leer en. Het zijn geen dwangarbeiders, verklaarde ir. Groothof! met nadruk en zij gedragen zich behoor- f lijk! Doch de oplossing van het tekort aan krachten brengen zij ook niet. Ir. Groothoff besprak uitvoerig het probleem van de verminderde productie en wees daarbij op verschil lende oorzaken. De gevolgen van den oorlog werken nog na. Jongelui die tijdens de bezetting leerden, dat werken een misdaad was, volgen nog niet in voldoende mate het voorbeeld van hen, die dc -13 jaarfzijn gepasseerd en veel meer persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel be zitten. Een van de belangrijkste factoren vormt het eten. „Een mijnwerker wil met vaar zijn werk met een boterham met zeem (stroop", zegt ir. Groothof!. Hij wil spek en eieren, zooals hij ook voor den oorlog g kreeg. Ilij vraagt waardeering voor zijn werk en als hij die waardécring voelt, zal 'hij zijn plicht doen. {Van onzen specialen verslaggever.) THANS bent U 546 meter onder den grond, zegt de hoofd opzichter, die een gezelschap journalisten den weg wijst in Staatsmijn Emma, als de lift tot staan komt. Wc stappen uit en staan op een spooremplacement, waar volle kolentreintjes zes tig één-tons-wagentjes aankomen en leeg weer vertrekken. Het is een druk station met veel seinlichten en een voortdurend gebonk van op elkaar stootende wagens. onder de douche vandaan komen. Dan blijkt in gesprekken, hoe zij an hun werk houden, hoe zij in hun vrijen tijd zich de weelde veroorloven er een hobby op na tc houden. -Zöoals b.v. opzichter II. B. Vinders, die vijftig jaar on dergronds werkte, veertig jaar licl EEN wandeling van oen paar honderd meter en dan stap pen we op een rail fiets om naar het kolen front te rijden, een klei ne vijf kilometer in de richting Sittaid door een mijngang, die eieclrisch erl.icbt is, als de hoofdstraat van een gruote stad. Alleen kolenUeinen passeert: tl. Dat we 111 een mijn zijn. lij vii'cuni. Ei »lu;il een lekkeie zoele bries «m wtt zien sleepen muren, zwaai gestul door spoor slaven, in i.i 1 gern kolen. Pas aan het einde van doze itiijn klinkt hol geioijel van de afhouwha- rners En dnar Verandert het beeld Een transportband voert tl-, kolefj naar de laadplaats. Uil zijgalerijen roffelen schudgoten de steenkool naar de transport band. Kruipend, hurkend, glij deiid op den rug bereiken w-e dc houwers die het kostbare product loshakken, dat onmisbaar is voor den wederopbouw van ons land. Groepjes van vier. vijf min zijn hier iMzig. Steenkool losbreken en op de scluidgoot scheppen en oir, ongeveer de meter een stut aanbrengen. Liggend op den rug, zittend of hurkend! Het gaal in snel tempo. Ze bieden ons den afbouwhamer aan. „Probeer 'het ook maar eens". En de hamer roffelt, de vetkolcn breken los. Je kijkt eerlijk gezegd een beetje be: nauwd. als een stuk wand neer stort. maar de mijnwerkers lachen. „Je moet niet zoo be nauwd zijn", zeggen ze. Het rumoer overstelpt je. De kamers, de schudgoot en het ge schreeuw van de mannen, die zich verstaanbaar pogen te ma ken in de lage, nauwe gangen, die 1 p uitnoodiging van het de- parlement, van Economische Zaken heeft een groot aantal ver. slag gevers een excursie gemaakt naar de vindplaatsen van delf stoffen in ons land. Dc mijnen m Limburg, dc zoutwinnig in Boe- kelo en Hengelo alsmede de olie bronnen in Schoonebeek vormden het doel van den docht, waarbij bovendien de verwante indu. strieën werden bezofht. Het is een prachtige ontdek kingsreis geworden, waarvan wij in een reeks artikelen zullen ver tellen. h:er worden gebroken tusschen de rotsen. Tien ton kolen en vaak meer, als de laag gunstig is, breekt een houwer los in dc vijf en een half uur, dat hij zijn afbouwhamer hanteert. En er zijn veel houwers 111 de Limburgsche mijnon, want de dagproductie is reeds geste gen tot 30.000 ton. Ze zal stijgen tot 40.000 ton. zoodra voldoende arbeiders beschikbaar zijn. Want Nederland heeft de steenkool noodig. r7 OO was het begin van een tocht, die de Voorlichtings dienst van het Ministerie van Economische Zaken heeft geor ganiseerd langs de winningsge- bieden van delfstoffen in Neder land. Steenkool in Limburg, zout :n Overijssel, aardolie in Drente. Een tocht vol merkwaardige er varingen, omdat men telkens voor iets nieuws kwam te ötaan. Do kennismaking met den mijn werker ondergronds, zwart als oen moor en bezweet, maar rus tig en poed geluimd vormde de eerste sensatie. Een zwaar werk. De buiten staander 6taat er beduusd van, tot hij even later deze zwarte, schijnbaar afgewerkte mannen fnsrh en vroolijk terugziet als ze 35 jaar in Tcutclebroek zijn tuin verzorgt, die in wijden omtrek vermaard is. Een zwaar Mak» dat van dén mijnwerker! Maar een vak als menig ander en een waarvan hij gaat houden! De mijnen hebben een opleiding tot mijnwerker georgani seerd, welke drie jaar duurt. De ze vakschool werkt zeer muw sa men met de jeugdbeweging en heeft tot doel de jongens volledig geschikt te maken voor hun vak. Handvaardigheid en sport vor men hoofdvakken. Een mijnwer ker moet soms bankwerker zijn, dan weer smid. dan een timmer man. Dal leert hij. Erf daarbij poogt men tevens het beroep har monisch in het leven in te bou wen. Eerst werken de jongelui in de leermijn, die aangelegd is in een steenberg. Alles wat later onder gronds wordt gedaan, geschiedt in deze stofvrije omgeving. Pas in het derde jaar gaan zij de mijn in. Eerst drie maanden lang één dag' per week. Daarna twee da gen, drie dagen enz. Jongens, die voor het eerst be- iiGden waren geweest, toonden zich vol geestdrift. Liever bene den aan het werk, dan in de leer mijn. Hetgeen er op wijst, dat zij voor het vak voelen, dat zij mijn werker zijn. De kolenlagên in het Limburg sche land, die voor het herstel van de welvaart onontbeerlijk zijn, worden gelukkig weer in een van de„Bergkaper en sinds stijgend tempo ontgonnen. VUIL, RUSTIG EN GOED GELUIMD Een houwer met zijn afbouwhamer bezig de kolenlagen te ontginnen in een der Limburgsche mijnen. Ziehier een man, die spek en eieren bij zijn brood vraagt en lacht om ,<éeem" stroopals botcrhammeubilecring. Voor de tweede helft van de 11e periode 1946 (13 t/m 26 October) geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: Bonkaarten KA. KB, KC 610 610 t/m 614 brood: 800 gr brood, 615 brood: 400 gr brood. 618 boter enz.: 125 gr boter. 619 boter enz.: 125 gr margarine of 100 gr vet. 628 boter enz.: 250 gr margarine of 200 gram vet. 620 algemeen: 200 gr kaas (waarvan 100 gram korstlooze kaas).* 621 algemeen: 250 gr zachte zeep. 622 algemeen 100 gr bloem. B 28 reserve: 1600 gr brood. C 28 reserve: 800 gr brood. B 29 reserve: 100 gram kaas (waar van 50 gr korstlooze kaas). Bonkaarten LA, LB, LC 610 537 vleesch: 100 gram vleesch. 538 vleesch: 400 gr vleesch. A 10 melk: 4 liter melk. B 10. C 10 melk: 7 liter melk. Bonkaarten KD, KE 610 110, 111 brood: 800 gr brood. 118 boter enz.: 250 gr boter. 119 boter enz.: 125 gr margarine of 100 gr vet. 120 algemeen: 100 gr kaas (waarvan 50 gr korstlooze kaas). 121 algemeen: 250 gr zachte zeep, D 28 reserve: 800 gr brood. 28 reserve: 250 gr rijst, kindermeel of kinderbiscuits. D 29 reserve: 100 gr bloem E 20 reserve: 300 gram bloem. Bonkaarten LD, LE 610 037, 038 vleesch: 100 gr vleesch. D 10, E 10 melk: 12 liter melk. Tabakskaarten enz. T 51: 2 rantsoenen tabaksartikelen V 52: 200 gr chocolade en/of suiker werken. X 51: 2 rantsoenen tabaksartikelen. X 52: 100 gr chocolade en/of suiker werken. Voor de week van 20 t/m 26 Octo ber zullen nog bonnen worden aan gewezen voor tabak, suiker en thee. Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Op de bonnen voor kaas wordt voor de helft korstlooze kaas afgeleverd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 October a.s. wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst met ingang van Maan dag 14 October a.s. mag worden ver kocht. De voor suiker of jam aangewezen bonnen 606 en 106 „suiker" en 607, 107 en 108 ..algemeen" blijven geldig t.e.m. 19 October. Op 7 October zijn de groole ci- garettenfabrieken in ons land be gonnen met de aflevering van dc z.g.n. Zuid-Amerikaansche ciga- retten aan de groothandel. Men kan aannemen, dat reeds deze week of uiterlijk volgende week de aflevering aan de verbruikers zal plaats vinden. Dan zal tevens de ongewenschte toestand van den koppelverkoop, sigaren—ciga- retten tot het verleden bchooren. Van onzen specialen verslaggever.) MET spanning heeft de Nederlandsche bevolking de komst van den minister-president van Zuid-Afrika, veldmaar schalk Smuts, afgewacht en het is dan ook begrijpelijk dat er hedenmorgen, toen hij in het particuliere vliegtuig van Montgomery op het vliegveld Valkenburg bij Leiden daalde, zeer veel belangstelling, vooral van officieele zijde, was. Ondanks den harden wind maakte de machine.een vlotte landing en spoedig stapte dc grijze generaal naar buiten. De kamerheer van de Koningin, ïnr. J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh, de minister van Buitenlandsche Zaken mr. C. G. W. H. baron van Boetselaer van Oosterhout en de Zuid-Afrikaansche gezant in Nederland, de heer Egeland, heetten hem welkom. De Koninklijke militaire Kapel speelde het Zuid-Afrikaansche on het Engelsche volkslied, waarna maarschalk Smuts een regiment luchtvaarttroepen inspecteerde. Voor den tijd, die generaal Smuts ons land vertoeft, is hem den adjudant van de Koningin, kapitein J. Chr. Buhrman, toegevoegd. In diens gezelschap vertrok hij naar het kasteel „Oud-Wassenaar", waar hij slechts kort verbleef, "omdat de Koningin hem in Soestdijk wachtte voor het noenmaal. In Soestdijk Langs den weg van Wassenaar naarSoestdijk was aan posten van rijksveldwachters en groepjes be langstellenden te bemerken, dat veldmaarschalk Smuts spoedig langs zou rijden. Voor het paleis Soestdijk hadden zich inwoners van Baarn en Soestdijk en passeerende automobi. listen verzameld om de aankomst van den grijzen veldmaarschalk ga de te slaan. Kwart voor één arriveerde een hofa.uto, waarin één der prinsesjes met haar kameraadjes, die uit school thuis kwam. Vijf minuten later reed motorordonnans, gevolgd door enkele auto's, de hekken binnen. Zij stopten voor den hoofdingang van het paleis. Uit den eerstop wagen stapte veldmaarschalk Smuts, die door bijzondere omstandigheden, in verband met. een zoekgeraakten kof fer. niet in unifoTm was De veld. mnnrsrlnlk werd begeleid door Ion u-'heor der Koningin Baron Sweerts de Landas Wyborgh, zijn schoonzoon Major Mac Aldowi en den toegevoegden kapitein Buhr man. In de hal van het paleis werd veldmaarschalk Smuts ontvan. gen door Prinses Juliana, Prins Bernhard en den minister-presi dent dr. L. J. M. Beef. Voor één der vensteis van den rechtervleugel sloegen de prinsesjes het arriveerden van het. gezelschap gade. Aanvankelijk was het de be doeling dat de veldmaarschalk zich ten paleize in uniform zou steken, doch naar wij vernamen, maakte H.M. de Koningin geen bezwaar te gen het feit. dat haar "-ast in civiel Oxydatieketel ontploft Een oxydatie-ketel in de aniline- afdeeling van de essence-fabriek Polak en Schwartz te Hilversum is gistermiddag met een gewel digen slag ontploft. De explosie was zoo hevig, dat het dak Van het ketelhuis en een groot gedeel te der muren zijn weggeslagen. Ook aangrenzende gehouwen lie pen schade op. Gelukkig geschiedde het onge luk tijdens de schafturen, zoodat slechts enkele arbeiders in de om geving aanwezig waren. De ar beider R. Jongerden, die den ketel bediende, liep ernstige verwon dingen op en is naar het Diaco nessen hu is overgebracht. zün opwachting maakte. Terwijl de veldmaarschalk zich bij de Koningin bevond, wandelde Prins Bernhard in dc recht er <rale rij heen en weer. Tijdens de lunct^ welke H. M dc Koningin gisteren aan Maarschalk Smuts heeft aangeboden, heeft zij hem medegedeeld, dat zij hem be- giftigd heeft met het grootkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Prof. R. P. Cleverings heeft gister avond in het kasteel Oud-Wassenaar, waar vrijwel alle Nederlandsche mi nisters en het geheele diplomatieke corps aanwezig waren, verklaard, dat de Leidsche Universiteit generaal Smuts benoemd heeft tot doctor ho noris causa in de rechsgeleerdheid. Hem zal op een later tijdstip de doc torsbul, tijdens een plechtige bijeen komst van den Leidschen senaat worden overhandigd. Luiers op specialen bon In het vervolg zullen aan aan staande moeders geen babypakket ten worden verstrekt. De distri butiediensten zullen bij het uit reikon van de baby-textielkaart dep a.s. moeders tevens een bon geven waarop zij 'zes luiers kun nen koopen. Deze speciale luier- bonnen zijn de vroegere babypak ket-bonnen, die aan de voorzijde voorzien zijn van een stempel. De winkelier kan op deze bonnen luiers bij zijn leverancier bestel len. Bij het uitreiken van dezen bon zullen, evenals bij de afleve ring door den winkelier, geen punten worden ingehouden. Leiders van Neuengamme terechtgesteld In de Britsche zóne ziin de com mandant en tien andere leden van de leiding van het concentra tiekamp Neuengamme terechtge steld. Tegelijkertijd zijn de dood vonnissen voltrokken van twee Duitschers die medeplichtig wa ren aan misdaden, gepleegd in inrichtingen voor zuigelingen \an Russische en Poolsche tewerkge- stelden, waar negentig procent der kinderen binnen zes maanden stierf, en van drie Duitschers die schuldig bevonden waren aan het vermoorden van krijgsgevangenen in andere kampen. STEDENBOUWKUNDIGEN zijn plannenmakers van de bovenste plankDat bewijst Sidney Little, een Engelsch stedenbouwer weer eens met zijn plan voor den herbouw van de binnenstad van Hastings en St. Leonards, waar een druk verkeer moet worden opgevangen. j „Bouw de stad in twee verdiepingen", heeft hij gezegd en op grond jj van zijn teekemngen maakte hij een maquette, die op de tentoonstelling „Hastings, vroeger, nu en in de toekomst" aan het oordeel van een critiseh publiek zal worden onderworpen Sidney Little heeft zijn plan reeds uiteengezet ten overstaan van een S aantal deskundigen. Dat ging vrij gemakkelijk, want hij tilde kalmpjes den geheelen rijweg uit de maquette om te laten zien, hoe hij zich het verkeer onder den grond heeft gedachtEen tube. een ondergrond- sche spoorbaanzooals Londen die kent, acht hij blijkbaar nog niet noodig, maar de stroom van autobussen leidt hij alvast onder dc straat door. Opritten zijn er aan alle kanten De bewoners van Hastings kun S nen dus makkelijk de zon opzoeken, als er op een donkeren dag even een scheur komt in de zivare Engelsche mistbankenm Een plannenmaker, die vertrouwen heeft in de toekomst, deze Sidney Little. FA E Parijsche conferentie heeft van gisteravond tot vanoc verdrag met Italië afgehandeld voor Italië werden op ccn enkele Met gr note voortvarendheid is de conferentie gisteren den wedloop te gen den tijd begopnen. Op 13 Octo ber moeten de vrrdesrer'dr'a'gcli mef dc voormalige salélfeten van Duitschland gereed zijn, en het pro. gramma, dat voor deze laatste fase Vastgesteld, vercischt een hoog tempo bij de artikels-gewijze behan deling der door de commissies opge stelde ontwerpen, en geeft weinig speling voor onvoorziene verwikke lingen Molotov besprak nog eenmaal uitvoerig het standpunt van de Oostelijke landen ten aanzien van de regeling voor Triest. Hij ver klaarde de Fransche compromis voorstellen in strijd met de beslui ten van dc Groote Vier, omdat deze voorstellen aan den gouver neur zoo groote bevoegdheden ge ven, dat van een democratisch bestuur niets overblijft. Alle moeilijkheden zouden gemakke- Schoorsteenveger, wat zijn je prijzen? Dat er schier geen bedrijfstak is waar geen zwarte prijzen worden gc_ vraagd blijkt wel uit het feit, dat de dienst voor de prijsbeheersching, die overal met Argus.oogen nóar over tredingen speurt, zwarteschoo steen vegers heeft ontdekt. Meestal is dat niet zoo'n kunst, meer moeite zal men hebben witte te vinden. De prijsbeheersching vindt dat de ..Zwarte' schoorsteenvegers natuu lijk alleen in den ongunstigen zin in een langdurige vergadering, die htend duurde, het ontwerp-vredes- De voorstellen van de commissie uitzondering na goedgekeurd lijk worden opgelost, als de con ferentie ertoe zou kunnen beslui ten. Triest op dezelfde wijze te organisesi-en als indertijd Danzig.. Nadat nog enkele afgevaardig den de ontwerp-vrcdesvoorstellen voor Italië hadden besproken, cing men over tot de stemming over dc artikelen Binnen een uur was men het eens over de gren zen van Italië met Frankrijk' en Joegoslavië. Bij de voortzetting van de stem ming over Triest rezen echter de onvermijdelijke verwikkelingen; de afgevaardigden hadden alle moeite om aan de hand van de uit ongeveer tweehonderd bladzij den bestaande documenten de gang van zaken tot in bijzonder heden te volgen. Met de 26 stem mingen over de artikelen on voor stellen waren ongeveer 2l/o uur gemoeid. Al stemmend over voorstellen en tegenvoorstellen voor den toc- komstigen status van het vrije ge bied baande de vergadering zich een weg door het labyrinth. Dc verhouding was over het alge meen 1-4 of 15 tegen 6 ten gunste van de Fransche compromisvoor- stollen. De kwestie der herstelbetalin gen bleef gedeeltelijk onopgelost: over de vorderingen van Albanië staakten de stemmen. De beslis sing werd thans aan de Groote Vier overgelaten. Vanochtend om kwart voor drie werd ten slotte de laatste paragraaf van het vre desverdrag met Italië afgehan deld. van het woord!) het een beetje te „bont" hebben gemaakt. Zij heeft daarom bij het begin van de schoor- steenvcgers-hoogcon junctuur op nieuw de prijzen vastgesteld. Met in. gang van 11 October zijn deze f 1.75, f 1,50 of 1.35, al naar gemeentc- gjootte, per „rookkanaal", gelijk een schoorsteen in vaktaal blijkt te hceten. Dus, huisvrouwen, lel op. als gij uw schoorsteen laat vegen, dat dit geschiedt door een degelijk vakman, die er wel zwart uit mag zien maar niet zwart mag rekenen. De geallieerde bestuursraad te Berlijn heeft de verzoeken om verzachtinq van liet von nis ten behoeve van Goering, Bormann, Frick. Rosenberg en Streicher na een bespreking van anderhalf uur afgewezen. Van niet-offjeieclc zijde wordt vernomen dat ook de verzoeken ten behoeve van de voormalige Duitsche legerbevelhebbers Jodl en Keitel afgewezen zijn. Over Raeder en Von Neurath werd wel gesproken, maar een beslissing is nog niet genomen. De Oostenrijksche regeering heeft in een nota san den geallieerden bestuursraad officieel verzocht om uitlevering van Von Papen en Von Schirach. opdat zij in Wccnen voor een rechtbank gedaagd kun nen worden. Nederlandsche deserteurs te Luik gegrepen Twee deserteurs van de Nederland sche marine, L. v. d. Velde uit Am. sterdam en E Engelen uil Vlissingen zijn door de Luiksche politie gear resteerd, toen één hunner zich op het bureau meldde, omdat zijn porte feuille gestolen was Door onbekende oorzaak is gis termiddag de locomotief van den sneltrein AmsterdamAmersfoort bij het Muidcrpoortstation te Am* sterdam ontspoord. Dc zware mar chine gleed van dc bovenbaan en kwam terecht op het goederen- spoor op de onderbaan. Dank zij do vrij geringe snelheid (ongeveer 50 k.m. per uur) is de schade vrij gering. De machinist, do heer Broekman uit Amersfoort, is ge dood, de stoker kwam met den schrik vrij. Slechts twee passa giers zijn licht gewond. Locomotief slingerde Omtrent het spoorwegongeluk to Amsterdam kan nader worden ge meld: een fractie-opzichter, die toe vallig dezen rit meemaakte en op de locomotief stond, bemerkte in de bocht hij de Rietlanden dat de lo. comotjef begon te slingeren. Onmid dellijk gaf hij den machinist bevél te remmen. Deze voerde de order onmid dellijk uit, doch hij kon niet voorkomen dat dc locomotief ontspoorde. Aan het snelle han delen van den machinist is het te danken dat een ramp voor komen is. Helaas heeft hij zijn moedig optreden met den dood moeten bekoopen. Hij stond nl. rechts op de locomo tief en is tot het laatste moment op zijr. post gebleven. Toen de locomo tief ov er haar rechter zijkant kantel de is hij bekneld geraakt met hot noodlottige gevolg. Enkele passagiers, die in het eer ste rijtuig zaten, liepen lichte ver wondingen op, alle andere passa giers kwamen met den schrik vrij. De sterrenregen haast op de minuut af voorspeld door De Bilt, is door wolkenmassa's niet te zien geweest. Gisteravond was de hemel onbewolkt, zooda^ men vermoedde dot het unieke schouwspel, dat duizenden vallende meteoren opleveren, goed te zien zou zijn. Tot half twee vannacht kon men in De Bilt duidelijk waarnemen ddt het aantal „vallende sterren" toenam. Toen kwam uit het Oosten een Velen hadden er enkele uren van hun nachtrust voor over, om den sterrenregen gade te slaan. Om een vrij uitzicht te hebben, werd het hoogste punt Van het dak opgezocht. Een deken bood bescherming tegen de koude. (A.H.F. P.j zwaar wolkendek opzetten dat de he mel „potdicht" afsloot, zoodat rond vier uur. toen de „regen" op z'n he vigst moest zijn, niets te zien was. Iets later hebben de waarnemers in De Bilt door gaatjes in het wolkendek kunnen constateeren dat nog heel wat meteoren onze dampkring binnenvlo gen. De mecsten hadden een korten, lichtenden staart Tot omvangrijke waarnemingen kon men echter niet komen. Stoomtrams botsen op elkaar Doordat gisteravond de stoomtram uit Bergen aan Zee tusschen Koedijk cn Bergen op een stilstaande tram botste is een goederenwagen over een personenwagen geschoven. Een pas sagier is gedood, drie passagiers zijn gewond. De Gaulle heeft den Franschen geadviseerd „neen" te stemmen op de ontwerp-grondwet. Drie Amerikaanschc soldaten en rie krijgsgevangenen zijn gedood bij een explosie van 1 ton munitie in de buurt van Bremerhaven. Twee leiders van de democra tisch oppositie in Portugal zijn uit hun hoogleeraarsambt aan de univer- siteit te Lissabon ontzet. Droog weer Weersverwachting, medegedeeld I door het KNMI te De Bilt: Droog weer met lange perioden 1 zonneschijn, kouden nacht, meest I matige Oostelijke tot Noord-Oor olijke wind. 10 iet. Zon op 6.51, onder 17 SS •an cp 18.19, onder 5.56

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1