IMGBLAD VOOR AMERSFOORT Wapenstilstand wordt week verwacht deze Sjahrirs vertrouwen gewonnen v" Amsterdam sche beurs staakt! „De Waarheid" in 'tleger verboden asvaE,- Ook Roemenië afgehandeld 'arja is dood ALLE VERZOEKEN OM GRATIE AFGEWEZEN Hans Fritsche weer gearresteerd Ontploffing bij Stork in Amsterdam Charivarius overleden Beheerders van Deelen gearresteerd Lissabon verwacht opstand NACHTWERK TE PARIJS: Ramp te Apeldoorn Enkele regels MR STOKVIS NOEMT DE C.P.N. „BOLWERK DER Noteert U even Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 11 October 1946 Nr. 465 6e jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER AN hooggeplaatste Nedcrlandsche en Indonesische personen Batavia verneemt United Press opnieuw geluiden omtrent de waarschijnlijkheid van het sluiten van een wapenstilstand bin nen een week. L)it zou het resultaat zijn van de dagelijksche be sprekingen tusschen Schermerhorn en Sjahrir, die op het oogen- blik plaats vinden. L)it optimisme is gebaseerd op het feit, dat Sjahrir momenteel bezig is het Indonesische militaire opper bevel te bewegen af te zien van zijn eisch dat er geen Nederland- sche troepen naar Java gezonden zullen worden Sjahrirs verandering van stand punt schrijft men toe aan de om standigheid. dat Schermerhorn hem gedurende de gisteren ge houden besprekingen overtuigde van hef feit. dat het vraagstuk van do Nederlandschc troepen zending een parlementaire aan gelegenheid is, waarin geen ver andering kan worden gebracht, zonder uitvoerige debatten op het Haagsche Binnenhof. Schermerhorn zou erin ge slaagd zijn Sjahrirs vertrouwen te winnen, zoodat de Indonesia sche leider bereid is diens \erze- kering te aanvaarden, dat de Ne- derlandsche troepen niet kompn om een koloniale oorlog te voeren en daf een gedetailleerde overeen komst omtrent hun aantal en taak in Indonesië gesloten kan worden tijdens rle politieke onder handelingen, die op het sluiten van een wapenstilstand moéten volgen. Deze wapenstilstand zal. naar men verwacht de com missie generaal noodzaken orn in het openhaar haar poli tieke gedachten uiteen te zet ten. Goedingelichte zegslieden waarschuwen echter voor de verwachting dat er een duider lijke vaststaande verklaring zal volgen van de Nederlond- sche politiek ten opzichte van Indonesië of dat er aankondi ging gedaan zal Worden van penige specifieke, formules, die do commissie generaal als basis voor overeenstemming zal aanbieden. Zoo een formule bestaat niet en de commissie tracht punt voor punt de overeenkomst uit te wer ken, waaruit de basis voor de te- volgen politiek te voorschijn zal komen. Nieuwe wegen Deze methode heeft veM criïiek in de Indonesische en neutrale pers. 'lie daarin rede zagen de oprechtheid van de Nederlandsche bedoelingen te wantrouwen. Sjahrir zelf echter keurt het goed. omdat hij inziet, dat een der voornaamste oorzaken van het mislukken van vorige onderhan. delingen was. dat men van beide zijden trachtte overeenstemming tc bereiken, zonder dat tnen het besef had van wat van weerskanten be doeld werd niet de uitdrukking: ..Erkenning dé facto van het gezag" en ..stichting van een ïndouesischen vrijen staat" of ..het blijven binnen het Nodrrlandsch Koninkrijk". Sjahrir en Schermerhorn zijn tot de conclusie gekomen, dat het heter is leze keer de ketting schakel voor schakel te smeden in plaats van het risico te loopen vahdaag tot volledi ge overeenstemming te komen, om morgen te bemerken, dat men het niet eens is over de interpretatie. Sjahrirs overtuiging, dat Schermer horn vast besloten i? een vreedza me oplossing van het probleem te vinden en het vertrouwen dat de vroegere minister heeft gewekt, heeft de .behoefte aan formules, die het beeld slechts compliceeren en een verwarde publieke discussie te weeg brengen, uitgeschakeld. De geallieerde bestuursraad heeft alle verzoeken oip gratie ten gunste van de veroordeel den te Neurenberg verworpen. De verzoeken \an Goering, Jodl en Keitel om te worden gefusil leerd werden eveneens verwor pen. Het beroep om herziening van de uitspraak ten aanzien van S.S., Gestapo. S.D. en de groep van leidende Nazi's werd niet-ont- vankelijk verklaard, omdat de bestuursraad niet gemachtigd is de vonnissen te herzien. De hoofdcommissaris van poli tie te Neurenberg heeft van den Beierschen minister-president in structie gekregen dat Von Papen Neurenberg niet mag verlaten, of anders onmiddellijk moet worden gearresteerd. Hans Fritsche. Hitiers radio commentator, die door het Tribu naal te Neurenberg vrijgesproken was, is weer gearresteera. Hij ge niet echter beperkte bewegings vrijheid. maar de grens van Neu renberg mag hij niet overschrij den. Een Duitsche politie-agent bewaakt hem voortdurend. TT alin ka Rubinstein, een Poolscli Joodsch meisje, werd, toen zij een half jaar oud u:a$, tijdens een razzia, welke de Duitscheis in het ghetto te Warschau hielden, door haar wanhopige moeder over den ghettomuur gezet. Zij werd gevonden door een Poolschen politieagent, die haar gedu rende den heelen oorlog verborgen wist, te houden. Na de bevrijding, toen bleek, dat haar ouders niet meer leefden, zocht hij contact met eventueele familieleden. Na tullooze omzwervingen kwam het weesje dezer dagen hij verwanten in Den Haag terecht, waar zij liefderijk werd opgenomen. Halinka, die inmiddels vijf jaar geworden is, krijgt van haar pleegmoeder een paar klompjes. P Doordat gistermiddag een zuur- stofcylinder, die een druk van 150 atmosfeer had, bij de firma Stork in Amsterdam-Noord Explodeerde, is de plaatwerkerij totaal ver woest. Bij deze ontploffing zijn de 17-jarige plaatwerker J. M. Bou- huis en zijn collega, de 21-jarige J Mens schier op slag gedood. "De 16-jarige J. J. Roemer en de 23- jarige II. H. J. Westerman zijn zwaar gewond. Zes andere arbei ders liepen min of meer ernstige verwondingen op. Woensdag is in het Haarlemsche St. Elisabeth Gasthuis op 76-jarigen leeftijd overleden dr. G. Nolst Treni- té, bekend als Charivarius. Gerard Nolst Thenité werd 20 Juli 1870 te Utrecht geboren, waar liij het gymnasium afliep om er vervolgens in de klassieke letteren en staats wetenschappen te gaan studeeren. In 1901 promoveerde hij op stel lingen tot doctor in de staatsweten schappen, om vervolgens leeraar te wordftn in het Engelscb en Fransch aan het Gymnasium Willem 3 te Batavia. Van 1901 tot 1918 was hij leeraa* in de staatswetenschappen en het Engelscb aan de H.B.S. te Haarlem. Charivarius is vooral bekend als medewerker van Je °roene Amster dammer'waar hij als taalzuiveraar en dichter zeer de aandacht op zich y^ftigde. Zil'n ..Rnize-rijmcn" zijn van 18 in vijf bundels verschenen. Verder schreef hij op rijm de „Ge schiedenis des Vaderlandsch" (1927 -1929). „Don Quichot" (1926); „Klus jes en Kliekjes" (1930); „Charivaria" drie bundels met zijn opmerkingen over taal. „De Ark" (1925); .Her scheppingen (1926); „Het Heelal" (1932); „Godengesprekken" (1932); „Socrates" (1934) enz. Voor het tooneel schreef hjj „Het nieuwe systeem" (1920); ..De Echt- telieden" (1926); „De Storm" (1920); „Hoe het weeuwtje uit het hof van Holland gevrijd werd" (1919); „De open deur", etc. De demobilisatie van Cura cao zal aan het eind van dit jaar voltooid *zijn. De verklaringen van minister Lieftinck over eventueele maat regelen tegen effectenhandelaars en zelfs tegen de Amsterdamsche beurs heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt. De beurs- leden weigerden noteeringen op te geven, hoewel de voorzitter van de Commissie van noteeringen een beroep op hen deed geen inciden- teele besluiten te nemen. De verklaringen van minister Lieftinck komen hierop neer: Ons land zal dit jaar in de Veieenig- do Staten ongeveer 350 millioen dollar inkoopen, terwijl ons een crediet is gegeven van 200 mil lioen dollar. Het tekort \an 150 millioen dollar zal moeten wor den aangevuld door leveranties van goederen en diensten, door liquidatie van dollarsaldi en af lossing van leeningen. Onze aankoopen zullen in het komende jaar niet verminderen, zoodat wij nieuwe credieten moe ten verkrijgen. Men is in de Ver- eenigde Staten echter terughou dender geworden. Daarom zal Ne derland in 1947 zijn toevlucht moeten nemen tot den verkoop van effecten. De uitbetaling van een deel der opbrengst in vrij geld heeft, een inflatoir effect, dat ech ter weer geneutraliseerd wordt door de aanschaffing van goede ren tegen dollars in Amerika. Mocht dc faciliteit van een ge deeltelijke beschikbaarstelling der opbrengst in vrij geld niet de ver- krijgina van de noodige deviezen voor het herstel van ons produc tie-apparaat ten gevolge hebben, dan zal de minister niet terug deinzen voor de meest rigoureuze maatregelen. De landsbelangen kunnen in de toekomst in een situatie geraken, waarin men zich moet afvragen wat zwaarder weegt: de belangen van een bepaalde groep effecten handelaren, zelfs die van de Am sterdamsche effectenbeurs, of het herstel van Nederland. De economische politie te -W)en Bosch heeft drie leden van de 'ei- ding van de autodump bij Deelen gearresteerd. Verwacht wordt, dat normeer personen, die aan het be heer van -deze dump deel hebben, zullen worden aangehouden. Donkere sigaretten na 15 October Wij vermeldden, dat op 7 October de sigarettenfabrieken begonnen wa ren met de aflevering van sigaretten van Zuid.Amerik. tabak en dat zij reeds de volgende week verkrijg baar zouden zijn. Nadere berichten geven echter aan, dat deze donkere sigaretten tusschen 15 en 20 October in den handel zullen worden ge bracht. De traditioneele bootenrace tusschen de ploegen van Oxford en Cambridge zal in 1947 op 29 Maart worden gehouden. De suikerbietencampagne, in Brabant is in vollen gang. Een kijkje bij de fabriek te Dintefoord. Alvorens de bieten naar de fabriek gaan worden ze eerst door middel van een krachtige waterstraal van het overtollige vuil ontdaan. (p.) Luchtvaart boven Oost- Europa gestaakt De Pan American Wold Airways heeft de vliegdiensten op Oostr Europa gestaakt, nadat autoriteiten voor een der vliegtuigen op de Weenschc lijn op het vliegveld te Praag het verbod heeft uitgevaar digd verder te vliegen. Een zegsman van de Pan Araeri. can heeft verklaard dat voorloopig aan geen enkel Amerikaanse!) vliegtuig zal worden toegestaan te vliegen over gebieden waarop door Rusland toezicht wordt uitgeoefend. De piloot van het. betrokken vlieg tuig veronderstelde dat het verbod te wijten was aan het feit dat -ie Russen van 9 ot 14 October in Oos tenrijk manoevres houden. Volgens berichten uit Lissabon wordt in de Noordelijke provin cies van Portugal een opstand van burgers en militairen tegen het regime van Salzar verwacht. Alle troepen, de politie en de le den van het anti-communistische „Portugeesche Legioen" moeten zich aan hun kazernes melden. Het telefoonverkeer van Lissabon met de Noordelijke en Zuidelijke deelen van het land is gestaakt. Twee en dertig personen zijn omgekomen met een vliegtuig van de Chineesche Naionale Lucht vaartmaatschappij, dat in de wilder nis is neergestort. Generaal Joseph TV Stilwell, de leider van de Birma-campagne is ernstig ziek. E Parijscke vredesconferentie, die weer den geheelen avond en nacht heeft vergaderd, kwam vanochtend om twee uur gereed met het ontwerp-vredesverdrag voor Roemenië. Molotof, die dfe ver gadering -presideerde, ontlokte een daverend applaus met de slot woorden: „Wij hebben een min of meer bevredigende oplossing be reikt." De militaire clausules werden zon der veel tijdverlies afgehandeld. De Donaukwestie vereischte echter uit voerige besprekingen. Tenslotte werd het Fransche voorstel ten gun ste van vrije scheepvaart op den Donau goedgekeurd. Een conferen tievan de Groote Vier met aile overlanden zal de kwestie nader re gelen. De voornaamste punten van het economische hoofdstuk zijn: le. de Sovjet-Unie krijgt 75 millioen aan herstelbetalingen; 2e. Roemenië moet 75% schadevergoeding betalen voor oorlogsschade aan geallieerde bezittingen; 3e. gedurende achttien maanden zullen de geallieerden in Roemenië voorkeursbehandeling ge nieten op basis van wederkeeng- heid. Tage Erlander, die Dinsdag tot voorzitter van de Zwcedsche so cialistische partij is gekozen als op volger \an Per Albin Hanson, heeft opdracht gekregen tot het vormen van een nieuw kabinet. De drie gdwonden van de vlieg tuigramp te Apeldoorn, de gym- nastiekleeraar Dobbenga en de scholieren Rijsdorp en Bakker, die in het Julianaziekenhuis*wor den verpleegd, en dc leerlingen Oostlandcr en Vastenhout, die in het Sint Lidwinaziekenhuis opge nomen zijn, hebben een rustigen nacht gehad en hun toestand heeft een lichte verbetering on dergaan. Er kan nog niet gezegd worden dat zij zich buiten levens gevaar bevinden. Str\jd tegen zedeloosheid in de Lichtstad Dc campagne tegen de prostitu tie is vorig jaar ingezet door me vrouw Marthe Richard, een lid van den Parijschen gemeenteraad. De op 13 April aangenomen wet stelt niet alleen de georganiseer de prostitutie strafbaar maar v er biedt ook de individueelc poging. Rechercheurs zullen toezien op de handhaving der voorschriften. Alle voormalige publieke huizen worden gevorderd, resp. ter be schikking gesteld van personen, die door den woningnood dakloos zijn. F.r.zijn tot nog toe 170 gele genheden gesloten. Er worden geen kaarten meer'uitgereikt aan prostituees en de in omloop zijn de kaarten verliezen hun geldig heid. Scheerzeepbon vóór 12 Oct. inleveren Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de schcerzeepbon- nen (Am. van de textiel kaart voor mannen) uiterlijk 12 October inge leverd moet zijn. Na dien datum zijn ze ongeldig. De te Brussel voor de voorron de van het intc'rgeallieerde voet- halkampioenschap gespeelde wed strijd tusschen België en de V.S., eindigde in een 18—0 overwin ning der Belgen. De minister van Sociale Za ken zal een adviescommissie in stellen, die de arbeidsvoorwaar den van de bouwvakarbeiders in de geteisterde gebieden zal bestu- deeren. "\"oor de Brcdasche rechtbank zal op 24 October C. Jansen, die bij de Tweede Kamerverkiezingen valsche stembiljetten vervaardig de, terecht staan. Een Italiaansche bandels- delegatie, die een ruilovereen komst wil trachten .te treffen tus schen Italië en Indonesië, is naar Den Haag vertrokken. Voor den militairen vijfkamp om het Brittannia-sfiield, die de volgende maand te Londen zal plaats hebben, heeft hans naast Groot Brittannië. Nederland en Amerika ook België zich aange meld. Tweede Kamer (Van onzen parlementairen redacteur) |_I ET wetsontwerp dienstplichtvoorzieningen is gisteravond half zeven, na een debat van ongeveer zeven uur, door de Tweede Kamer aan genomen met 57 tegen 8 (communistische) stemmen Dit ontwerp machtigt de regeering om bij algemeene maatregel vanTtestuur af te wijken van dc dienstplichtwet. Deze afwijkingen zijn overigens reeds geschied en betref fen de lichtingssterkten, den duur der cer^fc oefening, de vrijstelling wegens kostwinnerschap, de keuring en den dienst in Indonesië. Tevoren was een amendement Ruys de Beerenbrouck, waardoor dc regecring ver plicht wordt om een algemeene maatregel van bestuur in een wet te be lichamen met 53 tegen 12 stemmen aangenomen. Minister Fiévez heeft het wetsontwerp krachtig verdedigd en een goeden indruk gemaakt door de openhartigheid, waarmede hij fouten erkende. Het wetsontwerp werd fel bestre den door mr. dr. B. J. Stokvis (C.P.N.) die het ongrondwettig acht te. „Het is een neofascistische on dermijning van de democratie, waar van de C.P.N. het bolwerk is. Spre ker noemde het wetsontwerp een „ongezond, hinkend, amphibisch wangedrocht". een „paard van Troye", waardoor het staatsabsolu- tisme wordt binnengehaald. De heer Ruys de Beeren brouck (K.V.P.) betreurde dat geen vrijstelling wordt gegeven voor broederdiensl. Uitvoerige beschou wingen wijdde deze spreker aan moraliteit in leger en marine, t.a. waarvan de regecring een belang rijke taak heeft. De heer Van Sleen (P.v.d.A.) vond de radioredevoeringen over de onzedelijkheid in het leger nogal overdreven. Zelftucht, plichtsbesef, teamspirit zijn dc beste grondslagen van de lucht in het leger, doch men grijpt uit gemakzucht helaas teveel naar de ouderwetsche autocratische krijgstucht. De heer Schoonenberg (C.P.N.) drong aan op maatregelen tegen commandanten die de progressieve pers verbieden. STADSNIEUWS ["feuilleton Een verhaal 35 uit her jaar 1945 door Frank Anders |K had het hierbij willen laten. De A twee extra sigaretten van Hein- sius hebben mij echter een schrift op geleverd, benevens een potlood, waar aan ik tegen den muur een punt kan slijpen, als ik heel voorzichtig ben. Ik heb ook heel klein geschreven, zoo peuterig, dat ik het in dit licht met moeite zelf kan lezen Ik was bang, dat bet schrift te gauw 'vol zou zijn. Maar nu blijven nog zes bladzijden over en dat benauwt mij Want ik had niets meer willen zeggen en het is alsof die witte pagina's mij aansta renAl schrijvend vergeet ik de eenzaamheid en., ik ben den heelen dag bezig en slaap 'snacht? goed. Lang zijn die zes bladzijden onbe schreven gebleven Ik heb er veel over nagedacht en dat kostte mij moeite, want ik moest daarbij eerlijk tegenover mijzelf zijn. En dat is niet gemakkelijk, wanneer'het om Marja's dood gaat. Ik wil er niet aan denken en toch komt deze in mijn herinne ringen steeds weer boven, evenals het huis, waarin wij elkaar voor het laatst zagen en alles, wat er op dien dag gebeurd is. Ik weet, dat ik niet eerder rust zal krijgen voor het hier opgeschreven te hebben. Waarom ook niet? Wat is het, dat mij er steeds van weerhoudt, waarom ik het ook met wilde vertel len. toen ik het zeggen moest? Het is niet, dat die laatste momenten met haar mij verlamd zouden hebben Neen, het was gewoon en goedkoop: valsche schaamte en gekwetste ijdel- hcid. Ltaelheid en nog eens ijdelheid. Een. "at wist ik, zou ik dit moeten erkennen. Ik wist ook, dat dit een bijzonder onplezierig oogenblik voor mij zou zijn. Want ik moest dan te vens bekennen mijn vrienden aan mijn ijdelheid geofferd te hebben. Nu kan ik me wel wijs maken, dat alles toch zoo geloopen zou zijn, ook al had ik wèl gesproken. Zeker, daarin -schuilt veel waar?, maar dat kan mij toch niet langer overtuigen. Deson danks heeft de wetenschap, dat Hein- sius de verrader was; mij veel rusti ger gemaakt Wij waren toch aan hem overgeleverd Maar het bad mis schien anders kunnen loopen. Indien door deze heele geschiedenis werke lijk overal duidelijk is geworden, welke rol Heinsius speelde, zijn er ten koste van enkele'levens toch ook velen gered. Deze gedachten kunnen mijn gewe ten echter niet bevredigen en het heeft ook weinig zin er verder op in te gaan. Berend en Jan Willem zijifi dood. Daaraan is niets te verandei;Vn Ook Marja is dood en dat moest zoo zijn. In het begin heeft het.mij ach tervolgd. dat ik haar sterven nog af schuwelijker gemaakt heb dan het al was. Dat is zoo. Ik was er alleen by. Zij stierf van pijn en haar oogen zochten mij. Ik kon haar vrede ge ven. liefde, hoop, alles, wat op dat moment mogelijk was. Zij heeft toen begrepen, dat ik haar dat niet wilde geven. En ér was niemand anders. Zij was alleen met mÜ Maar laat mij van het begin af neer schrijven, alles, precies hoe het ge beurd js en zó. mijn gedachten or denen. Dan zal ik niet meer twijfelen, wanneer ik het zelf weer lees. Dien morgen zal niemand, in de stad ontwaakt zijn met plezier in zijn leven Ook de kinderen niet, want.zij nebben den angst van hun ouders ge voeld Het was Maandag en daardoor werd nog sterker de druk gevoeld van de ramp. die den vorigen daj^, over onze stad gekomen was. De 2gn gels'chen hadden een bombp-KLvvnent uitgevoerd van vier uren achterin Zij kwamen met dert;~ veertie toe- ^Vn,ieliJkH ZlJ Tk wa mens feeds 7mdPn ïan Jv d°elen lagen in het v? 4 fF.^e stad Dat wist ieder een; ne£- was aj ZOolang oorlog, dat wij vejftrouv/d geraakt waren met de mee. dat het daar nog wel eens mis zou. kunnen gaan. Maar dat het zoo verschrikkelijk zou worden had nie mand verwacht De wind was Oost en l^r werden behalve zware brisantbom men ook honderden brandbommen omlaag geworpen, De brand sloeg terstond over vari de fabrieken en emplacementen naar de woonwijken en toen was de ramp geboren, want al ons bluschmateriaal was naar Duitschland weggevoerd (Wordt vervolgd) Nederlaagwedstrijden van „Ons Genoegen" Gisteravond speelde „Ons Genoe gen" haar tweeden wedstrijd in dc erie nederlaaöwedstrijden. ditmaal tegen „Onder Ons", de schaakver- eeniging van het personeel der stichting „Zon en Schild". Het was een eenzijdigen wedstrijd, wat geen verwondering mag baren aangezien .Onder Ons" nog een zeer jonge vcreeniging is die voor het eerst in wedstrijden speelt. Dc uitslag werd 91. De eerstgenoemde spelers zijn in „Ons Genoegen". A. WeihardJ. Allart 10: H. JufferH. Enkelaar 10: C. Mever A. Bcrrevoets 10; E. v. d. Ha zelE. de Ruiter 01: P. Buiten manJ. Niessink 10: D. Kollen A. Heesterman 10: E. Agterhuis F. Snijders 10; G. TeunisG. J. J de Bruvn 10: G. BosC. Poot 10; G. SchrijverC. Baas 10; totaal 91. „Ons Genoegen" speelde aan de even borden met w'b Lezing over Deensche natuur De Deensche plantkundige Mej. A. Weber, die vele jaren voor studie doeleinden in ons land heeft doorpe. bracht, heeft zich bereid verklaard het bijzonder voor de gezinnen waaruit kinderen naar Denemarken werden uitgezonden, lezingen te licnden over de Deensche natuur. Ilaar lezing, die is vastgesteld op 16 October a.s. zal in hoofdzaak be staan uit eeu toelichting- op een root aantal lichtbeelden in kleuren, zoodat haar betoog ook voor kinde. ren zeer geschikt cn begrijpelijk is. Theosopisch Genootschap Het Theosophisch Genootschap belegde Donderdagavond voor be angstellenden in het Volksge- bomv te Amersfoort, een openba re bijeenkomst. Mei. Sliercndrecbt uit Den Haag besprak dc doelstel lingen van bet Genootschap. Df naam theosophie. aldus spr., 'j afgeleid van bet Grjeksche Thd j God en Sophia wijsheid. De 1 *u .sophie verdiept zich dan ofh e.c goddelijke wijsheden Na 1 werd oen aantal vrark»-'1 bai,ze woord. ,«Ken bcant Bodii Bodini's De minister van Oorlog Fiévez verklaarde, dat dc staatsrechtelijke bezwaren legen het ontwerp ook door de regeering worden erkende Met verschillende urgente maatre gelen kon echter niet op een wette lijke regeling gewacht worden. De minister erkende openhartig, dat er zelfs op het oogerdplik nog heel wat fouten gemaakt wmrden, doch zij hebben zijn volle aandacht. De reserve-officieren, die zich uit het leger hebben laten zuiveren, zul len naar Indonésic worden gezonden als gewoon soldaat. De minister deelde mede dat bij een beschikking heeft geteekend woardoor „Dc Waarheid", „Geeft Acht" en het blad „de Vredestich ter" van „Prof." Pootjes in het leger zijn verboden. In verband met de moraliteit in het leger wees hij er op, dat pater Henri de Greevc veel van zijn be schuldigingen heeft moeten intrek ken. Flink oefenen, 's avonds ver blijf in een goede sfeer, cn de weekeinden naar huis, is hier in Nederland het beste middel tegen de onzedelijkheid in het leger. Bij de replieken merkte de heer van Sleen op, dat „Indië in nood." en „Nieuw Nederland" gezagsonder- mijnender zijn dan „De Waarheid''^ Naar aanleiding hiervan cn van dc protesten der communistische frac tie merkte minister Fiévez op, dat Je voornaamst? reden van het ver bod de overweging is, dat dc dienst plichtigen door de misleidingen in deze bladen kunnen komen tot da den, waarop zware straffen zijn ge steld. Hij achtte het zijn plicht hen daartegen te beschermen. Grand: Onzichtbare tegenstan ders, 2.30, 6.45 en 9 uur. C i t v: Decembernacht. 2.30, 7 en 9 uur. Remb r a n cl t: Het »eiland des doods, 2.30 ëii 8 uur. 11 Oct. Pianorecital George van Renesse, d'Oude Lanteern S uur. Lozing Dr. Van Ledden Hul- seboscb O.V.B., Amicitia 7.30 uur. 12 Oct. Kindermiddag St. A'ech- ten 3 uur. Lezing Volksuniversiteit „Ja* vaansche aansen". Markthal. 8 uur. Opening tent.stelling Theo Forrer'Sierkunst 3 uur. Alg. ledenvergadering A '7 en P.C., 's Prinsenhof, 3.30 .ev>- t.Tri. 12 Oct. Tentoo.r.r "ur- Jaques Mols d'Oude T afstelling „De S t i c h t s c h e iederep avond dan' Zondag IB Oct.: Sp Humanisme (-..anteern. "H e u v e 1", sen 7.30 uur. wreker: P. Schut mls Wyp&e Variété Hv'4) Mr. dc fover te gaan kunnen/"1 staaltjes van zijn «riezel/ ,C ,noncn- snoertlg iï velen, toen Mr. Bodini slachtoffers' ceheol naar zijn -Juzette. Hen liep slapen wan neer hii dat wilde, liet zingen, geld afgeven en wat dies meer zij. De humorist Piet Lecnhouts zorgde voor afwisseling, waardoor de spanning weer eenigszins ver broken werd. Politie-varia Er werden zeven kippen gesto len. een fiets en een auto. De auto werd Donderdacravond, ondanks de voorzorgsmaatregelen van den eigenaar, aan de Groen van Prinstererlaan ontvreemrt Reeds in den nacht \an Donder dag op Vrijdag, werd de wagen in de Haarlemmermeer aangetroffen Men was bezig geweest de banden te. verwijderen. piano: II. V opvoeding", „Voiksg^borf- ^ce* 10.30 uur Maandag 1' Human1 0c,-: Nabespreking uur K' 't/srne en opvoeding", 20 Zonda 'i^ne Spui 0. Loc g 2' 0ct-: Spreker dr. D. 'rijnen „Humanisme en Moraal". er piano: H. v. d. Zee. 10.30 uur Vol Usge bouw. Maandag 28 Oct.: Nabespreking „Humanisme en Moraal", 20.00 uur, Kleine Spui 6- Burgerlijke Stand Geboj-.cn: Hendrik Willem Ge,- rard. 2. v. O. G. Coenen en G. Zwart; Adrinan Johannes, z. v. B. van der T alk en A. Torc-n. Getrouwd: C. F. Vreedo en A. E. Gtoeneneeen: K. B. A. Kielder en TV. van Vcenschotcn; M. van der Horst cn J. H. van Slootcn; J. Roos en J. K. Beekman. OverJeden: Aartte Petronella V. d. Berg. 13 jaar, dochter van TV. van den Berg en H. van den Berg. gevonden voorwerpen Knipmes, zakkam in étui, kin derschoentje, ring met sleutels, twee portemonnaies, servieshon, éliti met briefjes, twee munthil. letten, manchetknoop (goud), wol len muls, geruile doek en hond. Zonnig weer Weers ver wa cfiti n g m ede ei ede ebi door het K.N.M.l, te De Bilt. Tijdens den nacht vorming van mist en gesloten bewolking, die morgen overdag aanleiding ge ven tot somber kil weer. Geen neerslag; van betcekenis. Zwakke of matige naar Noord of West teruggeloopen wind Jim HiiiHtiiiti iiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinioiniiiiiiiiiminf

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1