DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wapenstilstands-commissie reeds ingesteld Nederlanders smokkelden in battle-dress Boodschap aan alle bevelhebbers Rotherham bereidt zich voor op de sportuitwisseling 'arja is dood Een handdruk Morgen slotzitting in Parijs De feestborrel is verzekerd! OFFICIEELE" INSTANTIE DEKT HUN HANDELINGEN Wapenstilstand Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 15 October 1946 Nr. 468 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER r^E voltallige conferentie te Batavia heeft gisterna- L' middag, nadat Scliermerhorn, Sjahrir en de In donesische legerleiders tot overeenstemming waren gekomen, tot een wapenstilstandsovereénkomst be sloten. Er# is reeds een wapenstilstandscommissie gevormd, waarin Britten. Indonesiërs en Neder- lanilers zitting hebben. Eindelijk goede resultaten! Een officieel communiqué deelt mede. dat de conferentie bij reso lutie is overeengekomen een wa penstilstand te sluiten op grond slag van stabilisatie van de hui dige militaire posities 4 en het evenwicht,tusschen de geallieer de en Indonesische strijdkrach ten. Dc dooi beide partijen voor gestelde ^getalsterkten werden wederzijds aanvaard. De wapenstilstandscommissie is gisteravond reeds bijeen ge weest onder voorzitterschap van Michael Wright, de vertegen woordiger van Lord Killearn. Aan de onderscheiden opper bevelhebbers is een boodschap gericht waarin van de overeen komst mededceling wordt ge daan De orders die op het sta ken van den strijrj betrekking hebben, zoo wordt in deze bood schap gezegd, zullen zoo spoe dig mogelijk worden uitgezon den Inmiddels dienen alle mid delen te worden aangewend om vijandelijkheden te vermijden. De beslissing om een militairen wapenstilstand te tcekenen werd gisterochtend bereikt op een bij eenkomst van drie uur. die ge houden werd tusschen Sjahrir en Scliermerhorn tezamen met hun militaire adviseurs, onder voor zitterschap vap Lord Killearn zoo meldt United Press. De overeenstemming werd be- icikl toen Sjahiir er in geslaagd was de Indonesische militaire lei ders ervan te overtuigen af lg zien van den eisch dat cr geen verdere Ncdcflandsche troepen meer naar Indonesië worden ge zonden. Van zijn kant beloofde Schcr- mérhorn. dat de commissie gene raal de 'beperking van het getal der Nederlandschp troepen voor Indonesië en1 een nauwkeurige begrenzing \an hun taak zou be spreken. Het bevel ..Staakt hel vuren'* wordt in verband niet technische moeilijkheden de ee ste dagen nog niet verwacht. Een commissie bestaande uil Bi'itsche. Nederlandsche en Indo nesische officie-er is belast met dc uil werking van liet wapenslil standsverdrag en het uitvaardi gen van de hierop betrekking hebbende bevelen aan de plaat;- - liikc militaire commandanten. De wapenstilstand omvat naar schatting 20.00'' man Britsche. 50.000 man Nederlandsche en naar schatting 100.000 man Indo nesische strijdkrachten. NA dertien maanden van min of meer openlijke gevechten is er in Indonesië thans wapenstilstand. Met vertrouwen wordt aangenomen, dat aan alle fronten het vuren bin nen eenige dagen volledig gestaaxt zal worden. Instructies hiertoe wor den reeds aan de verschillende een heden toegezonden, De overeenkomst betreffende dm wapenstilstand werd bereikt in de plenaire zitting, welke van 15.30 tot 16.45 plaatseljjken tijd duurde. Aan het slot van tie zitting verhief prof Scliermerhorn zich van zijn zetel, links van Lord Killearn. en wisse.de over de tafel een hartelijken hand druk met den zichtbaai vergenoeg den Sjahrir. Hoewel hieromtrent door ge-n van de drie bij de oesprekingen be trokken partijen een officieele ver klaring is uitgegeven, wordt alge meen aangenomen, dat het aair.al Nederlandsche troepen, «lat de Br.t ten zal komen vervangen, ongeveer gelijk aan de sterkt»? van de Brr sche divisies op Java zal zijn In neutrale kringen wordt zeer veel he lang gehecht aaiii de wedcrzijdscne verklaringen omtrent dc geleidelijke demobilisatie van de Nederlandsche en de Indonesische strijdkrachten. Nu de voorbereidingen zoo voor spoedig geëindigd zijn, ligt. de weg breed open voor de eigenlijke onjLr handelingen, uie zullen beslissen over de toekomstige betrekkingen' tusschen Nederland en Indones Hoewel de volgende plenaire zitting niet vóór 21 October /.al plaats heb ben de wapenstilstandscommissie zal dan vershrg uitbrengen -#• zul len de delegaties waarschijnlijk op mei-officieele wijze contact zoeken ter behandeling van verschillende '»e ngrijke kwesties Dit is de eerste foto van de conferentie te^Batavia, die thans haar eer resultaat heef bereikt. De voltallige vergadering onder ggprzitlerschap ran Lord Killearnlinks de Nederlandse he, rechts de Indonesische delegatie. Sóetan Sjahrir spreekt de vergadering toe. {Koto A.N.P.) Xa het verdrag mei. Hongarije heelt de Parijsèhe conferentie thans ook hei ontwerp.vredesverdrag met Finland afgehandeld. In de laatste gewone bijeenkomst vuii'laaj komt de conferentie voor Je «lolzitting bijeen) hoeft M o I o- t o f in Ofin uitvoerige jinhesrhnu. wing de houding van de wAteljjke mogendheden aangevallen. V.in de resultaten der conferentie hangt de vestiging van een dmnzamen.idemo- cratisehen vrede af. zon zei Molo- tof. maar een bepaalde groep van machten heeft van liet begin tot het e'in 1 getracht haar wenscheD aan an dere staten op te leggen. Het systeem dei stemmingen was volgens Molotof onjuist geweest, om dat mogendheden die hii bepaalde kwesties geen belangen hadden in de gelegenheid werden gesteld dc werkelijk belanghebbenden te over stemmen. Bovendien zijn Engeland. r|p USA en Frankrijk niet trouw ge bleven aan dc beslurlen van de vier ministers. Naar aanleiding van de campagne tegen het veto in den Veiligheids raad zei Molotof dat liet in wezen piet om het veto-recht ging maar om hot probleem van eenheid en samen werking Hij keurde de houding van Spaak in deze scherp af. Tenslotte kgTIe Molotof dën nadruk op. het verlangen van de Sowjet. Unie naar een hlijven.Jen en demo craliscllén vrede. Dp toewijzingen voor geil is t illeer- ilo dranken, die voor November en December reeds verhoogd zijn van 5t 'r VJin n omzet in het basisjaar IH47 op 7."r<\ zullen in Januari J947 norden verhoogd tot I00T Den drank, die voor Januari toógewAjzeii wordt, ontvangen de winkeliers reeds in December, zoodat tijdens de feestdagen het borreltje verzekerd Specerijen zonder bon Binnenkort zullen, doordat de aanvoer uit Indonesië verbeterd is. peper en noofmuscaat zonder bpn worden verkocht! Deze specerijen zullen aan maximumprijzen gebon- dep zijn. Gewonden te Apeldoorn gaan goed vooruit Dc toestand van de vier jongens, die nog in dc beide Apeldoornsclie ziekenhuizen worden verpleegd is thans zoodanig verbeterd, dat indien zich geen onvoorziene complicaties voordoen, het levensgevaar als ge weken mag worden beschouw «I Helaas kan hetzelfde nog niet ge zegd v.ordmi Van ifcn'leëTtfar Dob- hci-gn, hoewel in niens toestand wel een lichte vooruitgang valt te be speuren. Chr. Democraten winnen in Duitschland Volgens de voorloopige tellingen van de districts- en gemeenteraads verkiezingen in de Britsche en de Fransche zóne hebben de Christelijk. Democraten dc leiding. In de Britsche zóne, waar verkie zingen werden gehouden in alle „Kreise" en de voornaamste steden, zijn de resultaten tot dusverre stemmen Christelijk-Democraten 5 500.0UU Sociaal-Democraten 5.050.000 Communisten 1.050.000 Centrum-partij 400.000 De eind-uitslagen worden a..s Woensdag verwacht. In de Fransche zóne, waar verkie zingen werden gehouden voor dis tricts- en provinciale raden hebben van het totaal uitgebracht stemmen aantal van 2.129.606 de Christel jk- democrateh meer dan dc hc'ft ervan gekregen. De resultaten luiden: Christelijk-Demöcrafen Sociaal-Democraten Communisten Üuitsche Volkspartij Liberale Partij stem men 1 166019 524.000 159.; 64 126019 8.766 Zwaar bewolkt Weersverwachting, medegedeeld I door het K.N.M 1. te De Bil'. J leest zwaar bewolkt, geen neer- slag van bet eekenis, zelfde tem- peratuur als gisteren, tijdelijk j toenemende wind tusschen West f I en Noord. West. De Engelsche Field Security beeft op 3 Augustus tusschen Oglrup en Gronau een militairen wagen aangehouden, waarin zich twee Nederlanders. C>. II. Smelt on B Broen, uit Enschede, en de tot Duilscher genaturaliseerde Nederlander Terstege bevonden. De Ne derlanders droegen, zooals later bleek, ten onrechte Engelsche ser geants-uniformen. Bij onder/oek bleken dc papieren der Nederlan ders valsch te zijn. terwijl de Engelsghe politie in den auto een groo- le partij electrische schakelaars vond, die op ongeoorloofde wijze naar Nederland werden vervoerd. De drie reizigers werden gearres teerd en naar het hoofdkwartier van de Field Security in Linden overgebracht Later zijn zij aan de Duitsche politie overgegeven en naar Gronau getransporteerd. Gistermorgen stonden zij voor het Britsche militaire Gerechtshof Ie Gronau terecht. De openbare aanklager Caunce merkte op. dat de Nederlandsche pers in menig opzicht deze zaak in een onjuist licht heeft gesteld. Gaarne had de aanklager de beschuldigden tegen borgstelling op vrije voe ten willen stellen. Dit zou echter het gevaar mef zich gehrgcht heb ben, dat 7ij Engclscli gebied zou den hebben verlaten. Met nadruk verklaarde de open bare aanklager dat tusschen de En gelsche poli/ip cri de. Xrderlandsr.h» autoriteiten een nauwe, samenwer king heeft beslaan tijdens het onder, zoek. Smelts verklaring Smelt verklaarde dat hij reeds voor den oorlog, als vertegen woordiger van Siemens en Schuc- kert. artikelen uit Duitschland had betrokken. In het voorjaar zijn in Amsterdam tijdens een vergadering van grossiers, de in- vopr-mocilnkheden van Duitsc.h plectrnfeehnisch materiaal besnro- ken. Tijdens deze vergadering had Smelt medegedeeld, dat een func tionaris van den wederopbouw te Enschede materiaal uit Duitsch land met militaire wagens en sol daten haalde* Deze functionaris stelde zich in verbindinn met den inspecteur Wamsinck van de invoerrechten ep acciinzen. Deze zou volgons Smelt nezeod hebben: ..Wif ma ken u tot sergeant en dan kunt u zonder risico in Duitschland za ken doen Smelt kreeg vervolgens van an dere zijde uniform, navbook en reishevel. Hern werd een mililai ren auto ter beschikking gesteld etkc Broen bestuurde. De verklaring van T.erstege hield in dat hii in de mcening verkeerde, dat bij de Britsche autoriteiten toesteming was ge vraagd om goederen uit de Brit sche zone naar Nederland te ex- porteeren. Aangezien deze toe stemming op zich liet wachten, werd de uitvoer door Smelt onder auspiciën van het ..Reconstruc tion Command of the Nether lands" zonder toestemming van de Britsche autoriteiten ter hand genomen. Men moet den achtergrond van deze rechtszaak, zoo meldt het A.N.P. verder, als volgt zien: Door de onmogelijkheid han delsverkeer langs Officieel en weg mét Duitschland te voeren ge zien het ontbreken van een han delsovereenkomst met het door- de gcalli-'prdcn bezette Duitsche gebied - is de Nederlandsche re geering meermalen gedwongen ge weest Jarigs nict-officieelen weg in Duitschland te knopen. Deze goe deren werden echter ann dc grens gedeclareerd en vervolgens langs officie'elen weg in den handel ge bracht. In dit geval echter, hebben enkele cderlgndcrs door gebruik te maken van vervalschte papieren men zon hunnen zeggen langs semx-tÈghlen weg eveneens goederen uit Duitschland betrokkenZij werkten vief voor officieele instond és maar in hun eigen belang. Deze rechtzaak is dus gericht tegen het ..Reconstruction Com mand of the Netherlands", een door particulieren in het leven geroepen organisatie welke ech ter in de verste verte geen offi cieele erkenning heeft. De R.C.N. maakte niet alleen gebruik van valsche papieren, maar de leden van déze organisatie droegen ook ten oprechte geallieerde militaire uniformen Maandenlang schiint deze organisatie met succes te hebben gewerkt, totdat op een goeden dag de zaak aan het'licht kwam. Groote Vier vergaderden Byrnes, Molotof, Berin en Bi- J.iult hebben gisteravond op het Fransche miniêlerie van Buiten land sche Zaken vergaderd. Zij be sloten op 1 November te New Vork samen te komen voor Gen voor loopige bespreking van bet Dhit- sche vraagstuk, en de afhande ling van o'e vredesverdragen STADSNIEUWS Eerste ontmoeting in Amersfoort? Amersfoort onderhoudt sinds enkele maanden zeer nauwe betrekkingen met de Engelsche stad Rotherham, welke er toe geleid hebben, dat mogelijk reeds volgend jaar een groot aantal Amersfoort sche sportliefhebbers naar Engeland zal gaan en omgekeerd, een aantal Engelschen naar Amersfoort zal ko. men. Rotherham is een stad v ruim 70.Q0O inwoner? in het graafschap Vork, vlak hij de staal stad Sheffield. I" het begin van Uez eemv was hel een rustig dorp me een landbouwende bevolking. Ma a door le opkomst van de ijzer e staalindustrie werd het een welva rende industrie.stad. Via de Anglo—Netherlands Sports Association, kwam Rotherham cQiitact met Amersfoort. Dp Mayor van Rotherham en de loco-hurgeiheestoi van Amersfoort hebben reeds door middel van hpf telegram kennis met elkaar ge maakt In Rotherham heeft men eon ui( wisselingsconiite gevormd, welk1 taak \o vergelijken is root die van den AB v TT». Afgevaardigden vrijwel alle sportvereeiiigingen heli- hen er in zitting genomen, voeibal- cricket.: zwem-, tennis- en athletiekvercejugingen. 'Jok de sell len zijn vertegenwoordigd. Sportbeoefening En hoe staat het met de sport be, oefening in Rotherham? Het eerste elftal van le voetbalclub Rotherham speelt in de dei de divisie van di Engelsche League en werd het vo iige jaar kampioen. Momenteel bezet deze. ploeg de tweede plaats van haar afdeeling en dc kans op hef kampioenschap is nok ditmaal groot Een eventueel Amersfoortseh elftal zal lus een waardigen tegenstander krijgt n. De cricketers van Rotheihani. die evenals de voetballers professionals zijn. spelen met succes tegen de „Ons Genoegen" boekt zün eerste nederlaag Zaterdagmiddag speelde Ons Genoegen haar derde wedstrijd •Ie hé cl etl a a g\v c (l s t rij den "Tegen .VS.F, uit Hilversum. O.G. hoekte Laar eerste nederlaag en wol met 4Vj5VL'- De persoonlijke uitsla gen luiden: A Wichard—:L Har der 01II. JufferJ. Otlo 01; Th. v. d. Brinkv. d. Brug U1: van Gulik- N Baartw i|k 10. C. Meijer,L de Haan 10; D KollenA. Mooncn U—1; P. Bui- temanA. Wlllcmsë YiV-jG. BosT. v. d. Veer I0: G. Teunis T. de Jong 1—0; G. Schrijver Rondhuis 0—1: totaal 4V->51/-?. Donderdag heelt de wedstrijd plaats tegen hel tweede tiental van het Arncrsf. Schaakgenoot- chap. O.G. zal zich hier schrap moeten zetten om een overwin ning te behalen. Wij houden hel op Amersfoort 2- Bij het i ooien van de suikerbiet en wordt thans gebruik getnauhl 'van de uiejuwste Amerihaansxhe machine, welke niet alleen de bieten rooit en kapt, doch ook het loof en dc bieten op hoopen zet. sterkste teams uil het graafseha Ongetwijfeld zal men in Amersfoo ook een cricket-team kunnen voi men. maai tot groote prestaties een dergelijke ploeg niet in sta; zijn. daar cricket in Amersfoort a leen op de scholen wórdt beoefen In Rotherham bestaat ook een vi sterke zwemcluh. De zwembadi worden pr tot dc mooiste van h Noordelijk deel van Engeland gei kend. Tenslotte noemen wij nog dc alhl tiekvereeniging. welke in den zomer van dit jaai een zeer geslaagd velddag organiseerde en piachtig resultaten boekte, Onze AAV zullen dus hun beste beentje rnoete voor zetten. De organisatie in Amersfoort opgedragen a an den AB v f.O. waa vap bijna alle Amcrsfoortsche sport, vereenigïngen'lid zijn. Afgeyaarl" den ;iii den AB v LO zullen il volgende maand met vertegenwor dïgers van het Gemeentebestuur ei bezoek aan Rotherham brengen U einde een ontmoeting in het volgei jaar voor te bereiden. De Engelschi zouden dan waarschijnlijk in het he gin van den zomer Amersfoort be. zoeken. A ieuwe vuurtorens en oudcrdeelc dam voor zijn over de geheel e we- icld dringend noodig, daar vele va deze belangrijke objecten tengêvolg van hel oorlogsgeweld vei woes f o! zwaar beschadigd weiden. In dc En gt else he fabriekenwaar de appara. ten voor vuurtorens vei vaardigd worden, heerscht groote bedrijvig heid in verband mei aanvragen uit Joegoslavië, Finland, Noorwegen China, India en lndone.su:Op foto zie/ inch ten" aantal prisma waaruit lenzen worden samenge steld. Op den achter grond een com plele lenswelke bestemd is 'voor een vuurtoren in Wcst-lndië. Topical Press P Bakkers protcsteeren Naniuis niinj 13.000 bakkerijen hebben bestuur en raad van bijstand van de onden akgroep ..broodhakke rij' bij den minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening geprotesteerd tegen liet. voonieim jen broodprijs vrij te laten. Daar luor. zoo betoogen zij, zal dc jaren lange arbeid tot saneering van hel bioodjbakkorsbedrijf worden teniet gedaan. Zij betreuren het. dat g rleg met de bakkers^heeft plaats gevonden en dringen er op aan ver antwoorde minimum, en maximum prijzen voor het brood vast te stel len. Ook de bedrijfsunic in liet bak kers bedrijf heeft, zich tot den minis ter gewend en hem gewezen op het cvaar opnieuw den ..briiod prijzen - oorlog1' te ontketenen. Deze zou het ie drijf ontwrichten en voor de ar beiders zeer nadeelige gevolgen bbcn. O»0C>X)C0CC000ri000000CiCC<X)000C000C0C00000CC'>5 Atlas brengt 800 op Len Nederlandsche alias van elf dedendie tusschen 164S en 100') in Amsterdam werd gedrukt, heelt op ecu rei h ooping fc Lon den achthonderd pond sterling opgebracht. ("feuilleton j Een verhaal uit het jaar 1945 38 door Frank Anders Toen ik opkeek stonden er at meer menschen. Er was een zware balk dwars over den weg gevallen en daar achter laaiden de vlammen op. Zonder het te beseffen haastte ik mij in die richting en,ik zag, dal hoog stens dertig schreden van de winkel, waarvoorik de V2 had afgewacht, minstens twee huizenblokken getrof fen en deels ingestort waren. Ik strui kelde over een lichaam en merkte, dat het hoofd ontbrak. In het licht van het vuur zocht ik er naar. Waar om wee. ik niet en dat vroeg ik mij toen ook niet af. -Nog niet gevonden, meester?" klonk het naast mij en het was alsof ik mijzelf hoorde spreken. „Nee' zei ik beschaamd, alsof hij mij betrapte op iets wat men niet behoort tc doen. „Weet je. wat .ie hiervan leert?" vroeg de man en hij wachtte mijn antwoord niet af. „dat je er beter op moet letten, welke kleeren de men- chen dragen.. Want ik weet nu waar achtig niet, of dit en hij wees met zijn schoen naar hel lichaam voor ons nu mijn vader wel pf niet is. Daarom kijk ik zoo'n beetje rond, weet je." En hij schuifelde weg. Zijn rug volgend zag ik een vrouw nade. ren. Zij kwam zoo dicht langs mij. dat Laar rok mijn been raakte. Maar zij zag mij niet. Zij had haar armen voor zich uitgestrekt en liep als een blinde, die zijn weg tast. Achter haar kwam een meisje met een jongetje aan de hand Aan de donkere glin-t stering op haar voorhoofd zag ik, dat zij gewond was en bloedde. Maar zij sprak opgewekte, kalmeerende woor den tot het jochie, dat huilde en er heel verdrietig en vuil uitzag Toen hoorde ik een schreeuw en naa: alle kant enstoven de menschen weg. die ik nog niet .had gezien. Ik holde mee en begreep, dal iemand een waarschuwing had geroepen voor een explosie. Maar er gebeurde niets en wij keerden terug, zoekend naar een >doorgang in de vuurzee om te trachten de. getroffen huizen te berei ken. De Duitschers waren er vlug bij. Toen de sirene van hun overvalwa gens loeiden vluchtten de menschen andermaal Slechts enkelen bleven achter, als vreemde schimmen in een wereld van vuur en vernietiging. Bij rampen, veroorzaakt door mislukte. V2's, was het herhaaldelijk tot een botsing met de Duitschers gekomen, daar de buigers zich in hun woede bij het aanschouwen van de ellende niet konden bedwingen. Daarom vond ik het °°L raadzaam om hier weg te gaan. Als er nog iets le redden viel waren de Duitschers daartoe ook be ter uitgerust dan wij. Mijn-fiets' vond ik nog en ik prees hej, dat zij geen banden meer had, want de eerste straten, waardoor ik kwam, waren als geplaveid met ven sterglas. In het schijnsel van de nog steecjs oplaaiende vlammen kon mep zien, dat er geen ruit meer heel was in de straten. Hier cn daar viel nog glas. doordat de bewoners de scher ven uit de sponningen sloegen. Elders was ruen al in de weer om planken of stukken karton voor de ramen ie spijkeren. Ook lagen er verschillende voordeuren op straat en ik kwam langs een garage, waar de luchtdruk een auto dwars door de houten deu ren had geslagen Ik heb niemand meer opgezocht, dezen avond, maar ik dooide langen tijd zonder eenig doel door de stad en ik kon nergens aan denken, want het gezicht van die radelooze vrouw kwam mij telkens vAser voor oogen. Ook in mijn droomen achtervolgde zij mij nog, maar dan brandden haar wapperenden haren en kropen vlam men als vurige slangen over den grond naar haar toe. Dat vvas Zondag en de nieuwe week begon met een stralenden hemel, bo ven een stad, waar men in langen tijd geen lach meer zou hooren, niet in de straten en de' huizen, zelfs niet in de eethuizen en de kroegen in de volksbuurten, waar zooveel leed ver dronken wordt. (Wordt vervolgd) ZATERDAG schreven wij in ouzo ..Parade van de week", dat de onderhandelingen- tusschen Neder, land en Indonesië in het goede spoor gekomen waren en' dat een wapen stilstand, grondslag voor doeltref fende verdere besprekingen, iedcren dag kon worden verwacht. Thans is de wapenstilstandsovereenkomst ge sloten. De strijd tusschen twee vol keren, die elkaar in de toekomst «oo hard noodig zullen hebben, zal binnen enkele dagen geëindigd Zfjn. En naar wij vurig hÓ$en: voor goed. Talloozen in tien lande .zullen deze tijding met ontroering hebben ver nomen. Duizenden jonge Nederland sche soldaten zijn den laatstcn tijd naar Indonesië scheep,gegaan, vele duizenden andere laiidgenooten z.ju na den oorlog *nog in Insulinde ge bleven, Is het een wonder, dat naar hen in de eerste plaats de gedach ten gaan van hun tienduizenden verwanten in het vaderland? Maar de gedachten in Nederland gaan vcrde%. Zij gaan ook naar het werk. dat vele Nederlanders in In donesië hebben achter gelaten en waar zij naar terug verlangen, zij gaan vooral ook naar de groove taak, die ons \olk nog in die verre gewesten heeft tc vervullen, als bes kroning van wat het er reeds heeft tot stand gebracht. Niet in de laatste plaats gaan daarom onze gedachten naar het In- donesische volk, of .beter gezegd: naar die vele volkeren, welke in hun rijke schakeeringen leven m „den gordel van smaragd, die zich slingert om den evenaar". Tusschen die volkeren en het onze mag het in de toekomst nooit meer komen tot bloedigen strijd, tusschen d'e volkeren en het onze zal in dc toe komst een innige samenwerking moeten bestaan, waarvoor thans do hechte grondslagen gelegd moeten worden. Nederland heeft zich in het verleden ten opzichte van In donesië veel te verwijten gehad, laat ons dat niet verdoezelen. Er is van onzen kant veel onrecht gedaan, eï is veel uitbuiting geweest en ont- rechting. Naar dien toestand ver langt geen redelijk Nederlander te rug. Niemand wenscht Indonesië in de toekomst meer als wingewest'1 te behandelen, op een kleine groep misschien na, die echter onder den duim gehouden kan worden. Nederland heeft Indonesië zelf standigheid beloofd. Over die zelf standigheid, over het zelfbeschik kingsrecht en over alles, wat daar- mee verband houdt, zullen de ka mende onderhandelingen gaan. 1)9 staatkundige verhouding tusschen Nederland cn Inonesié zal daarbij het alles beheerschende vraagstuk zijn. Zal de Indonesische RcpublietC geheel onafhankelijk zijn en slechts door een verdrag met Nederland verbonden? Of-zal de Republiek een onderdeel vormen van bet Ko ninkrijk der Nederlanden? Het laat- te is kennelijk de wensch der Ne- derlancLsc he regeering. Het eerste 's door Sjahrir, althans voor Java en Sumatra, als eisch gesteld. Deze beide standpunten zullen tot 'elkaar gebracht moeten worden. Van andere strekking is weer het vraagstuk van de onderlinge samen hang der onderscheidene Indone sische gebiedadeelen, waarvoor een federatieve structuur (Java, Suma tra, Borneo cn de Groote Oost) is voorgesteld, welke ook op de confe rentie te Pangkal Pinang veel aan hangers heeft gevonden. HET bericht over den wapenst'.l- stand is hoopgevend. Het is niet beslissend. Er zullen nog boel wat meeningsverschillen moeten worden opgeheven en nog vele in gewikkelde vraagstukken moeten worden opgelost. Wij moeten er ons op voorbereiden, dat de definitieve overeenkomst nog wel even op zicli zal laten wachten en dat er momen ten kunnen komen, dat alles weer erkeerd dreigt te gaan. Maar een zeer belangrijke schrede p den goeden weg is thans gezet. Zonder anderen tekort te doen moe ten wij daarvoor in dc eerste plaai3 twee mannen dankbaar zijn: Dl', Soetan Sjahrir en'Prof. w. Schsr- merhorn. De intelligente Indonesiër Sjahrir paart aan eerlijkheid van overtuiging eei; ruimte van blik, d.e hem tot den aangewezen onderhan delaar met het door hem zoo hoog eschatte Nederlandsche volk maakt. Prof. Schermerho'rn, wiens warme mcnschelijkhcid en rondbor stige eerlijkheid hem een vertrou wen gaven bij het Nederlandsche olk, zooals geen Nederlandsen taatsmart in onzen tijd heeft beze ten, heeft thans ook het vertrouwen an Soetan Sjahrir kunnen winnen. Dif vertrouwen is wederzjjdsoh cn het is wij zijn er zeker van ederz(jds verdiend. Vertrouwen moet de (yusis zijn, waarop een over eenkomst tusschen Nederland «.n Indonesië wordt gebouwd. Als het vertrouwen gewonnen is, is er zeer veel gewonnen. Daarom hopen wij, dat bij de komende onderhandelin gen Sjahrir en Schermerhorn de lei dende figuren zullen blijven. Dan zijn de kansen op een redelijke cn vreedzame overeenkomst het grootst. Binnenkort ^ecn visum meer voor Engeland? De visa voor liet verkeer tusschen Engeland cn Frankrijk zijn op voor stel van Engeland en Frankrijk af. geschaft. Men verneemt dat de Britsche re. geering overweegt dergelijke voor stellen te doen aan andere Europee- sclie buurstaten, met name Neder land cn België.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1