DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nazi-leiders terechtgesteld Vóór 30 November politiek accoord? NYV verzet zich tegen prijsverhooging Geen eenheidsartikelen, wèl prijsverlaging GOERING PLEEGDE ZELFMOORD Parijsche conferentie gesloten Gangsters overvallen een bank in Zuna Commissie-Generaal optimistisch Zwarte handelaars móeten veèl zwaarder worden gestraft t/JTIarja is dood Enkele regels Betere loon- en prijscontróle Qcen hang-, maar vangmatten Ontbrekende schakel gevonden? RUBBERAANKOOPPRIJS VERLAAGD Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 16 October 1946 Nr. 469 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER "P\E te Neurenberg uitgesproken doodvonnissen tegen de Nazi- leiders zijn vannacht tusschen 1.11 en 2.45 uur voltrokken. Alleen Goering heeft op het laatste oogenblik kans gezien zich aan de executie te onttrekken: gisteravond heeft hij door middel van cyanide zelfmoord gepleegd. De weinigen, die van de execu tie getuigen zijn geweest, waren ondergebracht in een gebouw dat tegenover het gymnastieklokaal van de gevangenis te Neurenberg lag. waarin de galg was öpgestèld. Zij zagen omstreeks twee uur een groep soldaten de binnenplaats oversteken met in hun midden een donkere figuur. Daarna ver namen zij uit het lokaal een stem, die in het Duitsch het vonnis voorlas; en na eenigen tijd volgde de zachte bons van het valluik- Dit herhaalde zich met korte tus- schenpoozen nog negen maal. De veroordeelden werden te rechtgesteld in dezelfde volgorde waarin zij in de beklaagdenbank- hadden gezeten. De vonnissen werden voltrokken aan één galg. maar door verscheidene beulen. Volgens onbevestigde berichten zullen de lichamen in het geheim in een speciaal legervoertuig naar een zeehaven in Duitschland wor den gevoerd en aan boord van een schip in zee worden neergelaten. Een onderzoek naar den zelf moord van Goering toonde aan, dat hij een buisje kaMum-evanide in een blik Nescafé had ver borgen. De veroordeelden werden door 'doktoren en geestelijken bijge staan. Laatste oogenblikken De vijf Roomsch-Katholieken onder de veroordeelden, Kalten- brunner, Frank, Streicher, Jodl en Seyss, Inquart hebben voor het voltrekken der vonnissen de hei lige communie ontvangen. Seyss Inquart had verklaard: Mijn lot is mij verder onverschil lig. Ik heb troost gevonden in mijn geloof. Frank zeide: „Vanr^ag wil ik aan mooie dingen denken. Ik her inner mij het bezoek aan Rome met Hitier en Hess. Toen wij daar waren noodigde ik hen uit, mee te gaan naar de Sint Pieter. doch zij weigerden. Zij hebben iets prachtigs gemist. De Sint Pieter is een van de mooiste dingen, die ik gezien heb. Een aantal veroordeelderubracht den nog resteerenden tijd door met het lezen in den Bijbel. Al leen Alfred Rosenberg weigerde beslist allen geestelijken bijstand. Frank las het gedicht „Heilige Nacht" van Ludwig Thalmann. De ministers van Buitenland- sche Zaken van de vier groote mo gendheden hebben gisteren het woord gevoerd in de slotzitting van de conferentie van Parijs. Byrnes: Vrede is alleen mo gelijk als alle volken blijk kunnen geven van hun gevoelen. De con ferentie heeft bewezen dat de klei ne naties waardevolle bijdragen hebben geleverd voor dc ontwerp- vredesverdragen. Zooals geen en kele natie.de kracht heeft bezeten alleen den oorlotr te winnen, zoo bezit ook geen enkele natie de wijsheid om den vrede te mogen dicteeren. Mo lot of. luide toegejuicht toen hij zich naar het spreekge stoelte begaf: De Fransche regce- ring en ook dc staf van de con ferentie verdienen- dank voor hun werk. Be vin: Ik wij nu niet op de moeilijkheden van de conferentie ingaan. In elk geval kan aan het eind van een grooten oorlog het zaad van den vrede gezaaid wor den. B i d a u 11: Men is hét niet over alle punten eens kunnen worden, en er is hier zelfs van blokvor ming gesproken. Deze conferentie heeft ons echter geleerd dat men tot overeenstemming moet zien te geraken ondanks de bestaande geschillen. Hierna verklaarde Bidault, de gastheer dc conferentie gesloten. Joegoslavië was niet aanwezig, omdat de delegatie van meening is dat de conferentie ten aanzien van dit land onjuiste en onrecht vaardige besluiten heeft genomen. Brazilië koopt aardappels in Nederland Brazilië heeft in ons land een groote order voor aardappels ge plaatst. Het deed deze bestelling niet in de Vereonigde Staten, omdat Ne derland de aardappels aanbood te. gen een prijs, die lag beneden den reeds lagen prijs, die de VS vroegen. Weinig verandering Weerbericht, medegedeeld door 1 het K.N.M.1. te De Bilt. Hier en daar brekende bewol- 1 king Overigens weinig verande- ring j Zon op 7.03, onder 17.48maan op 20.37,'onder 13.03, iiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiii'iiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiini'iiuiiiiiii Sauckel hield zich onledig rnet het lezen van sprookjes. Von Rib- bentrop, die zeer nerveus was. bleef zich verdiepen in een histo- rischen roman, en Seyss Inquart las werk van Goethe. Zij waren twee maal van het tijdstip der terechtstelling op de hoogte ge- Koersstijging; in Wallstreet De noteeringen op de New Yorksche effectenbeurs zijn gis. teren bij opening belangrijk ge stegen onder invloed van presi dent Truman's streven naar een programma, volgens hetwelk op vrij groote schaal tot opheffing der prijscontrole zal worden overgegaan. De verkoop der „Nationale hulp", zegels heeft na aftrek van alle kos ten, rond f 800.000 opgebracht. GEBOET. C EYSS INQUART, voor Nederland de personificatie van het Duitsche onrecht, brengen wij met deze foto nog eenmaal on der de aandacht van onze lezers. Kort na zijn arres tatie in Noord-Ne derland en tijdens zijn transport naar Engeland, werd hij, in kasteel Twickel, in Delden zijn voormalig hoofd kwartier aan een eerste verhoor on derworpen Hier ving het onderzoek aan naar de vele misda den, die hij jegens het Nederlandsche volk bedreef en dat thans, met z'jn exe cutie, is afgcsloton. Twenthe is opgeschrikt door een bericht van een brutalen roofoverval, die te Zuna tusschen Rijssen en Nijverdal gepleegd werd. Gisteravond omstreeks half acht reed in de richting Rijssen een motor in volle vaart den Klokken- dijk op. Voor het kantoor van de Boerenleenbank Nottcr-Zuna stop te de motor en twee personen, die ■maskers droegen, sprongen er of. Met een revolver in dc hand dron gen zij het kantoor binnen, waar zij den kassier Schuitenmaker overvielen. Zij dwongen hem tot afgifte van dc aanwezige kasmid delen, die geschat worden op een bedrag van f 6000.Nauwelijks hadden zij dit geld in handen, of zij maakten zich uit de voeten. Dc onmiddellijk gewaarschuwde politic nam ijlings maatregelen, om te trachten de roovers te van gen. hetgeen tot nu toe niet mocht gelukken. Parijs" in blik Zes duizend gramofoonplaten van alle op de Parijsche vredesconfcrcn. tie gehouden redevoeringen zijn reeds vervaardigd. De platen wor den van aanduidingen voorzien en in het archief geborgen. (P Tj E commissie-generaal acht het mogelijk dat vóór 30 Novem- ber een politieke basisovereenkomst wordt bereikt. Op dien datum, zoo heefbde commissie verklaard, zullen echter vele bijzon dere kwesties nog niet geregeld zijn. Deze zullen nog maanden van geduldigen arbeid vereischen. OETAN SJAHRIR heeft in een onderhoud met een SOï in vertegenwoordiger van Aneta verklaard dat alle niet-Indonesi- sche bezittingen terstond aan de vroegere eigenaars zullen wor den teruggegeven zoodra een politieke overeenkomst is bereikt. Toen hem gevraagd werd, welke punten van overeenstem ming hij noodzakelijk achtte voor het sluiten van een politiek ac coord, somde Sjahrir de volgen de op: a. bepaling van het territorium der republiek; b. de betrekkingen tusschen de de républiek en het overige deel van Indonesië en bijge volg de betrekkingen tus schen de republiek en Neder land; c. militaire regelingen, zooals getalssterkte der Nederland sche troepen in Indonesië en een preciese omschrijving van hun taak; d. de beginselen voor de toe komstige economische en fi- nancieele betrekkingen; e. de .vertegenwoordiging van de republiek in het buiten land; f. cultureele aangelegenheden, in het bijzonder het taalpro bleem. Sjahrir verwacht dat de Neder landers, wanneer men het een maal eens zal zijn geworden over de erkenning lan de republiek, den republikeinen weldra de voor stellen van Malino zal voorleggen. „Zuiver persoonlijk ga ik in beginsel accoord met een fede ratief systeem voor Indonesië" aldus Sjahrir, „hoewel ik van gevoelen ben dat men bij deze federatie verder moet gaan dan op dit moment voorzien wordt, tchèinde alle autonome deelen meör kansen te geven. Wat betreft het optreden naar buiten: Indonesië wil vanzelfspre kend zeer gaarne lid van de Vcr- eenigde Naties worden. Met het oog op het economische en financieele apparaat in de toe komst zullen alle particuliere eco nomische krachten zich moeten inspannen ten behoeve van 's lands herstel. HET N.V.V. is bereid zijn medewerking te verleenen aan de regeeringsmaatregefen. die dr. Beel kortgeleden heeft aangekondigd, indien de aangekondigde prijsverhoogingen voor brood, boter, melk cn kaas worden opgeschort en aan de vak beweging adviseerende en controleerende bevoegdheid gegeven wordt inzake de prijsvorming en het grondstoffen-gebruik. Verder eischt het N.V.V. controleerende bevoegdheid op het naleven der prijsvoorschriften." Dit zijn de belangrijkste conclu sies van de resolutie, die gistermor gen in het congres, dat onder het devies ..Met het NVV tegen de duur te" in Krasnanolskv te Amsterdam is gehouden. Drs. G M Nederhorst, secretaris van .le Stichting van den Arbeid hield een inleiding over de prijspolitiek der regeerng. waarin hij' èr o.m. op wees, dat de maatregelen, welke minister Reel heeft aangekon. rligd. met weinig instemming door do Nederlandsche arbeidersbevol king zijn ontvangen. Zij begrijpt niet. dat er een „loonstop" moet worden ingovoerd terwijl de win sten niet gebonden zijn. Het vaststel len" der prijzen voor iedere onderne ming afzonderlijk maakt controle on. doenlijk. Niet alleen de prijzen moe ten gecontroleerd worden, maar eveneens de prijsvorming. Strenge straffen De toewijzing van grondstoffen aan de bedrijven geschiedt door de rijksbureaux, die men beschouwen kan als vooruitgeschoven posten van de ondernf mers *in het overheidsor gaan. Op de verwerking der grondstoffen is geen enkel toezicht, zoodat groote Het Nederlandsche elftal is gisteravond het nieuwe seizoen weer met de gebruikelijke training op het V.U.C.-terrein begonnenDe heer Herberts spreekt de spelers toe. Van l. n. r. achter tafel: van Buitene, Bergman, Roozen, Drager en Rijvers (Foto A.N.P.) fpEU|LLETON I Een verhaal uit hef jaar 1945 39 door Frank Anders HPOEN ik buiten kwam sloeg ik -1- mijn oogen neer voor de felle zonnestralen; de zon was overal, op de straatkeien, tegen de muren' van de huizen en op het water van de grachten. Die zon was niet weldadig maar wreed; het had zacht moeten regenen, dezen dag. Nu schenen in dit onbarmhartige licht de gezichten van de menschen nog witter. De beklem ming, waarmee ik was opgestaan, werd nog grooter door dit gebrek aan piëteit van de natuur Mijn oogen brandden nog van den onrustigen nachten ik had het gevoel, dat mijn gezicht «ppgezet was. Er was een leeg te in mijn hoofd en tegelijk ook een dofheid, die mij alles werktuigelijk lieten doen. een stemming, waardoor je handelingen uit onverschilligheid schijnen voort te komen iZoo ben ik op weg gegaan, naar een dorp. dat twaalf kilometer buiten de stad lag en waar ik een bespreking moest voeren. Ook had een vriend me gevraagd tien pond roggemeel voor hem mee te nemen. Hij had geen goede papieren, zoodat hij zich thuis schuil moest houden en het meel was reeds acht dagen geleden voor hem gereed gezet bij zijn ouders, die aan den grooteh weg naar het dorp woon den Ik moest langs den rand van het geteisterde stadsdeel en het eerste luchtalarm van dezen dag ging reeds, toen ik bij de brug kwam. waar gis teren het oude mannetje in het water gesprongen was. De schrik zat de burgerij nog in de beenen, want de menschen stoven van de straat af en verdrongen zich bij den ingang van den schuilkelder, waarin tot n°g toe niemand, zelfs niet gedwongen met stokslagen, een schuilplaats had ge docht. Ik weifelde zoo lang tot ik mij plotseling alleen midden op de straat bevond en het gevoel van verlaten heid, dat toen over mij kwam, was zoo sterk, dat ik als vastgenageld aan den grond bleef staan, de fiets aan de hand houdend. Ik wist mij later niet meer te her inneren hoe lang ik daar gestaan had, wel. dat 't zoolang was als het lucht alarm duurde Niemand verjoeg me van deze plaats, er was geen levend wezen te zien, wélken kant ik ook keek Het waren lichte, snelle bombarde- nvmstvliegtuigen, die overkwamen. Zij flitsten over de huizen en als zij uit het gezicht verdwenen, kwamen eerst de geluiden: de hooge fluittoon van de vleugels en het gieren van de motoren, wanneer het vliegtuig zich oprichtte uit zijn duikvlucht. Direct daarop volgde dan de slag van de bom en het kraken van instortende binten en steenen. Ik kon de toestel len nimmer .volgen tot het oogenblik, waarop de bommen vielen, maar dat moest wel heel dicht bij zijn. Er la gen inderdaad achter deze straat nog enkele groote, werkplaatsen, die gis- niet getroffen waren In de stad fluis terde men reeds lang er over, dat daar onderdeelen voor de V2 werden gemaakt, al kon men er niet achter komen, wat het precies was, omdat men geen contact wist te krijgen met de Oekrainsche krijgsgevangenen, die er werkten. De aanval eindigde even onver wacht als hij werd ingezet en er heerschte enkele minuten een volko men stilte, voordat de sirenes het sein alles veilig gaven. Maar ik was nog geen driehonderd ^meter verder gekomen, toen voor den tweeden keer alarm werd gegeven. Nu hadden de vliegtuigen de waarnemingsposten verrast, want het eerste toestel suisde reeds vlak over mij voordat 't loeien van de sirenes tot mij doordrong. Een slag volgde, zoo daverend, dat mijn trommelvliezen er pijn van deden. Nu bleef ik niet staan, maar liet mij v? i mijn fiets vallen en snelde naar den kant om dekking te zoeken tegen de muren van de huizen. Ik besefte wel degelijk, dat het hier zeer ge vaarlijk was; achter deze straat lag immers de groote montage loods van de fabriek, welke de Britten enkele minuten geleden als doel gekozen haddon. Slechts twee huizenrijen scheidden mij ervan: een onnauwkeu righeid van een fractie van een se conde en een bom zou reeds vlak bij mij vallen. Precies boven mij lieten zij de bommen los en ik kon nog juist de eerste meters van hun val volgen, voordat zij achter de gevels verdwenen om even daarna de hui zen te doen schudden op hun grond vesten (Wordt vervolgd) hoeveelheden producten in de zwarte markt kunnen verdwijnenDe sanc ties op het naleven der prijsvoor schriften moeten veel zwaarder wor- Hcn. De regeering moet niet terug deinzen voor vrijheidsstraffen en zelfs voor het verbeurdverklaren van bedrijven en voorraden Drs. Nederhorst bev.il ian de in dividueele prijzcnvaststelling af te schaffen zoodnt de concurrentie ver groot en de prijzen verlaagd kunnen worden. Verder drong hij aan op voering van het utility-systeem. De luxe goederen moeten veel zwaar der worden belast, terwijl de goed koope producten onbelast moeten zijn. ..Indien de regeering wil garan deeren dit de prijzen drastisch om laag zullen gain dan heil ik zeker" zon besloot drs. Nederhorst zijn in leiding, „dat de productie zal stij gen!" Geen luxe producten De heer Vermeulen betoogde, dat het inschakelen in het productiepro ces van zwarte handelaars en andere improductieve arbeidskrachten wier aantal hij op ongeveer 200.000 schaf te, belangrijk zal bijdragen tot ver hoogen der arbeidsproductiviteit. Indien de productie niet meer gericht wordt op het voorzien in de noodzakelijkste behoeften zal de vakbeweging weigeren in de luxe-industrie te laten werken. Als de prijzen der industrie.pro- ducten niet met 10 h 15 en de agrarische niet met 15 k 20 worden verlaagd zal het NVV niet aarzelen de „derde loonron- de" in te zetten. Ook de Raad der Vakcentralen en de EVC hebben bij de regeering ge. protesteerd tegen de verhooging der prijzen van noodzakelijke levensmid delen. Belgische Bank wordt genationaliseerd De Belgische Nationale Bank zal binnenkort worden genationa liseerd. Dc staat zal de aandeelen die het kapitaal van de bank uit maken (tweehonderd milliocn francs overnemen. De aandeel houders krijgen een gelijkwaardig bedrag aan staatsobligaties. Vliegverbod opgeheven Het verbod voor Amerikaansche vliegtuigen om boven Oost-Europa te vliegen is opgeheven Er is geen verklaring gegeven van het verbod. Bloembollen voor Moskou Een millioen Nederlandsche bol. len zullen worden gebruikt voor de verfraaiing van Moskou en ^Lenin grad. Rechters in den ban Allen die een actief aandeel heb ben gehad in de veroordeeling van mgr. Stepinatz, aarstbisschop van Za greb, zijn door den Paus geëxcommu niceerd. Goud op Aruba Proefboringen op Aruba (Ned. An tillen) geven veel hoop op succes voor de winning van goud Stap voor stap De Duitsche pers heeft thans verlof gekregen commentaar te leveren op de politiek der bezettingsmachten. Monument voor Roosevelt Op Grosvenor Square in Londen zal een monument voor Roosevelt worden opgericht. Het utility-systeem Zoowel minister-president dr. Beel als de gemachtigde voor de prijzen prof. Brouwers hebben een lans gebroken voor do invoering van het „utility-systeem" in de Nederlandsche industrie. Dezo productie-methode vindt haar oorsprong in Engeland na het uitbreken van den oorlog. Het groote aantal artikelen cn de uiteenloopendo verschillen in variëteit en kwaliteit maakten een effectieve prijscontróle schier onmogelijk. Door de verspilling, die daarvan het gevolg was, tegen te gaan bereikte men zoo wel een betere prijscontróle als een beperking van do prijsstijging. Het systeem wordt gekenmerkt door een streven naar standaardisa. tie. waardoor voor alle volksgroepen massa-artikelen \nn behoorlijke kwaliteit ter beschikking kwamen. Do vraag naar de vrije, z.g. non- utilitv-goederen nam af, waardoor nok deze artikelen goedkooper wer den. In Engeland vindt do grondstof, fer. verdeel in g plaats volgens aanwij zingen van de regeering. Omdat het systeem hot verst doorgevoerd is bij *ln fabricage van textielgoederen is her 't beste daarvan voorbeelden te geven. Voor de binnenlandsche markt stelt de regeering 9ö% van do beschikbare grondstoffen ter be schikking voor het vervaardigen van utilitv-goederen, slechts 5% voor do fabricage van „vrije" textiel. Geen dwang De fabrikant is niet verplicht do utility-goederen te produceeren. Aangezien echter woinig grondstof, fen ter beschikking van de „vrije" fabricage zijn aanvaarden vrijwel alle ondernemingen het utility-sv- stccm. Na overleg met het bedrijfs leven stelt men vast hoeveel typen kleedingsstukken geproduceerd zul len worden. Voor de verschillende variëteiten heeft men vaste prijs, klassen bepaald. Ondernemingen, die met dezo prijzen niet kunnen uitko men ontvangen subsidie. Indien deze blijvend is bestaat de mogelijk heid door reorganisatie tot verbete ring van efficiency cn rendabiliteit te komen. De invloed van de invoering van het utility-systeem in deze branche bleek belangrijk. In November 194J waren de prijzen van de textielgoe. dereru 90*o boven die van 1939 ge stegen, in December 1944 waren zij, mede dank zij de afschaffing van de purchase-tax omzet-belasting)' ge daald tot 65*o boven de prijzen van 1939. Bedrijfsleven vrij Momenteel bestaat 15% van de totale kleedingproductie uit utility, goederen. Het systeem heeft het voordeel, dat het 't bedrijfsleven zoo veel mogelijk vrij laat. Dc kwaliteiten cn de prijzen zijn wel „gestandaardiseerd", niet de variaties, die iedere fa brikant in zijn artikelen kan aan brengen, zoodat voldoende aan den smaak van het publiek kan worden voldaan. Hetzelfde beeld toont de meubel industrie, die practisch geheel j T/fie meent hier een com- positie van moderne dames. voiles te zien vergist, zich. Ook is het geen beeld uit een surre- alistischcn film. Het is een stukje Na/uur. Maar real voor natuur! Tot de populaire orde van die- j ren kan men de spin niet reke- nen. Men vindt haar griezelig cn ontvlucht, ze, maar zie haar web en word wijs. Hef zijn weefsels „gc-utiliseerd" is. De productie vindt plaats in drio prijsklassen, zonder dat uniformiteit wordt opge drongen. Het speciale utility-teeken dat aan de onder dezo methodo geproduceerde goederen wordt ge hecht, is. een garantie-bewijs waar door het publiek zekerheid heeft ten aanzien van goedo kwaliteit en ma tigen prijs. De voordeelcn van het utility-sy steem blijken o, m.te zijn: besparing van grondstoffen cn arbeidskrach ten; vercenvoudige contrólc op loo. nen cn prijzen cn een prijsverlagen- de invloed. Uit do gunstige ervaringen, die men in Engeland met dit systeem heeft opgedaan kan men concludce- ren, dat het nemen van een serieuse proef in ons land alleszins gerecht vaardigd is. In de omstreeks 1060 gevestigde klokkengieterij te Aarle-Rixtr.l heerscht ongekende drukte. Een groot aantal der door de Duitschers uit ons land geroofde torenklokken, welke niet teruggekeerd zijn, moet nl. door nieuwe worden vervangen. Een kijkje tijdens de vervaardiging van een groote luidklok, welke bestemd is 'voor het Rottcrdamsche stadhuis. (P.) j van een zelf gevonden techniek, j ingewikkeld van vorm, en, hoe j broos van draad ook, toch nog j verwonderlijk sterk en taai. liet. jj j is dan ook een onherroepelijke j gevangenis voor vliegen en mug. jj 1 gen, die geen stap verder komen, jj a/s hun vleugels eenmaal in de j webben verstrikt zijn. Het. spinne- web is wat dit betreft een betere vliegenvanger dan hef lijmig pro I duet dat de menschen aan hun i lamp of zoldering hangen. j i Maar deze hangende hinder- j laag, dit sinistere concentratie- kamp voor insecten, wal een ver- j Tassende schoonheid is het, als de j bijna onstoffelijke draden berijpt i zijn en behangen, stuk voor stuk, 5 I met glinsterende paarltjes en fijne kristallen. Skeletten van 500.000 jaar oud gevonden Fossielen van onschatbare waarde en ongeveer 200.000 jaar ouder dan do tot nu top gevon den menschelijke overblijfselen zijp ondekt door dr. G.P.R. von Kónigswald, den beroemden Nedcrlandschen paleontoloog, die na jaren in de Oost te zijn ge weest, in New York is aangeko men. De fossielen van deze reutenmen- sehert ticce uit Java en één uit China zijn omstreeks 500.000 jaar oud. Dr. Kónigswald houdt staande, dat de geweldige tanden van deze reuzen het bewijs leveren, dat de ménsch tijdens zijn evolutie klei ner geworden is. Deze reuzen had den geweldige kaken en tanden cn een kleine hersenpan. De tanden van den China-oer- mensch kocht hij van een drogist, die ze onder den naam „draken- tanden" als een geneesmiddel verkocht. De oudste Java-reus megan- thropus genaamd is ouder dan dc tot -dusverre bekende men schen. De pithecanthropus enec- tus, de Pekingmensch en de mensch uit de IIeidclberggrotten waren vergeleken hij hen dapdies en dwergen, zegt dr. Von Kónigs wald. Hij heeft in het Nederlandsche leger op Java gevochten, toen de Japanschc invasie in 1912 begon en is daarbij gevangen genomen. Vlak voordat de vijandelijkheden begonnen, heeft hij zijn vondsten aan Zwitsersche cn Zweedsche vrienden toevertrouwd. Dr. Kónigswald heeft zijn ont dekkingen gedaan in grint-riviér- beddingen op centraal Java en in Cliincesche drogisterijen. Te Batavia is officieel medegedeeld, dat als gevolg van de daling van den rubberprijs op de internationale markt het Nederlandsch Indische Rubberfonds zich genoodzaakt heeft gezien den basisaankoopprijs te ver lagen. Deze wordt met ingang van 15 Oc tober gebracht op 80 Nederlandsche centen per kilogram. Zooals bekend js het Nederlandsch Indische Rubberfonds de uitsluitende kooper en verkooper van rubber in Indonesië. Het fonds heeft den basis, aankoopprijs op 1 Juli j.l voor het laatst gewijzigd en gebracht op 95 Nederlandsche centen per kilogram.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1