DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Arnold Meyer wilde „de Joden helpen" „Een man met wien Amersfoort het best zal vinden Groote belangstelling voor uitbreidingsplannen Amerikaansche schoenen in de winkels arja is dood Triest voor de UNO? Prins Bernhard in observatie in Utrechtsch ziekenhuis Goerings dood het gesprek van den dag. Enthousiast over oud stedeschoon Hooge geldboeten in Gronau Sigarenwinkeliers in den aanval Zwarte handel bij exportslachterij Êonnen voor suiker en thee Eisch: vijf jaar en ontzetting uit beide kiesrechten Boter voorloopig niet duurder? Nog steeds weinig fietsbanden USA staken leveranties aan Tsjechoslowakije Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal —'Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 17 October 1946 Nr. 470 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER *5 BURGEMEESTER MOLENDIJK OP BEZOEK WIJ staan al een poosje te wachten. Tegen een uur of elf werd hij verwacht en het is nu bij half twaalf...... Dan komt een groote blauwe auto aansuizen langs den Westsmgel en het nummerbord bewijst, dat het een wagen uit Groningen is. Een rijzige gestalte springt kwiek uit de auto, staat dan even omhoog te kijken tegen den gevel van het gemeentehuis. Hij is gearriveerd, de heer H. Molendijk, Amers- foorts nieuwe burgemeester en zijn echtgenoote kwam mee. Hij komt kennis maken met den loco burgemeester en de wethouders van Amersfoort, nu de officieele benoeming een dag geleden is binnen gekomen. De burgemeester, die wij eenige dagen geleden in zijn woning te Groningen bezochten, heeft ons in het vizier gekregen en hij ziet de lens van onzen foto graaf al op zich gericht. H\j glimlacht hoofdschuddend. Die persmenschen tochHoe zijn ze daar nu weer achter gekomen Maar hij is sportief genoeg om niet naar binnen ie snellen en onzen fotograaf zijn werk te bemoeilijken. Als de burgemeester voorloopig afscheid heeft ge nomen van zijn vrouw, die in de auto achter blijft, betreedt hij zonder overhaasting het gemeentehui--. Hij glimlacht nog eens veelbeteekenend tegen de omstanders, die geïnteresseerd toekijken. Dan is hij in de hall van het gemeentehuis verdwenen. „Wat is dat een aardige man!", zegt een dame uit het publiek. „Een geschikte baas", zegt een gemeente-arbeidet. „Daar zullen wij het best mee kunnen rooien." IN het gemeentehuis heeft burge meester Molendijk kennis gemaakt met de wethouders Spiekermana, Van Galen Last en Koopman en met den gemeentesecretaris, den heer Haars. In het gesprek, dat gevoerd werd en waarin de heer Molendijk naar tal van zaken informeerde, zijn ook de uitbreidingsplahnen voor onze stad in groote trekken aan den burgemeester ontvouwd. Na het onderhoud ten stadhuize heeft de heer Molendijk met wet houder Koopman in „De Witte" den maaltijd gebruikt. Daarna hebben de heer en mevrouw Molendijk, be geleid door wethouder Koopman, een tocht door de stad gemaakt. Na tuurlijk bracht hij een bezoek aan de Muurhuizen en ook bezichtigde hij den Monnikendam, die "momen teel naar men weet in restauratie is Eerste indrukken In de middaguren slaagden wij er in den burgemeester in de stad te ontmoeten en hem naar zijn eerste indrukken te vragen. De heer Mo lendijk toonde zich getroffen door de hartelijke ontvangst van het ge meentebestuur. Hij zei, dat me vrouw Molendijk en hjj zeer groofe belangstelling voor Amersfoort heb ben. De burgemeester toonde zich ver heugd over het oude stadsschoon van Amersfoort, dat weliswaar ge schonden is. maar waarvan nog zeer veel is goed te maken. Ook had hij met genoegen gehoord van het rijke geestelijk leven in onze stad, dat in de toekomst ongetwijfeld zijn volle belangstelling zal hebben. Burge meester Molendijk, die het aantrek kelijk vindt te arbeiden in een ge meente met een gemengde bevol king, vindt Amersfoort een mooie stad. Behalve over het oude stede- schoon liet hü zich bijvoorbeeld met groote waardeering uit over onze plantsoenen. De heer Molendijk treedt per 1 November a.s. officieel als burge meester onzer gemeente in functie. Als zich geen bijzondere omstandig heden voordoen, zal de installatie vergadering waarschijnlijk in de eerste week van November gehou den worden, zoo deelde hij ons mede Woningprobleem „Maar inmiddels zal nog een pro bleem opgelost moeten worden, waarmee niet alleen ik, maar ook vele anderen te worstelen hebben", zei de heer Molendijk. De burgemeester moet namelijk nog een geschikte woning hebben. Er worden al onderhandelingen ge voerd over een woningruil, waarbij de burgemeester zijn woning te Gro ningen beschikbaar stelt. „In ieder geval," aldus de heer Molendijk, „heb ik goede hoop, dat er begin November een woning voor Het Britsche militaire gerechtshof te Gronau heeft uitspraak gedaan tegen de Nederlanders die in geal lieerde militaire uniformen en met valsche papieren in Duitschland zwarten handel dreven. GH Smelt is veroordeeld tot twee jaar gevan genisstraf voorwaardelijk en een geldboete van 50 000 RM. terwijl hij vijf jaar de Rritsche zóne in Duitsch land niet mag betreden. De cbauf. Zeur B Broen is dezelfde straf opge legd, behalve do boete, terwijl de tot Duitscher genaturaliseerde Neder lander A Terstege twee jaar voor waardelijke gevangenisstraf kreeg en 10.000 RM boete. mij in Amersfoort ter beschikking is." „Maar nu moet ik werkelijk weg", zoo besloot de burgemeester ons ge sprek. „Mijn vrouw en ik hebben vanmiddag nug veel te doen in Amersfoort.M Met een stevigen handdruk nam de heer Molendijk afscheid. En wij dachten even terug aan de woorden van dien arbeider voor de deur van het gemeentehuls: „Dat is een burgemeester, waar Amersfoort het best mee zal kun nen vinden." Burgemeester Molendijk betreedt voor het eerst het Amersfoort- sche gemeentehuis (Foto Stakenburg) Een onzer redacteuren had gistermiddag een onderhoud met den heer H. Molendijk, Amers- foorts nieuwen burgemees ter, toen deze zijn eerste officieele bezoek aan Amers foort bracht. In nevenstaand verslag legt hij eenige in drukken verst, die burgemees ter Molendijk bij dit eerste bezoek heeft opgedaan. De aflevering van Amerikaansche schoenen fiftn de winkeliers is in vollen gang, zoodat Jict publiek eerstdaags ziekteer van dit door de Ned. regeering aangekocht schoeisel kan voorzien, fvrij van officieele distributiebeperkingen. Deze afleveringen beloopen totaal ca. V2 millioen zoodat nog niet iedereen kan worden bediend. Maar er zullen nog twee afleve ringen van samen ruim een •mil lioen paar volgen, hoogstwaar schijnlijk nog dit jaar. Nagenoeg alle schoenen zijn reeds in Neder land aanwezig. De max. detailverk. prijzen zijn als volgt: Art. nr. omschrijving prijs 2079 11.- 1521 heercnmol. 2000 flexibel P en 16 Heerenmol. zwart 701 1001 4172 5113 5114 5127 5227 6600 7600 D142 S956 9856 5Ó7 7630 926 2002 2003 1000 1002 1003 "2001 sport Derby sport br. Goodyear Derby rundbox Heerenbottines Heerenmol. br. en zw. f Goodycars Good years br. en zw. Goodycars varkcnsl. Goodycars br. en zw. damesmol. br. geprent box damesmol. br. boxk. Goodyear f Damesmol. br. kindersch. br. box flexibel jongens- en meisjessch. box jongens en meisjessch. box meisjesschoen '13.- 15.50 13.50 17.75 14.75 16.- 17.75 17.50 19.— 20.25 10.— 20.75 17.— 13.— 11.50 10.75 12.— 11.25 11.75 De ovefige Amerikaansche schoenen, die thans in den handel komen bchooren tot. pngeregelde partijen n.et diverse artikelnum mers. De maximum detailprijs daar voor is f S.voor Goodyaermaak- sel en 7.50 voor de rest. De arti kelnummers zijn vrijwel bij alle schoenen aan de ommezijde daar van aangebracht, zoodat het pu bliek zich met dit lijstje kan oriënteéren. TWEEDUIZEND sigarenwinke liers, die Dinsdag in Den Haag vergaderden, hebben een te legram aan minister dr. Bcel ge stuurd. waarin zij medezeggen- ochap bij de distributie-regeling van tabak eisebdn. Verder verlan gen zij herziening van de bevoor radingsmethoden, rantsoenver- hooging ten einde den zwarten handel tegen te gaan; een betere bestaansmogelijkheid door sanee ring van de verkoopgclegenheden cn een hoogere winstmarge. De voorzitter van deze vergade ring, de heer Jongcjan, toonde aan, dat iedere maand vijftig mil lioen „zwarte' sigaretten worden ingevoerd met een totale waarde van tweehonderd millioen gulden. Indien deze normaal werden inge voerd zouden de Lucky Strikes en dc Camels, gebtnderollcerdN voor een gulden per pakje in den win kel kunnen worden verkocht. De échte zwarte sigaret komt uit Zuid-Amerika. Zij wordt door de regeering in dei. handel gebracht maar is zóó slecht, dat wij. aldus de heer Jongcjan. er voor bedan ken. Hij eischle. dat aan het Rijksbureau voor tabak een an dere leiding zou komen. De CCD heeft bij dc NV Export- slachterü -Welling te Borculo uitge- breiden zwarten handel ontdekt. Af- valvetten en slachtafval werd bui ten de boekhouding om verhandeld. Hoewel men aanvankelijk dacht dat de fraude in de miltoenen liep blijU achteraf, dat zij niet zoo'n omvang heeft. Wèl staat vast. dat voor vele duizenden in den gifhandel is £e. spuid. Bonkaarten KA, KB, KC 610 629 suiker: 750 gram suiker, boterhamstrooisel of 1500 gram jam stroop enz. 623 algemeen: 50 gram thee. 632 algemeen: 2 kg. appelen of peren. Bonkaarten KD, KE 610 129 suiker: 25i gram suiker, boterhamsfrooisel of 500 gram jam. stroop enz. 130, 131 algemeen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam. stroop enz. 132 algemeen: 2 kg. appelen of peren. 1 Tabaksartikelen enz. T 52: 2 rantsoenentabaksarti- kelcn. Op de bonnen voor fruit kan men met ingang van Maandag 21 October appelen en/of pe ren betrekken bij een winke lier in groente en/of fruit of bij een markt- of straathande laar. Vóór-inleveren dezer bon nen heeft dur, in afwijking van hetgeen tot nu toe ge schiedde. niet plaats. De frdit- bonnen blijven geldig t/m 9 November. Een Lancaster verkeersvliegtuig, dat naast de motoren met luchtschroef tevens uitgerust is met twee schroeflooze motoren straalaandrijving maakte in Engeland een demonstratievlucht. Duidelijk ziet men op dc foto, dat dc propellers buiten werking zijn. P |"7euilletonJ verhaal uit het jaar 1945 door Frank Anders T K had het vreemde gevoel alleen *- te zijn en daarom voelde ik geen angst. Ook die vliegtuigen kregen iets onwezenlijks, totdat ik bij het hoek huis van de eerste zijstraat een fi guurtje den weg zag overhollen. En meteen stortte het huis in. waartegen hij beschutting had gezocht. De gevel viel voorover, eerst zich in zijn volle lengte indrukwekkend over de straat neigend, daarna brekend, waardoor het hoogste stuk zich boven den vluchteling scheen neer te buigen. Eerst toen losse stukken uit den muur braken, drong het tot mij door, dat die man rende om aan den dood te ontsnappen. Toch had het iets pot sierlijks, dit figuurtje voor deze steenlawine te zien vluchten Het deed mij denken aan de poppetjes, die wij als peuters in onze teeken boekjes neerzetten.^en streepje voor het lichaam, twee lijntjes omhoog voor de armen en twee stokken wijd uit elkaar op den grond, met nog een kringetje voor het hoofd Ik weet niet. of deze man het ge haald heeft. Toen de gevel viel leek er geen ontkomen aan; die steen massa was zoo geweldig, dat zij wel tot aan den overkant van de straat zou komen, in werkelijkheid kwam de top nauwelijks over de helft. Toen het luchtalarm voorbij was en ik langs het ingestorte huis kwam was er geen spoor meer van een man te bekennen. Ook verder scheen de straat verlaten door menschen Een kat ging, als een zwarte schim, voor mij op de vlucht, maar er blafte geen hond meer. Gordijnen wapper den als vlaggen uit de kapotte ruiten en stukken kalk en riet van de pla fonds lagen op het trottoir. Door deze troostelooze straat ver liet ik de stad. In de lucht bleef het rumoerig. In de verte zag ik heel hoog vliegtuigen cirkelen, spiedend als haviken boven >een pas gemaaid korenveld. De wind was een weinig naar het Zuiden ge draaid en buiten was het luchtalarm nog duidelijk te hooren. Het verbaas de mij, dat het hier in het villadorp aan den rand van de stad zoo rustig bleef. Door de vele bombardementen van de laatste weken bewezen de Engelschen te wpten, dat de Duit- schers ook dit ideale terrein uitge kozen hadden om hun V2's af te schieten Wel kozen zij telkens andere plaatsen als startbaan, doch dit was kennelijk om de geallieerde lucht- verkenners te misleiden. De oprijla nen door de dichtbegroeide parken van de landhuizen en de vele garages in dit geevacueerde oord waren een te fraai operatieveld voor dè Duit- schers om het reeds na een enkel bombardement te verlaten Het was er nu weldadig rustig. Langzaam week de spanning en ik vergat een oogenblik. dat er oorlog was en haat en terreur. Ik heb het meel gehaald en alle ernstige waarschuwingen tegen con trole luchthartig van de hand gewe zen; ik had een plezierig gesprek met vrienden en ben op den terug weg langs mijn ouders gegaan, die hier in een vergeten hoek wonen. Ik had mij bijna verzoend met al les. wat mij hinderde, toen ik de vertrouwde omgeving zag. Hetzelfde dikke kleed lag nog over de ronde tafel en mijn oogen zochten onwille keurig het zwarte gaatje, dat ik er jaren geleden met mijn sigaret had ingebrand Het was er nog en ook de Venetiaansche spiegel tegen den roo- den Franschen doek bij den schoor steen. En het afschuwelijke schilderij van de vijf poesjes in een teil. dal iedereen leelijk vond, maar dat er altijd was blijven hangen, omdat an ders een lichte plek in het behang zichtbaar zou worden. Mijn vader troonde mij meteen mee naar zijn kamer, waar tegen alle wanden groote landkaarten hingen, met vlaggetjes die de frontlijnen aangaven. Hij vertelde mij van de laatste vorderingen van het Rijn offensief en wist alle plaatsen uit het geallieerde legerbericht van den vo- rigen dag uit het hoofd. (Wordt vervolgd) Kees"gaat aan boord De Prins-Bernhardkapcl is giste ren met de Volendamnaar In donesië vertrokkenm Kees", jlc mascotte, wordt ingescheept. (Foto A.N P.) Maarschalk Tito heeft tegenover een Amcrikaanschen persverte genwoordiger verklaard dat Joc- gosla\ië de kwestie-Triest bij de U.N-O.» aanhangig zal maken. Deze kwestie kan niet als afge daan worden beschouwd, zei Tito. Wij kunnen met de Parijsche op lossing niet accnord gaan. Dit be- teekent natuurlijk niet dat wij verdere besprekingen over dit pro bleem uitsluiten. Van onzen kant bestaat het grootste verlangen om croede be trekkingen met alle landen te on derhouden. zoo verklaarde Tito verder. Er zijn echter een aantal incidenten voorgevallen en moei lijkheden, die aantoonen dat dit verlangen niet door dc Ver. Sta ten wordt gedeeld. Joegoslavië zal met elke billijke oplossing van de kwestie-Triest accoord gaan maar de huidige plannen zijn onaan vaardbaar. Oneenigheid te Tokio Het internationale tribunaal tp Tokio is het tooneel geworden van een heftigen strijd tusschen rle Sowjet.Russische aanklagers en óp Amerikaansche verdedigers van de beschuldigden. De verdedigers ver weten den Russen dat z.ij een logi. sche volgorde der gebeurtenissen reconstrueerden, zonder rle juistheid der feiten te bewijzen. Men vernoemt dat onderfussclien generaal Mae Ar thur belast zal worden met herzie ning van de uitgesproke vonnissen. Officieel wordt medegedeeld, dat ZKH Prins Bernhard od 18 October a.s. in verband met maagklachten van niet-ernstlgen aard, voor enkele dagen ter observatie zal worden op genomen in het Stads- en Acade misch Ziekenhuis te Utrecht De Prins zal ^naar wij nader vernemen worden behandeld door prof. dr. J F Nuboér hoogleeraar in de heelkunde aan de Rijksuniversi teit te Utrecht, die hij reeds in het begin van deze maand had gecon sulteerd. Hij zal zjjn intrek nemen in een aan de achterzijde van het ge bouwencomplex- gelegen kamer, die een uitzicht geeft over tuin en spoor, lijn. ARNOLD MEYER, die tegen het vonnis van het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch. waar hij tot vijf jaar gevange nisstraf werd veroordeeld, cassatie had aangeteekend verscheen Woensdagmorgen voor den Bijzonderen Raad van Cassatie. Zijn verdediger mr. J. J. v. d. Putt vroeg vernietiging van het arrest van het Bossche Hof en ontslag van rechtsvervolging, terwijl de advo caat-fiscaal prof. mr. Langemeyer handhaving van de gevangenis straf van vijf jaar en ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven eischte. VERDACHTE ontkende, dat hij de Nederlandsche aangele genheden aan ons land zelf wilde overlaten, terwijl Duitschland de buitenlandsche zou moeten rege len. Hij gaf wel toe met Duitsche medewerkinc gestreefd te hebben naar een Groot-Nederland. De president vroeg hem of hij zich wel gerealiseerd had dat toen hij een belangengemeenschap met Duitschland bepleitte ons land in een strijd op leven en dood met Duitschland gewikkeld was? Verdachte gaf te kennen zich tegen dc staking van Februari 1941 te hebben gekeerd om de Jo den te helpen. De Duitschers wil den „herrie" hebben om te kun nen optreden. Schuld van f 16.000 Mr. Haga herinnerde Meyer er aan, dat de Duitschers zijn schuld van 16.000 bij de „Residentie lede" hebben hetaald. Beklaagde beweerde, dat dit buiten hem om was geschied, daarmee poogdeti de Duitschers hem in een val te lokken. De- president meende, dat men Tegengestelde reacties in Berlijn: EEN vrachtwagen met militair escorte heeft gistermiddag Neurenberg verlaten met onbekende bestemming. Een gealli eerde woordvoerder heeft medegedeeld dat de wagen de lichamen van de Nazi-leiders bevatte. cn tijdens de zittingen weken de be. wakers niet van zijn zijde. Zijn cel was bovendien flag en nacht ver. licht en voor het kijkgat stond voort duren 1 een bewaker. 'VELFS tijdens zijn laatste uren is Goering er in geslaagd op de verbeelding van het Duitsche volk te werken. Gisteren was zijn zelf. moord het gesprek van den dag in Berlijn cn allerwege verdiepte men zich in gissingen, hoe de vroegere favoriet der Duitschers kans had ge zien aan den strop te ontkomen. Een correspondent van Associated Press spralv er met tientallen Duit. sellers over en bijna de helft zei zonder omwegen „dat zij blij waren dat hij het klaar gespeeld had". „Prima", meende een jong steno graaf or» een bureau Ier Amerikaan sche militaire regeering „ik won dat het Keitel ook gelukt was". Andp. ren zeiden: ..Oude Hermann h"eft ze toch nog bij den neus gehad". Er wa ren er echter even veel die uitdruk kelijk zeiden dat ze hem de galg graag hadden gegund. 0 Reeds in Juli van plan? De verdediger van Bormann, dr. Friedrieh Berghold. heeft meege deeld dat Goering reeds in Juli plan nen had tot zelfmoord. Toen Berg hold zi.in slotpleidooi voor den voortvluchtigen Bormann had ge. houden had Goering hom bij zich geroepen en gezegd: .Dokter, u was prachtig. Ik ben zoo blij dat u het oude Duitsche spreekwoord ..De Xeurenbergcrs hangen geen mensch voor zij hem werkeliik hebben" aan haalde". Dr. Berghold \ond 'oen de ze opmerking vreemd in de mond van Goering. die toch niet de min ste twiife) kon koesteren over zijn veroordeeling. Ondei jaisschen is de zaak nog niet opgehelderd. Goering was ettelijke malen gevisiteerd zijn cel werd re gelmatig doorzocht en op weg naar j Britsche correspondenten j waren te vroeg De dood van Goering heeft twee Engelsche journalisten ongelukkig gemaakt: de correspondenten te Neurenberg van de „Dailu Mail" en de .,News Chronicle" Daar al- les te Neurenberg goed geregeld scheen hadden zij een ..voorver- slag" gemaakt, omdat het oogge- i tuige-verslag te laat zou komen voor de ochtend-edities. Het ge. Z volg was dat de Engelsche lezers gisterochtend konden lezen dat Goering aan het hoofd van de v>er- oordeelde nazi-leiders het schavot Z besteeg „Nieuwshoofdpijn", constateert Reuter. De regeering schijnt voorloopig fp willen afzien van een verhooging van den hoterpriis. welke minister Reel voor de radio heeft aangekoji digd. Waarschijnlijk zal zii pas iri gaan wanneer de grondstoffpnposi ie voor margarine zóó verbeterd is dat ook on den boterbon margarine te krijgen is. Nader vernemen wij. dat de minis ter van Landbouw. Visscherij Voedselvoorziening het al .tan niet verhoogen van dpn boterprijs als een interne aangelegenheid van hemzelf beschouwt waarbij hii weinig advi. seurs nnodig heeft. Hii zal zelf zijn conclusies uit de omstandigheden trpkkcn doch er is nog niet bekend wanneer deze beslissing zal vallen en hoe zij zal luiden. Ingewijden uit het zuivelbedrijf ziin van meening. dat de verhooging snél moet komen anders heeft zij "■een zin meer. De .voorziening van rijwielbanden is nog steeds niet zooals iedereen haar zou wenschen. De productie in ons eigen land wordt nog steeds ge remd door gebrek aan rubber, staal draad canvas en chemicaliën. Reeds onmiddellijk bij de bevrijding van het Zuiden van ons land zijn aan zienlijke bestellingen geplaatst. De zeer trage aflevering beeft echter niet de verlichting kunoen brengen Jic men van dezen import verwacht had. Ook in de toekomst kan op een aanmerkelijke verruiming der ban dendistributie niet gerekend worden. Mevr. Schermerhorn en mevr. van Poll naar Indonesië Zondag zullen mevrouw R Scher! merhornRook en mevr. M A van PollSmitz per KLM-vliegtuig naar Batavia vertrekken teneinde zich bij haar echtgenooten tc voegen. het ook zóó kan zien: de Duit schers betaalden deze schuld voor bewezen diensten. Hij herinnerde er aan, dat Meyer reeds vijfmaal wegens béleediging was veroor deeld. „Niemand heeft zulke anti- Duitschè redovoeringen gehouden als Ik," voerde Meyer o.m. te zij ner verdediging aan. Meyer, „de illegaal" „Onder zeer moeilijke omstandig heden heb ik illegalen arbeid ver richt", zei Arnold Mej/er, „het arres tatiebevel heb ik aan Vorrink te dan ken". Zijn verdediger, mr. J. J- van der Putt voerde aan, dat de fei ten, die "Meyer ten last© zijn go- logd, niet opleveren hulpverlee ning aan den vijand. Men kan ook niet aannemen, aldus mr. v. d. Putt, dat verdachte het geeste lijk verzet \an ons volk heeft wil len breken. De bedoelingen •Can Nationaal Front waren van goeden vader- landschen aard. Het was minder geciviliseerd, minder kieskeurig dan de Nederlandsche Unie, doch het streefde hetzelfde doel na. Het bekende „legioen-artikel' is geschreven om te voorkomen dat Mussert aan de macht zou komen. Wie zich aansloot bij een Duit sche formatie werd geroyeerd als lid van Nationaal Front. Pleiter vroeg niet de spons te gebruiken, maar de wet. De spons is bestemd voor het driemanschap der Nederlandsche Unie. De advocaat-fiscaal prof. mr. Langemeyer voerde aan, dat Ar nold Mover tijdens den oorlog ge tracht heeft een tusschenrol to spelen. Hii heeft moedwillig den geest gebroken, dien een strijdend. \olk niet missen kon. Hij noemdo zich afkeerig van de Nederland sche regeering en betoogde, dat samengaan van Nederland met .Duitschland in de natuur der din gen lag. Daardoor bleek hij on trouw aan de geallieerde zaak. De Bijzondere Raad van Cassa tie zal over vier weken uitspraak doen. Het ministerie der Vereenigdo Staten heeft de aan Tsjechoslo wakije verleende credietcn ten be drage van vijftig millioen dollar geblokkeerd. De verkoop van, Amerikaansche surplusgoederen aan Tsjechoslowakije is eveneens gestaakt, Tsjechoslowakije hééft de be doeling van de Vereenigde Staten bij het verstrekken van credietcn misverstaan, zoo heeft een offi cieele woordvoerder verklaard. Verder heeft het zich nog niet be reid verklaard Amerikaansche staatsburgers schadeloos te stel len voor verloren gegane rechten en eigendommen. De verkoop-van surplusgoederen is gestaakt omdat de economische toestand van Tsjechoslowakije verbeterd is het land een over eenkomst met Roemenië heeft ge sloten voor den wederverkoop van deze goederen. Hef misverstaan van de bedoe lingen der V S. slaat op het feit, dat Tsj'echoslowaaksche regee- ringspersonen hebben gezegd, dat Amerika lecnlngen aan Europee- sche landen verstrekt uit overwe gingen van „economisch imperia lisme". Verder is Amerika be schuldigd van discriminatie bij het afsluiten van contracten voor surplus voorraden-. Nog bewolkt Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.MJ. tc De Bilt. h'og steeds over vrijwel het gcheelc tand uitgebreide wolkenveldenOverwe gend droog wccr-nrcf weinig wind. Zeil de temperatuur. Zon op 7.07, onder 17.43; maan op 22-45. onder 15.07.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1