DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Kabinetszitting in M Djokjakarta Koks bleken typhus- bacillendragers Hoe de beklaagden te Gronau aan papieren kwamen Nederlandsche S.S.-er lichtte Parijsche modehuizen op Kapel van Oud - katholiek seminarie 250 jaar UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOt Vrijdag 18 October 1946 Nr. 471 6e Jaargang. REPUBLIKEINSCH LEGERLEIDER TEGEN WAPENSTILSTAND Emigratie naar Argentinië Militaire samenwerking met België Geïnterneerden op Java Dollarobligaties op de markt arja is dood Han v. Meegeren Bruiloftsgasten besmet tijdens een feestmaaltijd Tweede slachtoffer van bruiloftmaal A.Z. P.C. organiseert waterpolo-festijn Dp wnterpololiefhehbers kunnen Zondeg hun hert onhalen in het Sporffondeenb:nl. A Z ph T C houdt lieer iaarliiksche tournooi. ,Het vierde Beest" Voetbalclubs zoeken contact Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week 0f per kwartaal Losse nummers 10 ct. RccL en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HET republikeinschc kabinet heeft in Djokjakarta ver gaderd. De zitting werd bijge woond door Soekarno. Soedir man en andere republikeinsche autoriteiten en was voornamelijk gewijd aan den wapenstilstand. SJAIIRIR i? inmiddels weer te Batavia teruggekeerd. In het wapenstilstandscomité heeft mr. Amir Sjarifoeddin de plaats ingenn men van Söadarsono. die voor andc. re werkzaamheden is vrijgemaakt 1 Volgei.s de republikeinsche minis, ters uit liet'gezelschap van Sjahrir was besloten de voorwaarden van de wapenstilstandsovereenkomst zorg vuldig uit te voeren. In de kaBmets zitting werd er verder den nadruk op geleed d^j de voorwaarden, die ooi spi.o:.kelijk opgesteld waren dooi republikeinsche militaire delegaties, nu van politiek standpunt uit be handeld zullen worden. Sri^tomo. de leider vansde Ba. risan Pelopor (een ongeregeld volks t-ger. dat niet door de TRI wordt gecontroleerd), heeft zich in een radiorede over zijn eigen zender Pembrontakan verzet te gen den wapenstilstand. Zijn ver klaring heeft in republikeinsche kringen te Batavia ontstemming gewekt. De republikeinsche regeering over weegt 'thans maatregelen tegen Soe- tomo. Amerikaansche stem De New York Herald schrijft over de politieke verhoudingen in Indo nesië: „Daar het hoogst waarschijnlijk is, dat althans Java binnenkort volledig of bijna volledig zelfbestuur zal heb ben, is het belangrijk te weten, wel ke politiek de leiders der republiek huldigen ..De nationalistische beweging op Java is samengesteld uit verschillen de elementen die worden geleid door menschen van zeer uiteenloopendc opvattingen Zij vormen slechts in een opzicht een geheel, nl. in hun verzet tegen het volledig herstel van het Nederlandsche* gezag ,,De meest in het oog loopende ver schillen tus'-chen deze leiders zijn de verschillende gradaties van de zoo- genaamde gematigden en die van de zoogenaamde extremisten. De gema tigden steunen voor het meerendeel dc thans bestaande republiek en zijn voorstanders van een oplossing, die door onderhandelen met de Neder landers is bereikt De extremisten willen over het algemeen de Neder landers in zee drijven Maar deze scherpe onderscheiding wordt ver zwakt door het feit. dat lieden, die zich communisten noemen, in beide kampen worden aangetroffen, even als zij. die in politiek en economisch opzicht tot de uiterst rechtschen be- De Argentjjnsche landbouwkun dige commissie, dip momenteel ons land bezoekt, heeft meege deeld. dat er in Argentinië groo- te interesse bestaat voor goed ge schoold Hollandsch landbouwpcr- •soneel. Voor de uit Nederland ko mende landarbeiders zijn de voor-' waaiden uitermate gunstig. Er ziir, zeer geriefelijke Ruizen voor hpi U-Cchikbaar. terwijl zij voorts een stuk grond krijgen. Families met kinderen ziin het meest gc- wensrv+. Het salaris voor deze gezinnen bedraagt 1000 pesos if G60.per maand. De Gaulle geen candidaat voor presidentschap Réné Cap.itant. de leider van (le Union gaulfiste, heeft verklaard dat De Gaulle zich niet candidaat zal stellen voor dc presidentsverkiezin. gen. De Gaullistische bladen voor. spellen dat generaal Do Gaulle ppii campagne zal voeren voor herzie ning van de grondwet: hij zou zich voor de komene verkiezingen bui ten de partij-politiek houden. Geeen verbond MRP.SFIO De Fransche socialistische partij heeft een aanbod van de MRP voor een bondgenootschap tegen de com munisten van de hand gewezen. De leiders van de MRP hadden de „socialistische partij en alle ware democraten" uitgenooiigd. om zich te vereenigen in een programma, dat de bescherming van de nationale onafhankelijkheid ten doel heeft. De waarnemers waren^bet. er over eens dat achter 'n dergclijkcn op roep de vrees schuil gaat voor com munistische Vooruitgang bij de ko mende verkiezingen zoodat ie MRP van zijn plaats als Frankrijk's. groot ste partij gestooten zou kunnen wor. den. Lyken der nazi-leiders verbrand De geallieerde bestuurscom missie te Berlijn heeft offi cieel meegedeeld, dat de lij ken van de te Neurenberg te rechtgestelde oorlogsmisdadi gers, met inbegrip van dat van Goering. in het geheim zijn verbrand. Na de crema tie is de asch verstrooid. hooren En zoo is hot ook met de so- cialisten ..De politieke verwarring is volko men Zelf? Fransche politieke ver houdingen lijken hierbij eenvoudig. Het meest waardevolle aanknoopings. punt is wellicht, dat zich onder de gematigden op Java velen bevinden, die gelooven in d0 beginselen van de Westersche democratie. „Indien dezen worden aangemoe digd en geholpen, in het bijzonder door de Nederlanders.' dan bestaat er reden om te hopen, dat de politieke ontwikkelingen in Indonesië een bij drage tot het evenwicht van de we reld zullen kunnen leveren in plaats van nieuwe bedreigingen van den vrede te scheppen." Juweelen geroofd van Hertogin van Windsor Juweelen van de Hertog ir^ van Windsor, naar verluidt ter waarde van duizenden ponden sterling, zijn in haar tijdelijke residentie te Lon den gestolen Tot dc collectie behoo- ren volledige stellen sieraden met blauw saffie^ robijnen, smaragden, diamanten, topaas, 'onyx en turkoois als steenen. De Britsche politie, die thans in de Londensche onderwereld naar de dieven zoekt, is van meening dat een internationale bende den hertog en de hertogin uit Frankrijk zijn ge volgd om op een geschikte gelegen heid te wachten, hun slag te slaan. Het kistje waarin de juweelen wer den bewaard is teruggevonden op een golf veld in de nabilheid van. het tijoelijke verblijf der Windsors. Een aantal steenèn lagen over het veld verspreid. Men zegt te Neurenberg dat in plaats van de ter dood l veroordeelde nazileiders slechts l stroomannen in het gymnastiek- lokaal van de Neurenbergsphe ge- i vangenis zijn opgehangen Keitel zou naar de Sowjetzóne zijn ge. I l bracht om als militair adviseur te dienen, terwijl Jodl voor pen der- gelijke Junctie in de Amerikaan- schc zone zou blijvenDe andere nazileiders. zoo beweerde men, zullen in het geheim voor de ge- allicerden gaan werken bij het i: bestuur van de zones, die de ge- j allieerden zelf er niets van terecht konden brengen Van Goering zegt het gerucht, dat deze door de Amerikanen is gedood omdat hij i weigerde den ivarboclvan dc bezetting te helpen rechtzetten Minister Fiévez., die momenteel in België vertoeft, heeft verklaard, dat de militaire samenwerking tusseher. Reljric en Nederland hechter mopt worden. Zoo moeten 1p opleiding, dc organisatie de terminologie en dc nomenclatuur met. elkaar in over. een«temming woi;(1en gebracht. Door het gemeenschappelijke Ui- den 'en verzet zijn de vriendschaps verhoudingen tusschen heide landen inniger dan ooit. Daardoor was het ook mogelijk .int enkele weken ge leden de Nederlandsche Hoogere krijgsschool in de Ardennen oefenin gen hield. VóOr 10-10 zou een dergelijke sa menwerking zeer moeilijk zijn ge weest Minister Fiévez zou he. zeer nuttig achten indien eenige hoogere Neder landsche officieren de studies aan ie BMgische ..Ecole tactique de ton. tcs les armes" zouden kunnen vol gen. Ili.i zou het op prijs stellen in dien Belgische journalisten naar Ne derland kwamen om zich op de hoogte te stellen van het Nederland, scho leger. HET waas van geheimzinnigheid, dat over het ..Reconstruction Command of the Netherlands" hing. is door het proces te Gronau geheel verdwenen. De R.C.N, blijkt door U. ten Cate te Enschede opgericht te zijn ten einde het handelsverkeer tusschen Nederland en Duitschland ter hand te nemen en te bevorderen. Deze instelling gaf papieren af, welke later valsch bleken te zijn. Het «-ministerie van Economische iZaken, dat de hervatting van de eco nomische betrekkingen met Duitsch land van vitaal belang .voor ons land achtte, speciaal wat betreft den in voer van machines en onderdeelen, was van meening. dat de R.C.N een legale instantie was en ging met haar in zee. Spoedig bleek evenwel, dat de R C.N hoe langer hoe meer van het rechte pad afweek. Ten Cate begbn in strijd met lands belang te handelen en be diende zich van personen met een vaak zeer twijfelachtige reputatie. Toen het ware karakter van de R.C.N. zich openbaarde, heeft het ministerie van Economische Zaken onmiddellijk ieder contact met deze nstelling verbroken Tegen Ten Cate, die voortvluchtig s. is e<m arrestatiebevel uitgevaar digd. Hij zal zich na zijn eyentueele arrestatie voor een Nederlandsch mi litaire rechtbank hebben te verant woorden 15.000 R.M. boete Tegen l4 J. Blijdenstein uit Ensche de. die beschuldigd was onderdeelen van textielmaehines in Duitschland te hebben gekocht, hetgeen door de Britsche autoriteiten verboden is. werd veroordeeld tot 15.000 R M boete. Hij krijgt zijn in beslag geno men auto terug. Gistei en stonden nog twee Neder landers terecht, nl. G. H. Volker en B Kroeze Ook deze verdachten hadden hun papieren van de R.C.N. ekregen Hotelstaking te Londen geëindigd De Britsche regeering is tus- schenbeide gekomen bij de hotel staking in de twaalf luxe hotels en restaurants te Londen, die een week geleden was begonnen om erkenning van de vak organisatie van het hotel-personeel te verkrij gen. Na éen conferentie met de werknemers en werkgevers maak te het ministerie van Arbeid be kend, dat de staking geslecht was en dat de werkgevers de vrijheid van hun personeel erkend had den om lid te worden van vakver- eenigingen. DERTIEN DOODEN BIJ VLIEGRAMP IN USA Dertien, inzittenden van een passagiersvliegtuig zijn ooige. komen bij een vliegramp nabij Laramie (Wyoming. USA). Het vliegtuig stortte neer. toen de be.cluurdcr tiidens een ver blindenden sneeuwstorm trachtte te landen. Dc uit drie koppen bestaande bemanning en tien passagier* werden gedood. Bij de administratie van ons blad ligt ter inzage de lijst van geïnter neerden op Java, die op 1 October naar Batavia evacueerden. Met voor-oovlogsch ceremonieel wer den le Londen de zittingen der ge rechtshoven geopendNa de kerk diensten in Westminster Abbey en Westminster Cathedral, begaven de rechters getooid met de lange prui ken en in vol ornaat, zich in optocht naar het House of Lords. Lord Jus tice Lawrence, president van het In ternationaal Militair Gerechtshof, in de processie (P.) Een Engelsche firma in Coventry heeft een rijdende auto-hefinstallatie, een zgn. Fork-Truck vervaardigd, waarmede zelfs groote auto's gemak kelijk tot 3 meter hoogte kunnen worden- opgelicht. Het Engelsche ministerie van Oorlog heeft reeds honderd van deze Fork-Trucks be steld. Een auto met twee inzittenden wordt van den grond gelicht. P EEN oplichter die zich in Parijs voor een kapitein van de mili taire politie uitgaf is ontmaskerd als een Nederlandsche S.S.-er. overgebracht. Zi.in schoonc metge zellin is in vrijheid gesteld, omdat de polirieautoriteiten van haar goe de trouw overtuigd waren. Sinds enkele dagen bezocht de man. die vergezeld was van een op. willend charmant meisje, modemaga zijnen); puwelicrszaken groote wa renhuizen in Parijs. Hij deed groote inkoppen en garandeerde, onder overlegging van een identiteitskaart van de Zuid.Afrikaansche militaire oolitic op naam van Charles Emer son. direr'e betaling aan het buicau van de MP. Toen hij daar onbekend bleek werd een klacht ingediend bij de po litic. die een onderzoek instelde en hem arresteerde. Op de wetenschap pelijke afdeeling van hot bureau voor onderzoek ontdekte men in zijn linker, oksel het getntoeerde em bleem van de Waffcn-SS. Uit het leger ontvlucht ..Emerson" bekende een in Rottendam geboren Nederlander te zijn lli.j is 20 jaar oud en zijn werkelijke naain is Karei van Wattingen. Na dienst genomen te hebben in hel Duitsche leger wist hij tijdens den Amerikaan, sehen opmarsch in Frankrijk ïaar "It a 1 iTTTc *bjit konfen Tet Parijs had Van Mfaftingcn pas twee weken dc groote neer uitgehan gen. Hij is thans naar de gevangenis Het dagelijksch bestuur van de Vereeniging voor den Ef fectenhandel heeft, krachtens de beschikking Beursver..:er 1946, bepaald dat met ingang .van vandaag de handel in Ame rikaansche en andere in dol lars luidende obligaties wordt opengesteld. Vrede in Zuid-Perzië De strijd in Zuid-Perzië is ge staakt nadat de regeering en de opstandelingen tot overeenstem ming zijn gekomen. Kasjkai, de leider der opstan delingen, heeft in een telegram •aan den premier, Ghavam es Sul- taneh, meegedeeld, dat hij zijn troepen bevel heeft gegeven uit een te gaan en op vreedzame, wij ze naar huis terug te koeren. Weensche maagdenroof Een beroemd stuk van een on- bekenden schilder„De Weensche Maagd", dat sinds eeuwen door de t Weensche bevolking, die er een bovennatuurlijke kracht aan toe- j kent, wordt vereerd, is gister- nacht gestolen. Het schilderij was de vorige week Zondag nog in processie door Weenen gedragen. Het schilderij was gespaard ge. j bleven bij den brand in de Ween- sche kathedraal (Teuiueton Een verhaal uit hef |aar 1945 41- door Frank Anders Tk verbaasde mij erover, dat dit al- •L les mij zoo weinig interesseerde dat mijn vader precies wist te vertellen, in welk gehucht generaal Pattons voorhoede was en hoeveel vliegtuigen gebruikt waren om het een of andere fort aan de Fransche ku?t op te ruimen Voor ons bleven de zaken gelijk: de Duitschers waren er nog en de honger en de noodka. cheltjes. Mijn vader onderbrak mijn gedach- tengang door mij een plukje zelfge kweekte tabak en een vloeitje te ge ven Moet je eens probeeren", zei hij. ,ik heb eindelijk een behoorlijk fer- menteer-procédé gevonden". Toen begonnen wij een gesprek over de moeilijkheden van den ama teur-tabakker. beginnend bij kwajon gens. die onrijpe blaadjes uit den tuin stelen. En terwijl wij daar zoo onze wederwaardigheden uitwissel den. merktp ik. dat dc dikke glazen wand, waardoor ik zooeven nog mijn vader als een vreemde had gadege slagen, begon tc verdwijnen cn dat er een sfeer van vertrouwelijkheid tusschen ops kwam, die er nimmer was geweest. Dit werd voor mij een van die zeldzame momenten, waarin men zich zeer na voelt tot een an der. Mijn vader scheen ook even on der indruk te geraken, want hij ver telde me een geheim Dat zou hij an ders nooit hebben gedaan, maar als hij er niet mee begonnen was. zou ik hem iels gezegd hebben, wat mij op het hart lag en waarover ik ook nim mer had willen spreken. f' „Je raadt nooit hoe ik alles zoo goed weet", zei hij. „Wat", vroeg ik, nog in verwarring door die plotselinge intimiteit tus schen ons .De radio", zei hij zacht. „Heb je die nog?" vroeg ik ver rast „Natuurlijk. Weet je waar?" Triom fantelijk zag hij me aan. „In den kelder?" „Nee, in het kippenhok! Ga maar eens mee, maar voorzichtig, dat je moeder het niet merkt. Als ze vraagt wat je Saat doen. zeg je maar. dat je het nieuwe ventilèéringssysteem in het kippenhok bekijken wil" We gingen den tuin in. De kippen kwamen hard aanloopen cn deden niet eens opgewonden toen ze mijn vader zagen. Blijkbaar waren zij al gewend aan dit geregelde bezoek Het hok had mijn vader zelf getim merd en het overeenkomstig zijn op vattingen ruim en stevig gemaakt, zoodat hij er gemakkelijk in kon kruipen. Ik moest van hem buiten blijven cn opletten of er iemand in de buurt kwam Dit was immers een ongewoon tijdstip: anders luisterde hij alleen 's-avonds of heel vroeg in de morgen. ,.'t Moeilijke is", aldus vertelde hij mij, „om telkens iets nieuws te be- denken voor je moeder Nu heb ik gezegd, dat ik een rat óp het spoor ben. volgende week zullen het lui zen zijn, die ik hardnekkig bestrijd" Toen zette hij de radio aan cn ik schrok, zoo hard klonk het En ik herinnerde mij plotseling, dat mijn vader hardhoorend was. Verschrikt keek ik rond en ik zag. dat mijn moe der het raam open maakte en mij wenkte „Zeg hem. dat hij het niet zoo hard laat spelen!" nep ze ..Ik kon het hem niet vertellen, want dan zou zijn ple zier cr af zijn. Je vader mag niet we ten. dat ik het weet. Maar jij kunt het hem wel zeggen". Met een rood gezicht dook mijn va der weer uit het hok op. „Kon je het hooren?" vroeg hij. „Veel te goed" „Dat meen je niet. Ik doe het zoo zacht mogelijk Alleen wanneer de volksliederen gespeeld worden zet ik de radio wat harder aan" (Wordt vervolgd) Haii van Meegeren die weer vrije lijk kan beschikken over de op brengst van zijn werk is weer ijverig aan den arbeid. Hij heeft een groot aantal bestellingen en opdrachten en kan maal hoogere prijzen krijgen dan vroeger liet geval was. Een Amerikaansch kunst-bandelaar Knod. Ier heeft hem enkele maanden gele. den. telegrafisch verzocht naar Ame rik a over te vliegen om daar por tretten te schilderen in 17.ceuwschen stijl, maar dan onder éigen naam. Til verband met het tegen hem aanhan gige proces kon hij het lan 1 niet ver laten. Op 't oogenblik hangen 0 schilderijen van v Meegeren in het Rijksmuseum, niet voor bezichtiging door hot publiek, maar voor de 15 internationale experts, die de'ar men! reeds maanden bezig zijn met hun expertise. liet zijn de. „Oud- HollaiKlsche sehffdprijen in Vermeet cn de Iloogh-stiil. de befaamde Emmaüsgangers inbegrepen, die hem in totaal "t sommetje van f 6.97(5.000 dus bijna 7 milliocn! hebben opgeleverd. Ij E bruiloft van den heer P. Heyn - een medewerker van ..Vrij Nederland" met mej. J. Kanteman heeft zeer tragische gevolgen gehad. Het oudste dochtertje van prof. Miskotte uit Lei den, die met zijn geheele gezin het feest bijwognde. is aan typhus overleden, terwijl veertien andere patiënten, waaronder het bruids paar. ernstig ziek zijn. De typhus-infectie tijdens het bruiloftsmaal te Amsterdam heeft een tweede slachtoffer geëischt. De bruidegom, drs. P. Heyn, mede werker aan „Vrij Nederland", Is in het Wilhelminagasthuis te Am sterdam overleden. De toestand van mevrouw Heyn, mevrouw Miskotte cn haar zoon is nog steeds zorgwekkend. Ook drie dochters van prof. Miskotte wor den in het Academisch ziekenhuis te Leiden verpleegd. De bruiloft is gevierd op 19 Sep. tember. De besmetting moet ge schied zijn tijdens het diner in eeD Amsterdamsch restaurant, dat de bruiloft afsloot. Het bruidspaar had prof. Miskotte, waarmee het zeer be vriend is. verzocht liet huwelijk in te zegenen. 's Avonds zat de profes sor met zijn geheele gezin aan bij het diner. In totaal waren er zeven tien gasten. Pas op 3 October kreeg de Genees, kundige Dienst te Amsterdam be richt dat eenige typhuspatiënten in een ziekenhuis waren opgenomen. Tegelijk kwam melding uit Leiden dat mevrouw Miskotte en haar vijf kinderen in liet Academisch Zieken huis waren opgenomen ook zfj toon den typhus-verschijnselen. Het verhand was duidelijk. Dr. Peeters, hoofd van de afdeeling Volksgezondheid, heeft onmiddellijk het geheele personeel van het restau rant aan een grondig onderzoek on. derworpen en daarbij vastgesteld, dat vijf personen, waatvan vier koks. iy- phusbacillendragcrs zijn Momenteel zijn zij niet meer in liet restaurant werkzaam Vermoedelijk hebben zij. geheel onwelend. dus buiten hun schuld, dc bruiloftsgasten besmet-. Ook le diree. tic van het restaurant treft geen enkele blaam. Dr. Peelers deelde me. de. dat men zijn heelp leven lang tvphnsbaeillendrager kan zijn zon der dat het zich op een of andere wijze uit. Dat de ziekte zich niet eer der geopenbaard heeft is begrijpelijk als men weet, dat de incubatietijd van typhus van tien tot 21 dagen duurt. Dr. Peeters sprak als zijn oordeel uit dat reeds lang wettelijk dwang moest bestaan voor restaurantperso neel zich één maal per jaar te laten onderzoeken. Dat zou rampen, als er thans in Amsterdam één Is geschied, kunnen voorkomen. LANDM1JXEN OXTPLOFFEN In Lunteren en in Helmond zijn twee arbeiders door ontplof fende landmijnen gedood. BALLON GEDAALD. De bal Ion „Rambaldo", die Dinsdag avond in Den Maag opsteeg, is in Surville in Frankrijk gedaald. STADSNIEUWS Rijk bezit aait oude paramenten J~\INSDAG, 24 October as. zal in een door' Mgr. A. Rinkel te hou den pontificale dienst het feit worden herdacht van het 250-jarig bestaan van de kapel van hei Oud-Katholieke seminarie aan de Muurhuizen. Naar aanleiding hiervan volgden wij een uitnoodiging van den tegenwoordigen president, Prof P J. Jans, tot be zichtiging van de kapel en haar kunstschatten, Weinig Amersfoorters zullen dit gebouw kennen, met wiens bouw volgens de bewaard gebleven briefwisseling in 1693 door pastoor Ph. Em. Le Febre werd begonnen en dat in 1696 moet zijn klaar gekomen. De laat ste datum baseert men op de sig natuur van de Brug met jaartal op het Johannes paneel. Eerst parochiekei k werd de kapel na de afscheiding internaatskerk voor de aangebouwde Latijn school plus seminarie. Als kerk ondarscheidt de kapel zich nau welijks van de bekende water staatsgebouwen. De bezienswaar digheid ligt meer in de bij de ka pel behorende kunstschatten. Kunstschatten Daaronder valt vooral op een in donkere tinten gehouden on gesigneerd doek, voorstellende Maria Magdalena onder het kruis; een graflegging door W. Honthorst van 1646, en aardige tegel in de wijwaterschelf met een bijbels motief en het met schildpad bekleede tabernakel. Het altaar toont den typischen barokvorm cn draagt op zijn om bouw de beelden van de patronen der kapel: Willibrord cn Bonifa- tius. Van zijzondere kunsthisto rische waarde zijn de uitwissel bare antependia met zeer fraai kantwerk. Zeer rijk is het bezit aan oude paramenten, die na vele omzwer vingen hier bijeengebracht zijn. Het oudste misgewaad, een kazui- vel dateert ui| 't begin der 16e eeuw en toont in een gesloten ge heel de kruisiging. Dat men bij de vervaardiging niet steeds op liturgische gebondenheid lette, bewijst een ander kazuizel uit het begin der 18e eeuw met jachtmo tieven. Ook de zware koorkappen dragen in hun medaillons ijk borduurwerk. Onder het zilveren gerei valt behalve een vergulde monstrans vooral op een ciboriurti, dat in zijn opbouw het gelijktijdig ge bruik als monstrans, mogelijk maakt. Verder een zware gods lamp en in zijn eenvoud bijzon der gave miskelk rHet zou te ver voeren, hier nog meer bijzonderheden te vermei den. Wij juichen het plan van de leiding van het seminarie toe. om in een der komende vacanties een tentoonstelling van dit zeer waar devolle kunstbezit te organiseren en zijn er van overtuigd, dat ve len van die gelegenheid tot be zichtiging gaarne gebruik zullen maken. De hoeren afdeeling bestaat uit de volgende /e\enfalleii: Zien I (Den Haag), het T.T I (Am sterdam) Meeuwen I (Amsterdam) cn A 7, on PC. In het 'Zian zevpntal (kampioen Min Nederland 1946) SDclen de be kende spelers C Brasem en Fr. Srpol. esp. rechtsachter en linksvoor in het Nederlandsch zevental. In het IJ komt uit II Rootsélaar. een sne. Ier die ook reeds enkele jaren den Nederlandsche kleuren ver ledigt. In het zevental van den Meeuwen speelt don bekenden midi ooi van het Ne dcrlandsch zevental. R v «Foggelen. De zeventallen van Zian en Meeuwen spelen in Jen hoofdklasse, terwijl Meeuwen een der sterke eerste klas. sets is. De strijd om de der Je en vierde plaats zal gaan tusschen Meeuwen en AZ cn PC, waarvan de Meeu wen de beste kansen hebben, temeer, daar R v Feggelen een zeer goed speler is cn AZ en PC hoogstwaar schijnlijk met een invaller-miJachtei zal moeten spelen. Het zal voor den Amersfoorters dus zaak worden den nederlagen zoo klein mogelijk te houden. Ook in de damesafdeeling kunnen we aardige wedstrijden verwachten In deze afdeeling spelen: Zian. 1. IJ I. Rotterdam 1 en AZ en PC I. Dc wedstrijd AZ en PCZian da mes geldt tevens voor de eindronde van de Roooeontboker, wraarvó'or nog slechts 5 zeventallen meedingen. Wij verwachten, dat Zian en Rot terdam de sterksten zullen zijn. De AZ en PO dames kunnen van hun IJ-vriendinnen winnen. Pater Henrv de Groeve schreef in Je jaren van zijn gijzelaarschap een groots tooneelspel in 5 bedrijven, waarin hij zich. gesteund door zijn breed theologisch weten met de pro blemen des tijds. in casu het natio naal.sociAlisme. uiteenzette. Hij deed (lit in ppii zeer levendig dialoog, pas send bij de door de (ons allen wel bekende) gebeurtenissen in een ra- zonde vaart voortgestuwde hande ling. Dat de strijd tegen het nazi dom niet alleen o enin zijn activiteit makkelijk te volgen uiterlijke was, maar in tegendeel een geestelijke worsteling deze uitbeelding verheft het. spel op een hoger plan dan wij tot nu toe van dat soort litteratuur gewend waren. En daarom is de stormloop naar de lezingen van lit stuk, die den Pa- Ier overal houdt ten bate van den wederopbouw van zijn Rond zonder naam, niet alleen begrijpelijk, maar ook verheugend Want over den rigorenzen afbraak van dezen ver foeilijken schijncultuur heen wijst het stuk ook een weg in den toe komst: het geheele derde bedrijf een lange monoloog van den steeds meer sympathiek wordenden held is één ilchten gang door den rozen, tuin der middcleeuwschc kunst, een krachtgevend^ /uiveringsbad voor den lie ld. om de laatste consequen ties te trekken. Dat na dit in zi.jn verstilling ontroerende hoogtepunt de handeling niet verslapt en ver loopt in uiterlijkheden, maar in te gendeel naar een nóg hooger gees telijk plan oprjist in het gebed van den geslagen Jood dat juist maakt dit spc* zoo waardevol. Pater de Groeve draagt zijn spet voor op een sobere, ongekunstelde manier die elk vlétail lot leven brengt en iedereen-in zijn ban trekt. Dezen avond in het Grand-Théatro werd geopend door den voorzitter van de den organisatie verzorgende Pers. Veig. ..De vroolijke stempe laars" die mededeeting deed van het feit. dal in tegenstelling met andere gemeenten Amersfoort in weerwil van liet goede doel geen vrijstelling van belasting geeft. Na verscheidene voorbereiden de besprekingen is Woensdag avond in Hotel ..De Vergulde Wa gen" een vergadering gehouden, waarin een federatie van Amers- foortsche voetbalverenigingen is opgericht, welke tot doel heeft een inniger contact en een betere samenwerking tusschen de voet balverenigingen in Amersfoort te bevorderen De federatie wil de belangen van de voetbalsport in het alge meen dienen, doch zal bijzondere aandacht besteden aan den hier ter stede heerschenden terrein- nood. Het ligt voorts onder meer i .t de bedoeling vooraanstaande perso nen op het gebied van de voetbal sport uit te noodigen in Amers foort lezingen te houden. Tot de federatie zijn toegetre den Amersfoortsche Boijs, Ams- vorde, APWC, KVVA en Quick. HVC is niet. toegetreden, doch be tuigde wel sympathie. Er zal nog contact worden gezocht met de vereenigingen, die op Zaterdag middag spelen. Het bestuur is als volgt samen gesteld; l. Waterloo (KVVA), voorzitter P. Geytenbeek (Amersf. Boys), secretaris/penningmeesterR. Gr,oenen berg (Amsvorde), j. H. v. Goor (Quick), H. Verstay (APW C), commissarissen. mm iiiiiiiiitMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMuiiMiiiiiiiiiiiimiuiniiiiiiiiiiiiiDMimiiimiiiumim Rustig weer Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.l te De Bilt. Nog steeds over vrijwel het ge heele land uitgebreide wolken, f velden Overwegend droog weer met weinig wind. Zelfde tempera- 2 tvur als gisteren. Zon op 7 0S. onder 17.41; maan op 23.00, onder 15.47.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1