DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tabakspositie is zeer ongunstig Zwarte Pieten blijven nog steeds de lachende derden Als spinnen in haar web loeren zij op hun prooi V.S. wenschen vriendschap met Sovjet-Unie"- Bymes Letterlijk alles is te koop NSB had interesse voor De Telegraaf j Waterverf" Kans op extra snoep met de feestdagen Volker te Gronau zwaar gestraft Amerikaansch protest bij Joegoslavië Drie slachtoffers van bruiloftsmaal „HET PARTISANENLIED" Wordt de bon voor dames afgeschaft? Gaat Radio-Nederland verdwijnen? Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damschc Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STKHTING EPE-T RA R O OE Zaterdag 19 October 1946 Nr. 472 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckacytlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) R-itelend gieren de kabels langs de kranen. Kreunend en piepend worden de zware lasten geheschen uit de donkere ruimen der schepen, terwijl nijver volk, met driftige stem. elkander bevelen toeschreeuwend, in koortsachtige haast vracht na vracht overhevelt, om ze te laten verdwijnen in de pakhuizen, waarvan de deuren als groote donkere muilen wijd open staan. Muilen, die lang niet verzadigd zijn, immers de pakhuizen zijn nog vrijwel leeg Langs de kaden loopt het scheepsvolk. Het schip is leeg en zij zullen profiteeren van een wal-verlof van enkele dagen, en dan weer uitvaren om de producten te halen die Nederland zoo bitter noodig heeft. De mannen, waaronder vele kleurlingen., sjouwen bijna allen met groote koffers en pakken. ZIJ duiken onder in de havenwij. ken van Amsterdam: Hoogte Kadijk. Zeedijk. Nieuwmarkt. Nes en Warmoesstraat Zij bevolken de logementen en de dcroegen, die zich hier naast elkander bevinden, betrek ken hun kwartieren en.de. han del neemt een aanvang Kort daarop kunt U deze waren koopen van de ..linke jongens", de heeren die het woord ..werken" nog nimmer hebben leeren vervoegen en U smakelijk uit lachen indien U er over spreekt. Zij weten wèl raad met den import, die dagelijks in hun handen komt Siga retten. stoffen, alcoholica, radio's, rij wielen. kortom, artikelen, die men in den' normalen handel slechts be machtigen kan na den lijdensweg van vergunningen, bonnen enz In de havenkwartieren wordt er „frisch" op los geleefd. Men kijkt niet op een tientje Jarr Publiek betaalt toch! En denkt U niet. dat het om kleine hoeveelheden goederen gaat, neen, er is sprake van kwantiteiten waar een nqrmaal en bonafide im porteur trotsfh op zou zijn Doch de laatste heeft een permanent gebrek aan deviezen en vraagt zich af, hoe het komt. dat A. wel kan werken, exporteeren en importeeren. terwijl B hd niet. kan Dollars bij de vleet Ui ILT U naar het buitenland? U kunt dollars, ponden eet. koopen bij de vleet En nog wel van snotneuzen die niet eens- Weten wat een omrekeningskoers eigenlijk is! Wij zullen het havenkwartier ver laten en begeven ons naar binnen, stad. En zien dan natuurlijk de legers van jonge kerels en jonge vrouwen die niet weg te slaan zijn van de straat Zij venten luidkeels hun wa ren. Letterlijk alles is hier te koop! En wij vragen ons af. of dit nu wer kelijk niet anders kan? De wereld staat hier op haar kop. En dat -is overigens niets nieuws. Doch ik vraag mij in gemoede af: Weet de Nederlandsche regeering, resp. weten haar ambtenaren wat er in Amsterdam gebeurt? Waarom be talen die zeelieden invoerrechten en worden dan losgelaten met hun goe deren die prompt het materiaal vor men waar de straatslijpers en leeg- loopers hun onderhoud uit halen? Aardig sommetje Een aardig sommetje, geachte le zer! In drie dagen tijd kon ik te Am sterdam koopen voor het lieve be dragje van 184 000. Ruime keus ar tikelen: meubilair, machineonderdee- len. stoffen, bouwmaterialen, auto's, rijwielen en motoren, en dat alles zonder er naar te vragen. 't Vraag- en aanbodspel raakt nooit uitgespeeld De zwarthandelaren kun- Verschillende medewerker* van „De Telegraaf" en „Het Nieuws van den Dag" hebben zich giste ren voor de perszuiverjngscom- missie moeten verantwoorden. Uit de verhooren bleek, dat de N.S.B. tijdens den oorlog pogingen heeft gedaan zich van „De Telegraaf" meester te maken. De N.S.B.-er Jan de Haas, die eenigen tijd po litiek redacteur was, verhaalde, dat de Duitschers den directeur H. M. C. Holdert hadden aangebo den de krant te koopen. De secre taris-generaal van de N.S.B. h3d echter den heer Holdert er van overtuigd dat alleen de N.S.B. het Nederlandsche vdlk op de been zou kunnen helpen. Als „de be weging" de staatsmacht kreeg zou „De Telegraaf" semi-staatsor- gaan worden. In "1941 en 1942 zijn inderdaad besprekingen gevoerd om „De Telegraaf" aan de N.S.B. over te dragen, de heer Holdert zou toen Huygen eenbptie hebben toegezegd. In den loop van den dag is o.ra. verhoord de ex-plaatsvervangend hoofdredacteur van het „Nieuws van den Dag", de 26-jarige Tonne- luan, die zijn loopbaan als kran tenbezorger was begonnen. Een hcoge N.S.B.-persman heeft eens tegen hem gezegd: - „Jij kunt schrijven jongeman, jij kunt het", dus werd Tonneman journalist, later omroeper bij radio-Bremen. Vervolgens kreeg hij een functie bij de „Fremdsprachendienstver- lag" te Berlijn. De chef-binnenland Emeis bleek deze functie te heb ben gehouden om zijn illegalen arbeid voor „Tróuw" en „Klein maar Dapper" te dekken. Verder verschenen nog ver scheidene redacteuren, verslagge vers, leiders van administratieve afdeelingen enz. voor de commis sie. nen immers hun misdadig beroep uit oefenen bij de gratie van het publiek dat de prijzen betaalt, die gevraagd worden. En dezelfde ambtenaren breken 'den nek over het ..op heeter- daad", omdat de koopers er mets voor voelen, betrokken te worden m lang ademige processen met getulge-ver- klaringen en alles wat Justitia ver langt om recht te plegen! Vruchtbare bodem De couranten brengen tallooze be richten over corruptie, omkooperij, zwendel in deviezen, geknoei met facturen van in- en exportgoederen. De voedingsbodem, waarop dit alles „bloeit" is wel zeer vruchtbaar! En zoolang de regeeiing geen vlijm scherpe maatregelen neemt, blijft al les bij het oude, d.w.z., alle schakels in dit donker bedrijf blijven intact. Mocht één der schakels breken, geen nood. andere worden ingelascht en het „bedrijf" loopt zonder eenige *OXOC<»OOC'DOOOCCiOOOOOOOOOCCJOOOOOCeOOOOOOOOOn J N het centrumvan het oude Amsterdam is alles „wa- 8 terverj", om te spreken met Ma- 8 nus Peet. den filosoof uit Queri- do's romanMooie Karei. De bars, cafè's en restaurants zijn reeds s morgens bevolkt T)e terrassen zijn bezet met luierende, hangende gedaanten, die koffie lebberen en cigaretten zuigend, als spinnen in hun web loeren op hun prooien. Dc heeren zijn chique gekleed, geparfurfieerd en correct gekapt. Doch het zijn zeker niet de zaken, lieden, waaraan Amsterdam zijn naam als handelsstad te danken heeft Integendeelhet zijn de para sieten die ons volksbestaan be dreigen en ondermijnen op zulk een wijze, dat snel en krachtig ingrijpen noodzaak is geworden! En terwijl dit addergebroed 's avonds en 's nachts fuift en met hun ..dames" den boel op stelten zetten, bepeinzen de ambtenaren van den C.C.D. en de economische recherche boe het komt dat de oogst zoo schraal is. Oh. inderdaad men „vangt" veel, doch dit velf is toch maar slechts een zwakke afschaduwing van al hetgeen ,.aan 8 de markt" komt stagnatie door. Zoolang een aantal fabrikanten bereid is voor geld en goede woorden de normale distribu tie te torpedeeren, zal het droesem in de handelswereld blijven parasi teeren. alle overheidsmaatregelen ten spijt. Dat waren mijn ervaringen in Am sterdam en zoo zijn ze in andere deelen van ons land In Twente koopt U stoffen, in de Langstraat schoenen, kortom, indien U den weg weet. is alles te koop. En de bevolking, die zich noodgedwongen veel ontzegt en slechts werkt, betaalt het gelag De zwarte Pieten zijn nog steeds lachen de derden en zullen het blijven bij de gratie van ons allen. Ruim honderd studenten in de luchtvaart, onder wie eenige meisjes, bouwen in een werkplaats van het vliegveld nabij Reading (Eng.) hun eigen twee-rhotoria vliegtuig„The Venture" genaamd, met plaatsen voor verscheidene passagiers Een vliegtuigfabriek stelt deze jongelui, die zich geen kostbare universitaire opleiding künnen veroorloven, in de gelegenheid, om zich door middel van een kostelooze opleiding tot een maximum van drie jaar te bekwamen tot vliegtuigontwerper of -ingenieurLeerlingen bezig met het repareeren van een vliegtuig vleugel Op den achtergrond meisjesstudenten aan het werk in „The Venture(P.) ¥_IET Amerikaansche volk wil in vriendschap met het volk van de Sovjet-Unie leven, zoo heeft Byrnes, de Amerikaansche minister van Buitelandsche Zaken, gisteravond gezegd in een radiorede over de toenemende spanningen tusschen de beide mogendheden. Wij willen voortgaan naar vriendschappelijke be trekkingen te streven, maar wij verlangen van de Sowjet-Unie dat zij zich tot concessies bereid toont. WIJ kunnen gemakkelijk overeenstemming berei ken". aldus Byrnes, „als een van beide bereid is aan alle eischen van den ander te voldoen. Do V.S. zijn hiertoe niet bereid en willen het evenmin van een ander land vragen." Met betrekking tot de bittere aanvallen door Molotof en Wys- jinski in het laatste stadium van de vredesconferentie zeide Byr nes, dat hij met verbijstering had kennis genomen van de beschul digingen van de Sowjet-d^legalie. dat de V.S. zich tijdens den oor lof zouden hebben verrijkt en dat zij onder het mom van vrijhandel en gelijke handelsmogelijkheden voor alle landen zouden trachten Europa economisch tot slavernij te brengen. „Als deze beschuldigingen door een ander land werden uitgespro ken zou het te betreuren zijn, doch nu zij van de zijde der Sow- jet-regeering komen, is het wel bijzonder spijtig. Amerika heeft gedurende den oorlog krachtens de leen- en pachtwet meer dan lien milliard dollar voorgeschoten aan de Sowjet-Unie." In aniwoord op de beschuldigin gen zeide Bymes. dat Amerika overal de vrijheid verdedigt en dat naar zijn meening vrijheid en welvaart onafscheidelijk met el kander verbonden zijn. „Het Ame rikaansche volk wenscht vriend schap met het volk van de So\y- jet-Unie en met alle andere vol ken van deze oorlogsmoede we reld. God geve ons de wijsheid de wegen van den vrede te vinden." Zoolang er nog geen volledige overeenstemming is bereikt ten aanzien van de bevoegdheid van het International Gerechtshof en de controle op de atoomenergie, moeten internationale problemen tusschen souvereine staten bij we- derzijdsche overeenkomst worden geregeld. Daartoe moeten de be trokken landen echter te goeder trouw handelen en moeten zij hun recht van veto niet gebruiken als daarmede het belang van den vrede of 't economisch herstel in ge vaar wordt ge bracht. Geen enkel land moet denken. BYRNES dat het de deugd of de wijsheid 'in pacht heeft- Op deze basis wil len wij voortgaan naar vriend schappelijke betrekkingen met de Sowjet-Unie te streven. Geen westelijk blok SPREKENDE over-de tegenstel ling tusschen de Sowjet-Unie en de slavische staten eenerzijds en de overige mogendheden an derzijds. welke bij het -stemmen tot uiting kwam, verklaarde Byr nes, dat. wat ook de overwegin gen der "Sowjet-Unie "en haar Sla vische buren waren, de andere staten niet door bepaalde redenen of blokvorming gedwongen waren te stemmen, zooals zij tijdens dc conferentie .deden. „Het vereischt een zeer levendige geografische verbeelding om China of Ethiopië hij een westersch blok onder te brengen. Het was scherpziende waarnemers te Parijs duidelijk, dat niet alleen China en Ethiopië, maar ook Noorwegen en Frank rijk er bijzonder zorg voor droe gen de verdenking, dat zij aan een westersch blok deel namen, te vermijden. Bvrnes noemde de ver dragen, zooals zij thans aan het eind van de vredesconferentie zijn: „Zoo goed als wij deze door algemeene overeenstemming nu of binnen eenigen redelijken tijd kunnen hopen te verkrijgen." Hij sprak de hoop uit. „dat Joegosla vië zich bij nader inzien zal reali- seea'en, dat het evenals andere landen concessies moet doen opi den vrede tot stand te brengen." De laatste dagen circuleert het gerucht, dat er ter gelegenheid van St. Nicolaas en Kerstmis extra, snoepbonnen zullen worden aange wezen. Nanr ons uit informaties ter be voegder plaatse bleek is daar mo menteel nog niets bekend van een dergelijke verrassing doch wel wordt overwogen de fabrieken extra te bevoorrraden. Dit is tot dusverre nog niet geschied, doch toen in Augustus een extra bon werd aange wezen, ging daaraan ook geen bui- tengewoone bevoorrradiog vooraf, zoo dat bet thans nog een open vraaj is of Sinterklaas en het. Kerstmanne tje iets krijgen aan te bieden. De grondstoffen positie die naar w'u vernemen niet al te ongunstig is te noemen zal in dezen een belang rijke rol spelen, betgeen dus opti misme wel niet volkomen wettigt', doch evenmin niet geheel ongegrond maakt. G. H Volker, één van de Ne derlanders, die voor het Britsche militaire gerechtshof te Gronau heeft terecht gestaan, is veroor deeld tot een jaar gevangenisstraf wegens overtreding van de Duit sche Kriegswirtschaftsverord- nung, die nog steeds van kracht is, verder een jaar gevangenis straf wegens ongeoorloofden aan- koop van goederen. De president mr. Donaldson, noemde Volker een gewonen smokkelaar, die zijn eigen zakken poogde te spekken. Mocht er met de Nederlandsche regeering een overeenkomst tot stand komen dat Volker zijn straf in Nederland mag -uitzitten, dan vervalt de veroordeeling inzake de overtreding van de Kriegswirt- schaftsverordnung. Het andere jaar moet Volker echter in Duitschland uitzitten. De laatste verdachte B. Kroeze kreeg een jaar voorwaardelijk. Hem, zoowel ais aan Volker, is de toegang tot Duitschland voor vijf jaar ontzegd. De in beslag geno men goederen, de auto en 15.000 R.M. zijn verbeurd verklaard. De Amerikaansche ambassa deur in Joegoslavië, Richard Pat terson, heefI aan den minister van Builenlandsche Zaken een nota overhandigd, waarin wordt gepro testeerd tegen de behandeling van onderdanen der Vereenigde Sta ten in Joegoslavië. Amerikaan sche onderdanen, wièn geen en kele misdaad ten laste wordt ge legd, zoo zegt de nota, zijn in kampen geïnterneerd, waar en kelen ten gevolge van de slechte behandeling zijn overleden. De geïnterneerden worden uitbesteed voor het verrichten van zwaren ai-beid, zonder dat zij eenige be taling ontvangen. Nader wordt meegedeeld, dat tien personen in Joegoslavische kampen zijn omgekomen, en 1G5 rideren slavenarbeid moeten ver richten. Zij worden vastgehouden omdat zij verdacht worden van Amerikaansche afkomst te zijn. Ook aan de regeering van Alba nië is een Amerikaansche nota overhandigd. Zij wordt er van be schuldigd repatriéering naar de V.S. te belemmeren. Onrust in Griekenland In Griekenland zijn de gewa pende opstandige groepen de laat ste dagen actief. Zij hebben in Thessalié twee bruggen opgebla zen! In Thessalié hadden zij tien dorpen veroverd, maar zij werden door de regeeringstroepen ver jaagd. De terroristenleider Papa dopelos is bij gevechten in Thra cië gedood. Een aantal dorpen in het "e- bied van Elassona zijn onder de dreiging van ongeregelde troepen door de bewoners ontruimd. Twee honderd jewapende mannen heb ben een gemotoriseerde politieco- lonne in de streek om Saloniki aangevallen. Zij werden na een hevig gevecht, dat drie uur duur de, teruggeslagen. Hoe Amerika ons hielp Mrs- E. W. Leonard, vice-presi- dente van de United Service to Holland, die enkele dagen in ons land vertoeft, heeft in een pers conferentie meegedeeld, dat het American Relief for Holland '6.032 kisten met kleeren. schoe nen, voedsel, lakens enz., met een totaal gewicht van 3000 Engelsche tonnen, naar ons land heeft ge zonden. Buitendien is 200.000 dol lar geschonken aan de Nederland sche kinderbeschermings-instel- lingen. De United Service to Hol land, die het werk van American Relief for Holland heeft overgeno men. zal zich meer bezig houden inet hulpverleening aan kerken en organisaties. De typhus-infectie tijdens het brui- loftsmaal te Amsterdam heeft weer twee slachtoffers geëischt. De bruide gom. drs P Heyn, medewerker aan Vrij Nederland" en mevrouw Mis- kotte zijn overleden. De toestand van mevrouw Heyn en den zoon van :>rof. Miskotte is nog steeds zorgwek kend. Chaja Goldstein, de bekende Russische artiste, arriveerde op Schiphol, in gezelschap van Paul SchuitemaZij speelt de hoofdrol in de Ned. kleurenfilm: „Het Partisanenlied", welke film in de Paramount studio's te Parijs is opgenomen en binnen enkele maanden door Nederland film in ons land uitgebracht wordt Paul Schuitema voerde d£ regie. (Anefo) (Van onzen specialen verslaggever) DE tabakspositie voor Nederland is zoodanig, dat in Januari of Februari geen enkele winkelier den tabaksbon zal kunnen inwisselen, indien er geen bijzondere maatregelen worden getroffen *Er ,s qccn voldoende voor raad in ons land aanwezig en op de Amerikaansche markt kan moeilijk tabak worden gekocht, omdat er weinig deviezen voor zijn. De industrie, die op veertig procent van haar vooroorlogsche productie werkt, zal misschien nog verder moeten inkrimpenJn verband hiermede wordt thans overwogen om in de nabije toekomst den sigarettenbon voor dames af te schaffen, omdat dit een aanzienlijke besparing zou beteekencn op het tabaksverbruik. Nu de goede tabak dreigt uit Ie blijven zal de industrie ge enkans hebben een eenigszins behoorlijke De hopelooze situatie, waarvoor het Rijksbureau al sinds een jaar is ge waarschuwd. dreig} hiermede een feit fe worden. De kans is nl. niet zeer groot, dat nog maatregelen kun nen worden genomen om het ergste te voorkomen, want binnen enkele weken is de tabaksvoorraad, die in Amerika aan de markt wordt ge bracht. verkocht Dan zal ons land alleen kunnen knopen tegen prijzen- die twintig tot veertig procent hon ger liggen Dp handel immers ken' precies de behoeften dér verschillen de landen Als Nederland nu niet koopt, redeneert men komt het wel over een paar maandnn Weer Rhodesia? Om het tabakstekort voor 1946 weg te werken heeft men nog zooVeel mogelijk ou'de tabaksvoorraden in Amerika gekocht Dat waren restan ten die de industrie niet beliefde, maar Nederland heeft ze genomen. Om die te verwerken met betere ta bakken van den nieuwen oogst. Het schijnt, dat de Stichting Radio Nederland op het punt staat te verwijnen, want de voorzitter van deze Stichting, mr. L A Kesper heeft den mi. nister van Onderwijs. Kunsten eo Wetenschappen, dr. Gielen voorgesteld haar te ontbinden. Voor den overganstijd naar nor male" radio-verhoudingen zou een nieuwe organisatie moeten komen, waarvan de heeren Speet (KRO) en Lebon (VARA) als directeuren wor den genoemd, terwijl de heer Kesper zelf regeringscommissaris zou wor den. De vier groote omroepvereenigin- gen (Avro, Vara KRO en NCRV) willen aan deze niéuwe organisttie medewerking verleenen. Zij hebben er geen bezwaar tegen ook het ïkor. Je VPRO en de Radio Volksuniversi teit een stem in het kapittel te ge ven. De Radioraad noch de overige be stuursleden van de Stichting Radi Nederland zijn bij het totstandkomen van deze nieuwe plannen betrokken. Maatregelen tegen zwartehandeiaren Uit het voorloopig verslag over het wetsontwerp ten aanzien van maatregelen tegen zwarte hande laars blijkt, dat de meeste leden van de Tweede Kamer het in groote trekken eens zijn met deze wet. Verschillende leden vonden het echter te ver gaan indien voordat een rechterlijke uitspraak is gedaan, bedrijven stilgelegd kunnen worden. Zij geven Je voorkeur aan onder-beheer stel ling boven stillegging. Andere leden merkten op, dan het strafrecht ook de preventieve hechtenis kent, die voor een on dernemer rumeuze gevolgen kan hebben. Vele kamerleden hadden er bezwaar tegen dat de beslissin gen over-de te nemen maatrege len in handen van den politie rechter zouden worden gelegd. Zij vroegen of niet een schade vergoedingsregeling getroffen kan worden voor ten onrechte onder gane voorloopige hechtenis. Koningin bezoekt België De Koningin zal een on.officieel bezoek aan België brengen. Vrijdag 25 October zal zij aan enkele perso nen decoraties uitreiken als, uiting van dankbaarheid voor wat Belgie in de laatste jaren, voor ons land heeft gedaan, 's Middags is zij de gast van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Brussel. Za terdag ontvangt zij aan boord van de „Heemkerk" de Nederlandsche kolonie. sigaret te fabricecren. die op merk kan worden verkocht. We zouden in dat geval weer terug vallen op de eenheidssigaret, de Rhodesia of de Superbe. Als men nu bedenkt, dat de Zuirl- Amerikaanscbe tah^k nog op merk wordt gefabriceerd. hoewel di vei zeer slecht wordt ontvangen*, dan behoeft men verder niets te vragen De zwarte handel krijg* dan weer de beste kan-en. Ongecorrif/eeri/) Daders van overval in Tw -f.e ?carrcst??!'d Twee inwoners van Nijverdal. die de daders van den roofoverv.i op de boerenleenbank te Zuna (Twente) bleken, zijn gisternacht van hun bed gelicht. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd en zijn naar het huis van bewa ring te Almelo overgebracht. D-: derde dader, e«-n inwoner van Utrecht, is nog voortvluchtig. Bij de te Nijverdal gearresteer de daders zijn het gehecle gesto len bedrag, 7.031, cn de bij den overval gebruikte kleeding, wa pens en maskers teruggevonden. Najdorf aan den kop De afgebroken partij tusschen Opochensky en Foltys eindigde ln een overwinning voor Foltys. De uitslagen der elfde ronde luiden: Stolz Najdorf Ka tetovGolombek 1—0; Guimard Pachman 10; ZitaOpochensky 10; afgebroken werden de par tijen. Foltys—Glogorich; Sajtar— RochachekTrifunovichKott- nauer. De stand is thans, na de elfde ronde: Najdorf 9 pnt.; Gigorich 7 pnt. en een afgebroken partij, Foltys 6 li pnt. en een afgebroken partij; Stolz en dr. Trifunovich 6 pnt. en een afgebroken partij; Pachman 6 pilt.; Golombek 5'_ pnt.; Sajtar 5 pnt. en een afge broken partij; Katetov 5 pnt Kottnauer 4 pnt. en twee afge broken partijen. IN ENKELE REGELS HULP AAN COLLABORATEURS. 1De Belgische politie heeft een groote organisatie ontdekt, die hulp verleent aan collaborateurs in het kamp Bourg Léopold. PRESIDENT GEEFT COLLEGE Bij de opening van de hoogerchool te Malang heeft Soekarno een college gegevep over de revolutie DURE VREDE De Fransche re geering zal. als gastvrouw van de vredesconferentie, 136.250.000 francs onkosten voor haar rekening nemen. OP EEN MIJN. Twee opvaren den worden vermist van een Ila- liaansch schip dat ter hoogte van Li- vorno op een mijn js geloopen. DE LANGE REEKS Een Fransch vliegtuig uit Dakar is in Se negal verongelukt Er zijn ze-, doo- den. UIT DEN EERERAAD Mevr Joh. Bordewijk-Roepman en* Jos. Vrailken Jr. zijn uit den eereraad voor de muziek getreden naar aan leiding van eenige recente uitspraken van den .centralen eereraad WEER EEN ZUURSTOFCYLINDER Twee arbeiders zijn gedood en twee zwaar gewond bij de ontplof fing van een zuurstofcylinder in Den Helder MORTIER EXPLODEERDE. Op het schietterrein te Bergenen aan Zee is een mortier uit elkaar gesprongen Twee soldaten werden gewond. BOSSEVAIN IN PRIÖK Het trocpentrahspor'tschip ..Bóissevain" is vanochtend vroeg in Tandjong Priok aangekomen De wedstrijden om het natio nale kampioenschap 45/2 hoofdklasse 1947 zullen van 23 t/m 26 Januari a.s. te Apeldoorn in de groote zaal van „La Bordelaise" worden gespeeld. DE belang rijkste gebeurtenis in de afgeloopen week was onge- 'wijfeld de wapenstilstand, welke nus land sloot met de Indonesische Republiek en die een gunstiger sfeer "heeft geschapen voor het be. reiken van een politieke overeen komst. Deze wapenstilstand botcc. kent niet, dat er in Indonesië in het geheel geen oorlogshandelingen meer verricht zullen worden, want behalve 't officieele Repuhlikeinsche leger zijn er nog meer militaire groe pen in Indonesië die niet alle naar de stem van Sjahrir luisteren. Zoo heeft Soetomo, de leider van de zgn. Buffalo-beweging al via een eigen radio-zender een oproep gedaan om den strijd tegen de Nederlanders cn Engelschen voort te zetten. 'Tegen dc extremisten zal dus nog opgetreden moeten worden on het is niet uitgesloten, dat de Nederland sche en de Republikeineche troepen dat binnenkort in nauwe stmenwer- king zullen doen. Het is nu in ieder geval mogelijk geworden „orde cn rust" te herstellen zonder een kolo nialen oorlog te ontketenen. De wapenstilstand werd niogelijk gemaakt doordat de Indonesiërs niet langer bleven staan op hun eïsch, dat de Nederlanders de tloepentrans, porten zoudefi slaken. Er zullen nog meer Nederlandsche soldaten naar Indonesië gaan, mede ter vervanging van de Engelschen, rlio het gebied ontruimen. Do totale Nederlandsche troepensterkte zal na 30 November niet grooter zijn dan de huidige ge meenschappelijke Britsch.Nèflerland- schc sterkte, die ongeveer 70.000 man bedraagt. Sjahrir heeft zes punten bekend gemankt waarop overeenstemming verkregen moet worden, maar veel nieuws was daar niet bij. Het kern. vraagstuk blijft of Indonesië een zelfstandige republiek huiten het Koninkrijk Ier Nederlanden wordt of een republiek binnen het Konink rijk. De Commissie:Generaal blijkt nog al optimistisch ten aanzien van de oplossing van dit vraagstuk. Zij heeft verklaard dc verwachting to hebben dat nog vóór 30 November een politieke basis-overeenkomst met de Indonesiërs zal zijn bereikt. Wij hebben eenige dagen geleden uiteengezet dat het. cardinale ver- i'.hil in opvatting tusschen de Ne- lei landers en de Indonesiërs niet uit den weg geruimd kan worden als beide partijen onwrikbaar op hun laatst geformuleerde standpunt hlij- s en,staan. Te ooi doelen naar het op. 'imisme van de Commissie Generaal 'Tuint dit echter niet het. geval te ;i.jn. Welke overwegingen de C-0 lot haar optimisme leiden zullen wij waarschijnlijk spoedig gewaar wor. den. Want dat dit optimisme gefun deerd is behoeft, toch nauwelijks te worden betwijfeld. DE Vredesconferentie te Parijs is geëindigd. Een daverend suc ces is zij niet geweest, al heeft zjj ons en naar wij hopen ook rlen diplo maten der groote mogendheden veel geleerd. Naar m^n weet kon deze conferentie betreffende de vredes verdragen met Italië. Bulgarije, Hon garije. Roemenie eii Finland slechts oorstellen (aanbevelingen) doen aan de ier groote mogendheden (Ameri ka. Engeland Frankrijk en Rusland), die zullen beoordeelen of ze deze voorstellen al dan niet in de verdra gen zullen opnemen. Daar een voor. stel slechts aanvaard wordt als alle ier er vóór zijn en dit zeker niet op alle punten liet geval is, blijft het de vraag of er wel collectieve vredes verdragen gesloten kunnen worden. De kans bestaat (de komende be sprekingen tusschen dc Groote Vier 7uilen dit moeten uitwijzen) dat Slechts aparte vredesverdragen mo. gelijk zi.jn, b.v. van Rusland met Hongarije, van Engeland met Italië enz. In dat geval blijft de wereld in twee blokken verdeeld en behoeven wij ons ook weinig illusies te maken niet betrekking lot het vredesver drag met Duitschland. dat nu bin nenkort (op 20 November) aan de orde komt en dat, pog veel meer loor de tegenstellingen tusschen Oost en West wordt beheerscht. Wij mogen echter de hoop niet laten va ren. dat. die tegenstellingen kunnen worden verzoend. Wij gelooven, dat aan weerszijden de goede wil aan wezig is. De problemen zijn echter velerlei en zoo ontzaglijk gecompli ceerd dat zij niet in ^en vloek en een zucht kunnen worden opgelost. Men zal evenwel niet alleen zijn goéden wil moeten toonen maar ook overtuigd moeten zijn van den goe den wil van de andere partij. Er zal vertrouwen moeten groeien tusschen de groote mogendheden. Dit komt niet in enkele dagen. Daarvoor is in Europa te veel gebeurd in de laat ste kwart eeuw. De redevoeringen Ier groote staatslieden van den Inatsten tijd en zelfs de we der zijd- olie beschuldigingen, die, in het openbaar geuit de atmosfeer kunnen zuiveren, wijzen er echter op. dat wij ondanks alles op den goeden weg 7!,jn Pii dat het vertrouwen, dat voor een duurzamen vrede onmisbaar is, in de komende jaren zeer zeker kan groeien. Vrij zonnig Weersverwachting, medegedeeld 'y door het K.N.M.Itc De Bilt Meest Heht bewolkt droog weer, l koude ochtend. In de namiddag in h he4 Noorden van het land iets zachter dan gisteren. Matige tijde- ijk vrij krachtige Oostelijke tol Zuid-Oostelijke wind Zon op 7.10, onder 17.39; maan j op 0.02onder 16.16

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1