DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Regeering wenscht grenscorrecties Turkije verwerpt de Russische eischen V oorlichtingsdiensten kosten negen millioen! Explosie kan in schuilplaats worden doorstaan Invalide oud-strijders vragen verbeteringen Duitsche bevolking ivordt niet uitgestooten Voordeelen pas na vele jaren" Burgeroorlog in Bengalen Radio-compromis binnen 14 dagen Zuinig met zeep! Nieuwebonkaarten Congres in het Jaarbeursgebouw Berlijn heeft gestemd MILLIONNAIRE OPGEBRACHT Holdert ontving Mussert Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET P A R O O L Maandag 21 October 1946 Nr. 473 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Jn de Nederlandsche regeering blijkt overeenstemming te zijn bereikt over de plannen ter correctie van onze Oostgrens, want binnenkort zullen deze in een besloten plenaire zitting van de Staten-Generaal worden behandeld. Nadat de plannen met het parlement zijn besproken zal de regeering bij de Britsche autori teiten een nota over haar wenschen ten aanzien van annexatie van Duitsch gebied indienen. De voorstellen zijn uiterst be scheiden De grenscorrecties heb ben *trvt doel onze grenzen té ver korten en de verbindingen tus schen Drente. Overijssel.,den Ach terhoek on Limburg te verbeteren. Voort* verlangt de regeering het eiland Borkum om gevangenen onder te brengen. De toevoeqinq van steenkolen- TM'tn^n ten Oosten van Limhurq. de kaltmifnon b"i Wezel en de oliebronnen ten Oosten van Coe- vorden zou onze qrondstoffenpo- sitie zeer 'ten qoede komen. Bil annexatie van Emden zou deze, tbans Duitsche. haven uitqescha- keld kunnen worden ten voordee- le van Rotterdam. Aanhechting van landbouwge bieden zou voor onze landbouw bevolking van groot belang kun nen zijn. omdat deze streken min der dicht bevolkt zijn dan onze eigen agrarische gebieden. De mogplijkheid van landverhuizing binnen ons land zou mogelijk worden Duitschers blijven Wat moet er gebeuren met de ongevepr 500.000 Duitschers. die in de te annexccren gebieden wo nen? Uitzetting naar Duitschland komt niet in aanmerking, omdat dé Briterti Oe/etti vs-nh ton feiten zulk een nieuwen last zou weiun- ren en omdat do Nederlanders in het abremeen niet tot dcreotiik c drastische maatregelen bereid zijn Hor si fiijvt daojom vast to staan dm d< Ihtitfu hi' bevolking. >l.io~ f/roi> t.endoofs katholiek i.s ai niet al zoet doen hot nationaal-sen lafismt beïnvloed se hijnt mot uitzond or me/ van oor/oe/sniisdmlie/ers en andere nazi's blijven zou. De Nederlandsche regeering zou dezen Duitschers beperkte bur eerrechten willen toestaan. Het Nederlandsche staatsburgerschap zullen zii voorloopig niet verkrij gen. De kwestie der grenscorrecties houdt nauw verband met de Ne derlandsche plannen voor een al- geheelen economischen wederop bouw Het is mogelijk dat, wan neer de grenskwestie definitief te berde zal worden gebracht, zii deel zal uitmaken van een groo- ter program van economische eischen aan Duitschland De an nexatie van deze voor een groot deel verwoeste gebieden, gelijk die thans aanbangig zal worden ge maakt. zal zware lasten op ons land leggen. Concrete voordeden zal zij waarschijnlijk eerst over enkele tientallen van jaren ople veren De Turksche i%geering heeft verklaard dat zij „het nut niet in ziet van verdere besprekingen met de Sowjet-Unie over de Dar danelles en er nu een internatio nale conferentie gehouden moet worden vooi de vorming van nieuw bestuur over de zeeëngten. De Russische eisch tot gezamen lijke verdediging der Dardanelles als noodzakelijk voor de Russi sche veiligheid valt moeilijk te begrijpen, zoo werd verder ver klaard. Voor langen tijd kan een dreiging van de zijde van Duitsch-. land of Italië uitgesloten worden geacht en men kan nauwelijks veronderstellen dat Engeland of de Veteenigde Staten zoudqji po gen de Dardanellen voor kwade bedoelingen tegen de Zwarte-Zee- landen te gebruiken. Turkije ontvangt van Engeland en de V.S. krachtigen steun in zijn oppositie tegen de Russische voorstellen, die de controle over de Dardanellen uitsluitend aan de mogendheden van de Zwarte Zee wil geven. De United States Lines hebben bn de maritieme commissie een aanvraag ingediend voor den aan koop van zoven schepen voor het bevaren van de Noord-Atlantische route op Antwerpen en Rotte r- dam. Heden (Maandag 21 October) zal de Oostelijke rijbaan van den nieuwen weg Arnhem—Nijmegen in gebruik worden genomen. Het traject is ongeveer 10 K.M. lang er. heeft een breedte van 6.25 M. De minister van Economische zaken dr. G. W. M. Huysmans heeft een commissie ter bevorde ring van den export ingesteld. Vondsten uit het steentijdperk In het Usselerveen bij Enschede zijn werkplaatsen uit bet steen tijdperk gevonden, waar vuur stenen gereedschappen en wa pens werden vervaardigd. Men vond een groot aantal mesjes, grafeerstiften en pijlpunten, die aan het Rijksmuseum voor Twen te zijn afgestaan. De gearceerde strook lange de Oostgrens van ons land geeft de annexatie aan, die onze regeering aan de Staten-Generaal zal voor stellen Nieuwe directeur „Hooge Veluwe" Met ingang van I Januari is be noemd tot directeur van liet Natio naal Park „De Hooge Veluwe" de heer H. Wormgoor rentmeester te Esbeek. Adviescommissie bepleit centralisatie De voorlichting door de regeering kost de schatkist momenteel min stens negen nillioen gulden. Daarvan is f 2.700.00b bestemd voor salaris sen Het totale bedrag is evenveel als voor twee drie Rijksuniversitei ten wordt uitgegeven. uitgetrokken zijn. acht de com missie beslist te gering. De voorlichting in liet binnen land, die. doordat schier alle de partementen bun eigen voorlich- tings-organcn hebben, lijdt aan een onverantwoorde versplinte ring. Daarom is de commissie ook voorstandster van een Cpntralcn Voorlichtingsdienst p.l.v. van een regeeringsadviseur. waarvoor de ministerpresident de verantevoor flelijkheirl dient te dragen De at wonderlijke departementale rli.it i m dienen te verdwijnen. Dit is één van de conclusies uit liet rapport van de „Adviescom missie Overheidsbeleid inzake voorlichting," die op 6 Maart door prof. ir. W. Schermerhorn is in gesteld naar aanleiding van de critiek, die in de Tweede Kamer op den Regecringsvoorliclitings- $lienst was geuit. Nooit, zoo luidt een andere ge volgtrekking. mag deze voorlich ting er op gericht zijn' ons volk één of andere levens- of woield I». chouwing. noch pon politieke overtuiging op te dringen Alleen '•ij campagnes als vnor Veilig Verkper tegen schoolverzuim ot gif handel mag dp \onrlichting ge ■■«aard gaan aan propaganda Ook de voorlichting in het uit.Mif.wl 'tic eeilcHt is óp hvt •ankweeken van ..goorl-will' ia "i <fp|-|< oni propaganda P»v politieke aansprakelijkheid van dit laatste mag uitsluitend berus-- ten hij den minister van buitcn- landsche zaken. De'twoe millioen, die thans voor ile voorlichting in liet buitenland De onlusten in Bengalen, waar de Mohammedanen op 10 Octob' een actie zijn begonnen tegen de Hindoes, hebben het karakter aangenomen van een burgeroor log in den allerergsten vorm. Vol gens de berichten zijn verleden week vijfduizend personen ge dood. Volgens een brief van een Hin- doeschen correspondent zijn in den nacht van 10 October alle Hindoes in het betrokken gebied tot den Islam toegetreden, omdat zij door een groote menigte voor de keus werden gesteld zich aan te sluiten of verbrand te worden, Het aantal vluchtelingen loopt in de tienduizenden. Nog steeds worden Hindoe-dorpen in brand gestoken en Hindoe-vrouwen naai de harems der Moslims wegge voerd. Volgens de Hindoe-leiders zijn onlusten aangestookt door plaat selijke leiders van de Mohamme- daansche Liga, om wraak te ne men voor de botsingen in Cal cutta. De \oorgestelde ontbinding van de Stichting Radio Nederland beoogt, zoo verzekerde men ons van bevoeg de zijde, geen overrompeling van hen, die bij het radio-probleéra be trekken zijn. Het voorstel zal de kern vormen, rond welke -de discussie zich zullen bewegen, doch het lijkt waarschijn, lijk, dat de oplossing, waarover par tijen het. eens zullen kunnen worden, belangrijk van dit voorstel zal af wijken. Het ligt voorts uitdrukkelijk in de bedoeling het tot stand te komen compromis-voorstel ter ad vies in handen te stellen van den Radioraad. Men verwacht dat deze aangele. genheid, die thans wel in een acuut stadium is gekomen, binnen veertien dagen haar beslag zal hebben ge kregen. liet plan om Radio Nederland op te heffen behelst een speciale voor ziening ten aanzien van de afdee- ling Wereldomroep. Deze is bedoeld om als aparte organisatie onder het ministerie van Buitenlandsche Zaken te komen. Wat het personeel van Radio Ne derland betreft schijnt de regeering er op aangedrongen te hebben, dat geen personeelsleen slachtoffer mo. gen worden van den radio-strijd. Dit zou dan beteekeuen, dat op grond van het opheffingsplan, niemand zonder meer zou kunnen worden ontslagen. Wij zullen zo'.ei zuinig nvt »nzdi« zeep voor ra axt moeten zijn omdet nog niet bekend is wanneer w»*er een bon voor zachte zeep of hui* houdzèep zal worden aangewezen. De aflevering op de groote oroers aan grondstoffen voor de zeep productie, die de regeering in België en Frankrijk heeft ge plaatst. geschiedt zeer onregel matig. De regeering overweegt dan ook te trachten langs andere wegen aan de benoodigde olieen en vetten te komen. In November zal een wets ontwerp voor de financièele rege- lir van don wederopbouw en de oorlogsschade bij de Tweede Ka mer aanhangig worden gemaakt. Met ingang van 27 October wor den bonkaarten voor levensmid delen van een nieuw model in ge bruik genomen. Deze kaarte ziin verdeeld in vier horizon talc strooken. genummerd 1 t.e.m. 4, welke van elkaar geschei den zijn door dikkè'zwarte lijnen, Elke veertien dagen zullen slecht; bonnen van één strook aangewe zen worden en wel gedurende de eerste veertien dagen de bonnen van strook 1, voor de tweede veer tien dagen die van strook 2 enz, In de bonnenlijst zal voortaan vermeld worden van welke strook bonnen worden aangewezen.. Zoodra de bonnenlijst in de avondbladen van Donderdag 2-4 October is gepubliceerd, doet men goed strook no. 1 van de bonkaart af te knippen. Men kan de bon kaart dan weer opbergen en al leen de afgeknipte strook bii do band houden. Alleen van deze strook worden, voor de periode van 27 October t.e.m. 9 November bonnen aangewezen, o.a. nog in de aanvullende bonnenlijst van Donderdag 31 October. Zoodra in de avondbladen van Donderdag 7 November de bonnenlijst voor do periode van 10 t.e.m. 23 November is opgenomen kan men de niet aangewezen bonnen van strook vernietigen, aangezien voor de periode van 10 t.e.m. 23 November uitsluit end bonnen van strook 2 gebruikt zullen worden. Daarvan kunnen eveneens na veertien da gen de niet gebruikte bonnen wor den vernietigd, omdat dan de vol ■génde sfrook aan de beurt komt. Karnemelk op den bon Van 27 October af zijn karne melk en ka memel kproducten uit sluitend weer op den bon verkrijg baar. Iedereen zal op een bo:i voor gestandaardiseerde melk een dubbele hoeveelheid karnemelk of karnemelkproducton hij zijn leve fancier kunnen koopen. Het is ius niet noodig. zooals aanvanke lijk is medegedeeld, de bonnen voor gestandaardiseerde melk te ruilen tegen rantsoenbo.men voor taptemelk om karnemelk te koo pen. Pindakaas op den jambon Binnenkort za'een re tantpartii pindakaas in den handel worden gebracht Voor zoover voorradig .xl men van 2 November af naar verkiezing op den 'am/suikerbon ooK pindakaas kunnen koopen en ■vel rn de verhouding van 370 gr. •mrwtekaa» i-ééj? j;ot> te 500 gr. jam Extra snoepbonnen voor de feestdagen Aangezien dc voorraadpositie van sommige grondstoffen voor versnaperingen nog moeilijk zullen in December geen extra bonilcn voor feestelijkheden van verecnigingen enz. kunnen wor dt. i gegeven. Wel zijn er plannen om voor de leestdagen (Sint Nicolaas en Kerstmis) enkele alge- meene extra bonnen aan te wijzen. Gewapend zijn ukelele en een mondharmonica klimt de pas afge zwaaide Engelsche sergeant-majoor K. Jackiedie klaarblij kelijk de zware trai ning in het leger niet kan vergeten, elken ochtend naar het platte dak van een hoog gebouw in de Londensche wijk Bloombury Daar staat een speciaal toestelletje van hem., dat hem de unieke gelegenheid biedt Londen „op zijn kop" ie zien Sipt elf uur vangt hij met zijn lichaams oefening aan, onder het motto „Keep fit!" Om te bewijzen, dat hij zich in zijn merk- ivaardigen stand kip lekker voelt, vergast hij zijn toeschouwers, staande op zijn hoofd, eerst op een ukelele-bespeling om zijn dagelijksche „ka mergymnastiek" te besluiten met een mondharmonica-solo! Atoombom heeft weinig gevechtswaarde Soldaten in tanks en schuilplaatsen in de buurt van een atoom bom-explosie kunnen de hitte en den schok doorstaan en het gevecht voortzetten, heeft generaal-majoor McAucliffe, lid van den Amerikaanschen raad voor onderzoek en ontwikkeling van wapenen en onderbevelhebber Washington verklaard. UIT waarnemingen blijkt, dat tanks, artillerie en andere zware wape nen op 500 meter van de atoombom explosie onbeschadigd bleven. Lichter materaal als jeeps, radio's en zoeklichten en stoffen van kunsthars werden beschadigd of vernietigd. Al leen rubberbanden in de buurt van dc explosie bleken opmerkelijk veerkrach- bij de proeven op Bikini, te tig. Het meeste verpakte voedsel bleek onbeschadigd. McAucliffe kwam tot de conclusie dat de atoombom voornamelijk tegen strategische doelen beteekenis zou heb ben. ïn het gevecht schatte hij dc waar de van 3e bom .niet erg hoog. Hij zeide zijn conclusies te baseeren op zijn eigen waarnemingen en op een onlangs ge reedgekomen rapport Ruim Vijftienhonderd invalide oud-strijders en oorlogsweduwen waren Zaterdag #en Zondag bijeen in de Beatrixhal van de Utrechtsche Jaarbeurs, waar de Nederlandsche Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers zijn eerste congres hield, om te beraadslagen over sociale problemen, die ondanks de reeds genomen overheids maatregelen voor de slachtoffers van den strijd van 1940 zijn blijven bestaan, en voor het formuleeren van de wenschen die aan de regeering zullen moeten worden overgebracht. Een groot aantal officieele per soonlykheden had van zyn be langstelling doen bljjken. De Prins had zich doen vertegenwoordigen door zijn adjudant ritmeester Geert sema. de ministers van Oorlog en Marine door de secretarissen-gene raal van hundepartementen, de heeren L. C. Rietveld en J. J van Houten; verder bêvonden zich onder de gasten generaal H. G. Winkelman de heeren Felix de Roos en L. van der Voorde van den Nationalen Bond der Invaliden in België, Henri Wil diers van den Belgischen oüd-strjj dersbond, generaal M Huperwijk Belgisch militair attaché, mr G. A, Diepenhorst, waarnemend commissa ris der Koningin in Utrecht, mr. dr G A. W. ter Pelkwyk, burgemeester van Utrecht, R. W van Eyk, hoofd commissaris van politie, mr A. M Engels, hoofdadministrateur aan het departement van Sociale Zaken en W. R. Blankert namens de directie -der Nederlandsche Spoorwegen. Pensioenwet verouderd De bond heeft tot hoofddoel, aldus de voorzitter, M. W i g c h e r i n k, in zijn openingsrede, door overleg zooweb met de departementen als met de leden, te komen tot verbete ring in de sociale verzorging der oorlogsslachtoffers. Deze verbetering is hoog noodig, want vele invaliden en vooral de weduwen van de ge sneuvelden, leiden reeds zes jaar lang een kommervol bestaan. De reeds ingevoerde verbeteringen zijn zeer onvoldoende, en het eenige wat uitkomst kan brengen is een radicale herziening van de totaal verouderde Pensioenwet van 1922. Generaal Winkelma n, luide toegejuicht toen hjj zich naar het spreekgestoelte begaf, verklaarde: Het is my gebleken- dat de regeering haar taak ten opzichte van de oor logsslachtoffers inziet en een rege ling heeft ontworpen die aan de hoogste eischen voldoet Voor ge vallen waarin extra-hulp vereischt wordt staat bovendien het comité Eereschuld en dankbaarheid" ge reed Ik ben dan ook van meening dat u de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. De heer J. J. Rietveld, secre taris-generaal van het departement van Oorlog, verklaarde: De regee ring heeft de plicht, de sociale ge volgen van den oorlog voor hen die het hoogste persoonlijke offer brachten, zooveel mogelyk te ver zachten. Er is thans een voorstel i: overweging tot wijziging van de militaire pensioenen. Hierbij zijn geheel nieuwe vormen aangelegd waarmee aan alle redelyke verlan gens kan worden voldaan. Er is bo vendien aan het departement een bureau ingesteld dat speciaal belast is met de zorg voor oorlogsinvali den, terwijl voor de inschakeling in het arbeidsproces nauw wordt sa mengewerkt met het departement voor Sociale Zaken. Natuurlijk zul len de wettelijke bepalingen niet alle problemen kunnen oplossen. Hier ligt een taak voor den Bond, wien van het departement reeds adviseerende bevoegdheid is ver leend. Papieren maatregelen rp r zyn reeds vele maatrege- L-/ len toegezegd die aan de militaire oorlogsslachtoffers een menswaardig bestaan moeten verzekeren, zoo begon de secre taris, C. E m m e n, zijn slot rede Wy hebben echter weinig aan papieren maatregelen als zij maar ten deele worden uit- De verkiezingen te Berlijn zijn Zon- ,g zonder noemenswaardige inciden ten verloopen. Uit Fuerstenwalde (Russische sector) wordt echter ge meld. dat de Duitsche politic vele leden an de Chr. Democratische Unie en an dc Liberaal-Democratische Partij arresteerde om hen te verhinderen hun tem uit te brengen, aldus de Britsche nieuwsdienst. Men verwacht, dat de Sociaal Demo cratische Partij in de Britsche sector de leiding zal hebben De eerste verkie- ïngsrcsultaten wijzen op de volgorde; Sociaal-Democraten. Chr. Democraten. Liberaal-Democraten cn Socialistische Eenheidspartij. Uit de Amerikaansche zone wordt gemeld, dat men daar eenzelfde volg orde verwacht, hoewel Socialisten en Chr Democraten elkaar niet veel toe geven. Tot dusver werden geen berichten uit de Fransche zone ontvangen. Een Amerikaansche burger, die in den Russischen sector foto's wilde maken, en niet antwoordde op een appèl van een Russischen soldaat, is "neergeschoten Lijst van geïnterneerden Bij onze administratie ligt ter nzage de lijst van personen, die zich in het beschermingskamp „Panka" op Tegal bevinden. gevoerd, en aan beloften die meer dan een jaar op hun ver wezenlijking laten wachten. De mobilisatie van 1939 was spoe dig voor elkaar, maar de mo bilisatie van het ambtefyke apparaat is thans zoo ver ge vorderd, dat men kan spreken van een chaos. De pensioenen worden voor een groot deel nog niet uitbetaald, en nog altijd werkt men met een systeem van voorschotten. Als voornaamste Wenschen noem de spreker: spoedige herziening van de Pensioenwet 1922 -en medezeg genschap van den bond in deze; buiten werkingstelling an de be roepsclausule, omdat velen tijdens de bezetting weigerden het hun toe komende op te eischen; snelle om scholing van invaliden; opheffing van het systeem dat oorlogswedu wen. ook wanneer zij kinderen heb ben, wil dwingen buitenshuis te werken; belastingvrije pensioenen; voorrang bij overheidsinstellingen; zitplaatsen voor invaliden in open- Eenheidsprijzen ge wenscht FIe prijsbeheersching heeft een veelomvattende taak, maar desondanks vraagt zij of het Pw* bliek wil waarschuwen, wanneer er met de prijzen wordt geknoeid j Wij vestigen daarom haar aan. I dacht op het volgende: In fort Blauwkapel te Utrecht, een der strengste kampen in ons tand voor zware gevallen", waar de gedetineerden zich om dc j beurt in dc gang moeten was- schen, omdat voorgeschreven is. dai geen onderling contact mag worden onderhouden, kost het f 25.om. een boodschap naar buiten te zendenEventuccle reiskosten natuurlijk niet inbegre pen Op den Amstelvccnschcn Weg te Amsterdam betaali men voor een soortgelijke boodschap 35. terwijl dc gelukkigen, die in het bewaringskamp Da Costastraat in de hoofdstad vertoeven, voor {5 worden bediend Deze verhouding ts onredelijk. In al deze kampen komen zware gevallen voor, zoodat een „een- heidsprijs" redelijk geacht, mag worden i Als dc prijsbeheersching hier eens aan het werk ging? Nieuwe bezems vegen schoon, zegt het t oude spreekwoord. bare vervoermiddelen; een studie fonds voor oorlogsweezen; vrye keuze van prothesen; kostelooze ziekteverzekering voor 100.% inva liden. Het Utrechtsch Stedelijk Orkest o.l.v. Henk Spruit luisterde de con greszitting op. 's Avonds werd den leden een ontspanningsprogramma aangeboden, en Zondag was men in huishoudelijke vergadering bijeen. Toen de 29-jarige ex-piloot George Heath in de PentonOille gevangenis te Londen werd terechtgesteld verspreidde Mrs, Van der Eist, million. naire en bekend om haar acties tegen de doodstraf, pamfletten op straat. Zij werd aangehouden en door Bobbies naar het politiebureau overge bracht Foto A.NP. Batavia SPOEDIG POLITIEKE BESPREKINGEN De conference te Batavia, die van morgen voor het eerst weer verga derde sinds het, afsluiten van het. wapenstilstandsaccoo.rl heeft het besluit genomen zoo spoedig mogelijk met de politieke besprekingen te be ginnen. De hoop dat op de voltallige zit ting van heden een order tot het staken van het vuren zou worden uitgevaardigd is niet in vervulling egaan, aangezien de gemengde wa- penStilstandscoinmisrie niet voor de plenaire zitting kon bijeen komen loor de afwezigheid van Soedirman en de zijnen die eerst tegen het mid daguur in Batavia tuiveerden. Bij d^ voortgezette behandeling an de .Telegraaf'-kwestie voor de pcrszuivei ingscommissie te Amster dam verhaalde de secretaris-gene. aal" van de NSB Huvgen dat over den verkoop van ..De Telegraaf" aan ie NSB bespreking zijn gevoerd tus «"hen Mussert en den directeur H. M 0. Holdert terwijl ook sprake is geweest van het samengaan van het .Nationale Dagblad' cn .De Tele- raaf" Voor rlit laatste plan voelde Holdert niets wel voor het eerste. Hij wilde .de heele zaak" kwijt. Toen ..De Telegraaf" in NSR.handen overging hieven de Erven Holdert den kop als eigenaars genoemd De exploitatie v/in ,.De Telegraaf" en de expeditie van ..Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden" ressor teerden onder één chef De eischen De getuige-deskundige Goyers heeft het volgende advies uitge bracht: een certificaat te verlëenen jan de redacteuren: A. Huguenot an der Linden K H. M. van den Berg. J C. de Wit; L M ,G. Arnt. zenius Erneis W. J. de Voogt, Ar rioldy A. E. van Leeuwen en J. paan. Een ontzetting van 2 jaar voor Bollée. Een ontzetting van 3 jaar voor D A. Anema en J. J. F. Stokvis. Een ontzetting van 4 jaai voor Z van den Berg en den hoofdredac teur J. M. Goedemans. Voor de NSB.ers en SS-ers Ma inus (Ham.a), dr. Smit. Kees van der Heide Sassen. Roelofs en Van Doornik werd elk 20 jaar (de ma ximum straf) gevraagd. Voor Ton neman 19 jaar en voor Jan de Haas 18 jaar. De zaak van Kierdorf werd nog aangehouden. Prof. Boissevain overleden De internatioiaal bekende onder zoeker op het. gebied der tuberculose prof. -dr. Charlies H. S. Boissevain, sedert 22 jaar hoogleeraar aan Colo, rado-college (Ver. Staten) en direc. teur van het laboratorium voor lu- herculose-onderzook aldaar, is Vrij dag np zijn 53sten verjaardag, over leden Hij is in Amsterdam geboren en heeft daar ook medicijnen ge. studeerd. In 1923 is hij naar de V.S. vertrokken. Gecluren.de den.oorlog maakte hij deel uit van den rocdi- schen staf van het Amerikaansche leger over zee. IN ENKELE REGELS TWEE EN ZEVENTIG Amerikaan sche oud-strijders hebben bezit genomen van de senaatskamer van het New-Yorksche Kapitool om te protesteeren tegen het. gebrek aan woonruimte. Zij zijn na een bezet ting van twintig uur afgemarcheerd wegens gebrek aan voedsel en siga retten. SABOTAGE (I). Op de zuive. riügsrechtbanken te Stuttgart zijn bomaanslagen gepleegd, met het doel de dossiers (o.a. van Schacht) te verhiefigeii. SABOTAGE (II). Employe's van Je speelzalen te Monte Carlo zijn een langzaamaan.actie begonnen ter verkrijging van salafis-verhoo- ging. BELG IE ZUIVERT. Dc Belgi sche krijgsraden hebben tot. 1 Sep tember I94G 4.357 doodstraffen uit gesproken, waarvan tweederden bij verstek. Er zijn reeds til doodvon nissen voltrokken. UNO EER RADIO. De algemee- ne vergadering der UNO zal door Je samenwerkende omroeporganisaties van Nederland Canada. Engeland, de USSR. Frankrijk en de. USA vol ledig worden uitgezonden. TWINTIG D00DEN. Een Da kota. die een oefen vlucht voor para chutisten maakte, is in India tegen een berg gevlogen. Twintig militai- en werden gedood. ZAAK-MATTEOTTI. Radio Rome meldt dat een nieuw proces zal worden gevoerd in erband met Ier. moord op den socialistischen leider Giacomo Matteotti in Juni 1.924. Vrij zacht Weersverwachting medegedeeld g door het KNM.I te Dc Bilt Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. Enkele verspreide regenbuien. Hier en door ochtend- N mist Vrij zacht voor den tijd van v: 'iei jaar Matige of zwakke wind vssChëfi Zuid-Oost cn Zuid-West Zon op 7.13, onder 17.35maan p 2.40, onder 16 56. EBRMKiRBssnaBsaivnvMiiiiiiiiijiininiiiiiiMiAuii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1