DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sociaal-democraten winnen in Berlijnsche verkiezingen Posttarieven verhoogd Spoedig bestuurswijziging in Suriname en Curacao arja is dood Manoeuvre? S.E.P. boekt een zware nederlaag Grenscorrecties in de Tweede Kamer Conflict bij H.T.M. niet opgelost? Luchtpostporti blijven ongewijzigd Gaan mijnwerkers in staking? Verruimde volksve rtegenwoordiging krijgt meer bevoegdheden Jh R waren niet veel menschen en zij stonden op een veihgen af stand van het huis. Er was ook geen politie of luchtbeschermmgspersoneel te bekennen; die waren al twee dagen onafgebroken in louw in de fabrieks- wijken. Ik zette mijn fiets tegen een muur en vroeg een jongen, die er bij stond, er goed op te letten Voor ik het huis binnenging, zag ik nog. dat een van deTïieelzakken lekte en een wit spoor op de steenen had achter gelaten. De jongen keek er ook naar. Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per u-eek 0f 4 per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 22 October 1946 Nr. 474 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER T"\E Socialistische eenheidspartij, een onder Russische pressie tot stand gekomen fusie van socialisten en communisten, heeft bij de Berlijnsche gemeenteraadsverkiezingen een zware nederlaag geledcn.De een half jaar geleden opnieuw opgerichte oude S.P.Ü. behaalde zelfs in den Russischcn sector het grootste aantal stemmen, bijna anderhalf maal het aantal dat de S.E.P. verwierf. T^E niet-officiecle uitslagen van de verkiezingen in den Russischen sector luiden: 309.297 214.314 131.888 54.299 15.761 Sociaal-Democraten Social. Eenheidspartij Christen-Democraten Liberaal-Democraten ongeldige stemmen De officieele voorloopige eind resultaten voor den Franschen sector zijn: Sofiaal-Democr^ten 131.872, Socialistische Eenheids partij 52.614, Christen-Democraten 47.771, Liberaal-Democraten 18.477 Russische nederlaag DE sensationeele verkie zingsuitslag kan worden beschouwd als een nederlaag voor de Russische bezettings- politiek. Algemeen nam men aan, dat in den Russischcn sector de S.E.P., die tot dusver het geheele stadsbestuur con troleerde, zich zonder moeite zou kunnen handhaven. Zon dag is echter het onmiskenba re bewijs geleverd dat de Ber lijnsche bevolking zich van de wel is waar progressieve, maar zeer zeker niet democratische politiek van dé Russen en Berlijnsche communisten heeft afgewend. Zelfs in de distric ten die voor 1933 communis tisch waren heeft de S.E.P. de leiding niet kunnen houden. De burgemeester van Berlijn, Arthur Werner, vier onder-burge- meesters en de wethouders heb ben aan den geallieerden be stuursraad hun ontslag aangebo den. Het Berlijnsche blad ,.Der Telegraf" schrijft de nederlaag der S.E.P. toe aan haar onverdraagzaamheid en haar dorst naar macht, die de kiezers hebben afgeschrikt Kurt Schuhmachter, den leider der sociaal-democraten verklaarde na de overwinning: de gróótste beteeken is van den verkiezingsuitslag is dat aan de wereld is getoond d^t bet Duitsche volk democratisch wil ziin. De gelijkertijd gehouden provin ciale verkiezingen in de Sowjet-zone hebben wel een overwinning voor de S.E.P. opgeleverd De leiders van de Christen-Democraten en de Liberaal- Democraten verklaarden echter dat de uitslag dezelfde zou zijn geweest als in Berlijn, wanneer den tegen standers van de S.E.P. het deelnemen aan de verkiezingen niet was verhin. derd. De eerste reactie van de leiders der Socialistische Eenheidspartij was hun verklaring, dat de arbeidende klasse niettemin een overwinning heeft, behaald. In een verklaring ze; de partij, dat zij het als plicht be. schouwt er op te wijzen, dat de toe komst van Berlijn en geheel Düitsch land afhangt, van &e samenwerking der partij met de sociaal-democra. ten. Politieke kringen te Berlijn zijn er zeker van. dat de SEP een nieuwe poginff zal doen om tot een fusie of ton mmstc tot nauwe samenwerking te komen met de sociaal-democra ten. Men achtte het echter onwaar schijnlijk dat deze laatstert hiertoe bereid zullen zijn. Zij zullen er eerder toe overgaan een accoord met de christelijk-democraten te sluiten. Naar verluidt verwacht men in Berlijn moeilijkheden met den aan voer van levensmiddelen en electrï- schen stroom naar de stad, omdat de Russen ontsticht zouden zijn ovgr den verkiezingsuitslag. De stroomleve. ring naar Charlottenburg was gis teravond reeds stopgezet. Het college van Rijksbemidde laars heeft weer besloten geen goedkeuring te hechten aan de spaarregeling voor het personeel der Haagsche Tramweg Maat schappij. De voornaamste overwe ging van dit besluit is dat, naar het oordeel van het college, het door de regeering beschikbaar go- stelde consumentencrediet geen plaats meer laat voor spaarrege lingen, zooals het personeel der H.T.M. die wenscht. Ret in eerste instantie verwer pen der spaarregeling was voor een groot deel van het personeel der H.T.M. aanleiding om Vrifdag j.l. een paar uur in staking te gaan. Repatrieerenden uit Indonesië Het stoomschip „Java", dat een Sroot aantal repatneerenden uit In donesië aan boord heeft, zal op 25 October in Amsterdam arriveeren Het laatste schip met 'evacué's uit Australië, de „Sibajak". zal op 27 Oc tober te Rotterdam binnenloopen Twee dagen later, dus op 29 October! komt de ,,Kota Inten" eveneens tc Rotterdam aan Een delegatie der Fransche po litie brengt een tweedaagsch bezoek aah ong land teneinde nauwere sa menwerking met de Nederlandsche recherche ter bestrijding van interna tionale misdrijven tot stand te bren gen Leiders van de S.E.P. op het matje De leiders van de Socialistische Eenheidspartij hebben zich reeds bij de Sowjet-Russische bezet- tingsautoriteitcn moeten verant woorden voor de verkiezingsne derlaag. Hun werd verweten dat zij de Russen onjuist hadden voorgelicht over den stand van zaken in Berlijn en politieke fou ten hadden gemaakt.'Volgens een correspondent had het onderhoud een levendig karakter. De regeering heeft de Tweede Kamer op Donderdag 24 October in besloten zitting bijeen geroe pen. Zij zal daar een verklaring afleggen over de door haar aan de vier groote mogendheden ken baar te maken wenschen omtrent grenscorrecties. In gezelschap van den Commis saris der Koningin in Ovcrijscl hebben de ministers Baron van Boetzelaer van Oosterhout (Bui- tcnlandsche' Zaken) en ir. Vos (Energie en Verkeer) een bezoek gebracht aan de grensstreek. De ministers passeerden de grens hij Glanerbrug en maakten een tocht door het Duitsche grensgebied. Men brengt dit bezoek in verband met de regeeringsplannen ten aanzien van grenscorrecties. Het moment waarop de Nederlandsche en Indonesische delegaties hun eerste accoord hadden bereiktNa het sluiten van de wapenstilstands, overeenkomst schudt Schermerhorn Sjahrir de hand. Lord Killearn ziet lachend toe Financieële knoeierijen achterhaald De economische recherche te Rot terdam heeft in samenwerking met den belastingdienst een 30-jarigen boekhouder en een 29-jarigen verze keringsagent gearresteerd, die op groote schaal Amerikaansche effec ten aan menschen, die hun zwart verdiende inkomen wilden verzwij gen, hadden verkocht. Voor hun „be middeling" eischten deze heeren de helft van de latere opbrengst dezer effecten Voor een bedrag van f 175.000 aan effecten en f 500.000 aan verzwegen vermogens zijn achter haald Een andere verdachte, een tuinder uit Bleiswijk, die eveneens bij deze zaak betrokken is, verdiende aan den verkoop van „eigen teelt" in vier maanden tijd f 70.000. Een verdachte uit Vlaardingen, die door den dienst van Sociale Zaken ondersteund werd, had kans gezien uit een clandestienen handel f 110.000 over te houden. Beide zwarte hande laars maakten van de 'diensten van den boekhouder en verzekeringsagent gebruik om hun geld in veiligheid te brengen. Handelsovereenkomst met Spanje De Spaansche minister van Handel en de Nederlandsche gezant in Spanje hebben een handelsovereenkomst ge sloten. waardoor een eind komt aan de voorloopige regeling van Januari j.l. Het verdrag is aangegaan voor een jaar. Spanje krijgt rubber uit In- donesië, voorts, meststoffen, zaad, aardappelen, suikerbieten, vlas, vee en chemische producten. Nederland ontvangt vruchten, potasch. zwavel- kies. kwik, stoffen en nog eenige producten. De betaling is eveneens geregeld In een persconferentie heeft de waarnemend directeur-generaal der PTT medegedeeld, dat met ingang van 1 November de posttarieven zül. len worden verhoogd. De porti voor binneninndscli post. verkeer worden verhoogd voor brie ven t.c.m. 20 gram van 7'/2 op 10 cent. voor locaal \erkner van'5 op 6 cent briefkaarten van 5 op IV2 cent, voor locaal verkeer van 4 op cent. Drukwerken t.e.m. 50 gram van 112 op 2 cent. Buitenland: brieven t.e.m. 20 gram van 12'/2 op 20* cent. briefkaarten van 7'A op 12VÓ cent en drukwerken van 2IA op 4 cent. Voor aantceke.ien zal in het ver volg voor binnen- en buitenland in plaats van 10 15 cent verschuldigd zijn. De porti voor blieven naar België blijven ongewijzigd, 'crwijl er voor. nemens bestaan, op grond van de tolunie België—Luxemburg—Neder land een eenheid van porto in te voeren, die gelijk zal zijn aan het binnenlandsche tarief van deze drie landen. De tarieven voor hef luchtpostver. keer met Indonesië blijven onver an- derd Luchtpostpapier zal binnenkort op de postkantoren 1 n ruimere mate beschikbaar worden gesteld, de prijs wordt verhoogd van 2 op 3 cent per enveloppe plus papier, liet expresserceht wordt verhoogd van 10 op 30 cent. zoodra dc PTT beschikken kan over fietsen en mo toren. Voorloopig zullen geen nieu we postzegels in den handel weiden gebracht omdat met de huidige ze gels kan worden olstaan. Wél is een nieuwe seiie in voorbereiding met de beeltenis van H.M.-do Ko ningin. De waarnemend secretaris-gene raal der PTT, do heer T. van Hou- welingeix Jieeft verklaard dat de verhooging der posttarieven nie mand moer aan het hart gaat dan de PTT zelf. Er is hevig over gediscus sieerd, de regecring, die prijsverla ging nastreeft, heeft zich er aanvan kelijk tegen verzet maar zich gezien de enorme tekorten der PTT (in 1946 17V2 millioen gulden) er bij neerge legd. In 1947 kan waarschijnlijk zon der verlies worden gewerkt, als ech ter de,tarieven verhoogd gorden. De heer van Houwelingen verzekerde dat het vaste voornemen bestaat om bi} betere uitkomsten van het be drijf. zoo spoedig mogelijk tot verla ging der posttarieven over te gaan. Gepensionneerden vragen hoogeren toeslag De Algemeene Nederlandsche Bond van Gepensionneerden en de Bond van Gepensionneerden der Nederlandsche Spoor, en Tramwegen hebben aan de leden van de Staten Generaal een adres doen toekomen, waarin zij er op aandringen om de pensioenen 'van ten hoogste f 500 over 1946 een toeslag uit te keeren van 100 Tc. Voor de hoogere pensioenen bepleiten de bonden een geleide lijk afloopende toeslagschaal, zoo- dat de toeslag in het algemeen een bedrag van f 750 niet zal over- schrijden. Volgens geruchten, die in de mijnstreek de ronde doen. zal de „Algemeene Bond van werkers in het mijnbedrijf" vandaag de mijnwerkers oproepen tot protest staking, omdat de regeering nog geen beslissing heeft genomen over het voorstel tot loonsverhoo- ging van den mijnindustrieraad. De Vak Unie, die gevormd wordt door vertegenwoordigers van den Ned. Mijnwerkers en den Prot. R. K. Mijnwerkersbond, den Alg. Chr. Mijnwerkersbond, hebben 'n dringend verzoek tot de mijnwer kers gericht om aan den oproep van den „Algemeenen Bond van Werkers in het mijnbedrijf" geen gehoor te geven, in het belang van de mijnwerkers zelf en dat van het géffccTe Nederlandsche volk. Ook de Raad van Vakcentrales, die gevormd wordt door de Neder landsche Katholieke Arbeidersbe weging, het N.V.V. en het Chris telijk Nationaal Vakverbond heeft zich tot dc mijnwerkers gericht met het advies den oproep van den Alg. Bond van Werkers in het Mijnbedrijf niet te volgen. De A.B.W.M. telt tienduizend le den cn is geestelijk verwant aan de E.V.C. Hij is er echter niet bij aangesloten en geldt ook niet als een voor katholieken verboden or ganisatie- De Franschman Louis Debut, die reeds 60 uitvindingen op zijn naam heeft, toont zijn laatste uitvinding, een fiets met trappers aan het voorwielDe zithoudingis dezelfde als in een fauteuil. (Foto Anefo Prinses Juliana over de IKO:gezinsweek Ter inleiding van de bijzondere gezinsweek, rlie het interkerkelijk overleg der Nederlandsche kerken (I.K.Q.) van 2128 October bedt uit. geschreven, heeft prinses. Juliana gisteravond voor de radio een korte rede uitgesproken. H.K.II. wees er o.m. op. dat het familieleven -door den oorlog sterk geleden heeft. Het jarenlang geschei den leven, het. met elkaar -en ande ren samenwonen in te nauwe ruim. t.c, het verschil van levensopvat ting van ouderen en jongeren dat alles heeft vaak geleid tot ernstige botsingen. Slechts wie de levenskunst verstaat in eigen gezin is in staat die ook toe te passen in grooter verband. Het ge zin immers is het fundament van ons geheele maatschappelijke leven. Slechte gezinnen vormen een vergif tigde maatschappij, uit goede gezin- nen kan een harmonische samen leving groeien De prinses sprak den wensch uit dat alle Nederlanders bereid zullen zijn, ook in het eigen gezin mee te arbeiden aan den opbouw van ons volk. Moeilijkheden bij de Nederlandsche radio Omtrent de moeilijkheden bij de Stichting Radio-Nederland' in Over gangstijd wordt nader gemeld, dat het tegenwoordige kabinet bij zijn optreden een aantal moeilijkheden in" de stichting aantrof, die een ingrij pen noodzakelijk maakten. Het vorige kabinet had den Radioraad reeds in geschakeld en hem verzocht ter zake een advies uit te brengen Inmiddels zijn de moeilijkheden in de Stichting in een acuut stadium ge treden en is onverwijld ingrijpen noodzakelijk geworden, zoodat de re geering verplicht was zich met spoed over te nemen maalregetën ie bera den, Bij dit beraad is een bepaalde gedachte omtrent een reorganisatie van het tijdelijke radiobeslel m con- creten vorm gegoten, terwijl den voorzitter der Stichting machtiging is verleend hierover contact met de be staande omroepvereenigingen op te nemen Dit overleg is nog gaande en over het resultaat daarvan zal de Radio- raad in de gelegenheid worden ge steld zich op korten termijn uit te spreken, waarna de regeering een be slissing zal nemen. In hqt derde kwartaal van 1946 zijn wegens prijsvoorschriften 14.418 processen-verbaal opgemaakt en e®n bedrag van f 2.918.000 aan boeten op gelegd. Ij* regeering zal ten spoedigste een wijziging in de staatsinstel- lingon-van Suriname en Curasao bevorderen, voor zoover die voorhands zonder grondwetswijziging kan geschieden, zoo heeft minister Jonkman in een brief aan de Staten van beide gebieds- deelen medegedeeld. T N afwachting: van de Rijkscon- ferentie zal, mede door een soe pele en vooruitstrevende interpre tatie van de bestaande bepalingen worden gestreefd naar uiterste ontwikkeling van de wettelijke mogelijkheden. In de eerste plaats zal een zöo spoetfig mogelijke, uit bouw van een gezonde decentra lisatie worden bevorderd, opdat ["Teuilieton j verhaal uit hef jaar 1945 door Frank Anders Van het huis stond alleen nog een deel van den achterwand en daaraan hing een waschtafel en een radiatör van de centrale verwarming. Toen ik op de plaats stond, waar eens het voorportaal was. drong het tot mij door, dat er iets vreemds aan dit huis was. Maar ik was zoo opgewon den cn ik had zoo'n haast om in deze uïne door te dringen, dat ik mij nauwelijks rekenschap gaf van de dingen om mij heen Totdat mijn blik weer gleed langs die dwaas in de lucht hangende waschtafel en ik plot seling merkte, dat het behang van de eerste verdieping de tweede en de zolder waren van 't huis afgescheurd mij volkomen onbekend voor. kwam Dit was licht, gebroken wit. zou een behanger zeggen en Marja's kantoor had zacht groen behang. Ik was er niet vaak geweest, maar ik wist zeker, dat ik er nooit een wasch tafel had gezien. Eerst toen ik onder een zware balk was doorgekropen en op de gang kwam, welke langs den muur van het aangrenzende huis liep, merkte ik in het verkeerde huis te zijn. Marja's kantoor moest hiernaast zijn. Juist toen ik wilde omkeeren. zag ik aan het einde van den gang een deur, die een verbinding met het kantoor moest zijn. Die deur stond op een kier en er lag puin tegen aan. Toch kon ik mij erdoor wringen en inder daad stond ik nu in het huis, waar in Marja werkte. Ik had die deur nooit eerder gezien, maar dat was te verklaren, want zij kwam aan dezen kant uit m een nis onder het trappen huis en die was altijd afgesloten ge weest met £en dik gordijn. Hier stond geen waschtafel en het behang was groen, al was het harder groen dan ik mij had voorgesteld Ik holde de trap op naar de achterka mer op de eerste verdieping, waar Marja's kantoor was. Maar in de ka mer was niemand. Op de bank onder het raam lag een opengeslagen boek Ik nam het óp en zag. dat het „Ge vleugelde Pharao" was en dat las Marja Zij moest niet lang geleden hier geweest zijn, want het boek. waarin zij bezig wa?, nam zij altijd met zich mee. Naar huis en naar kan toor. waar 'zoo weinig te doen was, dat, ZU er veel kon lezen. Ik besloot de oude concierge-vrouw op te zoe ken. In dc gangen floof ik en riep, maar er kwam niemand Eindelijk vond ik het vrouwtje in de keuken Zij zat zielig op een kruk ineengedoken, de handen in de schoot en het hoofd voorover gezakt. „Zoo geschroken", riep ik opgewekt om haar wat °P te vroolijken. Zij antwoordde zonder mij aan te zien- „Ach. meneer, die ellendige bom men ook; ze maken een mensch ge woon kapot Ze begon te huilen. „Wie woont hiernaast?" vtoeg ik om haar bezig te houden. ..Meneer Wie-wie-wieshaan", sta melde zij. „Wat? Wieshaan? Die Duitscher?" Ze knikte De gedachten warrelden eensklaps in mijn hoofd Ik schudde de vrouw bij haar schouder. Vragen bestormden mij. „En die tusschendeur? Was die er allang? Werd die gebruikt?" Zij knik te weer. „Door wie?" „De juf-juffrouw", snikte zij ..Marja?" „Ik heb de juffrouw zoo gezegd, dat-dat ze het niet moest doen. Maar ze-zc deed het toch". „Waar is ze nu?" vroeg ik onge duldig ..Daar!" Het vrouwtje maakte een onbestemd gebaar „Toe, toe. waar?" riep ik en ik schudde haar door elkaar „Hiernaast", bracht zij met moeite uit. „hiernaast, onder het puin!" En toen viel zij flauw Wordt vervolgd). door verdere inschakeling van de ingezetenen in het plaatselijk be stuur de onmisbare grondslagen van staatkundigen vooruitgang en ordening op democratische leest zullen worden vcrste\igd. Wijzigingen in bet kiesrecht en de samenstelling der volksverte genwoordiging zullen worden voorbereid. In het bijzonder .z^al worden onderzocht boe de groote massa, die thans nog geheel bui ten het politieke leven staat, op verantwoorde wijze kan worden vertegenwoordigd. Minder inmenging De verhouding tusschen gouverneur en volksvertegen woordiging zal zoover worden gewijzigd als met het bestaan de artikel 62 van de Grond wet vereenigbaar is. Hiermee zal een beperking van de in menging der Nedeiiandsche wetgevende organen gepaard gaan en een uitbreiding van de plaatselijke bevoegdheden. Er zal. zonder voojruit te loopeii op de te zijner tijd te ontwerpen Rijksstructuur, naar een beter contact met Suriname en Curasao worden gezocht. Tenslotte zal de grootste aandacht worden ge schonken aan de versterking van de geestelijke, economische cn so- naamsche en Curagaosche samen leving. Zaterdag is de eerste nieuwe brug over het Twente-Rijnkanaal bij Delden in gebruik genomen. De advocaat-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof te Rotterdam heeft de doodstraf geëischt tegen den 32-jarigen binnenhuisarchitect D. J. N Slaaf, die deel uitmaakte van exe cutie-pelotons. Extra textiel voor getroffen gebieden Woensdagavond, 23 October za de minister van Economische Za kon, dr. G. W# M. Huysmans. om S.05 uur over beide zenders een radiotoespraak houden, waarbij hij inededeelingen zal doen over extra text iel voorzieningen voor de noodlijdende gebieden. STADSNIEUWS PANOPTICUM VAN POPPEN Beide zalen plus de geheimzinnige crypt uit d'Oude Lanteern lijken her schapen in een panopticum, waar men stap voor stap de grilligste ontmoe tingen beleeft Zoo juist hebt ge een geanimeerd onderhoud gehad met een Turks che danseres de verleidster! of ccn roodhuid stapt parmantig op u af cn laat de veeren van zijn hoofdtooi trillen op de lucht Maar ziet daar loopt uit een smalle nis een langstaartig wezen met grimmi- gen insectenkop De zwarte knoopen van oogen (of beter: oogen van knoo pen) puilen een eindweegs naar bui ten cn je wijkt voor deze personifica tie van den onderkruiper onwillekeu rig ecn Paar Passen opzij Trouwens, er zijn meer personage?, met wie 't kwaad kersen eten zou zijn. denk aan den geest van het Woud, het listig opgestelde oorlogsmonster, dat dreigt u te bespringen of het monster van Middclharnis. Harry v. Tussenbroek, de schepper van al 'deze wezens, poppen cn mario netten houdt van diabolische en demonische, zelfs van macabere figu ren. Zie zijn knekelballet, uit skelet ten samengesteld vrijwel geheel naar de fantasie heft het griezelige op tot geest en gratie. En hij heeft vele pij len op ziin boog Wat een schoone stilte in de Indische amuletfiguur, wat een brillant pracht is de Blauwe Vogel, wat een knappe suggestie van de aquarium-bevolking 't Is elf jaar geleden, dat v Tussen, broek, den toovennaar met vodden cn lorren, voor 't laatst exposeerde Ik heb wel eens critischer over zijn work gestaan dan thans. Heb ik toen niet juist gezien of is zijn naar 't wecke en melodramatische neigende raffine ment toch peziger geworden? In elk geval' mijn saluut! Ook voor het verrassende arrangement! C. A. S, Neptunus 2DKR 2 (dames Daar D.K.R. Maandagavond slechts met 6 spelers opkwam viel Brits van Neptunus bij hen in. I f ij was het die D.K.R. cle leiding gaf, nog voor de rust bracht de mid voor van de gasten den stand op 2—0. Hoewel Neptunus in de 2e helft een klein overwicht had Kwam het niet tot doelpunten. AZ en PC 3—UZSC 5 Het was v. d. Wijngaarden di AZ en PC al spoedig de leiding gaf. Uit een vrijen worp kwam de gelijkmaker. Nog voor de rust brachten de l liechtcnaren den stand op 2—1. Na hel wisselen was het opnieuw v. d. Wijngaar den, die voor AZ en PC scoorde. P. Mtillcr bracht den stand op 32. Dezelfde spelers vergrootten den voorsprong. UZSC is dan weer aan de beurt cn slaagt erin niet twee goede doelpunten, den stand op 4—3 te brengen. Even voor 't einde scoort Hoege den ge lijkmaker -11. Neptunus 3D.K.R. 3 Na gelijk opgaanden wedstrijd wisten dc Nept.unue-dames vlak voor 't einde 't eenige doelpunt te scoren. Acht maanden voor diefstal van een radio Voor het ontvreemden van een ra diotoestel zag dc chauffeur H K„ wonende alhier, zich door de Meer voudige Kamer veroordeeld tot ecn gevangenisstraf van 8 maanden. De eisch was één jaar met aftrek. W. de B grondwerker te Leeuwar den. die den diefstal, in tegenstelling met, K., ruiterlijk had bekend, werd tot 6 maanden celstraf veroordeeld. Gevonden voorwerpen Bij de politic zijn de volgende voorwerpen aangegeven. 1 duo, ceintuur Lipssleutel no. 46; grijs kinderwantje, nieuw boek. pak. je klecding, portefeuille met bank papier, gecombineerde tabakskaart. 2 paar heeren handschoenen, rozen krans in etui portemonnaie. Kerkelijk voorbereidend exa men: P. de Vries, Amersfoort. In. Zürich is bij de restauratie van een woonhuis onder een laag gips een wandschildering uit de 14e eeuw ontdekt, met tafereelen uit het burgerleven van dien tijd. "pP R wordt den laatsten tijdün de Engclsche pers (cn dus ook. in de pers van dc heele wereld) nogal aandacht gegeven aan ecn plan, dat zou bestaan om do voornaamste verdedigingsbases van het Britschc Rijk te verplaat sen van het Oostelijk hekken van de Middcllandsche Zee naar de Oostkust van Afrika, dus van Egypte, Palestina en Cyprus naar Ivonya en Tanganjika. Volgens do Observer zou dit plan door de Commissie voor Defensie uit het Britschc kabinet tezamen met de chefs van de staven serieus be studeerd zijn. Het valt niet te ontkennen, dat do-voordeden van een dergelijke verplaatsing van de Britsche stra tegische steunpunten ook den niet-desKundige in het oog sprin gen. Dat Egypte hiervoor niet lan ger kan dienen, waar dc Engel- schen zelf bereid zijn dit land op te geven, spreekt vanzelf. Of Pa lestina daarvoor in dc naaste toe- kortisfl een vervanging kan blij ven, is zeer dc vraag. Er bevinden zich maar 3 divisies in dit land cn het is te weinig uitgestrekt, om ze aanmerkelijk tc versterken In Irak zijn zelfs niet meer dan 10.000 man gestationneerd en men weet in Londen, dat dc regecring van Bagdad ieder oogenblik do herziening van bet Engelsch-Irak- sche verdrag aan de orde kan stel len en dus op een vertrek van die troepen kan gaan aandringen." Duidelijk is bovendien, dat al deze steunpunten, Cyprus en Malta in cluis, in geval van een oorlog, on middellijk geïsoleerd komen te liggen en niet behoorlijk geravi tailleerd kunnen worden. r^)E nadeden ervan ziin echter niet minder duidelijk. Wij wijzen alleen maar op het feit, dat de Britschc politiek strate gische steunpunten ziin niet al leen militaire factoren, maar evenzeer politieke hierdoor het geheele Midden-Oosten zou prijs geven. met dc aan zekerheid gren zende waarschijnlijkheid, dat on middellijk een andere'macht, in casu de Sowjet-Unie of dc V.S., ecn poging zou doen dc vrijgeko men plaats in te nemen. De groote vraag is natuurlijk: is het Londen honderd procent e-nst met dit plan of zit er in al die bekendheid, die er de laatste weken aan wordt gegeven, ook zoo iels als een politieke manoeu vre. Wij meencn, dat deze laatste mogelijkheid zeker niet over liet hoofd gezien, moot worden. Of is hot puur toeval, dat al liet ge schrijf hierover is begonnen vlak na president Truihans op zoo'n ongelegen oogenblik herhaalden eisch, om onmiddellijk dc immi gratie naar Palestina te hervat ten. In Engeland is deze stap van Truman waarin men wel te recht allereerst een manoeuvre voor de a.s. verkiezingen in de V.S. heeft gezien hoog opgeno men als een aanval in den rug van Engeland. Welnu, volgens ons. laat Londen thans zien, dat dit spelletje door twee kan worden gespeeld. Dc Amerikanen hebben zich dc laatste maanden ver vooruit gewaagd in de Middel- landschc Zee, zij zijn b.v. op dit oogenblik druk bezig dc Turken zeer actief te steunen en hoe zou hun positie worden, wanneer En geland in het Midden-Oosten nu eens niet meer meedeed? En is dit nieuwe Britsche plan niet een prachtmiddel om dit de Amerika nen aan het verstand te brengen? Men zou kimden zeggen, dat do règeering-Attlee, na haar ervarin gen met Wallace en Truman, de Democraten als hopeloos heeft opgegeven cn nu het hare er toe wil bijdragen, om de Republikei nen aan dc macht te brengen. Lp N dan zit er o.i. nog iets an- dors in dit Britsche plan: het is ook zeer geschikt, orn de Ara bieren aan het denken tc brengen* Wan: de Arabische liga met aan hang moet niets hebben van de Sowjet-Unie cn ook dc sympathie voor dc Amerikanen is door Tru- mans optreden een heel eind in haar tegendeel veranderd. Op hen moet het Engclsche plan dus wel Ie uitwerking hebben van ecn dreigement; zij kunnen niet wen- schen, dat het wordt uitgevoerd* En zou dit hen niet toegevender kunnen stemmen, b.v. inzake Pa lestina? l Ja, dc Engelsclïcn hebben het met het aan de orde stellen van dit plan nog niet zoo gek beke ken. Is het ernst cn wordt liet uit gevoerd. dan kunnen zij er bepaal de groote voordeden en het ver werven van bepaalde sympathieën in de wereld mee Verwachten en als het niet wordt uitgevoerd, dan hebben zij er minstens zoo veel voordeel van en instemming mee. Dezer dagen werd in den foyer van den Stadsschouwburg te Zurich officieel de Zwitsersche Theaterschool geopend. rzn-v.: rvir;.: t - -t vvn-; Kouder Van Dinsdagavond tot Woens- 'j dagavond: Aanvankelijk zwaar n bewolkt met voornamelijk in het p Zuiden van het land hier en daar nog eenige regen, later brekende j1 bewolking Daling van tempera- tuur_ Matige, tijdelijk krachtige 5 i wind tusschen Noord-Cost Zuid-Oost Zon op 7.15, onder 17.53; maan - op 3.57. onder 17.11

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1