DAGBLADVOOR AMERSFOORT Leiders van dump te Deelen gearresteerd of ontslagen Bevin verwacht spoedig oplossing in Indonesië N' Rusland deporteert arbeiders uit Eerlijnsche fabrieken Politieke besprekingen begonnen Soedirman mocht niet naar Batavia Uitgesloten studenten mogen weer gaan studeeren Tienduizend mijnwerkers hebben gestaakt arja is dood Wat denkt U ervan? Diefstallen en knoeierijen zonder einde De dump in Deelen AssembléederUNO opent vandaag T|e ministers van Onderwijs. Kunsten cn Wetenschappen en van Landbouw. Visschcrij en Voedselvoorziening hebben een wijziging in de studenten-bcoordcelingsbcschikking aangebracht, waardoor het voor dc meeste uitgesloten studenten weer mogelijk zal zijn hun studies aan dc verschillende universiteiten te hervatten. Britsche troepen worden voor eind November teruggetrokken M„ Voorloopig Ned. elftal samengesteld Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 23 October 1946 Nr. 475 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Na de capitulatie van het Duit- sche leger zijn duizenden Cana- deesche vrachtwagens, luxe outo's, motorfietsen en velerlei ander ma. teriaal opgeslagen op het vliegveld Deelen bij Arnhem Dit transport materiaal zou gebruikt worden om industrieën en particulieren, die dringend om guto's verlegen zaten, uit den nood te helpen De leiders van deze „dump" hebben echter fi dc Rijkspolitie schoon schip maakt in de autodump „Deelen", j waar groote hoeveelheden Canadeesche legerauto's bijeen waren gebracht, blijkt dat bij de knoeierijen met deze auto's zelfs j personen uit dc hoogste leiding betrokken zijn. Steeds groeit de oogst van achterhaalde gestolen goederen: tientallen jeeps en j vrachtwagens in alle gewichtsklassen, tal van luxe legerauto's, meer dan veertig complete motorfietsen, ontelbare binnen- en buitenbanden voor auto's en motorfietsen, allerlei onderdeden en gereedschappen worden binnengebracht. Op enkele uitzonde- E ringen na is de geheele leiding achter slot en grendel gezet of 5 grootendeels gehandeld" en ge- ontslagcn. knoeid in hun eigen belang. Zoo is de hoogste chef van Deelen. de algemeen gevolmachtigde van don minister van financien, inspecteur van registratie en domeinen ontslagen op vermoeden van verduistering Zijn plaatsvervanger is gearresteerd, ook óp grond van verduistering. Een eer ste luitenant, die aanvankelijk optrad als gevolmachtigde van den minister van Oorlog en daarna als de burger lijke verkoopleider van Deelen, is eveneens gearresteerd Ontslagen is: de technische admini- stratieleider van de dump. verdacht van medeplichtigheid aan diefstallen. Verder is gearresteerd de chef van de taxateurs m dienst van het rijk. die tot taak had om de prijzen van het dumpmateriaal vast te stellen Hij wordt beticht van ontrouw cn ver duistering Ook de personeelchef is gearresteerd wegens diefstal. Vervalschingen Het onderzoek in deze zaken duurt nog voort, zoodat nog geen definitieve gegevens ter beschikking staan. Het staat echter wel vast, dat de meesten van deze leidende'personen op groote schaal auto's, motoren en ander ma teriaal uit de Deelensche autodump verkwanseld hebben en de knoeie rijen met vervalschingen van boeken en facturen hebben gedekt 'Er is thans een nieuwe chef benoemd, ter wijl de bewakingrmaatregelen voor de zooveelste maal zijn verscherpt. Hoe verdurven de sfeer in en om de Deelensche autodump was blijkt wel hieruif dat nog dezer dagen bij de dagelijksche controle van de ar beiders die in de dump werken, groóte hoeveelheden materialen, zoo als autobinnenbanden, moersleutels, carburatoren en dergelijke artikelen door de rijkspolitie bij visitatie in be slag zijn genomen Ook werden enkele dagen geleden nog twee 3-tons vracht auto's uit de dump gestolen, waarvan er inmiddels al weer één in Rotter dam kon worden opgespoord. |j jitsche technici en arbeiders in dc elcctriciteitsbcdrijven uit den Oostelijkcn sector van Berlijn zijn op bevel van de Sovjet-autoriteiten, met medewerking van dc Duitschc politie, opgepakt cn in Oostelijke richting weggevoerd. Dp age tn een e vergadering vaji dc UNO zal vandaag in New York hij. eenkomen pnt haar wcrkzaarnlicdeh tc hervatten. President Truman zal zich met een rede. die /25 minuten zal duren en door de radio-organisa ties over de geheele wereld zal wor den uitgezonden, tot de afgêvaardi den der 51 vereenigde naties lich ten cn daarna de vergadering ope nen. Een uitgebreide agenda met vele hachelijke punten staat dpn afgc vaardigen te wachten. Van Australië is een ooi stel gekomen om het reeds van vele kanten aangeval veto.rechi te wijzigen of af te schaf fen. Besprekingen ever dit onder werp zullen echtej-. naar men aan neemt op con lipftig verzet van Sov jet-Rusland stuiten. Een andere ne telige kwestie levert, de kwestie van de aanwezigheid van vreemde troe pen in UXO-lnnden op. die np ver zoek van de USSR op de agenda is geplaatst. Voorts zullen verkiezingen wor. den gehouden voor den Veiligheids raad, en komen de codificatie van het volkenrecht de trusteesliip.ver- dagen en hef vluchtelingenvraag stuk aan de orde. Nieuw distinctief voor OVW-ers in Indonesië In een dagorder van den minister van Oorlog is bekend gemaakt dat oorlogsvrijwilligers en andere mili tairen. die vóór 1 October 1946 in Indonesië aan land zijn gegaan ge- reehfigd zijn tor een bijzondér on. derscheidingsteeken te dragen op den rechtermouw en bestaande uit een khakiklcurigc patch, waarop in gec| geborduurd de letters O.V.W., gedekt door een koninklijke kroon. Het ouderscheidingsteeken is niet bestemd voor de Zeven December, divisie. J ongeren-organisatie der K.V.P. In de tweede vergadering van den partijraad der K.V.P.. die op Zaterdag 9 November in liet Jaar- beuisgeboüw te Utrecht wordt geuouoen zal het reglement van de 'onqci cn organisatie der partij wo"den vastgesteld. I:i dit reglement wordt als doel .vermeidt: het vormen der jonge ren ti l goc-Ji leden der K.V.P. en daarmee tot goede burgers van den Nederlandschen staat. De le den zijn georganiseerd in afzon derlijke afdeclingen. die tot krin gen samgevoegd worden. De voor zitters dezer kringen zullen den jongerenraad vormen. De leef tijdsgrenzen zijn vastgesteld van IS tot 30 jaar. Op Donderdag 31 October zal in ons land de Wereldspaardag voor het eerst na de bevrijding weer worden gehouden DE Amerikaansche autoriteiten hebben bevestigd, dat de depor tatie der arbeiders en hun gezinnen voortgang vindt, maar de_ reden en hun bestemming werden "niet ont hul J. S.P.D. protesteert De leiders der Sociaal.Democrati sche Partij zi.in te Berlijn bijeenge komen cn hebben een resolutie aan genomen. waarin geprotesteerd wordt tegen de deportaties. In de resolutie wordt verklaard: „Den dag na de verkiezingen rijn ervaren arbeiders m de Sovjet-zóne iiit hun huis gehaald, tegelijk met hun gezinnen en huisraad om tegen hun zin elders aan hef werk te wor den gesteld De Sociaal-Democrati sche Partij beschouwt deze maatre gelen als een inbreuk op de men- schelijke rechten en liet principe van liet internationaal recht." ..De Sociaal-Democratische Partij zal niet werkeloos blijven, wanneer er maatregelen in Duitschland wor den genomen, die onlangs nog door Je vonnissen te Xe uren berg voor de geheele wereld zijn «veroordeeld. De partij zal alle wapenen die de wer kende klasse ter beschikking staan, gebruiken om de rechten der ar bei. ders te verdedigen." Windsor-juweelen per vliegtuig vervoerd? Volgens een correspondent van liet blaJ ..France Soir" zou een boer uit A1 gold (departement Finistère). toen hij een sportvliegtuig. dat bo ven zijn akker vloog, gadesloeg ge zien hebben dat op een gegeven oogenblik een cylindruche bus ailn een parachute werd uitgeworpen. Toen de bus tegen den grond smak te sprong zij open en de boer zou glinsterende voorwerpen waargeno. men hebben. Hij spoedde zich daarop naar de plek maar twee mannen die zich achter een lieg verscholen had den waren er het eerst bij namen al les mee en weinige oogenblikken later hoorde de boer de motor van een auto aanslaan. S.P.D. behaalde 48.7 der stemmen Dc ófTfcieelc uitslag van de Ber- I ij nsche gemeenteraadsverkiezin gen over de vier sectoren is gis teravond bekend gemaakt. Zij luidt: Soc. Democraten Christen-Dcmocr. Soc. Ecnlieidsp. Eiber. Democr. Ongeldig 909.170 454.202 405.992 192.527 39,164 (48.7%) (22.1%) (19.S%) 9.4%) Prins Bernhard verlaat het ziekenhuis Prins Bernhard. die wegens maag klachten eenige dagen ter observatie in het Stads- en Academisch zieken huis te Utrecht was Opgenomen, is gisteren naar het palcis Socstdijk te ruggekeerd. Bij het onderzoek werd geen afwijking gevonden waardoor operatieve behandeling noodig zou zijn. Dc eerste bijeenkomst van de leden van de commissie-generaal cn de Indonesische delegatie ter 'behandeling van politieke pro blemen is gisteren te 17.00 uur plaatselijken tijd ten huize van Sjahrir begonnen. Lord Killcarn was hierbij niet aanwezig. De vergadering heeft ruim een uur geduurd. Er werden inleidingen cn beschouwingen gehouden. Het optreden van een Neder landschen officier heeft vertraging gebracht in de onderhandelingen over den wapenstilstand Toen generaal $oedirman, op wiens aankomst te Batavia wordt gewacht, met zijn escorte van dertig man T.R.I.-soldaten de geallieerde zone wilde binnengaan, weid hem door een officier van de A.F N.E.I. mede gedeeld. dat gewapende leden van de T.R I. den toegang nog met is toege- staan. Na'een telefonische bespreking met het hoofdkwartier te Batavia werd den generaal later een «compromis voorstel gedaan, dat hem onder eeni ge voorwaarden toestond met zijn escorte de bezettingszone binnen te gaan, maar Soedirman weigerde de voorwaarden te accepteeren en is naar Djokja teruggekeerd Meer verzet in Palestina Stemgroep verklaart „mijnenoorlog" De uitgevers van Joodsche dag bladen in Palestina hebben een verklaring van de Joodsche extre mistische Stemgroep ontvangen van den volgende inhoud: ..Wij zijn een ..mijnenoorlog" begon nen Op alle wegen in Palestina zullen wij mijnen leggen, maar voorzorgsmaatregelen zijn getrof fen. dat deze alleen onder Engel- sche militairen voertuigen tot ontploffing komen en dat Ara bieren noch Joden gevaar loopen. Grenscorrecties ook in de Eerste Kamer Vrijdagmiddag om 2 uur zal ook in de Eerste Kamer, die in besloten zit ting bijeenkomt, dc regeering cen ver klaring afleggen over de voor te stel len grenscorrecties Görings geheime wapen In deze patroonhuls had Goering de ampul cyaankali verborgen waar- mee hij de bewakers van de gevange nis te Neurenberg om den tuin leidde. De aanvangsdata der uitsluitings termijnen, die voor de rijksinstellin gen van hooger onderwijs (Gronin gen uitgezonderd) tusschcn 8 Augus tus en 24 September 1945 vielen, zijn nu uniform op 5 Mei 1945 vastgesteld Een algemeenc verkorting der uit- sluitingstermijnen van 3 tot 4 li maand is hiervan het gevolg Omdat bovendien is bepaald, dat de studenten, wier uitsluiting op 5 November 1946 of eerder eindigt, zich reedsuu mogen laten inschrijven, zijn de rijksuniversiteiten en hooge scholen voor allen, die voor met lan- De Britsche regeering zal haar best doen om i een regeling in Indonesië te bevorderen, zoo zei Bevin in zijn met spanning tegemoet geziene Lagerhuisrede gisteren. Ik hoop dat dc aanwezig- heid van de Nederlandsche commissie-generaal j in Indonesië tot een regeling zal leiden. In ieder geval zullen uiterlijk 30 November dc Britsche I troepen uit Indonesië worden teruggetrokken (toejuichingen) en ik heb alle hoop, dat op dien datum reeds een regeling bereikt is. BEVIN Het Russische verzoek om een basis aan de Dardancilen WERELDOORLOG II heeft zulk een ellende veroor zaakt, zoo vervolgde Bevin, dat indien men een volgende cata strofe wil voorkomen, de geheele wereld ecu nieuwe regeling op zeer brcedc basis zal moeten tref fcn. Een van de grootste fouten, die do vredestichters na den eersten oorlog maakten was het negeeren van de Russische positie. Indien men deze vergissing niet had be gaan, had. naar men vrij zéke kan aannemen, de tweede wereld oorlog voorkomen kunnen wor den. Ik ben niet zonder hoop, dat bij de komende ontwikkeling be grip zal komen en het zal niet de fout van de EngMsclte rogeering zijn, indien dit begrip niet komt. II> EVIX gaf vervolgens een overzicht van liet Britsche beleid op de verschillende brand punten der wereldpolitiek. Over de Dardanellen-kwcstic zei hij: Thuis bezorgd per vliegtuig Hoewel de staking, die de Algcmccne Bond van Werkers in het ^Mijnbedrijf als protest tegen het uitblijven van een beslissing over het voorstel tot loonsverhooging voor den tijd van 24 uur geproclameerd^ had. geen algemeen karakter droeg, heeft toch cen derde deel der arbeiders van «Ie morgenploeg en zelfs 55% van de middagplocg aan den opioep gehoor gegeven. Een evengroot percentage arbeiders van de avondploeg liet verstek gaan, zoodat over don geheelen dag be rekend rornl 50% van de 20.000 ondergrondsghe werkers den arbeid had neergelegd. De staking is in ieder opzicht rustig verloopen, er J.ebbcn zich nergeps incidenten voorgedaan. Omtrent het verlies, dat de pro ductie van kolen door deze sta king heeft geleden, zijn nog geen officieelc cijfers bekend. De pro ductie per werkdag van de.Neder landsche mijnen bedroeg in Sep tember gemiddeld 30 millioen k.g. per dag. Nu ongeveer 50% der ondergrondsche arbeiders ge staakt heeft, mag, naar ruwe schatting, aangenomen worden, dat gisteren 15 millioen k.g. min der is boven gebracht. Hedenmorgen zijn alle arbeiders weer normaal aan het werk ge gaan. Een nieuwe auto, bestemd voor cen cliënt te Guernsey, werd binnen vier uur tijd door de Nuffield fabriek te Cowley (Eng.) met het nieuwste vrachtvliegtuig Miles Aerovanafgeleverd. De auto wordt in het vlieg tuig gelgden (pm) (Teuilieton verhaal uit het jaar 1945 door Frank Anders ARJA in het huis van Wies- hahn? Wat deed hij hier? Waarom had zij mij nooit verteld.dat deze sluwe Duitsche politieman naast haar kantoor woonde? En die tus- schendeur Wat was er met Mar. ja? Een oogenblik kwam de gedachte aan verraad bij mij op. Ik wilde het echter niet gelooven. Door de vefbindingsdeur ging ik terug naar het vernielde huis Ik baande me een weg door het puin naar het achterste gedeelte, waarin, dank zij den muur, die nog stond, tenminste eenig verband scheen Aan den straatkant was het één puin hoop. die enkele meters hoog lag. Al leen in de gang was het mogelijk een doorgang te zoeken naar de ach terkamer Toen ik. door de lijst van een groote. gebroken spiegel, deze kamer in kwam, vond ik Mar ja. Zij lag onder een hooge st«len dossier kast, die mei een uitgeschoven lade op den grond rustte. Kast en lade hadden met den grond een driehoek gevormd, waarin Marja lag. be- schernjfl door de stalen vlakken Een van haar beenen stak er onder uit, bekneld door een dikken balk en een omgevallen tafel. Aan den schoen zag ik meteen, dat Marja hier lag. Ik moest om het stalen gevraate heen zien te komen Teneinde haar te kun nen bereiken Hei ging. zij het met moeite, want bij elke beweging kwa men er steenen omlaag en ik was bang dat de kast zou gaan schuiven Ik riep niet. ik durfde de stilte in dezen chaos van brokken steen cn kalk. versplinterd hput en vernielde meubelen, niet te verbreken. Leefde Marja nog? Ik bereikte tenslotte den anderen kant, na als laatste obstakel de verwrongen radiateur van de cen trale verwarming uit den weg te heb ben geruimd Toen pas kon ik een blik op haar werpen. Zij sloeg de oogen op toen jk mij over haar heenboog Het wafê net als of zij schrok: zij maakte met de rech ter hand een afwerend gebaar Ik zaa dat haar kleeren met bloed be. vlekt waren en dat zij een ernstige wond in de borst had. Hier kon zij niet blijven, want ik wist niet of die kast nog lang op de uitgeschoven lade zou blijven steu. nen. Alleen kon ik het stalen gevaar- I te onmogelijk verplaatsen Nu ik wist I dat zii nog leefde, begon ik als cen bezetene te werken. Eerst moest de balk worden weggeruimd om Mar- ja's beenen te bevrijden. Het viel niet mee. want om beweging in dien balk te krijgen moesten eerst ver schillende andere obstakels worden verschoven Ik zwoegde als een paard. Eindelijk had ik den balk vrij. Toen zette ik mij met beide beenen schrap en trachtte hem omhoog te trekken. Mijn krachten waren echter niet toereikend; ik voelde, dat ik den balk niet lang zou kunnen houden. Laten vallen was ook niet mogelijk En Marja had niet de kracht om haar beenen in te trekken; overigens drong het nauwelijks tot haar door, dat ik bezig was haar te bevrijden. Hulpeloos keek ik rond. maar zag alleen een omgevallen stoel Als ik dien onder den balk kon schuiven, was ik Pen stuk verder Maar nie mand kon helpen Ik zakte hèel voor zichtig jn mijn knieën door en liet den balk op mijn dijen rusten De druk van het zware stuk hout was zoo erg. dat ik een lichte duizeling voelde opkomen. Maar het was snel voorbij, want nu ik mijn handen en kele seconden vrij had, kon ik juist den stoel grijpen en dien onder den balk duwen De stoel hield Marja was bevrijd (Wordt vervolgd) I Wij krijgen hoeden De Nederlandsche regeering heeft in Italië 50.000 heerenhoe- i den gekocht. Veertigduizend zijn j reeds gearriveerdde re t volgt spoedig. Het grootste deel zijn ,'haarvilthoedcn", die niet minder dan f30.— tot f50— zullen kos- i ten: de andere zijn vrij goedkoope wolhoeden De dames zijn niet verge'en! In Bc'g zijn 25 000 dameshoeden ge. kocht, die in drie prijsklassen in den handel zullen worden ge- 1 bracht De gemiddelde prijs zal ongeveer een tien'je zijn Halve eindstrijd intergeallieerd voetbalkampioenschap in ons land? Naar wij vernemen zijn thans door militaire autoriteiten die zich op het gebied der geallieerde militaire sportgebeurtenissen be zig houden, besprekingen gaande om den voor Zaterdag a.s. te Lyon vastgestelden halven eindstrijd om het intergeallieerde voetbal kampioenschap tusschen Neder land en Engeland in Nederland te doen plaats vinden en wel op den vastgestelden datum te Rot terdam of Amsterdam. De Engelsche ploeg, die geheel uit professionals bestaat/, zou be reid zijn, den wedstrijd in Neder land te spelen. zou een ongeoorloofde inbreuk op de souvereiniteit van Tur kije ten gevolge hebben. Het verdrag van Montreux dient gewijzigd, maar dat moet in een internationale conferen tie geschieden. Als dc zenuw oorlog in deze is geëindigd zal de kwestie op veel gezonder basis kunnen worden behan deld. Japan: Wij rryoctcn cr voor zorgen dat de Japanners noch de middelen, noch de wil meer be zitten om liet pad dor agressie opnieuw te betreden. Wij willen een blijveuden vrede met Japan sluiten. Griekenland: Wij hebben ons best gedaan Griekenland weer op den been tc helpen. Wij zullen onze politiek van economi sche hulp voortzetten. Maar de buitenlamdscke inmenging in Gi'ieksche zaken moet ophouden. Wij zullen onze troepen zoo spoe dig mogelijk terugtrekken. Duitschland: De over eenkomst van Potsdam moet of in haar geheel worden na geleefd, of er moet een nieuwe overeenkomst komen. Wij zijn niet bereid de nadeelcn tc dra gen, wanneer de andere mo gendheden dat ook niet doen. Het land moet zoo spoedig mogelijk weer in» zijn eigen onderhoud kunnen voorzien. Wjj overwegen een grondwet die het midden houdt tus schen een onsamenhangende federatie van autonome staten en een gecentraliseerd een- heidsbestuur. Bevins rede kreeg de instem ming van de conservatieve oppo sitie. Ook in de Ver. Staten is de rede goed ontvangen. gcr dan 11* jaar werden uitgesloten, thans weder onvoorwaardelijk open gesteld Het effect van deze maatre gel is groot, omdat slechts 9 van alle uitsluitingen op langer dan 214 jaar is gesteld. Studenten, die zich *>t nu toe nog niet aan de beoordeeling hebben on derworpen. kunnen zich bij den rec- tor-magnificus aanmelden, die hun een formulier tcr invulling zal voor leggen Indien uit de verstrekte ge gevens blijkt, dat zij volgens de richtlijnen der eerste bcoordeclings- beschikking niet voor een uitsluiting van meer dan l'i jaar in aanmerking komen, kan de rector hen onmiddel lijk inschrijven zonder dat zfj voor dc studentenbeoordeelingscommissie behoeven te verschijnen. Met ingang van 1 November zal het mogelijk zijn radio-telefoni sche gesprekken te voeren met Chili, Paraguay. Peru en Uruguay. De Zuid-Amerikaanljes Naar de keuzecommissie van den Koninklijken Nederland schen Voetbalbond heeft bekend gemaakt, is het voorloopig Neder landsch elftal, dat Woensdag 30 October a.s. in Rotterdam tegen de militaire ploeg in het veld zal komen, als volgt samengesteld: doel: Kraak (Stormvogels); achter: Potharst en Van der Lin den (beiden Ajax) midden: Pauwe, (Fci.jenoord), Kuppen (Sitt. Boys) en De Vroet, (Feijenoord) voor: Fischer. (Ajax), Wilkes (Xerxes). Engelsman (Quick), Smit, (Haarlem) en Draeger, (Ajax). Res.: Van Kaalte (BI. Wit), Reijnen (NEC), Stoffelen (Ajax) cn Tijvers (NAC.). Met uitzondering dus van de rechtsbuiten, middenvoor- en links binnenplaats, waar resp. Holleman (VUCi. Roozen (Haar lem) en Rijvers (NAC) vervangen zijn, vormt dit elftal dezelfde ploeg, die in Mei j.l. den laatsten internationale wedstrijd in Ant werpen tegen de Belgen speelde. De niet-verkiezing van Roozen ligt voor de hand. daar Roozen deel uitmaakt van het militaire elftal en de K C. dus Woensdag de ge legenheid krijgt ck twee voor het officieele Nederlandsche elftal in aanmerking komende midden voor spelers in een wedstrijd te beoordeelen. De advocaat-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof te Amsterdam eischte legen den N.S.B.-er G J. dc Groot, die tientallen Joden aan den SD vei raden had en de schrik van de Jodenbuurt werd genoemd, de doodstraf. WAT denkt U van de Zuid. Amerikaansche sigaret? Wij hebben een aantal heken den en onbekenden naar hun ineening gevraagd. Hieronder laten wij er eenige aan het wo^rd: Eerste sigarenwinke lier: het is rommel. Als ze zon der lion verkocht konden worden, zouden de meeste menschen ze nog niet nemen. Het is gewone sigaren tabak uit Brazilië, waar ze sigaretten van gedraaid hebben. Tweede s i g a r e n w i n- keiier: De menschen willen ze niet hebben. Ze nemen liever siga ren. Ik denk dat die partij, nooit verkocht raakt. Zwarte handelaar: De De zwarte Z.-Amerikaantjes van de regeering zijn goedkoop maar niet te ronken. De „zwarte" Players van mij zijn duur maar lekker. Ik vind het een goede zet van het. Rijksbu reau. Ik hen eerst hang geweest, dat ze toch nog Engelsche sigaretten in den winkel zouden gaan brengen. Dan was mijn negotie kapot ge weest en ha l ik waarachtig werk moeten zoeken. Maar nu die Zuid- .Amerikaantjes er zijn valt. er voOr mij aan de Engelsche weer een hoop te verdienen. Een a r b e i d e r Tn den oorlog rookte ik eigenbouw uit mijn tuin tje. Die was beter. Nu heb ik geen eigenbouw meer. want ik had ge dacht dat het, niet noodig was nog zelf te gaan verbouwen. Voor „zwar te" Engelsche sigaretten heb ik geen geld en al had ik geU dan kocht ik ze nog niet. Het moet nu eens uit ziin met den zwendel, anders komen we er nooit af. ik rook nu maar si garen en als hdt niet anders kan maar de Zuid Amerikanen. .Te moet er van hoesten maar je wilt toch wat hebben. Het is niet veel gedaan, maar er komt in ieder geval rook uit. Eerste reiziger in den trein: Praat er niet van, meneer, liet is hor lit. Hoe krijgen ze liet in hup hoof IIk begrijp best. dat we geen deviezen hebben om ons alle maal ..Abdullah" te laten rooken, maar dit is toch wel een beetje heel erg. Ik scheid maar uk niet rooken. Misschien is dat wel wie bedoeling. Xee zwart koop ik niet. Dat kan ik niet verantwoorden tegenover mijn gezin. T w e e d 'e reiziger inden trein: Ik heb er één gerookt. De rest geef ik wég maar ik heb nog geen liefhehber» gevonden. Maar 1k rook er even goed om hoor. Ik moet straks in Amsterdam toch langs den Xieiiwcndiik Daar kun ie Engelsche krijgen te kust en te keur zóó langs de straat. Het kost wel een paar cen. ten meer maar zonder een sigaret kan ik niet werken. De schil 1 e ma n Ik rook zo buiten meneer. Dan proef je er toch niks van. Vertegenwoordiger Nederlandsche winke liers (plaatsvervangend voorzit, tei vakgroep op lan lelijke vergade. ling te Den Haag): Per maand wor den vijftij millioen sigaretten clan destien ingevoerd. Dat betcekent cen bedrag van tweehonderd mil lioen gulden per jaar. De staat ver liest er vijftig millioen gulden aan accijns aan. De Luckv Striko zou voor een gulden per pakje in den winkel verkocht kunnen worden. Nu zitten we opgescheept met deze zwarte sigaretten van 48 cent. Zoudt u niet zeggen dat het Rijksbureau voor tabak incompetent is? Zou het geen tijJ worden dut aan het hoofd van het Rijksbureau andere men. schen komen te staan? Kouder Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te De Bilt. Aanvankelijk nog zwaar be- wolkt, later brekende bewolking J Hier cn daar nog regen of mist j 1 vooral in het Zuiden van het land Meest matige wind uit Oostelijke richtingDaling van temperatuur, j Zon op 7.75, onder 17.53; maan J op .7.57. jndcr 17.11 inijmiiniimiiiiiiiiiiiiiniiuiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1