DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Snel procedeeren, streng straffen en geen medelijden ~isJk Amerika zal de UNO met alle middelen steunen Conflict tusschen Avro en Radio-Nederland D Extra textiel voor de getroffen gebieden Productie van Philips bijna op normaal peil Zwarte Pieten hebbers maling aan hooge boeten Nog meer zwart het resultaat TRUMAN_ OPENT ASSEMBLEE Geen geld meer beschikbaar voor losse medewerkers Sigarettenactie van N. V.H. voor een deel der kosten Groote taak bij den export De nieuwe bonnen Volgende week zoo mogelijk cacao Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs, 0.31 per week of 4._ per kwartaal Lcsse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Donderdag 24 October 1946 Nr. 476 6e Jaargang Red. en AdmSnouckaertlaan 7, Amersfoort Xelef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER of laas. Is die hoop. dan doen ze nop meel" zwart, dal is 't heele resultaat! 't Is een miserabele boel hoor!" Hij draait zich om en drentelt na een korten groet verder, zijn wijk in. zijn wijk waai het zwart ziet in letterlijke en figuurlijke beleekenis. In het Nederlandsr.hp recht is „hoor en wederhoor" een goede gewoonte En ik heb me er aan gehouden. Al spoedig vond ik een slachtoffer. Een slungelig jong- mensch legen een vensterbank Als een zak hangt zijn colbertje om zijn magere schouders. Een geel-bieek gelaat met schichtige oogen. de onvermijdelijke cigaret bungelend tusschen de lippen. We zochten een kroeg op en al gauw had ik hem aan 't praten. „"Waarom ik zwart handel? Doodgewoon, ik mot geld hebben. Rij een baas verdien ik veel te weinig om van t.e leven." ..Ken je een vak?" Hij kijkt me storm verwonderd aan. ,,Ik ben loodgieter geweest. In den oorlog bij afbraak gewerkt en nou nou niks meer Neen. een vak kent hij niet. En waarom zou hij gebrek hebben als het ook anders kon. Hij is daar gek! Zich uitsloven voor een ander voor noppes, en die ander mooi weer spelen. Nee hem niet gezien. En „Méneer, hebt U een sigarenbandje?" (Van onzen Specialen verslaggever) J N de kringen van hen. die ambtelijk belast zijn met het uitvoeren en vernietigen van den zwarten handel is „geween en tan dengeknars". Geween om de tegenslagen die zij moeten ondervin den en tandengeknars van woede om de tegenwerking die zij overal ontmoeten, een tegenwerking die hen reikhalzend doet uit zien naar krasse middelen, die het hun mogelijk maken zóó kracht dadig op te treden, dat het iedereen die buiten zijn boekje gaat. slecht zal vergaan. En om U dit te bewijzen zal ik hen zelf aan het woord laten. Y\f E bevinden ons in een kale kamer waarin een lessenaar en een paar stoelen staan. Achter die lessenaar zit een ambtenaar, een van hen. die gesmaad, ge hoond en slechts door .héél weini gen naar waarde geschat worden. Deze man praat niet makkelijk Met brokstukken komt hei er uil en driftige bewegingen accentu- eeren zijn fel betoog. En scherpe critiek komt te voorschijn op de overtreding van alle bepalingen en voorschriften, die samengebun deld zijn in hpel dikke boeken, be palingen en voorschriften die met voeten getreden worden door hen, die een volkomen egocentrische economie najagen. De grooten T\ E prooien, meneer De groo- ten, die aan de bronnen zitten. Die zijn de oorzaak»van al het kwaad. Natuurlijk zijn er tal rijke fabrikanten, rïie zich stipt aan de prijs en productievoor schriften houden, doch eveneens talrijken gaan deze met hautaine minachting voorbij en bepalen zelf wat zij verdienen willen n zuilen nroduceeren „De klpinljes zullen bun eigen dood sterven indien de kanalen waardnor de goederenstroomen vloeren geronlrnlepi-g worden F.n hierin zit nu juist de "pronte moei lijkheid. Tn Nederland kent men de vrijp productie in het vrije be drijf. hoewel onderhevig aan tal rijke bepalingen! Doch de heeren fabrikanten zijn geen domme jon gens! En zoolang de regeering geen bepalingen uitvaardigt die het hun onmogelijk maken zich abnormaal te verrijken (millioe- nen overwinst wordt er gemaakt meneer!) blijft de toestand als ze nu is!" „Och ja, we vangen veel. Doch nog lang niet genoeg Heel veel zaken b.v. staan onder beheer, omdat de eigenaars opgesloten zitten als politieke delinquenten. En in deze zaken gebeuren heele gekke dingen. Een chaos Theorie en praetijk loopen hier zóó ver uiteen, dat rustig van een chaos gesproken mag worden." „Wat is volgens U de methode om snel een einde te maken aan dit parasitair bedrijf?' De ambtenaar kijkt nie door dringend aan en zegt kort: „Snel. vooral snel procedeeren en streng straffen. Geen medelijden toonen. want zij zijn het niet waard. Zij zetten het mes on de keel van ons volk en doen dit zonder eenig spoor van erbarmen. Een fabri kant. die alleen produceert om snel rijk te worden en slechts re» deneert „Pecunia non olet" (geld stinkt niet) dient uit het produc tie-proces gesmeten te worden en mag dan blij zijn indien hij later, na boetedoening, mag toonen een waardig Nederlander geworden te zijn. Nogmaals meneer: snel en krachtig, zonder erbarmen!" Een ander geluid deed een een voudig politie-ambtenaar hooren. We praatten, zóó maar. op den hoek van een straat Hii is in dienst reeds vergrijsd, zonder twij fel rijk aan menschenkennis en kijkt me somber en wantrouwend aan. Hij vond me immers net bij een groep sjacheraars, die hij soms minzaam, soms krachtdadig tot „dóórloopen" maande! „Wat mot je van me weten? Wie ben je eigenlijk?" Na vertooning van een docu ment veranderde zijn houding spel. ..Och man, wat zal ik je zeg gen. Het is droevig, héél droevig. We loopen ons hier te verbij ten en te jagen, als maar te ia- pen. En waarop eigenlijk? Op kruimeldieven, souteneurs en an dere a-sociale elementen, waar het hiervan wemelt. Ontucht, roo- verij, misdaad en manslag tieren weliger dan ooit en wij wandelen hier rond „op niks af." Heel vaak tenminste!" als alle kroeghazen ojd het plein en omgeving allemaal haast een pracht-auto, of op z'n minst een motorfiets hebben, waarom zal hij dan prakkezeeren over eerlijk werk? Kortom, ik kreeg een lang ver haal over zijn loopbaan, die niet bepaald een succes genoemd mocht worden. Ups en downs, vooral de laatste vormden «le grondtonen. Dat is „kweek' van den oorlog. Een geslacht, dat grondig bedor ven is. En zijn geheele verhaal was. één aanklacht tegen ons, zg. nette menschen, die veelal rustig doorleven zonder op of om te zien of te denken aan de sociale onge rechtigheid. die voortwoekert, zoo lang zij ons zelf niet onmiddellijk raakt. En daaróm is dat advies: „Snel en krachtig ingrijpen", niet langer een advies doch zonder meer noodzaak, wil ons volk niet afglijden in horlemlooze ellende, en armoede, en verkommeren in ongerechtigheid JTl IT is de laatste bladzijde van de wapenstflstandsovereen. komst, die op li October tusschen dr Nederlandsche en Indonesi- sche delegaties werd gesloten. De I onderferkenaars zijn voor Neder. land: Schermer hom, Can Monk, I f on Pot en De Boervoor de Re- p; publiek: Sjahrir. Roem en de I' T R l.-generaals Oerip en Soedir- mart, en tenslotte de man wiens aanwezigheid in zoo belangrijke j, mate bijdroeg tot d>e overeen. k komstLord Kill earn. Een historisch document resolution OF the plenary conference Tno Conforencc hos recolvod the attached report which hh-S bean unAt.i»ouily adopted by the Truce Committee. The Truce Coor. It toe hr,s thus fulfilled the td3k assigned to It, Ti'.e Conference unanimously adopts the report of the Truco CocjT.ltt.ae and unanimously agrees that a truce between Allied <<nd IndonoUen forces -jhull exist as from today. This Truce shall be on the basis cf Resolution I of the Truce Committee, The actual application of the Truce -ohell be the task of the technical sub- cncrmlttso under the guidance of the Joint Truce Commlselon botn referred to bolo-r. The Conference unanimously agrees to set up a .Joint high level Tr.uce Commission in f.ccorilwnce with Resolution II of the Truce Corar.lttee. The -Conference unwnimou-.ly ugreos that the Joint Truce Commission shf.ll appoint a technical sub-cocnmlttee with tne compos!tionf terms of reforence and tasks set out in the paper attached to the report of tho Truco Commlttao, Moord in Winterswijk Een 67-jarigc venter in borstel, werk is Woensdagmorgen met inge slagen schedel in zijn woning gevon den. De man is gisteravond in het R. K. Ziekenhuis overleden. De moord moet in den na-nacht of morgens vroeg zijn gepleegd. Om trent dader en motief tast men nog het duister. Het slachtoffer zou juist,gisteren in ondertrouw gaan. s Bewijs „Waarom? U vertegenwoordigt toch de wet? Waarom kunt U niet ingrijpen?'.' luidt mijn naieve vraag.. „Ingrijpen zeg je? 't Mocht wat. 't Bewijs meneer, 't bewijs! "We krabbelen onze vingers blauw aan verbalen en de boosdoeners la chen ons uit! "Want ze hebben glad maling aan de boetes, hoog e bevolking van New York heeft den afgevaardigden der Vereenigde Naties een hartelijke ontvangst bereid. Serpetines daalden neer, toen de stoet zich naar het stadhuis begaf, en een zee van vlaggen wapperde boven de hoofden van de opeengepakte menigte. Bij het stadhuis was een groote tribune opgeslagen, van waar duizend toeschouwers de ontvangst gade sloegen. 's Avonds werd de zitting van de Algemeene Vergadering ge opend met toespraken van voorzitter Spaak en den waarnemend burgemeester van New York en een redevoering van president Truman. De sigarenbandjesverzamelmanie heeft onze jeiigd weer aangegrepen en en behoorlijk si gar enrooker kan zich niet meer vrij langs de straten* be wegen, want op ontelbare punten van de stad wordt hij door hartstochte lijke verzamelaars(sters) bestormd: 'Meneer, hebt U een sigarenbandje?" •gebeurtenissen in de Nederlandsche radio-wereld hebben een nieuw stadium bereikt, nu met ingang van Dinsdag de „Stichting Radio Nederland" haar betalingen aan de A.V.R.O. heeft gestaakt. Deze omroepvereeniging heeft namelijk het voor haar gereserveerde deel van de som. die voor 19'46 voor pro- gramma-onkosten bestemd was, verbruikt. De A.V.R.O. moet thans trachten de twee kostbaarste wintermaanden uit eigen mid delen te financieren. Het bedrag, dat hiermee gemoeid is. loopt vermoedelijk in de tonnen! Overigens is er nog een finan cieel geschil tusschen de Stichting en de A.V.R.O. over een vordering van enkele tonnen, welke de A.V.R.O. op de Stichting meent te hebben. Deze laatste echter be twist de vordering. Het lot dat de AVRO thans ondergaat schijnt binnenkort door enkele andere omroep verenigingen, o.a. de VARA te worden gedeeld. Naar aanleiding van het staken \an de betalingen aan de A.V.R.O. deelt Iret bestuur van de „Stich ting Radio Nederland" mede, dat het besloten heeft niet meel* bij te dragen bij de kosten voor de losse medewerkers De groote .omroepverenigingen hebben indertijd voor het arran- geeren van uitsluitend losse me dewerkers een bedrag van een half millioen gulden toe wezen gekregen, hetgeen veel meer is. clan in de toekomst voor dit doel uit de luisteraars bijdra gen ter beschikking zal komen. De A.V.R.O. heeft dit bedrag thans opgebruikt, er is dus voor deze omroepvereeniging geen geld meer voorradig. Den omroepvereenigingen staan alle vaste artisten, alle orkesten en koren, alle hoor- spelers en technische installa ties van tie Stichting gratis ter beschikking en het bedrag van een half millioen behoef de dus alleen voor losse mede werkers te worden gebruikt. De vordering die de A.V.R'.O. zegt te hebben op de Stichting, is een gevolg-van het feit, dat de A.V.R.O. zich niet heeft aangeslo ten bij de regeling, welke met de andere omroepvereenigingen is getroffen omtrent de vergoeding van het gezamenlijk gebruik van de studio's. Er zit schot in den woningbouw! Het ministerie van Weder opbouw deelt mede, dat op 12 October van het bouwplan voor 1946, dat 12.500 woningen omvat, 10.168 in aanbouw of gegund zijn. Aan het begin van dit jaar heeft men ver ondersteld. dat in 1946 10 000 woningen voltooid zouden kunnen worden. ^Blijkens de cijfers, die thans bekend zijn gemaakt, zal dit plan hoogst waarschijnlijk verwezenlijkt kunnen worden. Kunstleer zal. evenals zool leer en rubberzooi-materiaal, weer zonder bon mogen worden verkocht. X700R het volk' van mijn land. v zoo zei Truman, heeft deze vergadering een bijzondere histo rische beteekenis. Na den eersten wereldoorlog weigerden de Ver eenigde Staten lid Je worden van den Volkenhond. Ditmaal zijn zij niet alleen lid. maar ook ga6tge- vers van de Vereenigde Naties. Ik moet u echter zeggen dat het Amerikaansche volk in de war is geraakt door het falen der ge allieerden om meer voortgang te maken bij het gezamenijlk zoeken naar een duurzamen vrede. Geen enkele verantwoordelijke regeering, vervolgde Truman, kan ontkennen dat de volken den oor log moe zijn. Er gaan praatjes rond over de mogelijkheid van een nieuwen oorlog en zij vinden op zekere plaatsen een willig ge hoor. Deze angsten zijn ongegrond en niet te rechtvaardigen. De Ver eenigde Staten wenschen nu of in den toekomst geen oorlog met eenig volk ter wereld. Het kern punt van onze buitenjandsche po litiek is de oprechte wensch tot vrede. Ons volk zal met alle mid delen die overeenkomen met zelf respect en veiligheid, geduldig aan den vrede werken. Geen verdeeldheid OE grondprincipes waarover de naties het eens zijn gaan ver, maar niet ver genoeg om den angst i''oor oorlog uit te bannen Ik voor m\j ben er van overtuigd, aldus Tru man, dat er geen verschil van belang in den weg staat om de vraagstukken te regelen in overeenstemming met het Handvest der U.N.OBoven alles mogen wij geen verschillen van eco nomische en sociale systemen, in den weg laten staanIndien toegelaten zou worden dat de Vereenigde Naties verdeeld worden in onverzoenlijke deelen door verschillende pdHtieke filosofieën, dan zou een ramp over dc wereld worden gebracht. Alle landen, groote en kleine, zijn hier als gelijke vertegenwoor digd. Wijsheid is niet een mono polie van kracht of grootte. Het is van essentieel belang voor den toekomst van de U.N.O. dat de le den den Raad zullen gebruiken als een middel om geschillen te beslechten. Noch de uitoefening van het recht van veto, of van meerderheid kan den vrede waar borgen. Twee van de voornaamste verplichtingen die de UNO op zich heeft genomen moeten nog vervuld worden. Wij moeten ko men tot instelling van een inter nationale controle op de atoom energie en wij moeten overeen komsten maken die de vreesl voor andere wapenen ter ver nietiging op groote schaal zul len uitbannen. Namens de Vereenigde Staten kan k u verzekeren dat wp niet ont moedigd zijn. Wij zullen met alle' mogelijke middelen na3r overeen, stemming blijven streven. Tegelijker tijd zullen wij aandringen op het. verleenen van macht aan den Vei ligheidsraad, waarmee daden van agressie kunnen worden voorkomen. De Vereenigde Staten zullen de U.N.O. ondersteunen met alle beschikbare hulpmiddelen. De loop der geschiedenis heeft ons tot een der sterkste volken der wereld gemaakt; zij heeft ons belast niet een bijzondere ver antwoordelijkheid. Het Amerikaansche volk be schouwt de U.N.O. -niet als een tij. delijk middel, doch als een perma nent deelgenootschap, een deelge nootschap met de volkeren der we reld ter zake van gemeenschappelij- ken vrede en welzijn. Ons aller wel overwogen doel moet zijn ertoe bij te dragen, dat de U.N.O. leve en groeie in de geesten en de harten van alle volkeren. Daluege terechtgesteld Kurt Daluege. de vroegere „rijks- protector van- Bohemen en Moravié" na Heydrichs dood, die als wraak voor den aanslag op zijn voorganger het Tsjechische dorp Lidice het uit moorden en verwoesten is opgehan gen. Na zijn veroordeeling had Daluege een poging gedaan om met behulp van de scherven van een stukgesla gen drinkbeker zelfmoord te plegen. „Teneinde de henoodigde hoeveelheden dekens, lakens, en sloopen ter beschikking van de bewoners van de zwaarst getroffen gebieden ter beschikking te krijgen zijn maatregelen getroffen, waardoor de productie van deze goederen in de komende maanden in belangrijke mate daarheen zal worden geleid.*' Deze mededöeling deed gister avond de minister van Economisch Zaken dr. G. W M. Huvsmans zijn radiotoespraak over de extra textielvoorziening voor de-getroffen gebieden. De minister deelde verder mede dat de distributie van deze textiel goederen en punten in handen g legd zal worden van «le Herstelstich. tingen in Gelderland. Limbur Noord.Biabant en Zeeland, die door middel van haar verspreide organi saties het beste omtrent de individu eele nooden georiënteerd zijn. Zij zullen: ook vaststellen welke hoeveel heden textiel beslist noodzakelijk zijn Voor deze goederen zullen special textielpunten ter beschikking worden gesteld. Voor epn aantal inwoners van do geteisterde gebieden zal hetNniet mo gelijk zijn de noodige financiën bij een te krijgen voor de aanschaffin, van de hun toegewezen textiel. Hu onkosten zullen door charitatiev vereenigingen moeten worden gedr: gen. Ten einde aan dit geld te ko men heeft de minister aan Ne. derlands Volksherstel 200.000 pakjes Engelsche, Amerikaan sche en Egyptische import-siga retten, welke hoeveelheid toch ontoereikend, is voor de distribu tie, ter beschikking gesteld voor een speciale verkoop-actie, wel. ke ongeveer een half millioen gulden zal moeten opbrengen. De Bilt. had het voorspeld en, danks de cynische opmerkingen die men dikwijls aan het adres van ons Meteorologisch Instituut lanceert, ook deze voorspelling is weer uiige, komen. Het heeft, vannacht knap ge vroren en deze jongeman kijkt met belangstelling hoe ver het kwik ge daald is. De voorzitter van de Engel sche „Help Holland Council", lord Templewood, zal met zijn vrouw Vrijdag 25 October ons land be zoeken. WELKE belangrijke taak de PhiÜps-bedrijven bij onzen Nederlandschen export hebben blijkt wel uit het feit dat io tot 15 pet. van den uitvoer van deze fabrieken afkomstig is De herbouw van de zwaar geha vende werkplaatsen heeft daarom sterk de aandacht van de regeering. Van de 367.000 M2 productie-ruimte in Eindhoven werd 108.000 M2 verwoest. In Augustus van dit jaar was weer 359.000 M2 in gebruik. Verder laat Philips in Tilburg. Hilversum. Weesp, Venlo en Oss Dordrecht. Sittard en 's.Hertogenbosch werken waardoor de totale bezetting 27.000 man bedraagt. De Duitschers sleepten voor bijna f 50.000.000 balanswaarde aan machi nes, grondstoffen en halffabrikaten naar hun „Heimat" Slechts f 650.000 kwam terug De gemiddelde produc tie is weer tot 73 van het voor- oorlogsche niveau gestegen De be drijfsleiding neemt aan dat zij in 1947 tot 127 Co zal stijgen. Van de productie is 71 Cc voor den export bestemd. 29 C0 voor verkoop in het binnenland Dit laatste beslaat voor een groot deel uit leveranties aan overheidsinstellingen Sinds het begin van 1946 is de ex port van Phihpsproducten ruim ver dubbeld, terwijl hij in 1947 waar schijnlijk' 120 Co van dien in 1939 zal bedragen. Radio-toestellen Het aantal radio-toestellen, dat het volgend jaar voor den bmnen- landschen handel beschikbaar komt bedraagt, ongeveer evenveel als voor den oorlog. Als men echter bedenkt, dat de Duitschers ongeveer een half millioen toestellen in bejlag nam kan men vaststellen dat de vraag toch nog veel grooter zal zijn dan he« aanbod De ontwikkeling van één van de nieuwste vindingen van Philips, de heeteluchtmotor. is met kracht ter hand genomen Verder werken de technici aan de vervolmaking van de televisie, terwijl aan Rontgen-appa- jaten interessante verbeteringen zijn aangebracht Een spiegelcamera. die het massa-longonderzoek mogelijk zal maken, is voor productie bijna gereed Een wijziging iu de statuten heeft de bestaanszekerheid en de sociale zorg voor alle arbeidérs belangrijk vergroot Groote moeilijkheden bij het wer ven van nieuw personeel onndervindt de directie door het tekort aan wo ningen. In samenwerking met de overheid wordt alles gedaan om deze handicap te overwinnen. Consu menten-crediet niet sterk begeerd Het N.V.V. heeft telegrafisch den minister van Sociale Zaken er op gewezen dit talrijke, vooral bona-fide arbeidersgezinnen geen gebruik maken van bet consu mentcncrediet. omdat geen zeker heid bestaat omtrent de tenighe talingsplicht. Het bestuur dringt er op aan duidelijk uit te spreken boe de terugbetalingsplicht geregeld uil worden cn den inschrijftermijn eenige weken te verlengen. De minister dee.i een dringend be roep op iedereen er voor te zorgen, dar deze sigaretten niet in verkeerde bandon komen, waardoor het nuttig effect, van deze aetie verloren zou gaan. De. minister bleek er van over tuigd dat de bijzondere maatregelen, nie hij genomen had voor de be. woners van de andere deelen van ons land een vrij gering offer zou beteekenen Hij hoopte, dat zij dit óTfer hlijmoedig voor hun veel zwaar der getroffen landgenooten wilden brengen. Churchill in Lagerhuis: Sterke troepenmachten achter het „gordijn"? In de gisteren voortgezette de bat over de buitenlandsche poli tiek in het Britsche Lagerhuis heeft Churchill, na zich met de hoofdlijnen van Bevins beleid ac- coord te hebben verklaard, vragen gesteld over de aanwezigheid van tweehonderd Sowjet-divisies op oorlogssterkte in de dopr'dc USSR bezette landen. McNeil, dio de sprekers beant woordde, verklaarde niet te we ten of dit waar is. Het gaf hem echter geen aanleiding tot pessi misme. McNeil moest toegeven dat de Sowjet-Unie verdedigings zón es opbouwt en in sommige ge bieden naar alleenheerschappij streeft De men$chelijke begrip pen omtrent vrede en nationale veiligheid zijn dikwijls verward. Een geweer is een verdedigings wapen, als men op het doel let, daarentegen een aanvalswapen, wanneer men de vuurmond be schouwt. Het is mogelijk dat do Sowjet-Unie, van haar standpunt, de Britsche en Amerikaansche maatregelen ziet eindigen in een vuurmond. Na McNeils antwoord ontstond een heftige woordenwiseling tus schen hem en Churchill, waaraan ook Labour-afgevaardigden deel namen. Voor de eerste helft van de 12e periode 1946 (27 Oct- t.m. 9 Nov.) geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB. KC 612 (strook no. 1) 45-1 Brood: 800 gram brood 45-2 Brood: 400 gram brood 45-1 Boter: 125 gram boter 45-2 Boter: 125 gr. margarine of 100 gram vet 45-3 Boter: 250 gr. margarine of 200 gram vet 45-1 Melk: 4 liter melk 45-1 Vlcesch: 100 gram vleesch 45-2 Vleesch: 400 gram vleesch 45-1 Algemeen: 200 gram kaas 45-2 Algemeen: 1-00 gr. bloem 45-4 B Reserve: 1600 gr. brood 45-1C Reserve: 800 gr. brood 45-5B Reserve, 45-5C Reserve 3 liter melk. 45-6B Reserve: 100 gram kaas BONKAARTEN KD, KE 612 (strook no. 1) 46-1 Brood: S00 gram brood 46-1 Boter: 250 gram boter 46-2 Boter: 125 gr. margarine of 100 gram vet 46-1 Melk: 12 liter melk 46-1 Vleesch, 46-2 Vleesch: 100 gram vleesch 46-1 Algemeen: 100 gram kaas 46-1D reserve: 800 gram brood 46-1E reserve: 250 gram rijst 46-2D reserve: 100 gram bloem 46-2E reserve: 300 gram bloem TABAKSKAARTEN ENZ. T 55: 2 rantsoenen tabaksarti kelen. V 56: 200 gr. chocolade en/of suikerwerken X 55: 2 rantsoenen tabaksarti kelen. 56: 100 gram chocolade en/of suikerwerken. Voor dc week van 3 tot en mot November zullen nog bonnen worden aangewezen voor tabak, suiker, wasehpoeder en zoo mo gelijk cacao Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veer- icn dagen ontvangt. Nachtvorst ■1 Wczrsverivachting, medegedeeld M door hei K.N.M.l ie De Bilt Na kouden ochtend, zonnig doch j schraal weer met lager tempera- f tuur. Geleidelijkr afnemende wind j uit Oostelijke richting Zon op 7 18, onder 17,29; maar J 6 21. onder 17.40 iiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiniiiiijl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1