PAGBLAD VOOR AMERSFOORT Algemeene vergadering begint haar werk Deserteurs van 7 Dec. divisie voor den krijgsraad Een ingetrokken ontslag en het extra-verlof Avro-conflict staat los van radio-reorganisatie-plannen - ar ja is dood Campagne voor verhooging der productiviteit bepleit Voorstel tot reorganisatie van het onderwijs BELANGRIJKSTE KWESTIES: VETO EN FRANCO 1 IWm i Duitschers leggen ambten neer in U.S.S.R.-zóne WlooAd feuilleton onder getuige Koningin in België gearriveerd Nummer 7 voor schoenen Melk duurder - boter nog niet (Teuiketon Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 25 October 1946 No. 477 6e Jaargang' Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Bij de vierdaagsche discussies, waarmee de Algemeene Ver gadering van de U.N.O. ter inleiding van haar werkzaam heden gisteren is begonnen, hebben een aantal afgevaardigden feeds hun tanden gezet in de groots twistappel: het veto-recht. Ve*dcr heeft België ten aanzien van die andere kwestie die een schaduw werpt op de organisatie van de vrije volken, het regime ♦van Franco, een concreet voorstel aangekondigd. TRYGVE LIE, de socrelaris-gene- xaal. opende de zitting met het voorlezen van zijn rapport. Hij deel de mee dat alle betrokken landen hun antwoord hadden gezonden aangaan de het beheer van de mandaatgebie den. Frankrijk heeft regelingen voor gesteld voor Togo-land en Hameroen. Engeland en Australië voor Nieüw- Guinea, Tanganyika en Britsch Ka meroen; België en Nieuvz-Zeeland zullen 'spoedig voorstellen indienen De beheerraad zal nu binnenkort kunnen worden ingesteld. Lie kreeg luid applaus, toen hij over het Spanje van Franco, een der kwesties, waarover waar schijnlijk den meesten strijd zal worden gevoerd, zei: „Klaarblijkelijk zal Spanje, zoo lang hot bestuur van Franco daar gehandhaafd blijft, een voortdu rende oorzaak van wantrouwen en oneenigheid tusschen de stich ters der U.N O. zijn" De Algemeene Vergadering kan in (jeze zitting waardevolle diensten be wijzen, indien zij aan de organen en leden veel aanwijzingen aangaande hun betrekkingen met het bestuur van Franco geeft". Lie sprak de hoop uit. dat zij, die de overwinning en den vrede brachten, ook de wegen en middelen zullen vinden om vrijheid en een democratische regeering in Spanje te he; stellen De vergadering besloot Lie's rap port en de rapporten die z.ijn uitge bracht. door den Veiligheidsraad en den economischen en socialen raad ah uitgangspunt voor het algemeene debat je aanvaarden Concrete maatregelen \JOOR'/IT.TER Spaak deelde mede, dat :c besparing van tijd de ver taling van het gesprokene achter wege zou blijven Het gevolg was al dadelijk, rlat de volgende spreker, de Mcxicaansehe afgevaardigde dr. Francisco Naiera die in hei Spaanseh sprak en critiek uitoefende op de uit oefening van het veto-recht, door vele afgevaardigden niet kon worden gevolgd Verder werd het veto be- critiseerd door Ulloa- (Petu). Velloso 'Brazilië) en Van Langchove (Bel gië). die nog meedeelde dat de Bel gische delegatie in den loop van deze zitting een voorstel zal indienen, strekkende tot het treffen „van con crete maatregelen ter oplossing van de Spaansche kwestie". Joseph Charles, ambassadeur van Haiti in de Vereenigcte Staten, een kleurling, werd. toen hij het woord nam met luid applaus begroet Hij hield een hartstochtelijk pleidooi voor den vrede, die naar ziin meening pas gevestigd zal zijn na de verdwij ning van alle grenzen en alle forten. Toen hii uitgesproken had. stonden verscheidene afgevaardigden op om hem de hand te drukken. r- - De Koningin is gisteren te Brussel gearriveerd. Een groote, enthou siaste menigte wachtte haar op het plein voor de Noorderstatie op. Iedereen had de vlag uitgestoken, zcljs had men gevels van groote gebouwen versierd met portretten Vein de Koningin Wcreldschaaktournooi op losse schroeven Naar A.N'.P,-Sport verneemt, heeft de interi^ttionale schaak- federatie (F.I D.E.) zich terugge trokken van dc organisatie van den wedstrijd om het wereldkam pioenschap. De situatie i thans zoo. dat dc zes aangewezen spelers t.w dr. Euwe. de Russehcn Botwinnik, Kcres, en Smyslov en de Amerikanen Reshevsky cn Fine onderling zullen moeten uit maken, hoe de match zal moeten wor. den georganiseerd. ISTERMORGEN hebben de sergeant J v d Gijp uit Hilversum cn 3 de soldaat G. van Aalderen uit Utrecht, die belden beschuldigd werden van desertie uit de 7 December-divisie, zich voor den kiijgs raad te velde te 's-Gravenhagc moeten verantwoorden. Als toegcvocj dc verdedigers traden op mi". J. Wevl en mr. Benno Stokvis. J. \an der Gijp is bij „prof." Pootjes thuis gearresteerd. Hij verklaarde principieele bezwaren te hebben naar Indonesië tc gaan Aanvankelijk dacht hij. slrafbaa te zijn als hij zich aan den dienst onttrok, doch de ..professor" over tuigde hem van bet tegendeel. De auditeur-militair majoor mr. M. Lodder achtte ^geen verzachten de omstandigheden aanwezig. Be klaagde beeft getracht bet pres tige van het leger te ondermijnen Hij ciscbte ze\en jaar cn 6 maan den gevangenisstraf. Mr. R Stokvis bestreed in zijn pleidooi de rechtmatigheid van de uitzending naar Indonesië. Arti kel 192 van de Grondwet is no? Nieuwe processen op komst te Neurenberg Een aantal voormalige Duitsche ministers, die sedert hun gevan gennnrning in bet concentratie kamp te Dachau zijn geïnter neerd.. zijn ter berechting naar Neurenberg overgebracht. Graaf Lulz Schwerin von Kro- éigk, minister van Buitenland schc Zaken onder Docnitz er minister van Financiën onder Hitler, cn dr. Wilhelm Obnesorge, ex-minister van Post en Telegra fie, zijn van Dachau naar Lud- wigsburg bij Stuttgart overge bracht. Het Amerikaansche militair Iip- sluui" beeft zijn goedkeuring ge hecht aan de oprichting van spe ciale tribunalen in de Amerikaan sche zone om ex-nazileiders te be rechten. In liet paleis van justitie te Neurenberg, waarvan nu alleen nog maar de Amerikaansclie v la wappert, zullen de volgende maand 23 Duitsche medici terecht staan. Groote aantallen Duitsche functionarissen in het Berlijnsche stadsbestuur hebben voor hun ambt bedankt, als gevolg van dc deportaties van technici en arbeiders naar Sowjet-Rusland. Onder anderen hebben, volgens de Daily Herald, vier deparlement-schefs, Skizypczynski (Handel en Industrie), Burschmann (Handel cn Voorraden). Friedcnbuig (Brandstoffen en Ener gie) en Stëinkopf (Post en Telegra fie) hun functies neergelegd. Stëin kopf heeft reeds een. aanbod van de Westelijke geallieerden om een func tie le bekleeden aanvaard. De correspondent van de „Daily Mail", die een onderhoud had met Buschmann, heeft medegedeeld, dat zijn bëdanken een gevolg is van ..ernstige meeningsverschillen met de Russen", Alleen iemand, die het vol komen met hen eens is. zegt hij, kan in functie blijven. De Duitsche communist en vakver- eenigingsman Waller Ulbricht. de machtigste man van de Socialistische Eenheidspartij zal. naar men ver wacht. van zijn functies ontheven worden wegens de verkiezingsneder laag van de S.E.D Omtrent de deportaties hebben Russische" autoriteiten medegedeeld: De vordering wordt uitgevoerd op grond van Besluit no. 3 van den Bestuursraad. De Duitsche arbei ders mogen hun gezinnen en per soonlijke eigendommen medene- Een 1' ransche v. Meegeren In Parijs is een 52-jarige schil deres gearresteerd, Claude Latour gclieeten. die Utrjllo's naschilder de vooi 1000 francs het stuk. De gearresteerde beweert in rechte biu af te stammen van den be roemden achttienden eeuwschen schilder Quentin de Latour. Claude vertelde aan dc .journa listen, dat U'rilló geen goed kun stenaar was en dat zij Let zelf betel* deed. Tijdens haar verhoor betoonde zij volstrekt geen be rouw en beweerde het bewijs te hebhen geleverd, dat iedere mo derne schilder Ie imiteeren is. Uliillo zelf is mol de copieén van déze rouw, welke zijn naam dra- gei». geconfronteerd en verklaarde nuoit zulke goede nabootsingen le hcüben gezien. men. Zij zullen in de Sowjet-Unie naai bekwaamheid worden tewerk gesteld. Dc Duitsche vakvereeni- gingen kunnen zich met de arbei ders in verbinding stellen teneinde hun arbeidsvoorwaarden te leeren kennen Russische officieren, die een kamp voor verplaatste personen uit, de Bal- tische landen bezochten om hen toe te spreken over repatneering werden bij hun vertrek door de kampbevol king aangevallen. Er werd een hand granaat geworpen, waardoor twee Duitschers een één V P. werden ge wond altijd de meest legale lectuur" riep hij uit. „Volgende week Woensdag pas komt wijziging van dit artikel in rle Tweede Kamer aan de orde." Spr. legde er den nadruk op dat men de Indonesiër? geen vijanden kan noemen en er dus in Indonesië geen oorlogstoe stand bestaat. Hij ^concludeerde lol vrijspraak. Dc Iwcedc beklaagde, dc Utrech lenaar Gerrit van Aa'ldcrcn had zich lafen leiden door communistische lectuur, doch nu hem een lange cel straf tc wachlen stond zou hij liever naar Indonesië gaan. Tegen dezen beklaagde eischte dc auditeur-militair \icr jaar gevange nisslraf. Mr. Stokvis beriep zich zijn pleidooi op hetgeen hij ten aan zien van dc vorige zaak had gezegd. De krijgsraad, uitspraak doende veroordeelde J. v. d. Gijp tot drie jaar gevangenisstraf inet aftrek van voorarrest Tevens werd hij uit clcn dienst, ontslagen, terwijl hem de be roemdheid om bij dc gewapende macht te dienen is ontnomenHel vonnis tegen G. van Aalderen luidt zes maanden met* aftrek. De krijgsraad sprak als zijn oor deel uil, dat dc rechtskracht van het noodrecht in deze zaak niet in het geding was, doch dat de raad uitsluitend had te oordeclen of de sertie was gepleegd. Ons nieuwe door Anthony Berkely J\J IJNHEER Chittcrwick zag het onder zijnroogen gebeu ren cn dc politie was overtuigd, dat zij nimmer voor een gemakke lijker probleem gesteld werd dan door dezen moorcl, op klaarlichten dag gepleegd in een der drukste restaurants van Londen. En toch was het werkelijk de roodharige man. die zijn tante vergiftigde? Anthony Berkely zijn volle dige naam is A B. Cox wordt ,n Engeland en in Amerika als de evenknie van de bekendste detec tiveschrijvers beschouwd. Dat bewijst hij niet alleen met zijn vo- rigc boeken o.a „Het tweede schoten „De zes gaan aan den slag" maar ook in ,,Moord on. j der getuige", dat op spannende en humoristische wijze geschreven, enthousiast in de Engelsch spre- j kende landen ontvangen werd Wij achten het een voorrecht dezen roman, die ver uitsteekt J boven de detective-verhalenwel- ke op dit gebied zijn verschenen. in den vorm van een feuilleton onzen lezers te kunnen aanbieden Moord onder getuigemet de publicatie waarvan wij morgen j een aanvang maken, zal geduren- de de nu weer aanbrekende, lange winteravonden stellig aan vele Ie- zcressen en lezers oogenblikken j van aangename verpoozing schen- ken. De Koningin is gisteren met een specialen Pullmant.rein in Brussel gearriveerd. Ter verwelkoming wa ren op her perron aanwezig-de prins- regent Ernest Rongvaux minister van Verkeer, mr. B. Ph. van Harinx. ma thoe Slooten. de Nederlandsche ambassadeur te Brussel, de gene raals Blanpain cn Lerov, de lieer G. Libptte. ccrcmonierm ester van het ministerie \;in Binnenlanrlsehe Za ken. majpor baron Lvnden en kolo nel van Nerim, adjudant van den prins. Op het ruime Rogierplein werd de Koningin door een enorme menigte hartelijk toegejuicht. Als adjudanten werden van Bel gische zijde de Koningin niej. de Schoutheete de Tcrvarent pn me. viouwr Maskens de echtgenoote van den voormaligen Belgischen gezant te 's-Gravenbagc, toegevoegd. In de Belgische kamer heeft de voorzitter, van Oauwclacrt, zijn vreugde uitgesproken over het be- zoek van II. M. de Koningin aan België. Hij bracht hulde -aan de ver diensten v»n onze vorstin, die, ge lijk hij zeidc ..haar volk met zooveel vaderlanJsljefde heeft weten te be sturen." JIij hoopte dat tyt bezoek de voortzetting van de politiek van vriendschap en goede verstandhou ding tusschen Nederland en België in de hand zal werken. In dc Senaat bracht de voorzitter Gillon de eerbiedige hulde vaiudit >gc college voor dc Koningin tot uiting. Zoowel in Kamer als Senaat werden de rcdcvoeiingcu der. voor- itiors luide toegejuicht. In de maand November krij gen zij, wier stamkaartnummer eindigt op liet cijfer 7 een schoe- uenhon, voor zoover zij sedert t Januari 1945 er nog geen heb ben gehad. De plaatselijke distributiedien. sten zullen eerst in de tweede helft van de maand de bonnen uitreiken. Voorloopig niinder- tarwebloem Onze voorraadpositio van tarwe is in den laatstcn tijd moeilijk ge worden doordat de invoer uit de Vereenigde Staten tengevolge van de stakingen reeds geruimen tijd stagneert. Als gevolg daarvan zul len onze inlandsche larvvo en rogge in ruimere mate moeten worden gebruikt voor de brood voorziening. Daarom zal na 21 November voorloopig geen bon voor bloem of zelfrijzend bakmeel worden aangewezen. Er komt na den (hans aangewezen bloembon nog éénmaal een bon voor zelfrij zend bakmeel. Ook de bon vrije artikelen koek jes» gebak, biscuits, beschuit, ver micelli e.d. zullen in mindere ma te beschikbaar komen. De toewij zingen aan tarwebloem voor deze artikelen worden voorloopig met een kwart verminderd. Wet ingang van 27 October worden alle maximum-con- sumenten-prijzen voor melk cn melkproducten over het ceheele land met één cent per liter verhoogd. De in de regeeririgsverklaring van 4 October j.l. aangekondigde verhoo- ing van den maximumprijs voor bo ter met 30 cent per pond zal niet Joorgann, zoolang het nog niet mo. gelijk is op den bon voor boter des- gewcnscht margarine te koopen. Prof. Goudriaan contra ir. Driessen f 1STEREN diende opnieuiv dr zaak van .prof dr. J. Goudriaan tegen ir. C. H J DriessenDoor den rechter-commissaris, mr. Rutgers van Rozenburg, werden verschillende getuigen gehoord. Als eerste getuige ver scheen ir. W Hupkcs. directeur der Ned Spoorwegen Eerst werd het ont- slag van een ambtenaar behandeldDeze teas werkzaam bij de algemeene administratie maar voldeed met Besloten was hem daarom ontslag te ver- leenen, de vorm daarvoor was nog niet bepaaldDi.t geschiedde voor d3 capitulatieDaarna is besloten om dit ontslag te herroepen, o^ndat er ge vreesd werd, dat. dc vader van den ambtenaar wellicht moeilijkheden zou veroorzaken via Duitsche relaties, die hij naar bekend ivus had. Ge tuige was geen voorstander van deze herroeping, omdat hij de voorkeur gaf een eenmaal gegeven ontslag tc handhavenProfGoudriaan had over deze herroeping geen overleg gepleegd met getuige JNAARNA kwam het verlof voor dp begrafenis v.tn den WA-man Peter Ton ter sprake. Getuigc's se cretaris kwam hem in die dagen ver wijten, dat er daarvoor aan liet per soneel extra-verlof met behoud van bezoldiging zou worden verleend. Getuige antwoordde dat dit niet waar was cn ging over deze zaak naar prof. Goudriaan, die de mede- deeling over de toezegging bevestig de. Hij zei o.m. tot getuige: „Dat is een fijn politiek ztlie van mij". Ge tuige verklaarde hot daarmee niet eens te zijn en kon do verontwaardi ging \an zijn secretaris volkomen doelen. De Duitschers hebben daar. na een maatregel uitgevaardigd waardoor liet. bijwonen van de be grafenis, hetzij der middel van bui tengewoon. hel (1 or gewoon ver lof verboden was. Prof. Goudriaan had besloten een ambtenaar die toch gegaan was nht te straffen. De heer D. J. Wansink. directeur d r Ned. Spoor vegen, legde verkla ringen af over een gesnrek, dat ir. Bodemeijer met prof. Goudriaan had gehad, waarbij h" had meegedeeld zich niet geheel gezond te gevoelen, waarom hij er aan 'acht ontslag te nemen. Prof. Goudriaan had ir. B. trachten te weerhouden en zou hem een jaar extra salaris hebben aange boden, wat door ir. R. verontwaar. digd van de hand was gewezen. Aan getuige was voorts namens prof. G. medegedeeld, dat voor dc begrafenis van Peter Ton extra-ver- lof moest worden verleen1, Het i'oor- genómen extra-verlof had, zoo ver klaarde getuige, een allerberoerdslen Churchill beantwoordt zijn eigen vraag Churchill beeft gisteren in een redevoering te Loughlon ver klaard. dnt de inlichtingen waar over bij de regeering in liet La gerhuis een raag had gesteld (dc aanwezigheid van tweehonderd Russische divisies in de bezette gebieden van Europa) juist zijn. Ilfj bad deze vraag slechts na rijp beraad cn na overleg met zijn vrienden en collega's onder over legging van bewijzen gesteld. Ook dc regeering had hij van te voren ingelicht. Naar "aanleiding van Russische beschuldigingen zei Churchill: II* ben ceen oorlogsophifser Ik doe wat ik denk dat mijn plicht is. Wat de schimpscheuten betreft, die mem mij mogelijker wijs naar hel hoofd zal slingeren, ik heb ze allemaal al eens ge- hoovd. Er is buna geen woord, dat 'Stalin mii enkele maanden geleden beeft toegevoegd, dal ik niet meer lan eens van wijlen I-Iitler Goebhcls heb geboord" De voorzitter van de Stichting Radio-Nederland deelt, mede, dat lièl zonder zijn voorkennis door Sen stichtiii'gsfunctionaris gepubli ceerde bericht inzake de stopzetting van de betalingen aan de AVRO zijn instemming niet heeft en door hem slechts ten dcele als juist kan worden erkend. Inderdaad is de uitkeering van honoraria voor losse medewerkers, nan die verecniging slopgeze.t. Wat de verder ter sprake-gebrachte vordering \an de AVRO' op dc Stichting betreft, welke vordering betrekking beeft op buur en onderhoudskosten van de AYRO-gehouwcn staat de zaak aldus, dat voor opii gedeeltelijk afdoening daarvan on dit oogenblik de noodige middelen niet aanwezig zijn. Dit houdt verhand met het verscherpt toezicht, dat op tie financiering van clcn radio-omroep wordt gehou den. (ntussclien worden door stichting pogingen in bel werk gesteld om deze acute moeilijkheden» zoo spoedig mogelijk tot oplossing tc brengen. Dc voorzitter vestigt er de aandacht op dat deze kwestie in geen enkel geval verband staat met de plannen ter reorganisatie van bel huidige radiobestcl. indruk gemaakt bij het personeel. Het is get, bekend dat aan een amb tenaar. dia toch gegaan was, een dag extra-verlof was verleend Vervolgens kwam de houding vad prof. G. ten aanzien van propaganda- biljetten van de Duitschers ter spra ke. IIcl beslissen tot al of niet ophan gen werd na ecnigen tijd aan getuigo overgelaten. Daarbij werd door prof* G. gezegd, dat getuige maar niet te veel moeilijkheden moest maken* Daarover verwonderde got. zich wel omdat prof. G. als anti.Duitsch bc« kend stond. De heer S. A. Reitsma wiens zoort ontslagen was. omdat zijn ebefs hem ongeschikt achtten, had over deze kwestie met den heer Cahcn gespro ken en daarbij gezegd dat prof G, evenveel verstand had van de spoor wegen als zijn potje gluton. Get. had daaraan nog tocgevoeg I. dat hij over zooveel gegevens beschikte, dat hij prof. G. zijn nek kon laten breken. En hij zou daaraan gevolg geven als liet ontslag doorging. Den volgenden dag werd hem meegedeeld, dat na overleg met prof G. het ontslag was ingetiokkcn. Jr. Driessen moet deze uitlatingen verkeerd begrepen heb ben want zoo verklaarde get. er werd daarbij uitsluitend gedoeld op dc onbekwaamheid van prof. G-„ Nimmer was het de bedoeling ge weest niet vijandelijke instanties te Spreken. Nadat dc heer .1. II. XV. C. van Os nog cnkelo meJcdeelingen luid gedaan over den dag extra, ver lof. die toch nog aan een lid van het personeel zou zijn verleend, werd de dag voor de contra-enquête bepaald op 28 "Nov. a.s. Een verhaal uit het jaar 1945 47 door Frank Anders r^eze Marja was mij vreemd; het •*-^was goed. dat zij dood ging; de eenige oplossing Hoe is hcj mogelijk, dat ik nu zoo hard over haar spreek bij de herinnering aan de laatste oogenblikken met haar. Marja, die mij dierbaarder was. dan wat ook ter wereld Ik had mij in mijn fantasie een afgodsbeeld van haar gesneden en dat vergruizeld Er is niets van overgebleven behalve enkele scher ven, die ik soms even aalteen tracht te passen, maar waarvan de kleuren in mijn herinnering al verbleekt zijn. Welke zin had het, Marja. dat wij elkaar moesten ontmoeten? Wat was er valsch en wat echt is ons gevoel? Er kan maar heel weinig echt bij ge weest zijn, anders zouden mijn ge dachten nu niet 700 haid zijn. Ik zou nu willen weten wat liefde is. maar wie zou het mij nog kunnen leeren achter deze vier tralies, waardoor ik de zee hoor, nu de wind West Is. Ik zou ook willen weten, wat er gebeurd was, wanneer ik niet van haar was weggegaan. Slechts enkele minuten heb ik haar alleen gelaten. Maar zij was toch bewusteloos en ik moest het erop wagen. Ik vroeg het oude vrouwtje, direct een dokter te halen, maar wist niet. dat 't mensch. je zoo versuft was. dat woorden niet tot haar doordrongen Ik ben nog eens het verwoeste huis ingegaan, want ik wilde er eer der zijn dan de anderen en dc dos siers redden Die papieren hadden imm'ers iets te bcteekenen voor Mar ja Zij moesten wel uitermate be langrijk zijn, dat zij ervoor in dat vreemde hui's was. Zii mochten niet in verkeerde handen vallen Ik vond ze en nam ze mee. toe vallig het bovendste dossier open slaand. In één oogopslag zag ik. dat het e^n rapport was aan den HÖhe- ren SS. und Polizeifuhrer. opgesteld door Marja als agente van dc Gesta po. Zij had een belangrijke functie, want zij rapporteerde rechtstreeks aan haar hoogsten chef Ik ben haar kamer binnengevlogen, maar stond machteloos, want zij lag nog roerloos op de bank. de oogen gesloten Zij leefde nog, maar de polsslag was nauwelijks te voelen. Ik ben naast haar gaan zitten cn heb de rapporten doorgelezen Het bleek, dat zij met Wieshahn samenwerkte en dat zij veel meer wisten dan ik. Ook waren de leden van onze groep gedurende de laatste drie maanden nauwkeurig gevolgd en wij zouden allang gepakt zijn. als zij Sytse had den kunnen krijgen. Daarop was het wachten, maar zijn veiligheidszone hadden zij nog steed^ niet kunnen doorbreken Zii had gerapporteerd over ons allen, ook over mij; uitvoe rig met karakteranalyses; alleen Heinsius' naam vond ik er niet bij en dat bevreemdde mij -toen wel even. Het tiof mij, wat zij over Be. rend berichtte: ..Deze jongen had een voortreffe lijk pianist kunnen worden; het is jammer, dat hij zijn tijd verknoeit met volkomen onbelangrijk werk in de illegaliteit Merkwaardig was. dat zij schreef had kunnen worden", alsof zij er zeker van was. dat hij ten doode ge doemd was Maar zij had toch niet kunnen voorzien, dat Berend later bij haar begrafenis een schot in het hoofd zou krijgen Toen ik dit las. is Marja even bij kennis gekomen Ik merkte het, door dat zij zacht mijn naam noemde Ik keek haar aan en zag, dat er tranen in haar oogen waren ..niet verder lezen fluisterde zij cn strekte een arm naar mij uit Ik bleef haar aanstaren, wezenloos, zon der gedachten, want ik wist niet wat ik doen moest. „Dat heeft toch niets met ons bei den tc maken", zei ze nu, ternauwer nood hoorbaar. Toen verstarde ik. Ik zag haar nu heel uit de verte, ster vende. hulpeloos naar mij tastend. Maar ik kon haar niet meer helpen. In dat oogenblik. toen mijn gedach ten ver van haar waren, al zat ik bij haar, is Marja gastorven, verlaten door de heele wereld, verlaten door hem. dien zij misschien meen de lief te hebben En toen zij dood was. heb ilc nog eens gelezen, wat zij over mij ge schreven had: ..Hij meent het eoed, hij denkt uit dealismc te handelen, maar hij zou zijn land qn zijn vrienden verraden voor een vrouw Einde Bcgrooting in de Tweede Kamer Tijdens de algemeene beschouwingen over liet regeringsbeleid hebben verschillende ledeu van dé Tweede Kamer aangedrongen op bet voeren van een systematische campagne voor dp verhooging Nan dc arbeidspro ductiviteit om het gclieele volk er van te overtuigen dat iders werkkracht noodig is om ons land* er boven op te.helpen. Zulk een campagne zou ge. paard moeten gaan inct een sterk vooruitstrevende politiek zoodat de bevolking zou zien dat de vruchten van den getnecnsC&appelijken arbeid het géhecle Nederlandsche volk t^n goeJc komen. Een andere groep leden diukt bet zoo uit: lici gehcele sociaal klimaat moet veranderen om bij de arbeiders den vasten wil tot verhooging der productie te joon ontstaan. Een van de middelen daartoe achten zij na tionalisatie der groote brdrijven. Vele loden stelden de vraag of van do Nederlandsche regeering niet meer initiatief kan uitgaan óm door de Ver. Natie* het Franco regime te doen liquideeren. Er wordt volgens vele loden on- voldoenje aandacht besteed aan tb moeilijkheden van ex-illegale strij ders. die thans dikwijls bij anderen worden achtergesteld en, bij benoe mingen gepasseerd worden, omdat zij zich dikwijls tegen Je gedragin. gen van bun chefs in oorlogstijd heb ben verzet. Van moer dan één zijde werd een nadere uiteenzetting gevraagd van Ir- plannen der regeering ten aan zien van socialisatie van bepaalde bedrijven. Voort zijn verschillende won schen geuit: aanstelling van staatsseercta- ïi. sen. con afzonderlijk departement voor Volksgezondheid, invoering utilitv-systeem. ruimere tabaksdistri butie. publiekrechterlijke bedrijfsor ganisatie enz. Amsterdam bekroont litteratoren Dc proza-prijs ten bedrage van f 2000.van Ie gemeente Am sterdam is voor bet jaar 1940 toege kend aan den heer S. Vestdijk voor zijn roman „Pastorale 1943'' De poëzie-prijs voor het jaar 1946, ten bedrage an f 1000,is toege kend aan den heer Jan II. de Groot voor zijn bundel ..Moederkoren". De tooncclprijs voor hetzelfde iaar ten bedrage van f 1000.is toege wezen aan den beer O. Gronggrijp voor zijn tooneelspel „Hier is Lon. jen". EngelandVasteland De belangrijke wedstrijd tusschen Groot-Brittannië cn het vasteland is thans vastgesteld op 10 Mei 1917 te Glasgow (Ilampdenpark). De conti nentale ploeg zal worden gekozen door de liecren Lotsy (Nederland). Frederiksen (Denemarken) Secl. drayers (BelgiëX Valousck (Tsjecho. slowakije) en Schriker (Zwitserland) die zullen worden geadviseerd door de keuze commissies dor aangesloten landen. Tabakshandcl blijkt zeer ontevreden De vakgroep detailhandel in ta bak on de tabak fabrikanten blij ken zeer ontevreden-oyer den on- gewenschten \crkoop van da Zuid-Afnerikaansche sigaretten» Dit misnoegen wordt nog ver sterkt. door.de mcdedeeling van minister van Economische Zaken, dat goede impoi l*igarettcn aan N. V-H. zullen worden verstrekt voor den verkoop ten bate van de ge teisterde. gebieden. „Daardoor", zoo luidt het oordeel van de vak groep, „dreigt het gebcele distri butiestelsel omvergeworpen to worden". Omdat de ontevreden heid der leden van de vakgroep ten top stijgt en zij ernstige, onre gelmatigheden bij den "verkoop der importsigarctten via N.Y.H. vreest, beeft bet bestuur van de vakgroep ecu audiëntie met den minister van Economische Zaken aangevraagd. Vrees voor watersnood in Twente In Noord-West Overijssel, dat vo rig jaaj ernstig door een watersnood werd getroffen, beslaat groote onge rustheid over het feil, dat de bescha digde dijken van dc Vecht in Duitseh- land nog steeds niet hersteld zijn. Men vreest bij Hinken regenval we derom groote overstroomingen. Vele boeren in de omgeving van hei Twcntc-Riinkanaal ondervinden groote moeilijkheden van het kwel water van dit kanaal. Op een groot complex landerijen staan de gewas- sen in den grond tc verrotten en het vee wordt ziek De grootste tinbaggermolpn ter wereld, de „Stuyvesant" zal in Tarnpa (Florida) tc watej* worden gelaten, iiu is bestemd voor de Nederlandsche tinmijnen \an Banka cn Billiton. Het ontwerp voor de rcorcanisalie van liet voorbereidend iaper lager, middelbaar cn voorbereidend liooger onderwijs is versohenen.' Het vermeldt liet volgende schema: Na verplicht kleuteronderwijs van bet viifde tot het zevende levensjaar \o!gt een lagere school van het zevende tot bet twaalfde jaar. Deze lagere school zal niet voor het middelbaar onderwijs opleiden. cultciten of hoogescholen. het einddiploma geeft echter 'recht van toegang op alle faculteiten en hoogescholen. De studie voor on- dei'Nv ijzer wordt vier jaar, na een vierjarig middelbaar onderwijs. Deze opleiding is voor alles ge richt op dc maatschappelijke ver- beffing van leeraren en onderwij zers. Na dc lagere school volgt een z.g. brugklasse. waar de Iee« lingen op geschiktheid voor U.L.O. of middelbaar onderwijs worden ge test. Voor bet. ULO staat het ken nen, voor het middelbaar onder- m ijs bet inzicht op den voorgrond. Het middelbaar onderwijs zal vol gens dit schema gesplitst worden in een vierjarige algemeene mid delbare school. (A.M.S.), die een maatschappelijke opleiding geeft, een vijfjarige middelbare school voor meisjes en een zesjarig Ly ceum. dat in drie afdcelingcn op leidt voor de Universiteit- De afdeeling A zal omvatten de klassieke cultuur, de afdeeling B de natuurwetenschappen cn latijn de afdeeling C de mhalsch appel ij ke vakken Elk dezer drie afdce lingcn is gericht op bepaalde fa- Nachtvorst blijft Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N M.Ite De Bilt. Matige, in het Zuiden cn Wes- ten van het land nu en dan krach fujc Oostelijke wind. In den nacht j lichte vorst en op beschutte plaat- i sc» flinke grondvorst. Overdag 3 vrij droog zonnig weer. Zon op 7.20, onder 17.27. maan op 7.35, onder 17.55,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1