DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Veto blijft op agenda van de Assemblée Tien tot 25% heffing op groote vermogens Koningin bezoekt de Belgische Academie Oostactie gaat voort: reeds 6000 deportaties Agrarische export nog onbevredigend Ojokja geeft nieuwen golden uit R NOORWEGEN CANDIDAAT VOOR DEN VEILIGHEIDSRAAD? Trust voor handel met Buitschland Een robot-mijnwerker Koningin als kunstenares geëerd Perspectieven blijken echter niet ongunstig Vuurzee op kermis in Tiel Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE-S-TICHTMG H*E4T PAROOL Zaterdag 26 October 1946 Nr. 478 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Eerste schermutselingen in Flushing Wsjinsky heeft na critiek van vele zijden het Sovjet-Russische voorstel om de moties die beperking van het recht van veto beoogen van de agenda der Algemeene Vergadering af te voeren, ingetrokken. Dit geschiedde in de commissie van orde, wier taak het is.de Algemeene Vergadering van advies te dienen, en die na de Algemeene Vergadering het belangrijkste orgaan is. Onvrijwillige candidatuur DE moties waren ingediend door Australië en Cuba, die daarom een heftige aanval van Wisjinsky te verduren kregen. Wisjinsky verklaar de dat het principe van eensgezind heid de basis der U.N.O vormt. De bespreking van het veto-recht biengt volgens den Sowjet-afgevaardigde een zwaren slag toe aan de jonge or ganisatie Engeland en de V.S. ver- zetten zich tegen hot Russische voor stel. Na eenige discussie zei voorzit ter Spaak dat alle punten van d< agenda door de Algemeene Vergade ring zullen worden behandeld. In de Algemeene Vergadering zijn de discussies gisteren voortgezet. Mevrouw Vijaja Laksjmi Pandit IVoor-Indië) gaf te kennen, dat Voor-ïndië onvoldoende vertegen woordigd is jn de belangrijke orga nen der UN.O. In het algemeen leg de zij er den nadruk op. dat alle vrijheidlievende volken belang had den bij de vrijmaking der gekoloni seerde gebieden. Voor-Indië houdt zich bezig met het vraagstuk van het gebruik van strijdkrachten voor an dere dan verdedigingsdoeleinden Het gebruik van Voor-Indiërs in Indone sië en elders wordt door Voor-Indië als een ernstig feit beschouwd Er moet een einde komen aan het ge bruik van troepen voor imperialisti sche belangen. Philip Noel Baker (Groot-Brittan- nië) zei. dat het Vereenigd Konink rijk een spoedige regeling van het be- heerstelsel wenschf, voorts een vluchtelingenverdrag, eèn economi sche commissie voor Europa en een internationale persconferentie. Ook Noel Baker betoogde, dat de Veiligheidsraad, die volgens de be doeling van de Sowjet-Ume hef be. langrijkste orgaan van de U.N.O had moeten zijn, zijn beteekenis zal ver liezen indien men op den ingeslagen weg. voortga at Hu was van meening, dat de Sowiet-Unie in de Grieksche kwestie haar v§to had laten hóoren om een onderzoek ter plaatse te ver hinderen Naar N<"-el Bakers opvat ting kon (Tien het Handvest niet ver anderen maar wel overgaan tot een verstandiger interpretatie X/OLGENS Reuters specialen v correspondent te Flushing bij New York. waar de Algemeene Vergadering der U.N.O gehouden wordt.' heeft de Sowjet.Unie het voornemen Noorwegen candidaat te stellen voor de plaats die aan het eind van hef jaar door het af treden van Nederland in den Vei ligheidsraad vacant komt In diplomatieke kringen te New York verwacht men, dat de verkie zing van Noorwegen tot lid van den Veiligheidsraad dit land in groote veidegenheid zou brengen Noorwe gen zou namelijk herhaaldelijk ge dwongen zijn bij stemming de zijde te kiezen van Engeland en de V.S of van zijn buurman de Sowjet-Unie Dit zou Noorwegen bloot stellen aari zeer zwaren diplomatieken druk van beide 2ijden Men gelooft, dat de drijfveer van het Russische voorstel is. het verlangen om een tegencandi- daat tegen Belgie te stellen, dat door vele afgevaardigden als de logische opvolger van Nederland wordt be schouwd De delegaties van de V.S. en Engeland zijn gunstig gestemd ten aanzien van België's candidatuur Zoowel van regeeringszijde aJs uit. kringen van bankiers, groot- industriëelen en handelaars is initiatief genomen tot. oprichting van een Nederlandsche trust maatschappij voor den handel met het buitenland. De aanlei ding van dit initiatief zijn de moeilijkheden, welke zich voor doen bij den handel met Duitsch land. De trust zal den vorm krijgen van een N. V., die den gewonen handel niet vervangen, doch hem stimuleeren zal Zij zal een over zicht- houden van de voor den handel met Duitschland beschik bare deviezen. Tevens zal zij con tact met de bezetting^ autoritei ten houden en contracten afslui ten. Naar gelang het handelsver keer normaler wordt zal de N.V. zich terugtrekken. Ir. Verwey in beroep bij den Raad van State Hedenmorgen heeft de afdeeling geschillen van den Raad va*: State he' beroep van ir. Verwey tegen zijn ontslag als Secretaris-generaal van het -departement van sociale zaken hehandeld. Prof. mr. Rutgers bracht het rapport uit, dat. over deze zaak is samengesteld. Zoowel uit de argu menten van den m'nister als uit die van den appellant kwamen, geen nieuwe gezichtspunten p ar voTen. Japansche commandant van Java gevonnist De Japansche opperbe\ el hebber van Java' luitenant-generaal Koe- makishj I-Iarada, is door het tri bunaal te Singapore, ter dood ver oordeeld Hem was ten laste ge legd dat hij drie Australische pi loten, die waren gevangen geno men toen hun Catalina-vliegboot in December 1943 in zee was ge stort, had laten dooden. Deensehe spoorwagons Thans zijn in ons land gearriveerd 20 vier-assige en 10 twee-assige DeenSche spoorwagons, die aan de NS zijn uitgeleend tot 1947, wanneer bij de zomerdrukte in Denemarken de wagons weer noodig zijn. Tn No vember zullen zij voor het binnen- laodscb vervoer iri gebruik komen Alleen de fweeassige wagons zijn electrisch verlicht; de andere heb ben gasverlichting waarvoor het gas ontbreekt. Juist over de verlichting werd ons nog medegedeeld dat de Spoorwegen zullen trachten zooveel mogelijk de wagons te verlichten, doch er is nog steeds gebrek aa- dynamo's, gloei kousjes en batterijen. De verwar ming biedt, practisch geen problemen meer. ONGEVEER 30 robot-mijnwerkers" zijn thars in gebruik in de Engelsche kolenmijnenDe robot-mijnwerkct" is een vernuftig geconstrueerde machine, welke, naar men zegt, een omwenteling in de Engelsche steenkoolindustrie teweeg zal brengen. Twee 50-paards eleclrische motoren drijven de beide horizontale zagen en de verti cale zaag alsmede de automatische laadinrichtingDe machine snijdt de steenkoollaag, hakt de steenkool in stukken en stort deze in den transporteur(P.) Het wetsontwerp, regelende de heffing-ineens, welke te zamen met de vermogensaanwasbelasting en een waarschijnlijke conversie van de binnenlandsche staatsleeningen tot vermindering van den druk der binnenlandsche staatsschuld, die op dertien milliard gulden wordt geschat, zal leiden, zal spoedig bij de Tweede Kamer worden ingediend. vermogens tot een bedrag io-m /:r drndemic voor Schoone Kunsten te Brussel heeft de Ko ningin liet lidmaatschap aangeboden. De vorstin bedankt den voorzitter der Academie voor deze benoeming en de fraaie geschenken, die Haar overhandigd werden Rechts Prins-Regent Karei van België. GISTERMIDDAG heeft H.M. cle Koningin in haar hoedanigheid van Associée" der klasse Schoone Kunsten van de Koninklijke Academie van Wetens6happenLetteren en Schoone Kunsten, een vergadering van fleze Academie bijgewoond. ke Vlaamsche Academie, baron Mare de Selys Longchamps,- bood de Koningin het diploma van „As sociée de la classe des beaux-arts (Section de peinture)" aan, alsme de eenige werken van leden der Academie. De Koningin dankte voor de eer haar aangedaan. Vergezeld van Z.K.H. den Prins Regent arriveerde de Koningin 5 uur bij het Paleis der Aca demiën. Hier werd zij ontvangen door den president der Academie, den eerwaarden'beer Paul Peeters clen directeur van de klasse der schoone kunsten Victor Rousseau en den secretaris baron Mare de Selys Longchamps. Nadat de Koningin en de Prins- Regent bun kandteekening in het gouden boek der Academie had den gezet, traden zij de vergader zaal binnen. Aanwezig waren de Nederlandsche ambassadeur, mr. B. P H. baron v an Harinxma thoe Slooten, de eerste minister, Camil- le Huvsmans. de heer H- Vos, Bel gisch minister van Openbaar On derwijs. de president van de Ko ninklijke Vlaamsche Academie van België, .T. I-Iaesacrt en R. Bae- seleer, onder-directeur van de klasse der schoone kunsten van deze Academie. De voorzitter van de -klasse der schoone kunsten, de heer Victor Rousseau zeide o.m-: „Uwe aan wezigheid, mevrouw, roept in ons herinneringen op. die ontroeren door een recent verleden, dat twee volkeren heeft vereenigd in het lijden en in den wil zich niet te onderwerpen aan het geweld.'' ..Wij herinneren ons de banden die de kunstenaars van het land van Rembrandt en van Vermeer met die van liet land van Rubens gedurende eeuwen hebben verbon den." Wij grijpen /le'gelegenlieich ons geboden door de aanwezigheid van Uwe Majesteit in ons midden, aan om de glorie van onze school te vieren." Do secretaris van de Koninklij- Van van f 100.000 boven het vrijge stelde bedrag ?al als het parle ment zich met het ontwerp ver- eenlgt, 10 procent belasting wor den geheven; van de stijging tot f 200.000 15 procent, tot f 500.000 20 procent, van een half millioen tot ééiTmillioen 22.5 procent en van vermogensgedeelten boven een millioen gulden -25 procent. Vrijgesteld van de heffing blijft voor iederen belastingplichtige f 3000 verhoogd met f 4000 per ge zinslid. De belasting, waarvan de heffing niet tot na 1 Januari 1947 wordt uitgesteld zal voldaan kunnen worden in vrij en geblok keerd geld. terwijl voor afdoening ook inschrijvingen op het Groot boek 1946 en op staatsleeningen acceptabel zijn. Er komt een bij zondere regeling voor afdoening met ander officieel papier. Ex-gedetineerden niet vogelvrij ,,Ik zal uw leven omruilen voor hel. leven, dat u mijn zwager hebt ontnomen. U kunt nog- bidden." Deze woorden, uitgesproken in de late avonduren van den eersten Maart van dit. jaar, gevolgd door -een schot, beteekenden het einde van bel leven van den ex-gedeti neerde H. Scheffer, die als „licht geval" op 22 October 1945 uit een bewaringskamp was ontslagen- De dader, de 31-jarige schilder C. R. van Schie, stond gisteren voor *het Amsterd'ainsche Bijzon der Gerechtshof te recht. De pro- cuTeur-fisc. eischte, opdat ieder een wete dat vrijgelaten N.S.B.-ei's niet vogelvrij zijn, ter generale preventie acht jaar gevangenis straf. met aftrek van preventief. Suikerbonnen blijven geldig De geldigheidsduur van de suiker bonnen 629. 129. 130 algemeen en 131 algemeen is verlengd tot en met 2 November Hef. hoofdbestuur van de Alge meene Vereeniging Groningen heeft den minister v^n Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzocht de aan stelling van een hoogleeraar in de Nedersaksiscke dialekten aau -1 universiteit van Groningen te willen bevorderen. Op de bijeenkomst van de geallieerde Kommandantura te Berlijn hebben de Engelsche generaal-majoor E. P. Nares, de Fransche generaal Ganéval en de Amerikaansche generaal- majoor Frank Keating tot den Sovjet-Russische generaal-majoor Alexander Kotikof het verzoek gericht, een verklaring af te leggen over het vorderen van Duitsche technici voor de Sovjet-Unie. Kotokof antwoordde, dat hij niet bereid was een verklaring dien aangaande af te leggen, maar de kwestie voor den geallieerden bestuursraad zou brengen. Volgens functiouarissen van het Duitsche centraal bestuur der indus trie in de Sovjet-zone zijn duizenden vrachtwagens en een groot aantal treinen uit Rusland op weg naar de Sovjefc-Russische zóne van Duitsch land om technici met hun gezin en huisraad en de fabrieken met de uit rusting te vervoerep. Dit is de eerste fase van de ..Oostactie", die onge veer tien dagen zal duren. Volgens deze zelfde bron had men reeds lang geleden liet plan tot deze operatie opgevat. Het werd echter met het oog op Je ve 'bezingen uitgesteld. Ongeveer zesduizend perso nen zouden reeds van de fabrie ken in Saksen weggevoerd zijn. Duitsche industrieel* deskundi gen verwachten, dat de produc tie in de Sovjetzöne nu tot-25 pet. van de v :roorlogsche ca, pact te it zal dalen, en leggen er den nadruk op. dat deze zóne niets meer vcor export of her- selbetalingen zal kunnen produ- ceeren In de eigen industriéele behoeften zal zelfs niet meer kunnen voorzien. Volgens een Duitschen functiona ris van het Spyjetrussisch militair bestuur zal men met de ..Oostact.ie" voortgaan, totdat de Sovjet-Unie alle benoodi.gde fabrieken in haar bezit heeft. De Russen zouden ook de groote Junker-vliegtuigfabrieken te Dessau ontmanteld hebben. Volgens nog onbevestigde mede- deelingen zouden ook de Zeis^-fa- brieken bij Leipzig naar Rusland worden overgebracht. Volgens den Britschen nieuws dienst in Duitschland is aan de gedeporteerden de volgende order voorgelezen: „Daar de fabriek waar gij thans werkzaam zijt naar de Sowjet- Unie wordt overgeplaatst, dient gij zich met uw gezin naar liet station te begeven. Voor de baga ge zijn goederenwagens beschik baar. Soldaten zullen bij liet in- ladfen behulpzaam zijn Uw nieu we arbeidscontract zal worden ge sloten na aankomst in de Sowjet- Unie. De arbeidsvoorwaarden zul len dezelfde zijn als die voor ge sel. oolde arbeiders in de Sowjet- Unie. Tijdens de reis zal voedsel en kleeding te uwer beschikking worden gesteld. Ge kunt rekening houden met een reisduur van drie tot vier weken." Gebruikte autobanden De regeering heeft in België een partij van plm. 100.000 tweede handse!". autobanden gekocht, die binnenkort voor den prijs van 12.50 tot .f 34-50 in den handel zullen worden gebracht. IT) E huidige stand van onzpn agrarischen export kan nog niet be- vredigenrl worden genoemd- Een gezonde bloei van landbouw en veeteelt, wordt ernstig belemmerd door gebrek aan kunstmest en veevoer. Dat is de oorzaak, dat voor vele van onze agrarische pro ducten meer vraag uit het buitenland was, dan ons land leveren kon. De oorlog beeft onze land- tuinbouw ernstig geteisterd maar wel het zwaarst werd de veeteelt getroffen. De binnenlandsche vraag, die nog steeds zeer groot is en het toenemen van den teelt van tuinbouw- en andere agrari sche producten in de landen, die aan den oorlog deelnamen, heb- ben onzen export zeer nadeelig be ïnvloed. Toch bleek het mogelijk den enormen invoer van levensmid. delen eenigszins tc compensee- ren met. uitvoer van agrarische producten. Zoo werden reeds en kele maanden na de bevrijding bijna 100.000 ton pootaardappo- len. ruim 10.000 ton bloembollen, zaaïtariuezaaigerst, en andere voortbrengselen van eigen bo dem naar het buitenland ver zonden. De vetpositie De uitvoer van dierlijke produc ten bedroeg voor den oorlog 66% van onzen geheelcn agrarischen export. Dit jaar kan slechts 12.000 ton gecondenseerde melk (1939: 143.000 ton), en ongeveer 7000 ton kaas (1939: 52.000 ton worden uit gevoerd. Deze cijfers teekenen wel heel scherp, hoe zwaar onze vee stapel getroffen is, hoe ernstig daardoor onze exportpositie bena deeld wordt. Hei moet dit jaar hoofdzakelijk komen van den export van akker en tuinbouwproducten, voorname lijk pootaardappelen, bloembollen, zaaizaad enz. Helaas blijken in bet buitenland te weinig deviezen beschikbaar te zijn voor de meer luxe-producten van onzen bodem- Het is gebleken dat onze kwa liteitsproducten nog steeds gaarne in het buitenland worden gekocht terwijl er ook voor verschillende bij-producten perspectieven zijn. De exporthalans van agrarische producten zal dit jaar wel onge veer overeenkomen met de vast gestelde'raming. maar het--voor- oorlogsc.be niveau is nog in geen enkel opzicht bereikt. adio Djokjakarta meldt dat de republikeinsche regee- ring met ingang van 26 October een nieuwen gulden heeft inge voerd. De waarde van tien repu blikeinsche guldens is bepaald op 5 (gram fijn goud. Op Java en Madoera is de koers 50 guldens van het huidige wet tige betaalmiddel (de Japansche gulden) tegen één republikein- schen gulden; buiten Java en Ma doera gelden honderd Japansche guldens tegen een republikein sche. De omwisseling van Japansch geld voor republikeinsch geld kan alleen plaats hebben door bemid deling van daarvoor aangewezen banken. Het nieuwe geld zal slechts worden betaald tegen geld dat reeds bij de banken is gede poneerd. De uitbetaling kan aan beperkingen worden onderwor pen. Orn de circulatie Ie doen be ginnen zal iedere burger een re publikeinsche gulden ontvangen, (In het gebied van de republiek was tot dusver de door de Japan ners uitgegeven gulden bel wetti ge betaalmiddel. De waarde was echter sedert den oorlog gedaald lol. ongeveer een dertigste van de Nederlandsch-Indische gulden en alleen door het vrijwel ontbreken van handelsverkeer met gebieden buiten de republiek kon bet ruil middel gehandhaafd blijven. De verwachting van een spoedige overeenkomst in Batavia beeft echter inflptionistische verschijn selen teweeg gebracht, cl ie de re publikeinsche s regeering thans blijkbaar door het uitgeven van nieuw geld vil trachten te neutra liseeren (Red.). Met het vliegtuig Twenthearri veerde gistermiddag de Arabische Sheik Abdulla Suleiman met. echt leden con zijn gevolg op Schiphol op doorreis van New York naar Cairo Anefo Ministerie onschuldig aan Gronausch proces Het te Grouau gevoerde proces, beeft den indruk gewekt, dat bij deze zaak het ministerie van Econoini. sche Zaken een rol zou hebben ge speeld. De minister van Economische Zaken verklaart even wel, na een grondig onderzoek met allen na. druk, dat zijn ministerie nooit het zoogenaamde „Reconstruc tion command of the Nether lands" in Enschede op eenigerlei wijze heeft aesteund of bevor derd en. dit zelfs ook uitdrukke lijk nooit heeft fewild Slechts i s in een vroeg stadium geen bezwaar gemaakt, dat éen m Enschede woonachtig officier van den civielen dienst, die zich uiter aard alleen met. geoorloofde dingen mag bezig houden en dus zeker geen handel mag- drijven in strijd met de in Duitschland^bestaande oorschrif ten, in plaats \;ui in Den Haag, ter plaatse bij het Reconstruction Com mand the Netherlands" de nóodigé dmarsrborders aam roet:. Begin December zal liet auto- matiscb telefoonverkeer met de dis tricten Breda. Eindhoven. Maas. tricht, Venlo er Den Haag worden hersteld. De advocaat-fi aal van Bij zonder Gerechtshof te Assen eischte tegen den landstormer G. J. TTecli- sel, die een Ameriknanschcn piloot vermoord heeft, de doodstraf. Nederland beeft een half mil- liocn bloembol' "Rschonken aan de Rritsche mijn werkerscentra nis dank voor hetgeen Engeland ij. den oorlog' voor ons volk heeft gedaan. Van t Juli" t 15 October zijn rond 20.000 politieke delinquenten in vrijheid gesteld. Er bevinden zich nu nog. 39.04-1 in detentie. Danstheater uitgebrand De kermisvierende. Tielselie bevol king is vannacht opgeschrikt door de lijding van een uitslaande» branl in de binnenstad. Het mooie danstheater van de fa van Boeken, gebouwd op het terrein aan de Kleibergschestraat had door onbekende oorzaak vlam gevat. Bin nen eenige uren stond het^ pand in lichten laaie: Aan blusRchen viel in deze vuurzee niet te denken. De brandweer hield zich voornamelijk bezig niet 't nat houtlen van ie he. ndende, pe,reeel Café ..De Oranje boom". Hoewel het hout van de dakgoot eeds smeulde, slaagde, men,er in. liet. gebouw te spaien De hevige von. en regen had gelukkig germ ramp zalige gevolgen voor de andere ker. misattracties. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor, Jam rle dansgelegenheid was gesloten. Wel gingen eenige mu ziekinstrumenten van hrt orkest ver loren. E vrede is nog steeds in de maak. Er is al heel wat aan getimmerd cn geschaafd maar bet resultaat kan nog steeds niemand bekoren, temeer daar enkele wel wat erg hardhandige hamerslagen het nieuwe bouwsel al leelijke deuken en barsten hebben be zorgd. De timmerlieden, die te Parijs door onderling gekrakeel slecht, met hun arbeid konden opschieten, zijn nu met hun ge- heele werkstuk in wording naar New York verhuisd, waar zij on der een anderen firma-naam de zaak voortzetten, naar wij hopen: niet op dénzelfden voet. De Queen Elisabeth" en talrij ke vliegtuigen zijn in Amerika gearriveerd en hebben de diplo maten aan land gezet, die vervol gens in fraaie auto'fe door het zijn oogen uitkijkende en met serpen tines slingerende New York zijn gereden. President Truman heeft de vergadering toegesproken en getuigd van Amenka's oprechten wensch met al zijn middelen mee te helpen aan den bouw van een duurzamen vrede. Eiijinmiddels is de vergadering met haar taak begonnen. Twee van de belangrijkste zaken, die zij Ie behandelen krijgt, zijn reedö even aangesneden: het veto-recht, dat door Cuba en Australië aan gevochten wordt en opnieuw de Spaansche kwestie, die door Bel gië aan de orde wordt gesteld wegens het niet. uitleveren door Spanje van den Belgischen fascist Degrelle. Maar er zijn nog tal van vraagstukken meer, grootendeels ook erfenissen van de niet al te Jiest geslaagde Panische confe rentie. Nederland zal rapport uit brengen over de Indonesische kwestie, Zuid-Afrika moet ophel dering geven over de wijze, waar op het de Britsch-Indiërs behan delt. Dan moet er ook nog beslist worden over het aangevraagde lidmaatschap van Zweden, IJs land en Afghanistan, die niet zoo a's bv. Portugal, reeds in den .Vei ligheidsraad door een veto zijn buitengesloten. Rusland wil de aanwezigheid van geallieerde troepen in niet- vijandelijke staten behandeld zien enbedoelt daar waarschijnlijk, een aanklacht, legen do Amerika nen en Engelschen mee (wij be hoeven maar aan de Engelsche troepen in Griekenland te den ken). Maar de besprekingen zul len zich, als zij eenmaal aan den gang zijn, wel wat verder uit strekken en het. geheele vraag stuk der demobilisatie aansnij den. Het is in dit verband geen toeval, dat juist eenige dagen ge leden Churchill in het Engelsche Lagerhuis zijn rhetorische vraag heeft gesteld of het waar is, dat de Russen tweehonderd divisies op oorlogssterkte onderhouden in de door Rusland bezette gebie den. Wij komen daarmee midden in bet vraagstuk van de wereldvrede terecht en ook temidden van de tegenstellingen tusschcn de drie groote mogendheden. De geheele wereld kijkt weer in spanning toe. En tegelijkertijd komen de Groote Vier nog afzonderlijk in New York bijeen om de resultaten van de Parijsche Conferentie te be spreken en het vredesverdrag met Duitschland voor te bereiden, terwijl ook de Commissie voor de atoom energie haar vergaderingen voortzet. De Vrede in wording zal in New Vork dus weer flink onderhanden genomen wórden. Moge er eensge zindheid en wederzijdsch vertrou wen heerschen onder de timmer lieden, die aan het nog brooze bouwwerk arbeiden, mogen er barsten worden geheeld en deu ken recht geklopt. En mogen er spil kers* Ynet koppen geslagen wor dep, die het nog wankele bouwsel de zoo noodige en diep begeerde hechtheid geven. IN ENKELE REGELS In het congres van de democra tisch socialistische joi eren.organi satie „Nieuwe koers", dat te Blari cnm is gehouden, is mr. G-. van 't Huil tot voorzitter herkozen. Recre. taris werd I. Meester,.hoofdredacteur van het eigen orgaan J. J. Voogd. Nederland is van plan binnen enkele weken en verzoek voor een leening van 200 a 300 millioen hij de Internationale bank in te dienen. Zaterdag 2 November zal in liet r-bouw van den Hoogen Raad het hoog militair gerechtshof warden ge nstalleerd. Tegen ac stembiljettenvcrval- ichers C. Jansen en A. Hamer is voor de Bredasche rechtbank één jaar gevangenisstraf geëischt.. Ons land viert ook het Wereld-Kerstfeest Het Wereld-Kerstfeest wordt ge vierd dqor het uitwisselen van ge schenken tugschën de kinderen van verschillende landen Vorig jaar zijn uit Amerika ruim 200.000 paketten verstuurd naar Europa. Het aantal kerstpaketten. dat dit iaai' U1t Ame rika naar de Nederlandsche kinderen gestuurd zal worden, zal vermoede lijk tusschen de 20 000 en 50.000 lig gen Het is daardoor mogelijk geworden per provincie een of meer plaatsen aan (e wijzen waar' deze internatio nale vriendschapspaketten onder de jeugd van 816 jaar verdeeld wor den. De plaatsen die hiervoor in aan merking komen zijn bij verloting vastgesteld. In Utrecht, zijn dit. Jutphaas en Rhenen. In deze plaatsen wordt door de geheele bevolking het. We- rêid-Kerstfeest gevierd Bij wijze van tegenprestatie stuurt cle, Nederlandsche jeugd kalenders met 28 foto's over verloren gegane cultuurmonumenten naar Amerika. Indien mogelijk zal Radio-Nederland een reportage over de viering van dit feest in Nederland naar Amerika uii zenden. Nachtvorst blijft Weersverwachting, medegedeeld door het hC N.M.l re De Bilf. Matige, in het Zuiden en het j. - Westen van het land nu en clan d j krachtige Zuid-Oos/elijkp wind >i 'i Toenemende bewolking Droop j j weer, zelfde temperatuur als gis- j 'eren Zon op 7.22, onder 17.25- maan ;j op 8.47, vnder 18.13 i '•nmiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1