Herstellingsoord voor onderwijzers in opbouw BRANDPUNTEN Amersfoortsche O.L.V.-toren in de steigers H.V.C. ontvangt Kennemers Opoffering en gemeenschapszin Zij financieren het werk zelf Muzikale Parade Braadjus zonder vleesch VAN HET LIN NEN VENSTER Scapino-balletgroep Vierde klassers spelen uit AANBIEDING NEDERLANDSCHE VORDERINGEN Zaterdag 26 October 1"946 Aan den Boschlaan te Lanteren, omgeven door hoogopgaand geboomte, waarin thans de bonte kleuren van den herfst gloeien, ligt het alom in den lande bekende Herstellingsoord voor Onder- wijzers Over enkele dagen is het een jaar geleden dat het ge bouw, na langen tijd gevorderd te zijn geweest voor militaire doeleinden, voorgoed werd vrijgegeven HET was in den vroegen morgen van de 10c Juni 1910, dal een iweetal Duitschc soldaten, vergezeld van een vrouwmenscli. alle drie lichtelijk „onöei den invloed" het hevel overbrachten, rial het gebouw dien oehlcnd om 9 uur ontruimd diende te zijn. De ontsteltenis onder het personeel en de patiënten, een vijftigtal, was natuurlijk grool- oor eten was geen tijd allen gingvn aan let inpakken. Het personeel, geholpen door enkele hulpvaardige Lun- tersclie ingezetenen, trachtte van de inventaris zooveel mogelijk in veiligheid te brengen, waarna iedereen een goed heenkomen zocht. kunnen doen doorgaan, heeft liet TOEN de eerste groep nulilai- ren vertrokken was en het gebouw weid vrij gegeven, ging liet personeel met man en macht aan het werk om het huis van onder tot boven te reinigen en weer' in exploitatie te nemen. Op een onzalige morgen echter ver scheen een auto, bemand met den leider van hel cvacuatlobureau der X-S.B die verge/eld was van een vijftal gewapende „Nederlan ders" mi bezit kwam nemen van liet gebouw. De a.s. moeders dei ■beweging werden er gehuisvest De bekende Septemberstormen (Dolle Dinsdag) maakten aan dat verblijf een door niemand be treurd, einde. Do slag om Arnhem, die de vu rig verbeide bevrijding voorloopig illusoir maakte had tot gevolg, dat het, Herstellingsoord een af wisselende lie vol killg te herber gen kreeg; eerst waren het geëva- cucerden, daarna verpleegden uit Wolf hezen, vervlogons werd het- H.O. vlazaret dor Duitscliers. Toen de krijgs kans keerde, namen En- gelschen en Cairadeezen er hun intrek. Ravage T~\E geallieerden vertrokken in liet begin van November M5, achterlatende niet alleen door maar toch mede tengevolge van hun verblijf een huis, dat maal' heel weinig herinnerde aan het sehoone gebtiuw van weleer. Wie binnentrad stond voor een chaos, een ravage, die iedere beschrij ving tart en die wellicht het beste beoordeeld kn«n worden naar de schatting der schade: f 128.000! Voor het bestuur was het even min als voor de Commissie van Beheer een probleem, wat er ge daan moest worden. De belangen van dc Volksgezondheid en het Onderwijs wezen in één en de zelfde richting: Opbouw! En liefst zoo spoedig mogelijk! Onder lei ding van den architect, den heer Jan Grypma te Heelsum. die in dertijd het H. O. bouwde, werd onmiddellijk aan hel werk' gesla gen. Tiet is thans al zoo ver. dat het moeilijk wordt zich nog een voorstelling te maken van den toestand, waarin het gebouw in de Novemberdagen yan 'in ver keerde. Wie betaalt? 1\/TaAR wie zal dat betalen?" zal menigeen zich afvra gen. Op die viaag wist de com missie van Beheer reeds fcii den aanvang het antwoordNatuur lijk doen dat dezelfde menschen, die gedurende het bestaan van het H. O. dc tekorten op de ex ploitatie in totaal meer dan een half millioen! hebben ge dekt:.de Nederlandsche onderwij zers' En dan in hoofdzaak, zij, die bij het openhaar onderwijs werkzaam zijn Al meer dan f 50.000 hebben zij van hun algemeen als veel te laag erkende salarissen bijeen ge bracht. Treffende staaltjes van gemeenschapszin ,on opofferings gezindheid zouden wij in dit ver band kunnen memoreeren. Zeer gewaardeerde medewer king werd ook verleend door het gemeentebestuur van Ede. dat meermalen toonde een warm hart te hebbeh voor het Herstellings oord. Om het restauratiewerk te In de schermzaal van de Infan- teriekazerne aan den Lcusderweg trad Donderdagavond door be middeling van de B.A.O. het ge zelschap vnn Guus Brox op met een „Muzikale Parade". Luit. Ilnitink, de B A.O. officier van het eerste Verkenningsregt. lelddo don avond In. Daarna was de beurt aan het gezelschap, dot gedurende eenige uren do honder den militairen aangenaam bezig hield. Guus Rrox, de van radio en theater welbekende grnpponnia- ker, krone menig verdiend ap plausje" voor zijn phonojnennle prestation, die hun climax vonden in oen komische muzikale scene, waarbij hij tal van instrumenten mot vaardigheid bospeoldo. De eveneens bekende Gozona's - twee.meisjes en oen guitnar oogstten stormen vnn applaus. Diana en Daranti stortten een vlood van bruischonde xylofoon- en vibrafoonklanken in do zaal. Dc zos Brox'» brachten oen goede accordeon-show'. And ré Carroll toonde zich con verdienstelijk con ferencier. terwijl Jan Brugman 'n betrouwbaar nceompagnoteur was Dc R..VO. (Recreatie en alge- rnecne Ontwikkeling) heeft aan tal van officieren, onderofficieren en manschappen een bijzonder .ge slaagden avond geboden. College van B. en W. een belang rijk voorschot verstrekt op dc te on tvangen schadevergoodi ng. Met hel opnemen van patiënten is niet gewacht lot de inrichting geheel exploitabel was. Reeds 0|i Februari van dit jaar werd het I-I.O. weer geopend en vijf dagen latei werden de eerslc patiënten erwelkomd- Met den voortgang van liet lier- stelwerk groeide ook bet aantal patiënten, dat nu reeds 32 be- draagt en ongetwijfeld grooter zou zijn, als het aanschaffen van diverse benoodigdheden minder moeilijkheden opleverde. Het opbouwen eisebto lot lieden ruim f 70.000 do uitgaven voor de exploitatie bedroegen ongeveer f 30.000. Met vereende krachten, gedra gen door de liefde der Nederland sche onderwijzers» wordt hel op bouwwerk van het Hcistellings- oord te Tuinieren voortgezet om dit weeti te maken tol de prachti ge en zegenrijke instelling, die het altijd is geweest. Het bekende Herstellingsoord voor Onderwijzers te Lunteren (centrale gedeelte niet een zijvleugel). Foto Jac, Gazenbeek. Braadjus zonder vleesch, en toch geen „lawaaisaus Ba ra hoe fan dat? t Klinkt ook inderdaad fantas tisch. Maar toch is het mogelijk De heer P JKers de bekende koókleeraar van de radio) heeft het ons tijdens ren kooklesdemonslratic in dc Markthal verteld. En hij deed het o/i een manieidal ik na afloo/i me vei heelde het 'zelf gemaakt te hebben. Die meneer Kers, weet over al raad o/i. Ka de bei lijding, toen er practisch mets anders was dan Engelsche biscuits en bloem, heeft hij het liefst nog 42 recepten uitge. dacht met als hoofdbestanddeel: bis cuits en bloem! Dun hoef ik al met veel meer te zeggen, hé? Toch wil ik nog even verletten nat hij ons alle maal teerde. Van een pond boter anderhalf pond nutken 340 calorien winst!) een zoete, en zoute boter- hum pasta, fabel jouw op de lekker ste wijze klaar maken en scholletjes bakken zonder otic, waardoor ze te- Vrns lichter verteerbaar zijn. Dan deed fiij ons nog de juiste manier aan de haml om biefstuk eil andere vlee.se/iS0QTten te haf f en en om bij gehukt tóch lekkere iw te krijgen (I'inrit U dat ooi: altijd zoo'n tast?) Een lekkei puddinkje, flensjes en als laatste .Hoe krijg ik van een half ons koffie, extract vooi GO kopjes?" Een heef programma, niet? Wilt U erg graag weten hoe mijn. heer Kers die jus maakt? Hij gaf ons het volgend recept: U neem/ ~>0 gr. extra fijn gemalen koffie, 1 liter kond water, 1 theelepels foffieshoop en een mespuntje zout. Dan doe de koffie, stroop en zout in een lin nen zakje en bindt het stevig dicht. Zakje irt de pan. het water erbij, deksel erop en brengt het aan de kook U laat het precies één knar- tier koken. Dan tcgf U de deksel iets scheef en laat de koffie een half uur tref:fen. Pan van het vuur, zakje uitknijpen, het extract in een flesch. watjr erop en klaar is het. Witt U een heerlijk kopje koffieVier thee. lepels van 7 extract, melk en suiker toevoegen en aan uw wensch Is vol daan. Ik hoop dat het U smaken zal. PUCKJE. Byrnes brengt verslag uit De Amcrikaansche staatssecretaris James Byrnes rechtsbrengt president Truman op (hens bureau te Washing ton rapport uit over de Parijsche vredesconferentie(Ass Press P.) Granaten op een .-. siroopop Hel was nog maar een paar dagen voor de bevrijding van Arners- loort. dat de Onze Lieve Vrouwe To ren, in de volksmond de „Lange Jan' geheeten oorlogsslachtoffer werd. Ergens tusschcn uocihom c» De Molshoop in Hoogland'stond ■i n zware Canadees» !.e tank. Dó be manning ervan had oen speciale op. dracht g< kregen. Waarnemers had den namelijk aan den Oanadeoschen staf gerapporteerd, dat er bn\eu op den toren Duitscliers waren. Het. lag .oor de hand. «Int deze Duitschers daar een waarnemingspost voor hun artillerie hadden. Onder geen enkele (•oorwaarde mocht die daar blijven. De schutter van de tank deed zijn plicht en liefst -12 granaten van elk achttien pond kwamen in den toren terecht. De schutter kwam na dc bevrij ding zijn werk eens bekijken en be- lom in gezelschap van den klokkc- ist. den lieer <s. A. Kalveen. den to il. Hij vond. dal hij zich nogal good ;iii zijn taak had gekweten: „Do 'uitseiiers hebben er vast geen ge. ruik meer van gemaakt." Neen. «lat hadden ze zeker niet", utwoordde de heer Kalveen. „Ze iju 'm natuurlijk allemaal gesmeerd" nnclueerdè onze schutter. Maar de lokkenist nam hem mee naar den immegang en daar vond de schutter non stroupop. die in een Duitsch uniform was gestoken. Deze koud. bloedige amaak-soldaat hadden de luwe Duitschers daar neergezet, 'Misschien om de 'anadeozen te be dotten, misschien om te laten zien, lat ..Knltur" wel door een Duitsche nop beschermd kon worden, inplaats van door een Duitsclien soldaat. Hoe ook zij, de toren vertoonde 12 treffers De heef Kalveen vertel de ons. dat hij in het bouwwerk "46 granaatkopnen heeft gevonden. Vol gens hem zijn er dus meer „hits" ge weest. grand theatre In 't Grand Hhentere draait de ge. heele week de langverwachte film „De slag om Arnhem", waarvan vo rige week reeds de nachtpremière voor Amersfoort draaide en waar. aan wij toen reeds een uitvoerige be* spreking wijdden. Deze pakkende- en uiterst realistische film sleept ons mee in den verbitterden strijd, een heksenketel die negen dagen duurde, om het bruggehoofd bij Arnhem. De film is een eeresaluut aan Montgo mery's mannen va de First Airbor ne Division die het hier niet tot een overwinning konden brengen. Hun nederlaag bracht hun echter grooter glorie dan menige overwinning. REMBRANDT In Rembrandt is het weer sensatie en mysterie, wat de klok slaat. Al lereerst draait er een WiUl-West- film. waarin de revolverhelden weer den boventoon voeren. „De stoker" is een griezelfilm van de eerste soort. CITY. Het bekende komieken-duo Stan Laurel on Olivier Hard-,, logeert ad men binnen een jaar dezelfde balletgroep twee keer ziet in bet. zelfde programma en men. bespeurt weinig vooruitgang wordt de zaak eenigszins bedenkelijk. Men zal mij niet kunnen verwijten, lat ik niet van lmt simpele onproblematische sprookjesspel kan genieten. Integcn deel: hoe eenvoudiger des tb beter vooral in dezen tijd. En toch rezen in mij bezwaren, tm wel wat de stijl be treft. Want daarmede wordt in deze naliet ten van costuum en decoi frisch bleef ook het enthousiasme, waai mee de sprookjes worden verteld. Maar onvoldoende bleek nu de tech niek. de weinig gevarieerde vertaling der eeuwige pasjes stoort misschien niet het kind. maar mist door zijn gebrek aan geest do kracht, om ook grooteren op deq duur te boeien. Ik vind dc opzet prachtig maar vind beslist noodzakelijk een doorspekken van hot bourlosqiie spel met, de fijne humor, waarvan wij grooto kinderen zoo graag genieten. TtiHsehon de 'wee sprookjesspelen brachten do ftp:uin.srhe danseres Taïtu Moro en Hans Snoek, begeleid dooi don uitstokondon guitarist J. v. Snellenberg vier folkloristische dan sen, Juist dn medewerking van den guitarist gaf aan deze reproducties oon grootore oehthoid dan de meer gehoorde plano.hogeleiding kan ge. ven. De uitvoering der dansen zelf was svmpathiseh door een grille na tuurlijkheid. ofschoon men zich ook deze qua techniek nog meer vol' maakt kan wensohon, Op sommige momenten miste ik storend oon vol ledig opgaan in het spel. bleef de beweging zuiver uiterlijk, Van de wolkomen afwisseling dei guitaarsoli won het dc „Estudio poetioo" van Tanega qua muziek van de virtuooze stukken: on het pleit voor van Snel lenberg dat hij met zijn brillante techniek ook daarvan de juiste inge togen uitvoering gaf. deze week in Citv. Het is wel niet hun nieuwste film, die er vertoond wordt, maar dat neemt niet weg dat er smakelijk gelachen wordt om de dolle capriolen, die zij uithalen en Je allerdwaaste situaties waarin zij ook nu weer verzeild raken. ..Van de regen In dc drop" is een echte ou. derwetsche „gooi. en siuijtfilm'', waaraan de. liefhebbers \an dit gen. re hun hart zullen kunnen ophalen. Herstellingen Momenteel is de zoogenaamde neer. de koepel van den toren. gp- hnI in een steigerbekleedinn. Hier is een granaat er aan de Noordelijke zijde ingeslagen en er aan den Zui. dcli.jkeu kant weer uitgnkoenm. Als men hier do geslagen gaten hersteld hooft, zal het resultaat van den vol genden treffer, iets lager, onder ban- Romans en studieboeken over bezettingstijd De Openbare Leeszaal en Biblio theek. aan don Muurhuizen heeft oon aantal goede boeken over de bezet- ringstijd in 3e rekken staan. Wij doen slechts eon greep: Romans: M. Dekker. De laars op den nek. Schildering vnn het leven van een aantal gezinnen in Amster. dam gedurende de jaren 1939-194-1. M. Dekker. Afscheid. Ontroerende monoloog van een ter dood veroor deel! illeg.vjJ werkster. A. Defresrfe. Een avond in Amster. dam. Knleidoscopiseh beeld van het wezen van de stad Amsterdam in be zettingstijd en haai ontziehtbaren strijd voor Ie beginselen van waar heid. vrijheid en recht. Th. de Vries, De laars Verhalen uit den. bezettingstijd. B Th. ue Beaufort. Kerstmis in Scheveiiingcn. Diep doorvoelde no velle over het Kerstmi sic'ven in de étrafgev angcifis. Studieboeken: J. Visser. Vijf «lagen oorlóg in Nederland: 10— U Mei 1940. L. de Jong. Je Maintiemlrni f'hro nologisehe beschrijving van <1< ge. beurtenisseu in den bezettingfiti.j 1. Geuzenliedboek 1940194.7 Verza meling liederen, die clandestien ver. schenen zijn. E. N. Veterman. Kèizcrsgraehi 703. Belevenissen van een groep illegale werkers. E. P. Weber, Gedenkboek van het Oranje Hotel. Celmuren spreken Gevangenen getuigen. A. Coolen. Bevrijd Nederland. De bezettingstijd in al zijn moeilijkheden en si lijd doch ook Hi al zijn moed «mi uithoudingsvermogen. H. Th. de Booy. TusPeliëii mijnen en grondzuelh), Het werk van ire Noord- i n Zuld-llollundsohc Red- dingsmaatMcliappü 1910-—'47. Kunstochtend in „Grand" van Liesbeth Sanders De voonJrai-litskunsteniires Lies. belli Sanders, die dezer dagen Van oen tournee door Noorwegen in ons land is teruggekeerd, treedt Zonjag morgen voor hot Instituut vooi volks ontwikkeling in hel Grand Theatei op. Zij zal verzetspoëzie declarneoren en verscheidene volksliederen zingen. Hef, .Comité Nationale Om roep" heeft den radioraad verzocht het programmablad ..Radio Neder, land" voor hein open te stellen of hem verdunning te verleenen oen eigen orgaan uit te geven. Het U.S.0. komt in „Grand" Het Utrechtse!» Stedelijk Orkest komt op 31 October in het Grand Theatre ter verzorging van het eer ste svmphonieconcort in dit seizoen. Hqnk Spruit dirigeert ditmaal, ter wijl als solist medewerkt Jaap ftto- tijn hobo, die twee concerten voor hobo en orkest zal spelen. Vorder zulhm worden uitgevoerd werken van Mozart. Mjircello, Ooos- seus. Debussy en Berlioz. Herstel militair hospitaal vordert langzaam In liet Militair Hospitaal aan den Hoogeweg opende majoor do Kolen Vrijdagmorgen onder aan wezigheid van patiënten, verpleeg sters en verplegers, die een oogon- blikje van hun kostbare tijd had den algenomcen. een keurige can- tine. De «laf is reeds lang bezig, aldus spreker, om van dit hospi taal weer een goed hospitaal te maken. Het werk vordert lang zaam, maar gestadig. Hopelijk zal binnenkort voor tic verpleegsters een barak kunnen worden inge- w vd- De cantine, waar men het laatst opgerekend Lad, is thans gereed gekomen. Men zal ej* ver loren oogehblikken künnen door brengen on wanneer men geen dienst heeft, een sigaret rooken, Er zullen voorts regelmatig RAO voorstellingen worden gegeven, voordrachlen, concerten, e.d., alles tol leering cn vet mank, tot ver betering van (Ie onderlinge vriend schap. Rends np 31 October zal in de recrentiezanl hol eerste con cert worden gegeven. Spr, dankte den sergeant-majoor Mal en me- vrouw Hoosjen, die veel hebben godaan in het belang van do enn- tlno. iïlernn word do kbfflo-taj> kast in gebruik genomen. Dc adju dant Monnik leidde ons rond zoo- dnt wIJ ons een beeld kondon vor men van de tnoeilijkbodon. die mot de borstelwerk/..amheden va» het hospitaal gepaard zijn gpgnnn. Er ontbreken nog ver scheidene ruilen cn lectuur voor de leestafel doel-, hopelijk komt ook hierin spoedig verandering. MARKT AMERSFOORT 20 Kippen f 4.— tot f 6.per st 55 Hennen f6— tot f 12 - per st 25 Jonge hanen f 4 tot f 5.50 p. stuk; 30 Tamme ko nijnen f 3.tot I 8.50 per stuk. L'O Tamme duiven 12 Biggen f 20 tot f 26 per st. Ion genomen worden. Zoo werkt men van boven naar beneden. In den afgeloo'pen zomer is er veel bezoek aan don toren geweest. Toe risten uit binnen- on buitenland be- klommen de 317 treden en wierpen een blik op de ommelanden vnn Amersfoort. Veel heeft moil toen ge. sproken over do beschadigingen van den toren. Dat zal het volgend jaar veel minder het geval zijn. Want dan zal de „Lange Jan", onvoorziene omstandigheden voorbehouden, ge heel ijn hersteld. R.K. militair tehuis plechtig ingewijd Onder grooto belangstelling dor R.K. militairen vond gistermiddag om half vier ter ocre van de ope ning hunner vercenigingsgobouw „On.s Huis" in tie garnizoenskerk op t Zund een plechtig Lof plaats waarin tie aalmoezenier Hulslïofi, gecelebreerd door den I-Ioofdaal- mozenier Kolonel H. J. M. van St melen, directeur dezer vorceni- ging. de leiding had. Na afloop van den plechtlgon dienst, maicheerden de militairen onder vroolijke tonen van het Gro- nadioi skorps naar tie K. Gracht, waar hun toekomstig tehuis staat. In de cantine van dit gebouw vond de inzegening plaats door den garnizoenspastoor Reiers. Na zijn koele toespraak, waarin hij voornamelijk I lilde aan hel be stuur dezer vorecniging bracht, nam de hoofdaalmoezenier Van Straelen liet woord over. 1-Iij me moreerde den geest in hel leger en de vloot cn hoopte, die in de toekomst op een liöoger niveau te brengen- Dit ideaal vvenschen tie minister van Oorlog en wij bin nenkort verwezenlijkt te zien, daarvoor richten vvjj vele tehuizen in. Onder dc aanwezigen bevond zich ook de loco-burgomeestciA. J Spiekerman. Ook hij hoopte dat al deze moeite voor dc militairen gedaan, niet tevergeefs zal zijn. Na het Wilhelmus werd deze inwijding met koek en koffie be zegeld. 's Avonds bood dc tooncel- verooniging „Euripides" het too- neelspel „Amoi" in dc Pastorie", een scène van ernst on luim in het Parochiehuis St. Aechten aan. Medische Zondagsdienst Doktoren, alleen te raadplegen bij spoedgevallen: W. H. de Beaufort, Borgstr. 41, ld. 6382: J. Hartog. L'tr.- weg 37. tel, 74(19. Apotheken: -Jos. Haan, Juliana- plein 3, tel 4609. Verloskundigen: Zr.Vernliout, ftoos. ferweg 232. tel. 3371: Zr. Perk. Van Vinndostr. 2, tel. 7086, Predikbeurten Gcrof Kerk. (L. rouvvesti'.), 10 uur dr N. II. Ridderhos, 5.30 u. (Ik 1) A. Zijlstra. L. Cosierplein10 uur ds. D. A. Zijlstra. Till pst raat: 5.30 uur dr. X. II. Ridderhos. Vrije Geref.-Gcm.: 9.30 en 5 u. Godsdienstoefening Donderdag 31 Oei. 7 uur ds, van Wier (Hijssen). Ren», Gem. 10.30 uur dr. R Mie- den ia. Kvang. Luth Kerk: Da. Ilau- nirrsen (Kampen). Cln Gcrcf. Kerk: 10 en 5 uui de J. Drontli. Vereen, v. Vrijz. I-lerv.: ds. J. v. Rossum. Doopsgezinde tiem.: ds. S. Gos- sos Gzn. Christian Science Society 10 u. IIoll,, 11.17 u. Eng. dienst. Soefi beweging: 11 uur openh. Eerodienst. Toonz. „Sierkunst". St. v. tl I-Iagenlaan. Leger des Hcila: 10 uur Heili- gingsdienst, 7 uur openbare sa menkomst. 8 uur - Verlossingssa menkomst. Leider adj. v. Kra- I in ge ii Hem, Kerk Jeugddienst)7 u. di I B Nejitehoom. Ned. I-Tflrv. Kerk: St. Joi iskerk: voortiK 10 uur prof dr G. van Niftrik, Jeugddienst; nam. 5 uur ds. Kolkorl (Bunsclioten). Nieuwe Kerk: voorm. 10 uur ds Genilse.i; nam, 7 uur ds Blok. Emma Kerk: voorin 9 cn voorm. 10 30 uur ds, Stecnbeek.: nam. 5 uur ds. Koolhaas. Gym naai tl mRergkapel dienst v.m. 10.39 uur ds. Rargor (Hnenv steile). Kapel Zon en Schild: voorin. 10 uur ds. Koolhaas. 31 October nam. 7.30 uur, ds. Nauln: „Herdenking Kerkhervor ming". Rusthuis ..De Lichtenberg": n.m. 3.30 uur ds. ermana. Jonqerendionsten Kerk 'Appelweg), voorm. 10.30 uur «li lieer M. Germans. Wijkgebouw voorm. 10 uur ris I.. M J S 11 erf kens. Gebouw Inimanuel: VQflj'm. 10 uur mei H. v d.-Horst Jeugdhnis voorm. 10 uur de hr. H. v. Galen Last. Sportoverzicht OOK dc komende competitie- Zondag is vooi' de Amers- toortscho clubs van veel belang Nn de goede resultaten van j.l Zondag zal moeten blijken of zij werkelijk mee zullen (linnen naar een plaats in de kopgroep. De op gave waarvoor zij gesteld zijn is niet eenvoudig. T N afdeel mg 2A valt direct het -*■ treffen tusschen Zecburgia en Hilversum op. Wel zijn de presta ties van dc Hilversummers tot nu toe niet zoo geweldig geweest doch het blijft voor Zecburgia zaak om op te p,assen. H.V.C- ont vangt dc Kennemers. De roodwit- ton mogen deze tegenstanders be slist niet onderschatten. Zij zullen zich dan ook den gehcelen wed strijd tol het uiterste moeien in spannen om de punten iii onze stad to houden. Interessant kan hot treffen lusschen Z.F.C. en dc Spartaan wqrden. Wij achten dp Zaandammers in slaat de over winning te. behalen- in don wedstrijd \.F.( West l'risia zullen de Amsterdammers wel met de eer gaan strijken. A.P.W C. moet ui afdeeling I J naar 's Gravoland. Wij zijn ervan overtuigd dat de paarsgelen een hetere plaats op de ranglijst zul len gaan Innemen dan tot nu toe het geval is. Willen zij dit inder daad dan zal Zondag gewonnen moeten -worden. Quick licefl oen vrijen Zondag- Kampong staat yoor de moeilijke taak Olympla '25 in eigen huis te overwinnen- Toch gelooven wij wel dat de Utrechtenaren do slerkston zullen blij ken te zijn S.E.C. moot n/uar L.VA'. Nn ecu goeden start hebben dc Soestena- ron in de laatste wedstrijden niet veel gepresteerd. Of zij zich zullen herstellen zal Zondag mooter» blij ken De Zebra's zijn nog steeds een bedreiging voor Kampong. Zii zullen «in wol blijven door vati Act if te winnen R.K B V V -ont vangt The Victory. Wij houden hof op een overwinning voor R.K B-V.V. In afdeeling IK gaat Amcrsf. Bo> s hij de leiders. Nijenrodos, op bezoek. Do hlauw-witten krijgen de kans om hun posihe op de ranglijst hclnngrijk te v"ibeleren Wij achten hen in staat de over winning te behalen- Amsxorde is rle gastheer van \Youdenherg. De prestaties van do Leusderweebc- woners zijn den laalslen tijil van dien aard dat vvlj vol vertrouwen een overwinning voor hen diii'ven lo vooi'spellcn. Een uitslag voor den wedstrijd Utrecht Stichtsrhp. Boys is moei lijk te voorspellen,' aangezien hei de clubs van gelijke kracht blij ken te zijn Bmncveld achten wij in staat van Man rik Ie winnen, terwijl P.V.C., dat hij Saestnm op bezoek gaat °°k wel kans zal zien dc punten mee naar Luis te ne me»». K VA' A.\ perste klassor I PVB. ontvangt Scherpenzeel. De KA V. A.-'crs zullen terdege op moeten passen om hun plaats in do kop groep te behoud*'!!. Scherpenzeel zag j.l. Zondag kans om YVOG oën punt te onlfiilselen. Hockey Het eerslc VMIK'. heci'cn-elftal speelt Zondag in Bilt hoven een van do zwaarste wedstrijden van hel seizoen. Dc „big match SCIII! I AMITC l staat namelijk op 't programma. Dc Bilthovenarcn hebben soitleuzc plannen om het kampioenschap te behalen. De. veteraan Streefkerk, die vorige weck in het tweede bewees, het hockeyen nog niet tc zijn ver leerd staat op «Ie linksbuiten* plaats is opgesteld. Verder is do opstelling ongewijzigd. Dames I ontvangt Kampong L Deze Ulrochlscho club heeft in de oorlog een down-periode doorge# maakt, doch komt nu ongekend stelde voor don dag. zooilat wij niet le optimisliscli kunnen zijn, Overige wedstrijden: Dames III (looi .IV: Dames jeugd—Gooi B» Heoien II—SCHC lil; Heercn- jengdLaren. Korfbal H.'l twaalttnl van -ioosterkwartio» gaat »uorge»i paai Rheaci» om daaf L* spelen tegen Rh'enen II. Wij gelooven niet, dat do punten mee naai Amersfoort komen, laar Soestc rkwaï tier mot minstens I in. valleis dc reis aanvaardt. Laten wij het beste ervan hopen. Handbal „Amersfoort" ontvangt morgen Atlas uit Amsterdam op de Bok- kendulnen. De gasten beschikken over een uitstekend elftal, dat de Amersfoorters handen vol werk zal geven. Hel ls dan ook geducht oppassen, willen zij beide punten in de Keistad houden. Ook de dames gaan een zwaren wedstrijd tegemoet. Zij ontvan gen BHC uit Bussem Niettemin slaan wij onze stadgenooten iets hooger aan. Minder optimistisch zijn wij gestemd ten aanzien vai» AAV. Weliswaar hebben zij de laatste wedstrijden aardige resultaten behaald, doch zij zullen morgen moeten bewijzen wat zij werkelijk waard zijn. Zij spelen in Weesp tegen het sterke WVGV. Zuiveringsbesluit 1945 Bij beschikking van don minister van Biiineiilanclsche Zaken is. op grond vnn do desbetreffende bepa lingen van 't. Zuiveringsbesluit 1945, ontslag uit hun/haar functie ver leend: I). Berends, gcnieenb'.-secretaris; Winter, wd. directeur van liet Openbaar slachthuis en van den keuringsdienst van vee en vleesclr, Y Houw-ingf directeur der gemeentebe drijven t«' Amersfoort. Gevonden voorwerpen Babyiuuts, jonginsrieni, bril. brei werk, ceintuur, strijkriem, jongen?, jas, plennuirmes, grijs kinder wantje, paar pantoffels, stamkaart, porte- monnaic, diverse handschoenen, he ren riem, kindorarrnbandje, vulpen, sleutels, muntbiljet, fiotstasch, En gelsche sleutel, honden, 1 paar brui ne en 1 paar witte wanten, lederen Iiorideiirieni. Politie-varia Tegen COn 66-jarige vrouw, die onbevoegd twee varkens voorhan den ha(17 werd proccs-verliaal op gemaakt. De varkens werden in beslag genomen. JuÈFrouw K. werd aangehouden en ingesloten wegens diefstal van dist rilmtiebonnbn. In een logement werd een 19- jarig meisje aajigehouden, dat wegens diefstal dooi* de politic 111 Haarlem werd gezocht. Zij is op transpoit gesteld. Togen ii persoon, die onbevot g'l een kleinhandel in (lieren wilde e>- tigon, wi rd, proces.verbaal opge- mnn kt. Een eehtpaai word bokeui'd we gens prijsondrijving van sigaretten en handel in tabaksartikelpn. Burgerlijke stand Geboren: Auclries z. v. J Geurt- sen-L v ftooren; 11 Noldue z. v. A Albcrl-R van Barnevcld; Rijck v. R N'olclman-J «l Kraak.; Aart .1 z. v II Numcyer-R Beit lor; Jolianna U Uhr d. v. D II Tröh-* ling-W .1 Dykhoff. Getrouwd: F Schub—C A Schremlei II JekelF Widmer. op schuldenaren in België en het Groothertog- dom Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Ingevolge Devlezenbekendmeklng 19/46 (gepubli ceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 9 September 1946, No -176) rijn ingezetenen verplicht vorderingen op schuldenaren, gevestigd in bovengenoemde landen, welke zij op 30 Sep tember 1946 hadden en nadien verkrijgen, aan de Nederlandsche Bank aan (e bieden De aanbieding op de daarvoor bestemde for mulieren dient le geschieden bij De Nederlandsche Bank N.VKantoor Devlezenver gunningen, Af deeling Aangifte'Aanbieding, Rokin 6 Amsterdam. Inlichtingen en formulieren zijn verkrijgbaar bij De Nederlandsche Bank, Amsterdam, haar Bijbank te Rotterdam hare agentschappen en de Deviezen- banken Stipte aanbierhno ts een nationale noodzaak in 't belang van Uzelf. Publicatie van hel Ministerie van Financiën - TE KOOP AANGEB Chique zw, Kiuistkamp 04. damoNhnod 8827 TE HUUR GEVRAAGD Te huur gpvr.: Gelderland Val uweDchtp m.l vruairt ffomoub zit» cn tdnapkanior m. kabinet cn keukon «f ije. moub. étiijjc of genicub, land huisje Hr m priiaopg en/,, no, 8828 bui van dit blad. DIVERSEN SocfLbqwctflne:. a f d Aif»or< foort Do .eerstkomende open bnrc eerc-dicnst zn! plaats vinden "P 27 Oct 's ochtends 11 u in dc toonzaal „Sicr- kunst'". Steven van der Ha- gonlaan 1. 8831 Nottc Jongeman N,H zoekt langs dezen weg keurig meisje. Br no. 8823 bur van dij. blad Staatsloterij Heden vork<»op W Scholck, collecteurs, II'ob_ bomAstrnnt 23 Giro 37593. tol 4251 8825 PERSONEEL GEVR. Gevr. lc kapster prettige zelf-U werkkring Goede kracht, goed loon Maison Albert. Arnli weg 9. 8S24 WONINGRUIL Woningruil: Vrije woning te Soest <Z.) tegen vrije wo ning tc Amersfoort. Huurpr. f 5.— Br. no 8826 bur. van dit blad

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 3