okkel aan de grens Vouwnjjberts A. VAN EMPELEN Advertentie 'MOTÉX** ZET HEM OP ALLE DIEREN een SAPELLI mahonie slaapkamerameublement; zeshonderd vijftig gulden THEE BRANDPUNTEN „Splintertje vertelt uit zijn ieugd GELD G. W. KOK Glastra's Vlschhandei Utrechtsch Stedelijk Orkest mm Amersfoortsche KUNSTHANDEL VOETPIJN? niet noodig ga naar THEO SOL Arnhemscheweg 1 INVULFORMULIER i N.V. DE LANDBOUWBANK UTRECHT MEUBELMAKERS aankomende MEUBELMAKERS LEERLINGEN. Courantenreclame is niet te vervangen! TE RUIL AANGEBODEN: H U W E L IJ K DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zaterdag 26 October 1946 Spakenburg Predikbeurten Geref Kerk (Volksbelang) 10 u ilr H B Visser: 2.30 u ds 11 Torenbeek; Geref. Kerk ('art. 31 DKO) 10 u, 2.30 en half 1 ds A B Roukcma; Geref. Kerk (art. DKO Eemdijk) 10 u ds R Zijlstra; 2.30 u R Zijlstra: Gerei. Kerk (Ch'r. School) 10 u Ds L .J Al- laart, van Baarn; 2.30 u ds L .J Al. laait; Chr Geref. Kerk Eemdijk. 10 ii Leesdionst: 7 u ds .1 H Velema Dinsdag 20 Octbber. Geref. Kerk (art. 31 DKO) 4 u ds A B Roukenia (Htnvelijks'bevestigiptr). IVoensdag 30 Oct-' Geref. Kerk (art 31 DKO) 4 n ds A .B Roukema (Hu \v el ijMiëves tiffing). Donderdag 31 Oct. Geref. Kerk (arl.,31 DKO Eemdijk) ds R Zijlstra TH uw clijksbevestigin.tr). Bunschoten OFFICIEEL^ PUBLICATIE De burgemeester v«uj Bunschoten maakt bekend, dat inwoners dezer gemeente verplicht zijn ter secretarie der gemeente aangifte te doen van alle goederen, waarvai. bekend is, dat zii door de Duitsvhers in Frank, rijk. Belgic of «Luxemburg zijn ge rooid en in deze gemeente zijn ach. tergelaten. De aangifte kan dagelijks ter ge- oieente-secretarie geschieden tus schen 9 en 12*/» uur vóór 23 Novem ber a.s. Burgerlijke stand Geboren; -Jan, z v O van de Groep en Elbert ie Koelewijn: \nnetje, d v Steven Koelewijn en Elisabth Koele wijn; Zeger. z v Wouter Koelewijn en Elbert je de Graaf; Jan, z v Jan Hartog en Hendrikje Koelewijn; Gijsbertje, d v Arian Muijs en Stiena Koops; Dirk, t v Klaas ter Haar en Francijntje va,, de Groep; Jan, z v Ariean Meester en Evertje Muijs. Gehuwd: Lammert Roos en Grietje Hopman. Overleden: Dirk Zijl. 83 j, wedn. van Mcngsje Koelewijn. Inenten tegen diphtherie De burgemeester van Bunschoten maakt, bekend, dat er gelegenheid bestaat tot inenten van kinderen te gen diphterie op Donderd 'g 31 Octo ber a.s. ilés nam. tusschc-n 4uur. in het gebouw Volksbelang''. De in enting 7al geschieden door beide doktoren. Predikbeurten Ned Herv. Kerk. 10 u ds A E Kol. kert; 2.30 u. ds C J van der Graaf van Xijkerk: Geref. Kerk; 10 m ds H 1r 111 I"}0 dr H B Yi«er; Ghr. Geref. Kerk. 10 u ds J H Vele ma. 2.30 u ds J H Velema. Soest Paleis-elftal krijgt een eigen terrein Het personeel van het Paleis Soest, dijk. dat regelmatig de voétbajspuit beoefent, hal to« nog toe geen goed speelveld. De ecno keer werd gebruik gemaakt van het SEC-veld. de andere keer van dat van Baarn. Daar komt nu verandering in. Aan den beton, weg van lief Paleis naar Bilthoven i wordt een prachtig terrein iri gereed beid gebracht. Het ligt in ds bedoe •ling deel ie nemen aan de Zaterdag middagcompetitie of aan de zomer avond competitie van dc-n KNVB Dé heer J A Meede»' uit Soest, die reels bij verscheidene clubs als ócfcnmeeste- optreedt zal zich even. ëéns belasten met de training van het Paleis-elftal. Wandelsportvereeniging De wandelsportvereeniging. waar. naai door vele ingezetenen yerlau gend wordt uitgezien en waarover we destijds reeds melding maakten zal a.s. Woensdag definitief worden op gericht. De oprichtingsvergadering wordt gehouden in de zaal van ..Eemland". De heer Hendriksen. bonds-official van Jen Ned. Wandelsporfbond. zal op deze vergadering spreken en alle gewenschte inlichtingen verstrekken. Inqezonden Mededeélingen MEER LICHT, MEER GAS! Hulde aan onze Nederlandsche mijnwerkers. Door hun krachts inspanning en energie worden thans per dag 30.000 ton kolen naar boven gebracht. Dit be- teekent, dat wij dezen winter méér brandstol, méér licht, méér gas zullen hebben. Zoo krijgt het leven weer een lichtzijde en genieten we straks in de warme huiskamer dubbel van echte De Gruyter's thee. De vier geurige mélanges zijn er. Ja, ook rood-zilvermerk! Die aparte thee in metaalpapier ver pakt, die zells de meest verwende lijnproevers in verrukking brengt. Geen grooter genot dan bij een warme kachel een kopje De Gruyter's thee. En dan nog spa ren, want ook op thee krijgt U tien procent korting. S.E.C.-nieuws A.s. Zondag gaat het le elf «al van S.E.C. de strijd aanbinden mei L.V.V. uit Laren. L.V.V. is altijd een lastige tegenstander, waarmede terdege re kening moet worden gehouden. Wij raden de S.E.C.-ers dan ook aan, willen ze voorloopig bij de bovensten \an den ranglijst blijven, L.V.V. niet te onderschatten en direct een flink tempo in te zetten. Dat twee wedstrij den verloren zijn zegt o.i. nóg'niets. Het geheele programma ziet er als volgt uit: 2 uur: LVV 1—BEO I; 2.30 uur: SEC 2Am eist. Boys 2; 12 uur: SEC 3—Baarn 3; 12 uur: HVC 4—SEC 4. Hoogland Van 15 jaar lot leve»slang. De litrechtsehe Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft in zijn zitting van Donderdagochtend den Hooglander Rijk Adams veroor. deeld' tot levenslange gevangenis straf. Een zestal getuigen tegen de. zen ex-bewaker uit het. kamp „Erika" te Ommen verhaalden van de sadis tische wreedheden van dezen „Hol la ndschen" bewaker. De eisch tegen Adams was 15 jaar gevangenisstraf. Het Hof baseerde haar veroordeeling op het feit, dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan hulpverleening aan den vijand. Hoevelaken Predikbeurten Zondag 27 October Xederlandseh Hervormde Kerk (Vereenigingsge. bouw aan de Stoutenburgerlaan) 10 uur de heer Mouw, godsdienstonder, wijzer, te Driedorp. 2.30 uur Ds Troel- stlra van Wageningen. Gereformeerde Gemeente, Gebouw Bouwlust" 9.30 en 6.30 uur Lees. dienst. Beurs van New-York De markt opende onregelmatig. Staal en suikerwaarden ondervonden eenigen steun onder invloed van gunstige bedrijfsresultaten. Men was van meening. dat een belangrijke verbetering in de arbeids-situatie noodzakelijk war, alsvorens er een stijging van de markt kon optreden. 24/10 23;lt 24/10 23/1 AllCh. 159 159% N.CityB. 41 41! Am.Car. 47''. 47% N.Steel 81 81 Am Can. 81% 2% NYCcnt. 15% i: A Smelt. 52|; 211 N.FolkW 231 230 Am.Sug. 42 41!- NorthAm. 26% 26% A.T.&T. 172% 172% V.Pac. 20 18% Am .Vise 54 55 Packard 6% Anac C. 37% 37' Param. 30% 31% Atch.I. 86% Penns. 26% 25% Balrun. 13% 12% PurcOil 21 21% Ecthl.S. °4% -j RadioC. 9% 9% Boeing 22% 22', Rep.St. 27% 27 Can.Pac. 131 13% ScarsR. 46% 37 Chcsap. 51% 51 ShcllUn. 30% 31 Chrysl. 79% 0% Sc-.Vac. 14 14 CurtWr. 5% S.Rail. 40% 38% Douglas 78 StaudEr. 39% 39% Dup.M. 174", 17/ St.OrlNJ 68% 69% EasimK 207 203 Studeb. -.9 59 EI.BASh 14% 14 TexasC. 20% 20% Gcn.EI. 3S 38% L'n.Pac. 118% 119 Gen.Mof. 50 V, 50% U.Aircr. 20 20% GoodyT. 59 5? JJn.Corp 3% jy. Hudson 15% 15% UnFruif. 44 'i 43% I.Nickel 29;; 30% USRubb 56% 57 Int TAT 17% 17% USStccl 703 70 Kenn.C. 44% 45 Wcsth.h. 24 24% Montg. 07% 67% Woolw. 50 47% door W Mould ijk 177. De indianen namen Knots zijn geweer af en hem mee en wij reden op onze paarden, langs den boschrand en wisten niets van het gevaar, dat op het laatste oogenblik bezworen was. Qat we heele- maal niets merkten is niet waar want ik hoorde even een vreemden schreeuw uit het woud. den schreeuw van Knots die ontvoerd werd. „Wat een raar ge luid". zei ik; „Net de schreeuw van een mensch." Maar de baron bromde, dat het wel een of ander dier geweest zou zijn. d'r waren hier immers geen menschen, de indianen woonden veel dieper het bosch in En ondcrtusschen bengelde Knots aan twee ste vige handen en werd steeds dieper het bosch inge bracht. Toen hij over den eersten schrik heen was. gilde hij niet meer Hij dacht dat Knars niet gevangen genomen was en hem wel vlug zou komen bevrijden. Maar dat viel hard tegen. Want toen hij een kwar tiertje later hel indianenkamp binnen gebracht werd was het eerste wat hij zag zijn vriend Knars die muurvast aan een paal gesnoerd zat en heel erg angstig keek heelemaal niet of hij het erg naar zijn zin had. „Ook jij. Knarsgilde Knots en Knars knikte zwijgend OVERZICHT EFFECTEN. BEURS De beurs had gisteren een uiterst stil voorko men De koersontwikke ling was onregelmatig. OBUGATlëP Staalstcenlnecn 24/10- 25/10 Ned I '40 4 100>u N. "40 m bel fac 100^; 101 Ned '41 3 V. 100% loOfc Ned- '37 3 99% 99% Ned- '38 WV<) 3 100% 100', NWS 2Vz 81% 81:; Sp- eert- 100 ZVa 101% 101% NI. '37 A 3 98 98% Prov cn gem leen A'dam '37 1 3%> 101% 101 's-C-rav-'37 1 3% 100% R'dam'37 I lil-3% 101 101 Ulr. or. '37 3V-, Utr- eem'37 I 3V<» Hyp. Banken Arnh- H B- 3i4 100% 100', 100% Nat Hvp. B- 3% 10O Rotterd- 3% 100 100% Utr H B E 314 100 id. m- verpl* ui f 1 100 100% E Nd S. Vb 3% Indust AKU 3V. 101% 101'^ Bcrcb s en I 3 102% 102% Lever 3V, 103'.. Bat. Pelr. 3H 102% 102!» N. F- So- '02 314 62 4.4NDEELEN Banken A'damselic B. Incasso Ned. H- Mil- Robaver Twen! B. fA) InduslrAand- AKU v. Gelder Uml GA. Ned- Gist Ned- Kabel r !.i' rs G B- Roll. Droogd. Hiinb. en Pctr- Knninkl* Rubber A-'da.n Rub Deli-Bat. 119| 117+ Oost- lava 85* 87f 121 Serbadjadi 80* 130!, 133 Scheepvaart 110 109%, Hol 1 Amer. 134% 130' 132 131'. 131 135 KNSM Scb Unie 160 V; 132 159' 131 Roti. Llovd 127 128 123 122 St- MU. Ned. 142';. 142 106 106 Suiker 253 253% H.V.A 252 251 353% 359 lav. Ct. 125 122 231 230 NISU 127 125 290", 286", Tabak 276% 276"; Deh-Bat. 123 Del. Mij. 142 144 343 336 Scnemb- bieden J28* 120 160% 160 t laten VAN DEN HELM Keel-, neus- en oorarls Niet te consulteeren van 26 OCT. tot 4 NOV. officieels: publicatie Opgave van door Duitschers ifi Frankrijk', België en Lu xemburg gerooide goederen. Door de Duitschers z'in gedurende hun terugtocht in Frankriik. België en Lu xemburg vele goederen ge roofd die voor een deel in ons lend werden achtergela ten Deze goederen dienen pi+eraerd naar hel land van herkomst te worden terug gevoerd. Teneinde te komen tot een registratie van de bo venbedoelde, in ons land aanwezige goederen, noodig ik. op verzoek van den Mi nister van Binnenlandsche Zaken de inwoners dezer gemeente uit vóór 20 No vember a.s. ter secretarie, afd Alg. Zaken en Onder wijs Ikamer 8), opgave te doen (mondeling of schrif telijk) -van alle goederen, waarvan hun bekend is. dat zij door de Duitschers in één der meergengemde landen zijn geroofd en in deze ge meente ziin achtergelaten. Bi; dc aangifte dient te ••orden vermeld: aard c hoeveelheid der goederen, plaats, waar zij zich bevin den. naam van den houder en wijze van bezitsverkrij- ging (O.v. toeëigening, koop van de Puitschers. koop uit oorlogsbuit). Amersfoort, 24 Oct. 1946. De Burgemeester van Amersfoort, A. J. SP1EKERMANN l.B. Voor de eerst volgende veiling kunnen nog uitsluitend NETTE GOEDEREN gebracht of gehaald worden. VEILINGGEBOUW „DE KAM P" G. MACHIELSE Kamp 35 Telefoon 5704 voor alle doeleinden: op sa larissen. pensioenen. lijf rente. polissen, levens- of kapitaalverzekeringen, per soonlijke of zakelijke zeker, heid. Met en zonder borg. Financiën op elk gebied. Bouw-, Handels- en Bedrijfs- credieten," Scheepshypothe. ken le en 2c hypotheken. „INTERMEDIAIR" Regentcsselaan 201 's-Gravenbage Tel. 223870 VOOR GOUD EN ZILVER Arnbemscbeweg 36 SEDERT 1909 l'IRSTR 40 l'KL 4092 Te koop „Berkei" Snijmachine door van Berkei herbouwd als nieuw dus model 3. SPOED Br. Boslaan 14. Luntëren. Ervaren Kousenreparatie gevraagd. Goed loon. Prettige werkkring. E. R. I. A. JTRECHTECHESTRAAT 3? (b.d arkensmarkt) RAND theatre CONCERT door het onder leiding aan HENK SPRUIT. Ah s o 1 i st werkt mede JAAP STOTYN, hobo Uitgevoerd worden werken \an: MOZART. MARCELLO, GOOSSENS, DEBUSSY en BERLIOZ. PRIJZEN DER PLAATSEN f 7 50 en f 3.50 (bel inb Plaatsberpr van Woensdag 30 Oct. af van 1012 en 1.304 (ook lek 4632) donderdag 31 october 8 uur Voor goed te plaatsen arti kel energ. en betrouwb COLPORTEURS gevraagd. Goede verdiensten. Br ond. No. 7995 bur. van dit blad Bij de Ateliers ..SANS PAREIL" Utr.weg 23 (Bloemweg) is plaats voor enkele meisjes, voor het verrichten van een- voudigen handenarbeid. Aanmelden dagelijks. MEISJES gevr. voor huishoud, werk- zaamh. in Engeland. Hoog loon. Reis wordt, vooruit verg. Zij worden verz. te soil, onder inz. van foto en opg. van datum en plaats van geb„ nation., burg. staat godsd. en erv. aan. Comp- ton-James, Exmouth, Eng land. GEVRAAGD: mann. of vrouwel. Aank. Bediende benevens Typiste. INCASSO-BANK N.V. Harderwijk. EMA1LLE SIERADEN Niguwe modellert. Prachtig van kleur. Weer keus ah vroeger Royal Society of Arts London Vaardégheidsdipl. Engels. Allen met kennis Engels b v. schooldipl vragen inl over korte opleiding bu Seer J Lammers, AdeJheidstraat 33, Den Haag. die verlost U direct van de pijn. AMERSFOORT. Telef. 4661. Geldcredieten f 800.- 5 Zonoer borgen voor elk doel. Vrjjbl- voorw- Schrijft allen Brieven porto antw- SPAAR-CRED- INST Mathen^ei' 110 R'dam-W >(Jhem. rein;gen, re- pareeren en op nieuw opmaken va» matrassen. Oude Grochl 205 Telef. 13602 Utrecht Wat speelt zich op het oogenblik aan on2e grenzen af? „De Spiegel" Neêrland's mooiste geïllustreerde weekblad bracht een schitterende foto-reportage. Elke week weer brengt „De Spiegel" iets speciaals. Aparte rubrieken voor de vrouw en voor de jeugd, feuilleton, compleet ver haal dat_ maakt het blad zoo aantrekkelijk voor het heele gezin Een abonnement kost U slechts f3. per kwartaal. Vul heden nog onderstaanden bon in CHRISTELIJK NATIONAAL WEEKBLAD Ik wensch mij voor tenminste een jaar voor f3.— per kwartaal te abon- neeren op het prachtige, geïllustreerde weekblad „De Spiegel". Dit formulier kunt U afge\en aan Uw boekhande laar of rechtstreeks opzenden aan administratie „De Spiegel", Wageningen. Woonplaats CABARET-VARIéTé VAN MEURS Art. leider John Pirns. Pro'gr. van 100 tot f 1000 Ook kinderpr- poppenk goochelen, clowns, et'* Vr- inl- cn progr. bjj Huib van Meurs. Marnixstraat 122, Haarlem 'tel 231SS, 3 (K 2500). "^XOCCeXOXOCvXCOOOCOCOCOCOOOOOOGOOCt BrjJJofullederco VOORDRACHTEN IZeiuie-Uilgmrcn TOONEELWERKEN en fy.iel" UTRECHTSCHESTRAAT 16 AMERSFOORT HET LOOIEN VAN HUIDEN J. A. KREUGER Arnhemscheweg 196 Amersloorl. ONDU LEIDING VAN FRANS VAN VUGHl VOOWCCN ZANOVOOtT EN HAAtlEW SARPHATIPARK 31 AMSTEROAM (1 TEL 92345 - 96196 ■i REPARATIE EN SERVICE! NEEMT GELDEN A DEPOSITO I Verstrekt CREDIETEN, ook aan niet- landbouwers, onder hyp. verband en7of borgstelling, dan wel andere zekerheid. g Agenten de Heeren: W. v. HASELEN P.Hzn. - Snouckaerllaan 24 - A'Ioort l J. POTHOVEN Azn., te Leusden. COCXXVTCCCOCaXOaXNXCOCXCCOOOCOXCOCCOIXCCOCiOOtXOCOKCOCCCCOOOOCOCOCCOOCO 2 X PER WEEK 100 BETREKKINGEN in BETREKKINGGIDS. Partic., Rijks, Gem Elk beroep uit heel Ned. f 4.— p. mnd. f 10.— p. 3 mnd. Zendt post- wiss. Uitg. J. P. Kaland, postbus 301, Den Haag. MEUBELFABRIEK heeft direct pHats voor Hoog loon, prettige werkkring. Aanmelden: Dinsdag van 24 uur Hotel „DE KARSEBOOM", L. Vrouwe kerkhof 3. „DE TORPEDO" SCHOENMAKERIJ LANGESTRAAT 86 TEL. 6590 SCHOENREPARATIES In leder of rubber zonder bon. 's Morgens voor 10 uur ge bracht 's avonds tusschen 6 7 uur klaar behalve Maandag en Zaterdag. Desgewenschf gehaald en be zorgd. Prima kwaliteit en vakwerk. Dat kan alleen dc TORPEDO. 3) o^>oo<><>oo«^ooo<b<>o<x>o«>ocK><x>oo<><c>oooo<>oc<><> AMERSF. KAPPERSBED. ORGANISATIE Sccr.: Langestraat 24 ing L Vrouwestraat BEZOEKT: KAPKUNST 1946 GROOTE KAPDEMONSTRATIE op MAANDAG 28 OCTOBER a.s. in dc zaal Kamperman LANGESTRAAf 113. Aanvang 3 uur. Entree f 1.— p. p. Het batig saldo komt ten goede van 't Roode Kruis. j Een onbetwist verbeersparool is Vraagteerst bij „Blankevoort" een polis. ASSURANTIEKANTOOR L. v. d. BLANKEVO-RT Amersfoort Vermeerstraat 1 Telefoon 3497 linnenkast, 2 pers. ledikant met toog, 2 nachtkastjes, tafel en 2 stoelen, iets moderns tegen Verder ruime sorteering in diverse MEUBELEN. WONINGINRICHTING SOESTERWEG 92.9211 TEL. 4607 UIT HET JAARTALLENBOEK VAN DEN SPAARDER 1815 Slag bij Waterloo Nederland werkelijk vrij. 1817 De eerste spaarbank in ons land 1924 Eerste Wercld-spaarbankcongres. De Wereldspaardag (31 October) ingesteld NUTSSPAARBANK. AMERSFOORT. ET OUDE BEKENDE MERK! Ai7« zoo'n pakje geurige en krachtige Douwt Egberts thee is Uw theebon het allerbest besteed! Er SU" ee" achter I OPGERICHT 1753 Ons Burcnu staat onder Vrou welijke Dir en k het kantoor met de MEEST besliste ZE KERHEID van «Ineen C<Vn (ilinlm nt hijkantnren Dames en Heeren, die een ge lulsklg harmonisch huwelijk wenschen te sluiten, schrijven vol vertrouwen naar bet: Bureau „HILVERSUM" HELMERSLAAN la. TEL. 709) HILVERSUM Ons Kantoor Deelt ze 6 r vee goede en oeschaafde relaties door geheel Nederland. Heerer zonder positie of Inkomen ver leenen wij geen bemtddelinc Schrljt ons vol vertrouwen Uv. wenschen en wij zullen bewij zen. dat ons kantoor U vac dienst kan zijn. inlichlinzcn kunt U koste* bos in blanco couvert ont- vaneen nnder strikte ee hrimh'iiidinc fE KOOP GEVRAAGD PERSONEEL AANGEB Radioapp en onderdelen smalfilm projectors. cram, nlaten. elee motoren, meubi. 'air. Kortom wji koopen en verknopen alles H Brapat, Het Handelshuis, lel. (345-1 Hof 29. tel 6454. 7963 TE KOOP AANGEB Prima v.o. winterjas voor ouderen heer: kleed 1.90x2.90 M.; Axmi.nster kleed 2.S0x 4.00 M.; werkjekker. Pier_ sonlaan 3. 7998 1 Snelweger merk Ery 15 Kg. w. A v Driesten. Dijkje 15, Barneveld. 8002 Z.-z a.n zw satijnen avond, japon niet sleepje f 60. e\ent. met bjjbeh. onderjurk en taschje Tel 6232 8003 Kindcntned jurkjes en schortjes ongev 2 tot 4 jr. Tusschen 34 uur Wouterse Frans Halsstraat 38. 8004 Een br. w swacser. Violen, itr 51. 8010 1 Pr, nieuwe hecren&ch. br. m 45; l.pr. jongenssch m 35; 1 jongensjas ongev 8 jr i.c.st. Aschatterstr F 28. Hamersveld. 8014 Winterjas 1516 j. Aide, gondestr 22 Amersfoort. 8015 TE HUUR GEVRAAGD Dame all 2 gemeub. ka mers. onig Station Br no 8016 bur. van dit blad TE HUUR AANGEB. Op goeden stand worJt zonn. zil-slaapkaniér aangeb. met voll pens \oor dame of heer. Br, no. S018 bur van dit blad. PERSONEEL GEVR. Gevr net meisje voor de morgenuren. Hoog loon Aan. melden 's avonds na 6.30 uur A Paulownalaan 1 8019 Bekwame buffetjuffrouw voor directe indiensttreding gevraagd. Restauratie, tram station Stationsplein 4 8000 Net meisje gevr. voor heele of hal', e dagen in kl. gezin Kerkstraat 4. (Appel, markt.) 8001 Juffr voor de huishouding •gevr. zoo spoedig mogelijk niet ouder dan 30 jaar Br. no. 8006 ijur van dit blad. Voor direct gevr. dienst, bode of huishoudster voor dag en nacht Br no 8007 bur van.dit blad-. Nette werkster gevr. 't liefst twee halve dagen per week Br. no. 8011 bur. van dit blad Mevr Nico.Jai._K Sophia, laan I, zoekt een meisje voor dag of dag en nacht. 8012 Engelsche familie raagt nette hulp in dc huishouding. Thorbeckeplein 14, 8019 Gevr net meisje voor dag of voor dag en nacht. Aan. melden, Thorbeckepl. 14 3020 B z.a. twee werksters v d. avonduren, onverschillig wat. Br. no. 7999 bur van dit bl RUILEN Ruilen: Donkerbl wol voor lichtere kleur Prima dames, corsel voor flanel KLndér- sch. m 23 voor kleinere. Mod. dameshoeden te koop voor f 10.Bankastr 54. 7965 WONINGRUIL Woningruil: Aangeb. fl. huis Indischebuurt te A'foort ccntr. verwarming. ingeb. bad iiuurpr bijYia f 40.oer mnd., vóór ruim huis buiten, minstens 7 kamers bevatt.. rustig gelegen in boschrjjke omg van Amersfoort. Br. no. 7967 bur van dit blad LESSEN Amersfoortsche studie-cen trale Huiswerkcursus voor leerlingen Gymn. H.B.S Handels. cn Mulo.scholen. Privé-lessen Ned. mod. ta len: Wis.. Natuur, en Schei kunde Mej Jacobs Barensen Ir. Van Aken. Oldenb.laan 42 tel 6920 7954 Examenopleiding Steno, Typen. Handelscorresponden. tic. Talen. Boekhouden, Mid denstand. Handschriftverbc'.o. ren. Dag1, en avondlessen. Prospectus gratis Handehin. stituut Gerda van Rouwendal Kapchveg 76, A'foort 7962 Wiskunde en Natuurkunde voor H.B.S., MT.S. PTT, examens, enz Ervaren leer kracht. Berger. Hendr. Yiandenstraat 18. Tel 5621 7965 DIVERSEN Mevr. van Haselen. gedipl schoonheidsspecialiste, Bor. gesiuslaan 41. Amersfoort, tel. 4520. Algeheele gelaat- verzorging. behandeling te gen 'roos. en haaruitval, ont. haren, manicuren, handmas- sagc. decollete-massage 7961 D W. de Koek. Arnh.v. eg 43. tel. 4965. Het meest ver. tróuwde adres voor het vul. caniseeren van Uw rijwiel en motorbanden. autobinnen banden en rubberartikelen. 7960 Rechtszaken, kantongevecht rechtbank, incasso's enz Ad. viezen f 1.50 Spreekuur da gelijks 1113 en 1920 uur. Havik 39_ tel 4578. 7959 Houtskool voor Uw haard en kachel en industrie. Stri ker's Brandstoffen. Kantoor terr. Ned. Spoorw. Njjver. heidstr 1. tel 4351 Turf- strooisel voor uw tuin. 8005 Schnorl. schrijfmachine specialist Geeft heden Uw abonnelnent voor onderhoud. Nieuwe rollen voor alle -ma chine? uit voorraad lévei. haar. Eikend reparateur voor al Uw kantoormachines Arn hemscheweg 170. Amersfoort SOUS Nette werkman zoekt ken nismaking met nette vrouw. 1 kind geen bezw. Br met foto no 8009 bur van dit bL

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 4