DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ondanks beproevingen, moedig voorwaarts! Auto reed in het water, drie menschen verdronken Arbeiders naar de mijnen „Beul van Amersfoort1' sloeg en collaboreerde Niets dan politie-agen ten. EEN ONDERWATERJEEP Glas en hout, in ruil voor kolen Hoe betalen wij onzen import Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGA-VE VAN'DE^STIC-H'TJNG H'E-T PAROOL Maandag 28 October 1946 Nr. 479 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Koningin sprak in Antwerpen ZATERDAGMORGEN om half twaalf arriveerde de Konin gin aan de grens van Antwerpen, waar zij door den burge meester mr. van Heekelen, den gouverneur De Clerck en den militairen gouverneur generaal-majóor Soetiaux welkom werd ge- heeten. Daarna begaf zij zich naar de H.M. s kruiser ..Jacob van Heemskerck', waar leerlingen van de Burgemeester Max-school haar een zanghulde brachten. NA het noenmaal, dat aan boord werd gbruikt, ontving de Konin gin een vertegenwoordiger der Neder- landsche.vereemging in België. Vervol gens sprak rij de genoodigden en de bemanning van de ..Jacob van Heems kerck" o.m. als volgt toe; „Het is vandaag een groote dag vóór u en voor mij. nu wij, na alle verschrik kingen van den oorlog te hebben door leefd. voor het eerst weer samenkomen op één onzer eigen bodems, onder onre eigen vlag, waarvan de eer door de ma rine, gedurende de Meidagen van 1940 en m de oorlogsjaren daama op alle wercldrceén is hoog gehouden, schou der aan schouder strijdend met de dap pere mannen onzer koopvaardij ..Ik weet, dat ook uw gedachten ge durende de zware jaren van beproeving, die over het vaderland zijn heengegaan, naar Nederland uitgingen. Ook thans zijn uw oogen voortdurend op het va derland gericht. Het stemt tot groote dankbaarheid dat het herstel der aan vankelijk wel haast onherstelbaar schij nende oorlogs- en verzetsschade, zoowel materieel als geestelijk met vaste hand wordt aangevat. Teleurstellingen zijn daarbij natuur lijk met uitgebleven, evenmin als dat ook in de toekomst het geval zal zijn. Doch allerwegc worden de handen aan den ploeg geslagen, in letterlijken zin. Ook gij allen hebt jaren van leed en beproeving achter den rug. sommigen uwer zijn in hun persoonlijk leven on herstelbaar zwaar getroffen. Maar ik weet dat gij moed hebt gehouden, on der veel moeilijker omstandigheden cn toen onverschrokken voortarbeidde. .Met het oog gericht op de toekomst, aangemoedigd door het ideaal eener vernielde natie, moedig voorwaarts te gaan. daartoe roep ik u allen op. De Koningin verliet om kwart voor vier de ..Jacob van Heemskerck" en be gaf zich naar den voor haar gereed- staanden trein. Zij werd door de Ant werpenaren luide toegejuicht. Zaterdag avond om 8 uur arriveerde zij op het paleis ,'t Loo" te Apeldoorn Belgische pers protesteert: DE Belgische pers is in beroering over cle wijze waarop* de Be[g - sche autoriteiten he/ bezoek van Ko ningin Wilhelmina geregeld hebben, en in de bladen wordt heftig gepro testeerd tegen het fei/ dat de pers fotografen geen toestemming hebben gekregen foto's te maken van de Ko ningin. ,.Le Dernière Heure" schreef: „Wij wenschen onze Nederlandsche vrien den te zeggen, dat indien zij in de Belgische perr: geen grootere versla gen van het bezoek van de Koningin hebben aangetroffen zij hierin geen gebrek aan sympathie en be wondering voor Hare Majesteit moe ten zien. en evenmin onverschillig heid tegenover het Nederlandsche volk" Het blad vervolgt: „I-Iet bezoek van Koningin Wilhelmina was weliswaar als privé-bezoek uitgeduid, doch het was officieel bekend gemaakt en ont leende aan dit feit een openbaar ka rakter waaraan dientengevolge de Belgische pers aandacht behoorde [e besteden teneinde aan de publieke meening van het Belgische volk uit drukking te kunnen geven". „Doch nadat de belangstelling van de pers voor het bezoek van Neerlands vorstin was gewekt, namen de autoriteiten alle moge lijke maatregelen om hun in de uitvoering van hun taak te hinde ren. Het gevolg hiervan is. dat de journalisten die niet willen schrij ven over hetgeen zij niet in wer kelijkheid hebben gezien, alleen maar kunnen vaststellen dat het geheel dusdanig was georganiseerd dat er niets anders dan politie agenten zichtbaar waren" .De Belgische pers is nog niet ge neigd zich te laten dirigeeren Indien zij op deze wijze wordt behandeld, concludeert zij hieruit dat op haai» medewerking geen prijs wordt ge steld en zij besteed vervolgens haar aandacht aan andere onderwerpen", aldus „La Dernière Heure". Bananen naar de vuilverbranding NVH-sigaretten via den tabaksliandel De minister van Economische Za ken, dr. Huysmans. heeft Woensdag avond in zijn radiorede over de extra- textielvoorziening voor de geteisterde gebieden meegedeeld, dat 200.000 pak jes import-sigaretter^j ten bate van het fonds Noodgebieden verkocht zullen worden teneiride een deel van de kos ten van deze bijzondere textielverlce- nmg te dekken. In ons blarl van Vrijdag 25 Octo ber deelden wii reeds mede, dat er tusschen het departement van Eco. nomische Zaken en den .tabakslian del besprekingen gaande waren om maatregelen te beramen teneinde het den zwarten handelaars onmogelijk te maken z-ich van deze sigaretten meester te maken. Thans bericht NVH, dat de tabakshandel bij dezen verkooji volledig zal worden inge schakeld. Zeer waarschijnlijk volgen aan het eind van de week nadere j ublicaties. {De medëdeeling, dut de winkeliers bij den verkoop van de N.V.H.Jm- por tsif/aretten" ingeschakeld worden zal velen zeer veel genoegdoening geven. Wii zijn echter zeer nieuws gierig welke maatregelen men denkt rr nemen om te voorkomen, dat deze sigaretten uiteinde/ijk toch in den zrcarten handel verdwijnen Een Nóorsch schip, de „Elisabeth Backe", is met ruim 600 ton bananen aan boord, uit Panama te Rotterdam gearriveerd. Toen men in de Jobshaven met de lossing wilde beginnen, bleek de koelinstallatie onderweg niet gefunction neerd te hebben, met het gevolg, dat zoo goed als de geheelc lading bedor ven is. Slechts enkele trossen, bestemd voor Belgie. zijn nog geschikt voor con sumptie. Groote grijperkranen depo neerden de bedorven bananen in lich ters van de vuilverbranding. Van de lading was niets bestemd voor Neder land. het betrof hier uitsluitend transi to-vervoer. Door de Amerikaansche marine werden demonstraties gegeven met een zgnonderwater jeep". De vitale deelen zijn waterdicht gemaakt; lucht toevoer. en uitlaatpijpen steken bij het rijden onder water boven de op pervlakte uitDeze jeeps zullen door de marine bij operaties op het strand worden gebruiktij (P.). DRIE inzittenden van een kleinen Morris-auto, die Zondag avond, komende uit de Chasséstraat te Amsterdam, in het water van „De Baarsjes" langs den Baarsjesweg reed, zagen geen kans zich tijdig uit het wagentje te verwijderen en werden drie kwartier later levensloos door brandweerlieden van de ijlings verschenen reddingstakelwagen auto gelrokken. PRINSESJES ALS BRUIDSMEISJES B.'j het Zaterdag .n-Romsjzy. m New Forest, Hampshire, gesloten hi'we,- lijk tusschen de 22-jarige dochter van ViscoÜVt Mpuiubatten van Birma en Lord Brabourne, kapitein bij de Golds/ream Guards, fungeerden de drie Engelsche prinsessen als bruidsmeisjes Ook de Koning en de Ko- ningin waren aanwezig. Op de foto, staand; van links naar rechts; de Hertogin van Kent. Viscount; Mounlbatten, dc bruidegom, de Koning Lady Mountbatten en ChHarris-St. John (getuige), -utend nnnc* Wp ziftendnaast de c drie prinsessen met Uiiks als vierde bruidsmeisje een zSsje van de bruid(Foto A.N.P.) bruid de Koningin van Engeland Cp i? voorste rij de drie pririsessen csf HET Staatsbedrijf der Mijnen voert een groote propaganda- actie om meer arbeiders, ook uit het centrum van het land, in de mijnen te werk te stellen. Immers bij een welvarend mijnbedrijf met een groote kolenproductie is ons land ten zeerste gebaat. Na den oorlog vertrokken rond 15000 arbeiders uit de mijnen. Hieronder bevonden zich Duit- schers en N.S.B.-'ers, doch ook on derduikers, die clandestien in de mijnen waren tewerk gesteld tij dens de bezetting. Bovendien meldden zich veel jonge raijnwei- kers als oorlogsvrijwilligers, zoo dat een groot tekort aair ervaren werkkrachten bestond, waardoor de productie, die voor den oorlog ongeveer 12 millioen ton steenko len per jaar was. terugliep tot millioen ton in 1945, terwijl de schatting voor het huidige jaar ruim 8 millioen is. Vooral de wederopbouw heeft behoefte aan kolen en kan dan eerst goed fuuctionneeren, wan neer er voldoende kolen beschik baar gesteld worden. De Spoorwe gen zijn gerantsoeneerd, wegens kolengebrek en ook de industrieën- zooals de textiel-, schoenen- en metaalindustrie kunnen niet op volle toeren draaien, omdat er nog steeds niet \oldoende kolen afgeleverd worden- Er is evenwel nog een andere factor, die het noodig maakt, dat de productie weer zoo spoedig mogelijk de 12 millioen ton be reikt. In Zweden kan ons land bout. koopen, doch slechts in ruil voor steenkolen, terwijl liet glas probleem spoedig tot het verleden zal behooren. w anneer kolen maar België worden uitgevoerd in ruil voor glas. Wegens gebrek aan steenkolen liggen 50% der dak- pannenfabrieken en 40 der steenfabrieken stil. De andere landen, waarvan Ne derland voor den oorlog zijn kolen betrok, zooals Engeland, België en Frankrijk, hebben zelf met groote steenkolentekorten te kam pen, zoodat uil deze landen geen invoer kan plaats vinden. Ameri ka zou ons een klein kwantum kunnen leveren, doch deze kolen zijn zeer slecht, terwijl door bet transport de prijs zoo hoog wordt, dat het onverantwoordelijk is om hieraan deviezen te spandeeren. Dit alles heeft het beheer der Staatsmijnen genoopt een actie öp touw te zetten om meer arbeiders gehuwde personen komen in aan merking De voeding, die dank zij de extra-toewijzingen, zeer goed is, moeten zij zelf betalen, doch tegen den prijs van 42.— per maand, dit is f 1 20 per dag. Bo vendien wordt voor hun wasch gezorgd. De loonen zijn zeer goed, even als de pensioenregeling- Vacantie wordt gegeven en wel voor iedere maand een werkdag. Het Nederlandsch mijnbedrijf moet weer ten volle een welva rend bedrijf worden en zonder de belangrijkheid van andere indus trieën voorbij te zien, is het ko- Ienprobleem te urgent om hieraan geen bijzondere aandacht te schenken. Musserts rijzweepje f in revisie De Hooge Baad zal Dinsdag de j revisie behandelen van de straf zaak legen Pieter Melchers, die in 1937 door hef Amsterdamsche ge- rechsthof tot tien dagen gevange nisstraf was veroordeeld wegens mishandeling van Mussert tijdeys het incident op het „Blauwe Zand" in Amsterdam-Noord icooccoyr>cnoc>ro3cococococ<x>cocco-o>^r^cc3xc< De schat in Amsterdam De berichten over het vinden van edele metalen en juweelen in een Am sterdamsche villa, hebben vele men schen er toe gebracht de. politie van aanwijzingen te voornen. Afgaande op één dezer tips is de hoofdinspecteur H. J Moll, chef van de Amsterdamsche recherche, op zoek gegaan in een plaatsje in Limburg en heeft daar geen juweelen, doch wel een aantal effecten tot een bedrag van ongeveer 20.000 in beslag kunnen nemen. Tsaldaris slaagde niet Te Athene wordt medegedeeld.' dat de onderhandelingen over het vormen van een regeering op breedere basis door het opnemen van dc leiders der oppo sitiepartijen mislukt zijn. Van officieele zijde werd slechts verklaard, dat er ..geen mogelijkheid tot samenwerking der partijen is". In regeeringskiingcn is men van mecning, dat Tsaldaris, de Gricksche premier, niettemin groote wij zigingen in het kabinet ral aanbrengen. De premier verklaarde heden tijdens een bijeenkomst van zijn eigen partij, dat de regeering zelfs zonder deelneming der oppositie het program, dat door de lei ders der parlementaire partijen is voor in rle mijnen te krijgen. Alleen on- gesteld, ten uitvoer zal brengen. uit den met modder bedekten De slachloffers zijn de 20-jarige chauffeur Johan Lohuis en de 37- jarige Henricus Knijn. beiden uit Amsterdam. De identiteit van het derde slachtoffer, een ongeveer 35-jarige vrouw, die gekleed was in emi donkerblauwe bontjas en wier gezicht, verwondingen had opgeloopen. kon nog niet worden vastgesteld, omdat zij geen papie ren bij zich had. Hoe het gebeurde Volgens ooggetuigen reed de auto met een vaartje van 40 K.M. per uur uit de Chasséstraat, die schuin uitloopt op den Baarsjes- weg. Er is daar weinig licht, bet water van dc Baarsjes ligt nau welijks 70 cin. onder de straat, terwijl er geen afzetting is. Het was een donkere avond, zoodat de vreeselijke vergissing van den chauffeur voor iedereen, die in de omjfcving bekend is, weinig ver bazing behoeft te wekken. In plaats -van- de flauwe bocht naar links te nemen, reed de wagen rechtuit den Baarsjesweg over cn dook hef water in cn verdween onmiddellijk onder water De auto is naar men aan neemt onder de oppervlakte rechtstandig in de modder te recht gekomen en bijna onmid dellijk over den kop geslagen, waardoor hij met het dak op den bodem van de vaart kwam te lig gen. De inzittenden zoo zij al niet verdoofd waren door den slag hebben daardoor geen ge bruik kunnen maken van het zeer gemakkelijk te openen nood- schuifluik van den Morris, dat aangebracht is boven den chauf- frurszetels. Hotel niet schuldig aan typhusinfectie Hoewel het onderzoek naar de oor zaak van dc typhusinfectie tijdens het diner, «dat ter gelegenheid van het huwelijk van drs. P. Heyn en mej. T Kanteman in één der Amsterdamsche hotels gegeven werd. ten gevolge waar van de bruidegom en de echtgcnootc en de oudste dochter van Prof. Mis- kotte uit Leiden overleden zijn, nog niet afgeloopen is kan toch reeds aangeno men worden dat de genuttigde spijzen niet in het hotel besmet zijn. Directie r.och personeel treft daarom eenige blaam, zoo meldt het A.N.P. Het onderzoek strekt zich thans uit over de leveranciers van dc geleverde ingrediënten. Het is nog in- vollen gang en belooft positieve gegevens op te leveren over de oorzaak van de besmet ting. die zulke noodlottige gevolgen heeft gehad. Communistische winst in Bulgarije? Zondag zijn in Bulgarije alge meene verkiezingen gehouden. Omtrent den uitslag zijn nog geen gegevens bekend, maar vol gens radio Sofia is een groote meerderheid der stemmen uitge bracht op de communistische Can dida ten. De bladen der Bulgaarsche op positiepartijen publiceerden se dert. vijf dagen protesttelegram- men van hun csnoidaten en pro- -paeandisten wegens beweerde ge welddaden. die zi.i ondervinden van de zijde van leden der com munistische partij. Verscheidene verkiezingsbijeen komsten der oppositiepartijen, al dus deze telegrammen konden niet doorgaan of zijn uiteenge jaagd. De oppositie protesteert even eens tegen het feit. dat in som mige districten geen kiezerskaar ten zijn uitgereikt. Het Bulgaarsche persbureau heeft echter een verklaring van buitenlandsche journalisten waaronder Britten Polen en Tsjechen gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat de oppositiepar. tijen volledige vrijheid hebben ge had om hun verkiezingscampagne te voeien en dat. niets wees op dwang of geweld van de zijde van hel regeerlngsblok Drie jaar tegen Frans van de Laar geëischt IN de mifldagzitting van het bij zonder gerechtshof te Amsterdam werd Zaterdag de voortgezette zaak tegen Frans van der Laar, bijge. naamd den „Beul van Amersfoort", behandeld. De zaak was veertien da gen geleden aangehouden teneinde heden nog een belangrijke getuige, mevr L II M A van Overeem, hoofd van dienst voor speciale hulpverloe- ning aan het Roode Kruis te hooien Voor het verhoor complimenteerde de president mr. de Ga.iv Fortman, Mevr. Overeem voor het vele goede dat zij, voor de gevangenen in het kamp Amersfoort, heeft gedaan. De ze belangrijke getuige bevestigde voor het hof, dat zij, toen v d Laar als Lageiillteste zou worden ontsla gen. heeft getracht te bereiken dat hij in functie zou blijven teneinde te voorkomen, dat het lot. van hel kamp in slechte handen zou geraken. Zij kon echter niets bevestigen van het. geen van de Laar ten behoeve van andere gevangenen, zou hebben ge daan. Zij had gaarne gezien, dat bij als LagerSlteste gehandhaafd bleef omdat zij niemand kende, die hier voor beter geschikt was. Dat van do [.aar gevangenen sloeg, wist zij slechts van hooien zeggen en had zulks nooit, persoonlijk geconsta. teerd. De advocaat'fiscaal. mr Blaisse, hield een uitvoerig requisitoir. „Eerst na den oorlog", zoo zeide hik kreeg van de Laar. den bijnaam ..beu] van Amersfoort", in een tijd dus. waarin de gemoederen zéér op- gezweept waren en waarin men vaak een oordeel uitsprak, dat niet het resultaat was van goed.doordachte overwegingen. Het is mij niet. geble ken noch uit de dossiers, noch uit rle getuigenverklaringen, dat. wij hier met, een „beul" tn doen hebben, in de verste verte niet. Dat het noo. dig was in het kamp do orde te handhaven spreekt vanzelf, dat. dit met straffe maatregelen moest ge schieden is voor hen, die het kamp leven kennen volkomen begrijpe lijk". Geen heul? Do ndvocaat-fiscatff" ging in den breede in op do vraag, of van do Laar bij zijn ./.-t rafmaatregelen de normen van/het toelaatbare *over schreden had of niet. Hij meende, dat van de Laar in dit opzicht inderdaad te vergegaafi~IfTrf Bfaföé w>bl'~ de uit over. de bevoorrechte positie, waarin verdachte zich in het. kamp bevond hoe' hij beter eten genoot dan do medegevangenen en hop hij af en toe enkele torsen naai huis mocht. Veel aandacht besteedde de advocaat-fiscaal ook aan de collabo a tie waaraan van de Laar zich heeft schuldig gemaakt. Mr. Blaisse achtte het ten laste gelegde van dc collaboratie bewezen. Ten aanzien van het kampbcleid achtte mr. Blaisse bewezen, dat ver. dachte veelal de gevangenen belee- digde en sloeg wanneer het niet nor dig was. De collaboratie meende de advocaat-fiscaal ernstig te moeten aanrekenen en requireerde tegen Frans van de Laar een gevangenis, straf van 3 jaar met ontzetting uit de politieke rechten voor den ti.jd van 10 jaar. Pleidooi In een uitvoerig pleidooi schetste de verdediger, mr L A van den Hen vel. het kampleven en zijn heteroge ne bevolking waarin zich ongunsti ge, gedemoraliseerde elementen be. vonden, die door bun optreden of luiheid vaak het geheele kamp in ge. vaar brachten. Stuk voor stuk be sprak mr. v d Heuvel do getuigen verklaringen en trachtte aan te too- nen hoe. voorzoover de verklaringen belastend waren, veelal de getuigen zich aan overdrijving hadden schul, dig gemaakt. De verdediger verzocht tenslotte het hof den verdachte middellijk in vrijheid te stellen en in aanmerking te nemen den langen lijd. welke hij in detentie heeft door gebracht Van de Laar, die het.laatste woord had schilderde nog hoe hij, geleid door zijn wil den chaos in het kamp teu behoeve, van de gevangenen te bestrijden; het baantje als LagerÜl teste had aanvaard en hoe hij tijdens zijn bewind voor liet algemeen heil had gevochten. Uitspraak 9 Novem ber. Beiersche constitutie aanvaard De Beiersche constitueerende verga derfng heeft met 136 tegen 14 stem men en 30 onthoudingen een grond wetsontwerp aanvaard. Het Amerikaansche militaire bestuur had medegedeeld, dat deze grondwet Beieren niet het recht gaf te weigeren deel uit te maken van een eventueel in de toekomst te stichten federalen staat Tegen stemden de communisten, de liberalen (de vrije democratische partij) en dc partij voor-economisch herstel De constitutie ral op I Decem ber worden onderworpen aan een re ferendum Wanneer zij wordt aangeno men zal het Beiersche parlement bc- ;taan uit een volksvertegenwoordiging en een senaat, die gekozen wordt door de vakverenigingen, en een advlseé- rende functie heeft Prijzenslag in Apeldoorn Tijdens een tweedaagsche prljzen- controle-actie in Apeldoorn zijn 174 zaken door ambtenaren bezocht. Den eersten dag zijn 24. den tweeden dag 26 processen-verbaal opgemaakt. Twee groote partijen textiel cn dc geheele voorraad van een meubelzaak zijn in beslag genomen. Pandit Nehroe, de leider der voorloopige Indische regeering, had tijdens zijn goodwill-reisnaar de Noord-Wcstclijke grens van Incite een onder houd met stamhoofden, die door de Engelsche regeering als vogelvrij- verklaarden beschouwd worden en niet waren uitgenoodigd tot het bij wonen der offieiecle besprekingen op een Engelsch fort Pandit. Nehroe (tweecle van links) in gesprek mei M alike stamhoofdente Tazmak, op de greiyi van WaziristanZij verklaarden, dat zij zich met geweld zullen verzetten tegen een Hindoe-overheersching (Ass. Press) Borneo vraagt rijst aan Nederlandscheverliezen Djokjakarta Het republikeinsche ministerie voorlichting deelt mede. dat Sjahrir een telegram heeft ontvangen van den heer Afloes, vertegenwoordiger van het volk van Oost-Borneo van den volgen den inhoud: „Daar Oost-Borneo door hongersnood wordt bedreigd, verzoeken wij de Indonesische republiek nederig doch dringend rijst te zenden, gepeld of ongepeld, dan wel mais voor het levens onderhoud van 400.000 menschen". Van officieele Nederlandsche zijde wordt opgemerkt, dat de rijstpositie van Oost-Borneo uiterst moeilijk is Tc Sa- mannda en Balikpapan. die buiten het Nederlandsche distributiesysteem val len zijn de rijstprijzen gestegen tot. ƒ3,- per kilo. De regccring doet al het mo gelijke om te helpen. Nationalistische kringen te Balikpa pan en Samarinda. die sympathiek staan tegenover de republiek, zien met leede oogen aan. dat Java belangrijke rijstleveranties aan het buitenland doet, terwijl de bevolking van Oost-Borneo met rijstgebrek to kampen heeft Record bij de mijnen De Limburgschc mijnen hebben Vrij dag voor het eerst na de bevrijding c-en productie bereikt, die lag boven de 33.000 ton. n.l. 33 783 ton steenkolen Aan alle arbeiders is bij het bereiken van dit resultaat een pakje tabak van 40 gram uitgereikt. in Indonesië De regcering maakt bekend, dat lot haar leedwezen in de afgeloo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden tenge volge van oorlogshandelingen: Koninklijke Landmacht: soldaat II f van Essen I 2 R I gesneuveld op 18 Ogtober 1916. tij dens patrauillediensl te Tjibeher; hegraven 19 October 1046 te Tjiand'joer. Afkomstig uit De venter. Koninklijk Nederiandsch-lndi- schc leger fuselier A. van Tol, afkomstig uit 's-Gravonhage Gesneuveld op 13 October 1946 (Van onzen financieelen redacteur) Om onzen import te kunnen beta len moeten wij beschikken over buitenlandsche betaalmiddelen, die wij kunnen verkrijgen hetzij door het liquideeren van zich in Nederland sche handen bevindende buitenland- sohe activa, hetzij door export. Het is te hegrijpen, dat het voor do toe. kqmstige welvaart van ons land van groot belang is, dat onze import zoo. vee] mogelijk betaald wordt via den export van goederen cn diensten en zoo min mogelijk door het liquideeren van deze bezittirtgen. Vandaar, dat onze regeering alles in het werk stelt om den export te stimuleercn. Dit is ook een zaak lie niet lang kan werden uitgesteld, omdat Nederland zoo spoedig als maar oonigszins mogelijk is, vasten voet moet krijgen op buitenlandsche markten, daar anders andere landen ons voor kunnen zijn. Verder is het voor ons land van het allergrootste belang, dat de Nederlandsche expor teurs iu het buitenland hooge prij- 2( u bedingen! hoe hooger i ïmera de verkoopsprijs in het buitenland is, hoe meer deviezen krijgt de Ne derlandsche regecring ter beschik, king. L* EN andere vraag is echter, of het •EL wenschelijk is. do hoogo winsten welke op den export worden ge maakt geheel ter beschikking te stellen van deze exporteurs. Indien deze winsten het gevol zouden zijn van de bijzonder groote inspanning, die deze exporteurs zich moeten ge troosten.-om hun producten in het buitenland af te zetten, zou men or eventueel nog vrede mee kunnen hebben. De. zaak ligt echter an. ilèrs, Door 1; *t Ie.it, dat bij liet vast stellen van onzen wisselkoers do koers van de gulden te laag is ge fixeerd. dat m.a.w. de gulden in liet buitenlandsche verkeer onderge waardeerd is. word li hij onzen bui. tenlandsclieji handel extra, groote winsten gemaakt. Men zou dit kun nen vergelijken met 'le waardestij ging die een hepaald stuk grond ondergaai doordat van overheids wege langs dit perceel een weg worrlt aangelegd. Algemeen is men liet or nver eons, dat, in lion in eon derge. luk geval door con maatregel van overheidswege door particulieren extra haten worden ontvangen, liet redelijk is dat deze in ieder geval voor oen belangrijk deel naar de staatskas vloeion. Daar nu door don van overheidswege te laag gofixeer. den wisselkoers de individueel© ftx- norteurs extra winsten maken, zou een analoge redeoeqring voor do hand liegen. Er is echter nog meer: door dezen t- lagen wisselkoers wordt de import van goederen naar Nederland extra duur betaald niet tot gevolg, dat hierdoor de kosten van levensonderhoud io ~ns land een opwaartschen dru'; ondergaan. Aanvankelijk heeft onze ro- geering getracht dit ongunstig© effect teniet te doen door htt verleu nen van subsidies op den import, doch de droeve stand onzer staats, financiën maakt het onmogelijk deze subsidies te continueeren met het ge volg verdere stijging van de kosten van levensoud rhoud. Wat had nu echter meer voor de hand gelegen en wat was rechtvaar diger geweest dan om de extra winst, welke op onzen import door den te lagen wisselkoers wordt ge. maakt, te belasten en in te brengen in een fonds waaruit men do subsi dies op *onze, eveneens door dezen te lagen wisselkoers te duur gekoch te importgoederen, zou kunnen finan cieren? Fiscaal-technisch zou een dergelijke exportbelasting zeer een. v oudig zijn door te voeren, omdat deze outniddellijk met dë uitvoer vergunning zou kunnen worden ge heven. Het spreekt natuurlijk van zelf, dat. waar het er om gaat zooveel mo. gelijk deviezen voor ons land te be machtigen, het onjuist zou zijn om de geheele exportwinst weg te belas ten, omdat dan de stimulans tot ex porteeren zou verdwijnen. Iedere zakenman zal echter moeten he. nen, dnt. zoodra er slechts op de eene markt een klein voordeel kan wor den behaald boven 'n andere markt, de goederenstroom zich in ieder geval voor een belangrijk deel naar de eerste zal richten. Zoo is het vóór den oorlog altijd geweest en wij vragen ons met eenige verwón- lering af, waaron. de reger 'n^ hier van .„herstel" der oude toestanden afziet. Juweelendiefstallen in Engeland duren voort De juwcclcndiefstailen in Engeland blijven voortduren. Thans is ingebro ken in het Saint James Palace. een der koninklijke paleizen te Londen, waar een aantal juweelen van Lady Legh. de echtgenoote van het hoofd van de ko ninklijke huishouding, gestolen zijn. Ook dc juweelen en het bont van Lady Hartmgton. dochter van den vrocgcren Amenkaanschen ambassadeur in Enge land. Joseph Kennedy, werden ont vreemd. Extra brandstof voor zieken! Met 1 November a.s. bestaat er weer gelegenheid extra brandstof fen voor zieken aan te vragen. De bedoeling is dat alleen die patiën ten daarvoor in aanmerking ko men. die door hun ziekte verple ging in een apart vertrek noochg hebben. Daar de brandstoffenvoorzie- ning beduidend beter is dan in het vorige stookseizoen is het on- noodig voor ouden van dagen op grond van hun leeftijd extra brandstoffen aan te vragen. Nu en dan regen y Weersverwachtingmedegedeeld ,5 door het K.N.M.Ite De Bilt Zwaar bewolkt met. een tijde- 'j* 3 Gjket opklaringnu en dan regen - meest matige wind tusschen y Noord-West cn Zuid-West Zelfde =-. j ^mperatuur als gisteren r Zón op 7.26, onder 17 21; maan 1 a II.OS. onder 19.02.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1