DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De voedselpositie is vrij gunstig yi/foohd Stalin: Geen vijandschap tegenover Amerika Sowjet-Unie bereid tot concessies Een uitkomst voor werkende moeders Centraal behoudt de leiding Regeering streeft naar handhaving der huidige rantsoenen Jenever wordt goedkooper Haring oorzaak van typhus-infectie Eenheid van Duitschland moet worden hersteld onder getuige Kapdemonstratie Radio-misère I Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAF VAN DE STICHTING HETPAROOL' Dinsdag 29 October 1946 Nr. 480 6e Jaargang Red. en -Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HDEWEL de stand van de voedselvoorziening in ons land be- trekkeklijk gunstig is zullen nog heel wat moeilijkheden te overwinnen zijn voordat ons huidig rantsoen tot het voorjaar van 1947 verzekerd is. Voor vele voedingsmiddelen is Nederland af hankelijk van import, die door het voedseltekort in de geheele wereld, door onze minder gunstige financieele positie en stakingen in binnen- en buitenland nadeelig beïnvloed wordt. DE binnenlandsche graanoogst was bevredigend, doch hij voorziet slechts voor een zesde deel in onze broodgraanbehoefte. De aanvoer van graan cn bloem uit het buitenland is belangrijk vertraagd. Daarom wordt voorloo- pig geen bloembon aangewezen. De aardappelpositie is gun stig, daarom kon de distribu tie van dit voedsel worden op geheven. Afgezien van de mo gelijkheid, dat tijdens een langdurige vorstperiode moei lijkheden met den aanvoer naar de groote steden zouden kunnen ontstaan is de aard appelvoorziening gedurende den winter verzekerd. De oogst van fijnere peulvruch ten is tegengevallen. Alleen groe ne erwten cij spliterwten zijn in ruime mate verkrijgbaar. Het huidige vlceschrantsocn kan slechts gehandhaafd blijven indien vee of vlcesch wordt in gevoerd. De varkensstapel heeft zich door gebrek aan voedergra- nen nog niet hersteld. Zuivelproducten De regeering hoeft gezorgd voor een wintervoorraad van boter, kaas en melkpoeder, waardoor de voorziening van deze producten waarschijnlijk bevredigend zal verloopcn. De stagnatie in den aanvoer van grondstoffen voor de margarine-industrie heeft er toe genoopt de botervoorraad aan te spreken. Waarschijnlijk zullen binnenkort voldoende ingrediën ten worden geïmporteerd. Toch zijn alle moeilijkheden nog niet overwonnen. De suikerbietenoogst belooft zeer goed te worden. Toch zijn wij vnnr ons, suikerrantsoen. gedeelte lijk afhankelijk van het buiten land. Daarom zullen de versnape ringen voorloopig gerantsoeneerd blijven. De eieren-distributie zal waarschijnlijk in het vroege voorjaar opgeheven kunnen worden. Cacao, thee en koffie blijven op den bon. Wel bestaat het plan een keuzebon voor thee of koffie in te voeren, terwijl waarschijnlijk een enkele maal een extra-bon kan worden aangewezen. Ook andere dranken in prijs verlaagd Met ingang van 1 November zal de prijs van jonge jenever voor de \ier gebruikelijke café- klassen worden verlaagd van 30, 35. 45 en 55 cent per glas op 22, 25, 35 en 40 cent. De prijzen voor ouoe jenever mo gen vijf cent hooger zijn. Muziektoeslag voor bedrijven, waar niet-mechanische muziek wordt gegeven, mag voor de twee laagste klassen \ijf cent, voor de twee hoogste klassen tien cent per glas zijn. De borrel mag in een amuse mentsbedrijf 50 cent voor de volks klasse en 75 cent voor eerste klas- bedrijven zijn. De hóeveelheid bor rels zal dan ook niet meier gerant soeneerd zijn. Tegelijk met de jeneverprijzen gaan ook de prijzen van andere volksdrajikcn omlaag. De prijzen van een kop koffie of thee, die thans 1G. 21. 27 en 27 cent waren fin de vier klassen), worden 16, 20. 27 en 30 cent. Limonade wordt met \ijf cent per glas goedkooper. Binnenlandsche cognac mag hoog stens vijj cent per glas duurder zijn dan oude jenever- De bier- prjjs blijft gehandhaafd. Chocolade- en melkproducten, soep cn ijs worden ook goedkoo per. Voor dranken van luxueuzer aard. zooals buitenlandsche likeu ren, port. sherry. Fransche cognac whisky en cocktails .worden geen prijzen vastgesteld. Suikerrantsoen blijft gehandhaafd In November zullen de suiker- bonnen weer in de eerste week van een veerticndaagsche periode worden aangewezen. Deze maat regel houdt geen rantsoenverla ging in. De huidige situatie is een ge volg vin het extra kilogram sui ker. dat in den loop van Septem ber toegewezen is en waardoor t aan de bevoorrading van de de taillisten hooge eischen zijn ge steld. Thans worden de handels voorraden weer geleidelijk aan gevuld. Een oude vrouw, die ccn chronische typhus-bacillcn- draagster bleek, heeft de be smetting tijdens het bruilofts maal te Amsterdam, tengevol ge waarvan de bruidegom drs. P. I-Ieyn en de echtgenoote en oudste dochter van prof- Mis- kotte overleden zijn. veroor zaakt. Zij is werkzaam in een visclihandel. waar zij de ha ringen schoonmaakte, die tij dens het diner gegeten zijn. Dit is het resultaat van het on derzoek. dat de afdecling Volks gezondheid van denGemeentelij ken Geneeskundigen dienst te Amsterdam heeft ingesteld. De G.G.D. heeft alle leden van hot keukonpersoneel van het ho tel ter observatie opgenomen. Ook alle personen, die van citizen ha ring gegeten hebben, zijn geïso leerd. Groote liaringaanvoer te Scheveningen Zaterdag en Zondag waren voor Scheveningen recorddagen voor den aanvoer van haring. Er lie pen 31 motorloggers binnen jnet een gezamenlijke vangst van 1000 last of 17.000 kantjes cn 2SO0 kisten versche haring. De „bladen „Daily Mail" cn „Daily Express" melden uit Wash ington, dat Amerikaansch* en Russische vertegenwoordigd^ een ooor de Russen ingediend plan bespreken om Duitschland tot een economisch geheel te maken met een centraal bestuur. Naar verluidt zouden de Sou jets deze concessie hebben gedaan in ruil vp°r herstel betalingen uït de loopende productie van de Britsche cn Amerikaansche zones. De Sowjet-Unie zou 25 procent van de Joopende productie van bet tot de Britsche zóne be- hoorendc Ruhrgebied en Rijnland hebben gevraagd. Volgens den correspondent van de „Daily Mail" te Washington io de Amerikaansche onderhande laar It.-generaal Lucius Clav, die rechtstreeks handelt in opdracht van den Amerikaanschen minis ter van Buitenlandsche Zalicn. De Russische woordvoerder i* maar schalk Sokolofskv, commandant van de Sow jet-zóne. De correspondent zegt, dat het Russische aanbod, dat ecji groote wijziging van de buitenlandsche politiek van dit land betcekent, een gevolg is van de nederlaag der door cïe Russen beschermde socialistische eenheidspartij bij de recente Berlijnsche verkiezingen. De nederlaag zou te Moskou die pen indruk hebben gemaakt. De correspondent zegt verder, dat Moskou blijkbaar bereid is ac- ccjord te'gaan met een industrieel 'krachtig Duitschland, daar maar schalk Sokolofsky zou hebben ge sproken over een jaarlijksche ^taalproductie in Duitschland van 12 millioen ton. Cnder zeer groote belangstelling is de walvischvaardcr .Willem Ba- rcndsiuit de Amsterdamsche haven naar het Zuidpoolgebied vertrokken De Willem Barendse" op het IJ. P MAARSCHALK STALIN STALIN heeft in zijn antwoorden op vragen, gesteld door een Amerikaanschen journalist, die vanmorgen door radio Mos kou werd uitgezonden, verklaard het niet eens te zijn met Byrnes, dat er een groeiende spanning zou bestaan tusschen de Sovjet- linie cn de Vereenigde Staten. De ernstigste bedreiging voor den wereldvrede achtte Stalin de oorlog-ophitsers, in de eerste plaats Churchill en al degenen in Amerika en Engeland die denken als hij. Stalin hoopte, dat er vredes verdragen tot stand zullen ko men, die vriendschappelijke be trekkingen tusschen de geallieer de landen waarborgen. Wat be treft de Joegoslavische beslis sing, het vredesverdrag met Ita lië niet te teekenen, zeide Stalin, dat Joegoslavië reden heeft tot ontevredenheid. Vraag: Als er een nieuwe oorlog zou dreigen, welke stappen zou den clan allereerst moeten worden genomenV Stalin: ,,Dc ophitsers zouden moeten worden ontmas kerd en in toom gehouden." Is de organisatie der Vereenig de Naties een garantie voor de veiligheid der klefne landen? „Dat is op het oogenblik moeilijk te "zeggen." Moet Duitschland een eco nomische eenheid worden?* „Niet alleen de economische, doch ook de politieke eenheid van Duitschland moet wor den hersteld." Acht u hot thans mogelijk een soort centraal bestuur door Duitschers. doch onder geallieerd toezicht in te stel len, dat den raad van minis ters van buitenlandsche za ken in staat zou stellen een vredesverdrag voor Duitsch land uit te werken? „Ik acht zulks mogelijk." Stalin verklaarde, dat bij, te ooi'deelcn naar den uitslag der verkiezingen in de verschillende zónes \an Duitschland, er niet van overtuigd was, dat Duitsch land reeds zoodanig vorderingen op den weg naar democratie had gemaakt, om de hoop te kunnen koesteren, dat het voortaan een vredelievend land zou zijn. De overblijfselen van bet fascisme moeten volledig worden uitge roeid en het land moet gedemo- icrajiscerd worden. 1-Iij was varw meening. dat handel en industrie in Duitschland dienen te worden hersteld, opdat het land in het eigen onderhoud zal kunnen voor zien. Stalin dacht niet, dat het recht van veto was misbruikt tijdens de conferenties der ministers van Buitenlandsche Zaken der Groote Vier cn de vergaderingen van den Veiligheidsraad. Op 4 en 5 Januari 1947 zal in het Jaarbeursgebouw te Utrecht voor het eerst na de bevrijding een post- duivententoonstelling worden gehou den Absolute meerderheid voor communisten in Bulgarije Volgens een bericht van Agcnce France Prcsse uit Sofia heeft het Vadcrlandsrho Front (het blok van de rcgccringspartijcnbij de algemeene verkiezingen in Bul garije 2.980.000 stemmen behaald. De stemmen zijn als volgt over de partijen verdeeld: Communistische Partij 2.262.000 stemmen. '277 zetels. Boerenpartij 560.000 stemmen, 64 zetels. Zweno-parlij 71.000 stemmen, 2 zetels. Socialisten 78.000 stemmen, 3 zetels. Radicalen 9.000 stemmen, 0 zetels. liet oppositieblok behaalde 1.231.000 stemmen en 101 zetels, de democraten 23.000 stemmen, geen zetel. De Communistische Partij heeft hiermee de absolute meerderheid de groote Nationale Vergade ring gekregen. Zoeter dan zoet! Prof. P. E. Verkade, hoogleeraar aan de Technische Iloogcschool te Delft, "die thans ui de Vereenigde Staterf vertoeft, heeft Ameii- kaansch patent aangevraagd voor cv li nieuwe chemische stof, die 4000 maal zoo zoet is als suiker. Prof. Yerkade vond in oorlogstijd oeze nieuwe chemische samen stelling, waarvan luj vermoed, dat zij een belangrijke bijdrage kan zijn tot oplossing van de suiker- schaarschte, omdat'zij zoowel in dranken als verschillende levens middelen verwerkt kan worden. STADSNIEUWS f '&TV: Bewaarplaats voor kleuters C~N NLANGS werd in Amersfoort de Veréëniging tot instand houding van Kinderbewaarplaat- scn opgericht. Op initiatief van de Cultureele commissie van Ne derlands Volksherstel ontstond een werkcomité, dat zich bezig hield met de totstandbrenging van de vereenigi-ng. Voorzitter was professor Mennicke. De werk zaamheden zijn intusschcn snel gevorderd, zoodat reeds een voor loopig bestuur kon worden sa mengesteld. De grootste moeilijk heid bleek de huisvesting. Men verwacht echter spoedig een ge- houw te kunnen openen, waar moeders-kost winnaressen hun kinderen van zes weken tot vier jaar oud. 's morgens kunnen bréngen en 's avonds weer opha len en zich zoodoende geen zorgen over hun spruiten behoeven te maken. Ook als de rnoedei' ziek is zullen deze kinderen hartelijk wórden ontvangen. Slechts hij uit zondering echter zullen oudere kinderen worden toegelaten- Op deze kinderen, die, wanneer zij worden gebracht direct schoo- no kleertjes aankrijgen, zal zorg vuldig wetenschappelijke controle worden uitgeoefend. Ieder kind wordt gebaad, heeft zijn speel- en rustuurtje en ontvangt voedsel, dat op de juiste wijze is samenge steld. Doktoren houden regelma tig toezicht. Er zullen leidsters zijn, die toezicht houden op orde cn netheid en zich met de kinde ren zullen bezig houden. Het aan tal kinderen, dat voorloopig iedc- ren dag zal kunnen worden opge nomen bedraagt vijftig. Binnen kort zal men trachten contribuee- Feuilleton door Anthony Berkely 3 T-T IJ, die geestelijke vivisectie A Apleegt, zal jnlusschcn begrijpen, dat mijnheer Chitferwick's overma tige goedmoedigheid een tegenwicht behoeft en dat deze waarschijnlijk gevonden kan worden in een hobby. En deze liefhebberij het kan niet moeilijk te raden zijn is de crimi- nilogie Verder verraadt het zelfver trouwen. dat mijnheer Chitterwick bij de uitoefening van zijn hobby aan den dag legt. dat 't hem eens gelukt is een bijzonder moeilijk geval van moord, dat de politie tot wanhoop bracht, op te lossen Dat een dergelijk man niet veel tijd noodig zou hebben om langs den weg der observatie bepaalde dingen om trent de bezoekster van het Piccadilly Palace vast te stellen, is duidelijk. De dame dan was tusschen de zestig en de vijfenzestig jaar oud; haar gelaat, licht gebruind en gekenmerkt door een arendsneus en een paar mooie oogen. stempelde haar niet slechts als iemand met een voorliefde voor het buitenleven, maar ook als iemand van goede familie Mijnheer Chitter wick vermoedde zelfs, dat zij van adel was. De ring aan haar linker hand vertelde, dat zij een ge trouwde vrouw of weduwe was en uit haar wijze van optreden besloot mijnheer Chitterwick tot het laatste, Haar kleeding gaf verder uisluitsel. Deze was niet modieus verre van dat maar evenmin was zij ouder- wetsch of smakeloos In feite waren bet haar kleeren, die mijnheer Chit terwick tot de theorie brachten, dat zij van adel moest zijn, want het wa ren de kleeren van een vrouw, die belangrijk genoeg was om te kunnen dragen wat zij wilde. Een aardige oude dame, begon mijnheer Chitterwick op te sommen, maar met een bijzonder sterken wil. Misschien is zij Op dit punt werden mijnheer Chit- terwick's overpeinzingen onderbro ken. Naast de oude dame stond een leege stoel en daarop lag haar tasch. Een lange man, met rood, kortge knipt haar, naderde de stoel, legde de tasch op tafel, groette en ging naast haar zitten. De oude dame draaide zich met kennelijke opluchting naar hem toe en begon te praten. Mijnheer Chitterwick bekeek den man met belangstelling Zoo. op hem wachtte zij dus. dacht hij. Nu. ik vraag me af. wie de man is? Waar schijnlijk familie van haar Haar zoon7 Zij zien er niet uit als moeder en zoon. Wel, hoe heb ik het nu. die arme vrouw is erg bijziend. Dat ik dat niet eerder heb opgemerkt. Zij zif mef inspanning naar hem té tu ren Haar bril verloren, zonder twij fel. Zij praat wel bijzonder opge wonden/ Ik vraag me af Plotseling werd mijnheer Chitter wick den blik van den roodharigen man gewaar. Deze was -strak op hem gericht Mijnheer Chitterwick schrok. Hij wist. dat hij. wanneer hij in zijn spel verdiept was. de regels der be leefdheid wel eens uit het oog ver loor. Het bloed schoot hem naar het hoofd en snel liet hij zijn blik weg- dwalcn. Werkelijk, hij moest wel bij zonder opvallend naar haar gestaard hebben, dat haar tafelheer hem zoo kwaad aankeek In zijn agitatie goot mijnheer Chitterwick het grootste ge deelte van zijn benedictine naar bin nen. wat hem een flinke hoestbui be zorgde. Mijnheer Chitterwick hoopte, dat dit ongelukje door den roodhari gen man als een verontschuldiging en een straf zou worden aanvaard, maar een steelsche blik uit zijn be traande oogen leerde hem. dat dit niet hef geval was, want nog steeds werd hij met dezelfde kwaadaardig heid aangestaaid Nu zocht mijnheer Chitterwick redding in het, verguldsel van een der pilaren Maar ook dit mocht niet balen, want terwijl mijn heer Chitterwick de schoone lijnen van het versiersel bewonderde, voel de hij. hoe de»oogen van den rood harige een gat midden in zijn voor hoofd brandden. Indien er een aandrang krachtiger is. dan welke andere ook. is het wel het ver langen van de oogen in een verbo den richting te slaan. Mijnheer Chit terwick vocht er met heldenmoed meer dan een minuut tegen, maar moest toen het onderspit delven Bevend van opwinding vestigde hij voor een onderdeel van een seconde den blik op zijn tegenstander, enkel cn alleen om te constateeren. dat de ze hem nu zoo mogelijk nog woe. dender aankeek. (Wordt vervolgd Tuberculose bestrijding Uit het jaarverslag van de Amers- foortsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose ontleenen wij, dat een collecte, ten bate van deze ver. eeniging tijdens de bezetting slechts eenmaal werd toegestaan en wel in October 1911. De opbrengst was f 1190.Dit groote bedrag was ze. ker te danken aan een reactie van de Amersfoortsche burgerij op de collectes van Winterhulp.. Na de be vrijding is er allereerst contact ge zocht en verkregen met het nieuwe Gemeentebestuur. Dit contact was zeer vruchtdragend. Verder werden eenige noodzakelijke bestellingen uitgevoerd aan het Consultatiebu reau. Het salaris van de huishezoekster werd vastgesteld op f 1600.per jaar met een jaarlijksche 'verhoo ging van f 100.tot een maximum van f 2000.In 1945 was het aan tal bezoekers Aan bet Consultatie bureau 4237. Terwijl het aantal in- esehrevcnen in 1944 3138 personen bedroeg, was dit 3023 in 1945. In 1945 werden twaalf patiënten uitge zonden naar ziekenhuizen, terwijl er 32 patiënten naar sanatoria gingen. De rekening- over 1945 sluit met een batig saldo van f 6789.38. rende leden, die jaarlijks min stens 3.50 bijdragen en dona teurs. die ten minste f 25 storten, voor dit werk te interesseeren Volksherstel heeft zich in begin sel bereid verklaart! een subsidie van 5000 te verleenen, terwijl de gemeente principieel bereid is een jaarlijksche subsidié te verleenen Deze k'indei bewaarplaatsen zijn niet iets nieuws. Zij bestaan reeds lang. o n in Parijs, doch ook Am sterdam kent ze. Kinderen vah al le gezindten zullen "worden ojige- nomen. Het vóorloopigc bestuur bestaat uit de hoeren professor Mennicke (voorz) die te zijner tijd door een dame 'zal wórden ver vangen, dr. Van de Hooft. dr. -Smnalen cn de dames UbinkDe Maar (penningmFelix fsccr-). Groene wegen. VersteegDamcn, Haars, Hehenkamp en Var de Zee Dc verecniging tot instandhou ding van kinderbew aarplaatsen zal enkele ongewenschte toestan den ongetwijfeld aanmerkelijk verbeteren. AZenPClcgdehet loodje tegen UZSC (1-5) A.Z. en P.C. bond gisteren den strijd aan tegen de hoofdklasse UZSC I uit Utrecht. Alhoewel AZ en PC in het veld niet zoo'heel veel zwakker w as, kreeg het toch een 51 nederlaag te incasseeren. Dit kwam hoofdzakelijk doordat UZSC geroutineerder speelde, de Gebr. Mosterd slecht op schot, wa ren en keeper De Jong zeker tw ee schoten had kunnen Moppen. Toch is het een buitengewoon spannende wedstrijd geworden. Nog voor de rust lnd UZSC een 31 voorsprong verkregen. Het Amersfoortsche doelpunt werd gemaakt door G. Mosterd. Na de hervatting ontstonden er eenige gevaarlijke momenten voor het Ü.Z.S.C.-doel, maar door slecht schieten word de achterstand niet verkleind. UZSC wist door goede doelpunten van A'rendsen en Dor- resteijn den stand tot 5—1 op te voeren. Doordat D.K.R. cn Brandenburg niet opgekomen waren werd er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tusschen combinaties van N'eptiïnus en AZ en PC. De spelers van beide verccnigingen speelden door elkaar wat een goe de stap in de richting van weder zijds begrijpen en waanieeren is. Het is een leuk wedstrijdje ge worden waarin Dekkers c.s. een verdiende 5—2 overwinning be haalde. Nieuwe automatische telefoonverbindingen De volgende gemeenten ziin voort aan ook uit de districten Breda en Roosendaal automatisch per telefoon bereikbaar: 's-Gravenhage K 1700. Hoek van Holland K 1747. Katwijk K 1718. Voorschoten K 1717, War mond K 1711. Leiden K 1710. Leid- schendam K 1761. Wassenaar K 1751 en Noordwiik K 1719 Gouden Ploeg versloeg den Vergulden Wagen De uitslagen Nan de vorige week gespeelde competitiew edsli ijden voor het district Eemland n an den Ned. Biljart Bond waren als volgt Klasse A cadre: Centraal I—Ver gulden Wagen II 42; Vergulden Wagen IGouden Ploeg I 24. Klasse B libre: Ons Genoegen I— Centraaf II i—2; Socsulijk I—KOT I 42; Ons Genoegen 1Leusder- kwartier I 2—4- Klasse C afd. A: Leusdcrkwartier II—Centraal III 2i; Zonncheuvel lTavenu I 4—2; Gouden Ploeg IITheomien I 42. Klasse C afd. B: Theomien If—Zonncheuvel II 2—4; Soestdijk IIVergulden Wagen 5 42; Ver gulden Wéigen 6—Tavenu II 42. Klasse C afd. C: DOS 1—ODL 11 0—6; KOT IIOns Genoegen III, niet hekend. Klasse C afd. D Gou den Ploeg IIIOosterpark I 42; ODL I—Eenilusf I 1—2- Klasse D afd. A DOS IISoestdijk 111 06; Centraal 5—DOS III 42; Zonnc heuvel 111—Vergulden Wagen 7 24. Klasse D afd. B: Zonncheu vel 4—Soestdijk 4 33; DOS 4 Tavenu 5 12; Centraal 6Ver gulden Wagen 8 42. Klasse D: afd. C: KOT 4—Oosterpark 3 06; Oosterpark 4—Eemlusj 3 42: Animo 4ODL 3 0—6. Klasse D afd. D. Ooslcrpark 2—KOT 3 4—2; Ons Genoegen 4Animo 3 6—0. In klasse A leidt Centraal I; in klasse R libre leidt Leusdcrkwar tier 1: in klasse C afd. leidt Vergulden Wagen 4; in klasse C afd. BJeirit Centraal 4; in klasse C afd. C leidt ODL 2; in klasse C afd. D leidt Oosterpark 1; in klas se D afd. A leidt Soestdijk 3; in klasse D afd- B leidt DÓS 4: in klasse D aftl. C leidt Oosterpark 4; in klasse D afd. D leidt Ons Genoegen 4. Het programma voor deze week is «als volgt vastgesteld: Dinsdag 29 October: Animo 1DOS 1; ODL '2KOT 2; Woensdag 30 October: Leusderkwarticr I—Ons Genoegen 2; Ons Genoegen ISoestdijk I: Oosterpark I—ODL I; Donderdag mo 2; Ons Genoegen 4—Eemlust 2; Animo 3—KOT 3; Vrijdag 1 No vember: Vergulden Wagen \-— Vergulden Wagen 2; Centraal T Gouden Ploeg I; Soestdijk 3Ta venu 3; Centraal 5Zonncheuvel 3: DOS 3—DOS 2; Zaterdag 2 Nov. Soestdijk iTavenu 4; Tavenu 5 —Centraal 6; DOS 4—Zonneheu- vël 4. Maandagmiddag organiseerde de plaatselijke afdeeling van den Bond \an Kappersbedienden in Academie de Danse een kapdemonstratie, waarvan de haten aan het Roode Kruis ten goede kwamen. Het doel rler demonstratie was. bet Dames- kappersvak op een hooger peil te brengen. De heer E Jacobs, voorzit, ter van de afdeeling Amersfoort, hield een begroetingstoespraak. Na Jiem nam de heer Lewis, leider van de technische club van den Bond v. Kappersbedienden het woord. Hij sprak o\er het nut van deze club. Dp belangstelling voor deze de. monstratie was. vooral van vrouwe lijke,zijde 7,per groot. De heer Nieu- bórg en enkele patroons van buiten Amersfoort, leidden dp demonstra ties, Behalve bekendp methoden van het opmaken van da meskapsels trok in het bijzonde- r»»i nieuwe methode de aandacht. Hét is een Amerikaan sche Permanent Wavp zonder ce- bruik van warmte of stroom. Het haar wordt eerst met een vloeistof behandeld en daarna met een tweede die de eerste neutraliseert. Politie-varia Tegen zes personen, dié vleescb hadden gekocht, afkomstig \an een clandestiene slachting, werd proces verbaal opgemaakt. Zekere O, die uit een internee- ringskanip nabij Venlo was ont vlucht, werd aangehouden. Maandagavond, omstreeks negen uur. wilde een juffrouw langs oen stilstaande auto de weg oprijden. Vermoedelijk reed zij tegen het ach tereind van een passeërêndc vracht, wagen, waardoor zij tegen den grond werd geslingerd. Zij werd dóór de GG en,GD verbonden en haar het St. 1 October: Gouden Ploeg 3—Ani- Elizabethziekenhuis vervoerd. EIGENLIJK al sinds de bevrij ding heerscht in ons land de radio.strijd. Zullen wy' in de toe komst een Nat ionalen Omroep heb. ben of krijgen wij den toestand van vóór den ooi log terug, waarin de verzorging der radio uitzendingen t^er.l overgelaten aan een aantal omroepvereenigingen?'De strijd voor een omroepbestel, dat, althans in 'groote trekken, gelijk is aan dat wan vóór den oorlog, is voorname lijk gevoerd door de oude omroep. verDenigingen zelf. Van deze ver enigingen beeft alleen de VPRO zich voor een Nationalcn Omroep vei kïaard. Het is overigens vle vraag of de vroegere loden, die deze omroepver eenigingen destijds groot hebben gemaakt en die tenslotte dé studio's hebben betaald, wel evenzeer als Je besturen terug verlangen naar den oudén toestand. Wij zijn daar niet van overtuigd. Wij zijn er wél van overtuigd, dat in zeer broede krin gen a n bet Xcderlandsche Volk het verlangen naar een Nationalcn Om. roep leeft. En daarbij moet men niet vergeten, dat zelfs de vroegere leden van de omroepvereenigingen geza menlijk nog niet Je helft van het aantal radio-luisteraars uitmaakte. NA de bevrijding bleek sterk het verlangen in het Nederland- scbe volk naar een Nationalcn Om roep. cl're een cjer symbolen zou zijn van ons versterkt nationaal bewust zijn. Ook in liet toenmalige Ministe rie Schormcrhorn waren de voorst an. ders van een N.O. in Je meerder heid. Toch heeft dit. kabinet len knoop niet willen doorhakken. Het heeft de ouJe omroepvereenigingen weer in liet omroepbestel ingescha keld tot te zijner tijd het parlement uitspraak zou hebben gedaan. Uit een oogpunt van Rechtsherstel was die maatregel zeker toe te juichen en het zou niet rechtvaardig ge. weest zijn de omroepvereenigingen buiicu te sluiten, zoolang do beslis sing o\ er het toekomstig omroep bestel nog niet gevallen was. In November 1945 kwam een oom. promis tot. stand. Jat leidde tot bet in liet, leven roepen van de Stichting „Radio Nederland in overgangstijd", waarin de oude omroepyereenigin- j gen zouden samenwerken met voor- i standers van een Nationalcn Om- loep. De Stichting zou de uitzendin- en verzorgen, de vereenigingen zou den ze voor een belangrijk deel voor bereiden. Men ging uit. van liet stand punt. dat alles in gemeenschappe lijk overleg en in onderling vertrou wen zou gebeuren en -Jat nmn ge zamenlijk zoo efficiënt mogelijk zou werken om tot een zoo góed moge lijk programma te komen. JAMMER genoeg is van al die j fraaie bedoelingen weinig te- 3 recht gekomen. De omroepvcreeni- J gingen hebben de samenwerking ge-1 saboteerd en alles gedaan om zoo spoedig en zoo volledig mogelijk bun oude positie terug te winnen. De in tern wrijvingen en onverkwikkelijk, heden zijn legio geweest, maar 'Je 1 Federatie van Omroepvereenigingen won daarbij ziendcioogen terrein op de Stichting. En als men den Kaat sten tijd naar dc radio luisterrt krijgt men het idee. jat het oude omroepbestel volledig is herleefd. Elke verecniging doet haar best haar eigpn naam op den voorgrond te plaatsen. Wij hooien icderen Zon dagavond weer eolportceren met, de kalender van een der \erecnigin- gen (de gironummers komen ook nog wel!), wij bemerken, dat, de vereeni- ingen er weer eigen orkesten en ook eigen microfoons op na houden, terwijl wij toch dachten, dat èn de orkesten èn de microfoons bij hei uit voerend orgaan, de Stichting, be hoorden. De Omroep beschikt over goede musicale en vocale ensembles, waar practisch alle uitvoeringen mee te verzorgen zouden zijn. Maar de ver eenigingen, willen I11111 eigen ensem bles hebben, die zij foi'meefen uit de reeJé bestaande orkeesten. Het gevolg is, dat wij nu in het zelfde genie een aantal orkesten en. orkestjes hebben, die ongeveer de zelfde uitvociingen geven. Van coör. dinatie is weinig sprake (men kan vaak tegelijkertijd over de twee zenders soortgelijke programma's beluisteren). Van concurrentie op kosten van de luisteraars des te meer. Het systeem „elke richting haar eigen muzen" doet weer op gang. Christelijke klassieke muziek naast socialistische, katholieke ope rette naast „neutrale". En zoo gaat het door, ad absurdum Vervolg op pag. 2) Voor vriendschap met Indonesiërs Ten behoeve van landgenooten, die binnenkort naar Indonesië vertrekken en die voornemens zijn (laar mede te werken aan de vorming van een nieuwe, vriend schappelijke, cn anti-koloniale verstandhouding tusschen Neder landers en Indonesiërs, belegt de Partij van den Arbeid Donderdag 31 October in hel Volksgebouw te 's-Gravenliage, des middags om 3 uur, een vergadering. De minister van Ovcrzeesclie Gebicdsdeelen zal daar o.a- het woord voeren. Buiig Weersverwachting, medeoedeeld s- door het K N.ill. 1 te De Bilt Van Dinsdagavond tot Wocns- dagavond: Aanvankelijk' nog en kele verspreide buitjeslater half tot hcht bewolkt, koude nacht met plaatselijk nevel of mist en hier en daar Itch/e nachtvorst, overdag temperatuur, weinig unnd. op 7.29, onder 17.19; maan ondcr.al9.37. Si daar hel zelfde ten Zon op op 12.12. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1