DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Scherpe rede van Molotof in UNO Wet op heffing-ineens bij de Kamer ingediend 9Tloohd VETO: principe en realiteit Verraad van ,Vrij Nederland' voor het Gerechtshof Protest tegen rechterlijke uitspraak inzake de woningvordering UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 30 October 1946 No. 481 6e Jaargang Naast critiek op Engeland en USA echter ook opbouwende elementen Nederland zal Aken niet annexeeren onder getuige Radio- misere Autobusdienst in het'geding Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 cL Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directcur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER Het plan-Baruch voor de atoom energie is volgens Molotof geba seerd op Amerika's monopolie van atoombommen. Hij meent dat het gebruik van atoombommen verboden moet worden. Molotof besloot zijn rede met het voorstellen van een resolutie, die de volgende punten omvat: 1) de Algemeene Vergadering acht het in het belang van den vrede noodzakelijk, dat er een al gemeene beperking der bewape ning komt; 2) een eerste taak moet zijn het gebruik van atoom energie voor dc» oorlog te verbie den; 3) de Algemeene Vergade ring vindt het gewcnscht. dat de Veiligheidsraad practische maat regelen op dit gebied beraamt; 4) de algemeene vergadering doet een beroep op alle regeeringen om den Veiligheidsraad in deze belangrijke vragen te steunen. In den Belgischen Senaat heeft de socialist Rolin den minister van Buitenlandsche Zaken gevraagd of het waar was dat Nederland Aken zou willen annexeeren. Dit plan zou een toenadering tus- schen beide landen in den weg kunnen staan. Minister Herman Vos antwoord de. dat de Nederlandsche regee ring dit bericht onjuist noemt. Aken noch eenige andere belang rijke Duitsche stad is gevat in het Nederlandsche annexatieplan. Nederland krijgt gas uit het Roergebied Dinsdagmiddag om 5 uur is aan de Nederlandsch-Duitsche -reus on- dei de pemeente Eij«elsbnven de gasleidio- tusschen Alsdorff en de Staatsmijn Emma in bedrijf sestelrl. Het j-asnet der staatsmijnen is hierdoor rechtstreeks frekoppelj aan bet wijdvertakte nat in West- Duitsehland. Nederland betrekt dus nu fras uit bet Roergebied. 1' i[- - Tijdelijk opklarend f Weersverwachtingmedegedeeld t door het K.N.M.I, te De Bilt. f Van Woensdagavond tot Don- i derdagavond: Zwaar bewolkt met - i: op velen plaatsen nevel of mist en f: slechts hier en daar tijdelijke op- klaring Geen neerslag van belee- kenis. Mptigc Oostelijke wind Vrij kond 'i Zon op 7.30, onder 17.17; maan gop 13.10, onder 20.22 ir: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiij MOLOTOF heeft in de algemeene vergadering van de U.N.O. een rede gehouden die door waarnemers in de Vereenigde Staten als de hevigste aanval van de Sowjet-Unie op de Engelschc en Amerikaansche politiek sedert het einde van den oorlog wordt beschouwd. Molotof beschuldigde er de Engel- schen van, dat zij in Griekenland de fascisten steunen, en achtte de aanwezigheid van. geal lieerde troepen in zekere landen een zeer veront rustende factor in de internationale betrekkingen. De rede heeft in de Britsche delegatie teleurstel ling gewekt bij hen die hadden gehoopt dat de internationale betrekkingen een nieuw stadium van wederzijdsch vertrouwen zouden ingaan. Warren Austin, de leider der Amerikaansche delegatie, verklaarde dat hij niet van plan was Molotofs beschuldigingen thans te beantwoor- MOLOTOF den. Hij was echter verheugd dat de rede ook opbouwende ele menten bevatte, die den grondslag zouden kunnen leggen voor een overeenstemming tot het bevorderen van vrede en veiligheid. Ik betreur het dat de Veilig heidsraad geen actie heeft onder nomen tegen Franco, zoo ver klaarde Molotof. Verder heeft de Veiligheidsraad een groote fout begaan bij de behandeling van de Perzische kwestie; dit heeft zijn prestige geschaad. Met betrekking tot het recht van Veto zeide Molotof: Het grondbeginsel van de U.N.O is de eenstemmigheid en samenwer king tusschen Groot-Brittanivë de U.S.A. en de Sowjet-Unie. De campagne, die tegen het recht van Veto wordt gevoerd, is ge vaarlijk en de fouten van den Veiligheidsraad worden ten on rechte geweten aan het recht van veto. Molotof ging verder: De vernietiging van de Duitsche en Japansche imperialisten beteekent niet. d^tt onze waak- zaamheid ten aanzien van ze kere agressieve imperialis tische kringen in sommige landen moet verslappen. De afschaffing van het veto recht zou de liquidatie der UNO beteekenen, want de hoeksteen dier organisatie is eensgezindheid onder de groo te vijf. Molotof verzekerde, dat het niet vast stond, dat het lot van Duitschland en Japan een vol doende waarschuwing voor de he- dendaagsche imperialisten is ge weest. Hij noemde Churchill als een voorbeeld van menschen, die slechts in de agressie geloovcn Deze menschen. zei Molotof. zien in de Sowjet-Unie hun gfootste hindernis. Atoombom Van Kleffens in UNO WAT voor meeningsverschillen er ook van tijd tot tijd in de wereld naar voren mogen ko men. het. feit blijft bestaan, dat, ongeacht het bestaan van bijzon dere groepeeringen, er maar één wereld is. Wij weten en betreuren, dat dit feit nog steeds niet vol doende erkende wordt en dat er nog steeds niet voldoende naar gehandeld wordt, zoo heeft Van Kleffens in de Algemeene Verga dering der U.N.O. gezegd. Ons standpunt ten aanzien van het veto-recht zal nader duidelijk gemaakt worden wanneer dit punt ter sprake komt. Het is welbekend, dat wij in principe het veto-recht afwijzen. Evenwel zijn wij niet blind voor de realiteit van de politieke situatie en voor de onvolmaaktheden van de internationale gemeen schap. Wjj zijn bereid in zulk een speciaal prerogatief van üe groote mogendheden te be rusten zoolang dit onvermij delijk is. Daartegenover ver wachten wij, dat het veto recht slechts gebruikt zal worden in gevallen van wer kelijk belang. Verschillende sprekers hebben de situatie in Spanje ter sprake gebracht. Niet minder dan wie ook gevoelen wij vriendschap voor het Spaansche volk en afkeer van het regiem, zooals dat in Spanje nog steeds aan de macht is. Juist daarom zijn wij van meening, dat wij ons door deze gevoelens niet moeten laten weerhouden van een onder het oog zien der situa tie met het noodige gezond ver stand. opdat wij niet onwillens gaan bijdragen tot versteviging van het regiem en schade toe brengen aan het economisch wel zijn van het Spaansche volk en de in het handvest omschreven bevoegdheden te buiten gaan. Democratiseering van het bedrijfsleven 9 Zaterdag 2 en Zondag 3 Novem ber organiseert het Comité voor Actieve Democratie een landelijke conferentie in liet. gebouw van „Vrij Nederland", Keizersgracht^ 804, te A "dam. Zaterdagmiddag om half vier spreekt pi of. dr. J. H. M. v. d. Ven over: ..De deinoeiatiseering van 't bedrijfsleven". Zondagmiddag om 2 uur prof. dr. H. Plessner over „Duitsehlands toekomst". De confe rentie is voor iedereen toegankelijk, de kosten zijn f 1.50. Het adres van liet secretariaat is: Reguliersgracht 111, Amsterdam. Deze week nog geen bon voor cacao Deze week kan nog geen bon voor cacao worden aangewezen. Wegens vertraagde aflevering door de fabrikanten is de handel nog niet overal voldoende met ca cao bevoorraad. Petroleum voor koken en verlichting Houders van kaarten voor pe- troleum voor kookdoeleindén en' of verlichting kunnen op de bon nen A 01, A 02, A 03, A 04 van de kaart UA 611, de bonnen B 01. B 02 van de kaart UB 611. den bon C 01 van de kaart UC 611, en de bonnen D 02, D 03 van de kaart UD 611 gedurende de maand November vier liter petro leum koopen. De bonnen 609 en 109 algemeen blijven geldig t.m. 16 November. Churchill beantwoordt Stalin's verklaring Churchill heeft reeds denzelf- den dag waarop maarschalk Sta lin zijn belangrijke verklaring pu bliceerde geantwoord op Stalins mededeelingen. „Ik ben verheugd maar schalks Stalins verklaring over dc Sowjet-strijdkrachten in bezette gebieden te verne men," zoo verklaarde Chur chill, „maar zelfs zestig divi sies op oorlogssterkte zou na tuurlijk een aantal zijn. dat de Britsche en Amerikaan sche strijdkrachten in vijan delijk bezet gebied in Europa verre overtreft." Churchill vervolgde: Het is moeilijk te gelooven, dat geallieer den, die samen vijandelijk gebied bezetten, dat onlangs ten koste van hun bloed werd veroverd de sterkte van eikaars garnizoenen niet zouden mogen weten. Men zou integendeel gedacht hebben, dat zij deze inlichtingen zouden hebben uitgewisseld als iets van zelfsprekends en dat men weder zijds de strijdkrachten in de res pectieve zones zou inspecteeren Het schijnt mij toe. dat ophelde ring van deze kwestie in alle op zichten heilzaam zou zijn en ze ker moeten dc huidige vergade ring van de UNO en den- Veilig heidsraad de gelegenheid ver schaffen om de sterkte van alle militaire strijdkrachten.die bij eenig land dat gevochten en de overwinning heeft behaald be zorgdheid kan wekken, volledig en eerlijk te onthullen." De eerste stereoscopische ci nema zal 1 December in Moskou geopend worden, uitgerust met het door den uitvinder Sevgei Ivanof ontworpen materiaal. UNIEKE HUWELIJKSPLECHTIGHEID Vandaag is de verzorgster van de prinsesjes, jkvr. Feifh in hef huwelijk getredenBcatrix en Irene waren bruidsmeisjes bij de~c plechtigheid. Onze foto toont de bruid, omringd door haar gevolg, geheel links Beatrix, links naast de bruid Irene, rechts naast de bruid Margriet BIJ (le Tweede Kamer is ingediend het ontwerp van wet voor de vermogensheffing ineens. Belastingplichtig zijn alle natuurlijke personen, die in een van de laatste vijf jaren als ingezetene worden beschouwd. Bovendien zijn aan deze heffing onderworpen buitenland sche natuurlijke personen, bedrijven en instellingen, welke vallen onder de vermogensbelasting, voor zoover het binncnlandsche bezittin gen beli eft. In Nederland gevestigde bedrijven en instellingen zijn niet belastingplichtig voor de vcrmogëhsheffing ineens. Voor kleine vermogensbezitters, ouder dan 40. is bovendien een vrij- De aanslag wordt bepaald naar het vermogen op 1 Januari 1946. Onroe rende goederen, bedrijfsmiddelen en effecten worden op dezelfde wijze gewaardeerd als bij de vaststellin; van het eindvermogen voor de ver- mógensaanwasbelasting Rechten op een pensioen van meer dan f 4000 per jaar worden tot het gekapitali seerde bedrag als vermogen be schouwd. voor zoover zij f 4000 over schrijden Vrijstellingen VRIJGESTELD zijn: a. huisraad, schilderijen, boeken, kleeren, vcnsmiddelen enz. voor zoover de waarde hiervan een bedrag van' f 15.000 niet overschrijdt en indien deze goederen geen handelsvoorraad zijn; voor-oorlogsch bezif wordt ge schal naar de waarde op 1 Mei 1940. b Verzekeringspolissen en lijfrenten lot een bedrag van f 10.000. Indien men geen recht op pensioen heeft, is f 20 000 vrijgesteld. Van" de waarde 'van achterstallige coupons en dividenden zal 40 procent onbelast blijven. Bovendien wordt, alvorens het tarief wortffc toegepast. afgetrok ken- Voor ongchuwden f 8000; voor gehuwden f 12.000. ver hoogd met f 4000 voor ieder min derjarig kind. Gistermorgen is de rechtszaak tegen Augusta Kappelhof en J- C. M. Beenen, die dc Haarlcmsche groep van ..Vrij Nederland" verraden hebben, voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam behandeld. Beenen had zich eerst le verantwoorden voor het aanbrengen van den verzekeringsagent J. X. Bronkhorst Verdachte beweerde, dat dc ar restatie van Bronkhorst door de SD-ers Faber en Willemscn was geënsceneerd. Het onderzoek naar deze kwestie is tot 5 November verdaagd. Tot het verraad van Moordhoff, één der leden van de „V.N."-groep zou Beenen door den overleden SD-er Smit zijn gedwongen. Zoo wel in deze zaak ale in die van het verraad van Bronkhorst wei gerde de SD-agent Willemsen te getuigen. De advocaat-fiscaal mr. J. Besier requireerde omdat Beenen nog \oor verschillen de andere zaken terecht zal •moeten staan (o.a. het ver raad van zeven Joden) 20 jaar gevangenisstraf. Voor Augusta Kappelhof, die, naar het oordeel van mr. Eesicr de Duitschers niet direct ingelicht heeft, vroeg hij acht jaar gev angenisstra f. Een der slachtoffers van dit verraad Ernst Moorhoff stond eveneens terecht. T-lij zou, na zijn arrestatie, zonder noodzaak door geslagen hebben. Mr. Besier oischte twee jaar Rijkswerkinrichting. De verdediger betwistte dat deze zaak voor het Bijzonder Gerechtshof thuis hoorde. „Z'.j zou door een eerèraad van de illegaliteit moeten worden be handeld". Jan. Lohmann, wiens grootvader, vader en oom in concentratiekam pen overleden zij rif was ton laste g» legd dat hij, na het vinden van de lijst van medewerkers van V. N. deze niet gewaarschuwd had. Mr. Besier eischte 2VL> jaar gevangenisstraf. De verdediger mr. Stomps vroeg vrijspraak. Feuilleton door Anthony Berkely 4 f EDURENDE de volgende minu- ten werden de oogen van mijn heer Chitterwick tegen wil en dank gedwongen tot een kat-en-muis-spel met die van den roodhai'igen man. Mijnheer Chitterwick zou er oen aardig sommetje voor over hebben gehad, indien hij de lounge had kun nen verlaten, maar hij had zijn kof fie en benedictine nQg niet betaald en natuurlijk was er jn velden noch wéfien een kellnerin te ontdekken. Er was geen kellnerin en geen hoffe lijke ober in de geheel gevulde zaal; het leek of er niemand was, behalve dan mijnheer Chitterwick en de rood harige man Mijnheer Chitterwick legde toen 'n plechtige gelofte af Bij de slaapmuts van zijn tante nam hij zich voor, dat hij niet meer in de richting van den kwaadaardigen kerel zou kijken. Hij begon .,Het Wrak van de Hesperus" te reciteeren, een gedicht, dat hij op vierjarigen leeftijd had moet leeren en nooit meer had kunnen vergeten. In dit geval bleek het hem een gou den steun te zijn. want toen hij bijna aan het einde van dit litteraire mees terwerk gekomen was, herkreeg hij de controle over zichzelf en maakte het gevoel van opwinding plaats voor dat van trots op zijn ijzeren wil. Met bravour vormden zijn lippen de laat ste woorden en toen voelde hij zich, daar hij de verleiding zoo lang had weerstaan, gerechtigd de oogen op te slaan Weer had de dichter gewonnen De roodharige man luisterde beleefd naar de woorden van de oude dame. Zijn blik had alle boosaardigheid verloren Mijnheer Chitterwick was niet slechts vergeven, maar klaarblij kelijk ook vergeten Deze zondaar vierde zijn overwin ning door verder van de verboden vrucht te eten. En wie kan hem dat kwalijk nemen? Had de roodharige hem niet tien minuten lang vol kwaadaardigheid aangekeken en was mijnheer Chitterwick thans niet aan zijn gevoel van eigenwaarde ver schuldigd iets te doen. waarvan zijn tegenstander klaarblijkelijk niet hield? Met aandacht bestudeerde mijnheer Chitterwick den man aan hel tafeltje van de oude dame. klaar om zijn blik onmiddellijk af te wenden, indien de roodharige man zijn hoofd ook maar even in zijn richting zou draaien. Klaarblijkelijk was zijn eerste veron derstelling juist: de man moest een of ander familielid van de oude dame zijn. En zelfs een na familielid, want, het meest opvallende aan de dame was haar arendsneus en die van haar metgezel leek daarop als de cene drup pel water op dc andere. Het was ken nelijk een familietrek, besloot mijn heer Chitterwick en het meest waar schijnlijk was wel. dat zij tante en neef w^ren Inderdaad geleek de wijze, waarop zij zich gedroeg nu ook meer op die van een tante Zij voerde het ge sprek, was kennelijk boos. bijna drif tig. De jonge man. in plaats van te luisteren met den eerbied, die een neef betaamt, antwoordde al even ge- irritecrd. Het was duidelijk, dat hun woordenstrijd direct jn een twist zou ontaarden Maar waarom hadden zij elkaar in het Piccadilly Palace ontmoet? Dat was het verbazingwekkende. Geen van beiden behoorde tot de klasse, die^een dergelijke gelegenheid pleegt te bezoeken of ruzie in het openbaar maakt. Mijnheer Chitterwick vond dit een van de meest interessante problemen, die zij opwierpen en hij kon er geen oplossing voor vinden „Wel. dat wordt ernst", dacht hij. ..ik geloof, dat hij erg ruw tegen haar is. De arme oude dame is wit van woede Wat is er aan de hand?"' Plotseling schrok hij De roodharige man had zijn hoofd bewogen. Maar het was niet. jn de richting van mijn heer Chitterwick. Hij vestigde wat vriendelijker nu. de aandacht van zijn tante op iets aan het andere ein de Van de zaal. Zij moest haar hoofd geheel omdraaien, weg vair de kleine tafel voor haar. waarop de koffie stond, die de man onmiddellijk na zijn komst besteld had Terwijl zij dit deed viel het mijnheer Chitterwick op. dat hand van haar metgezel zich een oogenblik boven haar kopje bewoog, maar dit feit drong eigenlijk maar vaag tot hem door. Daarna draaide hij zich om cn keek mijn heer Chitterwick recht jn de oogen. Was zijn blik eerst boosaardig ge weest. thans was de uitdrukking van zijn oogen met geen woorden te be schrijven. Klaarblijkelijk was de roodharige razend (Wordt vervolgd)m stelling opgenomen van ten hoot, stens f 50.000. Deze geldt slechts ten volle indien het gemiddelde in komen over de jaren 1941 t.e.m. 1945 f 1500 of minder bedroeg Was het inkomen hooger. dan wordt deze vrijstelling slechts ten deele verleend. Boven een inkomen van f 3000.per jaar wordt zij niet verleend De belasting bedraagt: voor het be- lastbare bedrag tot 100.000 10 Vei van f 100.000 tot 200.000 15 van f 200.000 tot f 500 000 20 van f 500 000 tot f 1.000.000 22,5 Cc, boven f 1.000.000 25 De aanslagen moeten binnen een jaar na den aanslag worden voldaan De regelen voor de wijze van beta len zijn in hoofdzaak dezelfde als voor de vermogensaanwasbelasting. TWEEHONDERD TON PALING mogen de Nederlandsche exporteurs tot eind Maart 1947 naar Engeland uitvoeren MOGE ons in den overgang*, tijd worden geschonken ge duld met elkaar te hebben", zei prof. Van der Leeuw op IS .Januari van Jit jaar in zijn ministerieel ..praatje op de brug" toen hij sprak over de in die dagen pas functionneereu le Stichting Radio Nederland in over. gangst.ijd". „Aangezien men er in dit wilde- beestcnspel niet. op kan rekenen, dat, althans vooreerst, door minne lijk overleg veel lot stand kan ko men zal het. noodzakelijk zijn den zendtijd volgens vaste regels le ver deden". schreef dezelfde prof. Van der Leeuw, nu on.l-minister, in liet laatste nummer (23 October) van „Je Mainticndrai". Als men vleze twee uitspraken van den grondlegger der Stichfing met elkaar vergelijkt.is de conclu sie niet moeilijk te trekken: de Stichting ..Radio Nederland" in overgangstijd" is een hopelooze mis lukking geworden. In ons vorige artikel hebben wij uiteengezet, dat de schuU bij de ornroepvereenigingen ligt, die tot sa menwerking niet bereid bleken en er slechts op uit geweest zijn zoo spoedig mogiyk weer alle macht in den nether in eigen handen to kt ij. gen. De ornroepvereenigingen hebben den strijd blijkbaar op elk gebied gewonnen. De met idealisme heziel- dc voorstanders van een Natior.a len Omroep hebben het in dc Stich ting niet kunnen bolwerken tegen de geroutineerde oude rotten uit de radiowereld, die slechts bleken te vechten voor hun eigen vcrceni. ging. Nu staat de liquidatie der Stich. ling voor de-deur. Wat zal er voor in de plaats komen? Op korten termijn is een nieuw Ampromis-voorstel aangekondigd, dat in handen wordt gesteld van den Radio raad, Wij vreezen dat dit compromis niet in de richting van 'n Nal ionalen 'Omroep zal gaan doch veeleer de omróepvereenigingen nog steviger in het zadel zal zetten. ZAL tenslotte toch het Parlement ons nog een Nationalen Omroep geven? Wij zouden het. een ramp vin den indien -dit niet het geval zou zijn Wtarom wij voorstanders zijn van een Nationalen Omroep? Wij vinden het onnoodig, onprac. tisch en ongewenschfc om katholie ke. protestantschc. socialistische en „neutrale" Engelschc lessen, Fran. >che operette-ihiiziek, sportuitzendin gen, tuinbouwkartiertjes enz. tc laten verzorgen. Wij zijn er tegen' stander van om splitsingen te tna ken waar zij niet noodig zijn en le. gcnstellingen te scheppen waar een heid is gewcnscht. Bovendien geloo. ven wij. dat er. zeker in dezen voor ons volk financieel zoo moeilijken tijd, iets voor te zeggen is om do radio niet duurder te maken dan noodzakelijk is. En wij zijn van niee. niug, dat de luisteraars die hun ver plichte bijdrage betalen, or recht op hebben dat bun geld zAoo goed on zoo doeltreffend mogelijk wordt besteed. De Nationale Omroep, welke wij voorstaan en (lie naar onze overtui ging door hot grootste deel van het Nederlandsche "volk, bijvoorbeeld ook door de Ned. Hervormde Kerk, wordt gewcnscht, is geen staatsom roep. Hij zal geen eenzijdig gekleur de cn ook geen kleurlooze uitzon, dingen mogen brengen. Wel zal de regcering zeggenschap in den uit verplichte bijdragen be kostigden omroep moeten hebben. Maar de Programmaraad die bepaalt wat uitgezonden wordt, zal een broe- dc vertegenwoordiging moeten vor men van ons nationale leven in godsdienstig, maatschappelijk, cul tureel en geestelijk opzicht. Volgens de ontwerp-regeling van het Comité Nationale Omroep zal door den Programmaraad een pro gramma-commissie van deskundigen worden aangesteld, in overleg met de daarvoor in aanmerking komen de top-organen van her. nationale leven. Voor het naar vOrcn brengen van een eigen levensbeschouwing wordt aan elke betrokken groepee ring autonomie verleend. Voor iedere uitzending van een principieel karakter, dus in de eerste plaats voor alle godsdienstige uitzen dingen, draagt alleen de 'direct ver zorgende instantie de verantwoorde lijkheid zoodat in de programma commissie ten aanzien van deze uit zendingen geen meerderheidsbesluit een mindeiheid kan dwingen. In de radio-uitzendingen van een Nationalen Omroep zullen -dus de onderscheidene stroomingen in het Nederlandsche volk ten volle, Int hun recht kunnen komen. Ook de vereehigingen van luisteraars zou den in het nieuwe omroepbestel een taak kunnen hebben. Zij zou dén bij. voorbeeld vërtegenwooidigd kunnen zijn in den Programmaraad. Een Nationale Omroep kan de bes te krachten engageeron die boscnik- baar zijn en daardoor het artistieke peil der uitzendingen zoo hoog mo gelijk opvoeren. Uitschakeling der concurrentie voorkomt niet alleen versnippering van krachten en ver spilling van geld. maar ook de jacht naar het goedkoopc succes, die het culturcelc peil verlangt. Ons volk valt uiteen in* tal van stroomingen cn groepeeringen. Dit op zichzelf is een tecken van geeste lijken nationalen rijkdom. Maar gewcnscht en mogelijk is kan slechts tot nationale armoede leiden. T N den Dinsdagavond gehouden vergadering van den Amersfoort- F schen gemeenteraad, beeft dc beer J. Steinebach (Arbeid) naar aanleiding van een mededeeljng aan den Raad van den heer II. G. Huslage, dat hij in verband mei zijn benoeming tot directeur van de Stichting „Centrale Woningzorg", als raadsjid bedankt, bel vele vvorK door den lieer Huslage in bet belang van de gemeente Amersfoort ver richt, gememoreerd. Bij dezen flank sloten zich -dc lieeren J- v. d. Lin den (K-V.P.) en dc loco-burgemcesler, A. J Spiekermann, namens het College aan w. APELDOORN ~L_J ET door het college van B. en h J- W. aan de raadsleden ver strekte rapport over de bezetting van dc klassen der openbare la gere scholen voor gewaon lager onderwijs, gaf den lieer J. S t ci ne b a c h (Arbeid) aanleiding zijn verbazing uit te spreken over het groot aantal gecombineerde klassen. De lieer W. v. Apeldoorn (CP N.) sloot zich bij deze opmer king' aan. Hij heeft respect voor dj? onderwijzers die met vijftig en meer kinderen in één leslokaal moeten werken. Ook 1111 vroeg toe passing van het betreffende arti kel of dc aanstel ling van een bo ventallige leer kracht aan de school waar dit het meest gewcnscht is. Loco-burgemeesler Spiekermann deelde dc 'bezwaren van de beidé sprekers, De raad benoemde r— na onder zoek van de geloofsbrieven m-j. A. W. Louwersc (Arbeid) tot lid van den gemeenteraad in de va- cature van den heer H. G- Ilus- lage. Tot hoofd van de Openbare School net. 1 aan de Waalstraat werd benoemd dc beer J. van Dui nen uit Olst. In de Stichting Cen trale Woningzorg" koos de Raad in verband met liet niet aan nemen van fle benoeming floor den hoer J. Groenhof den heer W- F. Mulder' v an de woning bouwvereniging „V.T.O.S." Gesteund door de raadsleden dr. J. B. Drewes (Arbeid) en H. Koc- lcwijn (Arbeid) diende liet raads lid dr. J. H. Sclieui'er (A.R.) een 'voorstel in, waarin wórdt 1 ver zocht om de presentiegelden voor commissie- en raadsvergaderin gen gelijk te stellen. De raad aan vaardde dit voorstel. De heer G. Tuitkof (C.P.NA brak een lans voor (le Amersfoori- sclic Athleliek Yereeniging welke een verzoek bij liet gemeentebe stuur bad ingediend om een sub sidie. Dc heer J. M. Veer (C.P.V) on dersteunde zijn fractiegenoot, "ha het antwoord van weibon dei' H. van Galen Last (C.H.U.), Na dupliek van den wethouder werd bet afwijzend advies van B. en W. aanvaard De aanschaffing van sneeuw ploegen en zandstrooiers gaf de leden W. van Gent (P.v.d.V.) en W. van Apeldoorn (CPN) aan bi- ding tot enkele opmerkingen. Zij werden gerustgesteld door wet houder J. Koopmans (Arbeid) De glasvoorziening in het Zèe- heldcnkwartier heeft de bijzonde re aandacht van het College van B. en W. De heer Van Gent meen de. dat ook in andere deelen van de stad de voorziening stagneert. Wethouder «L Koopman nad geen vertrouwen in de glasdistri butie in liet land. doch wel in die van de gemeente. Er wordt zoo eerlijk mogelijk verdeel4. De be woners moeten echter aanvragen andei's visschen zij achter het net. Van de rondvraag werd ditmaal wel een zeer gretig gebruik ge maakt. De heer J. W. Imhof (Arbeid) vroeg inlichtingen over het door de gemeente gevoerde*en verloren proces over dc woning- vordering. II n be- critiseerde scherp de houding van de rechterlijke macht, die deze vvoningvoi dering- verordening een Duitsche wet meende te mogen noemen. Dit is nu zonder gevaar te zeggen, aldus spreker. In den be zettingstijd heeft men dit geluid van de zijde van de rechterlijke macht nimmer gehoord. Wethouder Koopman be treurde dezen gang van zaken cn onderschreef hetgeen de lieer Im hof over dc houding van de rech terlijke macht had gezegd. Hot ligt niet in de bedoeling in hoo ger beroep tc gaan, doch andere wegen zullen worden gevolgd die sneller en goedkooper werken. Op een vraag van den heer K ter Burg (C.P.N.) antwoordde wethouder Van Galen Last, dat het losse personeel van dc gasfa briek gelijk gesteld is met hot vaste personeel, dit met terugwer kende kracht tot 10 September '45. De beer W. Apeldoorn bepleitte de verbetering van het schoolmateriaal o.a. voor dc sport beoefening. Ook over het onder houd van dc scholen was spreker niet tevreden. Dc heer Spieker mann deelde mede, dat aan ver betering wordt gewerkt. Dc in tc stellen autobusdienst werd besproken door de lieeren W. van Apeldoorn (CPN) cn A. Xakman (Arbeid). Beide sprekers betreuren hét. dat de raad niet in deze belangrijk zhak is gekend. Nu is de opdracht gegeven aan een particulier, zoodat dus de- ge meentelijke dienst uit handen is gegeven. Wethouder V an Gale n Last bestreed deze opvatting. Vroeger was de busdienst een semi-ge- mecnte-instelling. Spreker gaf een uitvoerig overzicht van de tot standkoming van deze transactie met de firma Xefkcns. liet bleek, dat in Augustus; '45 door dc Rijks Vcrkcorsinspectie zes zoogenaam de hellen wagens Nvarcn aangebo den, doch deze wagens werd »n door den directeur van den Stads- aulobusdicnst niet geaccepteerd. Deze directeur is uil zijn functie ontzet. Toen begon de ambtelijke lijdensweg, die tenslotte beeft ge leid tot bet verleenen van de con cessie aan de firma Xefkens. Op 11 November zullen de eerste autobussen 111 Amersfoort gaan rijden op trajecten die na rijp be raad zijn vastgesteld. De rechts positie wan liet oude personeel is in overleg met genoemde firma geregeld. Tenslotte werd nog vrij uitvoe rig gcdiscusieerd over de verleen de ontslagen aan het losse ge- meentepersonecl. De lieeren Veer (CPN) en Alders (KVP) betreur den dezen gang van zaken. De heer L. Waterloo (KVP) vroeg nog of het juist Was dat er ontslagen waren ingetrokken en of deze zouden vyorden ingetrok ken aldus een circulaire van fle directie wanneer de arbei ders zich zouden opgeven voor de plichtbrandweer. Wethouder Koopman betreurde het dat een aantal menschen ont slagen moesten worden, maar di rect na de bevrijding heeft de ge meente veel arbeiders in dienst genomen. Deze konden beter pro duct ièf werk verrichten dan op genomen worden in de overbrug- gingsregeling. Nu is er inderdaad een aantal menschen overcom pleet, doch spr. meencie, dat dc vrije arbeidsmarkt ruimte genoeg liet voor deze arbeidskrachten. Nadat dè heer Van Gent nog mocht vernemen, dat aan de on houdbare verkeerssituatie in fit binnenstad op zeer korten termij iets zal worden gedaan, sloot dt voorzitter cle vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1