DAGBLAD VOOR AMERSFOORTi Kamer stemde tegen snellere grondwetsherziening U.S.A. zijn bereid tot ontwapening - Austin Schermerhorn c.s. met voorstellen gereed Meisje blaast station te Jeruzalem op Tïhohd Oefenwedstrijd bracht geen enkel lichtpunt W oonruimte-verordening GEEN POLITIEKE GEVOLGEN VOOR DE REGEERING Deze week: waschpoeder MAAR DE VEILIGHEID MOET GEWAARBORGD ZIJN „ZOETSTOF O.K." kan suiker vervangen wsam 1 NOVEMBER VAN KRACHT onder getuige Prij zencommissie geinstalleerd Eere-comité A.M.K. geinstalleerd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.—» per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 31 October 1946 Nr. 482 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER DE herziening van hoofdstuk XIII der grondwet, waardoor een eenvoudiger procedure van grondwetsherziening zou zijn verkregen, niet vermijding van de thans nog aan iedere grondwetsherziening verbonden Kamerontbinding en daarop vol gende verkiezingen, kreeg gisteren in de T weede Kamer bij be handeling in tweede lezing 57 van de 93 uitgebrachte stemmen. Daarmede was het wetsontwerp verworpen, aangezien de ver- eischte twee-derde meerderheid niet was bereikt. De C.P.N., die zich bij de eerste behandeling in de Tweede Kamer van stemming had onthouden doch in de Eerste Kamer had voorgestemd, bracht nu haar stem tegen het ontwerp uit, dat alleen de stemmen van de P. v. d. A. en K.V.P. verkreeg. Minimumprijzen alleen voor brood en melk Het directoraat-generaal van de prijzen deelt mee. dat alleen voor brood en melk minimumpiijzen zijn vastgesteld. Voor geen enkel ander artikel bestaan dergelijke prijzen Petroleumprijs lager Met ingang van 1 November is de petroleumprijs in de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht verlaagd tot 11*.4 cent per liter. In de overige provincies blijft de prijs 12 cent De verwerping van de wijziging van hoofdstuk XIII beteekent, dat- de in veibaiul met de w Aging van de staatkundige verhouding tusschun Neder/and ei. Indonesië te verwach. ten grondwetsherzieningen nu niet met den. vereischt.cn spoed hunnen ge. schieden, reut dus een aanmerkelijke vertraging beteekent voor een defi nitieve o//lossing van het Indonesi sche vraagstuk. De wijziging van art. 192 „uit zending van troepen door een speciale wet te regelen" werd met 84 tegen 9 stemmen die der communisten, aangenomen. De heer Wagenaar (CPN) het te. genstemmen van zijn fractie notiv rond voerde daarvoor aan het ge beurde rond de Amsterdamsche pro teststaking, het verbod van „De Waarheid" en de wijziging van de dienstplichtwet, die hij aanmerkte als bewijzen, dat van deze regeering geen uitbreiding van democratische rechten is te verwachten. De eigen, lijke reden van het tegenstemmen wees hij aan. toen hij ze de dat tus. schentijdsche- verkiezingen wel eens nuttig zouden zijn en dat de CPN geen vrees daarvoor heeft, doch wel de regeeringspartïjèn. De andere comm. sprekers waren de heer'Stokvis, die uit de verwer ping van een voorstel van een wijzi ging van art. 102 in 1887 concludeer de. dat de toenmalige Kamer voor. uitstrevender was dan de tegenwoor dige en de heer De Groot, die be weerde, dat de Nederlandsche solda. ten in Zuid-Oost Azië gebruikt zul len worden als kanonnenvoer van het Erigelsche imperialisme. 'VOOWEL de heer Romme (KVP) G» de heer v. d. Goes van Naters (PvdA) wezen erop, dat in 1887 de verhouding van Nederland en Indo nesië heel anders was dan thans. Laatstgenoemde betoogde dat zij die een spoedige rechtshervorming in Indonesië wenschen, vóór dn grondwetswijziging moeten stemmen terwijl hij het verzet der CPN tegen de wijziging van art. 102 niet be greep, omdat die juist de beslissing over de uitzending van troepen van de regeerinq verlegt naar de Kamer Het Indonesische lid van de PvdA. de heer Palar, verklaarde voor de wijziging van art. 102 te zullen stern, men, omdat hij niet achter wilde slaan bij dc Indonesische delegaties die vertrouwen stellen in de toezeg gingen der Nederlanders. De lieer Joekes (PvdA) heeft in een even hoffelijk als scherp betoog duidelijk in het licht gesteld, dat de comma, nisten terwille van vervroegde ver kiezingen een spaak in het wiel ste ken. Beel aan 't noord VONDER cenige bezieling heeft daarna minister Beel, een tevo. ren gereed manuscript voorlezend, de voorgestelde grondwetsherziening verdedigd. Uit de stemming bleek, dat hij niemand bad bekeerd. Zooals ie verwachten was. heeft de regeering uit de ver werping van de grondwetsher ziening geenerlei politieke con sequenties getrokken. Minister Beel bleef rustig achter de re- geeringstafel ziiten voor de be handeling van een wijziging der gemeentewet, waarop wij mor. gen terug komen. Vermoedelijk zal Dinsdag 12 Nov. begonnen worden met de algemeene beschouwingen over de begrooting van 1946 en '47. De Kamer heeft reeds de spreektijden vastgesteld, «lie aanmerkelijk korte, zijn dan ieger het geval was. Bonkaarten KA. KB. KC 612 (strook no. i) 454 Algem. 2.50 gr. waschpoedpr 455 Algem. 500 gr suiker, boter, hamstrooisel enz. of 1000 gr. jam. stroop, enz. of 740 gr. 2 potjes) pindakaas. Bonkaarten KD, KE 612 (strook no. 1) 464 Algem. 250 gr. waschpoeder 465 466 Algem. 250 gr. suiker. boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam stroop, enz. of 370 gr. 1 potje) pindakaas Tabakskaarten T 56 2 rants, tabaksartikelen. Op de bonnen voor suiker, kan men, zoolang de voorraad strekt, pindakaas koopen. Op bovenstaande bonnen kan met ingang van heien ■worden gekocht. De gouverneur van Curacao, dr. P Kasteel, zal Vrijdagmiddag om 3 uur op Schiphol aankomen. DE regeering der Vereenigde Staten is bereid met de andere landen der U.N.O. volledig samen te werken voor het ne men van maatregelen tot ontwapening, beeft senator Austin in zijn antwoord op Molotofs rede in de Assemblee gezegd. De V.S. dringen aan op ontwapening, en meenen dat het voorstel van Molotof op de agenda moet worden geplaatst en uitvoerig be sproken. Goed nieuws voor de huismoeders Dr. C P. van Dijk, conservator bij de Technische hoogeschool Ie Delft, heeft nadere medcdeelingen gedaan over de wonderbaarlijk zoete stof, die prof. ir P. AI E Verkade, na voorbereidende onder zoekingen door prof Blanksma, ontdekt heeft Zoetstof O.K." (Oké'.') zal, blijkens de uitlatingen van dr, van Dijk, vele zeer uiieenloopcnde bevolkingsgroepen groote vreugde kunnen schenken: a. De huismoeders: waarschijnlijk komt er eindelijk aan haar ge pieker over suikertekorten een einde; b. De regeering „zoetstof C.K." kost geen deviezen en levert, bij export, flink waf deviezen op; c. Dc fabrikanten van alle mogelijke levensmiddelen, waarin sui ker en/of zoetstof verwerkt moeten worden; d. De wereldvoedselraad: waarschijnlijk één probleem minder, e'. De verbruikers, vooral de diabetici: „zoetstof O.K." heeft geen nasmaak iVan onzen sportredacteur) JA7IJ veronderstellen dat dc Keuzecommissie van den K.N.V.R. na den oefenwedstrijd van gisteren en met de groote historische ontmoeting irgcn dc Kngelschen in het verschiet, zich met bepaald kip-lekker zal hebben gevoeldIttcrvoor was dan ook olie reden aanwezig, want als ooit éi'n proef elftal zou hit ter licelt teleurgestelddan is het tocli zeker het voorloopig Ncil. Uthal geweest, dat gisteren op zeer fortuinlijke wijze van dc vertegenwoordigende ploeg van onze militairen met 2I heelt gewonnen. Het Nederlandsch proefelftal ■MMiM JM In zijn met spanning tegemoet ge ziene rede drong Austin verder aan op doelmatige veiligheidsmaatregelen, waardoor staten die een dergelijke ontwapening uitvoeren tegen inbreuk en ontduiking worden beschermd. De Amerikaansche regeering is bereid een volledige verklaring af te leggen over het aantal van haar gewapende strijdkrachten in liet buitenland, verklaarde Austin. De Amerikaansche troepen zijn slechts in bevriende landen met toestem ming van die landen zelf Het door Molotof voorgestelde onderzoek, moet. aldus Austin, alle gemobili seerde gewapende strijdkrachten in binnen- en buitenland omvatten. Senator Austin sprak vervolgens over het recht van veto ..De V S. zijn op het oogenblik gekant teüer' wijziging van artikel 27 van het Handvest. De V.S. erkennen, dat or ruimte voor verbetering in de werk zaamheden van den Veiligheidsraad is. Er is ruimte voor verbetering in de toepassing van artikel 27 Beper king en zelftucht om alles, waf in strijd met het Handvest is. te ver mijden zijn essentieel bij het toepas sen van den stemmjngsregel". Nederland wil leenen: 500.000.000 dollar van Internationale Bank De Internationale Bank heeft be kend gemaakt, van de Nederlandsche regeering een brief ontvangen te hebben, waarin een leening van vijf honderd millioen dollar wordt aange. vraagd NIEUWE Nederlandsche voorstellen, die de commissie-ge neraal heeft uitgewerkt en die zijn gebaseerd op de resul taten van dc voorloopige besprekingen met de Indonesische dele gatie. zijn thans gereed gekomen, en zullen binnen tien dagen bekend worden gemaakt. Men verwacht dat twee of meer leden van de commissie zich binnen korten tijd naar Nederland zullen begeven om overleg tc plegen. De voorstellen van de Indo nesische delegatie zijn eveneens gereed gekomen. Gisteren is de voltallige vergvde- ïg van de conferentie te Batavia weer bijeen geweest. Rapporten van ,1e commissie voor den wateraanvoe»* naar Soera ba ia en van de commissie voor burgerlijke zaken werden be handeld en goedgekeurd. De vo'geq- lo zitting wordt 4 November gehou. den. Verscheidene kringen te Bata. via hebben blijk gegeven van hun teleurstelling over het feit dat tot op heden, zestien Jagen na de wapenstilstandsovereen. komst, geen „staakt het vuren" kon worden afgekondigd. De verklaring hiervoor dient niet voornamelijk gezocht te worrlen in het incident-Soedirman. doch veel meer in het feit. Jat de re- publikcinsche communicatiemid- Een meisje dat ongemerkt op het station te Jeruzalem had weten te komen, heeft kans gezien een deel van de stationsgebouwen in de'lucht te laten vliegen. Zij hield een spoorwegklerk in bedwang met een revolver en plaatste enkele koffers met bommen in dc wachtkamer. Daarna rende zii het station uit sprong in een taxi lie met snelle vaart wegreed, terwrl de politie, die inmiddels gealarmeerd was, vurend uit Mifomatische wa pens de vervolging inzette. Een Encrelsche «'xpert zette zich onmiddellijk aan het werk om de geplaatste bommen onschadelijk t" maken. Een van de drift koffers werd reilig naar buiten gebracht, maar loen hij opnieuw Je wachtkamer binnenrende om de beide andere kof. fors te halen, ontploften de bommen en de man werd op slag gedood. Intusschen hadden politie, en pantserwagens, die met radio, toestellen waren uitgerust, alle wegen rondom het station afge- zfit, cn de taxi. waarin het meis je de vlucht had genomen, moest zich ten laatste, geen uitweg meer Wetende, overgev-en. In de taxi bevonden zich drie joodsche personen cn een hoeveel heid springstoffen en handgranaten Officieren stalen en handelden zwart In het huis van bewaring te Mid. delburg zijn ingesloten de voorma- lige commandant van een «.'ompagnie bcwakingsfj'oepen en de vroegere commandant van bet kri.jgsgevan geitenkamp te Oostkapelle die zich schuldig hebben gemaakt aan dief stallen uit gebombardeerde huizen ontvreemding van legermateriaal en een uitgebreiden handel in Engelsrthe sigaretten, die om. in. Tilburg aan zwarte handelaars werden overge daan. De beide officieren worden te vens verdacht van diefstal van een aanhangwagen. De heer J. Schouten heeft ontslag genomen als lid van het College van Rijksbemiddelaars. Met ingang van 1 November is benoemd de heer A. Mastenbroek te 's.Gravenhage. Twee van Je inzittenden waren ge wond. Politie en Rritscbe soldaten zijn onmiddellijk begonnen met het door zoeken van de puinhoopen van het station, dat voor een deel vernield is. Het is mogelijk, dat er nog meer slachtoffers zijn. Bij straatrazzia's en huiszoekingen zijn nog enkele andere joden, «lie springstoffen bij zich hadden gear, resteerd. delen zeer beperkt zijn en hot bereiken van alle gewapende republikeinsche eenheden meer tijd neemt dan men veronder stelde. De langzame voortgang van de wapenstilstandsbesprekingen beeft het werk van de delegaties niet ver traagd. Dit gaat. voort in een atmos. feer van oprechtheid en hartelijk heid. Er gaan geruchten dat verde re ontmoetingen tusschcn beide de- legaties misschien gehouden zullen worden in het binnenland van diva. De republikeinsche delegatie heeft voorgesteld een gemeenschappelijk secretariaat voor onderhandelingen te vestigen, zoodat de. secretariaten van beide delegaties zouden kunnen werken in één gebouw en documen ten betreffende de onderhandelingen kunnen uitwisselen. Herbouw van vernielde woningen Het ligf. in dc bedoeling van de re geering een wijziging te brengen in de regeling voor de vergoeding van de oorlogsschade aan woningen cn kleine bedrijfspanden. De beoogde wijziging js een belangrijke verbete ring ten gunste van de getroffenen. Indien tot herbouw moet worden overgegaan, zal dc staat het gcheele verschil tusschen de goedgekeurde bouwkosten en de exploitatie-waar de van het pand jn den vorm van een hypotheek zonder rente en voorloopig zonder aflossing financieren. Dit be teekent. dat het maximum van de rentelooze hypotheek, zooals dat tot nu toe geldt, komt te vervallen. Daardoor zal de eigenaar van een verwoest perceel op het platteland, die hiervoor f 1000 vergoed krijgt, en die nu, als hij tot herbouw over gaat. bijv. f 8000.moet betalen, een överbruggingscrediet zonder rente cn aflossing van f 5000kunnen krij gen. Hij zal dan f 2000.zelf moeten betalen, hetgeen uiteraard het bedrag is. dat zijn nieuwe woning nu meer waard is dan de oude. rtJSÉfe' v 5 lp^ i i f* 5 Het voorloopige Ned. Elftal, dat in den oefenwedstrijd tegen de ploeg van onze militairen geen .groot - schen indruk heeft achtergelaten. Onder een der vele momenten waarin keeper Rousse redding bracht(Folo v. Slöotcn) Zeker als kijkspel bood deze wedstrijd, waarvoor een dertigduizend mensclicn naar het Feivnoord Stadion waren opcctrokkcn, veel schoons. Er was volop spanning cn er werd liard gewerkt, maar aan liet gestelde doel heelt bi) rnct beantwoord. Geen enkel nieuw lichtpuntje zal dc K.C. hebben kun nen ontdekken. Ja. zelfs dc prominente spe lers, dre toch zao goed als zeker dc kern van ons toekomstige nationale team zullen vormen laaiden volkomen. Wtlkcs had een volkomen &ff-day. Nog zelden zagen wc den Xcrxcsman zoo stuntelig spelen. Het flit sende. dat zijn spel altijd zoo'n speciaal karakter geeft, misten wij terwijl geen enkel behoorlijk schot van zijn schoen kwam. Dr5gcr deelde ook al in dc misère, terwijl zijn buurman cn clubgenoot Fischer zich maar met moeite boven het middelmatige kon uitwerken. Dat deze beide spelers dc twee roode doelpunten (hei Nederlandsch elftal speelde in roode shirts) voor hun re kening namen, was meer het gevolg van twee fouten van doelman Rousse. dan van goed aanvalsspcl. De ecnigc speler in de voorhoede die voldeed, was Kick Smit. Vooral voor dc rust gaf dc oude voetbalrot een technisch verzorgd partijtje voetbal ten beste cn offreerde zlln ncvcnspclcrs met scherpe passes tal van dotten van kansen Engelsman cn Roozen hadden beiden dc ondankbare taak om elkander dc loei af tc steken. Misschien was liet onder dezen druk dat de Oosterling geen groofschcn indruk mankte cn een vergelijking met den Haar lemmer rnoct dan ook sterk in het voordeel van Roozen uitvallen. Dc Ouickspelcr is be wegelijk en actief, doch een gebjren aan valsleider is hij niet. Roozen daarentegen verdeelde het snel soms uitstekend cn zelfs toen hij na rust dc linksbinncnplaats innam, voldeed hij als vcrbindingsspeler uitstekend. Het zwakke punt in dc achterhoede vormde weer het backslel, Potharst cn Van der Linden waren zeker niet slecht, doch van Internationaal kaliber zlin zll nog lang niet cn met zoo'n paar achterspclcrs tegen dc geroutineerde Engclschcn houden wij ons hart vast. De middenlinic kan ons nog liet meest bekoren. Het was jammer dat Paauwc door een opgeloopcn blessure, verstek moest laten gaan. Sloflclcn van AJax viel voor hem In cn hoewel deze den Rotterdammer niet kon doen vergelen, was hij vooral na rust lang niet onvoldoende. Kuppcn cn Dc Vroct speelden als van ouds. d.w.z. tech nisch knap cn vastberaden. Tenslotte onze nationale doelman Kraak Het is altijd ccn genoegen den IJmuidcnaar aan het werk tc zien. Ook nu weer maakte bij hel tradi- tionccle foutje, doch dit keer kostte het hem geen doelpunt. Tot nog tere kau nie mand licrn verbeteren Onze militairen speelden met élan. Uit blinkers waren cr niet onder, doch de K.C. zal goed doen ccn tweetal van hen. v. d, Hcmcrt cn Lakcnbcrg. in het nog tc houden. Rousse verdedigde zijn doel met veel bra- vour cn het was Jammer dat twee fouten evcnzoovccl doelpunten opleverden. Dubbel STADSNIEUWS JQOOn Burgemeester Wet houders is bepaald, dat de door den Raad op 23 Augustus 1946 vastgestelde „Verordening distributie woonruimte" op Vrij dag 1 November 1946 in werking zal (reden. Met ingang van dien datum is een ieder dus verplicht zich aan de bepalingen der Verordening te houden. Waar zoowel de buiseigenaren, beheerder van woningen, als huurders1, '.net diverse bepalingen der Verordening te maken heb ben, wordt hierna een kort resu mé van den inhoud der verorde ning gegeven. Iedere verhuurder is verplicht binnen 24 uur nadat de. huur van een woning is opge zegd. of hem gebleken is. dat de woning is verlaten dan wel is ko men vast te «staan dat de huur u't anderen hoofde zal eindigen, hier van keiinis (e geven aan het ge meentelijk bureau voor huisves ting, Achter Davidshof .2, kamer 9. Een gelijke aanmeldingsplicht rust op den verhuurder of gebrui ker, aan wicn schriftelijk is me- ocgedecld. dat naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op onvoldoende wijze in de bcwo- Feuilleton door Anthony Berkely 5 Schuldbewust sloeg mijnheer Chitterwick de oogen neer en merkte niet, dat een kellnerin hem naderde „Neem me niet kwalijk, mijnheer", zei dè kellnerin. „er is te lefoon voor u". „Oh, dank u wel, dank u wel" zei mijnheer Chitterwick dankbaar en nam opgelucht de vlucht Eerst toen hij buiten de lounge stond, drong het tot hem door. hoe vreemd het was. daf iemand wist. dat hij in hef Piccadilly Palace was. Zeker niet zijn tante en buiten haar was er eigen lijk niemand, die hem zou kunnen opbellen Met eenige ontsteltenis vroeg hij. waar de telefooncel zich bevond De telefooncellen in het Piccadil ly Palace zijn voor vreemdelingen niet gemakkelijk te vinden Zij lig gen ergens aan het einde van een korte gang, verborgen achter een trap Mijnheer Chitterwick had eeni ge minuten noodig om ze te ontdek ken en toen bleek de daar aanwezige telefoniste niets van een oproep voor hem te weten. Zij raadde hem aan op het kantoor navraag te doen Ook daar bleek men echter niets van een telefonische» optoep af te weten Mijnheer Chitterwick moest den por tier er maar eens naar vragen. Ook dit neerde mijnheer Chitterwick, kon hij leverde geen succes op en mijnheer Chitterwick wilde juirt naar de loun ge teruggaan, toen hij de kellnerin. die hem gewaarschuwd had. tegen kwam. „Heeft U Uw gesprek al ge had?" vroeg zij vriendelijk. ..Er was niemand voor mij", vertelde mijnheer Chitterwick haar. Heeft U dan niet kamer 473''', vroeg de kellnerin ver baasd. Mijnheer Chitterwick verze kerde' haar. dat hij in het geheel niet in 't Piccadilly Palace logeerde .,Wel". zei de Kellnerin. ..ik was er toch ze. ker van dat U h?t was U lijkt spre kend op dien heer". Mijnheer Chit terwick nam met deze verontschul diging in plaats van een betere ge noegen en maakte aanstalten naar de vestiaire te gaan ..Pardon, hebt U al betaald?" vroeg de kellnerin bits. Mijnheer Chitterwick kleurde en vroeg, waf hij schuldig was. ..Ik zou het U nief kunnen zeggen", ant woordde het mesije, „het is mi.in wijk niet Dat moet U aan mijn collega, die 'U bediende, vragen". Geheel ontdaan ging mijnheer Chit terwick naar zijn tafeltje terug. Zijn eigen kellnerin. overbodig het te zeg gen. was nergens te zien. Hij was een oogenblik zoo van streek, dat hij nauwelijks bemerkte, dat de roodha rige gedurende zijn afwezigheid, die. naar een blik op de klok hem leer de. bijna een kwartier geduurd had. vertrokken was De meeste bezoekers waren nu trouwens weggegaan en er zat niemand meer tusschen de twee of drie tafeltjes, die mijnheer Chit terwick van de oude dame. die er nog steeds zaf, scheidden. Nu de roodha rige er niet meer was, aldus rede- haar wel eens wat nader bekijken Zij leunde achterover in haar stoel, haar hoofd gesteund tegen den mar-; meren zuil. klaarblijkelijk in slaap. Haar mond stond wat open en zij zag er uit. alsof zij elk oogenblik zou gaan snurken. Mijnheer Chitterwick was teleur gesteld .Hij had nooit gedacht, daf deze dame in staat zou zijn, in een openbare gelegenheid te gaan slapen. En zij snurkte inderdaad! Twijfel was niet mogelijk, want met korte tusschenpoozen hoorde mijnheer Chitterwick het irriteerénde geluid. Het was ontzettend Waarover mijnheer Chitterwick zich werkelijk bezorgd maakte, was de gedachte aan de schaamte, die de oude dame zou gevoelen, zoodra zij besefte, wat Z)i gedaan had. Reeds keken de weinige bezoekers, die er nog waren, in haar richting cn mijn heer Chitterwick hoorde onderdrukt lachen. Het was natuurlijk dwaas, maar hij voelde zich in zeker op zicht verantwoordelijk voor de oude dame Iemand moest haar wekken. Maar wie? Het scheen, dat alleen mijnheer Chitterwick zelf daarvoor in aanmerking kwam Wan) natuur lijk was er weer geen kellnerin te zien. die hem zou kunnen helpen. Tenslotte besloot mijnheer Chitter wick haar op den schouder te klop pen cn haar haar tasch te overhandi gen met de mededeeling. dat deze op den grond gevallen was. Op deze wijze behoefde hij de oude dame niet te zeer tc kwetsen Hoewel tegen zijn zin, stond hij op om de vrijwillig op zich genomen taak te vervullen Wordf vervolgd) uing eener woning is voorzien. De verhuurder is bevoegd bij de aangifte mede te deelen aan wicn In: de woning bij voorkeur zou willen zien toegewezen. De uitein delijke toewijzing geschiedt ech ter door Burgemeester en Wet houders, die dc woonruimte slechts dan aan de door den ver huurder opgegeven gegadigde zul len toewijzen, indien dezo be hoort tot hen. die volgens de door de gemeente opgestelde rangorde van urgentie voor woonruimte in aanmerking komen. Zoowel aan den verhuurder als aan den toekomstigen huurder wordt van een toewijzing kennis gegeven. Commissie Ten einde een billijke verdee- ling van dc beschikbare woon ruimte te verkrijgen is een com missie uit de burgerij benoemd, welke Burgemeester en Wethou ders van advies zal dienen ten oaitzien van de normen, naar welke do verdeeling van woon ruimte zal geschieden. Krachtens dc verordening is het verboden een woning (e huren of te betrekken zonder daarvoor een toewijzing vanwege het bureau voor huisvesting te hebben ver- ktcgen; eveneens is het verboden een woning aan een ander, dan in de bedoelde toewijzing ver meld, te verhuren. Op overtreding van dc bepalin gen der Verordening is een straf van ten hoogste 2 maanden hech tenis of ten hoogste f 300.boete gesteld, onverminderd dc be voegdheid van het gemeentebe stuur om eventueel clandestiene bewoners op kosten "van de over treders uit een woning te verwij deren. Voor zooveel noodig 'wordt er r-og op gewezen, dat aan de bepa lingen dezer Verordening van ge meentewege streng de band zal worden gehouden. Zilveren ambtsjubileum De chef-verkooper van de firma Oosterveen. Langestraat 42. de heer H. C. Hooft, hoopt op Dins dag 5 November a.s. den dag te herdenken dat hij 25 jaar ge leden in dienst trad als winkel bediende bij voornoemde firma. De cliënten worden in de gele genheid gesteld den jubilaris op den bcwusten dag van 14 3016 uur in den winkel te feliciteeren Jammer, omdat daarmee levens dc overwin ning kwam aan ccn plocc. welke deze zeker niet verdiende. Over den wedstrijd zullen wij kort zijn. Beurtelings moesten dc defensies handelend optreden om dc overigens niet gevaarlijke aanvallen af te slaan cn niemand verwon derde zich Cr over dat dc rust met blan ken staii(j inging, In dc tweede helft werden dc aanvallen der militairen gevaarlijker doch goed werk van Kraak voorkwam onheil. Toen Rousse ccn hoogen voorzet van Fischer voor dc voe ten van Drtiger stomplc. had deze weinig moeite om tc scoren, maar kort daarop slaagde v. d. Hcmcrt cr in met ccn fel schot Kraak tc passccrcn. Rijvers, die in middels Engelsman was komen vervangen» bracht door zijn spcctalulair spel wat leven in dc brouwerij, maar ook hl) vermocht het spel van dc scmi-nationalc ploeg niet op te voeren, totdat, toen iedereen elk moment ccn militair doelpunt verwachtte, Rousse den bal liet vallen cn Fischer in liet \crlat«i doel schoot (21). De taak waarvoor dc K.C. zich na dezen wedstrijd geplaatst ziet is ccn niet benij denswaardige geworden I De burgemeester is Vrijdag a.s. verhinderd spreekuur te hou den. In de raadszaal van het Gemeen tehuis installeerde wethouder Koop man wegens verhindering van loco burgemeester Spiekermann Woens dagavond de Prij'zencommissic. Deze commissie zal erop toezien dat de prijzen, die door liet directoraat van de prijzen zijn vastgesteld, worden aangehouden, dat de winkeliers hun artikelen in de etalages van een prijskaartje a porzicn, enz. De. con trole zal zich beperken tot de huis houdelijke en noodzakelijkste artike len. Van politioneel toezicht zal geen sprake zijn, zodat men rustig met de commissie zal kunnen praten en men this den betrokken winkelier niet on middellijk benadeelt. Wat de huis vesting betreft heeft «le gemeente haar volledige medewerking ver. Icend. De heer Koopman dankte tot besluit de leden, die zich geheel be langeloos beschikbaar hebben ge- g te Ui voor dit sociale werk cn zoo. doende het belang van de geheele gemeenschap zullen dienen. Tot voorzitter van de Prijzencommissie werd benoemd de heer J. W. Polder. De commissie bestaat uit de. hoe ren J. W. Polder, J. C Slettenhaar, beiden aangewezen door den raad van overleg der samenwerkende vakorganisaties; J. K. Buiteman, vertegenwoordiger EVC: B. A. van Gastel, vert, van de K.K. Midden standsorganisatie; A A. Meijer, vert, v. d. Coöp. Verbrüiksvereen. «Ge meenschappelijk Belang"; C. van Zwol, vert. v. d. Vereen voor Ilan. 'del cn Nijverheid cn mevr-, mr. J. HoeversDe Smit, vort. v. d. Ver. voor Huisvrouwen In dc bestuurskamer van „Ami- cifia installeerde de voorzitter van het Amersfoortsch Mannen koor, de. heer P. C. Sonius, Dins dagavond de leden van bef, eere- comité. Dit comité is, aldus de lieer Sonius gevormd om luister bij te zetten aan dc viering van liet veertig-jarig bestaan van het A.M.K. in Juli van het volgend jaar. liet comité slaat onder voor zitterschap van den oud-burge meester van Amersfoort, Mr. J. C. Graaf van Randwijck. die tevens eere-voorziltcr van hel koor is. Leden van het comité zijn .me vrouw E. I. BresierG'obensleben en mevrouw A. J. van den Burg Bloemendal en dc heeren W. Drie bergen. Mr. S. van Eind. G. Goorhuis. P. .T Hamers, Dr. II. Ch. Hcidema, H. J. A. Hentzen, Dr. F. C. Insingcr, Dr. B. Keulen. M. Korthals Alles, Drs. L Leopold, J. H. vin Lonkhuizen, Prof. Dr. C. Mennicke, Dr. B. Miedema, J. L. van Nieuwcnbuizen. Dr. J, li Scheurer, Schuurman,L. S. Snoek en D. Zuiderhoek. Nieuwe lijsten Bij onze administratie liggen do lijsten G 14, G 15 en F 21, van «re- Interneerden op Java geëvacueerd naar geallieerd gebied en van perso nen. die zich buiten de geallieepde gebieden op Java bevinden, ter in. zage. Nog steeds zwart vleesch Tegen vijftien personen, die vleesch hadden gekocht, afkom stig van clandestiene slachtingen, werd proces verbaal opgemaakt. De installatie-plechtigheid van den nieuw benoemden burgemeester dep heer II Molendijk zal plaats hebben in een buitengewone openbare ver. gadering van den raad «Ier gemeente Amersfoort op Dinsdag'5 Nov. om 2 Koud weer j Weersverwachting, medegedeeld V door het K.N M.l te De Bilt Zwaar bewolkt met hicr en daar nevel of mist en slechts enkele verspreide opklaringen Later op den dag plaatselijk ccmge lichte j regen Matige Oostelijke wind. Koud iceer, f. Zon op 7.31, onder 17.15; maan .3 op 13.58, onder 21 17. :iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiniiiiiiii!iniii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1