PAGBLAD VOOR AMERSFOORT; Opsterland krijgt een regeeringscommissaris Molotof's voorstel op de UNO-agenda Na twee jaar betaling wordt de rest kwijtgescholden Negen van de tien gemeenten zijn noodlijdend Inhuldiging Burgemeester H. Molendijk Menschlievendheid wordt op prijs gesteld Tweede Kamer nam noodwetje aan Ook Franco-kwestie in behandeling Prins Bernhard zwanenbroeder Défilé van de burgerij Ongekende belangstelling voor De slag om Arnhem" Tïloohd onder getuige Vier grooie pagina s U.S.O. concerteerde in „Grand Victor E. van Vriesland getrouwd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal «-» Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 1 November 1946 Nr. 483 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen parlementairen redacteur) ISTERMTDDAG heeft de PvdA in de Tweede Kamer gepoogd minis- ter Beel af te houden van zijn voornemen om door middel van een Qoodwetje een regeeringscommissaris in de Friesche gemeente Opsterland aan te. stellen. De raad in deze gemeente weigert met den in zijn ambt herstelden burgemeester samen te werken in verband met diens houding tij. lens -de; bezetting. De noodgemeentcraad is in Augustus afgetreden, waar- loor de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden niet konden .vorden: goedgekeurd. DE heer Krol (C.H.) was van mee ning. dat door het voorstel den raad van Opsterland onrecht gedaan wordt De heer Algera (A.R.), con cludeerde. dat de raad zich niet aan zijn wettelijke taak had mogen ont trekken De heer Schep? (P.v.d A.) achtte het voldoende, als er een instantie zal zijn aangewezen om de geloofs brieven van de nieuwe raadsleden goed te keuren. Voor benoeming van een regeeringscommissaris is geen reden. In ieder geval zal dit. niet de burgemeester mogen zijn Ook de heer Hoogcarspel (C.P.N.l bleek een tegenstander van het wetsontwerp De heer de Wilde (A.R.) steunde den minister Minister Beel gaf een uitvoerige uiteenzetting van de historie. Hij concludeerde, dat de burgemeester van Opsterland, voor hij in 1944 on- derdook, zich in vele gevallen uitste kend heeft gedragen, al heeft hij ook een fout begaan Volgens de uitspraak van de centrale zuiveringscommissie dient deze burgemeester t® worden gerehabiliteerd Benoeming elders stuit op groote moeilijkheden De be doeling was. dat de burgemeester slechts tijdelijk zou terugkeeren cn di} was de noodgemeenteraad be kend. Motie van de P.v.d.A. NAMENS de P.v.d.A diende dc heer Scheps een motie in. den minister verzoekende het wetsont werp terug tc nemen en maatregelen 1e nemen "om de geloofsbrieven van den nieuwen raad goed te keuren. Minister Beel wees de motie af met de verklaring, dat hij een terug keer lof normale verhoudingen in Opsterland hoopte te bevorderen, doch daarvoor deze wet noodig had. De motie Scheps werd verwor pen met 38 tegen 28 stemmen Al leen de P.v d.A en de C.P.N. stem den voor Daarop werd het wets ontwerp aangenomen met 43 tegen 14 stemmen Bij het begin der zitting werd een wijziging van de gemeentewet aan genomen. Het betrof het afschaffen van den 'z.ga dubbelen raad. die ge kozen moet worden in geval van grenswijziging Het wetsontwerp tut voorloopige regeling van de bouwkas. sen werd aangenomen. Uitzending van soldaten gaat door De uitzending van .militairen naar Iudonesië zal niet onderbroken wor den. Dat de tweede divisie zich waarschijnlijk eerst in het volgend voorjaar zal inschepen op een tijd stip dus dat. de opleiding als afge. sloten kan worden beschouwd, houdt niet in, dat afgezien wv.dt van een aanvulling der reeds in Indonesië aanwezige liclite infanteriebataljons. Nederlandsch schip bij Sumatra verdwenen Het Nederlandsche schip „Srideli" dat het aan de Oostkust van Suma tra vastgeloopen m.s. „Minapadi" as. sistentie. zou verleenen, is spoorloos verdwenen. Volgens een Chinees, die deel uitmaakte van de bemanning, en in Batavia is aangekomen, zou het schip door Indonesiërs in beslag zijn genomen, en vastgehouden wor. den tot orders uit Tsjeribon zouden zijn ontvangen. Ned. Herv. Kerk tegen radio - diensten in vereenigingskader De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk heeft met op één na algemeene stemmen verklaard, dat de Ncd. Herv. Kerk niet kan berusten in een regeling van de radio aangelegenheden, waarin de kerk voor haar uitzendingen van kerkdiensten en van anderen aard zich in een vereenigingskader zou moeten voegen. Zij wil haar ver antwoordelijkheid jegens het gan- sche volk in geen enkel opzicht prijs geven. De Synode besloot vijftien pre dikanten naar Indonesië te zen den. Cokesprijzen uniform vastgesteld 'f.GRAVKNHAGE, 31 October. Op 1 November worden de maxi. mumprijzen voor gas- en mijncokes uniform vastgesteld. Bij levering aan huis is de prijs voor cokes 1, 2 of 3 f 4.25, voor grove cokes f 4.05 en voor cokes 4 f 3.00 per eenheid. In de groote steden mogen deze bedra gen met 10 cent worden verhoogd. De Nederlandsche afgevaardigden van de UN.O tijdens dc algemeene zifting van de Vcreenigde Volkeren in New York City, V.l.n.r.: dr. L. Beaufort, dr J. H. van Royen, mr E. N van Klcffens en dr H van P Blom jV/TOLOTOFS voorstel lot beperking van de bewapening en het verbieden van de atoombom is op voorstel van Noel Baker (Engeland) op de agenda der Algemeene Vergadering geplaatst. De kwestie van de diplomatieke verbindingen met Franco's regeering is voorloopig naar de politieke commissie verwezen en zal na een voorbereidend onderzoek eveneens door de Algemeene Vergadering worden behandeld. )P den laatsten dag van de alge- mecne debatten heeft Manoeilsky (Oekraine) een felle aanval gedaan op Australië en Cuba, die hadden voorgesteld het recht van veto af te schaffen Manoeilsky betoogde dat de persvrijheid het mogelijk maakt dat de anti-vetocampagne zoo bloeit De ze zelfde persvrijheid, aldus Ma noeilsky. heeft ons naar fascisme 'en oorlog gevoerd Alle oorlogspropa ganda verhoogt de spanning {usschen de groote mogendheden, verzwakt de U.N.O en moedigt onverantwoorde lijke elementen in sommige landen aan. De Cubaansche en Australische moties geven het sein tot dezen pro pagandaoorlog, Consumen tencrediet P\E regeering heeft mededcelingen gedaan, welke de misverstanden cn onzekerheden die er ten aanzien van het consumcntenciediet blijken te bestaan, zullen wegnemen. Binnenkort zullen aan alle districtsraden, vakorganisaties en alle andere instanties, die voorlichting bij het cor.su mentencrcdiet geven, afbetalingstabollen worden -toegezonden. Aan ieiarei) aanvrager kan zoodoende van te voren medegedeeld, waar hij aan toe is. UIT deze tabellen blijkt, dat de af betalingsverplichting begint met 25 cent per weck voor gezinnen van 2 4. G en 8 nersonen in de groote steden bij een weekloon 'na aftrek van belasting cn sociale ver. zekeringspremies) van resp f 20.50. f 35.50, f 43.50 en f 51.50. De afbe taling stijgt gelijdelijk met 25 cent tot dc maximale aflossing van f 1. per f 100.— erediet voor gezinnen welker weekinkomen lesp. tenminste f 31.04, f 43.40. f 55.60 en f 67.80 be draagt. Deze bedragen gelden voor de gemeenteklasse I. Voor d° ge meenteklassen IT. III. IV en V lig. gen de Ledragen f 1.— f 2.—. f 3 50 en f5.-- lager. Indien men twee jaar regel, matig aan zijn afbetalingsplicbt heeft voldaan, zal als regel het nog niet terugbetaalde deel van het erediet worden kwijtgeschol den. Om iedereen in de gelegenheid stellen een aanvraag in te dienen zal de indieningstermijn. die aan vankelijk op 9 November zou eindi gen, worden verlengd. NEGENTIG procent der Nederlandsche genieenten zijn nood lijdend, vermeldt liet voorloopig verslag van de Tweede Kamer over de bcgrooting voor Binneiilandsclie Zaken. Indien niet spoedig maatregelen worden getroffen dezen noodtoestand te lenigen, komt de autonomie steeds meer in liet gedrang! De vermindering van J~l den steun aan noodlijdende gemeenten met 25 millioen gulden kan geen andere ge volgen hebben dan dat de tekorten van de gemeenten, die met het be drag-van 85 millioen gulden niet vol ledig gedekt zijn. met 25 millioen gul den toenemen, aldus luidt het oor deel van verschillende leden Verschillende gemeenten hebben in den bezettingstijd, al? gevolg van binnen haar grenzen gepleegde ver zetsdaden. schattingen, boeten of zoengelden aan den bezetter moeten betalen Sommige gemeenten zijn daardoor financieel ernstig gedu peerd Vele leden van de Kamer ach ten het billijk dat deze nadeelen door het geheele volk worden gedragen. Ons land heeft hoogste geboortecijfer In alle door den oorlog getroffen landen van West-Europa stijgt het geboortecijfer, behalve in de Britsche zone van Duitschland, zoo meldt de Daily Mail. Van deze landen staat Nederland boven aan mei een -e boortecijfer van 33 7 per duizend Koude wind Meest zivaar bewolkt met plaat- selijk eenxgen lichten regen of I, motregenEnkele verspreide op- j klaringen. Koude nacht met plaat- jf selijk mistvormingOverdag ie/s ;j zachterGeleidelijk verder afne- r« mende wind tusschen Oost en i Zuid ,jv Zon op 7.33, onder 17.13; maan f I op 14.36, onder 22.22. Prins Bernhard is gisteravond in het tehuis van de Tllustre Lieve Vrouwen Broederschap 'e *s Hertogenbosch geïnstalleerd tot Zwanenbroeder. hiermede 'n traditie van het Koninklijk huis voortzettend. Gistermiddag heeft de broeder, schap haar jaarvergadering gehou den. Prins Bernhard arriveerde om zeven uur aan het Zwanenbroe-Ws huis in de Hinthamerstraat en -werd bij den ingang door twee broeder? begroet. De regcerend proost mr. dr G Kolff heeft aan den broederlijken maaltijd met een korte rede den prins geïnstalleerd en hem de gou. den brodsie (een lelie tusschen door nen met een rozet en linten in paar se kleuren, die alleen aan personen van vorstelüken bloede wordt uitge reikt) overhandigd. Ter vergadering zijn nog elf can- iidandi in de Broederschap opgeno. men. De regeering proost voor 1946 —1947 is mr. G van Zinnicq Berg- mann te Vught. Na de vergadering is 's avonds een groot feestmaal ge houden waaraan de prinselijke gast geruimen lijd heeft aangezeten. Groentenexport naar Engeland In 1947 mogen naar Engeland, naar voorschriften van het Britsche ministerie van Voedselvoorziening, uit Nederland velerlei groenten en fruit worden geëxporteerd. De export van sla is van 1 November tot 15 Mei vrij. de rest van het jaar slechts op speciale licenties; tomaten kunnen in Engeland onbeperkt van 1 Mei tot 31 Juli worden ingevoerd, de andere maanden alleen op bepaalde voor waarden en onder bijzondere omstan digheden Bospeen kan vrij geïmporteerd worden tot 1 Mei, op speciale ver gunning van 1 Mei tot 7 Juni Dc in voer van radijs staat open van 1 Ja nuari t.e.m 15 April en voor rhabar- ber van 1 December tem. 28 Fe bruari Appelen, inclusief cider-appe- len, kunnen op contigenfeeringsbasis uit Nederland in Engeland worden geïmporteerd, Van meloenen en pe ren is de import vrij Bovenstaande regelingen gelden niet voor snelbevroren, geconser veerde en gedroogde groenten en vruchten Aanslag op ambassade van Engeland te Rome Op de Britsche ambassade te Rome is een bomaanslag ge pleegd. waardoor het gebouw ern stig beschadigd werd. Men gelooft niet dat Italianen de bommen hebben neergelegd; men denkt aan een wraakneming van aan hangers van het Poolsche leger van generaal Anders. De Gasperi, Nenni en de presi dent De Nicola hebben nun oat- stemming over het gebeurde te kennen gegeven. Er zijn ecnige arrestaties verricht. De Britsche ambassade te Parijs wordt- scherp bewaakt, omdat men aanwijzingen heeft gekregen dat ook hier een aanslag zou worden ge pleegd Men vermoedt thans dat de aanslag te Rome verband houdt met de terreur jn Palestina. In den Veiligheidsraad gaat niet al les naar wensch, aldus Manoeilsky. Ieder redelijk voorstel van een min derheid werd door een muur van stemmen geblokkeerd. De Anglo- Amerikaansche meerderheid is ge neigd om de besluiten in den raad te regelen Daarom moet hef recht van veto gehandhaafd blijven Geen Donau-conferentie NAAR te Flushing, waar de As semblee vergadert, verluidt hebben de Sowjet-Unie, Tsjecho. Slowakije en Joegoslavië een uit- noodiging van de U.N.O. ter bij woning van een Donau-conferentie van de hand gewezen. Engeland, de V.S en Griekenland hebben de uifnoodiging aanvaard, evenals Frankrijk Dit laatste land echter op voorwaarde, dat de Donau- staten geen bezwaar hadden De zeven landen ontvingen de uit- noodiging van den secretaris-generaal der U.N.O. Trygve Lie. die thans aan de delegaties van de Donaulanden heeft gevraagd, of zij hei houden van een conferentie wenschelijk achten. STADSNIEUWS Op Dinsdag 4 Nov. a.s. wordt do heer H. Molendijk als burge meester der gemeente Amersfoort in een buitengewone openbare vergadering des middags om 2 uur geïnstalleerd. Een aantal verecni- gingen heeft den wensch tc ken nen gegeven 's avonds met vaan del en vlag te defileerën voorden burgemeester langs het raad huis. Teneinde de Amersfoortsche bevolking in slaat te stellen den burgemeester te verwelkomen, wordt de gelegenheid geopend voor iedere vereeniging aan dit défilé deel tc nemen. Verzameling der vereenigingen zal plaats vin den des avond3 8 uur in de Wev erstraat bij den Utrech tschen weg. Om 8.30 uur zal via Smalle pud en Spui worden afgemar cheerd naar liet raadhuis om ver volgens op te trekken naar het O. L. Vrouwenkerkhof waar de bur gemeester de burgerij zal toespre ken. Noteert U even Grand: De zevende Sluier. 2.30 6.45 en 9 uur. City: De Patient verdwijnt. 2,30 cn 9 uur. Rembrandt: Prairie duivels. Helden onder Zee. 2.30, 7 cn 9 uur. 2 Nov.: Feestavond „Het Soes- teikwartier." Korfbal-vereen. S uur. Gecomb. avond speeltuinvcr- eeniging „Leusderkwartier." 7.30 uur Amicitia. 4 Nov.: Inst. v. Volksontw. J. E. Stokvis „Naar de oplossing." Geb. Vereen, v. Yrijz. Herv. 7.30 uur. 5 Nov.: Vereen v. fac. lijkverbr. Lezing met lichtbeelden, Logege- bouvv, v. Peseijnstr. 7.30 uur. Openb. Ra/ulsverg. Installatie nieuw benoemden burgemeester II. Molendijk, 2- uur. Na een vruchfeloozc poging, ont in Palestina te landen, werden 300 ille gale Joodsche emigranten van het 400 tons schip Bracha Fuld" op twee Engelsche transportschepen overgebrachtEen der opvarenden, die niet naar Cyprus wilde, sprong overboordHij werd door Engelsche solda/en opgepikt en verzorgd. (P.) ff* Zell's de belangstelling voor het prachtige' filmwerk „I-Iet boek der wildernis.' dal toch algemeen als het succes van dit seizoen werd beschouwd, is niet te vergelijken met de belangstelling voor de „Slag om Arnhem." Ook liet Grand Theatre, waar deze film tot vandaag vertoond werd, was avond na avond uitvei kocht, ook zelfs voor de middag voorstellingen bestond ongekende belangstelling. Indien mogelijk zal deze film ongetwijfeld binnen kort opnieuw in het programma komen. Reeds de nachlpremierc voor Amersfoort werd gegeven voor een voiic zaal Een bedrag van om cn bij f 2600.kon worden overhan digd aan Volksherstel ten bate van de noodgebieden. Ecnige malen werden militai ren in de gelegenheid gesteld 's moigens deze film te zien. Men zag menschen in de bios coop, '.'ie men er anders nooit ziet. IJ et is tc begrijpen, dat verstokte bioscoop-haters hun principes over boord zetten om deze film te zien en daardoor opnieuw pen der spannendste episoden te beleven uit de strijd om onze bevrijding. De toeloop werd in de loop van de//* week zoo groot, dat ecu nacht voorstelling ingelascht moest worden in de nacht van Woensdag op Donderdag. Zooicis is in Amersfoort, behalve bij e>n première van een speciale voor stelling nog nooit gebeurd. De film „Slag om Arnhem" heeft in Amers'oort dan ook alle records geslagen. Feuilleton door Anthony Berkely 6 T^ERWIJL hij opstond, dacht hij -®- dat bet snurken van de oude dame zachter geworden was; toen hij haar tafeltje naderde hield het 8C- luid geheel op. Toch was duidelijk te zien. dat de oude dame in diepen slaap verzonken was Bewust, dat een aantal oogen op hem gevestigd was, klopte mijnheer Chitterwick de slaapsUi zenuwach tig op den schouder Er gebeurde niéts Hij klopte nog eens. Weer bleef antwoord uit En toen verloor mijnheer Chitterwick. geprikkeld door de spottende blikken, die op hem geworpen werden, zijn geduld. Hij pakte de oude dame beet en schudde haar hardhandig heen en weer. Het resultaat was verrassend Haar hoofd viel in een onnatuurlijke)! hoek omlaag en haar armen kwamen slap lang? haar lichaam fe hangen. Mijnheer Chitterwick, ten zeerste ge schrokken. vergat alles om zich heen en tilde haar hoofd zachtjes op. Een blik op haar niet geheel ge sloten oogen was genoeg voor hem; dat. en de sterke geur van amande len! die opsteeg. De oude dame was dood was voor zijn oogen gestor ven. HOOFDSTUK II EEN DIRECT BEWIJS Later wa? mijnheer Chitterwick altijd geneigd zichzelf je feliciteeren met de wijze, waarop hij na dc tragi sche ontdekking handelde In plaats van een paniek te veroorzaken, zet te hij zich eenvoudig naast de doode en tikte met een lepeltje op het lee- ge koffiekopje, dat nog steeds op het tafeltje voor de oude dame stond Hij begreep, dat bij zoo weinig mo gelijk opzien moest baren en dat hef lichaam niet mocht worden aange raakt. voordat de politie het onder zocht bad Het in een Engelsch' café weinig gebruikelijke geluid, dat mijnheer Chitterwick met het lepeltje gemaakt had. fooverde onmiddellijk een booze kcllncrin te voorschijn. Maar mijn heer Chitterwick had nu geen iijd om rekening met gekwetste gevoe lens te houden „Wilf U den direc teur vragen, of hij even hier komt?" vroeg hij, nog voor zij gelegenheid had om aan baar verontwaardiging uiting te geven. „Indien U mij om de rekening ge vraagd had", begon dc kellnerin, wat geschrokken. .,zou ik zeker „Het gaaf niet oni de rekening", onderbrak mijnheer Chitterwick haar, ..haal den directeur, als 't U belieft De kellnerin vertrok. In haar plaats kwam de ober-kellner „Hef spijt. mij", zei hij beleefd, „maar de directeur „De directeur moet hier komen!" riep mijnheer Chitterwick, „oogen- blikkelijk!" Ook de ober droop af en na lang wachten verscheen een keurig ge- kleede jonge man. die mijnheer Chit terwick afkeurend aankeek ..Benf U de directeur?" stootte mijnheer Chitterwick er uit met de ergernis van overspannen zenuwen. „De directeur is bezig", antwoordde de jonge man koel, „maar indien U Uw klachten „Mijn klachten? Wel lieve help. dj t is een zaak van le-zuii of dood". „Indien de dame ziek geworden is zei het jonge mensch, nu wat beleefder, ..in het hotel is een dokter aanwezig" Mijnheer Chitterwick stond op en keek hem aan. „Haal dan den dok ter en den directeur", zei hij snel, „de dame is dood" (Wordt vervolgd). W. van Hoogevest beroepen Door dc Ncd. Herv. Kerk is be roepen te Warns (tqez) yac. J C H lloinijn: \Y van Hoogevest. tand. te Amersfoort. POLITIE-VARIA Een bewoner van den Heil igenb.weg, die onbevoegd een varken voorban, den had, werd bekeurd. Het varkon werd in beslag genomen. Op verzoek van clen commissaris van politie te Amersfoort hield de politie van Wa peningen een achttienjarig meisje aan, dat verdacht wordt van diefstal van een portemonnaie. Zakennieuws De firma Pomona te Amersfoort deelt ons mee, dat in haar bedrijf één van de zestig snel vrieskasten is geplaatst, welke uit Amerika in ons land zijn aangekomen. Deze snelvricskasten zijn een no. vum op hot gebied van de voedings- hygiene. Zij conserveereu de levens middelen in bevroren staat met. be houd van vitaminen, kleur enz. Met ingang van Maandag aanstaande verschijnt ons blad geregeld met vier groo te pagina's en 's Zaterdags i in den regel met acht groote pagina's. CtOOOOOOCOOCCOTOCOCOOOOOOCOOOOIX Première „Bezet gebied" Ter gelegenheid van de Lim burg- week zal in hel Re.\-theater tc Hilversum Zaterdagnacht de wereld première worden gegeven van „Bezet Gebied", een Muili- liim, die na den oorlog in Neder land vervaardigd is. „Rozet Ge bied" is de eerste speelfilm over het verzet in Neerland. De pro- ductielci'ding berustte bij Albert Sqhlosser, terwijl scenario cn re gie verzórgd werden door Frans Dupoiit. A;in do camera stond E. van Moerkerken. Onder de hoofd rolspelers bevinden zich enkele oud-illegalen. Luclzer Eringa ver tolkt den rol van een Obergrup- penfiihror. Verder spelen o.m. mede Elisabeth Anderson, Ellen Vogel, Hans Tobi, Nol Biester- veld cn Marv Beyer, Dc baten van deze film zi.iji bestemd voor de Stichting 1940—1945. Solistisch optreden van Jaap Stotijn In weerwil van de zeer dun be zette zaal heeft het U.S.O. met de van ouds bekende frischheid cn subtiliteit gemusiceerd. Daarbij komt nog, dat dc kennismaking met den nieuwen twegden dirigent een zeer aangename werd. Miste ik in 't begin bij Mozart dc Linger Symphonic werd overigens zeer keurig cn met echt Mozar- tiaansche lichtheid gespeeld de laatste geestelijke concentratie, die hoogspanning, clie tot 't over springen van de tegclijketijd verlossende cn bindende vonk leidt, later, vooral in de werken na de pauze toonde Henk Spruit wel degelijk daartoe in staat tc zijn: samen met liet zeer soepel volgende orkest, bood hij een in zijn geheel en in bijzonderheden zeer boeiende verklanking der ingewikkelde partituren. Behalve de voor kleine bezet ting geschreven Mozart-sympho nic gaf het volledige orkest een zeer kleurrijke vertolking van Debussy's onvolprezen „L'aprcs- rnidi d'un fume" cn een met energie geladen uitvoering van do ouverture „Lc carnaval romain" van den anderen Franschen groot meester Hector Berlioz. Jaap Stotijn zal het mij niet euvel duiden, als ik beken bij z jn eerste optreden 'met het zoo lieer- lijk onproblematische concert van Benedetto Marcello met evenveel genoegen naar de dc continuo- partij vervullende harp te hebben geluisterd al6 naar zijn zQet-vloei ende cantilene cn puntige allc- gi i. Meer dan deze oude muziek bood het pas kort geleden door Leon Goossons ten doop gehou den nieuwe hobo-concert van diens broer Eugène hem gelegen heid, alle registers van zijn mees terlijke techniek te trekken, waar bij zijn even bekende gezonde mu zikaliteit hem belette in zuiver uiterlijk brillecrcn te vervallen. Dit door zijn levendige rhylhmick en orkest-koloriet meer dan door oorspronkelijke en elegante me lodieën interessante concert, waar van de drie doelen in elkaar over gaan en 'l laatste deel wel wat tig kort is, vond in Stotijn een uitstekenden vertolker, die in zijn intenties volledig gesteund werd door Spruit cum suis cn met recht dirigent en orkest in het gulle applaus liet deelen. Deze luide bijval gewerd den uitvoeren den ook na dc andere program- ■ma-deelen. Met leek wel, alsof de volop genietende toehoorders zich verplicht voelden om voor rlc af wezigen anoe Ie applauchsecren. HANS M. SCHEI FES. Donderdagmorgen is le Amster dam het huwelijk voltrokken tus schen den bekenden letterkundi ge ictor E. van Vriesland en Mej. A. Baan uit Amersfoort. Na de huwelijksvoltrekking te Amsterdam is 's middags in het Berghotcl te Amersfoort een re ceptie gehouden die druk werd bezocht door vrienden en beken den, vooral uit letterkundige krin gen cm uil de wereld der illegali teit. Vele bloemstukken vroolijk- ten deze receptie op. Victor E. van Vriesland is een der vooraanstaande letterkundi gen uit ons land, zijn naam roept herinneringen op aan zijn gedich ten cn romans, aan zijn ciitieken in de N.R.C. en „de Groene", aan zijn medewerking aan de Vrije Bladen en aan nog veel meer. Mej. A. Baan, nu mevrouw Van VrieslandBaan, heeft na het be ëindigen van haar studie in den bezettingstijd illegaal werk ver richt. Als telefoniste werkte zij in het zoogenaamde „klooster" te Utrecht, een centraal punt van den berichtendienst. Prins Bern hard h cc i indertijd voor deze on- dergrondsche centrale veel be langstelling geloond. Na de bevrij ding trad zij op als secretaresse van den lieer Van Vriesland en nu is zij hem tot levensgezellin geworden. Een revolver, paling en veiligheid T N een kortstondige zitting behan. clelde de kantonrechter Donder dagmorgen de gebruikelijke zaken. E. W. uit Soestcrberg, die onbevoegd een revolver voorhanden had, zei, lat het wapen geheel onbruikbaar i\as. Bovendien had hij nog nooit eschoten. Kantonrechter: „Waarom liep u er dan mee te wandelen? Als ii nu eens ruzie kreeg..1' De eiseh luidde f 20.— subs. 5 dagn. Verd. werd conform den cisch gevonnist. Het wapen verd verbeurd verklaard. C. R. Z. uit Bunschoten had op 21 Juni in ziin schuit waarmee hij in de haven van Spaenburg lag, 35 Kg. ondermaatsche paling. „Het gin\' buiten mij run", verklaarde verd. Het was de schuld van mijn knecht en, ach. je laat wel eens wat toe." De kantonrechter wees er op, dat dit 'n zeer ernstige overtreding was en herinnerde verd. aan de baloorighcid van de visschers eenigen tijcl gele. den, toen zelfs hechtenis werd gebo den. „Die paling was uitsluitend voor eigen gebruik cn voor dc fami lie van den knecht en mij bestemd, ik heb er niets aan gehad", wierp verd. tegen. De kantonrechter gaf ie kennen dat hij wettelijke mensch lievendheid zeer op prijs z. stellen cn verd. daarvoor alle lof wilde tor. zwaaien. De ambtenaar van het O.M eischte f 90.subs. 20 dgn. Verd: ,,'t Lijkt toch nergens op, mijnheer: het is een grievend on recht". Het vonnis luidde subs. 10 dgn. Verd. gaf het nog niet op: „Och. mijnheer. W. R. uit Amersfoort gaf geen richting aan, toen hij op dc Nijver, heidsstraat fietsende, linksaf de Domstraat wilde inslaan. Verd. vond, dat het niet noodig was, daar er uit zicht genoeg was op dat punt. Po litie. agenten steken hun handen ook niet uit ik heb het gisteravond nog gezien". De kantonrechter vcrwec-s hem voor dergelijke klachten naar den commissaris van politie. Eiscb f 5.subs 2 dgn. Verd. vond het wel wat veel: „Ik heb ook een gezin te onderhouden!" De kantonrechter oordeelde dit een feit te over, om voorzichtigste zijn: .,11 zou uw gezin van een kostwinner kunen beroo- vm" Vonnis f 4.subs. 1 dag. Burgerlijke stand 31 October. Geboren: Jacobus Johannes, z. v. II. G. van den lloek en M. C. G. de Molenaar; Paulina Atonia, d. v. A. II. van Keulen en A. Lablans; Willem Ge- rardus, z: v. G. van der Heijden cn A. Kraglen; Marianne Adriana Alida, d. v. S. P. Leonards en P. J. M. van den Biggelaar. Getrouwd: C. Dekker en M. H. dc Graaf: F. G. Dodcrlein de Win cn A. E. II. Boogli. Overleden: Van der Wijs. Hen driks Maria Gecrlruida, oud 67 j.; Lcnsink, Anna Maria, oud i mnd., deht. van Lcnsink, 11_ en A. van der Valk; Van Drie, Coénraa'd Roe» lof. oud 51 j., echtg. van Van cles f 40.— Hengel, B. J.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1