DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Batavia van de verwacht erkenning republiek Ons land vraagt gehoor bij Groote Vier Artsen ontevreden over hun honoraria beginnen hun werk UITGAVE VAN DE STICHTING ÏMKF F A R O O T Zaterdag 2 November 1946 Nr. 484 6e Jaargang DJOKJA ZOU VERDRAG GENERATIE-LANG VOORSTELLEN Ook verzoeken van België en Luxemburg Zij zegden de contracten met ziekenfondsen op Palestina staakt Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TV/Ï ET twee problemen heeft de openbare meening in Batavia zich vooral beziggehouden aan den vooravond van de be langrijke bijeenkomst, waarop de Nederlanders en Indonesiërs hun geschreven voorstellen zullen uitwisselen: de positie van Koningin Wilhelmina in de nieuwe belrekkingen van het Konink rijk dc-r Nederlanden en de republiek Indonesia, en het juiste karakter van de betrekkingen tusschen de republiek en de bui tengewesten. Verwacht wordt, dat de Nederlandsche voorstellen, die vandaag overhandigd worden ter erkenning zullen inhouden van de Republiek Indonesia, die Java en Sumatra omvat. buitengewesten gelegerd zijn als veiliglieidfifactor fungecren voor het geval de Indonesiërs niet in DE Nederlanders stellen een over eenkomst voor. aldus meldt 11 ni ted Press, die veel gelijkt op het ac. coord in Fransch Indo-Cbina, waar bij de Vereenigdc Staten van Indo nesia in het vooruitzicht wordeD ge. steld met de repuhliek Indonesia als autonoom onderdeel De federatie zal emi alliantie of unie met het Konink rijk der Nederlanden vormen. Dit was de oplossing, die men zich id Juli op de conferentie van Malino voor oogen hield. Aan den anderen kant wenschen de Indonesiërs niet alleen de onmiddellijke erkenning van de republiek Java en Sumatra, maar geleidelijke uitbreiding van de republiek door middel van een cou- stirueerende vergadering over alle buitengewesten, welk proces zich binnen vijf jaar zal moeten voltrek, ken. Rij plebisciet zal uitgemaakt moe ten worden of bepaalde gebieden buiten de Republiek wenschen te blijven. Op hun beurt doen de Indone siërs voorstellen voor nauwe economische en politieke samen, werking met het Koninkrijk der Nederlanden door middel van 'n verdrag dat minstens een gene ratie lang zal bestaan gd voorziet in een instelling van gecombi neerde adviesraden, die de bui. tenlandsche politiek, de defensie en de grondslagen van de eco. nomisehe politiek zullen her.- n Het Indonesische voorstel geef' verder richtlijnen aan voor hescher minü van Nederlanders en andere nationaliteiten ilie zich binnen de 'h publiek ophouden en hun hnzitlingmi en haiiha ving van het vrije woord en godsdienst. Troepen blijven 5 jaar F)AAR noch de Nederland. -*-^sche, noch de Indonesische voorstellen een technische ga rantie inhouden voor een uit eindelijke Nederlandsche coo. tröle over de republikeinen zul len de Nederlandsche troepen, die voor tenminste 5 jaar io de staat zouden blijken de overeen komst na te komen of de buidi ge repuhlikeinsche regeering door extremisten zou worden omvergjv orpen Dc nauwe doch nog duidelijk zichtbare klooi, die de Nederland, sche en Indonesische zienswijze nog steeds scheidt, maakt de onmiddel lijke aankondiging van een volledig politiek accoord onwaarschijnlijk. In welingelichte kringen is men echter van oordeel dat de standpunten el kaar dichter genaderd zijn dan in het voorjaar, toen men bijna een overeenstemming bereikt had Men noemt het huidige vraagstuk lastig maar niet onoverkomelijk. Oorlogsmisdadigers ter berechting naar Nederland gebracht Door de Netherlands War Crimes Commission zijn dezer dagen naar Nederland overgebracht de vólgende oologsmisdadigers: Gerard H. A. Mueller, SS-Sturm. bahnfuchrer en majoor der Schutz- polizei plaatsvervangend komnian- danf van het 83e regiment landstorm Niederlande; Ludwig G. Hommrich, SS.Ober- scharfuehrer bij het regiment, dat o.a. betrokken is geweest bij den he. ruchtcn bankroof in Tiel in het begin van 1945, waarbij de safes werden leeggehaald. De leider van de Dienststello van den SD te Zwolle Willy Monnich, die vele oorlogsmis drijven op zijn geweten heeft, be vond zich eveneens bij dat transport, eveneens Hauptwachtmeister on Stutzpunktoffizier Joliann P. A Rusel, die verantwoordelijk wordt geacht voor het zonder vorm van proces doodschieten van 35 Neder landers in het kamp Westerbork in September en October 1944. Hout voor Nederland De vorige week is men te Karls ruhe begonnen met de verscheping van 650.000 stère sparren- en den nonhout ter waarde van 3.75 tnil- lioen pond sterling voor Engeland en Nederland. Ons land krijgt twintig procent van dit kwantum, dat ie voldoende om 8000 kleine houten huizen te bouwen. Ex-illegaal comité stond terecht Eenigen tijd geleden hebben en kele ex-illegale werkers getracht zich meester te maken van een vrij groote wapenvoorraad, die in een opslagplaats te Hoek van Hol land bewaard werd. Zij maakten deel uit van het z-g. Comité van actie van oud-illegalen, dat poli tieke delinquenten en collabora teurs, die naar zijn meening on voldoende gestraft waren, zoo niet uit den weg te ruimen dan toch een extra lesje wilde geven. De overval ging niet door om dat de zaak was uitgelekt, vijf personen konden onmiddellijk ge arresteerd worden Later volgde de arrestatie van vijftien anderen. De slotacte van dezen misluk ten overval speelde zich af voor de Rotterdamsche rechtbank. De officier van Justitie noemde de organisatie een gevaarlijke kiem cel in de samenleving. Hij eischte gevangenisstraffen van 4 maan den tot drie jaar voor een deel der beklaagden, één is van rechtsver volging ontslagen, terwijl de za ken van zeven verdachten naar de instructie terugverwezen zullen worden- BELGIë. Nederland en Luxemburg hebben gisteren een ver zoek ingediend om bij de aanstaande hijeenkonist van den raad van Ministers der Groote Vier vertegenwoordigd te zijn wanneer het Duitsche probleem ter sprake komt. LJ KT verzoek werd gedaan door den Nederlandschen arnbas Vliegramp in Frankrijk: twaalf dooden Twaalf personen zijn gedood in een sJunker-transportvliegtuig. dat te St Leger la Montagne bij Limoges (Zuid-Frankrijk) tegen een heuvel is gevlogen Het vliegtuig was onderweg van Marokko naar Parijs. De marconist had een paar minuten tevoren con tact gehad met een ander vliegtuig en ijsafzetting op de vleugels gemeld. De uitgetrokken hulpbrigade heeft gemeld, dat het vliegtuig uit elkaar is gesprongen De wrakstukken lagen in een pijnboombosch verspreid. Voor bet einde van het jaar zal voor de getroffenen in Zeeland nog 100.000 stuks textiel en schoe nen, 1200 dekens en 190 Zwitser- sche nood-ameublementen be schikbaar worden gesteld. De muziekprijs '46 der stad Zü. rich is aan Arthur Honegger uitge reikt. |"A E 6300 artsen, aangesloten bij de Maatschappij tot bevor- dering der geneeskunst, hebben de contracten met de 172 ziekenfondsen, die rond 66% der Nederlandsche bevolking voor geneeskundige hulp hebben verzekerd, opgezegd. Hun voor naamste grieven richten zich tegen de positie, die hun het zieken- fondsbesluit van November 1941 heeft opgelegd. Noch zij zelf, noch de volksvertegenwoordiging, die op den datum van invoe ring door de Duitschers uitgeschakeld was hebben medewer king kunnen verleenen aan het totstandkomen van dit besluit. Gistermorgen heeft de voor- zitter van He Maatschappij, dr j. Brutcl de la Rivière hel standpunt der artsen uiteengezet. Vóór de in voering van het besluit was de art sen-portie bepaald in contracten, ge sloten tusschen de Mij. en de fondsen, die toen uitsluitend vrijwillig toege treden leden kenden De honoraria Filmen in de IJszee der artsen, maar vooral die van de specialisten, eischten reeds lang her ziening, aldus dr Brutel de la Ri vière. De onbevredigende regeling voor de honoraria der artsen is herhaal delijk onderwerp van besprekingen geweest tusschen de Maatschappij en de ziekenfondsen Zij hebben niet tot resullaat'geleid, omdat ver hooging der honoraria gepaard zou .adem* te Washington, dr. A. Lou don. tijdens een onderhoud van de drie diplomatieke vertogen woord gers met den Amerikaanschen oh der-minister van Buitenlandsche Zaken, Dean Achéson. Dr. Loudon, die sprak uit naam van baron Silvercruys, den Belgi schen ambassadeur en I.e Caillais den L ixemburgsohen gezant, zeide, dat de diplomatieke verte genwoordigers van de drie landen te Londen, Moskou en Parijs de zelfde, verzoeken indienden. De Nerl. regeering, aldus dr. Loudon, heeft herhaalde malen de aandacht van de Amerikaansche regeering gevestigd op het wezen lijk belang, dat Nederland heeft bij de toekomst van Duitschland De Nederlandsche regeering heeft meer dan eens zijn verlangen te kennen gegeven om van het begin af aan deel te hebben aan liet. uit werken van dien status. Met het oog op de aanstaande bijeenkomst van den raad van ministers van Buitenlandsche Zaken der Groote Vier heeft de Nederlandsche re geering nogmaals dit dringende verzoek aan de Amerikaansche regeering gericht. Achéson heeft den gezanten ge antwoord dat ..gelijk zij hel na tuurlijk op prijs zouden stellen," een beslissing op het verzoek dooi den raad van ministers zal geno men worden Nederland ruilt met Tsjecho-Slowakije Volgens een te Praag .tusschen Nederland en Tsjecho-Slowakije geteekende overeenkomst zal Tsjecho-Slowakije hout, pharma- ceutische en chemische producten naar Nederland uitvoeren, waar voor het in ruil agrarische pro ducten, chemicaliën, texliel-grond- stoffen. kunstzijde, Philips-pro- durten en verschillende overzee- sche producten, zooals ruwe rub ber, cacao, tin, enz. zal ontvangen. De overeenkomst is voor den tijd van pen jaar gesloten en wordt ge rekend te zijn ingegaan op 20 Oc tober 1946 Iets zachter I Weersverwachtingmedegedeeld I door het. K.N.M.I. te De Bilf 5 Meest, zwaar bewolkt met plaat. al coliit' oe>\iirtnst vAn^., of seVjk eenigen lichten regen o/| motregenEnkele verspreide op- f klaringen Koude ochtend me/f f- hier en daar nevel of mist, in den i amiddag iets zachter dan giste-1 I en TVein ig wind. I I 2 Nov.: Zon op 7.35, onder 17 11 maan op 75 06, onder 23.33. - -* iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Duitschland. De Gaulle adviseert tegen de grondwet Dp Gaulle heeft tijdens een verkie. zingsredevoering geadviseerd bij Te komende verkiezingen te stemmen np de partijen die een wijziging van de nieuwe grondwet wenschen. De Gaulle noemde geen partijen met naam: men denkt dat hij op de MRI of -.Ie reehtsche groepeeringen doel de. De drie groote partijen hebben reeds op zijn uitlating geantwoord. Florimont Bonte, de communisti. sche afgevaardigde voor Parijs, ver klaarde dat De Gaulle alle renctio. naire machten oproept om de demo cratische grondwet te vernietigen ..,De Gaulle doet zijn uiterste best. het land weer onder een voorloopig en gevaarlijk regiem te. brengen wat verdeeldheid en uitputting van het land tengevolge zou hebben". Guv Mollet, secretaris-geeraal van de socialistische partij (SFIOt zeide naar aanleiding van de ver klaring van De Gaulle -dat er geen betere methode bestaat de ware be. teekenis der verkiezingen te ver draaien. Francisque Gay, secretaris der progressieve kathoiieke partij (MRP) verklaarde, dat een verwerping van de constitutie het land in den af. grond zou hebben gestort, daar de legen de constitutie opponeereode partijen waarschijnlijk met een ande re grondwet ook niet accoord zouden zijn gegaan. AARDAPPELEN NAAR DUITSCHLAND. Binnenkort kan 'n regeling tegemoet worden gezien voor den export van aardappelen uit Nederland naar de Brit6che zóne in COMFORTABEL MATERIAAL Dank zij dc hulp van de Deensche Spoorwegen, die ons voor den duur van een half jaar dertig wagons uitleenden, zullen wij binnenkort weer comfortabeler kunnen rei' zen. Cp onze foto het Deensche materiaal in het wagenpark te Haarlem(P.) Nederland in Antillen- eomniissie Groot-Brittannië, de Vereenigde Staten. Frankrijk en Nederland zijn formeel overeengekomen een vier- mogendhedencommissie voor de An tillen jn te stellen, om „de economi sche en sociale welvaart van de be volking van het Caraïbische gebied te verbeteren", zoo wordt uit Washing ton gemeld. De Britsche, Fransche en Neder landsche ambassadeurs hebben ook een overeenkomst geteekend voor de oprichting van twee hulporganisaties de Caraïbische Raad van Onder zoek en de West-Indische conferentie en de vestiging van een permanent secretariaat te Port-of-Spain (Trim dad) De Caraïbische commissie zal ir December te Willemstad op Curagao bijeenkomen Ned. wegwedstrijd over vijf etappen? Was het aanvankelijk de bedoe ling om behalve den Maas-Peel- Mijn koers een wegwedstrijd MaastrichtA'dam te organisee- ren, thans zijn deze plannen nog door grootere vervangen. Indien de medewerking van de betrokken instanties wordt verkregen, krijgt Nederland het volgend voorjaar zijn eersten etappen wedstrijd. Den eersten dag zal dan in Maas tricht een criterium met tijdboni- ficatie worden gereden, den twee den dag volgt MaastrichtTil burg, daarna Tilbuig—Amster dam. Een tijdrit volgt den vierden dag: Amsterdam—Utrecht. Met de etappe UtrechtValkenburg, aankomst op den Cauberg, wordt de koers dan besloten. Geen burgers in den mil. 24-uurs-rit De minister van verkeer heeft geen toestemming verleend voor de deel neming van burgers aan den militai ren 24-uurs oefenrit. welke op 22 en 23 November a s. zal worden ge houden. Er bestaat dus alleen voor militairen in actieven dienst gelegen heid om aan dit veelbelovende eve nement mee te doen De sub-commissies van de Alge meen? Vergadering der UNO zijn gisteren voor het eerst hijeen ge weest. De commissie voor de beheer-raad vergaderde onder voorzitterschap van den Abeesünschen afgevaardig. de. De door Engeland. Australië, Frankrijk, en België overgelegde ontwerp-oyëreenkomsten voor het beheer van de onder hun toezicht gestelde Volkenbonds.mandaten vor men de basis der besprekingen. Een belangrijk punt is verder het nog •door Smuts in te dienen verzoek om Zuid-West Afrika bij de Unie van Zuid.Afrika te voegen. Het vraagstuk van de samenstel ling der internationale vluchtelingen organisatie, dat in den Eeonomi. schen en Socialen Raad een ran de voornaamste geschillen vormde tus schen de Sowjet-Unie en de Weste lijke mogendheden, is gisteren voor het eerst in de commissie voor socia le en humanitaire aangelegenheden besproken. Er werd uitvoerig gede batteerd over het feit dat de voor naamste functies in de commissie door blanken worden bezet. V.S. maken bezwaar In de commissie voor begrotings aangelegenheden heeft senator Van. denberg bezwaar gemaakt tegen de regeling die Amerika een deel der kosten van de UNO oplegt Wij zijn hereid rekening te houden met de in solventie der in den oorlog gedu peerde bondgenooten. aldus Vanden berg. Wij aanvaarden echter niet het vleiende oordeel dat de VS econo misch zoo gezond zijn dat aan 5 van de bevolking der aarde het be. lieer over 50 van het vermogen der wereld kan worden gegeven. moeten gaan met een verhooging der ziekenfondspremies en deze zou de draagkracht van een groot deel der verzekerden te boven gaan Andere grieven T7 EN groote grief der artsen is, dat de weistandsgrens, boven welke toelating tot de fondsen verboden was, van rond f 2200.gebracht op f 3000—, waardoor een groot aantal vroeger particuliere patiënten vre- plicht-verzckerd werden, terwijl de inkomsten der artsen daalden De fondsspreekuren raakten daar door overbelast, vooral ook die der specialisten, nu hun hulp veel meer dan vroeger wordt ingeroepen Se rieuze medische hulp. aldus dr. Bru tel. komt daardoor ernslig in gevaa»- Dit complex van grieven, voort vloeiend uit de huidige situatie, wordt, door de artsen als volstrekt onaanvaardbaar beschouwd. Zij wen. schen er mei langer in te berus ten en onttrekken zich thans pan deze positie door het opzeggen van alle contracten. Zij hebben van dit besluit mededeeling gedaan aan den minister van Sociale Zaken, het staatstoezicht, op de ziekenfondsen en de lichamen, die de verschillende soorten ziekenfondsen overkoepelen. Zieken fondsraad DE geheele verhouding van de art. sen tot de ziekenfondsen wenscht de Maatschappij opnieuw wettelijk geregeld te zien De minister van So ciale Zaken heeft reeds een commissie van advies voor ziekenfondsaangele genheden ingesteld, ei" is een wets ontwerp ingediend tot oprichting van een ziekenfondsraad, die een wette lijke regeling van deze materie zal voorbereiden De artsen wenschen daaraan hun volle medewerking te verleenen. Het niet hereiken van een overeenstemming zal zeker niet ten gevolge hebben dat de in ziekenfondsen verzekerden ge. neeskundige hulp zal worden ge weigerd. De maatschappij achf het niet wen- schelijk. hangende de onderhandelin gen, zich over haar verlangens uit te laten. Eén eisch stelt zij echter voor- op. rekening houdend mei de alge- meene versobering moet den artsen een onbezorgd bestaan worden gega randeerd. opdat zij zich ten volle aan hun beioep kunnen wijden. Twee Nederlandsche journalisten, d e de reis met dc Willem Ba. rendszmeemaken, teneinde het le~ ven der vogels in het Zuidpoolge bied te kunnen filmen, maken reeds opnamen tijdens het oponthoud te Southampton Het zijn de natwir- vorscher Jan Strijbos rechtsen Hannes de Boer (P.) Spoorwegramp eischt achttien dooden Bij een spoorwegongeluk in Troeg- litz 'Thuringer., Russische zone) zijn achttien personen gedood en twintig gewond, heeft radio Berlijn Vrijdag avond bekend gemaakt Het ongeluk gebeurde 's middags om twee uur. Men neemt aan dat al le slachtoffers Duitschers waren De nationale Joodsche raad heefi voor Zond ig een staking voor geheel Palestina aangekondigd. De Mohammedaansche Broeder schap heeft Vrijdagavond een alge- meene staking van één uur uitgeroe pen Voor Zaterdag de 19e herden kingsdag van de uitvaardiging der Balfour-declaratie als protest te. gen verdere joodsche emigratie onar Palestina. Tot eenzelfde staking werd beslo ten voor Irak, Syrië en de Liba: on De Arabieren in Palestine zullen den geheelen dag slaken Labour boekt winst in gemeenteraden De eerste uitslagen van de- ge riieénteiaadsvérkiezingen in 360 ge ineenten van. Engeland en Wales (Londen uitgezonderd) geven gr' "t-- winsten vooi Labour (gewonnen 67 zetels en verloren 2S). Ook de Con servatieven boekten winst: gewonnen 40 en verloren 28. Dit ging in hoofdzaak ten kost»' van de onafhankelijker die 20 zeteU wonnen en er 71 verloren. De com munisten hebben geen winst be haald en tot dusver 2 zetels verloien Voor de liberalen luiden de vqorloo pige uitslagen: winst 5 en verlies 3 EEN HONDERDJARIGE. 'De Nederlandsche Maatschappij tot be vordering van de Pharmscie beslaat op 12 November honderd jaar PRIJZEN VAN KINDERWA GENS Voor kinderwagens zijn de volgende prijzen vastgesteld- eenvou dige, types f 90 tot f 100; beter soort tot f 120, luxe wagens boven f 130.—. Massamoordenaar ter dood veroordeeld Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem heeft gisteren den jeug digen politieman P. R. Cieraad. die aan het eind van den oorlog maandenlang een waar schrikbe wind heeft uitgeoefend in den Noord-Westhoek van Overijssel Ier dood veroordeeld. Tijdens de behandeling van deze zaak is ge bleken. dat Cieraad in 72 arresta ties door den SD dc hand heeft gehad en dat hij den dood van minstens 49 menschen op zijn ge weten. heeft. Twee kerkgangers gedood Doordat hedenmorgen in Kooi d. Zaan de aanhangwagen van den bodedienst Machielsc los raakte van de truck, juist op het moment dat do katholieke kerk uitging, zijn twee kerkgangers. nJ. mevrouw Kruis ei haar zoontje uit Zaandijk gedood, Mevr. Heyne uit Assendelft werd hoogst ernstig gewond. V oedsel vergif tiging te Hilversum Na een verjaardagspartijtje heeft zich bij een familie Ie Ilil versum een ernstig geval van voedselvergiftiging voorgedaan. personen werden zoodanig ziek dat, drie hunner in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Vermoedelijk is ondeugdelijke blik groente de oorzaak dezer ver giftiging. De toestand der zes slachtoffers is vooruitgaande. Weer vele juweelen gevonden Vorige week heeft de Amsterdam- sche recherche in een villa in Am sterdam-Zuid een groote hoeveelheid juweelen en goud gevonden Later achterhaalde zij in Roermond een partij effecten. Thans is onder den vloer van de conciërgewoning der villa nogmaals een groote partij juweelen gevonden met een waarde van naar schatting f 250.000. Een nader onderzoek in den kelder bracht 25 schilderijen aan het licht. In totaal heeft de politie reeds voor een waarde van ruim twee millioen gulden opgespoord. Jeneverprijs-verlaging wekt verwondering Mei Tweede Kamerlid drs. G. M. Nederhorst heeft in vragen, gericht aan de ministers x an Financiën, Eco nomische Zaken en Landbouw uit drukking gegeven aan de verwonde ring die in vele bevolkingsgroepen is gewekt, over de prijsverlaging van jenever, terwijl de prijs van melk is verhoogd. Achten de minis ters het niet beter de prijsverlaging van jenever achterwege te laten en door een accijnsverhooging de ex tra.winst af te roomen ten bate van de schatkist? vrnagt drs. Nederhorst. Geen hervormde kerken voor herdenkingen De Generale Synode van de Ne- derlandsch Hervormde Kerk hoeft het houden van gemeenschappe lijke kerkkdiensten met katholie ken ten stelligste ontraden. Voor plechtige berden kingsbijecnkom slen met Roomsch-Kalholicken moeten hij voorkeur geen her vormde kerkgebouwen worden ge bruikt Ameland reeds drie dagen geïsoleerd Ten gevolge van den lagen water. Stand is ae postboot van den dienst AmelandHol werd gistermiddag on- geveer 300 M voor de pier van Hol- werd aan den grond geloopen. Onder de passagiers bevond zich kardinaal de Jong. die op Ameland, waar hij geboren is. het 300-jarig bestaan van de parochie bijgewoond had De motorboot „Friesland" voer uit en na veel moeite gelukte het passa giers en post aan boord te nemen. Vlak voor de kust liep ook dit vaar tuig op een wad. Na veel gemanou- vreer kwam het weer vlot en liep de haven binnen. Ten gevolge van dezen lagen wa terstand is Ameland reeds drie dagen geïsoleerd. OP het gebied der binnenlam schc politiek hebben wij zc het een en ander beleefd in afgeloopen week. Behalve do o verkwikkelijke geschiedenis m den burgemeester van Opsterlar kreet de Tweede Kamer GRONDWETSWIJZIGING te b handelen, die althans wat herziening van hoofdstuk XI betreft, werd verworpen. Iiel is misschien goed daarb even stil te staan. Hoofdstuk XI van de grondwet regelt de wijz waarop een verandering in c grondwet tot stand komt. Dei wordt namelijk niet zonder mee van kracht nadat de Tweede e de Eerste Kamer een desbetre fend voorstel al of niet gewi zigd hebben aangenomen. N aanneming moeten de beide Ki mors ontbonden worden cn d nieuw gekozen Kamers moetei het voorstel dat niet méér g< wijzigd mag worden opniem aannemen on wel niet met een gc wone maar met een twee-derd meerderheid. De voorgestelde herziening vai dit hoofdstuk hield in, dat ni aanneming van een wijzigings voorstel in eerste lezing de Ka mors niet ontbonden zouden >yoi den, doch dat er een bijzonder Kamer zou worden verkozen, dii alleen de grondwetswijziging a of niet zou hebben goed te keu ren en dan met een 3/5 meerder beid. Het parlement zou in da geval zijn gewone werkzaamhè den kunnen voortzetten. Dit voorstel, dat een snellen procedure beoogde o.m. gc wenscht hij een tex verwachter grondwetswijziging bij een ac coord met dc Indonesische Repu bliek is door de vorige Kamers aangenomen. De communisten onthielden zich toen van stem ming op den heer Koejemans na, die vóór stemde. Maar thans, bij do tweede le zing, hebben dc communisten, reeds in dc Tweede Kamer, en bloc tegengestemd, met de A.R., de C.II. de Staatkundig Gerefor meerden en de Partij van de Vrij heid. Dat de Communisten daarmee in een onverwacht gezelschap kwamen komt doordat zij uit ge heel andere overweging hebben tegengestemd. De andere partijen, hadden principiéele bezwaren. De communisten hebben geen be zwaar tegen deze grondwetswijzi ging' maar wel tegen het kabi net Beel. dat zij graag willen zien „verdwijnen." Democratisch achten wij de houding der communisten in deze belangrijke kwestie onjuist. En bovendien is het een slag in de lucht geweest. Het Kabinet Beel is, heigeen te verwachten was, rustig blijven zitten. Het eenige wat de communisten bereikt heb ben is dat zij de grondwetswijzi ging door hun tegenstemmen hehjieïi getorpedeerd. F.n daarmee hebben /.ij het tot stand komen van een definitieve in de grondwet vastgelegde rienwe regeling van de verhou- cJng tusschen Nederland en Indo nesië geremd Voor een partij, die zicii mede tot pleitbezorgster der Indonesische belangen heeft ge mankt. is dit een weinig geluk kige manoeuvre. DE ANNEXATIE kwam ook weer Ier sprake de laatste dagen. Deze zaak wordt achter de sr hermen behandeld en wij kre gen er pas wat van te hooren door een ui Mating in Amerika. Het is de bedoeling van de regeering, dat wij er een reep Duitschlana bij klijgen, waardoor onder moer de grens meer recht getrokken wt-rdt. liet is de vraag of wij op deze vergrooting van ons grondgebied, lie bovendien geen overweldigen de economische voordeden mee brengt, erg gesteld moeten zijn. W ij voelen weinig voor annexa tie (of voor „grenscorrecties") omdat aanwezigheid van een Duilsche minderheid in ons land een bron van onrust kan worden, daar de Duitschers, als zij weer wat minder „tam" zijn geworden, \asl cn zeker weer „ins Reich" terug willen Een man zooals Hen- lein bij de Sudetenduitschers was kan ook in ons „nieuwe gebied" opstaan zoodra de omstandighe den daartoe gunstig zijn. Men moei zich ook de practijk eens voorstellen. Al zullen wij in :1e toekomst met de Duitschers weer in vrede moeten leven en al zullen wij moeten trachten den haat (e bannen uit onze harten, wij behoeven niet blind te zijn voor het feit, dat een Duitscher er nu eenmaal een aparte menta liteit op na houdt, ook al woont hij dicht bij de Nederlandsche grens. De Duitsche Nederlanders zul len voor hun taal opkomen en al men mot den eisch van een Duit- m lip taal op hun scholen willen hebben. Ze zullen ook weldra ko men met d cneisch van een Duit sche ..Hochschule," zooals zij vóór den oorlog als niet-geannexeerde Duitschers al Duitsche middelbare scholen in ons land wilden en ook al hadden. Het Staatsblad zal in twee talen gedrukt moeten wor den en ook in de intercommunale telefoongidsen moet een woordje Duitsch komen enz. Komen de Belgen al niet voor het feit te staan, dat zij een drietalige tele foongids moeten uitgeven? (Vervolg op pag. 3)

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1