DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Conferentie te Batavia korten tijd uitgesteld België verlangt geen grenswijzigingen Oude vrouw vermoord in Amsterdam het Democratie, ook in bedrijfsleven De woningvoorziening na den oorlog Dr. Gani naar Sumatra „Den Dré van Ulvenhout" voor het Gerechtshof VAN MOOK OPTIMISTISCH Student-zwarte handelaar Verzoek der lage landen op agenda der Groote Vier Ernstige verdenking tegen een jeugdigen zwarten handelaar Huidige generatie weet geen raad met de groote problemen Een groot tekort Bezuiniging bij den distributiedienst Abonnementen voor onze soldaten in Indonesië Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE-STIGHT-ING "H»E*T P A R'O 0>L Maandag 4 November 1946 Nr. 485 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE voor vandaag vastgestelde zitting van de voltallige confe rentie te Batavia is voor korten tijd uitgesteld omdat niet voldoende onderwerpen voor bespreking gereed waren. Tegenover een vertegenwoordiger van Aneta heeft Van A\ook zich echter optimistisch over den toestand uitgelaten. \T ederlandsche kringen die in nauwe betrekking staan tot de commissie-generaal, doen uitkomen, dat er in den huidigen toestand zekere elementen zijn die ongetwijfeld een zeker optimisme rechtvaardigen. Bij het beoordeelen van de ontwik keling moet echter rekening worden gehouden met het feit. dat er nog een aantal aangelegenheden zijn van onmiskenbaar principieel belang, waarvoor op het oogenblik nog geen geschikte formuleering is gevonden. Men wijst er op. dat dit aangelegen heden zijn, die, voorzoover het de Nederlandsche zjjde betreft, in geen geval voor een compromis vatbaar zijn- Ofschoon ook niet-Nederlandsche kringen geen reden voor pessi misme zien, zijn zij wel van meening dat de besprekingen nog verschei dene dagen kunnen duren, en dit des te meer, omdat zjj van zeer delicate» aard zijn. Toen de commissie-gene. raai 'en de Indonesische delegatie Vri,dagavond ten huize van Sjahrir bijeen kwamen, zijn voornamelijk door de Nederlanders een aantal con cessies gedaan. Op een aantal punten rezen echter moeilijkheden, speciaal in de kwestie van het formuleeren van een ver klaring over de positie van de Neder landsche Kroon in de basisovereen komst. De positie van de Nederlandsche Kroon is, naar men aanneemt, een van de punten, waarop de commissie- generaal geen concessies kan doen. Lord Killearn neemt officieel niet alleen geen deel aan de politieke onderhandelingen, maar wordt zelfs officieel door geen der twee partijen van den gang van zaken op de hoogte gehouden. Niettemin is de moeilijk heid, die over de positie van de Kroon is gerezen, Zaterdagmorgen tijdens een bijeenkomst van Sjahrir en Lord Killearn ten huize van Sjahrir in den breede besproken Een verdere bespreking volgde, toen Lord Killearn Sjahrir en eenige andere leden van de Indonesische delegatie op de lunch uitnoodigde. Na een discussie van 3 uur. kreeg men in hepnalde kringen den indruk, dat de Indonesiërs weliswaar een beter begrip' voor-het Nederlandsche standpunt hadden gekregen, doch dat in feite slechts weinig vooruitgang •was gemaakt. Termijn van aanmelding consumentencrediet tot 30 Nov. verlengd De minister van Financiën heeft besloten, den termijn voor aanmelding voor het consumentencrediet, welke op 9 November zou sluiten, to verlengen t.e.m. 30 November. Het aantal aanvragen bedraagt thans ruim 10.000. Men wijt de weinige belangstelling, welke het consumentencrediet tot heden heeft ondervonden, aan het be staan van te veel onzekerheid met betrekking tot de terugbetaling. Men wist niet hoe lang men zou vastzitten aan de terugbetaling, Deze kwestie is nu opgelost. Ook steuntrekkenden en arm lastigen kunnen een crediet aan vragen. Voor den economischen politie rechter te Amsterdam had zich een viertal bonnenl'.andelaren te ver antwoorden. De hoofdverdachte de 28-jarige A. B- uit Utrecht, een toekomstig theologisch student, is Donderdag door de recherche tp Amsterdam aangehouden- Bij fouilleering bleek hij 3876 bonnen bij zich te hebben. Tijdens het ver hoor bleek, dat deze verdachte zich reeds vier jaren met den zwarten handel bezig houdt. Zijn omzetten waren zeer groot, zijn verdiensten niet minder. Hij werd b.v. in 1914 door een zwarte-han- del-confrère opgelicht voor een waarde van 20.000 aan diverse bonnen. Ook voor zijn geestelijk welzijn zorgde hij met de op brengst van zijn gifhandel. Bij de huiszoeking vond de recherche n.l. een zeer waardevolle bibliotheek roet veel antieke boekwerken, waaronder enkele waardevolle bij- J°vendien vond de recherche nog 21.400 tabaksbonnen in een ^an z'Jn kasten. Gezien den om vang van doze zwarte handel- '.re achtte mr. A. Reygersman, officier van justitie, een nader on derzoek gewenscht en stelde voor de zaak tot 8 November aan te houden bij welk voorstel de eco nomische poltierechter., mr W- C Hassoldi zich aansloot. „Zwarte Zee" naar Queenstown De moloiveesleepboot, „Zwarte Zee" van L. Smit en Co's inter nationalen sleepdienst zal van 11 November af te Queenstown (Zuid Ierland) gestalionneerd zijn. ten einde assistentie aan zich m nood bevindende schepen te verleenen. Aan de militair-technische on der-commissie voor den wapen stilstand is volmacht verleend beslissingen te nemen zonder ruggespraak te voeren met de ge mengde wapenstilstandscommis sie. Dit besluit werd gisteravond geno men tijdens 'n vergadering van 'n half uur op bet geallieerde hoofd kwartier. Dr. A. K. Gani, Sjahrirs gemachtigde voor Sumatra, zal in opdracht van de commissie zoo spoedig mogelijk naar Mcdan vertrekken, waar*de Indonesiërs heftig tegenstand bieden tegen de daar gelande Nederlandsche troe pen, om zijn persoonlijken invloed aan te wenden tot herstel van de rust. j Vakvereeniging van I mooie meisjes Veertig mooie meisjes in Phila- del-phi a hebben een vakvereeni- ging gesticht Zij zijn beroepsmo- dellen en de vereemging moet er voor zorgen, da/ de agentschap- 3 I pen, waarbij zij rijn ingeschreven, u haar alleen bonafide werk bezor- Oer. De agentschappen hebben zich n.l. de vrijheid veroorloofd, haar l ook ander werk loe te wijzen, zoo- als dat van gezelschapsdame bij diners, van gastvrouwen op par- tiien van particulieren en vereeni- gingen en daar zijn de meisjes boos over, want er kwamen wel eens onprettige incidenten voor en ze hadden wel eens last van te galante heer en De vereeniging moet nu voor haar opkomen en tegelijk het vak aantrekkelijker maken voor jonge meisjes vit nette gezinnen Na een drietal bomaanslagen in Jeruzalem werden de Joden in de om geving van de plaats van den aanslag uit hun huizen gehaald en onder bewaking van een Engelschen soldaat op straat bijeengebracht. In de huizen wordt ondertusschen gezocht naar terroristen (P.) FVAU.FRESNE DE LA CHAVALRIE, Belgisch plaatsver- vangend gedelegeerde bij de UNO, heeft verklaard dat België geen territoriale eischen ten aanzien van Duitschland heeft, maar zeer veel belang stelt in de eischen die zijn buren zullen stellen, vooral betreffende het Roergebied en het Rijnland Hij voegde er aan toe dat door België, Nederland of Luxemburg geen stappen zullen worden ondernomen, zonder dat met de beide andere landen overleg is gepleegd. De Nederlandsche regeering heeft inmiddels het door Loudon gedane verzoek aan de Oroote Vier officieel bevestigd. Bevin verklaarde bij aankomst te New York aan boord van de TN den nacht van Vrijdag op De directeur van het Fransche oud heidkundig en Bijbelsch Instituut te Jeruzalem bestudeert het. resul- taut van zijn maandenlange opgra vingen in de streek, eenige mijlen van de plaats SimariaDe hierbo ven afgebeelde aardewerkfragmen ten moeten volgens vader de Vaux afkomstig zijn uif de vijf duizend jaar oude Israëlitische slad Txrza, ten Noorden van Jeruzalem. (P Aquitania: Wy zullen moeten be raadslagen over de toelating van België, Nederland en Luxemburg ter conferentie. Bidault heeft de kwestie op de agenda geplaatst. Desgevraagd verklaarde Bevin dat de aanwezig heid van België en Nederland van het grootste belang was bij' het nemen van besluiten over de toe komst van Duitschland. Gevraagd over de opleving van nationalisme in het Oosten, verklaarde Bevin, dat de oudere landen hun best moesten doen om het nieuwe nationalisme in de banen van de wereldorgani satie te leiden Wij moeten tel kens maar een stap tegelijk doen, wij moeten het vertrouwen winnen en dan maar bouwen, en bouwen en bouwen, totdat wij het groote ideaal van een wereld-regeering bereikt heb ben. Toen een journalist vroeg: ,.En de atoombom?", antwoordde Bevin: „Hoe verder ik daarvandaan kan komen, hoe gelukkiger ik me voel." Op een vraag om commentaar over het bericht van een New Ynrksche krant dat hij een plan had medege bracht voor Oprichting van een inter, nationaal leger ter controleering van het Roergebied, antwoordde Bevin glimlachend: „Ik heb in geen week een krant gelezen. Het zal u niet ontgaan, dat ik er goed uit zie." Prof. v. d. Ven eischt: DE huidige generatie ziet door gebrek aan fantasie of „daad kracht" geen kans een oplossing te geven voor de meest brandende problemen van dezen tijd, en wel in de eerste plaats aan de vormgeving der democratiseering van liet bedrijfsleven. /Men houdt veel te veel bespiegelingen over beginselen". Zaterdag is de 61-jarige Anna M. Macsman, die een minder gunstig bekend staand rendez-vous aan dc Warmoes straat 99 te Amsterdam exploi teerde, in haar woning ver moord. Het misdrijf is door een jongen man, die de oude vrouw 's morgens kwam halen om met haar naar het belastingkantoor te gaan, ontdekt Toen hij haar wo ning binnen trad. zag hjj in den hoek een groot pak, dat met een deken omwikkeld was. Toen hij het, pak opende vond hij de vrouw, die bewus teloos leek. Onmiddellijk waarschuwde hij de politie en een dokter, die slechts den dood kon vaststellen. Omdat de gehecle woning over hoop was gehaald, vermoedt de politie, dat roof dc drijfveer van dezen moord is. De vrouw zou naar 'I belasting kantoor gaan om te reclamceren tegen den aanslag, die f 20 000 be droeg. Gisteravond om 12 uur was zij nog in het café, dat aan haar huis grenst, geweest. De melkboer had Zaterdagmorgen, als gewoonlijk pen flesch melk neergezet In de toen nog donkere kamer had de man niets bijzon ders gezien. De vrouw stond in de buurt zeer ongunstig hekend, niemand van de omwonenden bemoeide zich met haar Tijdens de bezet- ZOO liet prof. dr. F J H M. van der Ven zich uit tijdens zijn le zing over de democratiseering van het bedrijfsleven in de vergadering van het Comité voor actieve demo cratie". die Zaterdag en Zondag in het gebouw van „Vrij Nederland" te Amsterdam is gehouden. Democratie moet de onaantastbare zedelijke waarde van de menschelijke persoonlijkheid verzekeren Democra tiseering van het bedrijfsleven moet dus het productie-proces richten op het belang van den mensch Behalve een innerlijke structuurwijziging van het bedrijfsleven is ook een uiterlijke noodzakelijk. Van de plannen voor bedrijfs organisatie. die o a in het ontv.erp- Vos zijn neergelegd, zullen geen gouden bergen vei wacht mogen worden, zoolang wij nog schaarsch- te-economie moeten voeren en de overheidsbemoeiingen voorloopig niet gemist kunnen worden. Prof. van der Ven oefende felle critiek op een z.g „geheim rapport", dat voorstelt in de particuliere on derneming. een orgaan in te stellen, dat den hedrijfsvrede, de arbeids vreugde, het verantwoordelijkheids besef. de ontplooiing van ieders per soonlijkheid. de samenwerking en de onderlinge v.aardeenng zal moeten be vorderen zonder in de rechten van werkgevers, of werknemersorganisa tie te treden Spreker noemde dit plan in strijd met het democratisch beginsel \\7 IJ moeien ten eenenmale af- VV stand deen van de ver wachting dat het. Duitsche volk tof een schuldbekentenis zou komen ten aanzien van het leed, dat hef in de wereld veroorzaakt heeft". Met deze ontboezeming besloot prof dr. H. Plessner uit Groningen zijn lezing over „Duitschlands toe komst" Een definitieve breuk tusschen West- en Oost-Duitschland zou een groot Europeesch gevaar beteekenen. Wordt de politiek van „het ijzeren gordijn" werkelijkheid, dan sluit zich het Westen automatisch aan bij een of ander Westersch blok. In het Oos ten schijnen de Russen een nieuwe maatschappij op te bouwen Een fe deratie van Duitsche staten zou een schakel vormen tusschen twee werel den, daarom moet voorkomen wor den. dat het Westen zich bij een Wes tersch blok aansluit. Het vormen van zulk een federatie stuit echter op sociale, economische en politieke bezwaren. Er zou een lijn moeten worden gevolgd, die het midden houdf tusschen de Westersche en Oostersche principes. Het zou voor de Russen zeker aangenaam zijn in Duitschland een overbrugging te vinden naar het Westen, een bemiddelaar, die ten slotte de samenwerking tuschen Oost- en West-Europa mogelijk zou maken Zoowel na de lezing van prof. van der Ven als die van prof. Plessner volgden levendige discussies, waaraan om. prof dr. H J. Pos. prof. dr. P. Geyl. Sap Tas en Jef Last deel namen O E LANGRIJKE maar onrustba. i.y ende cijfers maakte de heer Bommer tijdens een bijeenkomst m het gebouw van K. en W. van ge nièêjiteraadsleden en Statenleden >n het. gewest, V Ir echt behoor ende tot de Partij van den Arbeid als in lei. digg over het onderwerp De wo nincfvoovïientng na dm oorlog" be kend. In normale omstandigheden, al dus spreker, is in ons land door het vormen van gezinnen jaarlijks den bouw van 34 000 woningen noodig, terwijl in dezelfde omstan digheden 6000 woningen doof nieu- we moeten worden vervangen. Ge durende de periode van 19401946 dus in zes jaar, zouden er 240.000 nieuwe woningen gehouwd moe ten zijn- Door oorlog en materiaal- schaarschte is deze opgave niet volbracht en hebben wij een tekort van 180.000 woningen. Bovendien zijn in Nederland 165..00Ó wonin gen door oorlogshandelingen ver woest, waardoor het totale tekort op ongeveer 300.000 komt. Hei is nu de taak van het geheele Xe lerlandsche volk. dit schrikbaren de tekort in <e halen. Weinie hout NOG steeds vormt het bouwma teriaal, volgens den heer J- Bommers, een groot probleem Dp baksteenen en dakpannenproduc- tie is bevredigend, maar de mate rialen, welke w-ij uit het huiten- land moeten betrekken baren de meeste zorg De voorziening van hout. bijvoorbeeld is wel bijzonder slecht. Sprekende over den kost prijs in den woningbouw zeide de heer Bommer. dat deze tot het drie-en-viervoudige is gestegen in vergelijking met den vooroorlog- schen prijs. Hierdoor is een huurvraagstuk ontstaan. De kostprijs van nieuwe woningen ligt 70 tot 00% boven de totale huuropbrengst. Er dienen hier radicale maatregelen te wor den ingevoerd, want het is onmo gelijk. dat de overheid blijft voort gaan subsidies te geven ter aan vulling van de leemte- Het is noodzakelijk, dat de huur. prijs Van voor den oorlog eenigs- zins wordt gewijzigd. Dit kan echte niet eerder gebeurenalvorens le lóonen de hoogte in gaan of het le vensonderhoud wordt verlaagd. A rbeidskrach ten DE vraag naar arbeidskrachten in het bouwbedrijf zal. vol gens spreker, nog aanzienlijk stij gen. Wanneer men echter de ar beidsmarkt ziet, schrikt men. Het aantal beschikbare krachten is be langrijk minder dan voor den oor log. terwijl ook de productiviteit van de arbeiders achteruit is ge gaan. Wij komen er nooit, aldus de heer Bommerals niet het Nederlandsche volk in al zgn geledingen bereid 'S, met zweet en energie te helpen de woningnood op te heffen. Zelfs zul len wij, indien noodigeen vermin derden loonstandaard op den pook toe moeien nemen. Voorts blijft bet een noodzaak, «lat de regeering het woningbouw- programma in handen houdt en ieder jaar aangeeft hoeveel wo ningen er gebouwd moeten wor den. Dit zal vermoedelijk een pe riode van 10 jaar beslaan. In 1947 zal waarschijnlijk het drievoudige van hel aantal in 1946 (10 000) worden bereikt. Wj| moeten, vol gens den heer Bommer. rekening houden met de mogelijkheid, dal de eerste jaren de woningnood nog zal toenemen De beslaande woningvoorraad zal daarom zoo rechtvaardig mogelijk onder de bevolking worden verdeeld Tank gemeentebesturen IIP EN belangrijke taak voor de gemeentebesturen is bet in samenwerking met woningbouw vereonigingen ten uitvoer leggen van de door de regeering uitge stippelde richtlijnen voor het na tionale bouwprog ram iri a Bouwbedrijf niet modern T X het verloop van zijn rede, kwam de heer Bommer tot de conclusie, dat er in het bouwbe drijf geen continuïteit is. Het zou daarom aanbevelens waardig zijn in eenige steden grootbedrijven op te richten, die voor een reeks jaren van 'werk verzekerd zullen zijn. Het zal een gesocialiseerd semi overheidsbe drijf moeten worden en niet ge baseerd zijn op particulier winst bejag. Type woningen T^EX opzichte van liet te bou- -*• wen type woningen, zeide spr dat de regeering slechts richtlij nen heeft gegeven Plaatselijk is men echter verantwoordelijk voor de uitvoering van het soort wo ning. Hierbij moet rekening woe len gehouden met het feit. dat :leze minstens 50 jaar mee zullen moeten. Par tien l iere won i ngbouiv 70OALS bekend, aldus den heer Rommer, is er na den oorlog nog geen sprake geweest van par ticulieren woningbouw. Een subsi die-regeling van de Overheid kan echter in deze materie binnenkort worden verwacht. Jean Cocteau en mr. Maurice Garcon, die beide in ons land ver toeven hebben een particulier bezoek ebracht aan mr. U. J. Reinink, Sevr..Gen Dept van Onderwijs, K. en W. DE politie verdenkin ting ontving zij veel Duitschers in haar woning. Zij heeft, eenigen tijd met een ouderen man sa men gewoond, die haar onlangs heeft verlaten. koestert ernstige ingen tegen den 22 jarigen zwarten handelaar Leo nardos Marinus van der Helm, die de laatste maanden een ka mer hij mej. Marsman 111 huur had. De gasten van „moe" Mars man, zooals deze door dc. regel matige bezoekers van haar buis werd genoemd, hadden 's avonds in baar woonkamer gefuifd. Bij dit „feest" waren ook van der Helm en dieps vriend, van wien alleen de voornaam Herman bekend is. aanwezig „Moe" Marsman snrak dikwijls over haar kapitaaltjedat zij in den loop der jaren bijeengegaard znu hebben. De sleutels van ren kleine safe droeg zij altijd bij zich. In den nacht begaven dc gas ten zich naar hun kamers, ter wijl van der Helm zijn vriend Herman uitliet. .Hij bleef nog wat bij mej. Marsman praten. Men vond dit niets opvallends, liet kwam dikwijls voor. Zater dagmorgen bleek van der Helm verdwenen, alle andere gasten waren aanwezig Een onderzoek op den Nieuwendijk en in zijn stamcafé wees uit. dat de waar schijnlijke dader thans deze plaatsen mijdt. De buit schijnt toch nog tegengevallen te zijn, volgens de gasten had mej. Marsman niet meer dan f 600,— in huis. Van der Helm, die uit Delft afkomstig is, is waarschijnlijk gekleed in een gestreept colbert jasje. waaronder hij een Canadee- sche militaire broek draagt Ieder, die aanwijzingen omtrent zijn verblijfplaats kan geven, wordt verzocht deze te verslj'oklcejfi aan de recherche in hel hoofdbureau van politic te Amsterdam Omdat van der Helm op den avond van den moord met zijn vriend Her man een bioscoop beeft bezocht en Herman vermoedelijk waarde volle inlichtingen kan verstrek- kei;, zoekt de poldie tevens nanr diens verblijfplaats. Luxorilieatf-r ovprgecaan aan Rotterdam Het Luxor-theater te Rotterdam wordt naar thans bekend wordt ge. maakt, voor f 800.000 aan de ge meente Rotterdam gegund, op grond van liet fejt dat er in Rotterdam een ernstig gebrek aan zalen voor eultu- reele doeleinden bestaat. Naar wij vernemen zijn er maat regelen in voorbereiding om in de provincie Utrecht verschillende distributickringen. die dicht bij el kaar liggen, tot één kring samen te voegen. In totaal zullen onge veer elf kringen overblijven. Deze maatregelen werden 0.111. uit bc- ztiinigingsoverw egingen genomen. Nederlandsche nota over grenscorrecties De Nederlandsche regeering zal in het begin van deze week in een nota de Nederlandsche verlan gens ten aanzien van de grens niet Duitschland aan de ministers van buitenlandsche zaken van do Vereenigdo Staten, de U.S.S.R., Frankrijk en Engeland kenbaar maken. Achtste leerjaar nog verplicht In de millioenen-nota is mede- deeling gedaan van de floor de regeering voorgenomen opschor ting van het achtste leerjaar. Deze mededceling heeft er in vele gevallen toe geleid, dat leerlingen van dit leerjaar de school niet meer bezoeken De aandacht wordt er op gevestigd, dat de leer plicht voor deze leerlingen nog ten volle geldt, en dat. onwettig verzuim van de school strafver volging voor de ouders tengevolge kan hebben. Tsaldaris voor tweede maal gestrand Hoewel de vier leiders der Griek, fche opposities zich na do persoon lijke interventie van den koning be reid hadden verklaard nan do regee ring deel te nemen zijn dc besprekin gen met den kabinetsformateur Tsal daris opnieuw op een mislukking uit. geloopen. omdat de minister.presi. dent, weigerde de belangrijke minis teries van Buitenlandsche Zaken, Oorlog en Coördinatie aan een der andere partijen te geven. De 1 cgeei ingserisis heeft thans Ita.ir hoogtepunt bereikt. Venizolos, de leider der repuhlikeinscho libera len zal op zijn eigen verzoek door den koning worden ontvangen om 1 fit uiteenzetting te geven over het mislukken der onderhandelingen. Woensdag 20 Nov. geeft het Resi. dentie-orkest een gala-concert in verband met het 40.jarig bestaan. Prins' Bernhard heeft zitting in het Eere.comité. In het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel zal 9 Nov a.s. de v. Gogh-tentqonstclling worden geopend. Het 100e mannenkoor heeft zich als lid van het Kon Ned. Zangers verbond laten inschrijven, nl. de „Vereenigde Zangers" te Nijmegen. P) E ex-hoofdredacteur van ..De Gooi en Eemlander" rle 52. jar» ge A A L Graumans, heeft zicb tij dens de bezetting al zeer verdienste lijk betoond ten opzichte van de he zetters. Als „Den Dré van (Jlven. hout'' las hij iedere week zijn „sappi ge Brabantsche briefkes" voor 1e radio oor. IR1JDAG voor hef Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam bleek deze nazi-krieeht een vrij zieli ge stumper, die op krukken steunend ie zaal binnenstrompelde. Hij gaf voor zeer hardhoorend te zijn en kreeg, als bijzondere gunst een stoe' lak voor de groene tafel Uit het verhoor bleek dat Graumans op zeer goeden voet beeft gestaan met Max Blokzijl, aart wien hij ook zijn aai., stelling tot hoofdredacteur te dan. ken heeft De advocaat-fiscaal noemde ver lachte een opportunist v 111 het erg ste water" Vlak voor het einde van :len slag om Stalingrad had hij eeu groot juhelartikel. met ..mi zes.ko lomskop er boven, gereed gemaakt voor het geval dal de Duitschers dn stad definitief zouden nemen. Xulat in Russeri de stad heroverd hadden kreeg Graumans een geestelijke in zinking. enkele maanden later be dankte hij voor het lidmaatschap van tie N'SB. Als curiositeit is zijp arti. k«'! bewaard. „Zeven jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest", luidde de eisch san den advocaat-fiscaal. De verdediger vonJ den eisch te hoog, vooral in verband met vprdachtes uiterst zwakken gezondheidstoe stand. SAMENWERKING tusschen de desbetreffende instanties heeft het mogelijk gemaakt, dat binnenkort aan in ludië verblijven de militairen Nederlandsche dagbladen per luchtpost worden toe gezonden. Zij, die dit uenschen kunnen ten behoeve van vrienden of verwanten die in Indiè in het Nederlandsche leger dienen, een jaar- of kwartaalabonnement op ons blad afsluiten tegen den nor malen abonnementsprijs, zonder verhooging voor vervoerskosten 50% van den abonnementsprijs zal door ons aan de betrokken instanties worden afgedragen ter tegemoetkoming in de algemeen kosten van het vervoer. Aanvragen voor een dergelijk abonnement kunnen tot 10 No vember a.s. worden ingediend bij de administratie van dit blad, onder duidelijke en volledige opgave van naam, rang, onderdeel, legernummer, en postadres van den militair, waarvoor het abonne ment bestemd is. Daar het vervoer der couranten naar Indiè per vliegtuig zal geschieden, zal uiteraard slechts een beperkt aantal abonnementen door ons kunnen worden geaccepteerd en voorrang moeten worden gegeven aan die aanvragen, die het eerst bij onze administratie binnenkomen. Japansclie grondwet afgekondigd Keizer Hirohito neeft in tegon- •Aoordigheid van de Britsche en Amerikaansche vertegenwoordi gers in het parlement te Tokio de nieuwe grondwet afgekondigd. De dag der afkondiging L in ge heel Japan als een feestdag gc- vierd-. Het was tevens de verjaar dag van den Kciz die 57 jaar geleden de eerste moderne Japan sclie' grondwet afkondigde. Bij de afkondigingsplechtigheid was Groot-Brittannië vertegen woordigd door hef hoofd van tic verbindingsmissie in Japan, Alvc- ry Gasgoigne. Voor de V.S. was aanwezig de voorzitter van den geallieerden bestuursraad voor Japan. George Atrheson. Er zijn over het geheele land p\t ra- rantsoen en wijn en sigaren uitgereikt, terwijl overal festivitei ten plaats hadden. Over zes maanden wordt de nieuwe grondwet van kracht Om Ie demonstreeren dat Japan het militairisme heeft afgezworen wordt op ruime schaal een foto erspreid van het Keizerlijke paar ji-. burgoi'. =i Meer zon rVeers ver w ach tingined eg ed eeld door het fi.N.M.l, te De Bilt. Overdrijvende wolkenvelden af- gewisseld door perioden met helde ren hemel Overwegend droog weer. Vooral in den "namiddag zacht Zwakke tot matige Zuid-Westelijke wind. In het Zuidoosten van het land hier en daar ochtendmist. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1