DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „STAAKT HET VUREN THANS BEVOLEN Politieke besprekingen weer gevorderd Nederland wil mijnen en invloedsfeer Treinbotsing bij Houten De Hooge Raad blijft een „onzuiver" probleem U.S.A. ter stembus Daily Telegraph publiceert onze verlangens Uitersten schudden elkaar de hand Bananen voor de jongste kinderen In Dec. zuidvruchten voor iedereen Roofoverval te Schagerbrug Van der Helm heeft zich aangemeld Moeten ook zware gevallen" massaal berecht worden? Welkom aan burgemeester Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 5 November 1946 Nr. 486 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 11 TE Batavia is gisteren officieel het bevel tot het staken van het vuren gegeven, aldus meldt Aneta. Het besluit hiertoe werd gisteravond genomen in een vergade ring van de gemengde bestandscommissie. Er werd besloten onmiddellijk na de bijeenkomst het bevel aan alle commandanten door te zenden. De posities, der troepen zullen worden gehand haafd zooals zij op dit oogenblik zijn. T nstructies met nadere toelich ting aangaande het nakomen van het bevel zullen door de tech nische subcommissie uiterlijk op 10 November worden uitgegeven Wanneer de plaatselijke common- danten deze zullen hebben ont vangen. zullen zij niet later dan 20 November de ondernandelin gen ter plaatse openen over de problemen, die met het staken der vijandelijkheden samenhan gen. Het feit dat de plaatselijke onderhandelingen niet zullen worden geopend voor de in structies van de technische commissie zijn ontvangen be- teekent echter niet dat de commandanten van de ver plichting zijn ontheven er voor te waken dat de vijande lijkheden volledig zullen wor den gestaakt. Waar geconstateerd wordt, dat er op de bevelen inbreuk wordt gemaakt, zal dit aan de bestands commissie worden gerapporteerü. Opnieuw overleg Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat bij de gister avond gehouden besprekingen tusschen de Nederlandsche com missie generaal en de Indonesi sche delegatie die tusschen 7 en 11 uur plaatselijken tijd in 't pa leis plaats hadden, de fundamen- teele vraagstukken van de organi satie van de toekomstige samen werking met volledig begrip voor de wederzij dsche standpunten zijn besproken. Ten aanzien van een aantal punten werd verheldering verkre gen. Ei blijven echter een aan tal punten over, ten opzichte waarvan de bestaande kloof tus schen de standpunten niet kon worden overbrugd en welke een verder overleg vereischen. De datum voor dit overleg is nog niet vastgesteld. Dr. A. K. Gani, die zoo juist uit Medan is teruggekeerd, waar volgens een vroegere verklaring van Gani de situatie aanmer kelijk verbeterd is en „het cri- tieke punt gepasseerd is" was bij de bijeenkomst aanwezig Geen keuzebon voor koffie of thee De plannen om een keuzebon aan te wijzen voor koffie of thee. zoodat de consument zelf zal kun nen uitmaken welke van de twee producten hij wil koopen zullen voorloopig nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Naar met vrij groote zekerheid aangenomen mag worden, zou de vraag naar koffie zoo overwegend zijn, dat daaraan niet voldaan zou kunnen worden. j Wij eischen meer snoep!' j UT ENIGE honderden kinde- ren hebben voor het huis van den onderprefect van Pontparlier bij Dyon een pro- testbetooging gehouden om- dat zij geen lekkers op hun snoepbon konden koopen. De winkels waren niet bevoor raad. Terwijl de kinderen buiten in koor „Wij willen onze chocola!" riepen, ont- j ving* de onderperfcct een 5 delegatie van de demonstran- ten en beloofde dat alles zou worden gedaan om de snoep- zaken in het rechte spoor te brengen. Vandaag wordt in de Vereenig- de Staten gestemd voor de bezet ting der zetels in het Huis van Afgevaardigden en een derde deel van den Senaat, Naar schatting zullen 35 millioen kiezers hun stem uitbrengen. Een proefstemming heeft uitge wezen dat 58 van de ondervraag den op republikeinschc en 42 op democratische eandidaten zou den stemmen. Zooals men weet dateert de democratische meerder heid in het Congres nog uit den tijd van wijlen president Roose velt. Maandagavond zijn de laatste verkiezingsredevoeringen gehou den. President Truman heeft ge durende deze geheole verkiezings- artie niet gesproken. Het aantal te vergeven zetels bedraag1 voor het Iluis van Af gevaardigden 432 en voor don Senaat 35. De Republikeinen, die 192 zetels in het Iluis van Afge vaardigden bezaten, moeten er nog 2G bijwinnen om met 218 zetels de meerderheid te behalen. De De mocraten kunnen met 235 zetefs in het vorige huis er nog 17 ver liezen. Om in den Senaat de meer derheid te behalen moeten de Re publikeinen, die thans 39 zetels bezitten, tien zetels winnen. De Democraten kunnen er met 56 nog 7 verliezen en toch nog de meerderheid behouden. Een Republikeinsche overwin ning zou zonder twijfel de gema tigd vooruitstrevende politiek van Truman totaal verlammen. Eischen aan Duitschland: \T OLOENS den New Yorkschen correspondent van de „Daily Telegraph" is de volledige tekst van een memorandum der Nederlandsche regeering over haar economische eischen aan Duitschland en haar wcnsch tot grenscorrecties heden per vlieg tuig te New York aangekomen. Dit memorandum zal gelijktijdig in Washington, Londen en 's-Gravenhage worden gepubliceerd, zoodra minister van Kleffens de afschriften aan Byrnes, Bevin en Alolotof heeft overhandigd. Volgens dezen correspondent bevat het memorandum de volgen de verzoeken: 1. steenkoolmijnen en concessies in het Zuiden en tot nog toe ongeexploiteerde kaliummijnen in het gebied van den Wezer; 2. herziening van haventarieven en controle op bewegingen in Duitsche kanalen; de Duitschers moeten geen monetaire politiek voeren, die strijdig is met de belangen van Nederland; inkorting van de grenzen van ongeveer 480 tot 320 kilo meter; het eiland Borkuni voor de interneering van politieke ge vangenen. Volgens den Haagschen correspondent van de „Daily Tele graph" zijn de verzoeken van de Nederlandsche regeering ten aanzien van de grenscorrecties en de economische eischen aan Duitschland in de geheime kamerzittingen gunstig ontvangen. Minister.president dr. L. J. M. Vertegenwoordi gers van vele lan den woonden de pontificale mis bij die in New York werd opgedragen om den zegen af te smeeken voor de besprekingen van de Algemeene Vergadering der UNO Een Amerikaan- schc geestelijke begroet een Rus. sisch politicus bij zijn aankomst in de cathedraal van St Patrick te New York: de de. ken van het aarst. diocees J. Francis A. Mc lnlyre en de Sowjet-Rus- sische gedelegeer de Andrei Y. Wisjinsky schud den elkaar de hand 3. 4. 5. Beel heeft het voornemen deze week, waarschijnlijk Woensdag avond, wanneer de no.a over de Nederlandsche eischen aan Duitsch. land aan de groote vier overhan digd zal zijn een rede te houden voor de Nederlandsche radio over den inhoud der nota en de proble men, welke vastzitten aan de ge vraagde grenscorrectie en de Ne derlandsche belangen bij hei ach terland van Duitschland. HET Fransche standpunt ten op zichte van de deelneming van Nederland. België en Luxemburg aan de besprekingen der vier rmnis- teis van Buitenlandsche Zaken over Duitschland is uitgesproken gunstig, aldus het Fransche persbureau A F.P. Men twijfelt er niet aan, dat deze drie landen, evenals de andere na- buurstaten van Duitschland. zullen worden uitgenoodigd om deel te ne men aan de besprekingen. Officieel is er nog geen zitting van den Raad van Ministers vastgesteld na die, welke gisteren geopend is en die de vredesverdragen met de Duit sch» satellietstaten behandelt, en in de tweede plaats zijn de werkzaamheden te New York thans hoofdzakelijk ge wijd aan de agenda en de procedure. Wel zullen de vier ministers in New York tot overeenstemming trachten te komen over den datum, waarop de uitnoodigingen zullen worden verzonden en over de wij ze, waarop de nabuurstaten van Duitschland aan de uitwerking van het nieuwe verdrag zullen deelne- mcn. Toen in Juli j.l. de kwestie van uitbreiding van den raad der vier ministers werd opgeworpen, werd geen beslissing genomen Op het oogenblik weet men echter, dat Groot-Brittannië tegenover deze ruimere samenwerking even gunstig staat als Frankrijk en ook heeft men alle reden te gelooven. dat de Ver- ecnigde Staten zich hiertegen niet zullen verzetten. Van Sowjet-Russi- sclie zijde is nog geen officieele mede- decling over dit punt gedaan. Indien echter de uitnoodigingen zoowel aan de Oostelijke als aan de Westelijke buurstaten van Duitschland zouden worden gezonden, verwacht men, dat ook Moskou geen bezwaren zal heb ben Op 7 November zal een voorin- leveringsbon voor bananen wor den bekend gemaakt, waarop voor kinderen, geboren in 1942 en later, zoo spoedig mogelijk 500 gram bananen zal worden ver strekt. Het ligt voorts in de bedoeling in de eerste helft van December een bon aan te wijzen, waarop iedereen 200 gram gedroogde Zuid-vruchten zal kunnen koo pen. Hedenmorgen tusschen vier uur en half vijf is een spoor wegongeluk gebeurd op de lijn UtrechtGeldermalsen. Tusschen Iloutcn en Schalk wijk zijn twee treinen op elkander gereden, waardoor de locomotief van den achter sten trein in een goederen wagen van den voorsten trein drong. Er deden zich geen persoonliike ongelukken voor, doch het verkeer in beide richtingen is geheel versperd. Men vermoedt dat de lijn van Geldermalsen naar Utrecht over eenigc uren weer vrij zal zijn, doch tot zoolang kan geen enkele trein op dit haanvak rijden. De dienst zal zoo goed mogelijk wor den onderhouden door den auto busdienst Den Bosch—Geldermal sen door te trekken tot Utrecht en door stoomtreinen tusschen de plaats van het ongeluk en Slic- drccht. OVER het spoorwegongeluk tus schen Utrecht en Geldermalsen vernemen wii nog het volgende: Een lange goederentrein, op weg naar Geldermalsen, kon, omdat, heden morgen vroeg dc rails wat glad wa ren, hetgeen meer voorkomt in dezen tijd van het jaar, de hoogte bij de Lekbrug niet opstoomen. De locomo tief van een leegen bakkentrein, achterop reed werd afgehaakt 'n hielp den goederentrein de brug op duwen. Uit Utrecht kwam echter een derde goederentrein zijn- voor gangers achterop en deze trein is tegen den bakkentrein opge botst. Hoewel de schok vrij te- Hedenmorgen vroeg is een goede rentrein uit Utrecht nabij Houten op een leegen bakkentrein gereden. De schade, veroorzaakt door deze bo/sing, is vrij aanzienlijk, doch persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het treinverkeer naar Geldermalsen ondervond urenlang ernstige vertraging vig teas 'iel de ramp mee. Vier wagons van den bakkentrein- ontspoorden, de achterste wagen is vrijwel versplinterd. Ook de locomotief liep cenige schade op. Door dit ongeluk zijn beide hoofd, sporen versperd. De technische dienst ■\an dc Spoorwegen heeft zich echter onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk gespoed en heden morgen tegen 10 i.ur was één lijn reeds vrijgemaakt. Men hoopt heden middag tusschen 12 en 1 uur beide lijnen vrij te hebben. Oorlogstoelagen voor soldaten in Indonesië Met ingang van 1 November zijn de oorlogstoelagen, toegekend aan de naar Indonesië uitgezonden militairen die jaarwedden genieten, vastgesteld op de volgende bedragen per dag: Voor een soldaat, soldaat le kl. of korporaal (gehuwd) f 0.50, (onge huwd) f 0 40; sergeant of sergeant le kl. (geh.) f 1.25, (ongeh.) f 0.75; ser geant-majoor (geh.) f 1.50. (ongeh.) f 1.adjudant-onderofficier (geh.) f 2.(ongeh.) f 1.25; subaltern offi cier (geh.) f 3—, (ongeh.) f 2. hoofdofficier (geh.) f 4 50 (ongeh.) f 2.50; opperofficier (geh.) f 6. (ongeh.) f 3.—. De oorlogstoelagen der naar Indo nesië uitgezonden militairen die sol dij ontvangen zijn vastgesteld op de bedragen, welke zijn toegekend aan de ongehuwde jaarwedde-genietende militairen van gelijken rang of stand. Vier gewapende mannen hebban zich hedennacht in Wild West-stijl toegang* verschaft tot een boerderij onder Schagerbrug (NH.) Zij druk ten een ruit in en drongen hier door liet huis binnen. Met het lossen van een waarschuwingsschot joegen zij het daar wonende bejaarde echtpaar Van Scbaik schrik aan. Als voor wendsel voor hun aanwezigheid voerden zij aan, dat zij naar onder gedoken SS-ers zochten. Bij hun pogingen om het echt. paar te knevelen, verzette mevr. Van Schaik zich hevig, waarop de on veriatenen zich niet ontzagen haar neer te slaan. De zoon kwam op het rumoer toe snellen doch werd overweldigd en eveneens geboeid. Nadat de roovers zich tegoed gedaan hadden aan de aanwezige levensmiddelen en siga ren. inspecteerden zij de kasten en braken de brandkast open. Met een buit van gouden en zilveren voonver_ pen, een bedrag van ongeveer f 30U(J en twee rijwielen maakten zij zich uit de voeten. Jongetje dronk azijn-essence Een achtjarig zoontje van een fa milie te Delden was een drankje voorgeschreven. Bij vergissing gaf men het kereltje echter een lepel azijn-essence, waardoor zoo hevige inwendige verbrandingen zijn ver oorzaakt. dat het ventje aan de ge volgen is overleden. De 22-jarige L. M. van der Helm, die gezocht werd in verband met den moord op mej. M. Marsman, heelt zich bij de Haagsche politie ge meld. Volgens zijn* verhaal kreeg h:j omstreeks den tijd, waarop dc moord moet zijn gepleegd, een tik op zijn hoofd, waardoor hij volkomen buiten kennis zou zij" geraakt. Hij herinnert zich al- lecen nog, dat h.j hedenmorgen ietwat versuft bij Rotterdam uit een auto werd gezet. Hierop is Van der Helm naar Den Haag gaan liften, waar hij op bet Stationsplein de kranten- \r-rkoopcrs den 'moord boorde melden, waarbij zijn naam even eens uitgeroepen werd. Verwonderd, zoo vertellen ook de courantenventers, stapte van der Ilelm naar hen toe en liet zich bet hccle moordverhnal op- disschcn. Aan het slot riep hij uit: „Die Van der Helm. wel, nat ben ik. Zoeken ze mij?" Hierop is h.j naar het politiebu reau Huijgcnspark gewandeld, argwanend gevolgd door de ven ters en heeft zich daar gemeld. De Amsterdamsche politie beeft Van der Helm gisteravond van baar Haagsche collega's overgenomen. Gaan suikerfabrieken fuseeren? In dc algemeene ledenvergadering van de coöperatieve suikerfabriek ..Dinteloord" heeft de voorzitter, de lieer J. M. van Bommel van Vloten meegedeeld, dat er besprekingen zijn gevoerd om te komen tot een fusie met de suikerfabrieken te Zevenher- gen, Sas van Gent en Roosendaal Deze besprekingen hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Dat he teekent niet, dat zij uiteindelijk niet tot ecu gunstig resultaat zullen voe ren. De ontdekking van Neptunus Donderdacr 7 Nov. spreekt prof. dr A Pannekoek uit Amsterdam in dn Ned. taal voor hot Centre hitellectuel Francais over de ontdekking, een eeuw geleden, van de planeet Neptu nus door den Franschen astronoom Lcverrier Een gebeurtenis die door de omstandigheden waaronder zi.i plaats vond, ook voor het. mcnsche. lijk denken van groot belang werd. De hoogleeraar zal het onderwerp in hevattelijken vnrm behandelen. Kamerleden over „Justitie' „VENI" ACHT DE HUIDIGE CODEERING MOORDEND VOOR 'T KLEINBEDRIJF DE toestand, die ontstond onulat liet zuiveringsbesluit voor de rechterlijke macht niet op de gedragingen van den Hoogen Raad werd toegepast, is zeer onbevredigend. Het is in hooge mate betreurenswaardig dat al hetgeen, dat zich na dc be vrijding rond den Hoogen Raad heeft afgespeeld, een oplossing van dit vraagstuk ongemeen moeilijk heeft gemaakt. Dat is niet alleen te wijten aan den Hoogen Raad zelf, doch ook aan de regeering." ALDUS luidt het oordeel van zeer vele leden van de Tweede Ka mer. gelijk dat tot uiting komt in hel voorloopig verslag betreffende het hoofdstuk ..Justitie" van de begroo ting voor 1947. Dat nog steeds enkele vacatures in den Hoogen Raad te vervullen zijn, dat zelfs nog geen nieuwe president js benoemd achten deze leden ook teleurstellend Over het beleid van de regeering ten aanzien van de politieke delin quenten loopen de oordeelen sterk uiteen. Verschillende leden bleken van 'oordeel dat de arbeid van de Tribunalen moet worden gestimu leerd, anderen daarentegen hebben bezwaren tegen berechting door deze colleges, die grootendeels door leken worden gevormd. „Zware eevallen' SOMMIGE leden vroegen of het niet mogelijk zou zijn ook voor zwaardere gevallen af te zien van jndividueele berechting en je volstaan met toepassing van een collectieven maatregel. Speciaal hadden deze kamerleden hierbij het oog op jeugdige SS-ers. die geen bijzondere misdrijven hebben be. gaan en niet legen het eigen volk hebben gestreden. „Worden politieke delinquenten van een zekere maatschappelijke po sitie niet lichter gestraft dan de kleine man?" vragen enkele leden den minister De houding van de overheid tegen over extremistische uitlatingen en gc. dragingen laaf nogal eens te wen- schen. zijn vele leden van oordeel. Zij herinnerden in dit verband aan het hi. onbevredigende antwoord van de regeering op vragen van den heer Vorrink over een bijeenkomst van vroegere leden van fascistische of nalionaal-sociali^tischp groepen en aan de wonderlijke slapte van de overheid fCRenover den polipeken delinquent Anold Meyer Steun uan de. A'S/) fOORTS zou men gaarne verne- V men welke resultaten het onder zoek naar den fmancieclen steun, dien de N.S.B. uit Indonesië ontvangen heeft, opleverde Men achf het voor al van belang voor de beoordceling van repatrieerenden Verder achf men het van belang al- Ie ongewenschte Duitschers onver wijld onder te brengen in kampen, opdat voor Nederlanders woonruim te beschikbaar komt Ten slotte zijn vele vragen gesteld over hc* herkrijgen van het Neder landerschap voor vrouwen, die zelf goede Nederlnndschen bleven, doch wier eehtgenootcn in vreemden krijgsdienst traden; over de zuivering van de politie, waarover men in het. algemeen niet tevreden bleek- over de naturalisatie van vreemdelingen; over de mogelijkheid tot het benoe men van vrouwen bij de rechterlijke macht en over de mogelijkheid om van uitspraken van krijgsraden in hooger beroep te gaan. Jootlsche verzetsgroep verklaart den oorlog De leiding van le .Tnodsehe v.t. zptsgropp Trgoen Zvvai I.eoemi he -r? in een niet onderteekend eomnuini- que meegedeeld, verantwoordelijk te zijn voor een aanslag op (le Britsebe amhassade te Rome. Deze ambassade, al lus het commu niqué is een van de centra van anti Joodsche intriges en tracht de Jood. sche repatrieering te verhinderen. ..De homaanslag te Rome is het begin van een Joodsch mili tair front; Wij zullen den oorlog tegen Engeland overal en met alle middelen voeren totdat ons volk is bevrijd." In kringen van de Joodsche ver zetsgroep Iigoen Zwai Lcoemi te Je. ruzalem heeft men bevestigd, dat de bomaanslag te Rome Donderdag door leden van de Joodsche ondergrond- sche organisatie werd gepleegd Het hoofdbestuur van de „Veni" (Vereonigde Ned. Industrieën), omvatlende fabrikanten van hout waren, speelgoederen, kunstnijver heid, sport- en aanverwante arti kelen. heeft bij den minister van Economische Zaken geprotesteerd omdat bij de verlaging van dc handelsmarges geen gelegenheid is geweest de opvattingen van het bedrijfsleven tot uiting te brengen. Met noemt de wijze, waarop de prijsvaststellingen tot stand ko men niet objectief. De mededeeling, dat voor het vaststellen van prijzen het goed geoutilleerde grootbe drijf als uitgangspunt wordt genomen is moordend voor het kleine bedrijf, zegt het H.B. van de „Veni". Het noemt verder de bewering, dat alleen het kleine bedrnf de vervaardiging van huishoudelijke artikelen saboteert volkomen uit de lucht gegrepen. De wijze, waar op de tuchtrechters volkomen sub jectief 'prijzen berekenen voor ar tikelen, waarvoor geen prijsvast stelling is gegeven, acht het in strijd met de Nederlandsche rechtsopvattingen. Het eischt me dezeggenschap in het vaststellen van wetten en maatregelen, waar van het bestaan van den midden stand afhankelijk is. Fabrieken in Saksen in brand gestoken Duitsche omleigrondseho groeien van saboteurs hebben vier fahrieken in Saksen (Sowjet.zönel in h'-and cc. stoken, meldt de onder Rus-isehe conti61e staande ..Lcipziger Zeirnr.g Groote branden woeden in 'le \schaffenhurger Zellstoffw^rk? r.e Hoesch-werke in Pirna. de Oscar Kork-kai'unfabiiek te Zwoeiutz mi Je Fieibe'jjFr papierfabriek te Wvis sen: om. Weer vrije rubbermarkt in Londen Marquand. de secretaris voor Jen overzeesehen handel in Engeland.' hpeft medegedeeld, dat de Brltsehe regeering heeft besloten tot herstel van den particulieren handel in rub ber en tot heropening var: de Lon- Jenscbe lubbermarkt. Deze zal haar normale werkzaamheden kunnen hervatten met ingang van 18 Nov Hierdoor zal het mogelijk wmden. dat Engelsche particuliere handelaren met ingang van 1 Jan. rubber invoe ren. Op dezen dag zal het minesterie van handel ophouden rubber aan te koopen. ALS liet waar is, dat een bur gemeester een krnchtigo fi guur 'moet zijn, met initiatief en doorzettingskracht, met een ge degen kennis en een holdei'cn blik, dan geldt dit zeker voordon burgemeester van een groeiende, door een gemengde bevolking be woonde, stad als Amersfoort, een stad bovendien, voor welke naar alle kanten dc kansen voor de komende jaren open liggen. Nu zoo heel veel in nog aarzelenden nieuwen groei is, in dezen tijd van herbouw en nieuwen bouw, van verplaatsing van oude en vestiging van nieuwe indus trieën, van groeiende verkeersin tensiteit en herlevend nationaal organisatieleven, nu enkele ja ren beslissend kunnen zijn voor een verre toekomst, is het voor een stad met de groote mogelijk heden van Amersfoort, van over- hecrschcnd belang, dat do bur gemeester een krachtige per soonlijkheid is. Kr is alle reden om aan te ne men, dat onze stad zich in dit opzicht gelukkig mag prijzen met de' benoeming tot burgemeester van den heer H. Molendijk. De staat van dienst van den heer Molendijk en de roep. die hem is vooruit gegaan, wettigen voor zijn burgemeesterschap van on-> ze stad de beste verwachtingen. DE heer Molendijk, die af komstig is uit het onderwijs, heeft, met zijn sterke sociale be langstelling, als jeugdleider, als politiek leider, en als wethouder, do gelegenheid gehad behalve een groote bestuurservaring een luimc monschenkcnnis op te doen. welke voor een burge meester van eminent belang is. Hij is een man, volkomen thuis in het openbare leven, schrijver von tal van artikelen op pacda- gogisch en sociaal gebied, een geoefend redenaar, een bekwaam organisator, een ervaren onder handelaar en daarbij: een man, die weet wat hij wil. Naar inen- schelijke berekening moet een dergelijke figuur voor Amers foort rie aangewezen burgemees ter zijn. Burgemeester Molendijk is lid van de Partij van den Arbeid, welke, naar de laatste verkiezin gen hebben uitgewezen, in Amersfoort de sterkste partij is. Ilij is een socialist, afkomstig uit de oude S.D.A.P., die een jaren lange scholing in do socialisti sche beweging achter den rug heeft. Maar wij gelooven, dat hij die ruimte van blik bezit, welke hern in staat zal stellen als bur gemeester van de stad en als lei der van het gemeentebestuur, zonder zijn beginselen afbreuk te doen, waarlijk boven de par tijen te staan. T N Amersfoort wacht burge meester Molendijk een moei lijke doch grootsche taak. De stadsuitbreiding zal de eerste ja ren een belangrijk deel van zijn aandacht opeischen. Er is een plan in voorbereiding, dat reke ning houdt met een verdubbe ling van het aantal inwoners on zer stad in de komende vijftien jaar. Velen zaken, die om een oplossing: vragen, liet verkeer, dc arbeiderswoningbouw. de aanleg en verbetering van sport velden, de bouw van badhuizen, dn ziekenhuiskwestie en vel© an dere problemen, kunnen door en irj het uitbreidingsplan aan de orde worden gesteld. De burge meester zal zich met het uitbrei dingsplan ten volle vertrouwd moeten maken en hij zal er met don aan het hoofd der ge meente staanden raad in be langrijke mate toe kunnen bij dragen, dat het plan, eenmaal door den raad aanvaard, op een zoo snel en doeltreffend moge lijke wijze wordt uitgevoerd. (Vervolg op pagina 4 Koude nacht 6 Koude nacht en ochtend met J hier en daar mist. Overdag op ve. le plaatsen tijdelijk zonnig weer en ongeveer dezelfde temperatuur S als vandaag Droog weer Meest matige wind tusschen Oost en U Zuid. K 5 Nov.: Zon op 7.49. onder 17.06 maan op 16.06. onder 2.06

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1