DAGBLAD VOOR AMERSFOORT NEDERLAND EISCHT 1750 KM DUITSCH GRONDGEBIED De Nederlandsche regeering verlangt als bijdrage tot herstel van de schade, die is aangericht door de Duitsche maatregelen tijdens de bezetting, een aantal facili teiten en controle-maatregelen, die de Nederlandsche economie minder afhanke lijk moeten maken van het achterland. Verder verlangt zij de annexatie van kleine. A Borkum en Eemsmond bij Nederland Radio-musici staken Conflict tusschen musici en „Radio-Nederland" MemorandumaanGrooteVier gisteravond overhandigd Hevige aardbeving geregistreerd Zij weigeren onder nieuwe dirigenten te musiceeren BRAND IN DE BOSCHFONTEIN VIER 'SPREKEN OVER ITALIË Roofoverval te Schagerbrug RUDT EN LOOPT MET VERSTAND DE DOOD LOERT AAN DEN KANT Bij, over, zonder ons Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 6 November '46 Nr. 487 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER dunbevolkte gebieden zonder steden, ter verkorting van de grens, ter verbetering van locale verkeersmogelijkheden, den waterstaatkundigen en den sociaai- economisehen toestand en tot opheffing van plaatselijke misstanden. De te au- nexeeren gebieden meten in totaal 1750 km2. De regeering behoudt zich echter het recht voor, om, indien de economische eischen niet mochten worden inge willigd in hel hijzonder die aangaande het verkrijgen van Duitsche mijncon- cessies verder gaande eischen van territorialen aa-d te stellen. N het memorandum, dat gisteravond, zes uur, aan de regeerin- gen van Frankrijk, Groot-Brittannië, de U.S.S.R. en de Ver- eenigde Staten is aangeboden, worden de volgende economische en territoriale eischen gesteld: 1 Nederland wenscht voor een tijdvak van voorloopig veertig tot vijftig jaar de beschikking te krijgen over een aantal Duitsche mijnconsessies. in hoofdzaak liggend tusschen de Oostgrens van Limburg en den Rijn. Reeds uitgegeven consessies. die al of niet in exploitatie zijn. zoowel als terreinen waarvoor nog geen con cessies zijn uitgegeven zullen onder deze regeling vallen. 2 Afdoende regelingen zullen moeten worden getroffen met betrekking tot de tarieven van vervoer op de Duitsche spoor wegen, wegen en kanalen en de haven- en overslagtarieven, zoo dat deze geen oneerlijke concurrentie meer inhouden tegenover Nederlandsche havens. Hiervoor zal waarschijnlijk voor een nader vast te stellen periode gealliëerd toezicht moeten worden uitge oefend; Nederland zal bij het toezicht nauw dienen te worden betrokken. 3 Het zal aan Duitschland verboden dienen te worden, nieuwe kanalen aan te leggen, die het vervoer van den Rijn op on natuurlijke wijze zouden kunnen aftappen. 4 Nederland maakt aanspraak op waarborgen, dat de Duitsche monetaire politiek zoodanig zal worden gevoerd, dat zijn vitale belangen worden ontzien. Hoewel van een vrij betalings verkeer tusschen Duitschland en Nederland voor geruimen tijd geen sprake zal zijn, acht de regeering het een gerechtvaardigd verlangen, dat. indien de natuurlijke weg van Duitschlands in- of uitvoer over Nederlandsche havens loopt, de verrichte diensten werkelijk worden betaald. 5 Nederland verlangt een aantal grenscorrecties, die de lengte van de Nederlandsch-Duitsche grens van 525 km. zal terug brengen tot 340 km. De te annexeeren gebieden meten 1750 km2. De bewoners volgens de statistische gegevens van 1939 onge veer 119.00 zullen, voor zoover zij kunnen aantoonen op 10 Mei 1940 reeds ter plaatse gevestigd te zijn geweest, en voor zoo ver hun houding tijdens het nationaal-socialistisch regime op neming in Nederlandsch staatsverband niet onmogelijk maakt, in de te annexeeren gebieden kunnen blijven wonen. Op de seismografen van het K.N.M.I. werd Maandagavond een zeer sterke aardbeving ge registreerd. De haard was 4000 k.m. verwijderd in Oost Zuid. Oostelijke richting, dat is in de omgeving van de Perzische golf. In perceel Rokin 56 te Am sterdam is liet ..Dutch and Flemish Library Committee" geïnstalleerd en vervolgens de tentoonstelling „Het Amei ikaansche en Engelsche boek 10301946 geopend Zoo zal Nederland er uit zien wanneer de eischen, die gister avond aan de Groote Vier zijn overhandigd, worden ingewilligd. J~\ E regcering liceft er naar gestreefd, een zoo gering mogelijk aantal Duitscliers binnen het Nederlandsche staatsverband te brengen. Om deze reden heeft men bij Dinxperio en Nijmegen met minder genoegen genomen, dan redelijk kon worden geacht. De bevolking van de te anncxeeren gebieden is meerendeeis Duitsch. Behalve Nederlanders bevinden zich echter, vooral bij Zuid-Limburg, ook andere nationaliteiten onder de bevolking. een bescheidener correctie geëischt, die althans een bevredigende oplos- Vcrreweg dc belangrijkste ge- wenschte verbetering met het oog op plaatselijke misstanden is de vaststelling van de grens in den Dol. lard en den Eemsmond. In het verle den is het. ondanks herhaalde pogin. gen van Nederlandsche zijde, nim mer gelukt, om met Duitschland tot een bevredigende oplossing van de Dollard-Eems-kwestie te geraken. In verband met bestaande plannen tot inpoldering van den Dollard komt het gewonscht voor dit gebied bij Nederland te voegen en den zeedijk, loopende van Emden over Knock naar Pilsum. tot, Nederlandsch ter. ritoir te maken. In dezen opzet, blijft de stad Emden en omgeving op Duitsch gebied gelegen. Gezien dc plannen tot inpoldering en het ver leggen van de vaargeul van de Eems. komt. het logisch voor, het eiland Borkum. dat de monding van de Eems beheerscht eveneens bü Nederland to voegen. Verder worden de volgen Ie grens correcties verlangd: Bourtange: Veengebied ten Oosten van Zuid-Groningen en Drenthe, dat door de Duitscliers economisch werd verwaarloosd. De grenswijziging is gewenscht voor een aantal water, staatkundige kwesties. Een deel van de Bourtanger-moerassen is reeds Nederlandsch bezit. Bentheimer Bocht: Grens dient te worden recht getrokken ten behoeve van den waterstaatkundigen toe stand. De grond bevat aardolie. De stad Nordhorn blijft Duitsch. Glanerbrug: De spinnerijen „Eiler. mark" en „Deutschland". waarin resp. voor 100 pet. en 75 pet. Neder, landseh kapitaal is geïnvesteerd, zul len op Nederlandsch gebied komen te liggen. Vreden (bij Winterswijk): Hier wordt e<en „zak" in de Nederlandsche grens gevuld. Van geen economische beteekenis: geringe bevolking. Dinxperio en Nijmegen: Verkeers technisch ware annexatie van een gebied, bewoond door 115.000 zielen het wenscheljjkt. Mon heeft echter sing van waterstaatkundige kwesties mogelijk maakt. De economische be. teekenis moet niet te hoog worden aangeslagen, omdat bet Reïchswald grootendeels vernietigd is. Limburg (van Tegelen tot Vaals): Dc grens, die hier een zeer grillig verloop heeft, dient te worden recht getrokken, ook omdat het. Neder landsche grondgebied bü Sittard niet meer dan enkele kilometers breed is. Enkele steenkolenlagen zullen binnen de Nederlandsche grens komen, maar daarop bevindt zich slechts één mijn onderneming. Enkele moeilijkheden die de huidige grens bij de ontginning van steenkoolvelden oplevert, zullen ten deele worden ondervangen. Voorts zullen nog eenige plaatse lijke misstanden vier en twintig in getal, voor het meerendeel bestaande uit het grensverloop door wooncom. plexen. verkeersbelemmeringen en omstandigheden die den smokkel handel in de hand werken, worden opgeruimd. (Vervolg op pag. 2) GISTERMIDDAG heeft het hoofdbestuur van den Neder- landschen Toonkunstenaarsbond de algemeene staking van alle musici, die in dienst zijn van dc stichting „Radio Nederland in Overgangstijd", afgekondigd. Zooals bekend weigeren de musici te spelen onder leiding van eenige nieuwe dirigenten. Het conflict is begonnen bij het Omroeporkest, dat als eerste on der een der nieuwe dirigenten, Anton Krelage, moest optreden. Maandagavond reeds weigerde het orkest onder deze nieuwe lei ding te musiceeren en gistermor gen werd deze weigering her haald. terwijl ook het Kameror kest eenzelfde houding aannam. Een bespreking tusschen verte genwoordigers der musici en het stichtingsbestuur had geen resul taat. Gistermiddag kreeg het conflict een scherper karakter, doordat het hoofdbestuur van den Neder landschcn Toonkunstenaarsbond. nadat aan het Omroeporkest na zijn weigering om op te treden den verderen toegang tot de stu dio-gebouwen was ontzegd, de al- geheele staking der betrokken musici heeft afgekondigd. De musici van het symphonie.or- kest, die deze mededeeling direct ni de pauze van hun repetities van Al- bert van Raalte ontvingen pakten daarop hun instrument in en verlie ten de studiogebouwen. Alle orkes ten, die in dienst zijn destichting hebben direct hun arbeid gestaakt. Hedenmiddag moest in plaats van een concert door het Omroep orkest een gramofoonplaten-pro- gramma worden uitgezonden. Al- Been de Romancers onder iuic'.ine van Gerard van Krevelen hebben vanavond nog hun medewer king verleend aan den bonten Dinsdagavond, omdat deze werd Drie arbeiders ernstig gewond ZATERDAG 28 September brak in de vroege ochtenduren een he vige brand uit aan boord van het stoomschip „Boschfontein", welk voor reparatiewerkzaamheden in het dok van de Ned Dok. en Scheepsbouw maatschappij te Amsterdam lag. De schade was vrij aanzienlijk Gistermiddag om ongeveer kwart over drie is voor de tweede maal brand aan boord uitgebroken, in ruim I. Door snel ingrijpen van het aan boord werkende personeel kon de brand bedwongen worden. De brand weer, die met de drijvende motor spuit .-Jason", en eenig rijdend ma terieel verscheen, behoefde geen as sistentie te verleenen Bij het onder zoek bleek, dat houtwerk, dat ge bruikt wordt bij het laden van de ruimen, vlam had gevat De arbeiders die rook uit het ruim zagen opstijgen snelden er heen Zij zagen niet dat de luiken verwijderd waren, zoodat zij onver wachts jn hef zes meter lager lig. gende ruim tuimelden, waarbij twee een been braken en de derde een wervelfractuur opliep Het kostte de brandweerlieden zeer veel moeite de mannen uit hun netelige positie te bevrijden, omdat in het ruim een paar decimeter water stond Een van de arbeiders zag kans zichzelf op de naar beneden gelaten brancard te wentelen, doch de an dere twee zijn bewusteloos naar bo ven gehaald. Zij zijn naar het Bur gerziekenhuis en Binnengasthuis ver voerd. De schade is zeer gering, de werk zaamheden worden normaal voortge zet gehouden ten bate van de actie „Help Limburg". De musici kwamen gisteravond ter verdere bespreking van den toestand in vergadering bijeen. I~N E Raad van Ministers heeft Dinsdagavond te Lake Suc ces (New York) het onderzoek naar de strijdpunten in het Ita- liaansche ontwerp-vredesverdrag voltooid. De grootste oneenigheid ontstond over de clausule, die alle betrokken partijen verplicht het verdrag te bekrachtigen voor het in werking treedt. Dit wordt beschouwd als een tegenzet tegen Joegoslaviö's dreigement, niet te zullen onderteekenen wanneer liet verdrag niet in zijn voordeel wordt gewijzigd. Een scherpe dis cussie tusschen Molotof en Byr nes leidde niet tot overeenstem ming. Op de volgende punten werd een accoord bereikt: 1. Bevin trok zijn bezwaren in tegen de herstelbetalingen uit de loopende productie; 2. Molotof verklaarde zich na dit gebaar bereid zijn vroegere bezwaren in te trekken tegen maatregelen om Duitsch bezit in Italië uit het land te halen; 3. Cultureel bezit van Italië zal niet onder de herstelbetalingen vallen. Men bereikte geen overeen komst inzake dc vergoeding van schade aan niet-Italiaansche be zittingen. handelsbepalingen, bur gerlijke luchtvaart rechten, de me thode voor het bijleggen van ge schillen. Italie's deelneming aan financieelc controle over Grieken land en de bekrachtiging van het verdrag. Joegoslavië en Italië zullen van daag in de gelegenheid worden gesteld hun wenschen kenbaar te maken. Joegoslavië schijnt bereid concessies te doen om een over eenstemming mogelijk te maken. Vier gewapende mannen hebben zich gisternacht in Wild West-stijl toegang verschaft tot een boerderij onder Schagerbrug (NH.) Zij druk. ten een ruit in en drongen hier door het huis binnen. Met het lossen van een waarschuwingsschot joegen zij het daar wonende bejaarde echtpaar Van Schaik 6chrik aan. Als voor wendsel voor hun aanwezigheid voerden zij aan, dat zij naar onder gedoken SS-ers zochten. Bij hun pogingen om het echt paar te knevelen, verzette mevr. Van Schaik zich hevig, waarop do on veriatenen zich niet ontzagen haar neer te slaan. De zoon kwam op het rumoer toe snellen doch werd overweldigd en eveneens geboeid. Nadat de roovers zich tegoed gedaan hadden aao de aanwezige levensmiddelen en siga ren, inspecteerden zij de kasten en braken de brandkast open. Met een buit van gouden en zilveren voorwer pen, een bedrag van ongeveer f 30ÜÖ en twee rijwielen maakten zij zich uit de voeten. Op grond van het zuiveringsbe sluit is H. G Hagens, majoor der Staatspolitie te Utrecht ontslagen. NAAR aanleiding van het conflict, dat gerezen is tusschen een aan tal omroep-musici en „Radio-Neder land" deelt de Stichting het volgende mede: Reeds geruimen tijd is een reorga nisatie van het muziekapparaat der Stichting in voorbereiding, omdat de orkesten niet beantwoorden aan de eischen van het omroepbedrijf. Een commissie van muziekdeskun- digen adviseerde tot hergroepeering der bestaande orkesten. Hun rapport werd zoowel door het Stichtingsbe. stuur als door de omroepvereenigin- gen aanvaard. De uitvoering der re organisatie werd toevertrouwd aan den programmadirecteur en het hoofd van de muziekafdeeling der Stichting. Aan vier nieuwe dirigenten zou ge durende drie maanden een proef- directie worden gegeven, daartegen- over zouden drie reeds in dienst van den omroep zijnde dirigenten drie maanden geen dienst doen, met be houd. van volledig salaris en dienst verband Na afloop van deze drie maanden zou een definitieve keuze worden gedaan uit alle dirigenten Bezwaren VAN de zijde der musici rezen ern stige bezwaren, zoowel tegen de hergroepeering der orkesten als te gen de tijdelijke uitschakeling der drie dirigenten, aangezien zij hun rechtspositie daardoor in gevaar ge bracht meenden te zien De hergroe peering der orkesten werd. tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Bij de invoering van de nieuwe regeling op 3 November weigerden de musici te spelen onder den nieuwen dirigent Een bespreking tusschen de directie van „Radio- Nederland" en den voorzitter van den Nederlandschen Toonkunste naarsbond, leverde geen resultaat op. „Radio Nederland" stelt zich op het standpunt, dat de verantwoordelijk heid voor het artistieke peil der uit voeringen bij de omroepleiding be rust en niet bij den N.T.B. De rechts positie van het personeel maakt een voorwerp van voortdurenden zorg uit. Wanneer bepaalde personen niet lan ger voor den microfoon kunnen op treden zullen de materieele gevolgen daarvan opgevangen moeten worden door een behoorlijke wachtgeld regeling Tenslotte is de radio er in de allereerste plaats voor de luiste raars Dit conflict heeft, volgens R.N hoegenaamd niets uit te staan met den radio-politieken strijd, noch ook met de arbeidsvoorwaarden der mu sici. Comité „Nat. Omroep" vraagt zendtijd Het comité „Nationale Omroep" heeft den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen telegra fisch verzocht dit comité zendtijd ter beschikking te stellen teneinde het gelegenheid fe bieden zijn ideeën aan het luisteraars-publiek kenbaar te maken of de tegen den nationalen omroep gerichte propaganda uit den ether te bannen '1 Over het geheele land is de „Vei lig Verkeer-Weekingezet Com mentaar is bij bovenstaande afbeel ding overbodig{A.N.P. P.) Londensche „Bobbics" hadden de handen vol om al te enthousiaste belang stellenden in toom te houden tydens de gala-voorstelling van de nieuwe Engelsche film „A matter of Life and Death", De Engelsche Koninklijke familie woonde de voorstelling bij, evenals een groot aantal prominente Amerikaansche en Engelsche „sterren", die na afloop optraden in een iooneeluitvoering (P.) Aantal punten voor textiel afhankelijk van leeftijd Het blijkt niet voldoende duidelijk te zijn, dat het aantal texiclpunten, noodig voor den aankoop van onder en bovenkleeding, niet afhankelijk is van de maat van het kleedingstuk doch uitsluitend van de soort tex- tielkaart, welke in het bezit is van dengene voor wie het kleedingstuk bestemd is. Bij de uitreiking der textielkaar- Bij de uitreiking van de textiel- kaarten, benevens by de vaststel ling der puntenwaardeering cn het aantal punten, dat per kaart is aan gewezen, werd destijds uitgegaan van den leeftijd per 1 Januari 1940. Dit beteekent, dat een jongen, die op 1 Januari 1946 den leeftijd van 15 jaar nog niet had bereikt en dus in het bezit werd gesteld van een textielkaart V.C. (jongens 415 jaar) voor een costuum (ook al is dit een heerenmaat) slechts 35 pun ten -noodig heeft. Omgekeerd moet een jongen van 16 jaar (in het bezit van een kaart V.A.), die nog een jongenscostuum draagt, voor dit costuum 60 punten afstaan. Fijne peulvruchten zijn zeer schaarseh De prijzen van peulvruchten van den nieuwen oogst, uitgezonderd die van groene erwten en spliterwten zijn belangrijk hooger dan in het vo rige winterseizoen. D.' stijging van den prijs vindt- haar oorzaak in den geringen oogst aan fijnere peulvruchten, zooals bruine boonen, capucijners enz, waardoor het aanbod zeer klein is. Alleen groene erwten cn spliterwten vormen een gunstige uitzondering Zij moeten tegen den vastgestcldcn maximum prijs van 34 cent per k; worden verkocht. Voor de andere, schaarsche soor ten zou het noodzakelijk zijn listri. bat ie in te voeren om nrijs voor schriften effectief te maken, doch daarvoor is de oogst te gering. Het zou niet eens mogelijk zijn pe^ per soon eenmaal een half pond ter be schikking te stellen. Jan van Hoof posthuum onderscheiden De ouders van Jan van Hoof, de redder van de Waalbrug by Nijme gen, hebben van de Amerikaansche legerleiding een posthume onder scheiding ontvangen voor hun held- haftigen zoon, aan wien werd toe gekend de vrjjheidsmedaille met bi-onzen palmen. Jan van Hoof heeft onder gra- naatvuur de kabels doorgesneden, die verbinding gaven met de lading van de Waalbrug. De Koningin heeft den vader van Jan vaa Hoof meegedeeld, dezen posthuum het ridderkruis, vierde klasse der mili taire Willemsorde te hebben ver leend. Nieuwe directeur der Nederlandsche Bank In de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Bank is mr. H. R. van Taalingen tot directeur benoemd. Mr. van Taalingen, tot dusver on der-directeur, neemt de plaats in van mr. A. J. d'Ailly, thans burge meester van Amsterdam. K.L.M.-toestel hij landing beschadigd De KLM Constellation PH.TAV onder commando van Evert van Dijk die gisteren uit Amsterdam is vertrokken naar New York, is van nacht op het vliegveld van Santa Maria op de Azoren bij den uitloop na de landing beschadigd. liet vlieg, tuig is voorloopig niet in staat de reis voort te zetten. Alle passagiers verkeeren in goeden welstand. Vanaf Donderdag 7 November zal het Zweedsche gezantschap te 's-Gravenhage, dat tot nu toe geves tigd was op het Lange Voorhout 28, telefoon 117872, verplaatst worden naar de Jan van Nassaustraat 25. te lefoon 774420. HET is toch eigenlijk een hoogst bedenkelijke manier van doen, zooals er door de regeering met de kwestie van de annexatie wordt om gesprongen Het eerste bedenkelijke is al dadelijk, dat het woord annexa tie zooveel mogelijk op den achter grond wordt gehouden, dat men al tijd maar weer spreekt van grens correcties, Zeker, het gebied, dat de regeering'schpnt op te eischen voor ons land. is heel wat bescheidener van omvang, dan de verlangens, waaraan in dc maanden vlak na de bevrijding in woord en geschrift uiting is gegeven, maar desalniette min zijn wij van meening, dat het woord grenscorrecties opzettelijk is gekozen, om de beteekenis van de eischen te verkleinen Wat dc regeering schijnt te eischen schreven wij hierboven. En hiermede raken wij aan een nog veel beden kelijker kant van deze zaak. Waarom; is het Nederlandsche volk niet be. hoorlijlc op tijd op de hoogte ge bracht van wat de regeering meende, da» van Duitschland geëischt moesc, worden, waarom is cle inhoud van da:' nota eerrt gisteren bekend gemaakt,»! waarom is aan het Nederlandsche] volk en, zijn vertegenwoordigers inT< het parlement, waarom aan de pers'i geen gelegenheid gegeven, om dit!' voor de toekomst -van ons land zoor; uitermate belangrijke vraagstuk aan een diepgaande discussie op de basis', van beginsel en pt at tijk te onder werpen? Het is toch gek. dat eerst da. Times en nu weer de Daily Telegraph!1 ons komt voorlichten over deze zaak,'! Is het noodig. dat de regeering onsl met zijn allen als kleine kinderen be-' handelt? Zeker, de Kamers zijn in comité- generaal bijeen geweesi en vanavond zal de minister-president ons per ra dio het een en ander vertellen, maait! dat is niet voldoende in de eerste plaats en het is veel te laat in de tweede plaats. En nu bedekke men deze geheimzinnigdoenerij niet met het woord landsbelang, want dat 19 in dit geval niet alleen een dooddoe ner, zooals trouwens zoo vaak, maaf bovendien onjuist Naar onze mee ning zou juist het belang van onfl volk een open en zakelijke bespreking van de regeeringsplannen inzake an nexatie hebben meegebracht. EEN andere kwestie is natuurlijk, dat dit „openhartig gesprek" er wel eens toe had kunnen leiden, dat de nota nooit verzonden zou zijn. Want wij zijn er niet zonder meer van overtuigd, dat de meerderheid van do Nederlanders voorstander zou zijn van een inlijving van 75 A 100.000 Duitschers (wij houden nu maar aan dit getal vast!) met aUe practischo gevolgen van dien. wij weten even min zeker, of diezelfde meerderheid van ons volk bereid is deze hypo theek op onze toekomstige verhou ding tot Duitschland te nemen. Bel- gie, dat ervaring heeft met een soort* gelijke annexatie, is blijkbaar niet van zins, om hier nogmaals mee te beginnen En tenslotte, waarom dient onze regeering deze eischen in op een oogenblik, dat de kans op een in williging ervan door de Groote Vier practisch nihil mag worden genoemd, te oordeelen althans naar wat ons met name van de politiek, die de V.S, en Engeland ten opzichte van Duitschland willen gaan volgen, be kend is? Heeft ons ministerie de re geeringen van de Groote Vier gepolst, heeft het bevredigende toezeggingen gekregen, alvorens zijn nota te ver zenden? Wij hopen het, want 'n land als het onze. beginneling op het ter*, rein van de actieve buitenlandschg politiek, kan zich de luxe van een échec in dezen niet permitteeren. Wij hebben al wat we aan prestige heb ben in dc wereld veel en veel to hard noodig! Alleen al het feit» dat wij, volkomen met recht, naar onze meening, verlangen, om tezamen met België en I.uxemburg te worden ge hoord over de oplossing van het Duitsche vraagstuk, dwingt ons om ons doelbewust zeker, maar in ieder geval uiterst voorzichtig te bewegen. \\I IJ hebben op deze zelfde plaats een paar maal vertrouwen ge vraagd voor onze regeering Met des le meer vrijmoedigheid en in het vol le besef van de verantwoordelijkheid van de pers in dezen, zeggen wij nut de ondemocratische wijze, waarop da annexatie door de regeering js be handeld. de geheimzinnigheid en het gebrek aan vertrouwen in ons volk» dat eruit spreekt, hebben ons diep te leurgesteld. Wij staan zeer critisch te genover het heele geval. Plaatselijke mist Weersverwachting, medegedeeld door het K.NM.lte De Bilt Aanvankel k hier en daar nevel of mist, overigens zonnig weer (op a sommige plaatsen slechts tijdelijk). Droog Ongeveer dezelfde tempe- 3 ratuur als gisterenZwakke wind 1 uit richtingen tusschen Oost Zuid. 6 Nov.: Zon op 7.42, onder 17.05.- maan op 16 22. onder 3.26. - •- - a -5iiiiiiiiiiiiiniiiniiiiii 4

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1