DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wij hebben recht op economisch herstel Nota wordt in Londen gunstig ontvangen Amerika scherp naar rechts gezwenkt Radio-musici eischen betere rechtspositie Wloohd Taak der keuzecommissie niet benijdenswaardig Onze eischen aan Duitschland zijn rechtvaardig en redelijk Niet iederen dag een groote krant Wallstreet reageerde grillig Textielarbeiders in staking Extra vleesch, rijst voor de kleintjes onder getuige Twee kruisers in aanbouw K.L.M.-toestel verongelukt Gironummer 510330 Banlc R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 7 November '46 Nr. 488 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER MINISTER BEEL ZEGT: DE regeling van de Nederlandsch-Duitsche kwestie, is slechts een onderdeel van de oplossing van het Duitsche vraag stuk, dat de kern is van het Europeesche probleem. De vorm, waarin de vrede met Duitschland ten slotte gegoten wordt zal beslissend zijn voor het lot van Europa in de eerste tientallen jaren. Willen wij het buitenland overtuigen van de rechtvaardigheid en de redelijkheid onzer verlangens dan moet het gehcele volk achter de regeering en de delegatie staan, die straks met de groote mogendheden de Duitsche kwestie zal moeten regelen". MET dezen oproep richtte ei Burgemeester Molendijk neemt défilé af gisteravond de minister-pre sident dr. Boel, in zijn radio-rede over de Nederlandsche eischen aan Duitschland, zich tot het Ne- Nederlandsche volk. Dr. Beel herinnerde er aan, dat eventueele annexatie reeds twee jaar bestudeerd is. In Mei van dit jaar bracht de commissiè-Vorrink haar rapport uit. Dat Nederland in beginsel recht heeft op herstel van al datgene, dat de vijand heeft geroofd en vernield, acht dr. Beel onbetwistbaar. Evenzeer mag ons land aanspraak ma ken op annexatie, doch op wélke basis: met of zonder Duitsche bevolking? Geen verdrijving Het staat onomstoolelijk vast dat verdrijving van de Duitsche bevolking uit een groot gebied Onmogelijk en moreel onverant woord is. In Duitschland is aan alles een groot gebrek, de wo- ni ïgtoestanden zijn onbeschrijfe lijk. Al deze ellende heeft het Duitsche volk aan het nationaal- socialisme te „danken". Wat dan? Annexatie met een talrijke Duitsche bevol king? Hierover zegt do regee ring: „Hoe minder Duitschers boe lieyerl" Duitschland kan onze welvaart nooit herstellen, dat kunnen wij, Nederlanders, alleen zélf door hard te werken cn sober te leven. Wel kan Duitschland ons do grondstoffen leveren, opdat wij hard zullen kunnen werken! In de eerste plaats hebben wij steenkool noodig voor onze sterk toenemende bevolking, voor ver dere industrialisatie en voor ver sterking van onze exportpositie Wij eischen alleqn de productie van zes in gebruik zijnde kolen mijnen en zeven onontgonnen kolenconcessies. Als deze wensch niet wordt verhoord dan houden wij het recht voor annexatie van Duitsch gebied, waar kolen mijnen liggen, te eischen! Kali-concessies In het belang van onzen land bouw vraagt de regeering vier onontgonnen kali-concessies bij Wëzel. Verder eischt de regeering opheffing van nadeelige Duitsche maatregelen voor handel en in dustrie. De grenscorrecties beteekenen grensverbeteringen in sociaal en een- nomisch opzicht. De regeering heeft er zorgvuldig voor gewaakt geen en. kèle groote Duitsche stad in te lij. ven. Dat zou maar aanleiding kun nen geven tol allerlei moeilijkheden. „Ik ben mij er van bewust", al dus dr. Beel, „dat velen in het land onze eischen te bescheiden zullen achten. Ook in de regee ring leeft het besef dat het plan niet meer inhoudt dan wat in alle redelijkheid gevraagd kan wor den. Dit. plan echter is politiek realiseerbaar en tevens een goede bijdrage voor den opbouw van onze nationale welvaart. De re geering zal er voor zorgen dat de beste en de krachtigste delegatie onze rechtvaardige wenschen zal bepleiten". De overheid heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de dagbladen om eiken dag met 4 groote pagina's te gaan verschijnen De papiorsitua- tie én de technische omstandigheden laten een dergelijke omvangsvergroo- ting niet zonder meer toe. De over heid heeft daarom een overgangspe riode voorgeschreven, die ons niet veroorlooft eiken dag met een groote krant te verschijnen; wél zal dat drie maal per week het geval mogen zijn. Voor een klein aantal dagbiaden. die een landelijke verspreiding hebben, is de papiertoewijzing reeds met on- middellijken ingang sterker verhoogd. De vreugde, waarmee wij Vrijdag j.l. onzen nieuwen omvang aankon, digden, wordt door dezen maatregel getemperd, maar wij vertrouwen op de toezegging van de regeering, dat het du nog maar een kwestie van we ken is dat ahe dagbladen een ver dere vergrooting zullen kunnen in voeren Gedurende die periode hou den wij ons aan de voorschriften van de overheid, die met het oog op het algemeen belang en de Nederlandsche deviezenpositie zijn gegeven. Plannen om moderne Ameri kaansehe muziek serieus van karak. tér. in Europa ten gehoore te bren gen. zijn na het muziekfestival te Piaag in het 1.1. voorjaar, in een vergevorderd stadium. Vooraan staande componisten zijn Mare Blitz, stein. Gian-Carlo Menotti en Virgil Thompson. DE Nederlandsche eischen inzake grenscorrecties zullen door de Britsche regeering zeker met sympathie in overweging worden genomen, zoo heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitcnlandsche Zaken gisteravond te Londen verklaard. De economische eischen worden in Britsche officieèle kringen in het algemeen volkomen gerechtvaardigd geacht. DE economische eischen zullen echter i« de practyk moeilijk heden veroorzaken, zoo schrijft Ro bert Lloyd, een correspondent van Keuter, omdat elk van hen er toe bijdraagt om het totale gebrek aan betaalmiddelen in de Britsche zóne te vergrooten, een gebrek, dat thans door den Britschen belastingbetaler wordt gedekt. Tegelijkertijd dragen deze eischen er toe bij, dat de Duit sche capaciteit tot het koopen van Nederlandsche producten beperkt wordt. Het verbod van discriminatie ten opzichte van Nederlandsche ha vens ten gunste van Hamburg, Bre- men en Emden, dat in de nota wordt voorgesteld, zou op het oogenblik geen effect jegens een Duitsche re geering maar jegens de bestuurs commissie sorteeren. Het is een feit. dat Duitschland in zijn huidigen toestand niet voor diensten van Ne derlandsche havens kan betalen. De laatste Nederlandsche eisch, dat aan geen toekomstige Duitsche regeering mag wor den toegestaan discrimineeren- de maatregelen op het gebied van de valuta jegens Nederland te nemen, zal het gemakkelijkst worden ingewilligd. Door degenen, die het probleem bestudeeren, wordt gesuggereerd, dat Nederland waarschijnlijk niet veel voordeel van hét Duitsche tran- sitoverkeer zal hebben, wanneer zijn traditioneel Duitsch achterland in den huidigen toestand van stagnatie en ellende blijft en dat het doen verdwijnen van dien toestand en van het Duitsche gebrek aan be taalmiddelen zoowel in het belang van Nederland als van de bezetten de mogendheid is. Burgemeester Molendijk slaat op hel bordes van het Amersfoort- sc/ie gemeentehuis het defile der vereemgingen gade, dat Dinsdag avond gehouden werd ter gelegen heid van dc ambtsaanvaarding van den burgemeesterLinks vaii den burgemeester zijn echtgcnoo/e, rechts zijn zoon. Foto Stakenburg) Tweedehandsch banden voor paardentractie Het ministerie van Economische Za ken deelt mede, dat dc geïmporteerde en nog te importeeren tweedehandsch autobanden bestemd zijn voor paarden tractie. Het zal wel kunnen voorkomen, dat. cr zich hij de partijen tweede handsch autobanden een kleine hoe veelheid bevindt, die voor motortractic geschikt, of bruikbaar te maken zal zijn. Over het algemeen zijn deze ban den echter voor motortractic onge schikt, zoodat voor een bepaalden le vensduur niet kan worden ingestaan. DE Vereenigdc Staten zijn scherp naar rechts gezwenkt in een wereld die links aanhoudt, schrijft de New York Times naar aanleiding van de klinkende overwinning der republikeinen bij de verkiezingen van het Congres. DE stand der verkiezingen was vannacht om half cén: (Van onzen sportredacteur) OK de tweede wapenschouw van het materiaal dat de Keuzeconimissie tot haar beschikking heeft om een zoo sterk mogelijk elftal tegen de Engelschen op te stellen, zal de heeren niet veel verder gebracht hebben, dan zij al waren na den teleurstellenden strijd in Rotterdam. Want ook nu bleven de verrichtingen van het voorloopig Nederlandsch elftal dat nu als sparing partner de Volew.v ckers tegenover zich gesteld zag, verre onder het middelmatige en de bijna 40.000 loeschouwers die het Olympisch Sta dion bewolkten, zullen met ons de o\ertuiging zijn toegedaan, dat de taak van de K.C. een verre van benijdenswaardige is geworden Eén probleem kan als opgelost wor den beschouwd nl dat van de bezet, ting van da middenvoorplaats Als er één voor deze plaats in aanmerking komt dan is het toch wel Roozen, die in de korte periode, welke hij mede- speelde een kwartier voor rust moest hij na een botsing met Land man het veld verlaten, kwam kort voor de pauze nog terug, doch werd in de tweede helft door Wcstphal vervangen bcwrecs, dat hij op dit moment „the right man out the right place" is Ofschoon nog in het geheel niet de ideale aanvalsleider, hebben wij voor loopig geen bete. ren midvoor Zijn spelverdeeling valt evenals zijn snelheid en be weeglijkheid te loven en de wijze waarop hij op den grond liggend nog met zijn hoofd den bal in het doel werkte ge tuigde van mees- ROOZEN Huis van Afgevaardigden: Re publikeinen 243 zetels, Demo craten 183 zetels, American Labour 1 zetel, onbeslist 9. Senaat: Republikeinen 51 ze tels, Democraten 42 zetels, on beslist 3. Van de gouverneursposten worden er thans 20 door repu blikeinen bezet, en 13 door de mocraten. Een zetel is nog on beslist. J_| ET i.s moeilijk om aanleiding 1 en oorzaak van deze sti king na te gaan. öradat daar bij verschillende factoren in het spel zijn, waarvan wel de voornaam ste is de groote onzekerheid, waarin alle aan de radio ver honden musici sedert de bevrij ding verkeeren. Ten tweede zijn ei nu il meer dan een jaar be sprekingen aan den gang over de arbeidsvoorwaarden en de zuivering bij den omroep. Het lange ontwikkelingssta dium en de reorganisatie \an het muzièkappanat. waartoe een commissie van deskundigen had besloten en waar „Radio Neder land" zoowel als de omroepver- eenigingen haar goedkeuring aan hadden gehecht, is een andere grief. De plannen behelzen het omgooien der orkestvormeering en het probeeren van nieuwe di rigenten. Nieuwe dirigenten Het testen van nieuwe dirigen ten zal deze week beginnen. Dit beteekent o.a. het voor drie maanden op nonactief stéllen an Marinus van 't Woud, Wil lem Lohoff, Jaap van Ginneken en 't proefdirigeeren van Bertus van Lier, Leo Pappenheira en Anton Krelage. Na den proeftijd was het de bedoeling uit de oude en nieuwe dirigenten voor ieder orkest een definitieve keuze te doen. De orkestmusici verwer pen dit proefsysteem. zij wil len medezeggenschap, in de ze aangelegenheid. Het op non-actief stellen van gerou tineerde krachten, zeggen zij, toont aan. hoe onzeker de positie van den toonkunste naar bij den omroep is, en daarom zijn zij gaan staken. De secretaris van „Radio-Neder land", mr. Ph. de Vries, heeft een erklaring afgelegd over het stand punt van de Stichting ten aanzien an de staking. Hierin zegt hij o.m De musici strijden voor rechtsze kerheid, maar men moet goed be grijpen, dat een lichaam als de ra dio deze rechtszekerheid niet kan geven, omdat de leiding de uitzen dingen frisch moet houden. Als een medewerker is „moe" gespeeld cn den luisteraars niets nieuws meer kan bieden, dan moet hij er uit. Naar wij nader vernemen, heeft een aantal orkesten, die in lossen of contractdienst bij de omroepver- eenigingen werkzaam zijn, zich uit sympathie by de staking aangeslo ten. Gisteravond hebben nog een aantal ensembles, die niet direct in dienst der Stichting „Radio Nederland" zijn, o.a. de kapel van de Koninklijke Marine. The Ramblers onder leiding van Theo Uden Mamman, het dans- orkest de Skymasters, het Utrechts Strijkkwartet met Albert Dana. ver schillende koren verklaard, voor loopig niet meer voor de microfoon op te treden Het bfcstuur van ..Radio Neder land" heeft aan alle musici een brief gezonden waarin wordt gevraagd of deze bereid zijn het werk te hervat ten Hef stakingscomité adviseert al len musici deze brieven bij het comi té in te leveren en er niet op te ant woorden. Wanncer hot Congres in Janu- I &ri ir.jFenkoriu /al Trumaïi een vijandige meerderheid tegenover zich vinden. Wel zeggen in Ame- I rika partijetiketten weinig van de sociale inzichten der afgevaar digden, maar de uilslag van de verkiezingen kon toch in het al gemeen worden beschouwd als een demonstratie van den hij het Amcrikaansche volk ingevvortcl- den afkeer van staatsbemoeienis in het bedrijfsleven. Men mag verwachten dat er nu spoedig een eind zal komen aan de staatscontrole Op de industrie. Ofschoon rnen geen essentioele veianderingen in de buitenland- sche politiek verwacht, zijn toch vt-le waarnemers van meening dat de republikeinsche overwin ning de tegenstelling tusschen de U.S.A. en de U.S.S.R. zal ver scherpen. Wallace heeft hoop Henry Wallace, de voorma lige minister van Handel, en vertegenwoordiger van den meest vooruitstrevenden vleugel in do democratische partij, verklaarde gisteren: De progressieven moe- ton niet ontmoedigd zijn. Een re- publikeinsch congres zal onver mijdelijk onze economische pro blemen vermenigvuldigen en het Amerikaansche volk, dat funda menteel altijd progressief is in zi.in houding, zal zich dan om hulp tot de vrijzinnige leiders wenden. Tengevolge van deze verkiezingen zal de democrati sche partij of vooruitstrevender worden, of ondergaan. Ik ver wacht niet dat zij zal onder gaan. De Nevv-Yorksche effectenbeurs reageerde aanvankelijk op de verkiezingsuitslagen met winsten van enkele dollarcenten tot een dollar per aandeel. Later zijn vele der voornaamste fondsen echter weer gedaald. terlijke zclfbehcersching. Een ander lichtpuntje, hoewel nog zeer flauw, was Lakenberg op den rechtervleu gel. De N E.C -er was mei en handig, uiterst actief en wanneer deze speler zich de noodige routine eigen maakt, gelooven we dat hij voor Engeland de aangewezen rechtsbuiten is. Zij'n buurman aan de overzijde, Bergman, was veel minder, kon het tempo niet volhouden, waardoor hij tegen het einde maar zoo'n beetje meehuppel- dc. Een Drager is hij nog lang niet. Wilkes en Smit speelden voor wat zij waard waren Vooral de Rotterdam mer had er meer zin in dan dc vo rige week. Had hij wat rneer succes gehad met zijn schoten, dc man aan het «-coringbord zou het drukker ge. had hebben Onze middenlinic Onze middenlinie in haar nieuwe samenstelling van Spierenburg-Stof- felen-de Vroet heeff geen slechte din gen gedaan In de eerste helft werd zij door de felle aanvallen der Vole- vvijekersvoorhoede voor moeilijke problemen gesteld. De geheele aan dacht werd daarom geconcentreerd op de defensie en zoo werd haar stu wende taak gcdeelteliik verwaar loosd. Toen dan ook na de hervatting de groenwitte voorhoede minder ac tief was. ging veel meer van dif drie tal uit en vooral 'Spierenburg kwam op toeren, waarvan Lakenberg de meeste vruchten plukte Stoffelen als spil kan ons Kuppen evenwel niet doen vergeten, ofschoon de Ajaxied toch veel voortreffelijks liet zien. Ten slotte de achterhoede De bei de backs, v d. Lely en de Vós hebben geen slechten' indruk achtergelaten In aanmerking moet genomen wor den dat zij tegenover" een normale eerste klasse voorhoede stonden, welke geen bijzondere spelers bevat- te Of zij het er tegen een Lawton en een Matthews ook zonder kleerscheu ren zullen afbrengen staat te bezien. Verdienstelijk grepen zij steeds in, maar voor onoplosbare problemen werden zij nief gesteld, zoodat een vergelijking met Potharst en v. d. Linden, die hei tegen de militairen veel zwaarder nadden. in het voor deel der Ajaxieden moet uitvallen. Over Kraak alleen dit: hij keepte als vanouds en zelfs het traditioneele foutje bleef ditmaal achterwege. De wedstrijd begon met een fel overwicht van de Volewijckers waar door de middenlinie zich geheel op verdedigen moest toeleggen. Toch waren de uitvallen van onze roodge- hemde nationale voetballers niet van gevaar ontbloot, temeer daar Land man nogal eens onzeker te werk ging Een fout van den Ncptunusdoelman die als versterking der Amsterdam mers was opgesteld, kostte een doel punt toen hij een bal liet vallen welke Roozen, op den grond liggend in hel doel kopte Eén minuut voor rust verraste Smit de groenwitte achterhoede en voor dat Landman het wist lag het ronde ding achter hem (20). Na de hervatting was cr gedurende 't eerste half uur slechts één ploeg die speelde: dat waren onze voorloopige nationale helden. Doch de Amster- damsche achterhoede stond pal. Scho ten van Smit en Wilkes werden met den regelmaat van dc klok op Land- mans veste afgevuurd, doch de roos werd niet getroffen en toen tegen het einde de Volewijckers weer wat meer aan bod kwamen ging de strijd gelijk op. doch gedoelpunt werd niet meer Ongeveer 300 textielarbeiders va dc Leeuwarder TèxtielmaatscharPÜ zijn in staking gegaan Sedert eeni- gen tiid werden in dit confectiebe drijf tijdstudies gemaakt. Toen de duectie hekend maakte, dat op de afdeeling perserij het systeem van werken op de klok zou worden gevierd, besloten alle aibeidsters en eVoeiders het werk neer te leggen, Bestuurders van N.V.V. en E.V.C, hebben gepoogd bemiddelend op te treden, echter zonder resultaat. V*o ai bcióeii-zijde werd de directie ve;- zocht Lt-t invoeren van het werken oo de V ck veertien dageD uit stellen cm een deskundig onderzoek it. te stellen, doch de directie giu^ hier niet op in 72.000 gerepatrieerden in ons land De repatrieeringsdienst deelt ons mede, dat met 58 schepen 67135 re- patrieerenden uit Indonesië uaarons land terugkeerden. De zoogenaamde „wilde booten" brachten nog 1004 personen naar het, moederland ter wijl per skvmaster 3715 evacuées werden ervoerd. Vermoedelijk zullen na 1 Januari nog ongeveer 15000 evacuées Bata. via verlaten. IJshockeykampioenschap te Praag De Tjechische I.Lhockeijbond heeft, nadat Engeland hier van had afgezien, zich bereid verklaard de organisatie van de wereld- en Euro peesche kampioenschappen ijshockey op zich to nemen. Het tournooi zal van 1523 Februari 1947 te Praag worden gehouden. De regeering heeft een wets- ontweip ingediend tot goedkeuring van het statuut van de organisatie der Vercenigde Naties voor Onder lijs. Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, afgekort U.N. E.S.C.O.) DEZE WEEK: Bon voor bakmeel BonnenUist vonr dr tweede helft van de 12de periolc 19-16 (10 tot en mét 23 November): BONKAARTEN KA. KB. KC 612 (stróok no. 2) 47.1 brood: 800 gram brood 47-2 brood: 400 gram brood 17 I hoter: 125 gram boter 47.2 boter: 125 gram margarine ot 100 gram vet, 47-3 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 47 1 melk: 4 liter melk 47.1 vleesch: 100 gram vleesch 47-2 vleesch: 400 gram vleesch 47.1 algemeen: 200 gram kaas •17 2 algemeen: 100 gram zelfrijzend bakmeel 47.4B reserve: 1600 gram brood 47-4C reserve: 800 gram brood 47 5B reserve 47-5.C reserve: 3 liter mèlk 47-BB reserve: 100 gram kaas 47-4 algemeen: 2 k.g. appels of peren BONKAARTEN KD. KE 612 (strook no 2) 48.1 brood: 800 gram brood 48 1 boter: 250 gram boter 4S-2 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 48-1 melk: 12 liter melk. -18.1 vleesch. 48 2 vleesch: 100 gram vleesch 48-1 algemeen: 100 gram kaas 48-2 algemeen: 100 giam zelfrijzend bakmeel -18.3 algemeen: 500 gram bananen (voorinlcvering). 43-1D reserve: 800 gram bruol 48-1E reserve: 250 gram rijst 48 2E reserve: 300 gram bloem 48.4 algemeen: 2 k.g. appels of peren TAB AKSK A A RT EN EN Z. T 57: 2 rantsoenen tabaksartikelen. V 58: 200 gram chocolade en/of sui kerwerken X 57: 2 rantsoenen tabaksartikelen. X 58: 100 gram chocolade en/of sui kerwerken. Voor de weck van 17 tot en 23 No vember zullen nog bonnen worden aangewezen voor tabak, suiker kof. fie, thee en zoo mogelijk cacaopoe der. Deze week is weer 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. De bonneu 48-3 algemeen voor 500 gram bananen moeten uiterlijk op Zaterdag 16 November bij een han delaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. De aflevering zal ge. schieJen naarmate de bananen wor den aangevoerd. Op de bonnen 4774 en 48-4 kan men 2 k.g. appelen en/of peren koopen bij eon winkelier in groente en/of fruit of hij een markt, of straathandelaar of bij een fruitverzendhuis. Do frnit- bonnen blüvot» geldig tot en met 1 December. De bonnen 632 en 132 algemeen, aan gewezen voor 2 k.g. appels en peren, blijven geldig t.e.w. 23 November. Feuilletoft door Anthony Berkely 11 j\/T IJNHEER Chitterwick keek met A belangstelling naar de wenk brauwen van Parker Deze gingen omhoog. ot 7ij bijna zijn haar raak ten. „Maar U denkt toch niet. dat er dat er iets bijzonders aan de hand is?" Matthews was de expert van de afdeeling vingerafdrukken van Scotland Yard. maar dit was iets, dat mijnheer Chitterwick niet wist Moresby keek zijn ondergeschikte eens aan „Wel. let eens op die hand, Parker, voor je gaat". Parker deed wat hem gezegd werd en slaakte na enkele oogenblikken een ondei drukten kreet „Deze vingers waren al gevoelloos, toen het buisje in die hand kwam", zei Moresby ,Dat zie ik nu ook", zei Parker ern stig. Alleen met. Moresby bekeek mijn heer Chitterwick de hand eveneens. Dc vingers waren niet om het buisje geklemd- dit laatste rustte veeleer op de niet samengeknepen hand Ook de dokter keek er nu naar „Het is dui delijk", bevestigde hij. „ik had het di rect moeten zien. Dat buisje is in haar hand gelegd, toen zij reeds buiten be. wustzijn was Een moord, die geca moufleerd is als zelfmoord?" „Dat moet tijdens de gerechtelijke lijkschouwing worden beslist, dok ter". wees Moresby hem opnieuw te recht. ..Intusschen moeten w ij zooveel mogelijk bewijzen verzamelen De inspecteur heeff reeds proces-verbaal van Uw verklaring opgemaakt, dok ter? Ik veronderstel, dat wij U steeds bereiken kunnen, indien wij U noodig hebben?" „Met andere woorden. U wenscht, dat ik nu weg ga", lachte de dokter. ,goed, ik ga Ik veronderstel, dat U een autopsie wenscht. daar het hi®r een geval van vergiftiging betreft0" „Ook dat moet dc lijkschouwer uit maken", zei Moresby, „maar U heeft volkomen gelijk, dokter Indien U de autopsie wenscht tP verrichten, zul len wij er geen bezwaar tegen ma ken". „Ja. da» zou ik wel willen Dat is het eerste geval van moord, dat ik meemaak. Het nummer van mijn ka mer is 724 en er is een telefoon" De dokter vertrok Mijnheer Chitterwick. die er niet van hield een vingerwijzing te krij gen. maakte aanstalten om hem te volgen „Het is niet noodig. dat U ook ver trekt. mijnheer Chitterwick". zei Mo resby, „dat wil zeggen, tenzij U zelf wilt gaan". Ik wil graag blijven", antwoordde mijnheer Chitterwick dankbaar „Ik vind dit alles zeer interessant". Hij keek, met iets van verontschuldiging in zijn oogen. naar dc doode vrouw, als om zich te excuseeren voor het feit. dat hij belangstelde in de om standigheden van haar overlijden. „Dat wil zeggen, indien ik niet in den weg sta" „Dat is in orde; indien U den foto graaf maar niet bij zijn werk stoort. Om U de waarheid te zeggen, we zijn U heel wat verschuldigd voor de wij ze. waarop U opgetreden is". Bent U er dan van overtuigd, dat het moord is?" vroeg mijnheer Chit terwick, zelf eigenlijk niet goed we tend welk antwoord hij verwachtte. „Het begint er bijzonder veel op te lijken", antwoordde Moresby voor zichtig En als ik niet inet mijn verdenking was gekomen, zou dc - - de moorde naar dan vrijuit gegaan zijn?" „Wel. mijnheer Chitterwick, ik ge loof niet, dat ik dat beweerd heb Parker is geen dwaas cn vroeg of laat zou hij bepaalde dingen ontdekt hebben. Er wordt gezegd, dat elke moordenaar een bepaalde fout maakt. Kunt U zien. in welken gemoedstoe stand Uw roodharige vriend verkeer de0" Mijnheer Chitterwick keek naar hei lichaam, de tafel, den stoel, den grond en schudde he» hoofd Wordt vervolgd). Na zijn rede op het O.L. Vrouwe kerkhof werd burgemeester Molen dijk Dinsdagavond toegezongen door hef Amersfoortsch Mannen- koor. (Foto Stakenburg) Wie zijn nog in Java's binnenland? Om een nauwkeurig overzicht te krijgen, van het aantal personen, dat zichmomenteel in het binnen land van Java bevindt, en hun eva cuatie zoo veel mogelijk te bevor. deren, verzoekt het Ned. Roude Kruis verwanten van deze mannen, vrouwen en kinderen ten spoedig?te schriftelijk den naam en voornaam voluit, den geboortedatum en de vermoedelijke verblijfplaats van bun familie voor zoover die zich nog in het binnenland bevindt, op te geven. Deze schriftelijke opgaven moeten worden toegezonden aan het Infor matiebureau van het NeJ. Roode Kruis, Vlamingstraat 2. 's.Graven hage. Het plan bestaat de beide krui ers ..Dc Ze\en Provinciën" en Eendracht", die reeds voor den oor log op stapel zi.jn gezet, verder te bouwen. Thans zijn voor beide schepen de eischen vastgesteld De ervaringen yan den tweeden wereldoorlog zijn in de nieuwe plannen verwerkt, ter. wijl bovendien op de toekomstige ontwikkeling van het kruiserwapen is gerekend. De afmetingen zijn uiteraard on gewijzigd gehleven: lengte 186.0 M., breedte 17.3 M.. diepgang 5.66 M. De hoofdbattcrij zal bestaan uit acht ka nons van 15 cm., opgesteld in vier dubbeltorens. De secundaire batterij telt acht mitrailleurs van 57 m.ra. (vier dubbclkauons). alsmede een aantal mitrailleurs van 40 m.ni. Bi.i de irideeling van de sehepen is rekening gehouden met de mo derne eischen van vei spreiding om het risico te verminderen, dat een treffer een kruiser lamslaat, MacliL nekamers en ketelruimten, officiers- verblijven en volkslogiezen. kombui, zen en hospitalen, zijn onderverdeeld en de A fschillende deelen zoo ver mogelijk uit elkander geplaatst. De bemauuing van de nieuwe krui sers zal omstreeks 90U koppen per schip bedragen. Een Dakota-to -tel, dat den dienst tusschen Amsterdam en Londen on derhoudt moest gistermorgen tus schen Guildfort cn Dorking een noodlanding maken. Bij dezo lan ding werd het toestel ernstig bescha digd. De stewardess, mej. Corry Kans uit Amsterdam, werd met ern. stige kneuzingen naar het ziekenhuis te Guildfort vervoerd. De pilrot Kappelmeijer en een passagiero, me vrouw Pearsall. liepen lichte ver wondingen op. De overige passagiers bleven ongedeerd. Personeel van d^n KLM-dienst op Croydon !i »cft zich onmiddellijk nanr Guildfort lie- om hulp te verleenen. Rustig herfstweer Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt. Hier en daa* nevel of mist 3 Overigens zwaar bewolkt met la- i <y fer plaatselijk opklaringen t Droog weer Weinig wind Cn. geveer zelfde temperatuur als j •nndaag 7 Nov.: Zon op 7 44, onder 17 03. innmi op 16.30, onder 4.43

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1