DAGBLAD VOOR AMERSFOORT MooAd'— Sombere perspectieven voor onze industrie USA stellen beperking van veto-recht voor DJOKJAKARTA BESLIST VANDAAG EN MORGEN Stadsautobussen naderen hun voltooiing Tien landen spreken over Japan's schuld NSB-agentvoojrkwam overval op distributiekantoor UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOfc Vrijdag 3 November 1946 No. 489 6e Jaargang Maandag definitieve conferentie? Slechts intense industrialisatie kan massale werkloosheid voorkomen Te veel belasting op overwerk Zuivelfabrikanten zwaar gestraft K.L.M.-TOESTEL VERNIELD Wit-Rusland vraagt verbreking der betrekkingen met Spanje Reorganisatie was in het belang der omroepverenigingen Vakbeweging tegen prijsverhooging „Eigen teelt" zonder bon onder getuige „\<VEL WEDLOOP NAAR DE ZUIDPOOL OM URANIUM- Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— pcr kwartaal Losse nummers 10 et. Red. en A(Jm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER DB definitieve vergadering van de Nederlandsche en Indone sische delegaties zal, neèmt men te Batavia aan, Maandag te Cheribon worden gehouden. In republikcinsclie kringen ver wacht men dat de •vereenkomst voor 30 November zal zijn ge- teekend. MERDEKA" meldt, dat de over- eenkomst voor 95 geie- geld is. doch dat indien de overige vijf procent, nl. de kwestie van de Kroon, niet binnen een week is op gelost, de mogelijkheid van een vol ledige mislukking bestond Echter geeft men zoowel in Nederlandsche als in republikeinsche krineen uiting aan hef optimisme, dat binnen en kele dagen een overeenkomst zal zjjn bereikt Sjahrir is vandaag per vliegtuig naar Djokja vertrokken met de moeilijke taak. Soekarno en Hatta te overreden, hun bezwaren te la ten vallen tegen een erkenning van de Nederlandsche Kroon Dit zou de uiterste Nederlandsche voor waarde zijn voor de erkenning van Indonesië's zelfbestuur De belang rijke besluiten die het republikein sche kabinet in zijn zittingen van vandaag en morgen zal nemen, zul len beslissend zijn voor het resul taat der onderhandelingen Denpassar op 7 Dec. DE conferentie, van Denpasar, waar vertegenwoordigers van de gebieden die niet tot de republiek behooren, hun opvattingen kenbaar kunnen maken omtrent den toekom- stigen status van Indonesië, is vast gesteld op 7 December De delegaties zijn, anders dan in Malino. waar de vertegenwoordiging een geïmprovi seerd karakter had, door de bevol kingsgroepen in de betrokken gebie den zelf gekozen. DE vraag, hoe onze industrie er over 5, 10 of 25 jaar er voor zal staan vormt één der voornaamste vraagstukken der Nederlandsche economische politiek.'Als men beschouwt hoe de mogelijkheden van ontwikkeling en uitbreiding thans zijn, kan men niet anders dan de alarmklok luiden." HET is drs G. A Kohnstamm, hoofd van de afdeeling ccono- misch-.technologische vraagstukken van het ministerie van Economische Zaken, die deze sombere klanken laat horen Het is sinds 1929 onmogelijk geble ken werk ic verschaffen aan de steeds toenemende bevolking. Dooi de huidige ..full employment", die grootendeels veroorzaakt wordt door de lage arbeidsproductiviteit, ma; men zich niet laten verblinden! Zelfs wanneer wij ons geheele economische leven zouden her stellen op basis van 1938 zullen wij in 1952 voor het feit staan, dat er voor ongeveer 350 000 ar beiders geen werk zal zijn. Omdat de landbouw pracli-ch geen arbeidskrachten meer kan opnemen zal ons land aangewezen zijn op uitbreiding van de industrie. Daarin waren in 1938 700 000 arbei ders werkzaam. Een groot deel daar van zal met 75% uitgebreid moeten worden wil men het enorme surplus aan arbeidskrachten „onder dak' kunnen brengen Voor de 'wereldmarkt weinig lichtpunten OMDAT dit schier onmogelijk zal zijn is het ministerie van Econo mische Zaken sterk geimeresseerd in de vestiging of uitbreiding van die industrieën, die voor de wereldmarkt produceeien kunnen Drs. Kohnstamm noemde de Ne derlandsche kolenpositie rondweg slecht De lagenin Limburg zijn dun Men moet aannemen, dat zij over 20 tot 25 jaar uitgeput zullen zijn. De vooruitzichten voor onze land bouwproducten zijn eveneens som ber Zoo kan b.v de boterprijs mini maal tot f 3.25 per kilo worden om- lsaggebracht, terwijl de kostprijs in Australië f 2.15 is Door de te verwachten indu strialisatie van Indonesië zullen minder grondstoffen uit deze gewesten ler beschikking komen. AAR wij ook kijken", aldus yf v drs. Kohnstamm. „veel licht gevende punten zijn er niet Slechts het Nederlandsche intellect zal hier een uitweg uit de moeilijkheden kun nen vinden". Met spijt stelde hij vast. dat de Nederlandsche indifefrie in het alge meen niet geleid wordt door „Indu- strieelen in hart en nieren", die ple zier hebben in net produceeren zélf, Willen wij het industriecle appa raat scheppen, dat het arbeiders, surplus kan opnemen, dan moet ons Tijdons bet afdeelingsonder- zoek van de Tweede Kamer over de begrooting maakten vele le den bezwaar, tegen de wijze van belastingheffing op overwerk. Een gehuwde arbeider zonder kinderen, 0 die f 45.per week verdient, moet van elke f 1^0 die hij extra verdient, resp. 1G, 43, 23 en *•-» cent betalen. Dit is ge middeld meer dan 20 Dit ta rief ontneemt den arbeiders de bereidheid tot overwerk, hetgeen e'en wederopbouw van ons land schaadt De belasting op vacantiebon- nen, zoo meunen deze leden, moet geheven worden -bij dc in wisseling en niet. gelijk thans geschiedt bij de uitreiking aan den werknemer. Door de pro* ?ressieve wijze van belastinghef- mg betalen dc arbeiders daar door f 10 tot f 15 te veel. Verscheidene leden waren van oerdeel, dat de minister van fi nanciën te straf optreedt tegen do Amslerdamsche beurs. Zij wezen op het groote belang van een spoedig herrijzen van de beurs als internationaal finan cieel centrum. land over 60Ó0 nieuwe academisch gevormde technici kunnen beschik ken. dan wij in 1950 redelijkerwijs mogen verwachten „Laat men bedenken", aldus be sloot drs Kohnstamm zijn uiteenzet ting, „dat Nederland sinds 1930 over bijna de geheele linie het heeft moe ten aflegger! tegen den industrieelen groei in Zwitserland. Zweden en zelfs België. Willen wij uit deze angstwekkende impasse geraken dan moeten wij onzen geest van „bour geois satisfait" opgeven". Voedselpositie critiek in Britsche zone De voedselpositie in de Britsche bezettingszone van Duitschland wordt met den dag critieker. Duit^che auto riteiten op het gebied van de voed selvoorziening hebben ecu hongers nood voorspeld. Voedselschepen met bijna 20.000 ton graan zijn thans naar de Brit sche zóne onderweg Het is daardoor mogelijk het huidige rantsoen van 1550 calorieën per dag voor de ko mende vier weken te handhaven. Te Washington worden onderhan delingen gevoerd tusschen Engclsche vertegenwoordigers en ambtenaren van de Amerikaansche ministeries van Buitcnlandsche Zaken en Land- bouw om te trachten de voedselcriris op te lossen De tuchtrechter te Breda heeft den .directeur van de N.V. Bredascho Melkinrichtingen veroordeeld tot f 20.000 boete en de sluiting van zijn bedrijf gedurende één jaar, omdat,b'j 80.000 blikjes gecondenseerde melk aan de distributie had onttrokken, terwijl het bedrijf 5000 melk rant- soenbonnen onbevoegd voorhanden had. Verder zijn 520 rantsoenen mar. marine en 150 kg boter zonder bon afgeleverd. De directeur van de melkfabriek St. Martinus te Breda kreeg f 2500 boete, omdat hij 66.000 liter melk on verantwoord in voorraad had, terwiji bij 1871 blikjes melk aan de distri. butie had onttrokken. Electriciteit blijft gerantsoeneerd Het electriciteitsverbruik in Nederland bedraagt thans 100 pet. van dat in het basis-jaar 193S. Er zou dan ook kunnen worden overgegaan tot opheffing der rantsoeneering. ware het niet, dat door gebrek aan kolen en gas voor verwarmingsdoel einden, men zijn toevlucht zou nemen tot de electrisclie verwar ming. De kolenpositie laat dit echter geenszins toe. Petroleumbonnen Gedurende hét tijdvak van II No vember tot en met 21 December zul len de bonnen 47/5 cn 48/5 alge meen recht, geven op het koopeu van 2 liter petroleum* Een Dakota-toestel van de K.L.M., dat den dienst tusschen Amsterdam en Londen onderhield, heeft Wocmdagmorgen een noodlanding gemaakt bij Guildfort. Hef toestel is daarbij zóó ernstig beschadigd, dat het als verloren moet worden beschouwd f) E Vereenigde Staten zullen een concreet voorstel doen om het recht van veto der groote mogendheden te beperken, wanneer deze kwestie in de politieke commissie, mogelijk Zater dag, ter sprake komt, is van gezaghebbende zijde te New York meegedeeld. Geen verkeer met Spanje EN meent te weten, dat het 1 voorstel de volgende punten bevat 1. De Veiligheidsraad zal trachten een duidelijker definitie te vinden ten aanzien van dc vraag over welke ge- chillen het veto kan worden uitgc- proken: 2. de Groote Vijf moeten overeen komen dat oen negatieve stem of onthouding niet noodzakelijk als een eto moet worden beschouwd: 3. de Groote Vijf moeten moge lijke amendementen op hel reglement 'an den Veiligheidsraad opstellen Staking der radio-musici (Eigen berichtgeving) DE leiders van de groote omroepvereenigingen hebben in een verklaring aan de pers de verantwoordelijkheid van de sta king der omroepmusici die zich sedert gisteren heeft uitgebreid, op rekening van „RacJio Nederland" geschoven. „Radio Nederland" dit van „Her rijzend Nederland" overnam, niet strookte met de wenschen der DI!- jt cram; D. SPELBERG, pro gramma-direct. van „Radio Nederland", heeft verklaard, dat dc- volle verantwoordelijkheid voor den gang van zaken in dc eerste plaats terugvalt op het hoofdbestuur van den Neder- landschen Toonkunstenaars Bond, die de Staking proclameerde. Dc musici staken, omdat de dirigen ten van Ginnekcn, Lohoff en van t .Woud voorloopig terzijde zijn gesteld. Het waren de omroepver- eenigingen, die uit eigen be weging ertoe kwamen deze drie kunstenaars deze maand niet meer te laten optreden. Omdat de omroepvereenigin- gen geheel zelfstandig zijn .in het kiezen van haar mede werkers aan de programma's zijn zij verantwoordelijk voor de aanleiding van de sta king. Het bestuur van „Radio Ne derland" heeft zich indertijd ge heel achter de uitvoering der reorganisatieplannen geplaatst en rs er een commissie van des kundigen gekozen, waarin van .Radio Nederland" twee en van de Omroepverenigingen vier vertegenwoordigers zitting heb ben. Men moet zich afvragen, welke 'motieven de hceren Vogt. Speet en Lebon hebben gedreven om te verklaren, dat de verant woordelijkheid voor de aanlei ding van het conflict uitsluitend „Radio Nederland" berust. Tot zoover Dr. Spelberg. \A/U vernemen nog nader, dat de reorganisatieplannen het eerste ter sprake werden gebracht n de programma-coördinatie-com missie van „Radio Nederland" waarin de omroepverenigingen elk met een vertegenwoordiger zitting hebben. Dc gedachte was, ctat het muziekapparaat, zooals omroep-vereenigingen. Hiermede werd bevestigd wat reeds eerder is komen vist te staan: de ge heele reorganisatie had de be langen van dc omroepvereni gingen ten doel en dat wordt thans wel wat vergeten. Staking op Walcheren Ongeveer S00 arbeiders bij den wederopbouw op Walcheren zijn gistermorgen in stuking gegu.i:» uit protest tegen de vorige week afgekondigde nieuwe reisrege- lirrg en' den korteren winter- worktijd. De zitting van de Algemecne Ver gadering. die vandaag zou worden gehouden is jot Zaterdag uitgesteld. IT-RUSLAND hoeft do U.N O. verzocht de economische be trekkingen met Spanje te verbreken. Kiselef. de Wit-Russi?che minister van Buitcnlandsche Zaken diende een amendement in op de Poolsche reso lutie. waarin den leden der UNO om verbreking der diplomatieke betrek kingen met Spanje wordt verzocht Het amendement juidt: „Öe Al gemecne Vergadering beveelt aan, daf elk lid der U.N.O dc diploma tieke en commercieele betrekkin gen met het Spanje van Franco be ëindigt Hierin wordt begrepen de opschorting der spoor-, zee-, lucht-, post. en telegraafverbindingen". Tijdens de vergadering van de po litieke commissie, heeft dc afgevaar digde der Sowjet-Unie. Gromyko, verklaard, dat de Veiligheidsraad een fout heeft gemaakt door het afwijzen van dc vei zoeken om toelating tot de U.N.O van Albanië en Mongolië Hij zeide. dat de houding tijdens den Matsten oorlog der landjén, die toela ting verzoeken, een der voornaamste factoren moet zijn. die meespreekt. Alhoewel niet koortsacktigen ijver in dc montagehal van dc firma Xefkens, exploitant van den stadsautobusdienst gewerkt wordt aan le drie'stadsbussen, blijkt het toch door allerlei technische moeilijkheden niet» mogelijk eerder te gaan rijden dan Maaiklag 18 November a.s. Op 18 Nov. wordt Onze afgevaardigden in V.N.-commisèies Nir Nederland is gekozen als lid van dc commissie voor het bevolkingsvraagstuk, de statisti sche commissie cn de sociale com missie, die dóór den économisclien en socialen raad der Vereenigde Naties zijn ingesteld, heeft dc re geering tot vertegenwoordigers in deze commissies benoemd resp. ile heoron jhr. N. L. J. van But- tingha \Vichers, chef van de af deeling bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dr. Ph. J. Idenburg, directeur-generaal van de sta tistiek en dr. F. M. C. van Wal- scm, oud-directeur van den dienst voor Sociale zaken der gemeente Rotterdam. P)E Vereenigde Staten hebben tien ■■--'landen uitgenoodigd htin mede werking te verlecnen bij het opstel len van richtlijnen voor de verdee. ling van de Japansche hcrstelbe'A. lingen. Hot voorstel is ingediend bij de landen die in de commissie voor het Verre Oosten zijn ver tegenwoordigd, waaronder ook Nederland hehoort, nadat be kend was geworden dat de Sov jet-Unie geen belangstelling had voor een conferentie die uitslui tend aan herstelbetalingen is ge wijd. liet houdt in dat de betrokken landen, waaronder de Groote Vijf, bij het opstellen van voorloopige orders aan generaal Mc Arthur, over. leg zullen plegen. Deze orders zou ten voorzien in: 1. de onmiddellijke verdeeltug van 1520 pet. van de voor her stelbetalingen bestemde Japansche activia onder de rechthebbende lan den; 2. uitstel tot later van dc beslis sing hoe de toewijzing van de ove rige 80 pet. zal geschieden. Men verklaart dat het plan voort, komt uit den wensch van Amerika, om de beschuldiging te ontgaan dat ile V.S. den anderen oen politiek op. leggen. Ook als de USSR zich tegen liet voorstel blij ft verzetten, zal het programma worden uitgevoerd. Belangen van steden en kleine gemeenten De minister van Binncnlandsche Zaken heeft een commissie ingesteld, die advisceren zal over een oplossing voor de vraagstukken, die voort, vloeien uit de gemeenschappelijke be langen van groote steden cn de io haar onmiddellijke omgeving liggen, de kleinere gemeenten. In deze com missie heeft o.m. de burgemeester van Utrecht, mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk zitting Ned.-Indisch geld hier niet wisselbaar Het Nederlandsch-Indische devie zen-instituut heeft medegedeeld, dat met ingang van 8 November iedere uitvoer van Nederlandsch-Indisch geld. zoowel oud als nieuw, verbo den js. Geëvacueerden. die zich in Nederland bevinden zullen niet lan ger Nederlandsch-Indisch geld in Nederlandsch geld kunnen omwisse len Geëvacueerden zullen voor de eer ste uitgaven in Nederland elk 50 gul den ontvangen tot een maximum van 250 gulden per gezin. Dit geld kan niet onderweg worden gebruikt cn bij hun aankomst in Nederland zal het bedrag door de Nederlandsche douane worden gecontroleerd In de haven van inscheping in Indonesië kunnen bij de scheepvaartmaatschap pij coupons worden gekocht tof een maximum van 300 gulden per gezin of 100 gulden per persoon voor uit gaven tijdens de reis naar Nederland gestart Maar dan worden eindelijk bet Soesterkwartier, Leusder. en Vcr- mcerkwarticr uit bun isolément ver lost. Drie groote Canadeescho trucks waarin eertijds aan de frontlinie dc spoedoperaties weiden verricht, zijn nu dienst gaan doen op de stadsbus- lijnen, 18 zitplaatsen cn een behoor lijk aantal staanplaatsen garandce- ren het vlot verwerken van dc pas. sagiers die aan dc halteplaatsen en eindpunten wachten. De chauffeur, die in een van den wagen afgeschei den cabine zit, wordt door de con ductrice met een rood lichtsein ge waarschuwd voor het stoppen bij dc halteplaatsen. Zij regelt tevens het in- en uitstappen, dat via een, trapje geschiedt. Voorloopig doen op liet Soesterkwartier 1 bus en op het Leusdér. en Veuneerkwartier twee bussen dienst. In de garage bevindt zich nog een „echt" busje, dat even tueel bij pccli kan invallen. Vandaag is onder geleide van de motorpolitie met twee wagens, nu nog voorzien van het „Roode KruiS-embleein" op de uitgestippelde trajecten gereden. De verkeerspolitie zal nu uitmaken of de route definitief kan worden vastgesteld. Secretaresse benoemd voor prijzencommissie Van officieele zijde vernemen wij, dat tot secretaresse van de plaatselij. ke prijzencomnrissio is aangewezen inej. T. Groenveld, adj. commies 2e kl. ter gemeente.sccretarie. Nader zal worden bekend gemaakt op welke tijden de commissie ten stadhuizc zitting zal houden voor het indienen van klachten. Deze klach ten kunnen echter ook reeds schrif telijk w orden ingediend bij de secre taresse. kamer 8 van het gemeente, huis, Westsingcl 43 In ons bericht over dc installatie van genoemde commissie werd abu sievelijk vermeld, dat de heer C. van Zwol als vertegenwoordiger van de vereeniging voor handel cn nijver, beid zitting had.Hij treedt echter niet op als vertegenwoordiger van deze vereeniging, maar als vertegenwoor diger van den middenstand. Nieuwe stijging lokt loonactie uit Dc Raad van Vakcentrales, die ge vormd wordt door het N.V.V., de Ned. Kath A; bcidcrsbewegirig en het Christelijk Nat Vakverbond, heeft een adres gezonden aan den minis ter-president dr. Beel, waarin hij aanvoert: 1. Daj onvoorwaardelijke loonstop niet kan worden aanvaard. Wel is de Raad van Vakcentrales bereid mede te werken aan een regeeringspolitiek. welke de bestaande spanningen wil opheffen door prijsverlaging en -sta bilisatie, 2 De aangekondigde prijsverhoo ging van brood, melk en boter moet worden opgeschort; 3. Hij verlangt advisecrendc be voegdheid inzake prijsvorming en grondstoffcngebruik, controlccrende bevoegdheid t a.v. de naleving der (prijsvoorschnften, verder opneming in de besturen van hoo/d-, bcdrijfs- en vakgroepen, zoolang deze nog be staan, in afwachting van een defini tief tot stand komen van een publiek rechte! lijke bedrijfsorganisatie 4. Herziening van de looncn van die arbeiders, die bij de algemecne loonstijging achter zijn gebleven; 5. Extra belooning voor bijzondere prestaties van arbeiders. Kan voor bepaalde import-arti. kelen prijsverhooging niet voorko men worden dan dwingt, de ver antwoordelijkheid der georgani seerde arbeidersbeweging tot actie voor loonherziening. Ten slotte constateert de raad. dat de maatregelen van loonsfabilisatje en 'prijsverhooging. die minister Bccl op 4 Oct. had aangekondigd, ontwor pen zijn zonder overleg naet de vak beweging. Met ingang van 9 October zal „eigen teelt" niet meer als distribu- tiegoed worden beschouwd. Dit bj- toekent, dat sigaren en sigaretten, vervaardigd uit door beroepstelers gewonnen tabak zonder bon kunnen worden verkocht. Het Rijksbureau voor Tabak zal een verbod uitvaar digen deze inheemsche tabak te ver mengen met do door haar aan de fabrikanten toegewezen importtabak. Sympathie voor radio-stakers De staking der radio-musici duurt nog steeds voort. Verschillende schouwburgexploitanten hebben hun zalen ter beschikking van do stakers gesteld, opdat deze er concerten kun nen geven ten bate van het steun fonds voor hun actie. P 11 Februari 1944 deed de K.P. een overval op het distributiekantoor Achttien maanden tegen hein geëischt Gistermiddag bad deze agent zicli voor het Bijz. Gerechtshof te Utrecht te verantwoorden en daarbij kwam vast te staan, dat wel een zeer on. Ook dc tweede oefenwedstrijd van het Nedcrianasch elftal schonk geen bevrediging. Hierboven een aanval op het Volewijckers doel. Lakcnbera in duel me/ de Boer. Smit wacht zijn kans af (Foto N.V.D te Amersfoort, doch door Jat de NSB-agent van politie, H. v d. Kwa$t alarm maakte, liep deze overval, die dank zij goede voorzorgsmaatregelen een succes had kunnen worden, op een fiasco uit gelukkige samenloop van omstandig heden aanleiding was geweest, tot een vroegtijdig ingrijpen der politie. Tevoren was n.l niet de politie over leg gepleegd en men had er voor zorg willen diagen dat de overval zonder moeilijkheden zou plaats heb ben. door verdachte personen, wier gezindheid twijfelachtig was. niet in dienst, te stellen. Doch door een on gelukkig töeval was de actie een uur later uitgevoerd, dan was vastge steld, waarbij Van der Kwast, on raad bespeurend, zijn collega's had gewaarschuwd. De Proc. Fiscaal was echter van mccning dat' Van der Kwast had moeten bedenken, dat ernstige gevolgen waren ontstaan, indien de Duitsehers zich over do overvallers hadden „ontfermd". Hij had dus. óf moeien meedoen, wat echter voor een XSB-er niet geheel denkbaar was óf moeten zwijgen. Hij had echter op 'Jat. moment do slechtste methode gekozen en had alarm geslagen, wat fataal is gewor den voor den opzet. De Pioc. Fiscaal eischte 18 maanden met aftrek. De verdediger achtte opzet niet aanwezig en doelde op het precaire van de situatie waarin zijn cliënt, zich plotseling bevond en vroeg cle mentie. door Anthony Berkely 12 ff v vo EL", zei Moresby mei zekere oldaanheid. „kijk naar haar linkerhand. Neen niet naar die. waarin het buisje zit. naar de andere Zij heeft haar handschoen aan, niet? Maar met aan de andere hand Kijk nu naar haar tasch en naar den an deren handschoen. Niet op de tafel, ziet U. noch op haar schoot, maar op den giond gevallen Begrijpt. U. wat dat beteekenl?" „Ja. ik denk vin wel". Mijnheer Chitterwick keek intelligent. „U be doelt. dat zij op het punt stond om te vertrekken?" „Zoo is het. mijnheer. Gereed om weg te gaan. dat was zij. En dat is misschien wel de sterkste aanwijzing in de richting van moord; want iemand, die juist te voren een zoo snel werkend vergif als Pruisisch zuur heeft ingenomen, zou er niet over denken nog voorbereidingen tot vertrekken te treffen" „Wat maakt U er dan ui^ op?" vroeg mijnheer Chitterwick nieuws gierig Wel, alles wijst er op. daf Uw roodharige vriènd ongeduldig begon te worden Hij deed Piuisisch zuur in de koffie, maar de oude dame dronk er niet van En hij wilde natuurlijk zoo snel mogelijk verdwijnen. Zooals alle moordenaars overhaastte hij zich „Kom", zei hij, „het is tijd om te gaan Drink Uw koffie op". Maar in plaats van eerst haar koffie te drinken, maakte zij zich voor het vertrek gereed. Hoe klinkt deze theo rie?" „Bewonderenswaardig", zei mijn heer Chitterwick. „zoo is het onge twijfeld gebeurd En nadat zij haar koffie gedronken had. wachtte hij natuurlijk tot de eerste teekencn van lethargie zich voordeden om er daarna zoo snel mogelijk van door te gaan". „U kunt cr van oP aan", zei de hoofd-inspecteur vol zelfvertrouwen, „dat het drama zich zoo heeft afge speeld" Zij zwegen ccnige oogenblikkcn om deze nieuwe feiten ie overdenken. „Er^is een ding. dat mij verbaast", zei mijnheer Chitterwick verlegen „waarom is er slechts een koffiekop? Wat is er met dien van hem ge beurd?" „Bent U er zeker van, dat hij er een had?" Mijnheer Chitterwick was er zeker van „Dan veronderstel ik, dathij het kopje door de kellnerin heeft laten wegnemen Twee koppen zouden im mers ge\aar!ijk zijn, daar de politie onmiddellijk zou informeeren. wie de tweede persoon was geweest". „Natuurlijk! Hoe dom van me". Mijnheer Chitterwick schaamde zich kennelijk over zijn ondoordachte vraag, „ik had dit zelf moeten be seffen" Moresby sprak tactvol over de dwa ze opmerking van zijn metgezel heen Een amateur was ten slotte een ama- teur*en wat kon je \an 7.00 iemand verwachten'' „Het is iniusschen een punt. dat wij gemakkelijk genoeg tot klaarheid kunnen brengen. Ik zal dc kellnerin ondervragen, die hen be diend heeft" Moresby bleef niet lang weg Hij knikte tevreden, toen hij verscheen. „Het is in orde. mijnheer Het meis je herinnerde zich alles Zij had twee koppen koffie gebracht cn niet lang daarna overhandigde de roodharige haar zijn leegen kop Uit dien van de oude dame was nog niet gedronken" „Precies, zooals U voorspelde", zei mijnheer Chitterwick vol bewonde ring „Ja. ja. dat mijn fheorie juist was. had ik wel gedacht", antwoordde Mo resby „Die kellnerin is gelukkig een handig meisje Tusschen twee haak jes. zij ?.al in zijn Uw identifi catie van den man te bevestigen" ..Maar dénW .U dan. dat U hem zult kunnen an-es'ee: en?" tWordt vervolgd). De Daily Herafd verneemt, dat Groot-Briltmie deelnemt aaneen wedloop van zes landen om een uitgestrekt gebied in de Zuid pool, dat vermoedelijk uranium bevat. Een Britsche expeditie van 30 man. die spoedig door een groep En£elsche geleerden zal worden vervangen, heeft zich rpeds aan de Marguerite Bay (vlak ten zuiden van Iviap» Hoorn) genesteld. Een semi-officiceie Amerikaan sche expeditie onder leiding van lionne, voormalig tweede bevel voerder van dp expeditie van Byrd. zal naar men verwacht be gin Januari naar, Marguerite Bay vertrekken. In Washington verluidde, dat admiraal Byrd eventueel dc expeditie zelf zal leiden. De Sowjet-Unie, Noorwegen, Argentinië cn Chili zouden even eens de uilzendingen van een expeditie overwegen. Naar men zegt, is uranium het voornaamste doel van de expe dities. Het programma bevat ech ter tevens een onderzoek naar oliehoudende gesteenten en an dere mineralen, kosmische stra len en weersomstandigheden. De belangstelling voor het on derzoek naar uranium in de Zuidpool wordt toegeschreven £8n een rapport van Sir Douglas Awson, den Auslralischen onder zoeker. dio verklaart, dat do Zuidpoolgebieden gelijkenis ver tonnen met het uraniurn-houden- de gebied van Canada. Conversie op leeningen? De minister van financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ihgediend dat, in dien het aanvaard wordt, hem do machtiging zal geven tot bet con verteeren der uitstaande schuil. 1 Krachtige wind Weersverwachting, medegedeeld 4 door het K.N.MJ te De Bil5 Half tot zwaar bewolkt met 7 plaatselijk regenbuien Vooral in j het Noorden en Westen van he/ g land krachtige, aan de kust harde 5 wind uit Noordelijke richtingen. Hoogerc temperatuur dan giste- ren 8 Nov.: Zon op 7AG, onder 17 01; t maan op 16.57. onder G.13

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1