DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Schermerhorn gaat met Soekarno spreken Dr. Beel ingenomen met zijn kabinet Yara-commissie wil een Nationale Radio Unie Cultuur-crisis eiseht actieve bestrijding Hoogere kindertoeslag voor de groote gezinnen Bevin en Byrnes bespreken Duitsche voedselcrisis Maandag conferentie te Cheribon Nederland krijgt 2000 legerwagons Voorziening voor ouden van dagen kost 150 millioen gulden In den omroep moet de cultureele eenheid van ons volk blijken Belangrijke referaten op congres van de Partij van den Arbeid De Vier beginnen aan Roemenië Wantoestanden in het „Oranjehotel" Ir. Hupkes neemt ontslag Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING H E T PAROOL Zaterdag 9 November 1946 Nr. 490 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DB volgende bijeenkomst van de Nederlandsche en Indone sische delegaties zal Maandag te Cheribon worden gehou den om de gelegenheid te scheppen, met president Soekarno en vice-president Hatta in verbinding te treden, zoo wordt te Batavia officieel meegedeeld. De commissie-generaal zal zich te Cheribon waarschijnlijk aan boord van een Nederlandschen torpedojager bevinden. Te Cheribon worden zoo wel de vergadering van de politieke commissie als de voltallige zitting ge houden De Nederlandsche regeering heeft in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over het algemeene regeer ingsbeleid verklaard dat ZÜ de republiek Indonesië als politieke rea liteit aanvaardt. De regeering acht het voor e<?n vruchtbaar overleg met de Indonesische regcering niet be vorder lijk een onderscheid vol te houden tusschen Sjahrir, waarmee wel geconfereerd zou kunnen worden, en Soekarno. die men niet in de be sprekingen zou mogen betrekken. Optimisme Gewoonlijk welingelichte kringen te Batavia waren optimistisch ge stemd omtrent den afloop van de conferentie te Cheribon. De repu- blikeinsche ministers, die Batavia gisterochtend per vliegtuig verla ten hebben, waren eveneens van meening. dat zij te Djogjakarta voldoenden steun zouden krijgen om naar Cheribon te komen met voorstellen over de voornaamste kwestie, de positie van de Kroon, die voor de Nederlanders aan vaardbaar zouden zijn Men kon zich moeilijk voorstellen, dat dit optimisme niet zal worden ge rechtvaardigd door de ontwikkeling te Djogjakarta Immers, indien het voorstel van Sjahrir door het repu- blikeinsche kabinet van de hand wordt gewezen, dan is het duidelijk, dat de bijeenkomst te Cheribon ge schrapt zal moeten worden. Deze mogelijkheid wordt zeer gering ge acht Naar alle waarschijnlijkheid zal men te Cheribon: a) Een volledige plenaire zitting houden, waarin zooals gebruikelijk alle rapporten van de subcommissies zullen worden behandeld en defini tieve beslissingen over bepaalde nog aanhangige punten zooals b.v de watervoorziening van Soerabaja zullen worden genomen b) Na deze plenaire zitting een tweede vergadering houden, waarin de politieke onderhandelingen, die op 4 November onderbroken zijn, zullen worden hervat Op deze laatste vergadering zal men wellicht over kern-kwesties in principe een beslissing nemen. Deze be-lissingen zullen in een nieuwe plenaire zitting van de Nederlandsche en Indonesische delegaties hun defi- nitieven vorm moeten krijgen Het is echter niet noodzakelijk, dat dit eveneens te Cheribon zal gebeuren. De directeur van 'net Afwikke lingsbureau der V.S. voor het bui tenland, Bonner, heeft te Parijs verklaard, dat een groot aantal Amerikaansche legerwagons aan Frankrijk, Polen, Nederlan d en Griekenland zal worden over gedaan, daar deze tot de zwaarst getroffen landen van Europa bc- hooren. Van een totaal van 11.136 wa gons van alle typen, zal Frank rijk er 6100 ontvangen. Neder land 2000, Griekenland 1050 en Polen 1327. De tijd van aflevering zal van -1 tot 6 maanden bedragen. Er blijven nog 700 platte wagons voor den verkoop over. Lever en zure zult zonder bon Met ingang van Maandag 11 No vember zullen ter vereenvoudiging der vlceschdistributie, behalve bloedworst, thans ook leverartike- L n. r.icrbrood en zure zult zonder inlevering van bonnen verkrijgbaar worden -gesteld. Dit geldt eveneens voor lever, nier, zwezerik, hart, uier en pooten. Onderstaande artikelen blijven uitsluitend tegen inlevering van vleeschbonnen verkrijgbaar. Achter elk artikel is vermeld, welke hoe veelheid men op een bon voor 100 gram vleesch kan koopen. Vcrsch rund-, kalfs-, varkens- of schapen- vleesch (zonder been) 100 gram; versch paardevleesch (zonder been) 150 gram: vleesch in blik 4 oz. plus minus 112 gram, meat and vege tables 8 oz. plus minus 225 gram, verschc tong van runderen, kalve ren, varkens, schapen en paarden 175 gram; varkenskluiven 330 gram, staart van runderen en kalveren 430 gram, gerookt en/of gekookt runds-, kalfs-, varkens-, schapen- en paar- denvleesch, gerookte worstsoorten gebraden gehakt, corned beef, 100 gram, knakworst, gerookte worst, gerookte worstsoorten 130 gram, ton genworst 165 gram. Een zonderling legaatOngeveer achthonderd veroordeelden in de Ameri kaansche gevangenissen hebben er in toegestemd, dat na hun dood hun oogen ter beschikking komen van de Central Howard Association, met bet doel, blinden het gezicht terug te kunnen geven. Artsen onderzoeken de oogen van eenige veroordeelden in de Stateville-gevangenis(P.) In December bon voor gesmolten kaas Waarschijnlijk zal begin Decem ber oen extra bon voor gesmolten kaas worden bekend gemaakt, aarop voor iedereen, behalve voor kinderen, geboren in 1015 of later. 50 gram verkrijgbaar zal zijn. MINISTER BEEL heeft, volgens de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over het algemeene regeeringsbeleid vooralsnog geen aanleiding de samenstelling van zijn kabinet te betreuren. „Wat verstaat gij, die spreekt van een onnatuurlijk verbond, waarop het kabinet zon berusten, onder een natuurlijk verbond?", vraagt dr. Beel den critici. Aanwijzing suikerbon Te beginnen met de periode van 23 Nov. tot 7 Dec. zal de aanwij zing van den suikerbon weer nor maal in de eerste weck van elke veetiendaagschc periode geschie dt:.!. Zooals reeds is aangekondigd, zou de achterstand in de bevoor rading, welke was ontstaan ten gevolge van de extraverstrekkin gen in September, eerst in den loop van Nov. kunnen worden in- geloopen. Prijsbeheersching in V.S. wordt opgeheven De Amerikaansche regeering heeft besloten bijna alle nog be staande controle op looneri en prijzen op te heffen, heeft vao daag een hooggeplaatst regce- ringsambtenaar te Washington verklaard Er zal een uitzonde ring worden gemaakt voor huren, suiker, siropen en rijst. Door dezen maatregel zullen kolen, rubber, staal en metaien niet langer onder do prijscontrole vallen. De Amerikaansche tafeltennis ploeg zal zijn vertegenwoordigd op de wereldkampioenschappen tafeltennis, welke het volgend jaar van 28 Fe bruari tot 7 Maart te Parijs worden gehouden EN commissie, benoemd door den Vereeniginsraad van de V.A.R.A., heeft een rapport uitgebracht over het na-oorlog- sche radio-vraagstuk. In dit rapport wordt, op grond van den ver kiezingsuitslag, vastgesteld dat nóch in het parlement nóch in het Nederlandsche volk thans een meerderheid bestaat die voor een ongewijzigden terugkeer van den vooroorlogschen toestand op radiogebied, of voor een geheel ander omroepsysteem is. De commissie erkent de bctec- kenis van het systeem van voor lD-i0 maar constateert, „dat in dit omroepbestel te weinig tot uiting kwamen de gemeenschappelijke taak en verantwoordelijkheid, die de verschillende volksgroepen hebben. Er is een sterker besef van verbondenheid en een afkeer van onnoodige verdeeldheid. Al heeft de „doorbraak" zich niet voltrokken in de mate, die de commissie had gehoopt, toch blijft zij principieel ju'st." In bouw en aankondiging van het programma moeten verschei denheid én verbondenheid der volksgroepen blijken. Er moet tot uiting komen dat groote deelen der cultuur gemeenschappelijk bezit zijn. Het streven naar grooter een heid beteekent, volgens de com missie, niet nivelleering. „Inte gendeel, meer eenheid moet be rusten op aanvaarding der geeste lijke en erkenning der sociale ver scheidenheid." Geen staatsomroep Het rapport wijst een staats omroep en een eenheidsomroep af. Alle geestelijke en maatschap pelijke stroomingen moeten auto noom in den omroep tot uiting komen." Minister Drees stelt voor: De minister van Sociale Zaken heeft in zyn memorie van antwoord over hei wetsontwerp „Wijziging kinderbijslagwet" op de velerlei soor ten van critiek, door verscheidene Tweede Kamerleden op dit ontwerp uitgeoefend, nadrukkelijk verklaard, dat wat ten gunste van deze wet pleit veel zwaarder weegt dan de nadee- len Men moet het feif niet voorbij zien, dat door aanvaarding van dit wetsontwerp met één slag alle loon- trekkenden met niet-verdienende kinderen een inkomstenvermeerde ring van 2.40 bij één kind en ƒ4.80 in de overige gevallen wordt bereikt Natuurlijk worden de kosten van levensonderhoud per kind met 2.40 niet gedekt. Dit is ook nimmer de bedoeling geweest. Een voorstel om de wet een tijdelijk karakter te geven meende de minister niet te moeten doen. De meening van sommige leden der Tweede Kamer dat de werkelijke strekking van het ontwerp is de loonen laag te houden moet de minis ter bestrijden. Van de noodzakelijk heid een vluggere uitkeering van den bijslag te bevorderen zijn de minister en ook de uitvoeringsorganen over tuigd De minister acht het antwoord, zonder het denkbeeld van een progressieven bijslag als systeem over te kunnen nemen, aan deze gedachto eenigermate tegemoet te komen door van het vierde kind af den bijslag op ƒ3.— per week te stellen Hierdoor zal een pre- mieverhoöging tot per jaar moeten worden doorgevoerd Tegenover een kinderbijslagrege ling voor kleine zelfstandigen staat de minister in beginsel sympathiek. Bijzondere moeilijkheden bij het tot stand komen van zulk een regeling zijn o.a de vaststelling en de inning van de premie. Het vraagstuk wordt bij de voorbereiding van de alge meene herziening der sociale verze kering nader bezien „Voor groote deelen van het programma dienen luiste raarsorganisaties te worden in geschakeld. Deze mogen geen concurreerende ornroepver- eenigingen zijn. Zij mogen geen monopolistische posiGe innemen en geen matericele verworvenheden aanwenden als machtsfactor." Elke organisatie moet de ver antwoordelijkheid dragen voor de principikele uitingen der eigen geestelijke of maatschappelijke strooming. gezamenlijk moeten de organisaties de verantwoordelijk heid dragen voor de algemeene programmastof. Deze mag niet den stempel van één omroepver- eeniging dragen. De commissie komt tot de vol. gende conclusie: ,.Ten einde dui delijk te laten uitkomen dat de vorm van federatieve samenwer king waartoe deze richtings organen zouden moeten over- gaan. niet beteekent een voort zetting van het vooroorlogsche omroepbestel noch een vervolg van het huidige compromis, geeft de commissie er de voor keur aan niet te spreken van een federatie of een Stichting, maar van de Nederlandsche of Nationale Radio.Unie." Welke organen of organisaties voor de deelneming aan deze Unie in aanmerking komen moet de overheid uitmaken. Men moet zich niet gebonden achten aan de vooroorlogsche groepeerin g. De memorie vermeldt verder o.m. dat de kosten der ontworpen nood voorziening voor ouden van dagen ongeveer 150 millioen gulden zullen bedragen. De uitgaven der gemeenten toonen nog steeds de neiging tot stijgen. In afwachting van de herziening der financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten is de regeering voor nemens de gemeenten te steunen bij het overbruggen der tekorten De regeering meent, dat het voor de bestrijding van den zwarten handel bevorderlijk kan zijn goederen, die dankbare ob jecten zijn voor den gifhandel, in ruimere hoeveelheden ter be schikking te stellen. Maatrege len daartoe zijn in voorberei ding SPAREN De minister van financiën blijkt overtuigd van het belang van sparen. Van het inzetten eener grootscheep- sche spaarcampagne heeft hij tot nu toe afgezien, omdat hij de psycholo gische voorwaarden niet aanwezig acht Ten aanzien van de buiten- Iandsche politiek zegt de regee ring, dat de bewering, als zou Nederland ook maar eenigermate als kampioen voor e°n °f andere groep van groote mogendheden optreden, rustig naar het rijk der fabelen kan worden ver. wezen. Aangezien het Spaansche vraagstuk nog steeds een onderwerp van onder zoek door de Ver. Naties uitmaakt, is de regeering niet voornemens zelf standig de diplomatieke betrekkingen met Spanje te verbreken. Hoe haar houding in de toekomst zal zijn hangt af van de conclusies der V.N. Drie wetsontwerpen die financiee le voorzieningen bevatten voor hen, die in den militairen dienst of in den diegalen strijd invalide zijn geworden en voor de nagelaten betrekkingen van hen die vielen, zijn gereed. De samenstelling van de commissie, die de noodzakelijkheid van sociali satie van de particuliere mijnen moet onderzoeken, is nog niet voltooid. Een wetsontwerp tot nationalisa tie van de Nederlandsche Bank is in voorbereiding Nationalisatie van de burgerlijke luchtvaart in dien zin. dat het mate rieel staatseigendom zou worden, wordt voorshands niet overwogen BEVIN heeft in Washington met Byrnes geconfereerd over de voedselcrisis in de Britsche zóne. Bevin heeft te kennen gegeven, dat de huidige crisis ernstige politieke gevolgen kan hebben. Amerikaansche schepen, met een voorraad meel voor enkele dagen, worden thans geladen. De Duitsche vakverecnigingen hebben bij monde van Franz Splieiit, voorzitter van het Hamburgsche vakvereenigingscomité, een beroep op Amerika en Engeland gedaan om onmiddellijk levensmiddelen naar Duitschland te verzenden, „ter voor koming van den hongerdood van ze- venig millioen menschen, van wie de meesten nooit achter de nazibe weging gestaan hebben." „Tot nu toe zijn de vakver- eenigingen vol vertrouwen, dat zij den steun bezitten van de arbeiders," aldus Spliedt, „maar wy kunnen niet verzeke ren, dat er geen heftige reactie zal zijn op de voedsel-situatie. Uit dien hoofde doen wij een be roep op het geweten der wereld om een catastrophe te voorko- Schepen onderweg Het Britsche militaire bestuur deelt mede, dat een schip met 8.000 ton meel onderweg is van Amerika naar de Britsche bezettingszone. Drie andere schepen, die 4000 ton meel en 5000 ton haver zullen aan voeren worden op het oogenblik ge laden. Bovendien worden 36.000 ton meel en 7000 ton haver, tezamen iets minder dan de behoefte der Britsche zóne voor vijf dagen in de tweede helft van November in Amerika ge laden. Uit binnenlandsche bronnen heeft men tot dusverre 563.000 ton broodgraan en meel vergaard, het geen ongeveer 40 pet. van den to talen oogst in de Britsche zóne is. De militaire Sowjet-autoriteiten hebben drio der grootsto drukkerijen te Leipzig die van Reclam, J. J. We ber en Brandstctter, opdracht gege ven, haar machinerieën te demontee- ren. Milliarden guldens aan Japansch bankpapier werden in Indonesië na 1 November waardeloos verklaard. Voordien bestond er gelegenheid, om dit betaalmiddel in te leveren bij de Repubhkeinsche Bank, om daarvoor later nieuwe republi- keinsche rupiah's te krijgen. Velen gaven er echter de voorkeur aan, om er op de zwarte markt Nica- guldens voor te koopen. Chinee- sche geldkoopers in Batavia oefe nen hun bloeiend bedrijf uit (P.) Philipsorkest verrast de stakende musici De staking der radio-musici duurt nog steeds voort. Verschillende schouwburgexploitanten hebben hun zalen ter beschikking van de stakers gesteld, opdat deze er concerten kun nen geven ten bate van het steun fonds voor hun actie. Donderdagavond heeft ,?en amu sementsorkest van de Philipsfabric- ken in het programma van de NCRV gespeeld. Dit was mogelijk, doordat het orkest in razende vaart met een auto het studio-terrein opreed en daardoor de stnkingsposten oij ver rassing passeerde De stakers renden achter de auto aan. doch werden van het studio terrein verwijderd. De directie van de N.C.R.V. bad deze ..strategische zet" ontworpen en was het orkest tegemoet gereden om het van dit overrompelingsplan op de hoogte te stellen Gisteravond opende Koos Vorink,: voorzitter van de Partij van den Arbeid in de groote zaal van Bellevue te Amsterdam het congres over „Actieve cultuurpolitiek", dat twee dagen zal duren. In zijn openingsrede wees Vorrink op het doel dat de P.v.d.A zich stelt, ni het herstel der zedelijke waarden, de waarborg van persvrijheid tegen het absolutisme, de eerbied voor de persoonlijkheid en de wil tot sociale gerechtigheid. „De Partij van den Arbeid", zoo zeide hij. verlangt een actieve cultuurpolitiek van de regee ring Het democratisch-socialisme streeft naar vernieuwing van de cultuur ter bevordering van" de beschaving die door twee achtereenvolgende oorlo gen zoozeer bedreigd werd De P.v.d. A. stelt zich de vraag: „Wat wordt er van de ziel van den mensch?" Dit congres heeft ten doel het cultureele probleem aan te pakken en den weg te zoeken, die tot de oplossing daar van moet leiden." Vorrink dankte de vertegenwoor digers der kamerfracties van de K.V.P., de C.P.N. en de P.v.d V. voor haar aanwezigheid. Alle overige orga nisaties en instellingen, die van hun belangstelling blijk gaven, zooals de ..Perhimpoenan Indonesia", het ..Na tionaal Instituut", de „Maatschappij tot Nut van het Algemeen", heette hij welkom. Referaten Vervolgens ging het congres over tot bespreking der referaten Dat van dr J P. Kruvt „de sociologische ana lyse", behandelde het begrip cultuur in al zijn facetten waarbij de cultuur crisis. die na wereldoorlogen optre den. in het bijzonder werden belicht. De mensch is. aldus dr Kruyt, te zeer een maatschappelijk wezen om op den duur genoegen te nemen met vereen zaming m het moderne leven. Hij hunkert naar nieuwe bindingen en zoekt die door zich te organiseren Dr. Kruyt meent, dat er geen reden is voor pessimisme ten aanzien van het gemeenschapsleven. Het is nood zakelijk dat hej volk erkent de nor men. die voor ons allen moeten gel den. ongeacht de fundeering daarvan in onze levensbeschouwing Het referaat van den heer G Ruy- gers omvat o.a. de volgende punten: nooit is van de zijde der overheid een actieve cultuurpolitiek gevoerd Zelfs de onderwijspolitiek was voor 90 een subsidiepolitiek Evenals op eco nomisch terrein zal de overheid zich op dat van de cultuur actief moeten bezighouden. Sportvelden zijn effectiever als re medie tegen de moreele verwilde ring. dan aanplakbiljtten Als de overheid haar vroegere afzijdigheid handhaaft op het oogenblik dat de Europeesche cultuur zoo bedreigd wordt, schiet zij in haar taak te kort. Discussie Verscheidene deelnemers maakjen gebruik van de gelegenheid tot dis cussie Ds Ph J fdenburg wees o a op de noodzaak de kwaliteit der ra diouitzendingen te verbeteren Prof N. A Donkersloot erkende de historische rechten van een oude omroepvereeniging als de V A.R.A Hij besprak de wenschelijkheid van uitbouw der volkshoogescholen, insti tuten voor arbeldsontwikkeling en volksuniversiteiten Ten slotte stelde hij het congres voor een resolutie aan te nemen met De vergadering van de vier mi nisters van Buitenlandsche Zaken die gistere<i voor de honderdste maal werd gehouden, liet het Itali- aansche verdrag voorloopig rusten en begon de besprekingen van de voornaamste punten van het Roe- meenschc verdrag. De zitkig, die on geveer vijf uur duurde, eindigde zonder besluiten. De Italiaansche regcering heeft in een nota aan de Groote Vier meegedeeld, dat het jongste aanbod van Tito, die o.a. voorstelde Triest aan Italië te geven in ruil voor Gorizia, een basis voor onderhande lingen vormt, behalve wat den eisch op Gorizia betreft. Italië wcnscht de stad niet af te staan. De Italiaansche regeering ver klaart in deze eiota, dat Tito's ver klaring aan Toggliatti over de ko mende repatrieëering van Italiaan sche krijgsgevangenen uit Joego slavië, de houding van Joego-Slavië ten aanzien van Triest en het plan om een handelsverdrag tusschen Je beide landen tot stand te bxengon: nieuwe aspecten openen die directe onderhandelingen over de vredes regeling mogelijk kunnen maken. Men krijgt echter den indruk dat de Joego-Slavische delegatie tc New York geen opdracht heeft de kwe: tie voor de Groote Vier te brengen. Minister nam maatregelen tegen herhaling Op 28 September publiceerden wij een artikel over de wantoestanden, die zouden heerschen in de cellen barakken (..Oranjehotel") te Scheve- ningen Bekende bunkerbouwers, col laborateurs en andere politieke delin quenten zouden betrekkelijk vrij zijn in hun doen en laten; zelfs konden zij uitstapjes naar Den Haag maken. Naar aanleiding van deze publi catie heeft het Tweede Kamerlid mr. dr. M. van der Goes van Na- ters vragen gesteld aan den minis ter van Justitie Deze antwoordt, dat de berichten over de wantoe standen in Schevcningen hun oor sprong vinden in hej feit. dat ge detineerden uif de cellenbarakken individueel, althans niet in groote groepen, bij bepaalde objecten te weik worden gesteld. Het is in derdaad voorgekomen jat collabo rateurs in hun eigen bedrijf onder bewaking werk hebben verricht In andere gevallen liet het toezicht te wenschen over Hoewel sommige groote collabora teurs. aldus de minister, van deze door de gevangenisleiding gemaakte fouten hebben geprofiteerd, kan' niet gezegd worden, dat zij bijzondere voorrechten genieten. Ter voorkoming van dergelijke toe standen is den betrokken comman dant nogmaals nadrukkelijk er op ge. wezen, dat alle arbeid buiten het kamp uitsluitend verricht mag wor den onder voortdurende strenge en voldoende bewaking en dat gedeti neerden nimmer in hun eigen be drijf te werk gesteld mogen worden. Tewerkstelling van enkelingen of kleine groepen is geheel verboden Op de heden gehouden vergade. ring van aandeelhouders van de N.V. Ned. Spoorwegen, is besloten aan ir. W. Hupkes op zijn verzoek eervol ontslag to verleenen met in ane: van I Januari 1947 als presi dent-directeur van de N.V. Neder landsche Spoorwegen. Met ingang van denzelfden datum wordt de heer Hupkes benoemd tot commissaris .Ier Ned. Spoorwegen. Voorts hebben de aandeelhouders besloten met ingang van 1 -Januari 1947 te benoemen tot pres.-direeteur den heer ir F Q. den Hollander. Munitie in een kachel Toen de eclitgenoote van 'n land bouwer te Stokkum bij Markelo met cenig houtafval de kache! had aangemaakt volgde plotse ling een geweldige explosie. Ver moedelijk bevond zich een pro jectiel tusschen hot hout. De kachel sprong uit elkaar. De vrouw werden de kleeren van het lijf gerukt. Zij geraakte aan haar bee- nen ernstig gewond. Van de kachel vond men slechts de lade terug. Honderdste vlucht naar New York Hedenmiddag zal voor de honderd ste maal sedert de opening van den KLM-dicnst AmsterdamNew York van Schiphol 'n „Flying Dutchman" verlrekken Het is de Constellation PH-TAW, met gezagvoerder H. Dill. Ter gelegenheid van deze lubilcum- vlucht. zal den passagiers van het toestel een Delftschen KLM-tegel worden aangeboden. ODE ONDERHANDELINGEN TE BATAVIA zijn nu blijk baar in zulk ccn beslissend stadium gekomen, dat deze maand nog ccn overeenkomst tusschen Nederland en Indonesië wordt verwacht. Toch zijn beide partijen bet nog niet eens. Nog bestaat er verschil van mcening over de toekomstige staatkundige verhouding tusschen Nederland cn Indonesië. Dezer dagen heeft onze regcering (in een Memorie van Antwoord) verklaard, dat /ij de Republiek In donesië als politieke realiteit aan vaardt en dat zij ook geen bezwaac meer heeft tegen overleg met Soe karno. Het staat wel vaat, dat Ne derland dc Indonesische Republiek (omvattende Java cn Sumatra) zal erkennen. Volgens dc beschikbar* berichten zou deze Republiek dan bereid zijn toe tc treden tot een fe deratieve „Verccnigdc Staten vait Indonesië", met dien verstande, dafl de andere eilanden van den archipel, later door plaatselijke keuze zullen mogen uitmaken of zij eveneens tot' dc Republiek willen toetreden. Er zou dan ccn Unie gevormd worden, bestaande uit Nederland, Surinam*»' Curasao cn do Indonesische federal* tic Hier komen wij nu aan dc groot* moeilijkheid, waarop de overeen* komst nog zou afstuiten. De Neder* ludnschc delegatie staat op erken ning van dc Kroon, dus op dc sou- vcreiniteit van onze Koningin, ook in Indonesië. Op dit punt schijnt Ne derland niet tot concessies bereid» De Indonesiërs wenschen hun eigen souvcrcinitcit erkend tc zien. Sjah rir is naar Soekarno gevlogen om te trachten diens bezwaren uit den weg tc ruimen. In dc komende da* gen zullen dus waarschijnlijk de principiecle beslissingen wel vallen» Wij hebben goede hoop, dat zij tot een voor beide partijen bevre digende overeenkomst zullen leiden» ons ADIO- STAKING gebracht. Do aanleiding voor de musici om hun werk nee* te leggen was het op non-actief stel len van drie bekende dirigenten (Van 't Woud, Lohoff cn Van Gin- niken), in w ier plaats drie anderen (Van Lier, Pappenheim en Krclage), zouden komen proefwerken. Du mu sici hebben nog andere grieven (do reorganisatie der orkesten, hun rechtspositie enz.) maar de oorzaak ligt naar onze meening dieper. Do onzekerheid, waarin alle aan den Omroep verbondenen nu al maan den lang verkceren cn die veroor zaakt wordt door het uitblijven van een oplossing van het radio-vraag stuk, heeft de musici in ccn stem*; ming gebracht, welke het uitbreken; der radio-staking en dc solidariteit' der niet in dc orkesten opgenomen! instrumentalisten genoegzaam ver klaart. De Omrocpverccnigingen trachten nu dc schuld voor liet uitbreken der staking op de Stichting tc schuiven cn er ccn wapen uit te smeden voor hun strijd tegen den Nationalen Om roep, maar daarmee trekken zij de zaak volledig scheef. Want dc Oin- rocpvcrcenigingen, in de Stichting vertegenwoordigd, zijn mede ver antwoordelijk voor de besluiten, waar de artisteii zich tegen verzet ten. De heer Willem Vogt heeft met de hem eigen vrijmoedigheid gezegd, dat deze staking het einde betee kent van „liet dolste instituut dat Nederland ooit gekend heeft.Hij vergat er bij tc zeggen, dat hij tot de „dolheid" van dit instituut niet weinig heeft bijgedragen. Overigens heeft hij de situatie vrij juist gctce- kend Wij zijn liet met hem eens, dat dc „dolle" situatie van den laatstcn tijd niet bestendigd mag blijven. De staking toont aan, dat het radiovraagstuk nu eindelijk eens opgelost moet worden. Maar hoe het opgelost moet worden zou dc heer Vogt eens aan de stakenden moeten vragen. Het staat namelijk vast, dat het groote mccrcndeel van het om- roeppersoneel voorstander is van een Nationalen Omroep. DE afgeloopen week heeft land het novum van de RAF de volgende strekking: „De P.v.d.A acht een actieve cultuurpolitiek noodzakelijk voor de wederopheffing en de harmonische verdere ontwik keling van het Nederlandsche Vol leven Daarom mogen de eischen van cultureelen wederopbouw en ver nieuwing niet worden achtergesteld bij den economischen, materieelen opbouw". ER is dc laatste weken weer een groote bedrijvigheid op het ge bied der INTERNATIONALE PO LITIEK. In New York vergadert niet alleen dc UNO, maar ook de Groote Vier (Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk) zijn weer bij een en dc beslissingen die zij nemen kunnen van ver strekkende bctee- kenis zijn. Behalve dc resultaten der Parijsche conferentie naar men weet hebben de daar genomen be sluiten slechts de waarde van een advies aan dc Groote Vier zal op dc „Vicrmogcndhcdcnconfcren- tie" ook de DuitscKe kwestie bespro ken worden. Met het Duitsche pro bleem wordt ook ons land direct bij de internationale politiek betrokken Niet alleen heeft Duitschland ons in den oorlog onnoemelijke schade toe gebracht, voor welke wij vergoeding eischen, maar ook op grond van an dere overwegingen kan een beslis sing over Duitschlands toekomstig lot ons niet onverschillig laten. Han del cn verkeer met Duitschland zul len in dc toekomst voor ons land weer ccn levensbelang zijn cn daar om zijn wij onmiddellijk geïnteres seerd bij wat over Duitschland wordt beslist. (Vervolg op pag 2) I 1 Opklarend Weersverwachting, medegedeeld B r door he/ K.N.M.I te De Bilt. Hier cn daar tijdelijk opklarendI Geen neerslag van beteekenis9 Matige wind lusschen Noord-West H en Noord-Oost Geleidelijk oploo- !l pende temperatuur j 9 Nov Zon op 7.43, onder 17.00.- ntiQ op 17 20. onder 7.43

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1