PAGBLAD VOOR AMERSFOORT Communisten weer de sterkste partij in Frankrijk Rijdt het vlootpersoneel meer dan het vaart? Overeenkomst zal slechts een begin zijn - Van Mook Londensche Kon. besluiten zijn rechtsgeldig Socialistische partij verliest 20 pet. van haar zetelaantal Cheribon begint vandaag Brood wordt beter Rijksbemiddelaars tegen looneischen Vraagt Nederland te veel? BEDRIJFSLEVEN HEEFT BELANG BIJ DUITSCHE INDUSTRIE „De Telegraaf" is gezuiverd Zweden, IJsland, Afghanistan, lid van de UNO Ziekenfondsen wachten af Gironummer 510330 Bank: R'damsche Baok Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DF/STfCHTËSG H ET P A R'OOL Maandag 11 November 1946 Nr. 491 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snoucjcaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER FRANKRIJK Iweft opnieuw een zwenking naar uiterst links gemaakt. De M.R.P., tot dusver de grootste partij, werd bij de verkiezingen voor tie Assemblee voorbijgestreefd door de com munistische partij, die zestien zetels won. De M.R.P. behield haar zetelaantal, maar ging toch procentueel achteruit, omdat de Assemblee meer zetels telt dan de Constituante. De socialisten boekten echter een zware nederlaag: zij moesten 27 van hun 121 zetels afstaan. Van de kleinere partijen behaalden de Gaullisten en, tegen de verwachting in, de radicalen een belangrijke winst. De stand van de verkiezingen was vanochtend: Communisten M.R.P. Socialisten Conservatieven Radicalen Gaullisten 168 zetels 159 zetels 94 zetels 63 zetels 50 zetels 24 zetels 16 2 - 27 4 14 17 Van de 31 ministers van het huidigi kabinet werden er 28 herkozen. Onder hen bevinden zich de premier Georges Bidault (MRP). de vice-premier M; rice Thorez (comm.). Francisque Gay (MRP). Robert Schumann (MRP). Edouard Depreux (SFIO) en Ambroi se Croizat (comm.). Verder werden de vroegere premiers Felix Gouin. Edouard Daladier en Edouard Herriot gekozen. Het nieuws van de communistische successen had tot gevolg, dat er te Parijs groote drukte hecrschte voor het bureau van het communistische blad Humanité. De menigte was het grootst voor het bureau van l'Aube. die de MRP steunt. Er hebben zich geen de monstraties of incidenten in Parijs voorgedaan. 19 pet. wegblijvers Ongeveer negentien procent der stemgerechtigden heeft geen stem uitgebracht. De uitslag zal wel voor een deel mede bepaald zijn door het feit dat in plaatsen als Marseille en Bordeaux minder dan vijftig procent der stemgerechtig den zijn verschenen. Déchezelle, secretaris-generaal van de S F.I.O. heeft tegenover een cor respondent van A.F.P. verklaard: Her schijnt dat men op onze partij de impo pulariteit van de huidige regeerings- politiek heeft laten drukken. Ook is. het mogelijk, dat de socialistische partij het slachtoffer is geworden van laster campagnes. De stemming van heden heeft echter nog een ernstiger karak ter: zij vertolkt de verwarring in het kiezerscorps. VANDAAG /.uilen de Nederland, sclie en Indonesische delegaties voor de waarschijnlijk beslissende vergadering te Cheribon bijeen ko men. Men verwacht dat zij binnen enkele dagen tot een definitieve overeenkomst zullen komen, die dan aan het Nederlandsche parlement zal worden voorgelegd. De overeenkomst zal, als men tot overeenstem ing kan komen, vol gens U.P. de volgende punten be vatten: 1. Erkenning van het gezafj de facto der Indonesische republiek over Java en Sumatra. 2. De republiek en de Nederland, scho regeering zullen onmiddellijk stappen ondernemen voor de vesti ging van de Vereenigde Staten van Indonesië, bestaande uit de federale staten Borneo, Groote Oost (Celebes, Bali, Lombok. Soenda-eilanden) en de republiek Java en Sumatra. 3. De federale staten Borneo en de Groote Oost zijn geheel vrij zich al of niet bij de republiek Java en Sumatra aan te sluiten. 4. Een constitueerende vergade ring zal worden bijeengeroepen om een grondwet voor de Vereenigde Staten van Indonesië op te stellen. 5. De Vereenigde Staten van In donesië zullen een unie vormen met het Koninkrijk der Nederlanden on der .de Kroon, waarbij beide partijen hooge commissarissen zullen uitwis selen. 6. Vorming van gecombineerde Nedcrlandsch.lndonpsische raden, wier samenstelling en functies zullen worden bepaald na een nieuwe grondwettelijke herziening van de buitenlandsche politiek, de defensie ve en economische politiek. De Nederlandsche en Indonesische delegaties, Lord Killearn, Soekarno en Hatta zijn reeds in Cheribon aan gekomen. Killearn heeft in gezelschap van Sjahrir aan Soekarno een be. zoek gebracht. Kerstpakketten van de Niwin Met de „Oranje" zijn te Priok de eerste 30.000 stuks van in to taal 150.000 Kerstpaketten uit Nederland aangekomen. De verdeeling zal geschieden door den dienst Welfare leger. Jammer is, dat een klein deel van deze pakketten spoorloos is verdwenen, vermoedelijk tenge volge van diefstal bij het inla den in Nederland. Postzegels, die buiten gebruik raken Met ingang van 1 Januari zul len de volgende postzegels bui ten gebruik worden gesteld: Zomerpostzegols 1941 van 134, 2/2, 4. 5 en 734 cent; Weldadigheidszegels (van het kind) 1941 in dezelfde waarden; Weldadigheidszegels (van het kind) 1945 van V/2234, 5. 7 en 12% cent. Bijzondere postzegels „Herrij zend Nederland" van 7% cent. Het Grieksche vrachtschip „Nereus" is deze week met een lading tarwe naar Nederland vertrokken. Het is het eerste schip met graan, dat sedert twee maanden naar Nederland is ge gaan. De achteruitgang in de samen stelling van het brood is. zooals reeds gemeld werd, een gevolg van het feit, dat overwegend bin- ï.enlandsche tarwe en rogge in het brood werd verwerkt. Dc moeilijkheden bij den aanvoer van buitenlandsche tarwe, vooral ont staan door de stakingen in de Amerikaansclie havens, maakte, het noodzakelijk de hoeveelheid buitenlandsche tarwe, d&t in het brooc- verwerkt kon worden, te rug te brengen tot 20%. Nu. 11a het beëindigen van de stakingen, de aanvoer weer toeneemt mag ver betering van de broodgraanpositie worden verwacht. Met ingang van heden 11 November zal daarom weer 50% buitenlandsche tarwe r" het brood worden verwerkt. De verdere samenstelling is 30% inlandsche tarwe en 20% rogge. De regeering zal regelmatig de mogelijkheid 'van wijziging van deze verhoudingen onder de oogen zien. Mary Churchill verloofd Winston Churchill heeft Vrijdag avond de verloving bekend gemaakt van zijn jongste dochter Mary met captain Christopher Soames van de Goldstream Guards. ER is gegronde hoop dat de bijeenkomst te Cheribon een op lossing zal brengen, omdat beide partijen van de noodza kelijkheid ervan overtuigd zijn, zoo heeft dr. Van Mook gister middag gezegd in een radiorede, die over Hilversum II werd gerelayeerd. Wij moeten er ons echter van bewust zijn, dat het bereiken van een overeenkomst niet het einde van onze moeilijke taak beteekent. In zekeren zin is het slechts een begin. De toestand te Batavia is uiterst moeilyk. De invoering van republi- keinsch geld, gepaard gaande met de stopzetting van den voedseltoevoer uit de omliggende streken, heeft een noodtoestand doen ontstaan, die bin nen enkele dagen moet worden op gelost. Het is een van de voorwaar den voor de verdere onderhandelin gen. dat aan een wanhopigen toe stand als deze, boe dan ook, een einde moet worden gemaakt. Indien iemand vrede wenscht te bereiken, niet gebaseerd op overwin ning en nederlaag, aldus Van Mook, dan is een groote mate van geduld T elef oongesprekken met Indonesië bekort Het aantal aanvragen voor radio- telefoongesprekken met Indonesië is zoo groot, dat het noodzakelijk is gebleken den spreektijd te beper ken: voor niet zakelyke gesprekken hoogstens drie minuten, voor zake lijke maximaal zes minuten. Aanvragen van fietsen en fietsbanden Het komt dikwijls voor dat aan vragen voor fietsen en fietsbanden worden ingediend bij het Centraal Distributiekantoor. Dit deelt thans mede. dat fietsen en banden uitslui tend bij de plaatselijke diensten moe ten worden aangevraagd. VAN MOOK Radio-staking Het N.V.V. heeft aangeboden in het conflict tusschen de radio-mu sici en de Stichting „Radio Neder land" te bemiddelen. Zoowel de Ne derlandsche Toonkunstenaarsbond als het Stichtingsbestuur hebben deze bemiddeling aanvaard. De bij eenkomst is op hedenmiddag vastge steld. Zaterdagavond hebben de stakende musici vergaderd. Het beleid van het stakingscomité is met algemeene stemmen goedgekeurd. Het College van Rijksbemidde laars heeft uitspraak gedaan in het loongeschil, dat tusschen de Stich ting en de musici bestaat. De Rijks bemiddelaars hebben het stichtings bestuur volledig in het gelijk gesteld en de eischen der musici afgewezen. Het hoofdbestuur van den N.T.B. heeft deze uitspraak van het College niet aanvaard, omdat dit over deze kwestie de Stichting van den Arbeid niet heeft gehoord. De musici hebben Zondag twee concerten gegeven in de kosteloos ter beschikking gestel de zaal van „Het Hof van Hol land" te Hilversum. Het succes was zeer groot De stakingsleiding zal zich met enkele omroepvereenigingen in ver binding stellen, omdat deze, ondanks het verzoek van het Stichtingsbe stuur, toch gramofoonopnamen draaien van de stakende orkesten en musici. en wederzydsch begrip noodig. Dit kan niet worden verkregen door een enkele daad en in een enkelen dag, omdat altijd de mogelijkheid bestaat, dat een plaatselijk of individueel conflict uitbreekt, dat in zulke ge spannen tyden ernstige gevolgen kan hebben, indien de opwinding op an deren overslaat. Toen onlangs de politieke onder handelingen werden heiwat, moesten verschillende, ernstige psychologi sche moeilijkheden overwonnen wor den. Het was voor de Indonesiërs moei lijk te begrijpen, waarom op dat oogenblik groote contingenten Ne derlandsche troepen naar Indonesië gingen ter vervanging van de Brit- sche en Britsch-Indische bondgenoo- ten. Aan Indonesische zijde werd echter wel begrepen, dat het zenden van Nederlandsche troepen onver mijdelijk was en niet moest worden beschouwd als een begin van den aanval, en ook, dat het niet beslist nadeelig voor het bereiken van een overeenkomst behoefde te zijn. Geen incidenten Wat het bestand betreft, is op de meeste fronten het vuren gestaakt, terwijl de overneming van Palem. bang door Nederlandsche troepen zonder incidenten is verloopen. Even eens is de waterkwestie van Soera- baja zonder moeilijkheden tot een oplossing gekomen. In de besprekingen, die op het be stand volgden, kon de Commissie- Generaal verklaren, dat de oplossing van onze problemen bevredigend en eervol voor beide partijen is. In Cheribon zal de Commissie- Generaal waarschijnlijk Soekar no en Hatta ontmoeten. Op dit punt bestaat veel ongerustheid en verwarring, maar na eenig dieper nadenken moet men wel tot de conclusie komen, dat de realiteit van de republiek niet willekeurig kan worden ontkend. De beoordeelifig van de leiden de figuren van een volk berust uiteindelijk by dat volk zelf. Als wij mogen uitgaan van het feit, dat de leidende figuren aan beide zijden eerlijke menschen zijn, bezield van den oprechten wensch om tot een behoorlijken en duurzn- men vorm van samenwerking te ko men, dan meen ik veilig te mogen vwklaren, dat wij op een gunstig re sultaat kunnen hopen." Zoo zijn onze manieren j fJ^IJDENS een conferentie te ■*- Milaanbijgewoond door ver. eeviigingsafgevaardigden van wie. lerclubs en journalisten heeft de winnaar van de ronde van Lom. j bardije, Fausto Cop'pi toegege- i ven, den renner Motta een bedrag i van 30.000 lire te hebben afge staan. Volgens Coppi heeft hij nel i geld. niet gegeven met de bedoe- i lingdat Motta hem alleen zou trekkendoch slechts om Mot. ta tot het trekken in het alge- i meen te bewegen. Prins Bernhard heeft Vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan het oplei dingskamp der Koninklijke Marine te LoosdrechtDe jeugdige officieren werden aan den Prins voorgesteld. Achter dezen links dc commandant Zeemacht Nederland, schout-bij-nacht J AGauw. rechts de commandant der marine-kazerne kaptter zee W. F. van Vreesioijk. (A.N.P.) De rechtsgeldigheid van de zooge naamde wetsbesluiten (dit zyn de Koninklijke besluiten, welke gedu rende de bezetting van ons land te Londen genomen zijn) heeft aanlei ding gegeven tot veel discussies in politieke en juridische kringen. In het parlement heeft de regcering bij herhaling betoogd, dat aan deze wetsbesluiten op grond van het nood- recht inderdaad rechtskracht moest worden toegekend en dat er dus geen aanleiding was, deze besluiten ter nadere legaliseering aan het par lement voor te leggen. Nog in het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Justitie is de afwijzing der le galisatie door vele leden ten zeerste betreurd, omdat het zwaard van Da mocles altijd boven deze besluiten zou blijven hangen. De Hooge Raad heeft nu aan alle onzekerheid een einde gemaakt door in een arrest ten aanzien van een onteigeningsprocedure te overwegen, dat, omdat ten gevolge van den oor log de gezamenlijke uitoefening van De directeur der KL.M„ de heer Hans Martin, die niet alleen be kendheid geniet door zijn meer dan 25-jarig dienstverband bij de Kon, Luchtvaart Mij,, doch ook als auteur van verschillende, veel ge lezen boeken, vierde vandaag zijn zestigsten verjaardag (A.N.P.) de wetgevende macht door de Ko ningin en de Staten-Generaal niet mogelyk was. de Kroon bevoegd was tot het uitvaardigen van maatrege len van wetgeving, voor zoover zulks, zonder dat het herstel van de samenwerking tusschen de Kroon en de Staten-Generaal kon worden af gewacht, door de omstandigheden was geboden. De beslissing, of deze gebodenheid bestaat, betreft zegt de Hooge Raad een vraag van beleid, die niet is ter beoordeeling van den rechter. Deze zou aan zoo- danigen maatregel van wetgeving slechts verbindende kracht mogen ontzeggen, voor zoover die geboden heid niet aanwezig kan zijn geweest. Kamerleden over Marine: DE hoop is gerechtvaardigd dat de koninklijke belofte, gedaan na den slag in de Javazee, nl. dat onze vloot weer uit haar asch zal herrijzen, in ver vulling zal gaan. Zij zal niet meer de ncutralitcitshandhaving tot doel moeten hebben, doch. in samenwerking met de bondgenooten, dc handhaving der inter nationale rechtsorde. Het Britsche Zondagsblad „Ob server" schrijft in een artikel, ge titeld „Te veel gevraagd": „Het Nederlandsche verzoek om een strook grondgebied langs de Duitsche grens, in de afgeloopen week officieel bekend gemaakt, staat in ongunstige tegenstelling met de verstandige Deensche zelf beperking ten aanzien van Zuid- Sleeswijk. De bedoeling van dit soort aanspraken op grenscorrecties is in deze twintigste eeuw moeilijk te onderscheiden. Geen Nederlander zal in ernst willen bew.eren, dat dit toe te voegen grondgebied de vei ligheid van zijn land zou verhoo- gen. Ook kan dit gebied niet be schouwd worden als vervanging van den Nederlandschen landbouw grond, welke door de inundaties van de Duitschers verloren is ge gaan, want dit gebied zal het voed sel moeten opleveren voor zijn eigen tweehonderdduizend Duitsche bewoners, die de Nederlanders wil len inlijven. Het gevraagde gebied wordt niet bewoond door een ver drukte minderheid, noch werd het ooit door de Duitschers aan de Ne derlanders ontnomen. Alles wat deze stap schijnt te zullen gaan op leveren is een noodelooze complica tie te meer by de regeling van het vredesverdrag met Duitschland en een chronische wrijving-verwekkend element in de toekomstige betrek kingen tusschen Nederland en Duitschland. In de Vrijdag te Den Haag gehou den algemeene vergadering van het Verbond van Nederlandsche Werk gevers heeft dr. Fentencr van Vlis. singen een inleiding gehouden over het vraagstuk van de economische betrekkingen naar Duitschland. Naar aanleiding daarvan werd een motie aangenomen, waarin er op ge wezen wordt, dat de welvaart van Nederland voor een groot deel af hankelijk was van de economische betrekkingen met bet Duitsche ach terland. Uit dien hoofde mag Nederland, ook omdat zijn economie liet incest onder de Duitsche bezetting geledeu heeft, het recht opeisclien gekend te worden in het overleg tusschen de Geallieerden over den toekonistige.n status van het Duitsche bedrijfsle ven. De Nederlandsche industrie is uitgerust met Duitsche machines, waarvoor geen vervangingsonder- deelen van elders te krijgen zijn, ter. wijl vele bedrijven waren ingesteld op liet gebruik van Duitsche grond, en hulpstoffen. Groote kindersterfte in Slowakije De Tsjecho-Slowaaksche minister van Volksgezondheid, dr. Adolf Prchazka, heeft medegedeeld, dat in Bohemen gedurende het afgeloopen jaar 110 per duizend kinderen zijo gestorven. Voor Slowakije was dit cijfer ITO; in sommige districten sterft één op dc drie babies. De oorzaak is hoofdzakelijk gele. gen in de slechte voeding. Een aan. tal maatregelen wordt beraamd ten einde den toestand te verbeteren. - De Europeesche kampioen schappen in 1947 zullen in het zwembad te Monte Carlo gehou den worden. Als data zijn vastge steld 1 tot en met 6 September 1947. Meerdere Nederlandsche onderno mingen hebben iDvesteeringsbelan- gen in Duitsche bedrijven, die zy nog niet weer mogen behecren on controleercn. 't Verbond verzoekt bij de regeering aan te dringen op hernieuwde krach tige stappen bij de geallieerde re- gceringen, opdat Nederlandsche des. kundigen zich op de hoogte kunnen stellen van de Duitsche productie, capaciteit. Dit is Gen. Soedirman, de opperbevelhebber der republi- keinsche strijdkrachtenZooals men zich herinnert wachtten de beslis sende onderhandelingen over het bestand de vorige week op de aankomst van den generaal, die echter, nadat hij door een misver stand tengevolge van liet ontbre ken van instrticlies bij Krandji aan de grens .van de geallieerde bezettingszone was tegengehouden, naar Djokjakarta was. terugge keerd Onze foto toont de aankomst van den generaal (links) tn Batavia, na de verwelkoming door generaal- majoor Abdoel Kadir (rechts). (Foto A.N.P.) Aldus vele Tweede Kamerleden in het voorloopig verslag over de marine. In verband met den toestand in het verre Oosten is er vooral behoefte aan klein materiaal. Is het dan wel verstan dig nu met den aanbouw van krmsers te beginnen, vragen andere leden. Enkelen bepleiten op grond van zui nigheids- en beleidsoverwegingen weer samenvoeging van dc ministeries van oorlog en marine tot één departement van defensie. Sommige leden betreuren het dat ons land, bij de verdeeling der drie vijan delijke oorlogsvloten, niets is toegewe zen. Verwondering blijken dc posten: aanschaf van auto's en rijwielen te hebben gewekt. In 1946 was daar voor 4.200.000 gevoteerd, in 1947 1.400.000. Deze cijfers schijnen een bevestiging te geven van het gezegde, dat het marinepersoneel meer in auto's rijdt dan op sche pen vaart, merken enkele leden op. De noodzakelijkheid van geünifor meerde vrouwelijke krachten bij de ma rine (Marva's) werd door vele leden in twijfel getrokken. Ook bij de marine moet meer aan dacht worden besteed aan de weduwen van gesneuvelden- ..Is het waar luidde de vraag van een deel der Twcede^ Ka- merleden, „dat de weduwe van een luitenant eerste klasse 120 per maand toucheert, plus een toelage voor de kin deren? Zijn de bedragen voor man schappen niet nog veel l3gcr? De commissie voor de perszuive ring heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen directie, administratieve en redactioneele medewerkers van De Telegraaf—Het Nieuws van den Dag en Elseviers Drukkerij. De directeur van De Telegraaf. F. H. J. Holdert, die tevens commis saris was van Elsevier, is uit zijn journalistieke functie ontzet voor den tijd van tien jaar. terwijl hij voor de bedrijfszuivering voor vijf jaar ontzet is. De hoofdredacteur van De Telegraaf J. A. Goedemans, is voor vier jaar uit gesloten, ingaande 5 Mei 1945. de waarnemend hoofdredacteur J. C Fraenkel voor vijf jaar. dc chef-redac teur Binnenland J. F. Stokvis voor twee jaar, zijn collega voor buitenland Z. van den Berg is voor drie jaar ontzet. De redacteuren D. A Anema. A. G. A. Bollee en W. A. Brenning. di recteur van het N.v.d.D., werden uit gesloten voor achttien maanden, in gaande op 5 Mei 1945, zoodat zij thans weer aan het werk kunnen gaan. Mr. J. C. Heycr. chef van de adver- tentie-afdeeling van De Telegraaf, is veroordeeld tot drie jaar. zijn plaats vervanger B. J. Woutman, tot twee jaar. De procuratiehouder van Elsevier G. de Ridder, is voor zes jaar uitge schakeld. De N.S.B.-ers C. J. Tonneman, J. de Haas, C. v. d. Heyden, H. J. J. Marinus en dr. J. Smit werden allen voor twintig jaar uitgesloten. Het certificaat werd verleend aan L. M. G. Arntzenius, K. M. v. d. Berg. W. J. de Voogt, M. H. Emeis, M. Reckman, mr. G. B. J. Hilterman. A. Huguenot v. d. Linden, mr. C. de Wit, C. Arnoldy, A. P. van Leeuwen, G. J. v. d. Linde en j. B. T. Spaan. De kapitein ter zee C. II. Brou wer is bevorder tot schout-bij- nacht. XODCICOOOCOOOCOCCCOOOOOOCOOOCOOOOCOOOCOOOOOOOOC Per AUTO door de lucht Een 37-jarige Amerikaan urri. veerde Vrijdag per auto op een f vliegveld in Connecticut, aldus meldt de Evening Standard uit i New York, bevestigde een propel- Ier en vleugels aan zijn wagen en j steeg op. Na eenigen tijd me/ een snelheid van 190 km per uur te hebben rondgecirkeld landde de j „vliegende auto'' op vier wielen, waarmede de eerste proefvlucht j was geslaagd. De uitvinder heeft j een fabriek opgericht om deze j nieuwe toestellen te bouwenZij zullen ongeveer 10.000 gulden per j stuk kostenHet bevestigen en verwijderen van schroef en vleu gels neemt slechts vijf minuten in j beslagm De „airphibian" biedt plaats'aan twee personen Dc Algemeene Vergadering der LINO heeft Zaterdag Zweden, IJs land en Afghanistan met algemeene stemmen als lid van dc UNO aan vaard. Het besluit werd begroet met een algemeen applaus, waaraan ook Be- vin en Molotof deelnamen. Dc kwestie van de zetelverplaat sing der UNO naar Europa, door Rusland onlangs geëntameerd, is op nieuw actueel geworden door de jongste besprekingen in de Assem blee. Sir Hartley Shawcross (Enge land) zei, dat hij bet thans voor de commissie voor het hoofdkwartier mogelijk achtte een andere plaats in overweging te nemen behalve New York en San Francisco. Bloom (USA), sprak dc hoop uit, dat het hoofdkwartier in dc Veree nigde Staten zou blijven. Molotof steunde namens dc Sowjct-dclcgatie het Fngclschc voorstel. Een amendement van Shaw cross, inhoudende, dat de com missie het recht zal krijgen behalve New York en San Fran cisco, andere plaatsen in over weging te nemen, werd met 28 tegen 15 stemmen aangenomen. Nadat Bloom verklaard had, dat dc Vereenigde Staten tegen zou den stemmen, onthielden twee leden zich van stemming. De Egyptische afgevaardigde, Mahmocd Hassan Pasja, onder steunde een resolutie tegen rassen- vervolging, die door zijn delegatie was ingediend, cti zcide: „Wij heb ben vele berichten gehad over ras- senvcrvolging 111 Ccntraal-Europa. liet is mogelijk, dat deze berichten onwaar zijn, doch wij moeten bet onderzoeken Dc resolutie werd bij acclamatie op dc agenda geplaatst. Zooals bekend hebben de artsen dc contracten met de ziekenfondsen opgezegd. Gistermiddag hebben ver tegenwoordigers van de Nederland sche ziekenfondsen in hotel „Ter minus" te Utrecht vergaderd ten einde hun standpunt ten opzicht® van deze moeilijkheden te bepalen. Ómdat de ziekenfondsen unaimem van meening zijn dat bet onjuist was van de Maatschappij ter be vordering der geneeskunst om deze zaak publiek te maken besloot men het oordeel van de ziekenfondsen niet aan de openbaarheid prijs to geven voordat de artsen hun defini tieve eischen hebben gesteld. Men bleek van oordeel dat anders de ver houdingen nog verder vertroebeld zouden worden. Dus besloten cio ziekenfondsen voorloopig een af wachtende houding aan tc nemen. Nieuwe president van den Hoogen Raad Naar A.N.P verneemt is tot pre sident van den Hoogen Raad der Ne derlanden benoemd mr. dr. J. Don- ner. thans raadsheer in den Hoogen Raad Tot vice-presidenten zijn be noemd mr N C M. A. van den Dries en mr. dr. W A. J. M. Fickt beiden eveneens raadsheer Tot raadsheeren zijn benoemd mr. P H. Smits, die tijdelijk het ambt van raadsheer uitoefende, mr. G. H. A. FFeber, thans rechter in de rechtbank te Almelo en mr. A Rombach. thans advocaat-generaal bij den Hoogen Raad Geen visa meer voor Engeland? Naar aanleiding van (lc onderhan delingen tusschen Engeland en! Frankrijk om te komen tot afschaf fing der visa in het verkeer tusschen heide landen beeft Nederland aan Engeland te kennen gegeven even eens bereid te zijn tot afschaffing van visa over te gaan, indien dit wederzijds kan geschieden. Men iioopt dat de afschaffing der viSa het toeristen- en handelsverkeer tusschen de verschillende landen zal aanmoedigen In do toekomst denkt men dergelijke onderhandelingen ook op te nemen met de Scandinavische landen. Dr. Kurt Schumacher, tezamen met enkele andere Duitsche socia listenleiders, wordt 29 November in Londen verwacht. Het station Ras el Ein aan den spoorweg van Palestina naar Egypte is door „kofferbommen" opgeblazen. fj-rL-n-'T-M-Liij,-.:-: if 7.-? ■■•TprTT.in Nu en dan regen Weersverwachting, medeqe. J rJeeld door het KNMI te De Bilt: i 1' Wisselend bewolkt met hier en j daar een regenbuitjevooral 1 langs de Noordzeekust. Matige h' wind uit Noordelijke richtingen, j Weinig verandering van tempe- 'j ,J ratuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1