DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Besprekingen begonnen te Cheribon „Groote Vier" oneens over vredesverdragen Nauw samenwerken met buurlanden bepleit Hoe de Duitschers Arnhem plunderden Zwarte voorraad electrische apparaten achterhaald Het gaat om de herleving van het oude Volkslied De Kroon belangrijkste vraagstuk Nieuw hulpplan voor de landen die hongeren Spaaractie wordt spoedig ingezet JONG GELEERD, OUD GEDAAN Krachtig protest tegen geallieerde autoriteiten in Duitschland Opperplunderaars terFrau Gasille doet onthullingen Radiohandelaar in arrest Aardbeving in Zuid-Amerika Noteert U even de spelewei Tïloohd onder getuige ,ing?" Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.-» per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING-H ET PAR 0 0 L Dinsdag 12 November 1946 Nr. 492 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Een reeks van nieuwe amende menten op de te Parijs vastgestelde verdragen werd aan een bespreking onderworpen. Het komt er op neer, dat de Groote Vier de besluiten van Parijs in hoofdzaak naast zich neer leggen en geheel opnieuw beginnen, maar met weinig resultaat. Men werd het niet eens over de Engel- sche voorstellen tot schadevergoe ding aan buitenlandsche petroleum- maatschappijen en scheepvaart maatschappijen door Roemenië, over de Bulgaarsche herstelbetalin gen (Bevin en Byrnes vroegen 62.5 Wanneer krijgen we witbrood? De toevoeging van meer buit-en. landsche tarwe aan de broodbloem kan nog niet onmiddellijk in de kwaliteit van het brood tot uiting komen, zooals velen schijnen tp den ken. Maandag zijn de maalderijen begonnen bloem van Je nieuwe sa menstelling te maken De bakkers zullen, naarmate hun bloemvoorraaJ aanvulling behoeft, voorzien worden met, dit bloem. Engelsch kerkhof bij Nijmegen Binnenkort zal in het Jonkerbosch, in de omgeving van Nijmegen, een der grootste" collectieve Engelsche kerkhoven van Nederland worden ingericht. Het stoffelijk overschot van 1600 tot 2000 in de omgeving van Nijmegen gesneuvelde Engel sche soldaten zal naar dit kerkhof worden overgebracht. TE Linggadjati bij Cheribon zijn de besprekingen gistermiddag om drie uur begonnen. De commissie-generaal, die ont vangen werd door dr. A. K. Gani en mr Amir Sjarifoedin, voerde tevoren nog informeele besprekingen met de Indonesische afge vaardigden. De kabinetszitting te Djokja. zoo wordt inmiddels van welingelichte Indonesische zijde vernomen, en de bijeenkomst van de Indonesische delegatie met liet Centraal Na tionaal Comité hebben een zuiver informatief karakter gehad. In be;- de conferenties heeft de delegatie een overzicht gegeven van de be reikte resultaten bij de onderhande lingen te Batavia. Het belangrijkste vraagstuk b\j de onderhandelingen te Cheribon is ongetwijfeld de positie van de Nederlansche Kroon. Het standpunt va»i de Indonesische delegatie is van dien aard, dat waarschijnlijk langdurige besprekingen nood'g zullen zijn om tot een bevredigende oplossing te komen. In twee jaar vrij? Men verwachtte dat de delegatie voor de plenaire zitting van gister middag een definitief verzoek zou indienen om de voorwaarden voor het aangaan van een unie te verzachten. Wanneer de Nederlan ders niet toegeven, aldus hooge In donesische zegslieden, zullen de re publikeinen er in toestemmen, dat volgens de Nederlandsche voorstel len koningin Wilhelmina in naam het gezag over de voorgestelde nieuwe unie behoudt en dat de Ne derlanders de souvereiniteit behou den gedurende het tweejarig tijd perk. waarin de Vereenigde Staten van Indonesië georganiseerd zullen worden. Daartegenover zijn de Indo nesiërs van plan te blijven aandringen op meer afdoende waarborgen, dat de Vereenigde Staten van Indonesië na twee jaren vrij zullen zijn. Wanneer de Indonesiërs het Ne derlandsche aanbod aannemen, zou dat beteekenen, dat het aanbod van de Indonesiërs zal vervallen, waarin was voorgesteld dat in ruil voor on middellijke erkenning van de repu bliek de Indonesiërs een 30-jarige alliantie met de Nederlanders zou den teekenen, welke alliantie, vol gens de zeglieden, omvat een waarborg voor samenwerking tus- schen de beide landen op militair, economisch en politiek terrein met een begunstigingsclausule voor Ne derlandsche onderdanen, verblijf houdend in de Vereenigde Staten van Indonesië. De Indonesiërs zouden er in toe gestemd hebben den Nederlanders toe te staan, gedurende de twee eerstvolgende jaren een beperkt aantal soldaten te handhaven in de huidige gêalliëerde bruggehpofden'i te Batavia, Bandoeng, Palembang, Padang en Medan. IN" de economische commissie van de UNO heeft La Guardia, direc teur-generaal van de UNRRA. een nieuw hupplan ontworpen voor de landen die kampen met een gebrek aan levensmiddelen. Er moet een voeJsel-noodfonrls de UNO wor den gesticht, aldus La Guardia. dat •Je landen in Europa en het Verre Oosten moet bijspringen die niet over voldoende deviezen beschikken om in hun minimum-behoeften' tp voorzien. De Internationale Barik moet daartoe meewerken. Voor Euro pa en het Vei re Oosten zon in 1947 2JA milliard dollar noodig zijn. In de commissie voor het beheer heeft de Sowjet.ambassadeur in de USA, Nowikof. verklaard, dat zijn delegatie er voor zorgen zal dat de beheerraad, waarop nu al een jaar wordt gewacht, voor het sluiten van deze zittingsperiode der Algemeene Vergadering zal zijn ingesteld. De poging van de Britsche re geering om de Palestijnsche kwestie op te lossen door onder, handelingen met de USA en Joodsche en Arabische groepen is in strijd met het Handvest, aldus Nowikof. Het lot van Pa lestina mag niet langer onbeslist bliiven. Er zijn twee mogelijk, heden: het land moet vrij wor den of onder beheer der UNO komen. In de politieke commissie werJ besloten de afgewezen lidmaat- schapsaanvragen van Albanië, Eire, Portugal. Transjordaniè en Buiten. Mongolië weer voor den Veiligheids raad te brengen. De minister van financiën heeft in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij hef psychologisch moment 'voor het inzetten van een grootscheepsche spaaractie nog niet aangebroken acht„ te Thans echter deelt hij mede, dat de noodzaak tot handhaving van beperkende bepalingen op mone tair gebied ten einde loopt Deze beperkingen vormden een rem op den spaarzin van de meeste men- 6chen Nu dit stadium is bereikt zijnde organisatorische voorberei- dingen voor het inzetten van een spaarcarnpagne krachtig ter hand genomen. Laat ze maar staken! Het gezamenlijk personeel der Re ja-industrie te Rotterdam, een fabriek van feestartikelen, welke l ongeveer .twintig man omvat, heeft Zaterdag naar aanleiding S van de staking van musici bij de Stichting Radio-Nederlandeen telegram gezonden van den vol- genden inhoud: ,,Eischen staking radio-musici permanent te maken, stop, radio gezelliger dan ooit, stop, anders opzegging lidmaatschap, stop, ge- zamenlijk personeel Refa-indu- stric OVER de ontwerp-vredesverdragen met Roemenië, Bulgarije en Hongarije, die gisteren het onderwerp der besprekingen vormden te Lake Succes, zijn de vier ministers van Buitenlandsche Zaken in geen enkel opzicht tot overeenstemming kunnen komen. millioen dollar voor Joegoslavië en Griekenland beide, Molotof 16 voor Weenen treft maatregelen voor den winter. Cp velerlei wijze trachten de bewoners van Weenen brand stof voor den komenden winter te verzamelenEen boom. die eens de XJngar Gasse sierde, wordt in blok ken gezaagd (P.) Joegoslavië en 9 voor Griekenland), en de Grieksche annexatie-eischen aan de Bulgaarsche grens, die een nieuw Grieksch memorandum gedecimeerd zijn (875 km' en 45,000 inwoners). Alle beslissingen werden uitge steld. Bevin zei: „Wij moeten zoo nu en dan toch rekènieig houden met hetgeen de vredesconferentie heeft aanbevolen." Gering resultaat In de middagzitting werd geen overeenstemming bereikt over de Parijsche aanbevelingen voor het verdrag met Hongarije. Byrnes ver klaarde dat de U.S.A. de Hongaar- sche vaartuigen, die in Duitschlar.d en Oostenrijk in beslag genomen waren, zou teruggeven. Slechts één resultaat werd ge boekt op dezen dag van verdeeld heid: de Finsche herstelbetalingen aan de U.S.S.R. werden op driehon derd millioen dollar bepaald. Aan het slot van de bijeenkomst zei Byrnes: „Morgen moeten wij beslis sen over het algemeen principe of wij van plan zijn deze verdragen te enderteekenen of niet." Zaterdagmiddag vertrok het 100ste K.LM vliegtuig. The Flying Dutch man, de Constellation P.H.T.A.W Walcherennaar New York, op welke lijn de dienst met de regelmaat van een klok wordt onderhouden De jongste passagiers worden aan boord gedragen(Foto A.N.Pm) Ons buitenlandsch beleid BLIJKENS het voorloopig verslag over „Buitenlandsche Zaken" zijn de Tweede Kamerleden niet eenstemmig over het te voeren buitenlandsch beleid. Verscheidene leden betoogen, dat dit uit moet gaan van twee grondbeginselen: medewerking aan de vestiging van een internationale rechtsorde en handhaving van een zelfstandig volksbestaan Anderen mecnen, dat Nederland een zelfstandig krachtcentrum is in een wereld, die zich nog in het stadium van politieke vormgeving bevindt. Als één der voornaamste doeleinden zagen ii inniger sa- menu erking met Belgic en Lu xemburg, later ook met. Frank (Eigen berichtgeving) Frau Gasille, die bij de plundering van Arnhem in de kopleiding zat, is naar Arnhem overgebracht. Daar werd zij aan de tand ge voeld. Zij vertelde feiten en namen, waarvan men nog nooit ge hoord had, zoodat waarschijnlijk nog meer arrestaties zullen volgen. In September 1944 kregen de Duit sche troepen Arnhem weer in hun bezit. Wehrmacht en Organisation Todt hadden flink geplunderd, de of ficieren waren er niet over te spre ken. Waf moest men met de verla ten stad doen? De legerleiding be sloot: „We geven de geheele zaak aan Scyss Inquart cadeau'', maar die voelde voor dit aanbod niets De wei gering kwam Berlijn ter oore en Mar. tin Bormann greep persoonlijk in. Seyss werd naar het Führerhaupt- quartier ontboden en daar gedwongen het geschenk te aanvaarden. ..Ik heb er niets aan", zei hij, „geef het maar aan Essen, Westfalen' en Düsseldorf". Aldus geschiedde. Iedere stad kreeg een stuk van Arnhem toe gewezen Düsseldorf had reeds eenige ervaring opgedaan in het „ontruimen" van Nederlandsche steden Het was juist gereed met Venlo' en Roermond. Het had verreweg de beste organisatie en lange rijen keurige vrachtwagens stroomden naar de Geldersche hoofdstad. In het toegewezen deel der 'stad werd alles nauw- Zy* en buit van ongeveer 103 stofzuigers. 5 rijwielen, twee kisten me/ elec- L-J trische apparaten en een groote partij strijkijzers is hef resultaat geweest van een onderzoek dat door ambtenaren van den Economischen Dienst in samenwerking met vertegenwoordigers iwn de directe belastingen bij J D., een radiohandelaar op den Amsterdamsche Straatweg te Utrecht is ingesteld. keurig gesorteerd, verpakt en weggevoerd Westfalen had minder ervaring en geen vrachtwagens. De luxe goede ren moesten in ieder geval achter gelaten worden. „Zoo", zeg) frau Gasille „kan er niet geplunderd wor den!" Fabrieken en winkels kregen toen een speciale ..behandeling"., waarvoor het Feldwirtschaft-Kom- mando zorgde De leden hiervan heb. ben in sommige gevallen pas gedaan wat Frau Gasille plunderen noemt. Hoe de O.T. „uerkte" De O. T had in om Arnhem 20.000 menschen aan het werk. De arbeiders mochten hun gezinnen laten overkomen en er werd zwaar geroofd, Erg gerus^ was de legerlei ding echter niet. Er werd een spe ciale bijeenkomst belegd om te be spreken hoe men het gebeurde voor de buitenwereld verborgen kon hou den De een wilde alles netjes oprui men en de stad een sober aanzien geven, maar een en ander stelde voor haar maar in brand te steken, men kon noch lof het één noch tot het ander besluiten Nu begon de plundering pas goed! Wat gebeurde er? Waar bleven de goederen? Wie is verantwoorde lijk'? Frau Gasille weet en zij verteit het. en een rechercheur luistert en noteert honderden namen. Het laalste bedrijf van de tragedie van Arnhem is begonnen De winkelier had deze goederen achtergehouden om ze tegen prij zen. die belangrijk hooger liggen dan de geoorloofde, te verkoopen. De stofzuigers, die 110. 125.mogen kosten zijn tegen een prijs varie'erend tusschen f 175 en 2Ó0, van de hand gedaan ter wijl radioapparaten van f 142, f 150 voor 350 werden verkocht. Van strijkijzers lag de koers 100?» honger dan -Je hiervoor vastgestelde prijzen. Om niet. tegen de lamp te loopen had D. zijn goederen op di verse adressen in Utrecht onderge bracht. Bovendien was hét geld. dat de klant voor een gewenscht artikel meer moest betalen niet in zijn boek houding verantwoord. Met deze gelden financierde hij zijn zwarte in- koopen. Om zijn onoibare hande lingen te completeeren vernietigde D de kassarollen, zoodoende -den kend volkomen gedekt te zijn bij een eventueel onderzoek naar zijn wer kelijke verdiensten. Dit aUes heeft hem echter, niet rao. gen baten De directe belastingen legde beslag op zijn boekhouding, terwijl de economische dienst zich over de ondergedoken" goeiareD ontfermde. En D wel die zit. Dr. Kurt Schumacher, tezamen met enkele andere Duitsche socia listenleiders, wordt 29 November in Londen verwacht. rijk. niet alleen economisch, maar ook cultureel en militair. Zii vroegen zich af of het strookt met een verziend beleid het beginsel van de volstrekte souvereiniteit nadrukkc'ijk op den voorgrond te plaatsen. Weer andere leden geven, de voorkeur aan een politiek van ge matigdheid en terughoudendheid. Het huidige beleid beeft den schijn gewekt dat wij wllien op. treden als verdedigers van bet Engelsche standpunt. Men kan niet bemerken dat Engeland evengoed onze belangen behartigt. Verscheidene leden waarschuw den ernstig tegen een federatief Europa, waarin Duitschland min of meer een leidende positie zou bekleeden. Anderen merkten weer op* dat zij een open oog hebben voor do groote cultuurwaarden in Midden- cn Oost-Europa. Zij we zen op het gevaar dat Nederland meegezogen wordt in de stroo ming van een Westersch blok. Span je Het beleid van minister Van Kldffens in den Veiligheidsraad ondervond van vele zijden criliek, vooral wat zijn standpunt betreft ten aanzien van Spanje. Sommige leden meenden dat ons land, des noods zelfstandig, de economische «?n diplomatieke betrekkingen met bet Franco-regiem moet ver breken. Nu bet lidmaatschap van ons land van den Veiligheidsraad bin nenkort eindigt, behoudt mr. Van Kleffens dan den rang van minis ter zonder portefeuille?, vragen enkele leden. Algemeen was men van oor deel dat een economische op leving van Duitschland van het allergrootste belang is voor den herbloei van onze eigen welvaart. Men was dan ook ernstig teleurgesteld over de bonding der geallieerde be zettingsautoriteiten, die het Duitsche Rijk vrüwel volko men voor ons land afgesloten bonden. Hiertegen past, zoo meent men- een krachtig pro test! Vele leden vroegen naar de re sultaten der commissie, die de ge dragingen van verscheidene diplo matieke en consulaire ambtenaren in bezettingstijd onderzoeken zou. Volgens mededeeling van de afdec- ling aard-magnetisme en seismologie van het K.N.M I. te De Bilt. hebben de seismografen Zondagmiddag om 17.56 uur een sterke aardbeving ge registreerd, waarvan de oorsprong gelegen was op een afstand van 9500 km. in West-Zuidwestelijke richting, dit is aan de Westkust van Zuid- Amerika. STADSNIEUWS Slachtoffer van de verkeersweek Er was tijdens do „Verkeersweek" in Amersfoort geen ontkomen aan. Op elk belangrijk kruispunt stond 'n „man in uniform" om de weggebrui. kers op hun vcrkecrsplichten te wij zen. Hot is nog gemoedelijk toe» ge gaan. Men deelde waarschuwingen uit, ging de overtreding to ver dan kwamen het traditioneele notitie- bloejc on hot stompje potlood »e voorschijn. Dit laatste gebeurde $2 maal. Tegen do lieden, die op 't kri. tieko moment hun hand vergaten uit te steken of con bocht te krap na men werden 149 waarschuwingen uitgedeeld. Mot liet beëindigen van de „"V er. keersw eek" is de oplettendheid van de politie niet verslapt. Men honde zich dus stipt aan de voorschriften, beter op tijd de hand uitgestoken dan een greep met dien hand in de beurs om een flinke boete te betalen ter griffie van liet kantongerecht. Uit het politierapport Een taxi, die uit dc Van Campcn- straat den Lcusderweg op reed, ver leende geen voorrang aan een truck, die over den Lcusderweg in dc rich ting van het Borneoplein reed De wagens botsten tegen elkaar op De rechterzijde van dc tax; werd geheel ingedeukt. Er deden zich geen per soonlijke 'ongelukken voor. Ongeveer ferzelfderiijd reed een militaire vrachtauto tegen een gas lantaarn. eveneens bij de Van Cam- penstraat De lantaarn brak af Een agent haalde een meisje, dat te dicht langs den kant had ge- loopen en in het water was gevallen, uil dc Kortegracht. Burgerlijke stand Geboren: Ahtonie Hendrikus, z v W Staal cn T Buitink; Anna Maria Cornelia, d *T B van de Blanke voort cn M C Christiaanse; Carla P«. tronclla, d A M J Dijkema en I' Pieneman: Pietcrnella Hendrika Sa ra, d v G Korenhof en M van Doorn; Johanna Klasina. d v A J Plomp en E H T Terpstra; Frits Johan, z v W F. Muns cn W Huijstec: Gemma Jo- si na Louise Maria, d v M G Baar en G W Loman: Helena Wilhelmina, d v A Dresselaerts en J M Koeroo; Hen. riettc Hanna. d v W G Hagens en P J Klaasen: Hendrik, z v H Marcus en E van 't Land. Overleden: Jansje Glans, 33 j. echtg v Albcrtus Prins: Cecile Pia- kema. 63 j. wed van D Ramondt; Geertruida Terhaar. 81 j, wed van J D Daniels: Picter Palmboom. 3 wk, z v E Palmboom en J W M Jana. GRAND: Kinderen de baas 2,30, 6,45 cn 9 uur. CITY; De Wilde Brigade 2.30. 7 en 9 uur REMBRANDT; Opa gaat trouwen en De zilveren duivel. 2.30 en 3 uur. 12 NOV Ned. Reisver. afd A'foort. Zwitserlandavond, 's Prinsenhof, 8 u. Algemeen Kegclconcours. Vrije Baan Amicitia, 2023 uur. 13 NOV Jaarfeest Hosanna. 7.30 u. Amicitia Prop vergadering Chr. Nat. Vakverbond. Geref.'Kerk, Zuidsingel, 7.30 uur. Volksliedavond. Markthal. 20 u. Winkeliers in verzet tegen prijscontrole Dc gezamenlijke middenstands bonden hebben gistermiddag in Don Haag een vergadering gehou den, waai de controlemaatregelen op de naleving der prijsbeheer- sching besproken zijn. De heer J. Bakker, directeur van de R.K. Middcnstandsverecniging te Haar lem verklaarde, dat dc midden stand de dupe dreigt te worden van de maatregelen tot prijsver laging. Met klem protesteerde hij togen de controle, gelijk die tij dens den prijzenslag in Den Ilaag is gevoerd. „Wij komen er tegen op, dat de bona-fide winkeliers bij bet publick in een verkeerd dag licht worden gesteld." 11ij eischte dat de 'middenstand ingeschakeld zou worden bij dc prijsvorming. Nadat nog verschillende andere sprekers het woord hadden ge voerd nam de vergadering een motie aan, waarin alle grieven tot uiting zijn gebracht. Promotiekansen voor lagere officieren Door den oorlog zijn de promotie kansen van vaandrigs en lagere of ficieren in gedrang gekomen. Om in deze leemte te voorzien zijn eenige bijzondere voorzieningen getroffen. Voor tweede luitenants zal het mo gelijk worden in den daarvoor ge stelden termijn van twee jaar op te klimmen tot eersten luitenant Om tO| kapitein bevorderd te wor den moesten eerste luitenants zeven dienstjaren hebben, doch de bevorde ring lief. gewoonlijk lang op zich wachten Deze termijn zal thans zoo veel mogelijk worden bekort. Boven dien wordt thans veelvuldig tijdelijke bevordering voor speciale functies toegepast Hirsclifelds ontslag vernietigd Bij Koninklijk Besluit van S No vember 19-16 heeft de Koningin, in overeenstemming met de conclusie van het advies van do afdecliug ge. schillen van bestuur van den Raad van State, het beroep van dr. II. M. Hirschfeld tegen het hem verleende ongevraagde eervol ontslag als se. cretaris--generaal van dc voormalige departementen van Handel, Nijver heid cn Scheepvaart en van Land. bouw cn Visscherij gegrond ver klaard cn de beschikking van 10 Mei,waarbij hem ontslag werd ver leend. vernietigd. Majesteit, help ons! Het bestuur van de school in de gemeente Milsbeek heeft, omdat de school door de voortdurende ontplof fingen langs de Duitsche grens, ge sloten moest worden, zich telegrafisch tot den Engelschen koning gewend met het verzoek de militaire autori teiten te verzoeken de explosies te doen eindigen Gevecht met inbrekers Bij de gebr van Gameren te Eind hoven hebben twee inbrekers ge tracht hun slag te slaan. De broers ontwaakten echter en bij de worste ling. die volgde, schoot één der in brekers op de broers, waardoor één ernstig en de ander licht gewond is. In Indonesië gesneuveld De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week de navolgcnde verhezen in In donesië zijn gerapporteerd: Koninklijk Ncderlandsch-Indisch Leger: Kapitein B. H Farret Jentink uit 's-Gravenhage; soldaat G. H. G. Laurcys, legerno. 38312: soldaat Rad- jie, legerno 14633; soldaat Goh It Peng, legerno. 6461865; soldaat Karoe- wangi. allen uit Indonesië. Feuilleton door Anthony Berkely 15 .,U kwam hier om Uw tante, me juffrouw Sinclair van Earlshaze Dor set. te ontmoeten?" „Ja. dat is zoo". Opnieuw drukte de stem van den man slechts ver rassing uit, dit. maal misschien ver mengd met wat ongeduld Blijkbaar was hij niet gewend door iemand naar zijn doen en laten gevraagd te worden. Moresby gaf nu een sympathieke wending aan zijn stem. ..Dan ben ik bang, dat ik slecht nieuws voor U heb. mijnheer". Mijnheer Chitterwick bedacht, dat indien de roodharige tooneel kon spe len Moresby in dit opzicht met zijn mindere was En er was geen twijfel, dat deze heer Sinclair uitstekend kon acteeren Mijnheer Chitterwick kon den rood harige thans recht in het gezicht zien; dat drukte ongetwijfeld vol maakte verwondering uit „Slechf nieuws?" herhaalde hij op een toon van verrassing. ,Ik begrijp U niet Wie is U?" „Ik ben hoofd-inspecteur van poli tie. mijnheer." zei Moresby beleefd," „en het spijt mij, dat ik U vragen moet U op e<m schok voor te berei den, een zeer groofen schok. Uw tan te is hier plotseling overleden nog geen uur geleden." „U bedoelt., dat ZÜ dood is?" Mijnheer Chitterwick kon een zachten kreet van bewondering met onderdrukken. Lynn Sinclair mocht een schurk zijn. maar als tooneelspe- ler was hij schitterend Hij zag er inderdaad uit als een man, die hoort, dat zijn geliefde tante plotseling overleden is. „Het spijt me, dat ik daarop ja moet zeggen, mijnheer". Moresby stapte mei op zij. zoodat Sinclair plotseling tegenover het lichaam van de doode gesteld werd Nu schrok hij werkelijk en ook dit keer kon mijn heer Chitterwick nauwelijks zijn bij val onderdrukken; een onschuldig man moest, schrikken- slechts een schuldige, die wist wat Moresby ver borgen had gehouden, zou geen schok gekregen hebben De man moest elk onderdeel van te voren bestudeerd hebben. „Wat!" stootte hij nu uit, „hoe ver schrikkelijk! Gebeurde het ..plotse- „Geheel onverwacht," beaamde Moresby dl'oog. Sinclair bleef een oogenblik in ge dachten verzonken naar de doode staren. ..Dan was haar hart dus toch nief in orde," mompelde hij. „wel, ik denk dat het beter is.." Hij onder brak zichzelf en keek Moresby aan. „U zei, dat U hoofd-inspecteur van 1 zijn.' politie was. Bedoelt U, dat U in het hotel dienst doet?" „Neen, mijheer," antwoordde Ho- resby beschermend, „ik ben van de crimineele afdeeling van Scotland Y«rd." Hoewel Moresby's toon vrien delijk klonk, meende mijnheer Chit terwick er toch een verborgen be doeling in te onderkennen. Maar de roodharige man was er niet in het minst door getroffen, en kel en alleen geërgerd. Hij sprak kortaf „Mag ik U dan' vragen, wat U hier doet? Wat heeft de dood van mijn tante met Scotland Yard te ma ken?" Moresby veranderde niet van toon. „Ik vroeg U al. U op een schok voor te bereiden, mijnheer. De directie hier stelde ons van den'dood van Uw tante op de hoogte na een onderzoek door den dokter Het doet mij leed. dat ik het U zeggen moet. mijnheer, maar Uw tanfe schijnt zelfmoord ge pleegd te hebben." Sinclair's reactie op deze mededee ling was. in ieder geval voor mijn heer Chitterwick. onverwacht. „Zich zelf gedood9" Hij snoof bijna..Non sens! Zij is de laatste, die zooiets zou doen." „Is dat zoo. mijnheer? vroeg Mo resby, terv/ijl hij bedachtzaam met zijn hand onder zijn kin streek. „Nu, er zijn anders bepaalde dingen, die in die richting wijzen." ..Hoe bedoelt U dat?" „Ja. ziet U, zij stierf aan vergifti ging. Pruizisch zuur. om precies te Woensdagavond naar de Markthal fAP onze spelewei gebeurt weer iets, dat het hart van een ge- meenschapsmensch zoo echt blij kan stemmen: Woensdagavond kunnen wij weer met vele gelijk gestemde zielen naar de Markthal trekken, waar Reuske Nieweg met haar zanggroep onze inge roeste kelen weer 'os zal trachten te maken. Want het is al weel een kleine eeuwigheid geleden, dat wij flat enthousiaste zang- en clansfestijn tijdens de demonstra tie ,-De kunst trekt door hot vrije land beleefden. En wij zijn erg benieuwd, hoe Let mei de licha melijke cn geestelijke gesteldheid van onze meer of minder muzika le en zanglustige mcdcmenschcn gesteld is. Tot onze groofe vreug de vernemen wij, dat dc Gemeen schap. die ook nu weer de organi satie op zich heeft genomen, van plan is, om deze avonden regel matig te doen plaats hebben. Want a's één ding in zake dc her leving van het oude Nederland sche volkslied vaststaat, is het wel dit: Er is een regelmatig con tact noodig tusschen onze enthou siaste groep van het „Nederland sche Lied" en alle lagen der ste delijke bevolking. En dat is alleen mogelijk op zulke avonden. In we'ke afstand deze gemeenschaps avonden nu op elkaar zullen vol gen. is ons niet bekend, maar wif willen toch wel hopen- dat onze licdgroen er bif haar zoo nieuwe eervolle taak om regelmatig ia de radio het oude lied te propa- geeren toch nog voldoende tijd en gelegenheid zal vinden, om ook de eigen p'aats niets te vergeten. IIcl zou ons geenszins verhazen als Rcnske Nieweg op den komen den avond» aan ons allen een oud Sinterklaasliedje ging loeren. Het zou een welkom tegenwicht zijn tegen al de cpiasi-fraaio dingen van nieuwerwetsche makelij. En dan: Voor iedereen die zipgt en speelt, werpt een feest als Kerstmis zijn lange schaduwen vooruit. Dat geldt voor dc groote en kleine koren, doch ook niet minder voor een goede viering van dit familiefeest bij uitstek. Daarom koesteren wii de ietwat stoute hoop. dat het in zijn een- voud en waarachtigheid van ge- voe zoo grnotsche oude Kerstlied in zorgvuldig gekozen oorbeel den aan honderden wordt terug geschonken, opdat het dan. als werkelijk do Heilige Avond invalt in evenveel families de gang naar dc kribbe kan begeleiden Met dezen wonsch loopen wij wel den tijd een beetje vooruit. Maar .het leek ons dienstig om reeds in dit verhand op deze groo te noodzaak te wijzen. En met al de velen die in Mei van znng en dans. geleid door Renskc Nieweg en haar groep, hebben genoten, hopen wij op verwezenlijking van dezen wensch. ITANS Af SCHF.TFF.S Toenemende wind Weersverwachting, medegedeeld 1 door het K.N.M,I te De Bilt. Gelei.deliik toenemende wind j tusschen West en Zuid-West. In j den ochtend op vele plaatsen ne- 'j v, vel of mist, overigens meest zwaar bewolkt met hier en daar eefÜgen j ichten regen Weinig verandering r m temperatuur 12 Nov.: Zon op 7 53. onder 16 54 mrian op 10.22. onder 12.00,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1