DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Overeenstemming met Indonesië Op essentieele punten accoord bereikt Nederlandsch-Indonesische Unie onder Nederlands cheKroon Spreken met Soekarno niet onwaardig.- romme Tweede tunnel op het Utrechtsche Station Meer bestaanszekerheid voor arbeiders? Musici spelen vandaag weer Baron van Boetzelaer sprak met Byrnes Overeenstemming Felle critiek van de rechtsche zijde Amerika's politiek blijft ongewijzigd Ned. politie elftal Dreigende staking bij van Gelder Ontslagwetgeving wordt herzien j 13 Nov Zon op 7 55, onder 16.531 I maan np 20 30. onder 13.03. Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Woensdag 13 November '46 Nr. 493 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TE Linggadiati is over de meest essentieele punten overeenstemming Bereikt. De commissie-generaal en de Indonesische delegatie zijn er in geslaagd om alle zeventien punten te formuieiren op een wijze die voor beide partijen aanvaard baar was. Men is bet eens geworden over het principe van een Unie ónder de Nederlandsche Kroon, waarvan de republiek, omvattende Java, Sumatra en Ma- doera, een zelfstandig onderdeel zal uitmaken. Deze Unie zal echter eerst in werking .kunnen treden, nadat de federatie, die de Vereenigde Staten van Indone sië zal worden genoemd, is gevestigd. Hiermede is waarschijnlijk -een overgangs periode van twee jaar gemoeid. In deze periode zullen de Nederlanders en de Indonesiërs in alle politieke en economische aangelegenheden nauw samenwerken. DE delegaties hebben gisteren zestien uur achtereen vergaderd. De overeenkomst werd tenslotte bereikt in een onderhoud van de commissie-generaal met ir. Soekarno, waaraan ook dr. Gani en Sjarifoedin deelnamen. De ontwerpen die gisteren tot stand gekomen zijn vormen echter nog niet de definitieve lezing. Er zullen nog verdere besprekingen noodig zijn, en de commissie- generaal zal op de verkregen overeenkomst de goedkeuring van de Nederlandsche regeering moeten vragen. Het officieele communiqué luidt: De Nederlandsche en Indone sische delegaties hebben een ba sis voor een mogelijke overeen stemming gevonden. Er zullen echter nog verdere besprekingen met de Nederlandsche regee ring noodig zijn. Toen gistermorgen de conferentie werd onderbroken voor de lunch, be gaven zich alle leden van de beide delegaties naar het landhuis waar Sjahrir verblijft Lord Killearn en zijn staf waren reeds daar en de in- formeele besprekingen begonnen ter stond. Na eenigen tijd verlieten de vier leden van de commissie-generaal het buis voor een kleine wandeling en een onderlinge discussie. Later keerden zij terug voor de lunch. Soe karno en Hatta arriveerden om twee uur n.m. Soekarno was gezeten aan het hoofd van een der tafel? met prof. Schermerhorn aan zijn linkerhand en achtereenvolgens Lord Killearn. Hat ta en dr. Van Mook. Onmiddellijk na de lunch werden de besprekingen hervat Een tweede onderbreking van de bijeenkomst had plaats om 4.30 n.m. Nadat de overeenkomst was bereikt werd besloten onmiddellijk nog een plenaire vergadering te houden Positie der Kroon Ofschoon het officieele communi qué hiervan niet spreekt, kan op goede gronden worden medegedeeld, dat de positie van de Nederlandsche Kroon schijnt te zijn gedefinieerd als het hoofd van de Nederlandsch-Indo- SOEKARNO, wiens vertrouwen werd gewonnen bij de besprekin gen fe Linggadjati Conflict bij de radio geëindigd De bemiddeling van het N.V.V. bij de staking van de musici bij den Nederiandschen radio-omroep heeft succes ge had: tusschen de Stichting .Ra dio-Nederland" en den Neder iandschen Toonkunstenaars- bond is overeenstemming be reikt. Men kwam overeen dat de com. missie van deskundigen, die tot taak heeft het bestuur van de Stichting te adviseeren. uitgebreid zal worden met twee dirigenten buiten den ra dio-omroep en één vertegenwoordi ger van het orkest, dat gereorgani seerd moet worden. De uitspraak van deze commissie is bindend. Er zal een reëele proef wor den genomen met de oude en nieuwe dirigenten. Zoowel de oude als de nieuwe dirigenten zullen derhalve in de proefpe riode optreden. Bij de besprekingen is over nog tal van andere punten overeenstem ming bereikt, o.a. over het sluiten van een collectieve arbeidsovereen komst, die weliswaar geen aanlei ding vormde voor de staking. Het werk zal vandaag worden heiwat. Er zullen geen rancune maatregelen worden getroffen. SCHERMERHORN wiens persoon lijkheid er zooveel toe heeft bijge dragen om bij de Indonesiërs het noodige vertrouwen te wekken in de Nederlandsche bedoelingen SJAHRIR leverde pingspunten met de commissie-ge neraal, waardoor de besprekingen tot een goecl einde konden worden gebracht nesische Unie en wel Op een wijze, die voor de commissie-generaal aan vaardbaar is. De uiteindelijke formu leering moet echter nog worden vol tooid Het lijkt er op. dat de Indo nesiërs in dit opzicht de positie van de commissie-generaal volkomen be grijpen en zich er van bewust zijnl cjat de commissie in deze aangelegen heid geen vrijheid van beweging heeft of concessies kan doen De Unie is volledig aanvaard, doch zal eerst goed in werking kunnen tre den. nadat de federatie „Vereenigde Staten van Indonesië'' als een volko. men aanvaardbare instelling is ge vestigd en verzekerd is van erkenning door het buitenland. Men neemt aan- dat hiermede een periode van ongeveer twee jaar ge moeid zal zijn. In de tusschenperiode zal er tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs in alle politieke en economische aangelegenheden de nauwste samenwerking bestaan die tot in bijzonderheden zal worden vastgelegd Begrooting in de Tweede Kamer Musici verontwaardigd over Refa-telegram Het telegram, dat het personeel der Refa-industrie te Rotterdam verzond aan de Stichting „Radio-Nederland" heeft in de kringen der stakende mu sici verontwaardiging gewekt. Een van hen. Harry Wiggelaar, heeft het volgende antwoordtelegram gezon den: ,,Voor uw, als geestigheid be doeld telegram, inzake de staking der radiomusici maar één-kwalificatie nl „schandelijk" Mij nwerkerspensioenen nog niet geregeld Op vragen van heer Kramer over de pensioenregeling voor mijnwer kers heeft de minister van econo mische zaken geantwoord, dat hij nog overleg moet plegen met de minis ters van Sociale Zaken en Financiën. Uiteraard zullen de financiën van het algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg (A.M. F.) niet sluitend kunnen zijn. indien niet tegelijkertijd een afdoende rege ling wordt getroffen met betrekking tot de financiering der rechten uit diensttijd, voorafgaande aan het in werking treden van het A.M.F. HET kan nauwelijks verwondering wekken, dat bij de giste ren begonnen algemeene beschouwingen over de begrooting 1946 en 1947 in de Tweede Kamer het Indonesisch beleid der regeering in het middelpunt der aandacht stond. Er zijn daarbij scherpe woorden aan het adres der regeering gesproken, in het bijzonder door den leider der A.R. fractie, den heer Schouten, die de regeering zelfs op heftigen toon toebeet dat zij bezig was „het Koninkrijk te vermoorden". dig is hij niet. Hier moeten ge voelsoverwegingen worden over wonnen terwllle van een groot, sche doelstelling. De heer Schouten was van meening dat de regeeringsvoorlichüng over de onderhandelingen in Indonesië alles te wenschen had over gelaten. De medewerking van Lord Killearn bij de besprekingen kon hij slechts ma tig waardeeren en hij viel dr. van Mook scherp aan. naar aanleiding van diens uitlatingen over de grond wet in de sluitingsrede te Pankal- pinang „De erkenning van Soekarno b.e- wijst", zeide hij, „van welk een principieel verwerpelijk standpunt de regeering is uitgegaan bij haar Indonesisch beleid Een overeen komst als thans dreigt tot stand te komen zou catastrophaal zijn voor Nederland en Indonesië". De heer Tilanus (C.H.) was minder heftig in zijn critiek. al had hij den indruk, dat de commissie-generaal buiten haar boekje Was gegaan De regeering heeft daarbij niet ingegre pen Onderhandelingen met Soekarno achtte 4iij volstrekt ontoelaatbaar De „Vrijheid' spreekt De heer Vink (P.v.d V.) achtte de ze regeering niet in staat om de be langen van het Koninkrijk te bevei ligen Aan haar Indonesische poli tiek dient daarom op korten termijn een einde te worden gemaakt. De werkelijke politiek van de republiek is communistisch: Tan-Malakka zal straks de macht overnemen van de Soekarno regeering. De heer Rom.me (K.V.P.) achtte, in tegenstelling tot de vörige spre kers, voor beklag over de voorlich ting over Indonesië geen redenen aanwezig De instelling van de com missie-generaal heeft in de staats rechtelijke verhoudingen tusschen re geering en Stalen-Generaal niet de minste verandering gebracht. Het spreken met Soekarno is een pijnlijke stap, doch onwaar. Een constructie van een driedeelig Nederland (Nederland, Curagao en Suriname) en de Vereenigde Staten van Indonesië, samen in een soort personeele unie wenschte prof. Rom me niet te aanvaarden Hij wilde de toezegging dat men niét voor een re- geeringsbeslissing zal worden gesteld. Baron van Boetzelaer, de Ne derlandsche minister van Buiten- landschc Zaken, heeft gisteren in het Waldorf-Astoria-hotel te New York met den Amerikaanschen minister van Buitenlandschc Za ken Byrnes een onderhoud gehad. Over den aard van deze bespre king is niets bekend gemaakt. Ook de Belgische minister Spaak heeft Byrnes ontmoet. Vermoedelijk hebben zoowel baron van Boetze laer als Spaak formeel verzocht aan de besprekingen over het vre desverdrag met Duitschland te mogen deelnemen. Ook met den Franschen afge vaardigde in den „Raad van Vier", Couve de Murville. hebben de Nederlandsche en de Belgische ministers geconfereerd. President Truman heeft verklaard dat de huidige Amerikaansche poli tiek door hem en den minister van Buitenlandsche Zaken, Byrnes, als een natio-naal program met den steun van zoowel de democraten als republikeinen zal worden voortge zet. Truman zei, cïat alleen door de voortdurende vastbeslotenheid, de belangen van het land boven andere te stellen, de problemen kunnen worden opgelost. „O^ize groote in nerlijke kracht en onze vooraan staande positie in de wereld zijn niet, zooals sommigen te gemakke lijk aannemen, onvernietigbaar." Het Nederlandsch Politie-elftal, dat Woensdag 20 November a.s. des avonds half acht in het Utrechtsch stadion ter gelegenhoid van het ze vende lustrum van de Utrechtsche Studontenvereeniging Unitas Studio, sprum Rheno Trajectina een licht- wedstrijd speelt tegen het Neder landsen militaire elftal, is als volgt samengesteld: de Muinck (Silt Boys); Broeders (Bnronic-DNL): Woltjes (Veendnm); ITuibrechts (BW); Wit kamp (Be Quick Z) en Kameipr (Be Quik Gr); Hartman (Haarlem); v. d. Vegt (HBS); v. Onzelcn (VFCi; lloyster (HDVS) en Breemer (Man- rits). De opbrengst komt ten goede aan de Ver. tot Stichting van Volks lioogescholeu Door liet Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. dat hoewel velen het als een noodmaatregel hebben beschouwd, trachtte de geeriug aan dezen ongewenschten toestand een eind te maken. Dit be sluit maakte het beëindigen van een arbeidsovereenkomst afhankelijk van wederzi.jdsch goedvinden de partijen, van dringende redenen toestemming van den directeur het Gewestelijke Arbeidsbureau. Door -leze voorschriften was de oude „natuurlijke" verhouding tus schen patroon en arbeider reeds he langrijk aangetast. De Stichting van den Arbeid WAAR DE BESLISSING VIEL Hier werd over de. toekomst van Nederland rn Indonesië beslist: de villawijk Linggadjati, in de prach tige bergstreek nabij Cheribon, waar allen die een aandeel hadden in de Nederlandsch-Indonesische bespre kingendezer dagen bijeen waren. Het personeel der N.V Ver. Kon. Papierfabrieken der Fa. van Gelder te Apeldoorn heeft een ultimatum gesteld aan de directie, dat Donder dagavond om 6 uur afloopt. Het con flict gaat over dc inkrimping van een aantal loongroepen, die op 24 Fe bruari voorloopig voor drie maanden was ingevoerd Deze hergroepeering werd oorzaak van verschillende grie- ven onder het personeel, welke later slechts gedeeltelijk zijn weggenomen. Volgens het personeel gaat het "iet zoozeer om een loonkwestie dan wel om een onjuiste waardeering voor -ommige arbeiders Bii afwijzing van de thans gestelde feiten dreigt men het werk neer te leggen. OM op het Utrechtsche- station de drukte door den tunnel bij de hoofd uitgang en op het eerste peiron te ontlasten, zal er, naar men ons mededeelde een tweede tunnel gemaakt worden tusschen dc drie perrons ter hoogte van de uitgang van hef Buurt$tationTevens bcteekent deze tunnel een verkorting van den overstapiijrf voor de reizigers, die aankomen of ver trekken via de Buurtsporen Ï^)E plannen voor dezen tunnel, die in afmetingen iets kleiner dan de reeds bestaande ondergrondsche passage, doch overigens het even beeld ervan zal zijn, zijn reeds in ver gevorderd stadium. Aanvankelijk had men met den bouw willen beginnen in October Daartoe werd een op het Buurtstation gebouwde directiekeet afgebroken en verplaatst doch mate- riaalschaarschte heeft de aanbeste ding. die in onderdeelen geschiedt, vertraagd. Binnenkort echter hoopt men mef dit project, dat een gerief zal zijn voor de reizigers, een aan vang te maken. Wel is men thans bezig onder het stationsgebouw een aantal kelders te maken, die speciaal ten dienste zullen komen aan het restauratiebedrijf. maar daarnaast ook aan de spoorweg- employé's zeU De kelders zullen o.m. worden ingericht tot badcellen. gar derobe, dienstverblijvcn en opslag plaatsen Smeltende was vloog in brand Dc.45.jarige schilder L. van Ree wijk was gisteravond in de werk plaats van zijn patroon in de Ackers- dijkstraat bezig met smelten van was. Op zeker moment vloog de was in brand, de kleeren van Van Ree wijk stonden ook vrijwel onmiddel. lijk in lichter laaie. Hij liep zoo ern stige brandwonden op dat hi.i heden nacht in het ziekenhuis aan den Bergweg is overleden. De wijze van ontslag van arbeiders door de patroons, gelijk die in het Burgerlijk Wetboek was geregeld, is reeds lang als een onbillijkheid gevoeld. Een werkgever kon den arbeider met inachtneming van een opzeggingstermijn, die gewoonlijk over eenkwam met den termijn tusschen twee loonbetalingen, ontslaan, ongeacht het aantal dienstjaren. De bestaanszekerheid van den arbeider kwam door deze regeling ernstig in gedrang. heeft eenigen tijd geleden een commissie ingesteld die den mi nister van Sociale Zaken zal ad.- viseeren over herzieningen in 'de ontslagwetgeving. Hoewel het rapport nog niet is verschenen kan wel worden aangenomen, dat deze commissie de positie van den directeur van het. Ge westelijk Arbeidsbureau niet zoo zal laten als in het B.B.A. was geregeld. Waarschijnlijk zal zij voorstellen dat toestemming voor ontslag gege ven kan .worden door hedrijfs.com- missies, die in verschillende takken van bedrijf zullen worden ingesteld. In deze commissies zullen vertegen woordigers van werkgevers en werknemers paritair zitting hebben, eventueel onder leiding van een jurist Deze commissies kunnen dan passen in het kadpr van de publiek, rechterlijke bedrijfsorganisatie. USA eischen spoedig accoord over Japans herstelbetalingen De Vereenigde Staten hebben aan Engeland, de Sovjet-Unie en andere ie commissie voor het Verre Oos ten vertegenwoordigde landen mede gedeeld, dat een voorloopig Anieri. kaansch plan onmiddellijk van kracht zal worden, als zij in Decern, her niet tot overeenstemming komen over de verdeeling van de Japan- sehe herstelbetalingen, aldus heeft Edwin S. Paujy, de ertegenwoordi- ger van president Truman voor her stelbetalingskwesties, verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat de laatste kans om de zaak definitief te regelen in December zal komen, wanneer vertegenwoordigers van landen, die schadevergoeding van Japan eischen te Washington zufïen vergaderen. De Sovjets hebben de Amerikaansehe uitnoodiging voor leze vergadering niet aanvaard. Volgens Pauly is de waarde van de betrokken Japansche industrieele uitrusting aanzienlijk meer dan UW mülïoen dollar. Naar Reuter nader meldt zou het Amerikaansehe ministerie van Bui- tenlandsebe Zaken overwegen aan generaal Mac Arthur, den romman dant der bezettingsstrijdkraehten in Japan, opdracht te geven de Japan sche herstelbetalignen te verdoelen zonder te waehten op overeenstem', ming inzake de te ontmantelen in dustrieën. RAF-Meteor vermist Een Meleor-vliegtuig van de R.A.F., dat vannacht van het vliegveld Manston naar Eindho ven was vertrokken, is niet aan gekomen. De lucht was tijdens de vlucht zeer bewolkt. Ten Westen van Vlissingen is op zee een olie vlek waargenomen: men stelt daar thans een onderzoek in. La Guardia's hulpplan door USA verworpen Do U.S.A. hebben het voorstel verworpen van den directeur-ge neraal van de UNRRA, La Guar- dia, lot het instellen van een noodvoedselfonds van 100 mil Hoep dollar om aan de nooden van door den oorlog getroffen landen tegemoet te komen, die niet in staat zijn het volgend iaar hun allereerste behoeften te fi- nancièren. De Amerikaansehe waarnemen "de minister van Buitenlandsche Zaken. Acheson, verklaarde lij rlens een persconferentie, dat de ze kwestie moet worden opgelost door een wederzijdschc overeen komst tusschen de landen, die hulp nooditr hebben, en die. welke in staat zijn voedsel te leveron- Ilulp moet alleen geschieden door middel van leeningenof schen kingen. aldus Acheson. Engeland gaat verder nationaliseeren In de rede van den Engelschen ko ning, welke heden bij de opening van de nieuwe zitting van het Britsche parlement is uitgesproken, is de na tionalisatie van het binnenlandsch vervoer en van de electriciteitsvoor- ziening in het vooruitzicht gesteld De koning kondigde ook verlen ging van den militairen dienstplicht aan wanneer de huidige regeling ten einde loopt. Bnnenkort zullen met vertegen woordigers van de U.S.A., de U S.S.R. en Frankrijk besprekingen worden gevoerd, die een ware democratie zullen bevorderen en den financieelen last der bezetting van het Britsche volk zullen afwentelen In de troon rede werd verder het vertrouwen uitgesproken dat met Oostenrijk bin nenkort een verdrag zal worden ge sloten. dat het mogelijk zal maken de bezettingstroepen terug te trekken. HOEWEL dc situatie nog niet ge heel duidelijk is, schijnt het nu toch wel vast te staan, dat de Indo nesiërs over het voornaamste be zwaar, dat een overeenkomst met Ne derland nog in den weg stond, zijn heen gestapt en dat het accoord, waar langen pjd met verlangen naar is uitgezien, nu spoedig kan worden bereikt. De onderhandelingen tusschen dc Commissie-Generaal en de vertegen woordigers der Indonesische Repu bliek gingen over zeventien punten. Nadat °P vrijwel alle punten over eenstemming was bereikt, dreigden dc onderhandelingen vast te loopen op punt 9. daf dc kardinale vraag stelt hoe in de toekomst de staatkun dige verhouding zal zijn tusschen Nederland en de Indonesische Repu bliek Dc Commissie-Generaal stond op erkenning van de souverciniteit van de Nederlandsche Kroon, ook in Indonesië Op dit punt was voor de Commissie-Generaal geen concessie mogelijk. De Indonesiërs van hun kant wenschten hun eigen souverci niteit in Indonesië erkend te zien. In het laatst van de vorige week is Sjahrir naar Soekarno gevlogen om te trachten diens bezwaren tegen den Nederiandschen eisch uit den weg te ruimen. Het is duidelijk, dat hier voornamelijk prestige-overwegingen een rol hebben gespeeld In de laatste besprekingen is men het thans blijkbaar eens geworden over een staatkundigen vorm, waarin plaats is voor dc souverciniteit van de Nederlandsche Kroon, ook in In donesië. De Nederlandsche Kroon zal souve- reiniteit hebben over een Unie, welke behalve Nederland. Suriname en Cu- ragao de federatieve Vereenigde Sla- ten van Indonesië en de Indonesische Republiek (waarin opgenomen Java, Sumatra en Madocra) omvat. In wel ke verhouding de Republiek zal staan tot dc Indonesische federatie is nog niet duidelijk Wat dit betreft zullen wij nadere berichten en tenslotte ook de conferentie van Den Pasar moe ten afwachten Een ding staat naar menschclijke berekening echter vast Er komt een accoord tot stand en het gevaar voor een kolonialen oorlog, waarop be paalde elementen in Nederland heb ben getracht aan te sturen, is van de - baan Er kan een vreedzame sa menwerking tot stand komen tus schen de volken van Nederland en Indonesië, die beide ten zegen zal strekken. En de belangrijke taak, die Nederland in Indonesië heeft, zoowel cultureel als economisch kan. zij het onder gewijzigde omstandigheden, in de toekomst met kracht worden voortgezet. Hoewel de definitieve basis van de toekomstige samenwerking nog niet is gelegd, kunnen wij ons verheugen over hetgeen thans reeds is- bereikt. De Commissie-Generaal hecff uitne mend werk verricht. Zij heeft ge toond. dat vriendschap en onderling vertrouwen de eenige fundamenten zijn, waarop een goede samenwerking; mogelijk is. Zij heeft als commissie'- zelf perfect samen gewerkt en zij ys er ook in geslaagd bij de Indonesische delegatie het vertrouwen te wekken, dat tot de tot nog toe bereikte over eenstemming heeft geleid Communisten verlaten posten in Berlijnsch stadsbestuur De Duitsche communisten die di rect na de capitulatie van Berlijn door de Sowjets in alle sleutelposities van den gemeenteraad en administra tie waren geplaatst, treffen thans voorbereidingen om de posten te verlaten, die door de sociaal-demo craten zullen worden bekleed De vier politieke partijen sociaal-de mocraten (die de overwinning be haalden tijdens de jongste Berlijn- sche verkiezingen), de Christen-de mocraten. de liberaal-democraten en de door de Sowjets gesteunde socia listische eenheidspartij hebben lijs ten van benoemingen voor admini stratieve pösten en van districtslei ding opgesteld, die tijdens de eerste vergadering van den nieuwen ge meenteraad. waarin de sociaal-demo eraten 47 mannelijke en 10 vrouwe lijke vertegenwoordigers van het to taal van 10Q mannelijke en 30 vrou welijke leden zullen hebben, moeien worden bekrachtigd Hef is thans Tij wel zeker, dat dr. Otto Ostrofski. de huidige burgemeester van Wil- mersdorf. tot burgemeester van Ber lijn zal worden benoemd Ostrofski werd dóór de nazi's om zijn socialis tische overtuiging vervolgd Minstens dertig treinreizigers, waaronder vele schoolkinderen zijn gedood en 70 gewond bij ,een trein, ongeluk op de lijn Parijs—Straats- burg. Versche visch naar Engeland De Nederlandscho regeering heeft aan het Engelschc ministerie van Landbouw .verzocht Nederlandscnè visschprsvaartuigen gelegenheid te geven hun verschen visch in Engol- scho. havens aan te voeren. Vóór den oorlog geschiedde dat ook regelma tig en gedurende den horlog hebben uitgeweken Nederlandsche visschers- vaartuigen voor een belangrijk deel bijgedragen tot dc voedselvoorzie ning van het Vereenigd Koninkrijk, De gevraagde toestemming is ver leend en eenige stoomtrawlers heb ben reeds hun verschen visch in En- gelsche havens gelost. Dit besluit zal onze deviezenposï- tie in Engeland zeer verbeteren. Graaf van Bylandt gezant te Rome De politieke adviseur van den luit.-gouverneur-generaal mr. W. F, L. graaf van Bylandt zal 1 Dcc. zijd functie neerleggen en naar Neder land vertrekken Graaf van Bylandt kan namelijk zijn benoeming tot go. zant te Rome verwachten Toen hij zijn opdracht in Indone. sië aanvaardde, stond reeds vast dat hij dezen post na beëindiging van zijn taak, zou aanvaarden K.L.M. concurrent van Engeland In verband met de In de V.S. door de K.L.M verrichte bestelling van zeven Lockhead-Constellations voor transatlantische vluchten en twaalf andere passagiersvliegtuigen, die in den zomer 1947 gereed zullen zijn, voorspelt de „Evening Standard", dat de K.L.M. een geduchte concurrent van Engeland zal zijn op de Europee- sche en transatlantische luchtlijnen, Nederlander ridder Legioen van Eer De heer M. H C Janse, directeur van de kanselarij der Ned ambassade te Parijs, is benoemd tot ridder in hef Legioen van Eer. De onderschei ding werd hem verleend voor zijn verzetswerk te Parijs tijdens de Duit sche bezetting. Binnenkort zal een belangrijke uitbreiding plaats hebben van de ver strekking van voedsel aan in Duitsch land wonende of verblijvende Neder landers it rr ra Minder wind Aanvankelijk toenemende be- j wolking met tijdelijk regen en j aanwakkeren den Zuid-Westen j L u ind Morgen in den loop uan den 4 dag van het Westen uit weer bre- j leende bewolking bij ruiming van j den wind naar Wesf of Noord. 1 West. Weinig verandering van I temperatuur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1