DAGBLAD VOOR AMERSFOORT RUITEN ZIJN TROEF. maar op de verkeerde plaats Commissie-generaal nog niet naar Nederland Invloed van parlement op leger wordt grooter UNO praat en praat, ,Noodbioscoop' te Rotterdam tast het rechtsgevoel aan Stichting v. d. Arbeid moet loonproblemen oplossen |Mengelberggaat beroep I HE Vijf-jarenplan biiBanser 20U eens k"nnen dcnken in Ontwerp-overeenkomst wordt Vrijdag te Batavia geparafeerd maar komt niet tot besluiten „De rest hangt at van elk van ons" In Denpasar wordt een staat gevormd Suiker, thee en koffie Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOl Donderdag 14 November '46 Nr. 494 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) T ET oorlogsgeweld is als een lawine over bepaalde deelen van Neder- land gerold, niets ontziend en vaak schier onherstelbare verwoes. ting achterlatend. Het Zuiden was weliswaar eerder bevrijd, dan het ge bied boven de groote rivieren, maar het heeït de gevoeligste klappen gekregen. Toch bood het. ondanks eigen nood. hulp aan het uitgehon gerde Noorden. De bekende actie Ruiten troef" is daarom niet meer dan heilige plicht van Nolk en overheid en vanuit dat standpunt bezien is het meer dan grievend, te ervaren dat, waar eenerzijds gezinnen op nieuw een winter zullen moeten trotseeren in zwaar beschadigde huizen, elders van deugdelijk materiaal theaters worden gebouwd. ROTTERDAM is zeker een der Ne- derlandsche steden, die hebben ervaren wat oorlogsschade beteekent; niet voor niets is de stad officieel tot „noodgebied" verklaard en het is be grijpelijk, dat men den Rotterdam mers. die dagelijks leven in de res ten van hun eens zoo trotsche stad. gaarne wat ontspanning wil bieden. Niemand zal hun dat misgunnen, maar ofschoon in de Meidagen van 1940 twaalf bioscopen den weg gingen van zooveel Rotterdamsche gebou wen. bleef er nog een aantal over. Men behoeft slechts ter plaatse op de desbetreffende affiches te letten om te weten, dat de „Koningin van de Maas" nog lang niet zonder vermaak is. Toch heeft de overheid, die met name in Limburg mef de handen in het haar zit, toegelaten, dat men in Rotterdam een tweetal bioscoop, theaters bouwt, die aan de Kruiskade worden opgetrokken uit deugdelijk, fonkelnieuiu en dus schaarseh mate riaal. da* daardoor niet alleen aan urgentie-objecten wordt onthouden, doch bovendien in 1951 misschien als afbraak zal zijn te beschouwen, aan gezien de gemeente den benoodigden grond voor slechts vijf jaar aan de exploitanten der theaters heeft ver- pacht! Na dien tijd zal men he/ ter rein noodig hebben voor het groot- sche bouwplan, dat de herrijzenis van Rotterdam moet bewerkstelligen Tegenstellingen \\f E zijn een en ander gaan be- v v zichtigen en troffen bij die ge legenheid in een houten koffiehuis, daf tusschen de theaters in staat, een Limburger, die ons vertelde van het groote gebrek in zijn provincie. Het was een wrang verhaal over tuber culose. scabies en rheumatiek, over gezinnen van acht tc't tien personen, die zich met slechts één tochtige, duistere kamer moeten behelpen, om dat cement noch glas in voldoende hoeveelheden zijn te krijgen. Een enkele blik naar buiten toonde ons echter een der beide nieuwbouwen waar in den voorge. vel twee en zeventig flinke ruiten benevens een nog grooter aantal kleinere vensters zijn geplaatst. Voor het gebouw prijkt een enorm bord. waarop de mededeeling: Hier komt Metropole De argelooze voor- Communisten verlaten Huysmans' kabinet De vier communistische ministers in het Belgische kabinet zijn afgetre den omdat de Kamer in plaats van den communist Lahaut den afgevaar digde Marchant van de eenmanspartij ..Union democratique beige" als vijf de vice-voorzitter heeft gekozen. Aan het aftreden was een ultima tum aan premier Huysmans vooraf gegaan, waarin „een volledige en on middellijke genoegdoening" werd ge vraagd voor „de beleediging die de communistische partij js aangedaan". Het kabinet is vanmorgen bijeen gekomen om de regeeringscrisis te bespreken. Huysmans verklaarde te genover journalisten dat het wel licht niet noodzakelijk zal zijn, dat de regeering aftreedt. De breuk tusschen de socialisten en communisten kan echter belangrijke gevolgen hebben voor de Belgische politiek. Wanneer de communisten bij hun houding volharden zullen de so cialisten het tegenover de andere partijen wellicht niet kunnen bol werken. omdat de liberalen niet sterk genoeg zijn om een coalitie eenig be staansrecht te verleenen, en zou dus de kans bestaan dat de C.V.P. (de partij der overwegend rechtsehe ka tholieken) het heft in handen krijgt. Voor het beheer van onroerende goederen, ten aanzien waarvan rechtsherstel plaats heeft, mag het Nederlandsch Beheersinstituut van huren en pachten 5 in rekening brengen voor dekking der kosten. dat het gebouw moest dienen om een aantal van hun huis beroofde Rotter damsche families te herbergen! Metropole en het naburige theater zullen binnen afzienbaren tijd films vertoonen; gezellig en soms ook leerzaam, vooral wanneer het repor tages van de getroffen gebieden be treft, maar hoeveel menschen zouden er meer mee gebaat zÜn- als het bouwmateriaal voor nuttiger en noodzakelijker doeleinden was ge bruikt Alleen met het glas waren zeker een honderdtal kamers in Limburg van wat daglicht te voorzien ge weest, wai ook voor de volksgezond heid een stap vooruit zou hebben be- teekend. Wat thans geschiedt, is volkomen mis en ook de regeering ziet dat eindelijk m, zooals blijkt uit de on langs uitgevaardigde en gepubliceerde bepalingen van den Wederopbouw, die gebruik van materiaal als hier genoemd, thans onmogelijk maken. Intusschen bouwf men te Rotter dam en elders rustig verder, om dat. naar wij bij informatie ter be- voegder plaatse vernamen, de ver gunningen daartoe dateeren uit den tijd van vóór de Weóeropbouwbepa- lingen. In de practijk beteekent dit dat nog heel wat misbruik zal worden gemaakt van het materiaal waar. naar men in de geteisterde gebieden snakt en het is dan ook niet ver wonderlijk, dat menig oorlogsgetrof fene bitter gestemd raakt en zijn ge duld verliest. Alleen rechtvaardig handelen en ingrijpen kan hier materiaal en wat nog belangrijker is venrou. wen doen winnen. Naar wij vernemen heeft prof. dr. Willem Mengelb|fg, te ^en- - nen gegeven, dat hij van plan is jj hooger beroep aan te teekenen te- gen de beslissing van den Eere- raad. waarbij hem het recht om in Nederland oP te treden werd ont zegd. Mengelberg heeft dit voornemen door een advocaat aan den Cen- tralen Eereraad kenbaar gemaakt De basis, waarop het voorgenomen beroep zal zijn gegrond js nog niet Baron van Boetzelaer sprak met Bevin en Molotof De Nederlandsche minister van Buitenlandsche Zaken, baron van Boetzelaer van Oosterhout, heeft gisteren een bespreking gehad met Bevin. Later op den dag zou hij een bezoek aan iMolotof brengen. Naar verluidt betreffen de besprekingen de onlangs aan Amerika. Engeland, Frankrijk en de Sowjet.Unie over handigde nota over de Nederland sche eischen met betrekking lot Duitschland. DE commissie-generaal, die gistermiddag per catalina-vüeg- boot in Batavia is teruggekeerd, en liet voornemen had Zaterdag naar Nederland te vertrekken, heeft haar vertrek uitge steld. Redenen voor dit uitstel zijn niet meegedeeld. De leden der commissie-generaal waren niet bereid eenig commentaar te geven op de basis-overeenkomst, die te Linggadjati tot stand is gekomen. moeilijkheden Uit Linggadjati wordt nog gemeld dat zoowel het plan voor een unie als de positie van de Kroon zijn uit gewerkt op een wijze, die voor beide partijen bevredigend kon worden ge noemd. Toch heeft men een aange legenheid nog niet tot oplossing kun nen brengen en hel schijnt, dat dit de reden is voor het vertrek van de commissie-generaal naar Nederland. De commissie-generaal wenscht. dat de Nederlandsche regeering in deze blijkbaar zeer belangrijke aangele genheid mede verantwoordelijk is voor de beslissing. De aard van deze kwestie is nog niet bekend. Een aantal betrekkelijk onbelang rijke zaken zijn nog in behandeling, maar zoodra men in Nederland de voornaamste kwestie aanvaardt, zul- Een lid van de politieke commissie- rapporteerde aan zijn delegatie dat, wanneer de commissie de andere punten van de agenda, waaronder zich veelomstreden onderwerpen als de vcto.kwestie bevonden, in het zelfde tempo zou afhandelen, het Een nood,.woning", zooals er hon derden zijn in de geteisterde gebie den. Zouden het bouwmateriaal en de ruiten gebruikt voor de „nood''- bioscoop te Rotterdam hier niet be ter besteed geweest zijn? Het wetsontwerp tot het treffen van voorzieningen t.a.v. den dienstplicht blijkt, volgens het voorloopig verslag van de com missie van rapporteurs, de instemming van vele Tweede Kamer leden te hebben, omdat, indien het ontwerp wet wordt, de volks vertegenwoordiging steeds zal moeten worden geraadpleegd over nieuwe voorzieningen, waardoor de invloed der Staten-Generaal op de ontwikkeling van leger, vloot en luchtmacht sterker wordt. Andere leden achtten dit wetsont werp symptomatisch voor het huidige politieke bestel, waarin, volgens de ze leden, de rechtsstaat steeds meer terrein verliest ten gunste van den politiestaat. De wettiging van afwijkingen van den dienstplicht, die reeds bij alge- meenen maatregel van bestuur wer- kes, achten enkele leden een staal van weinig elegante en stellig niet constitutioneel-wettelijke vormge ving. Doordat zij ongewenschte pre cedenten schept is zij een gevaar voor leeg formalisme en vervlakking van het democratisch bestel. Vele leden juichton de indiening van dit wetsontwerp vooral toe. om dat h.l. een systematische opbouw van ons leger, onze vloot en lucht macht naar het schema van de dienstplichtwet 1922 in geen geval sprake kan <zijn. Sprekend over enkele bijzonderhe den waren eenige leden van oordeel, dat de regeering bij het verleenen van vrijstelling van dienstplicht niet voldoende tegemoetkoming heeft be tracht Niet alleen dienstplichtigen, die een eigen bedrijf voeren, doch ook zij, die in loondienst zijn. blij ken vaak onmisbaar. Vooral ook de wenschelijkheid van ruimere vrijstel ling voor onderwijzers bepleitten de ze leden. Vonnis zaak-Meyer opgeschort De Bijzondere raad van Cassatie zou vandaag uitspraak doen in de zaak tegen Arnold Meijer. Hij heeft echter deze uitspraak voor onbepaai- den tijd aangehouden teneinde na dere inlichtingen te-verkrijgen over de vraag, of Arnold Meijer voor zijn partij geld heeft ontvangen van Duitschers of door tusschenkomst van Duitschers. Dit onderzoek is op. ;edragen aan het Nederlandsch Ge nootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen. Molotof aan 't woord bij' Groote Vier Molotof heeft tijdens de bijeen komst van gisteravond van de tier ministers van Buitenlandsche Zaken zestien amendementen in gediend op het Fransclie voorstel inzake den status van Triest, die hoofdzakelijk hierop neerkomen: 1) De status van Triest moet door den Ministerraad bepaald worden en niet door den Veilig heidsraad; 2') De bevoegdheden van de regeering van Triest moeten be perkt worden; 3) Buitenlandsch- troepen moe ten teruggetrokken worden. De geheele vergadering werd in beslag genomen door Molotofs amendementen en zijn ui lieg er van. De Fransc.be, Britsche en Amerikaansche afgevaardigden, die zich ten gunste van de Fran sclie \oorstellen hadden uitge sproken, hadden geen gelegenheid om deze voorstellen te bespreken. Molotof stelde voor, dat het ;e- ruglrekken van buitenlandsche troepen uit Triest niet langer dan vier maanden na het van kracht worden van het Ttaliaansche vre desverdrag zou duren. Dc verga dering werd vervolgens tot Don derdagavond verdaagd. Men ver wacht dan een discussie over de Sowjetrussische amendementen. De subst. officier van justitie van de Roermondsche rechtbank heeft tegen den 24-jarigen arbeider uit Hushovcnweert. die op 10 .Tali den alleenwonenden P. J. Morris ver moordde, twintig jaar gevangenis straf geeischt. ONDER de afgevaardigden te Lake Succss heerscht bezorgd heid over hel feit dat de Algemeene Vergadering van de U.N.O. aanzienlijk bij het rooster ten achter is. Ofschoon het nu drie weken geleden is dat de vergadering werd geopend heeft de belangrijkste commissie, die der politieke aangelegenheden, pas Dinsdag haar eerste agendapunt afgehandeld. twee maanden zou duren voor zij aan de voltallige vergadering rap port kan uitbrengen. In de commissie voor atoomener. gie Nvcid \Ioor den aftredenden voor zitter. Mohammed Bei Khalifa (Egypte), een poging gedaan om uit de impasse tc geraken, toen hij een tijdlimiet vroeg, waarvoor de kNves. tie van de atoomenergie zou moeten worden afgehandeld.^ Dit voorstel werd onmiddellijk door den Ameri- kaanschen en Canadeesehen afge. vaardigden, Baruch en Macnaugh- ton ondersteund. De Nederlandsche. Braziliaansche en Fransche afgevaardigden. Van Kleffens, Alberto en Parodi. steun den hef voorstel. Baruch -drong op onmiddellijke stemming aan en het werd door alle leden, behalve de Sowjet.Unie en Polen, die tegen stemden, aangenomen. Men werd het er echter over eens. dat de Sowjet- Unie later iD -de gelegenheid zal worden gesteld haar opvatting ken. baar te maken. In bevoegde kringen is men echter van moening, dat de toestand dezelf de blijft, als hij gedurende de laatste maanden is geNveest, n.l. dat de Sow. jet.Unie niet bereid is Baruch's be ginselen van nationale inspectie en controle van de productie op atoom gebied te aanvaarden. Logemann (Eigen nieuwsdienst) Prof. dr. J. H. A. Logemann, de minister van Overzeesche Ge- biedsdeelen in het kabinet-Scher- merhorn, noemde tegenover on zen verslaggever de te Cheribon bereikte resultaten uiterst ge wichtig. Hij bracht warme hulde san de onderhandelaars van Ne derlandsche en Indonesische zij de. De commissie-generaal, diep doordrongen van wat voor beide volkeren heilzaam is, hee(t met Indonesische vertegenwoordigers gestreefd naar een overeenkomst, waarmee zich het Neder landsche volk volledig kon vereenigen, aldus Logemann. Over het poli tieke vraagstuk is een brug ge slagen. Op «lit terrein waren juist de grootste moeilijkheden tc overwinnen. Met het berei ken van het eerste groote resultaat is echt- ter nog niet al les gewonnen. In de achter ons liggende maanden, zoo zeide prof. Loge mann, hebben wij niet kunnen spreken over wat komen ging, omdat het voorbarig geweest zou zijn zich reeds te installeeren op een stoel over de bezetting waar van nog gesproken werd. Doch in de komende jaren zullen wij duidelijk voor oogen moeten houden, dat iedere Nederlander, die daar \oor zijn taak geroepen zal worden zich zal moeten rea- liseeren, dat het van zijn volle persoonlijke medewerking zal af hangen boe sterk de banden tus schen onze volkeren zullen wor den. Beveridge doctor h.c. te Rotterdam De economische boogeschoo] te Rotterdam heeft het Engelsche Hoo- gerhuislid lord William Henry Beve. ridge, den bekenden ontwerper van het plan tot algeheele volksverzeke ring, het eere-doctoraat aangeboden De promotie zal plaats hebben op Zaterdag 30 November om 3 uur in een openbare senaatszitting. Vele zaken In de beheer-commissie werd gis. teren nog altijd gepraat over de aansluiting van Zuid.West-Afrika. bij de Unie van Zuid.Afrika, in de hoofdkwartiercommissie wordt nog beraadslaagd over de vestiging van de zetel der UNO. waarvoor New York. 8;ui Francisco, Boston en Philadelphia in aanmerking komen, jn de begrootingscommissie had men fiet nog over de contributie van -ie. USA die 40.8% van de begrooting bedraagt, en in de economische com missie kwam men niet verder dan een aanbeveling van Gromyko (US SR), dat de eraanverbouwende lan den hun oogsten dienen te \ergroo. ten ten behoeve van Je noodlijden de landen. len zij geen verdere opleveren Gistermorgen heeft de geheele In donesische delegatie besprekingen ge voerd met Soekarno. Daarna keerde zij naar Linggadjati terug, waar de commissie-generaal zich reeds be vond. Het oorspronkelijke plan om het 17 punten tellende document nog voor het vertrek te parafeeren, moest door tijdgebrek vervallen. Dit zal nu Vrij dag tijdens de bijeenkomst te Bata via geschieden. Dank aan Killearn Na het sluiten van de laatste ple naire zitting in Linggadjati bleven de gedelegeerden nog geruimen tijd bij een. Lord Killearn wenschte de bei de partijen hartelijk geluk. De dele gaties gaven hierop uiting aan hun dankbaarheid jegens den voorzitter voor zijn aandeel in de onderhande lingen, Schermerhorn deelde mede dat de commissie-generaal het plan koestert zoo spoedig mogelijk naar Nederland te vertrekken. Beide partijen verzochten Lord Killearn ook de zitting, waarop de definitieve overeenkomst zal worden geteekend te presideeron Er js overeenstemming verkregen over een plan om den landbouw vóór de West-moesson zoo economisch mogelijk in te richten. Een aantal regelingen is* getroffen om de rfjstschaarschte in Batavia te doen verminderen. Ook heeft men de kwestie van de waarde van het Ne derlandsche en het Indonesische geld besproken. Aan alle residenten in de Groote Oost is een bekendmaking van on geveer den volgenden inhoud ge seind: Teneinde alle dienaangaande berichten tegen te spreken en den achterdocht te doen verdwijnen herinnert de regeermg er aan. dat op de conferentie te Denpasar de afgevaardigden uit de Groote Oost zullen werken aan de voor bereiding en vorming van den staat de Groote Oost. De staat Groote Oost kan lid worden van de Vereenigde Staten van Indone sië met gelijke rechten als de overige leden, zooals h.v. de sta ten Borneo, Java en Sumatra. De conferentie zal ook overwegen, hoe het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van de onderdeden van den staat de Groote Oost ver zekerd zullen worden. Ook aan de residenten van Bor neo is een dergelijk telegram ver zonden. Zweedsch crediet aan Sowjet-Unie De Zweedsch-Russische handels- en credietovereenkomst is door beide kamers van den Zweedschen Rijksdag goedgekeurd. Volgens deze overeenkbmst ver leent de Zweedsche regeering de Sowjet-Unie een crediet van 1000 millioen kronen over een periode van 5 jaar. Het crediet zal voornamelijk gebruikt worden voor den aankoop in Zweden van machinerieën voor elec- trische krachtstations, locomotieven, materiaal voor ijzerertsontginning, bouwmaterialen en mechanische uit rustingen voor het boschwezen en den landbouw. IS het niet het beste de oplossing van alle loonprohlemen over te laten aan de Stichting van den Arbeid, dat een bij uitstek deskundig lichaam is? Over de werkzaamheden ,van het College van Rijksbemiddelaars uiten zoowel werkgevers als werk nemers velerlei klachten", merken verschillende leden van de Tweede Kamer op in het voorloopig verslag over „Sociale Zaken". Vele leden bepleiten om den naam reaux werken 2200 arbeidscontrac DEZE WEEK: van het ministerie te wijzigen in: ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en dan enkele me dische deskundigen te verbinden aan dit departement. Voor een z.g. loonvloer, die een bestaansminimum voor de arbeiders waarborgt, breken verscheidene le den een lans. Is de minister bereid spoedig een wettelijke regeling van de vacantie te bevorderen vragen anderen. Enkele leden achten het ge- wenscht dat het ziekengeld of de invaliditeitsrente van die werknemers, wier loon beneden het bestaansminimum ligt, te verhoogen. Het verdient over weging den termijn van de uit- keeringen krachtens de ziekte wet op een jaar te brengen. De instelling van een Centralen Raad voor de Volksgezondheid werd van verschillende zijden bepleit, evenals een goed georganiseerde rheumatiekbestrijding door middel van consultatiebureaux. Eenige leden vroegen, waar de in komsten en uitg" n van de zieken fondsen, welker irkzaamheden en uitkeeringen het bedrijfsleven 4Vo van het verloonde bedrag kosten, worden verantwoord. Bij de Gewestelijke Arbeidsbu- tanten. Slechts 200 ambtenaren zijn in vasten dienst. Verdient het geen aanbeveling dat de vaste kern van deze bureaux zoo spoedig mogelijk in vasten dienst wordt aangesteld, vragen verschillende leden. Welke mogelijkheden zijn er voor emigratie naar Zuid-Afrika en Su riname?, informeeren anderen. Het instituut der Rijkswerkplaatsen ver dient meer steun en sympathie. Zij mogen echter geen al te locaal ka rakter dragen, merken enkele leden op. Bob Paverick gehuldigd Den ook in ons land zoo bekenden Belgischen internationaal Paverick is door den Belgischen Voetbalbond bet lidmaatschap van verdienste aangeboden. Zooals bekend is Pave rick reeds jaren aanvoerder van het nationale elftal en tevens een der geduchtste backs van het continent. Voor de tweede helft van do twaalfde periode (10 t/m 23 No vember) geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC G12 (strook 2) 477 Alftemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 1110 gram 3 potjes) pin dakaas. 47—S Algemeen: 125 gram koffie. 47—9 Algeméén: 50 gram thee. Bonkaarten KD, KE 612 (strook 2) 486, 487 Algemeen: 250 gram suiker, botcrhamstrooiscl enz. of 500 gram jam, stroop enz. qf 370 gram 1 potje) pin dakaas. Tabakskaarten T 58: 2 rantsoenen tabaksartikelen. Op de bonnen voor suiker kan men, indien voorradig, pindakaas koopen. Het betreft hier ruiming van een beperkt restant. Deze winkelier kon heel Apeldoorn kleeden De prijzencontrölcdienst heeft bij zijn actie te Apeldoorn in een winkel een hoeveelheid vooroor- logschc textielgocdcrcn aangetrof fen. Het voortgezette onderzoek, dat eenige weken heeft geduurd en nog niet geheel ten einde is, hoeft niet alh on uit allerlei hoe ken en gaten van dc zaak, maar ook in verschillende andere pan den een geweldige partij textiel van oude kwaliteit te voorschijn gebracht, tezamen ter waarde van meer dan 100.000. Volgens insi ders is de partij groot genoeg ont geheel Apeldoorn en nog een plaats van de zelfde grootte van alle geldige textielpunten af te helpen. De eigenaar is in voorloopige hechtenis genomen. Duitsche voedselcrisis spoedig opgelost? Na afloop van de eerste zitting vart de Engelsch-Amerikaansche confe rentie over de economische fusie vani de Britsche en Amerikaansche bczet- fingszöne, verklaarde dp Nvaarnemen- de Amerikaanschr minister voor Be zette Gebieden. Ililldring, daf de Amerikaansche regeering reeds defi nitieve plannen heeft om de voedsel crisis in de Britsche bezettingszóne tel bestrijden. Generaal Luxius Clay, plaatsver vangend militair gouverneur van de Amerikaansche zóne en afgevaardig de ter conferentie, zeide dat bestuur ders ter plaatse binnen 3 dagen na definitieve beslissingen van de huidi ge conferentie, het economische ra derwerk in de twee zónes op gang kondn brengen. Hij hoopte, dat da Sowjet-Unie en Frankrijk tenslotte aan de economische fusie van Duitschland zouden deelnemen. Generaal-majoor Hilldring zeide, dat Groot-Brittannië en de U.S.A be reid waren om een nieuwe conferen tie te beleggen, indien de twee ande re landen hiertoe den wensch te ken nen zouden geven. De huidige con ferentie. aldus Hilldring, heeft tot taak. een definitief en gelijk distri butiesysteem voor de twee zónes te bepalen. Volgens het Duitsche persbureau Dana hebben Amerikaansche haven functionarissen te Bremen medege deeld, dat 7.000 ton meel, oorspron kelijk bestemd voor het Amerikaan sche leger, naar het Rijnland en Ruhrgebied zal NVorden gezonden. De Australische Ten heeft de Amerikaansche Dar ploeg, die 15 Novembei a> per vliegtuig naar Australië vertrekt, te gen een bedrag van 10.000 pond ster. ling verzekerd. Oppositie in Labour Een-en-veertig Labour-leden van het Britsche Lagerhuis hebben een motie ingediend, Nvaarin critiek wordt uitgeoefend op de buiten landsche politiek der regeering, en ondanks de druk die op hen is uit geoefend door Attlee en den leider van het Lagerhuis, Morrison, heb ben zij geweigerd hun motie in te trekken. In de motie wordt de hoop uitgesproken dat de regeering haar internationale politiek in dier voege zal herzien, dat zij zal samenwer ken met alle naties en groepen, die naar een volledig socialistisch plan- systeem streven en op die wijze een socialistisch alternatief bieden voor een anders onvermijdelijk con flict tusschen het Amerikaansche kapitalisme en het SoNvjet-commu- nisme, waarbij alle hoop op een %ve- reldregeering zou worden vernie tigd. Wanneer deze motie, die is inge diend als een amendement op de Troonrede, wordt aangenomen, zou zij beschouwd Nvorden aLs een motie van afkeuring, die het onmiddellijke aftreden der regeering ten gevolge zou kunnen hebben. Ruimende wind Aanvankelijk zwaarbewolkt met tijdelijk regen, later op den j dag brekende bewolking. Matige jj fot krachtige aan de kust nu en (5 dan stormachtige wind. geleidelijk j omloopend van Zuidelijke richting -i naar West of Noord-WestIets j kouder. 14 Nov. Zon op 7.56. onder 16.51; 1 maan op 21.48. onder 13.49

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1