DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zes en twintig dooden op Schiphol Dakota bij landing in brand gevlogen Ondanks de spoedige hulp kon niemand worden gered Eerste K.L.M.-ramp na den oorlog Nieuw navigatiesysteem voor vliegtuigen H ET KLM-vliegtuig van den regelniatigen dienst LondenAmserdam, een Dakota, (de PH-TBW) dat om 18.50 uur op Schiphol moest aankomen, is bij de landing in brand gevlogen en geheel vernield. Een en twintig passagiers, vier. man bemanning en de stewardess kwamen 0111 het leven. Even voordat het vlieg tuig verongelukte kwamen vijf andere lijn vliegtuigen normaal binnen. Het hori zontaal zicht was goed, de wolkhoogte bedroeg 150 M. Het toestel kwam terecht ten Zuiden van de Oost-Westbaan op het vliegveld. De oorzaak van deze ramp is nog niet bekend. Zij, die omkwamen Grieksche guerilla nadert burgeroorlog 1 Ontstellend Laatste telegram Wrakstukken liggen overal verspreid Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PA R O QL Vrijdag 15 November 1946 Nr. 495 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De bemanning van het verongelukte KLM-toestel bestond uit de volgende heeren: Moreton, gezagvoerder; Milo, radio-telegrafist; Vos, telegrafist en Tie- mens, boord-inecano. Stewardess was mej. Lammens. In den controletoren op het vliegveld Croydon werd korten tijd voor de ramp op Schiphol een radiografische boodschap van het verongelukte vliegtuig opgevangen, luidende: „Motor in brand, petten koers naar Schiphol." iiiiiuniiimnn OCHIPHOL half acht: het Lis- sabontoestel met gezagvoer der H Groeneveld landt. In de lucht boven Amsterdam cirkelt reeds gedurende meer dan een half uur het lijntoestel van de KL M uit Londen met als gezagvoer der den Engelschman Moreton. Het is de Dakota PH-TDW, die ruim anderhalf uur geleden van Croydon gestart is. Waarom het toestel niet landt begrijpt nie mand- Dan eindelijk komt de PH- TDW binnen vliegen over het roode hoofdlichtbaken van Schiphol. Dwars over het veld vliegt het toestel in de rich ting van de Ringvaart, dwars over de stafrtbaan, die van avond dienst deed. Een enor me slag, een steekvlam, dat had de landing moeten zijn, het werd een catastrophe. Plaats des onheils Schiphol elf uur. Met een auto, ons door de KLM ter beschikking gesteld, rijden we van een nog niet gereed zijnde hangar over het terrein in de richting van de plaats des onheils. Aan het eind van startbaan 23 parkeeren we de auto. We gaan te voet verder, dwars door het drassige veld. Dan stuiten we op het eerste tee- ken, dat hier een catastrophe is geweest: één der vleugels, meer dan honderd meter weggeslin gerd, ligt eenzaam in dén mod der. We loopen er om heen, de zoek lichten tegemoet, waar onver moeide werkers bezig zijn. Hier, aan den rand van het vliegveld, is de Dakota hij de poging tot landen verongelukt, tegen den grond gevlogen. Er was maar één steekvlam, vertelde ons een ooggetuige. Onmiddellijk renden tiental- len mannen, die op het vlieg veld werkzaam waren, naar den rand van het vliegveld, waar dc machine was neerge komen. Er viel echter niet veel meer te redden. Hoog stens zeven minuten brand den de uiteengeslagen resten van de Dakota nog na. Toen was het stil, geen enkel tee- ken van loverr. Het wrak We staan bij het wrak. Er valt niet veel te spreken. Vóór ons meenen we te kunnen waarne men een deel van den romp. Rechts een tiental meters voorbij een paar zandhoopen, een deel van den staart. Links en rechts brokstukken, propellers, boeken, verbrande kranten en dan ach ter ons een tiental brancards- Drie ongelukken met doodelijken afloop De invloed van de propaganda voor Veilig Verkeer, die de vorige week is gemaakt, blijkt nog niet groot te zijn. In één dag tijd zijn weer drie doodelijke ongelukken gemeld. In Amsterdam reed een mi litaire vrachtauto in de Hobbema. straat het troittoir op en doodde een 24-jarig meisje; op den Laarderweg te Hilversum geraakte een autobe stuurder verblind door een tegenlig. ger, reed het fietspad op en ver wondde een 23-jarigen jongeman doodeliik; in Lexmond werd de 67- jarige C. van Bekkum uit Vreeswijk door eén vrachtauto aangereden en op slag gedood. in Ds. Martin Niemöllor vertoeft op hei miuiMihlik in Engeland. Hij preekte Zondag in een Londenscb" kerk en sprak dezer dagen in een krijgsgevangenkamp. Jullie hebben het hier beter dan de menschen in Duitschland", zei hij tot de Duitsche gevangenen. Nadat het toestel neergestort was rende de brandweer van Schiphol er onmiddellijk heen, maar er viel niets meer te blus- schen. Nu staan rondom de resten een tiental mannén van de Rijks politie. De Dakota PH-TDW, .was het laatste vliegtuig dat gisteravond op de Amsterdamsche luchthaven zou landen. Op den stationsdienst is men tot het laatste oogenblik in contact geweest met het toe stel. Het stoffelijk overschot der slachtoffers is overgebracht naar* het Wilhelrainagasthuis en het Binnengasthuis te Amsterdam. Mej, Lammens, de stewardess van het verongelukte Dakota-loestel, 'die bij de ramp op Schiphol het ^e~ ven verloor Hieronder volgen de namen, functies, woonplaatsen en ge boortedata van de slachtoffers der vliegtuigramp op Schiphol: P. A. Josephs, B P.M., Londen, 20-6-1014. Ir. J. Vet, secr. Stichting v. d Landbouw, Den Haag. H. J. van Arkel. Billitonmaat- schappij, Wassenaar, 26-4-1S81. E. L. van Musscher, Billiton- maatschappij. Den Haag, 30-6- 1904. Dr. J Ridder, Ministerie van Financiën. Den Haag, 29-3-1910. W. E. A. M. König, Den Haag, 14-7-1S89. K. Sperna Weiland, K.L.M., Den Haag, 5-10-1916. U. R. Moseley, Londen, 25-7- 1905. M. A. Elias, Den Haag, 26-1- 1905. W. L. Elderson, K.L.M., Lon den, geb. 8-2-1922. Herman de Man,4 romancier, Eindhoven, ll-7-'98. Major G. N. Weston, Rotter dam (Enghlschman). Mevr A. P. Ulrichde GiWt, Rotterdam, 11-12-1915. L. H. Lambo, Marinestoom vaartdienst. Mevr. H. E. LamboGoats, Fomford, 16-1-1925. M. M. Buschman, Lisse, 27-5- 1907. F. M. Burgis, Londen, 29-4- 1898. J. Kooiman, Holl. Stoomb. My., Amsterdam. 23-l-'06. Lt.-kol. C. Tonnet, Vorden. R. A. Witham, Chelmsford (Es sex) 1-3-1903. E. M. M. van Vlijmen, O ver veen, 17-5-19.14. Bemanning: E. J. H. F. More ton, gezagvoerder, Rotterdam, 5- 6-1909; W. L. Mifo, radio-telegra fist, Amsterdam, 9-8-1920; II. L. Vos, radio-telegrafist. Amster dam, 29-8-1918; H. H. J. Tie- mans, boord-mecano, Amster dam, 11-5-1912; mej. J. M. Lam mens, stewardess. Noord\vyk,.16- 2-1924. (Eigen berichtgeving T-X OEVELE malen is de wereld den laatsten tijd niet opge- ■U- schrikt door vliegtuigrampen, waarvan meestal de oorzaken niet precies konden worden vastgesteld. Hoe prijsden wij ons gelukkig, dat onze nationale luchtvaart nog niet met dergelijken tegenslag te kampen had. Een paar weken geleden kwam in deze voorspoedige situatie een ken tering. Een Constellation moest een noodlanding maken op Santa Maria, een andere Dakota maakte een nood landing by Guildfort in Engeland. En thans.thans is weer de we reld opgeschrikt, maar nu door een vreeselijke ramp op onzen bodem, met één van onze K.L.M.-toestellen. Een ooggetuige, die wij kort na de ramp spraken, vertelde het vol gende: Het viel my op dat de piloot van de „Dakota" moeite had te lan den, de machine bleef geruimen tijd boven het vliegveld rondcirkelen, dook neer om vervolgens weer op te trekken. Het regende en het zicht was niet best, doch het mistte niet. Plotseling, toen het vliegtuig laag bij den grond in den meest Zuid-Westelijken hoek van het vliegveld was, zag ik een enor me steekvlam door felrood schijnsel van de brandende ma chine gevolgd. Alles speelde zich af binnen en kele seconden, maar het was opmer kelijk hoe oogenblikkelijk van alle kanten hulp kwam opdagen. Helaas was het te vergeefsch! Risico gering? Een stewardess, die in onze na bijheid stond, zei: „Ik ben er dage lijks getuige van, hoe al het moge lijke wordt gedaan* om ongelukken te voorkomen, maar er blijft natuur lijk altijd een zeker risico, ofschoon ik er van overtuigd ben, dat het in de lucht niet gevaarlijker is dan op den weg. Maar vooral by deze duis ternis Morgen ga ik naar Stockholm." En ongetwijfeld: dit is merk waardig Hoe diep de verslagenheid op Schiphol ook is dit is het eer ste ernstige ongeluk, dat de K.L.M. na den oorlog is overko men en wel op eigen terrein de dienst ging normaal door en er was geen sprake van nervo siteit of onrust. Kort voor het ongeluk waren er vijf andere lijntoestellen volkomen normaal gedaald en met een dezer toestellen, dat uit Lissabon kwam, arriveerde de heer Thomson, chef van de gronddiensten der K.L.M. Ook de heeren Hans Martin en Vee- nendaal. directeuren der K.L.M., wa ren spoedig aanwezig. De heer A. Plesman, die 's middags de school voor den buitenlandschen dienst van de K.L.M. had geopend, werd ter stond gewaarschuwd. Op hen rustte de droeve taak de familie van de verongelukten te waarschuwen. Het I - Baron van Boetzelaer te Washington Mr. R. C. G. W. H. baron Boet zelaer van Oosterhout, de Ne- derlandsche minister van Bui len landsche Zaken, is Woensdag avond te Washington aangeko men. Men verwacht dat de mi nister Donderdag of Vrijdag een bezoek zal brengen aan Dean Acheson, den Amerikaanschen Onderminister van Buitenland- sche zaken. Het Dakota-toestel Ph—T.B.W., dat gisteravond op Schiphol bij de lan ding in brand vloog. spreekt vanzelf, dat den geheelen avond en nacht de telefoon niet stil stond. Ook Ir. C. A. F. Falkenhage, in specteur van den Rijksluchtvaart dienst, was spoedig op Schiphol aanwezig. Wrakstukken Het was moeilyk de plaats des onheils te benaderen, van de Vrij heidsstraat was het een wandeling van 20 minuten dwars over een mod derig terrein. Tot in alle hoeken verspreid lagen de wrakstukken, hier een stuk van een vleugel, ginds een motoronderdeel. Een trieste ra vage dit conglomeraat van brok stukken, halfverbrande boeken cn kranten, de stille getuigen van de ramp, die zich hier had voltrokken Daarom heen Roode Kruis-auto's en zwijgende mannen, die hun werk de den, zoekende naar eenig spoor, dat zou leiden tot opheldering, waarom juist op het moment dat alle gevaar geweken scheen, de machine nog verongelukte. Passagierslijst van de ..Klipfontein" Bij onze administratie ligt ter in zage een lijst van passagiers, die met de „Klipfontein" op 25 October uit Batavia vertrokken, en die waar schijnlijk op 20 November in Rotter dam zullen arriveeren. Franz Lehar, die 76 jaar is, ,zal een bezoek aan Londen brengen. Lehar bevindt zich in Zwitserland, waar hij herstelt is van een ernstige ziekte. Hij werkt aan een nieuwe operette! Fransche communisten behalen 186 zetels De laatste uitslagen van de verkie zingen voor de Fransche Nationale Vergadering geven 'n verdere winst te zien voor de communisten. Van de 619 beschikbare zetels zijn er thans 603 als volgt verdeeld: Communisten 186, MRP 163 social's- ten 104, gematigden, conservatieven en onafhankelijken 87, radicalen '>3 Doordat het Dakota-toestel geheel verbrandde bleef eT weinig van over. Slechts één der vleugels bleef vrijwel intact. NAAR liet A.N.P. verneemt wordt in Nederland gepoogd een nieuw navigatiesysteem voor het vliegwezen in het leven te roepen. Dit navigatie-systeem wordt in Engeland door de Bri- tisch European Airways toegepast op het vliegveld Northolt bij Londen. Er zal naar gestreefd worden over heel Europa een net van dit zoogenaamde ,,G"-systeem te leggen. Het nieuwe systeem wordt toegc. past bij de Engelsche „Vickers"-toe- stellcn. ITet vliegveld Northolt bij Londen is er mee uitgerust waar naast een aantal grondstations zijn ingeschakeld. Gegevens over een vliegtuig, dat met een „G'Lzendin- stallntie is uitgerust, verschijnen in den ontvanger op een kathodeslraal- buis in den vorm van kleine flitsen, die correspondeeren met cijfers op dc buis op een kaart, die op een be. paalde, nianior in een rasterwerk is verdeeld. Met behulp van een keten grondstations kan zodoende op ieder gewenscht oogenblik de positie van een vliegtuig worden bepaald. De keten stations, die met Nort holt correspondeert, heet de „Ooste lijke VO"-keten". Overwogen woTrlt ook op liet vasteland van Europa dergelijke ketens to loggen. In Frankrijk bestaan reeds drie van die stations.ketens cn in centraal Duitschland is er ook één opgericht. Ook van Tsjecho-Slowaaksehe en Spaansche zijde beproeft men op het oogenblik installaties voor het „G"- navigatiesysteem in Engeland aan te koopen. Dc British European Airways is, naar vernomen wordt, doende het standaard „stralings" toestel, dat voor landingen dient, te vervangen door eon apparaat voor automati sche blinde landingen. De maat schappij acht dit een groote verbe tering, aangezien de tot heden ge. volgde methode, afgezien van do kostbaarheid wordt gehinderd dour taalmoeilijkheden. liet. nieuwe appa raat, wordt op het oogenblik be. proefd. Het werkt door middel van den „automatischen piloot". Bevrijdingsfeest 1947 in Rotterdam De regeering heeft besloten haar medewerking ertoe te verleenen. dat de herdenking onzer bevrijding, wel ke dij Jaar te Amsterdam plaats had, in 1947 zal geschieden te Rotterdam in het Feyenoord-stadion De heer Briels zal de leiding hebben. De ba ten, welke van deze herdenking wor den verwacht, zullen ditmaal ten goe de komen van het comité ..eereschuld en dankbaarheid". Heden onderteekening te Batavia De Nederlandsche en Indonesische delegaties zijn vanmorgen om 10 uur ten paleize Rijswijk bijeengekomen om de basis-overeenkomst van 17 punten, zooals die te Linggadjali werd opgesteld, te parafeeren. De voornaamste punten van de over eenkomst zullen waarschijnlijk later op den dag in een gcmeenschappe lijk communic|ué bekend worden ge. maakt. Fransche C.P. eischt premierschap op Het politieke bureau van de Fransche communistische partij heeft besloten het premierschap op te eischen. Zij heeft verklaard dat dc com munisten voorstanders zijn van beveiliging der Fransche grenzen, voldoening van do hersteleischen door dc Duitschers, en een vredes politiek die gebaseerd is op con hechte samenwerking met de U.S.A., Groot-Brittan nië en de U-S.S.R. liet bureau hpeft den natio- nalen raad van do socialisti sche partij (S.F.I O.), die Zon dag bijeen zal komen, voorge steld een „regeering van de democratische unie" te vor men onder een communisti sche premier. Maurice Thorez. dc leider der communisten, heeft verklaard: „Wij zouden morgen een ver bond met Groot-Brittannië slui ten, indien de. oplossing van liet probleem Duitschland ons een re delijke voldoening zou geven. Wij hebben veiligheid en hcrstêlbeta- lingen noorlkr. Wij zijn dankbaar jegens ui onze bondgenoolen en weigeren tusschcn een van hen te kiezen. Wjj becritiseoren de hou ding van Groot-Brittannic en de U.S.A. jegens Duitschland, omdat de wederopbouw van Duitschland zooals zij het zich schijnen voor te stellen, opnieuw een Duitsche overheersching zou heteekenen- Onze Sowjct-Russische vrienden zeggen: inter-geallieerde contróle van het Ruhrgebicd. Wij zeggen: inter nationalisatie van de Ruhr. Wij moeten oen formule voor een overeenkomst vinden. Drie Amerikanen en een Zwitser krijgen Nobel-prijzen De Zwecdsche commissies voor dèNobelprijzen hebben de prij zen voor 1946 toegekend. De win naars zijn: voor den vrede: F.moen Green Balch en John R. L. Mott (U.S.A.), voor de natuur kunde: dr. Percy William Brid- gernan, van de Harvard Univer sity, Cambridge, Massachusetts, voor de literatuur: Hermann Hesse (Zwitserland). de Grieksche grensstreken, ooral in Macedonië, heeft de guerilla de laatste dagen zeer ernstige vormen aangenomen. Grieksche militaire kringen spre ken van een „niet-verklaardcn oorlog van de communisten tegen den staat". Regeeringstrocpen zijn den strijd begonnen met dc verzetsgroepen, die te Skra, in Macedonië, op groote schaal opcrccrcn, met dc bedoeling grenssteden te veroveren. In Athene voeren de officieren voortdurend besprekingen, om mid delen te vinden om aan den h&che. lijken toestand het hoofd te bieden. Dc minister, van Oorlog, Dragoemis, heeft alle politieke leiders een ba- zoek gebracht om het op de hoogte te stellen van den ernst van den toestand en het uit te noodigen voor een conferentie, waarin vandaag de oóodige maatregelen ter handhaving van de orde zal worden besproken. Sinds Donderdagmiddag is de 'C lefoonlijn tusschcn Athene en Salon;, ki verbroken. De Grieksche generaie staf beeft premier Tsjaldaris er van in kennis gesteld dat de toestand op den berg Skra, waar zwaar gewapen de „opstandelingen" operaties p groote schaal gelanceerd hebben tegen enkele grensplaatsen, is opge helderd. Volgens officïeele berichten verloor het Grieksche leger in deze actie 17 dooden er. 16 gewonden. De Grieksche minister van Dor- log, Dragoemis. verklaarde, dat de gebeurtenissen, die den laatsten tij I in Noord.Griekenland plaats hebben, „op toenemende guerilla-activiteit duiden cn het bewijs leveren dat sommige van de-opstandelingen uit naburige landen het Grieksche grondgebied binnenkomen". Hij voegde er aan toe. dat de regeering van meening is, dat zij den toe stand, militair gesproken, meester is. Dollarprovenu moet de Ned. Bank hebben Het bij verkoop van dollarobliga. tien ontstane dollaiprovenu moet. ter beschikking van do Nederlandsche Bank worden gesteld. Teneinde, twijfel uit den weg te ruimen vestigt de Vereeniging voor Jen Effectenhandel er de aandacht op dat het, dollarprovenu niet recht streeks aan de Nederlandsche Bank ter beschikking behoeft te worden gesteld, doch desgewenscht aan een dèviezenbank mag worden verkocht. Mijnwerker gedood In de ondergr'ondsche gangen der Oranje-Nassaumijn I te Heerlen heeft een ongeval plaats gehad, dat den 42-jarigen arbeider J. Janssen het leven heeft gekost. Tijdens het vervoer in een op braak raakte Janssen door onbeken. de oorzaak tusschcn kooi en betim mering bekneld. Het slachtoffer was gehuwd. dr. Lovink naar Moskou? Dr. A H. J. Lovink, de Nederland, sche ambassadeur te Tsjoenking. komt in aanmerking voor de bezet ting van den ambassadeurspost te Moskou. IN het jachtig, geabsorbeerd leven van ietleren dag zijn or toch altijd oogonblikkon, dat we gedwongen wouden even halt te houden, ons even te bezinnen. Soms komt do aanleiding daar toe van binnen uit, maar dikwijle ook is het een bericht van buiten, dat ons dwingt om stil to staan. Zoo'n schok hebben wij ook van daag weer ondergaan: een vlieg tuigramp op Schiphol, een K.L.M. toestel verongelukt, 26 dooden. Ramp, waarmee heel ons volk meeleeft en meevoelt, dubbel tra gisch, omdat de catastrophe voor den ingang van do veilige haven heeft plaats gehad. Ontroerd ge denken wij het leed, dat zoo on verwacht over zoovele gezinnen in Nederland en Engeland is geko men. DE mensch is toch een eigen aardig wezen. Hoe komt het toch, dat wij als regel aan do on gelukken met doodelijken afloop, die iederen dag haast op den weg gebeuren, vrijwel onverschillig voorbijgaan, maar dat een vlieg tuigramp ons altijd zoo hijzonder treft? Komt het misschien, omdat een catastrophe in do lucht ons dis zoo iets volstrekt onontkome- lijks treft, worden wij ons mis schien bewust op zoo'n moment, dat de mensch zich te zeer heeft vooruitgewaagd in een element, dat hem toch vreemd is? Wij we ten het niet, maar wol zoeken wij cn ervaren wij ook dezen keer weer. dat de reactie op een vlieg ramp heel anders, veel intenser is dan die op welke andero ramp ook. Daar komt nog bij, dat zeer ve len onzer vandaag bij het lezen van dit bericht in zichzelf of openlijk zullen hebben gezegd: lieeft do epidemie van vliegtuig rampen, die oyer de wereld gaat, dc laatste maanden, nu ook onze .K.L.M. bereikt. Wij waren immers zoo gelukkig, dat de K.L.M. hier voor tot dusver was gespaard ge« bleven. En nu beseffen wij opeens, dat voor deze tevredenheid over dit gespaard blijven, deze zelfge noegzaamheid, hadden wij haast geschreven, geen reden is geweest^ „GROOTE VIER" MAKEN ERNST De raad van de vier ministers heeft de besprekingen over Triest voortgezet en zal vandaag te 22.00 uur een besloten vergade ring houden. Hieraan zullen slechts de vier ministers cn tol ken deelnemen. Waarnemers te New York beschouwen dit als een aanwijzing, dat de vertegen woordigers der Groote Vier van plan zijn een ernstig onderhoud te hebben. De besprekingen van gisteren waren geconcentreerd op arti kel 8 cn 9 en op het Fransche ontwerp-statuut, over de bevoegd heden van den gouverneur van Triest. Veto ter sprake De politieke commissie van de U.N.O. heeft aldus wordt verder uit New York gemeld, onder voorzitterschap van Manoeilsky (Oekraine) het debat over het ve- xorccht der groote mogendheden geopend. Paul Masluck lichtte een reso lutie van Australië toe cn zeide, dat het niet zijn bedoeling was artikel 27, waarin het recht van veto wordt omschreven, teamen- deeren. De kwestie was slechts, of de groote mogendheden de in het artikel belichaamde ver plichtingen ook werkelijk nako men. Hij stelde het voor, dat de per manente leden zich zouden ma tigen bij het gebruik van het recht van veto en dat zij tot een grootere mate van onderling overleg zouden komen in den geest van geven en nemen. De Cubaansche afgevaardigde drong aan op afschaffing van het Veto-recht; Polen verdedigde het privilége der groote mogendhe den. Vraagt dr. Hirschfeld ontslag Men verwacht, dat dr. H. M. Hirschfeld, de ex-directeur-gene raal van het departement van Handel en Nijverheid, wiens eer- vol ontslag door de kroon werd vernietigd, zeer binnenkort op normale wijze zijn ontslagaan vrage zal indienen. Bruno Walter heeft het honora* rium voor zijn eerste concert, dat hij na de bevrijding in Amsterdam zal dirigeeren, afgestaan aan de Stich ting 1940—194"». Zwaar bewolkt Weersverwachting, medegedeeld J door het K.N.M.Ite De Bilt. Zwaar bewolkt me, hier en (laar eenigen neerslag en plaatse- 1 lijk mist. Op sommige plaatsen jsj tijdelijk brekende bewolking Weinig verandering in tempera- tuur. Matige of zwakke wind tus- 'A schen Oost en Zuid. 15 Nov.: Zon op 7.58, onder 16.50; maan op 23.10. onder 14.22.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1