DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Alles scheen in orde" Aardappelprijzen gaan belangrijk omlaag Wisjinsky in de bres voor het veto-recht Verongelukt vliegtuig had te weinig vaart Ontwerp-overeenkomst is geparafeerd Verklaring van radio-telegrafist, die het laatst contact had Helpt Joegoslavië guerilla-troepen in Griekenland? „Den Dré" kreeg zeven jaar Wat er overbleef van de verongelukte Dakota De „Vier" zijn het matig eens Dinsdag begrafenis der slachtoffers Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE-STKHTING HET PAROOL Zaterdag 16 November 1946 Nr. 496 6e Jaarg. Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Ramp op Schiphol n HET geheim, dat hangt om het ongeluk, dat Donderdagavond op Schiphol gebeurde, zal waarschijnlijk nooit opgelost worden. De K.L.M.-telegrafist, die belast is met het binnenloodsen van de vliegtuigen en die de laatste was, die met de bemanning van het neergestorte toestel gesproken had, heeft verteld, dat de bin nenkomst van het toestel heelemaal normaal verliep, totdat het ongeluk gebeurde. „Ik kreee vijftien minuten voor hel ongeluk langs radiograftscheu weg contact met de PH-T.B.W. Vanwege de weersomstandigheden (het was zeer donker en het re- geilde) besloot de piloot op zijn instrumenten te landen", vertelde de telegrafist. Thank you" „Zooals gewoonlijk was ik al leen in de kleine houten cabine aan het einde van de startbaan, toen ik de gewone aanwijzingen aan het vliegtuig doorgaf. Om voor niij onbekende redenen cir kelde het toestel twee of drie keer hoven het vliegveld, maar alles scheen in orde te zijn. Het zal een minuut geweest zijn, nadat het toestel geantwoord had met t. u. de phonetische afkorting van „Thank you" en dat het einde van het radiografische contact betee ken t toen het ongeluk gebeur de". „Eerst kon ik niet beseffen, wat voor mijn oogen gebeurde. Nu herinner ik me vaag. dat, ik een fluitend geluid hoorde, maar daar wij ons scherp op ons werk moeten concentreeren. ben ik zelfs niet zeker, óf ik het gehoord heb. Toen zag ik een zee van vuur en langzamerhand drong het tot mij door. dat het vliegtuig neergestort was. De eenige gedachte, die op dat mo ment in inij op kwam was „Daar gaan zij". Toen hem gevraagd werd over het bericht, dat het toestel aan Croydon gezonden had. n.l. dat één der motoren in brand stond, ver klaarde de telegrafist: „Dit lijkt mij hoogst onwaar schijnlijk. Ik zou ongetwijfeld bericht van het toestel gekre gen hebben, als er moeilijkheden waren". Deze berichten zijn intusschen officieel ontkend door de directie van de K.L.M. Grieksche regeering verza- melt bewijzen voor de ver onderstelling, dat aangrenzende landen de hand hebben in de acti viteit van Grieksche gucrillatroe- pen. De generale staf moet aan minister-president Tsaldaris een vertrouwelijk rapport over den aanval op drie grensposten bij het Skra-gebergte uitbrengen. Drie honderd van de achthonderd aan vallers zouden van over de Joego slavische grens zijn gekomen. De aanvallen begonnen Woensdag morgen vroeg. Eerst Donderdag middag slaagden de Grieksche strijdkrachten na voorldurenden strijd door de aankomst van ver sterkingen uit Saloniki erin, de grensposten te heroveren en de dorpen te omsingelen. Volgens het rapport trok een deel der opstan delingen zich onder dekking van Joegoslavisch geweervuur over de grens van Joegoslavië terug. De hotsingen tusschen re- geeringstroepen en verzets groepen in de buurt van den berg Skra gaan nog steeds voort. De Grieksche onder minister van oorlog, die een bezoek aan Macedonië ge bracht heeft, verklaarde, dat de „opstandelingen" in den afgeloopen nacht opnieuw aanvallen in dit gebied hebben ondernomen en wel op het grensplaatsje Arkanghelos. Na den heelen nacht gevochten te hebben konden de regee- ringstroepen den aanval af slaan. Griekenland zal aan den Veilig heidsraad verzoeken om een „vol ledig internationaal onderzoek aan beide zijden van zijn Noor delijke grenzen." Naar men te Athene heeft ver nomen zal Griekenland de UNO meedeelen. dat sinds het in Sep tember door de Amerikaansche delegatie bij den Veiligheidsraad ingediende voorstel tot onderzoek van de Grieksche grenskwestie dagelijks aan de grens van Grie kenland en Joegoslavië en aan die van Griekenland en Bulgarije in cidenten voorvallen. Vraagt Attlee motie van vertrouwen? De politieke correspondent van het Labour-blad Daily Herald schrijft dat Attlee Maandag bij de behandeling van dp amendemen ten der Labour-oppositie in het Lagerhuis een motie van vertrou wen zal indienen. Men neemt aan dat ruim zeven tig Labour-afgevaardigden de amendementen op- de Troonrede op het stuk van den dienstplicht en de buitenlandsche politiek zul len steunen. VAN MAARSSEVEEN EN JONKMAN NAAR INDONESIË? Volgens den correspondent van het Fransche persbureau A.F.P. uit Den Haag, zullen de ministers van Overzeesche Gebiedsdeelen en Justitie zich naar Indonesië bege. ven. om over eenige punten nog ■overleg te plegen. Deze mededee- ling stamt, naar de correspondent mededeelt, uit socialistische krin gen. Bij informatie te bevoegder plaat se. zoo meldde het A.N.P., verwees men ons naar de uitspraak van mi nister Beel in de Tweede Kamer. Men voegde er aan toe. dat. indien er twee ministers naar Indonesië zouden vertrekken, dit inderdaad de minis ters van Overzeesche Gebiedsdeelen en Justitie zouden moeten zijn. Aardappelen naar Duitschland Vijf-en-vijftigduizend ton zand en veenaardappelen zijn door Nederland voor het Ruhrgebied ter beschikking gesteld, ter lee- niging van den huidigen voed- selnood. De partij zal in dage- lijksche quanta van vijfhonderd tot achthonderd ton snel naar de plaat6 van bestemming worden getransporteerd. (Van onzen parlementairen redacteur) BELANGRIJKER dan het restant van de algemeene beschou wingen over de begrooting was Vrijdagmiddag in de Tweede Kamer de verklaring van minister Mansholt over de aardappel prijzen, naar aanleiding van vragen van den heer Suirhof, die daarin tot uiting bracht de algemeene ongerustheid over hel stij gen dier prijzen. Uit het antwoord van den minister bleek, dat de groote vraag van de consumenten naar kleiaardappelen den boe ren gelegenheid had gegeven om een prijs te vragen, welnc 0 a 7 cent per" Kg, ligt boven den richtprijs. En dat, terwijl er geen tekort is aan uitstekende consumptieaardappelen, doch in tegen deel een overschot van 800.000 ton, omdat in 1946 de opbrengst 2Vj millioen ton bedroeg tegen I millioen in 1945. De vrije markt, waaraan na het opheffen van de distributie van aardappelen de prijsvorming was toevertrouwd, heeft dus averechts gewerkt. De minister verklaarde, dat te genover een redelijken prijs van 11 a 12 cent de prijs was opgeloo- pen tot 17 a IS cent per Kg., waar door de consumenten, over oen aar gerekend, 60 millioen gulden meer zouden betalen dan noodza kelijk is. Wanneer men een be paalden prijs vaststelt, moet ook voor dien prijs geleverd worden. Doch dat lukt niet zonder een re gelend staatsapparaat. De vriie concurrentie, welke optrad na de afschaffing van de distributie, heeft eerst een gunstige uitwer king gehad, doch toen de publieke voorkeur uitging naar kleiaard appelen, stegen de prijzen voor den consument met 50 De regeering heeft nu be sloten over te gaan de prij zen vast te stellen. Daar toe zal de V.B.N.A. wor den ingeschakeld. Van Maan dag a.s. af zal de teelers- prijs bepaald worden op 6 a 7 cent per Kg. plus be waar- loon een week later de con sumentenprijs op 11 cent voor zand- en 12 cent voor klei aardappelen. Begrooting Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft den 52-jarigen ex-hoofdredacteur van de Gooi en Eemlander, A. A. L. Gran ulans (Den Dré) uit Hilversum tot zeven jaar veroordeeld. Mr. v. d. Goes van Naters (P. v. d. A.) betoogde, dat voor zijn partij de regeering geen doel doch middel om iets te berei ken in het algemeen belang. Zij wenscht vrij te blijven in haar critiek op de regeering. De samenwerking met de K.V.P., die uitdrukkelijk geen confessioneele partij wil zijn, zal hechter worden, naarmate men zich in die partij meer distancieert van confessio neele politiek. Krachtig nam spr. stelling te gen den Centralen Eereraad, die de zuivering hanteert alsof zij straf recht is. Het gevolg is, dat de Eereraden voor de Kunst, nu de eene vrijspraak on de andere volgt, ontslag zullen nemen of reeds genomen hebben. Uit de repliek van minister Beel stippen wij aan, dat de ver deeling van den zendtijd niet bij de nieuwe voorloopige regeling aan de orde zal koqien, doch eerst hij de definitieve wettelijke rege ling van den omroep. De motie Romme (uitzen ding van een parlementaire commissie naar de West) werd zonder hoofdelijke stem ming aanqenomen, evenals de begrooting van van het huis dor Koningin, de onvoorziene uitgaven, de middelenwet en de begrooting der nationale schuld. Kinderbijslag Minister Drees bleef eenzaam aan de regeeringstafel achter om te luisteren wat zeven sprekers h dden te zeggen over den kin derbijslag. Van verschillende zijden werd bezwaar gemaakt tegen het niet doorberekenen van de verhoogde premie in de prijzen. Er zijn verschillende amende menten ingediend, die Dinsdag in behandeling komen. Ir. M. H Damme, oud-minister en oiLd-directeur.generaal der P.T.T., viert vandaag zijn TOsten verjaardag (A.NP.) De ministers der Groote Vier zijn er in besloten vergadering in ge slaagd, de fundamenteele verschillen in zake de kwestie van het politie toezicht in Triest te reduceerer. tot de vraag, wie het recht zal hebben het hoold van politie te benoemen of te ontslaan en aan wien deze func tionaris rekenschap moet afleggen. Een belangrijke stap in de goede richting werd gedaan, toen Molotof zich accoord verklaarde met het voorstel der drie andere ministers, dat de gouverneur zal moeten uitma ken of het statuut en zijn voorwaar den bedreigd worden. De ministers kwamen evenwel niet tot overeenstemming inzake de vraag, hoe dit beginsel zou moeten worden toegepast en hoe er verschil gemaakt kon worden tusschen dagelijksche werkzaamheden van de politie en de beveiliging van het stafuut. De voornaamste moeilijkheid zat in de kwestie van de tweeledige ge hoorzaamheid van de politie aan den gouverneur, die verantwoording ver schuldigd is aan den Veiligheidsraad, en aan den regeeringsraad, die ver antwoording verschuldigd is aan de Nationale Vergadering van Triest. De vier ministers waren het eens over de volgende punten: 1) De werving van de politie, macht is de taak van het hoofd van politie. 2) In tijden van nood moet de gouverneur het hoofd der politie, macht zijn. 3) De gouverneur staat borg voor het statuut. Bouwarbeiders krijgen toch 45 uur loon Het college van Rijksbemidde- laars heeft goedgekeurd, dat werkgevers in het bouwbedrijf, die dit wenschen, aan hun arbei ders, die door de korte dagen geen 45 uur per week kunnen werken, toch maximum 45 uur loon mogen betalen. IN een rede die een uur duurde heeft de Sowjet-afgevaardigde Wisjinsky in de politieke commissie van de Algemeene Verga dering het recht van veto verdedigd. Ondanks ideologische ver schillen moeten wij de eenheid onder de groote mogendheden handhaven, zoo zei hij. De UNO kan niet sterk zijn als de „Vier" het niet eens zijn. De Sowjet-ünie verbindt, zich op deze plaats al het mogelijke te doen om de eenheid tusschen de groote mogendheden te bevorderen en zij zal steeds de principes waarop het tegenwoordige handvest berust ver dedigen. Wisjinsky vroeg zich af wat de tegenstanders van het vetorecht hiervoor in de plaats willen stellen. Men verklaart, zoo zeide hij. dat men het gebruik van het recht wil beperken, alsof het een machine was, die door te intensief gebruik zou worden bedorven. Hij merkte op, dat het traditie wordt dat Australië bij elke gelegen heid de voorstellen der groote mo gendheden tracht te torpedeeren. Nederland heeft laten door schemeren, zoo ging Wisjinsky verder, dat het veto in de toe. komst geheel moet worden afge schaft. Waarom in de toekomst en niet vandaag? Omdat men bang is, dat men thans Dog op een dergelijk voorstel verslagen wordt. Een deel van het straio- gische plan moet in de toekomst worden uitgevoerd. Zelfs Conai- Iy schijnt door zulke stemmen te zijn beïnvloed." „De Nederlandsche afgevaardigde had het volgende verklaard: „Wij zijn van meening, dat de tijd om het handvest te wijzigen nog niet. gekn men is. Wij vragen de groote mo gendheden echter een beperkt ge bruik van het vetorecht te maken on het niet te gebruiken tegen den geest van het handvest in." Tegen wijziging De Amerikaansche senator Tom Conally had meegedeeld, dat de Ver- eenigde Staten tegen een wijziigng van het Handvest zijn. „Wij staan op hetzelfde standpunt als destijds te San Francisco en zijn van meening, dat het vetorecht slechts in uitzon deringsgevallen dient te worden ge bruikt." Conally verklaarde verder, dat de USA het principe van eensgezind heid als van het grootste belang voor het welslagen van de organisa tie der Vereenigde Naties beschouwt en dat de groote mogendheden alles in het werk moeten stellen om ten aanzien van aan den Veiligheids raad voorgelegde belangrijke kwes ties overeenstemming te bereiken. De wijze van stemmen moet wor den herzien in overeenstemming met de ervaring de practische behoei- te, aldus Conally. De Veiligheids, raad zou hiermede onmiddellijk moe ten beginnen. Conallv cteldc voor. dat de raad een zoo volledig moge lijke lijst zou samenstellen van be sluiten, waarop het recht van veto niet van toepassing is. Reuter verneemt dat de Groote Vijf het plan hebben opgevat de volgende week hijeen te komen om de veto-kwestie tc hespreken. BEMANNING VAN IIET VLIEGTUIG Mfi. LAMMENS stewardess Til-MENS boordmccano MILO radlq-tclcgralist HET verlies van snelheid schijnt de oorzaak van de ramp te zijn, die het K.L.M.-Dakota-toestel heeft getroffen. Op het laatste oogenblik schijnt de piloot de landing hebben willen uitstellen. Schijnbaar gaf hij vol gas om een nieuwe landing voor te bereiden. Dit was niet meer mogelijk, omdat het toestel in „overtrokken toestand" was geraakt". Dit is. volgens den heer Ple^man, directeur der K.L.M., de waarschijn lijke oorzaak van hel. vreeselijke on geluk op Schiphol. Tijdens een pers conferentie vertelde hij verder, dat het vliegtuig 19.23 uur boven de Haarlemmermeer verscheen Het kreeg landingsbeurt nr. 2. Het toe* stel vloog in de richting van het vliegveld. Vervolgens koos het een afvliegrichting naar Amsterdam. Er was dus nog geen sprake van een landingspoging Hierna vloog het toestel wederom over de peilinrich- ling van de Haarlemmermeer Het kreeg toen grondzicht en maakte een linkerbocht teneinde met de landing te kunnen beginnen. Om 19.48 uur beëindigde de radiotelegrafist het contact met hef radarstation op het vliegveld. Een halve minuut later stortte het toestel aan den Zuid-West-rand van het vliegveld in de aanvlieg- richting van de landingsbaan naar beneden. Het had nog moeten doorvliegen tot de landingsbaan. Op hêt moment, dat de ramp ge beurde had de Dakota volgens taxatie een hoogte van 90 100 m. Tot voor de op het laatst gemaakte bochf verliep alle? normaal, hetgeen blijkt uit het feit. dat de piloot geen landingsvoorrang vroeg. Er was een laag wolkendek, maar het zicht bedroeg tenminste 2 km. Dergelijke vliegtuigongelukken aldus de heer Plèsman, zijn meer gebeurd. Wanneer een vliegtuigbestuurder bij een der gelijke landing zijn oogen op den grond gericht houdt en tegelijkertijd maatregelen wil nemen om een nieu we landingspoging voor te bereiden, dan is deze nauwelijks meer uitvoer baar Na hef verkrijgen van grond zicht had de piloot zijns inziens niet moeten landen, maar gewoon verder moeten vliegen en de landing moeten voorbereiden. Begrafenis Voor zoover de familie geen an dere wenschen kenbaar mocht ma ken. zullen de slachtoffers Dins dag gezamenlijk op een der Am- sterdamsche begraafplaatsen ter aarde worden besteld. Van vele zijden ontving de K.L M. betuigingen van medeleven. Zoo heeft Ir. H Vos. minister van Ver keer. persoonlijk de directie zijn rouwbeklag betoond. Verschillende buitenlandsche ïegeeringen zonden blijken van rouw. De K.L.M. ontving telegrammen, waaronder van den commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Holland, en van een Engelschman uit Salisbury één met den volgenden tekst: „Please accept my deepest sumpa- De besprekingen tusschen de Nederlandsche en Indonesische delegaties over een ontwerp-overeenkomst werden heden om 1 uur beëindigd in de negende vergadering, welke werd gehouden ten huize van de commissie-generaal onder voorzitterschap van den heer Sjahrir. De tekst van het ontwerp werd door beide delegaties geparafeerd. De tiende vergadering onder voorzitterschap van prof. Schermerhorn zal ten huize van den heer Sjahrir om tien min. over zes worden gehouden. thy. I'm travelling to Amsterdam with complete confidence to morrow by K.L.M."' („Aanvaard mijn diepste sympa thie. Ik reis morgen, in volkomen vertrouwen, per K L.M. naar Am sterdam"). Andere passagiers hebben, in ver band met de vliegtuigramp, hun plaatsen voor een der K.L.M-vlieg tuigen afgezegd Groote Vier moeten nog confereeren over onze grenscorrecties Baron van Boetzelaer heeft Vrij dng een bezoek gebracht aan den plaatsvervangend minister van Bui tenlandsche aken van de Vereehii dp Staten, Dean A'eheson Toen hem daarna gevraag 1 werd. wat hot standpunt van de Amerikaansche re Steering ten opzichte van de Neder, landsche eischen betreffende correc ties van de Duitschc grens was. ruit woordde baron van Boetzclaer: „De Amerikaansche rcgccring kan geen aanwijzing geven van npai stand punt voordat Je Groote Vier do kwestie besproken hebben". Zware straffen voor deviezensmokkelaars De economische politic-rechter te Amsterdam heeft gisteren drie deviezensmokkelaars veroordeeld. Jhr. A. P. A. E. van Slabrouck. die in Zwitserland woont en niet ver schenen was. kreeg acht maanden gevangenisstraf en f 30.000 boete, C 1'. C. Meuscr, die eveneons ver stek liet gaan. vier maanden ge vangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 15.000 boete, de Franschman R. Hannes hoorde zich veroordeelen tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief en f 10,000 boete. Aneta kan daaraan toevoegen, dat de mogelijkheid zich voordoet, dat *e commissie-generaal thans in het go- heel niet naar Nederland zal terug- keeren, doch dat hooggeplaatste Nederlandsche functionarissen wellicht de minister van overzeesche gebiedsdeelen Jonkman naar In donesië zullen komen. Men hoopt ook, dat ten aanzien van het eenige punt. waarover in 'Ie overeenkomst nog de sanctie van Nederlandsche regeering wordt ver wacht een spoedige beslissing van de Nederlandsche regeering naar B.i tavia zal worden geseind. De tekst van de ontwerpoverecn. komst zal Maandag 18 November worden gepubliceerd. Belangrijke illegale werkers slachtoffer der vliegtuigramp Ir. Jan Vet on tying zijn opleiding ii Wageningen en was achtereen, olgens in dienst bij de Nederland sche Zuivelcentrale, de Consumptie Melkcentrale en secretaris van de 1 lolI. Mij. voor Landbouw en het Be drijfschap voor Zuivel. In bezet tingstijd verrichtte hij illegaal werk. Na de bevrijding werd hij secretaris van de Stichting v. d Landbouw, tevens secretaris van de Internatio nale Federatie van Landbouwbon den. Luitenant-kolonel C. Tonnet was instructeur van de school voor re serve-officieren der hereden artillc rie to Ede en aan de rijschool ie Amersfoort. Toen hij in 1942 ais krijgsgevangene naar Duitschland werd gevoerd wist hij uit den trein te ontsnappen. Hij nam deel aan ille gaal werk en werd na zijn arresta* door den S.D. ter dood veroordeel 1 doch ontvluchtte wederom. Na l' 1 rvrijding was hij sous chef bij dpst staf van Prins Bern hard. Dr. J. Ridder was thesaurier ged raal bij het ministerie van fina.« C'RII. Als illegaal werker onderhield Ridder gedurende de bezcttingsjai.Mi geregeld contact met de Nederland sche regeering te Londen. OP het groote schouwtooneel der internationale politiek is het spel deze week voortgezet en de we reld heeft vrij lusteloos toegekeken. In FRANKRIJK hebben de commu nisten den verkiezingsstrijd gewon nen daarna het premierschap opge- eischt, maar wat dc politieke resul taten van de verkiezingen zullen zijn is nog niet te voorzien. Dc com munisten zijn nu 1 wel het sterkst, maar de M.R.P., dc groote midden partij, ïs niet veel zwakker en ook de socialisten, hoewel twintig pro cent achteruit gegaan, spreken nog een woordje mee. Tenslotte moet nog met de radicalen en de conser vatieven rekening gehouden worden. Voor een regeering zijn verschei dene combinaties mogelijk, zelfs combinaties zonder de communisten. Wij moeten afwachten welke oplos sing gevonden wordt. Maar dat het probleem niet zoo heel eenvoudig is staat wel vast. OOK in BELGIë deden de com munisten vun zich spreken door bijna de zesde kabinetscrisis na dc bevrijding te veroorzaken. De vier communistische ministers, die hun portefeuille wilden neerleggen, omdat de voorzitter hunner party niet als vice-voorzitter in het Huis van Afgevaardigden was herkozen, hebben hun ontslagaanvraag echter weer ingetrokken, nadat de socialis tische onder-voorzitter van dc Ka mer zich had teruggetrokken om alsnog dc verkiezing van een com munist mogelijk te maken. Men mag er blij om zijn, want België heeft op het gebied der kabinetsformaties wel wat rust noodig. IN NEW YORK vergaderen de di- 1 plomaten der wereld, maar dave rende resultaten hebben zij in de afgeloopen week niet geboekt. Zwe den, IJsland en Afghanistan zijn als leden van de U.N.Ü. toegelaten cn zoowel Bevin als Molotof hebben bij dit besluit in hun handen geklapt. Als zij bij belangrijker vraagstuk ken zoo broederlijk eensgezind wa ren, zouden de onderhandelingen over den te vestigen duurzamen wereldvrede een heel wat vlotter verloop kunnen hebben. Maar al la optimistisch behoeven wij in dit op zicht niet te zijn. Over de kwestie Triest zijn de Groote Vier het nog steeds niet eens. Er is nu een Fransch voorstel, waarop Molotof' liefst zestien amendementen heeftf, ingediend. Het schijnt overigens, dat' de Groote Vier zich aan de „beslui-' ten" van de Parijsche Conferenties weinig gelegen laten liggen en del tc Parijs uitgebrachte adviezen voor een belangrijk deel naast zich neer- leggen. Als dit zoo is, wordt da waarde van conferenties als die te' Parijs toch wel heel gering. BELANGRIJK maar weinig be-j moedigend is het bericht, dat de Vereenigde Staten het HULP- PLAN VAN LA GUARDIA hebben verworpen. In de economische com missie van de U.N.O. is La Guardia, de directeur-generaal van de U.N. R.R.A. gekomen niet een hulpplan voor de landen, die worstelen met een gebrek aan levensmiddelen en die voorloopig niet over voldoende deviezen beschikken om in hun mi nimum-behoeften te voorzien. Dit zijn zoowel landen in Europa (Oos tenrijk, Polen, Griekenland, Italië, Joego-Slavië enz.) als in het Verre Oosten. La Guardia stelde voor een Noodvoedselfonds in te stellen on der auspiciën van de Vereenigde Naties, dat nauw zou samenwerken met de internationale Herstelbank en dat over ten minste een half milliard dollar zou beschikken. De Vereenigde Staten wenschen aan dit plan echter niet mee te wer ken. Zij staan op het standpunt, dat deze zaken geregeld moeten worden door wederzij dsche overeenkomsten tusschen de landen, die hulp noodig hebben en die, welke in staat zijn voedsel te leveren. Aan duidelijkheid laat dit stand punt van de Vereenigde Staten niets te wenschen over De Vereenigde Staten willen wel leveren, maar dan rechtstreeks en, onder het motto: „voor wat hoort wat". De heele U.N.R.R.A., die ontzaglijk veel goeds heeft gedaan, is tenslotte ge torpedeerd door de Vereenigde Sta ten Eind December worden de werkzaamheden, althans wat Euro pa betreft, stop gezet en wel vol- gons een te Genève genomen be sluit. waartoe Amerika het voorstel had ingediend. Amerika voteerde 0% van de geldmiddelen der U.N. R.R.A.maar de hulp werd geleverd door een internationale organisatie zonder dat de politieke of econo mische invloed der V.S. er door groeide. De Vereenigde Staten wil len nu „waar voor hun geld" hebben en onder die „waar" verstaan zij het stellen van financieele, econo mische en politieke voorwaarden, „Het gebruiken van voedsel als po litiek wapen" heeft La Guardia het genoemd. (Vervolg op pagina 3) Luitenant-kolonel H. Muller, voormalig hoofd van het Centraal VrijwiJIigersbureau. is geïnstal leerd als hoofd der afdccling re creatie en algemeene ontwikke ling van den dienst van den ad judant-generaal als opvolger van luitenant-kolonel dr. G. Kalsbeek, die als adviseur aan de R.A.O. Matige wind Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.MJIe De Bilt_ Meest zwaar bewolkt met tijde lijk eenigen regen en hier en daar mist Matige wind, overwegend tusschen Oost en Zuid. Iets kou der. 16 Nov.: Zon op 8.00, onder 16.40: maan op 24.00, onder 14,46.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1