DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Fokker' bouwt een straalvliegtuig „Groote Vier" accoord over Triëst-statuut Middelzware gevallen voor de Tribunalen Begrafenis der slachtoffers Dinsdag en Woensdag Smuts wil in beroep over annexatie-kwestie „Het Spook"zal een snelheid halen van 800 K.M. per uur Onze Oranje-elf Spoedig autonomie voor Groote Oost Ringers bedankte om Indonesië Op Oudejaar geen oliebollen Zeep voor vuilen arbeid Fransche voorstellen aanvaard TAe Tribunalen zullen in het vervolg meer en ernstiger zaken behandelen dan tot dusverre het geval was. Spoedig zal een wijziging in het Tribunaalbesluit worden opgenomen die voor de Tribunalen de mogelijkheid schept voorwaardelijke internéering op te leggen. Een verandering in het Besluit Buitengewone rechts pleging zal het mogelijk maken dat Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen ontslag uit bewaring kunnen bevelen. Engelsche troepen Maart 1947 uit Cairo? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 18 November 1946 Nr. 497 6e Jaarg. I Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef, administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER FOKKER toont op de Internationale Luchtvaarttentoonstelling te Parijn het model van een straalvliegtuig, waaraan in de fabrieken te Amsterdam gewerkt wordt. Dit vliegtuig, dat den naam van „Het Spook" zal dragen, zal een snelheid van 800 K.M. per uur kunnen bereiken. Het zal woivlen uitgerust met twee Rolls-Royce motoren. Men verwacht, dat „Het Spook", dat ze ventien passagiers kan vervoeren binnen drie jaren tijds op de K.L.M. lijnen zal worden gebruikt. Het is voorzien van een inrichting voor luchtdruk-regeling in de cabine, zoodat het zonder ongerief voor de passagiers op een hoogte van onge veer twaalf kilometer zal kunnen vliegen. In dit vliegtuig, bekend als Fok- kerontwerp F 26, vernemen wij no£ de volgende bijzonderheden: Iedere vliegtuigtechnicus is er van overtuigd, dat de gasturbine als voortstuwingsmiddel ook voor ver keersvliegtuigen in de toekomst aangewezen is. Een strijdpunt hierbij is nog, of de gasturbine een schroef zal moe ten aandrijven, of dat een zuivere „straalmotor", (dus een motor waarbij de voortstuwing uitsluitend ontstaat t.g.v.'dc reactiekracht der uitstroomende verbrandingsgassen) de voorkeur verdient. Deze laatste heeft 't voordeel van een geringer gewicht, een voudiger installatie" en wordt - bij hooger snelheden t.o.v. de turbineschroef combinatie rela tief steeds gunstiger. Een na deel ervan is evenwel het hoo- gere brandstofverbruik. Grondige studie De Fokkerfabriek heeft dit pro bleem aan een grondige studie on derworpen en men kwam daarbij tot de overtuiging, dat althans voor de eerstvolgende periode voor middel soort-trajecten de zuivere straalmo tor voor lange afstanden eerder de schroefturbinecornbinatie in aan merking komt. Voor zeer korte af standen. b.v. binnenlandsch verkeer blijft althans voorloopig, de zuiger motor zijn plaats behouden, omdat het vliegen op grootc hoogte, het geen voor de straalmotoren het voordeeligst is, dan te veel tijd kost. Voor lange afstanden wordt Je straalmotor te nadeelig wegens het hooge brandstofverbruik, dat uiter aard voor groote afstanden een be langrijker rol gaat spelen. Het lich ter gewicht van de motormstallatic speelt dan niet zoo'n groote rol meer. Voor de middelsoort vlieglengte d.w.z. b.v. 100U k.m. trajectlangte is dos de zuivere straalmotor het best voortstuwingsmiddel. Deze instal latie heeft pas zin bij zeer hoog< snelheid en groote hoogte. Daarom is de kruissnelheid van de F 26 800 k.m per uur d.w.z. ongeveer de De Keuzecommissie van den K.N.V.B heeft het Neder- 5 landsch elftal, dat Woensdaq 27 November te Huddersfield Iepen Engeland speelt, als volflt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels); Achter: Potharst (Aiax) en van der Linden (Aiax); j Midden: Pauwe (Feiienoord) j Vermeer (Excelsior) en de Vroet (Feiienoord); Voor; Drager (Ajax), Wilkes j (Xerxes), Roozen (Haarlem), Smit (Haarlem) en Berqman (Blauw-Wit). j Reserves: van Raaltc (Bl.- Wit), van Bun (M.V-V.), Stof- felen (Aiax) en Lakenberq (N.E.C.). Het Nederlandsch Elftal gaat per vlieqtuiq naar Enqe- j land en wel Maandag 25 Nov. Men keert Vrijdaq 29 Nov. we- derom per vlieqtuiq teruq. Te Batavia is hedenmorgen het volgende offieiecle communiqué uitgegeven: „Bi| de besprekingen die op 10 en 13 November ten pa- leizc van den It.-gouverneur-gcne- raal tusschen leden van de com missie-generaal en vertegenwoor digers van de Groote Oost gehou den zijn, is in principe overeen gekomen, dat gebieden van de Groote Oost zoo spoedig mogelijk (bij of direct na dc conferentie te Denpasar) in staat moeten wor den gesteld om een organisatie en ,eon overheidsapparaat op te bou wen, zoodat zij hun plaats in de geprojecteerde Verccnigdc Staten van Indonesië kunnen innemen op hetzelfde niveau als de repu bliek. De Nederlandsche regeering is verantwoordelijk voor de handha ving van orde in deze gebieden, teneinde dit streven op een vreed zame en democratische wijze te verwerkelijken. De vertegenwoor digers van genoemde gebieden verklaren zich eenstemmig ac- coord met do hoofdpunten \an de ontwerp-structuur. volgens welke de Verecnigde Staten van Indone sië tezamen met Nederland een Nederlandsch-InJonesische Unie z'dlen vormen onder de Kroon. hoogste snelheid welke voorloopig toelaatbaar is, zonder dat men i.v.m. het benaderen van de geluidssnel heid bijzondere moeilijkheden kan verwachten. De luchtvaartcorrespondent van de „Evening Standard" zegt dat Nederland, welks vliegtuigindustrie tijdens den oorlog bjjna geheel vernietigd is, de luchtvaartwereld een groote verrassing heeft bezorgd. Een ander product van Fokker op de tentoonstelling is een vierper- soons machine. De geheele cabine luxe ingericht, bevindt zich voor de draagvlakken. Aan de achterzijde is een duw-schroef. Dit toestel heeft een driewielig landingsgestel en een Amerikaanschen motor. De thans afgetreden minister van Openbare Werken en Weder opbouw, dr. ir. J. A. Ringers deelt het volgende mede: „Bij de samenstelling van het kabinet-Beel heb ik, zij het met een bezwaard hart, mij bereid ver klaard voorloopig zitting te ne men. Het voorbehoud, dat ik toen maakte vond zijn oorzaak in de richting, die et politiek beleid ten aanzien van dc verhouding van Nederland tot Indië onder het vorig kabinet had genomen. Zijn verdere ontwikkeling heeft er toe geleid, dat ik op 30 October j.l. om eervol ontslag heb verzocht." Op grond van het zuiverings besluit is aan J. Kakebeeke, gem. inspecteur yan het onderwijs te Utrecht ontslag verleend. Het militaire vliegtuig van de Bell- fabriekende Airacomentis °en machine met. straal-aandrijving, vol gens ongeveer hetzelfde principe 0e- bouwd als ,.Hef spook", dat Fokker gaat bouwen. Evenals dit toestel is het toegerust met twee motoren, die onder de verstijvingdus tegen den rompgemonteerd zijn. Op den dag waarop dc overeen, komst tusschen Nederland en dc re publiek werd gesloten zaten alle bij de besprekingen betrokken politici aan de lunch bijeen. Aan de voor naamste tafel: SoekarnoSchermcr- horn, Lord Killcam en Iiatta vlnr 1 J&, 4 - %*sm gelukten is opgebaard in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze kerk is echter niet voor het publiek toegan kelijke dr. Ridder herdacht Zaterdagmorgen is in de ontvangst zaal van het ministerie van Financiën de verongelukte thesaurier-gene raal dr. J. Ridder, in tegenwoordig heid van zijn vrouw en oudsten zoon, herdacht. Minister Lieftinck verklaar de, dat de regeering in dr. Ridder een bekwaam medewerker heeft verloren, het land één van zijn beste zonen. Namens de generale thesaurie sprak dr. A. Mey, die dr. Ridder her dacht als een idealen chef en vriend. Ramp op Schiphol E particuliere secretaris van de Koningin, drs. M. Kohnstamm heeft de directie der K.L.M. hetvolgende telegram gezonden: „H.M. de Koningin heeft mij opgedragen u mede te deelen hoezeer zij meeleeft in het droevig ongeluk, dat een toestel Uwer maatschappij trof. De Koningin verzoekt u haqr diep gevoelde deelneming aan de nabestaanden der slachtoffers over te willen brengen." De Belgische minister van Onder wijs, Herman Vos, heeft, via den Bel gischen ambassadeur zijn rouwbeklag betoond Overeenkomstig de wenschen van familie der slachtoffers van hel verongelukte Dakota-toestel zijn de begrafenissen als volgt geregeld: mej. J. Lammens: Dinsdagmiddag om half drie te Noordwijk a Zee; op „Zorgvliet" te Amsterdam wor den Dinsdag begraven: W L. Milo (11 uur), H. H. J. Tiemans (1 uur) en M. A. Elias (2 uur); op „Oud Eik en Duinen" te 's Gra- venhage. Dinsdag: kol. L. H. Lambo en mevrouw Lambo-Goats (11 uur). J. Ridder (2.30 uur) en ir J. Veth (3 uur); Woensdag: E L. van Mus- scher (11 uur); op „Crooswijk" te Rotterdam, Dins dag: mevr. A. P. Ulrichde Groot en W L EldeYson; op „Weslerveld" worden gecre meerd, Dinsdag: H. J. van Arkel, na aankomst var* den trein van 14.11 uur, Woensdag: K. Sperna Weiland, na aankomst van den trein van 10.11 uur A. N. M van Vlijmen wordt Dins dag op de R.K. begraafplaats te Overveen ter aarde besteld; luit- kol. C. Tonnet Dinsdag om half een te Vorden; W. S. A. M. König Dinsdag om 11 uur op „Begraafplaats ter navolging" te s-Gravenhage; M. M. Buschman Woensdag op de R.K. begraafplaats te Lisse; Herman de Man Dinsdag op dc R.K. begraafplaats te Oudewater; J. Kooymah Dinsdag op de Ooster begraafplaats te Amsterdam. De stoffelijke overschotten der En- gelsche passagiers zullen naar hun vaderland worden overgebracht. Om trent de plaats der begrafenis van den Engelschen gezagvoerder, E. J. H. F. Moreton, heeft de familie nog geen beslissing genomen. De bagage en andere bezittingen der slachtoffers zijn voorloopig on der berusting van den K.L.M.-station. dienst op Schiphol. Het stoffelijk overschot der veron- MAARSCHALK SMUTS, die in de commissie voor den beheer raad den slag om de annexatie van Zuid-West-Afrika dreigt te verliezen, heeft meegedeeld dat, indien zou worden besloten de juridische aspecten van het Zuid-AfrikaansChe voorstel naar de politieke commissie te verwijzen, hij, Snuits, onmiddellijk zou voorstellen 0111 het oordeel van het Internationale Hof van Justitie hierover te verkrijgen. Prof. dr. G. v. d. Leeuw doctor h.c. te Brno Gisteravond arriveerde prof. dr. G. van der Lee,uw. hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Rijks universiteit te Groningen, per \liegtuig te Praag. Ilij is op weg naar Btno. waar hem het cerc- doctoraat van uc Universiteit Mnzarijk aangeboden zal worden. Prof. van der Leeuw zal op 10 November te Praag voor de theologische faculteit een rede uitspreken. Chocolade blijft op aparten bon „Er was gegronde hoop dat de versnaperingsbon met ingang van Januari eenzelfde „status"' zou krijgen als de jambon, dorh deze hoop zal naar alle waar schijnlijkheid niet in vervulling gaan", alduR de heer Th. A. Rin gers, voorzitter van de Stichting C.ucaobureau. „Men zou dan het zij chocola, hetzij andere versna peringen facultatief op een bon kunnen koopen. doch door ver- schillende moeilijkheden in de chocolade-fabrieken zal dat niet doorgaan." Het hof is de bevoegde autoriteit om het Handvest te interpreteeren, aldus Smuts. In een kwestie als deze is het de aangewezen weg om het oordeel van het hof te verkrijgen en niet tevreden te zijn met dat van een commissie van de Algemeene Verga dering der U.N.O. Smuts betoogde, dat het vraagstuk van inlijving spontaan door de bevol king van Zuid-West-Afrika en niet door de regeering van Zuid-Afrika aan de orde gebracht was. De regeering van de Unie van Zuid Afrika, zoo zeide Smuts, had geeW andere keus clan deze uitdrukking van den wil der bevolking van Zuid- West-Afrika onder dc aandacht van de U.N.O. te brengen." Vier vertegenwoordigers van de leden die het veto-recht bezitten heb- hen zich thans in de politieke com missie uitgesproken tegen de herzie ning van het Handvest. Dr. Welling ton Koo (China) en Philip Noel Baker (Groot-Brittannië) voegden zich Zaterdag bij hun Amerikaansche cn Russische collega's. Zij -drongen er echter op aan dat een middel zal worden gevonden oin de uitoefening van het recht van veto. Men verneemt in New-York dat de Groote vijf Maandag in het Walldorf-Astoria-hotel bijeen zullen komen om de veto-kwestie te bespreken In de begrootingscommissie steun de Lie de argumenten van Vanden- herg (USA) tegen de voorstellen, waarbij de Contributie vap de Ver- cenigde Stalen op bijna de helft van de begrooling was bepaald „De huidige omstandigheden kun nen het misschien noodzakelijk ma ken dat een land een zeer hoog per centage van de begrooting moet dra gen. Het zou echter ongewenscht zijn om dezen toestand vele jaren lang te ENKELE CIJFERS Twee vliegen in een klap. Een stuk van de Waalhaven bij pier 1 is met een dam ofgesloten en wordt thans leeggepompt teneinde den toestand van de verwoeste kade te onderzoeken en tevens, om na te gaan in hoe verre het door de Duitschers tot zinken gebrachte groote gemeentedok, daf den toegang tot deze haven moest afsluiten nog te repareeren valt. Een overzicht van de werkzaamheden met op den achteïgrond het groote gemeentedok. (p N Nederland stonden op 31 De cember 1940: 2.178.701 woningen. Bij de hierna volgende oorlogshande lingen cn door afbraak in het kus/ge bied werden er 95.072 verwoest: iq. Zuxd-Hollanu 40 389. in Noord-Hol land 14.232. in Gelderland 13 787. in Zeeland 9.472, in Noord-Èrabant 8.310, in Limburg 4.271, in Overijsel 2.816 en in de overige provincies 1.785. Op 15 October was 14^c door nood woningen en .boerderijen vervangen. 1.5 was als noodwoning in aan bouw en 10 5 9Ó als permanente wo ning. Voor het vierde kwartaal van 1946 is materiaal toegewezen voor 2 rr aan permanente woningen, poor 1947 29.5 fó. Rest nog te bouwen 41.5 Tér gelegenheid van de feest dagen zal dit jaar geen spijsolie ter beschikking kunnen worden gesteld on.dat de vetposüiq te slecht is. In December zal wel een extra bon voor 50 gram thee worden aange wezen. Geen verhooging der tabaksrantsoenen? Het ministerie van Economische Zaken deelt naar aanleiding van ver schillende vragen mede, dat op dit oogenblik nog geen enkele voorspel ling kan wortlcn gedaan over een cventneele \eihooging der tabaks- rantsoenen. Annexaties scheppen nieuwe problemen Het sociaal-democratische blad „Aachener Nachrichten" schrijft in een hoofdartikel onder den titel „Zorgen in het Westen zorgen om den vrede" over de Nederlandsche plannen voor de grenscorrecties: Het lijkt verblinding hierin verandering te willen brengen. Het zou beteekencn dat men nieuwe grensproblemen zou scheppen bij dc vele spanningsvelden die zich in het Europeeschc conglomeraat van staten bevinden," aldus liet blad. Met betrekking tot de Nederlandsche cischen ten aanzien van de Duitsche mijnindustrie, zegt het blad. dat iedere ton kolen die wordt afgestaan het Duit sche bestaansminimum evenzeer omlaag brengt als iedere afgestane vierkante kilometer grondgebied. laten voortduren. Het internationale karakter van dc U.N.O. zou bedreigd worden, indien men een land het ge voel zou geven, dat het in dc eerste plaats verantwoordelijk is vour het financieren van de organisatie," zei Lie. Dc plaatselijke distributiedien- stcn zullen binnenkort rantsoenen voor zeep voor vuilen arbeid uit reiken. Zij. die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen voor de der vende periode 1946 en in de eer ste cn tweede periode 1947 een rantsoen zachte zeep cn een rant soen waschpoeder. Voor zeer vui len arbeid ontvangt men vier rant soenen zachte zeep en een rant soen wasch poeder. Artsen, verpleegsters enz. krij gen - rantsoen bonnen voor huis houdzeep of toiletzeep. DE Groote Vier zijn Zaterdag tot overeenstemming gekomen over het statuut voor den vrijen staat Triest. In de bijeen komst, die een van de succesvolste van de conferentie wordt ge noemd, hebben zij het Fransche voorstel, dat dc tot dusver nog onopgeloste kwesties van de bevoegdheden van den gouverneur cn de politiemacht regelt, bijna gehecraangenomen. (Na een lange discussie werd het amendement van Molotof, waarbij het vetorecht van den gouverneur pas na overleg met den regee- ringsraad mag worde.i toegepast,, goedgekeurd). Met betrekking tot het laatste punt van het Fransche voorstel kwamen de ministers overeen, dat in een nood-tocsland de gouver neur het recht heeft de leiding van de politie-troepen over to ne men. Molotof legde er den nadruk op, dat dit recht alleen voor go- vallen van „uitersten nood" zou gelden. Tegen het eind van de hijeen- komst diende Molotof nieuwe voorstellen in over het economisch hostel van Triest. Daar deze ech ter in het Russisch waren gesteld, hadden de ministers geen gele genheid zo te bestudeeren. Naar verluidt, bevatten do Russische voorstellen o.a. eon ar- I ikei dat Triestvcoorlooft een. fol-unie met Joegoslavië en aan grenzende gebieden te sluiten. Dit is een punt, dat door Groot-Brit tannië en rdo U.S.A. hevig be twist wordt. Men was het unaniem eens over de belangrijkste punten van het voorstel van Couvcil de Murville. Slechts één kwestie bleef onop gelost, cn enkele details werden naar de plaatsvervangers verwe zen voor het aanbrengen van wijzigingen. Een Fransche woordvoerder verklaarde, dat er nu geen twijfel over kon bestaan of het Fransche voorstel zou, nadat enkele kleine veranderingen waren aangebracht aangenomen worden. Het voorstel bevat do volgende punten: 1) Het hoofd van de politie Van Triest wordt door den gouver neur na overleg met de rcgecring van Triest, benoemd of ontslagen. (Over dit punt werd men bet niet eens). 2) De politic-beambten en -troepen worden door het hoofd van politie aangeworven of ont slagen. (Bevin cn Byrnes wilden eerst den gouverneur hiermede be lasten, maar stemden tenslotte in met den Franschen tekst). 3) In normale tijden zal het hoofd van de politic onderge schikt zijn aan don Rogcerings- raad. (Allen, behalve Bevin, die een -gering voorbehoud maakte, stemden hiermede in). 4) De gouverneur zal regel matig rapporten ontvangen van het hoofd der politie cn z.al'op de hoogte gesteld .vorden van alle instructies, die hem, den politie chef. gegeven worden. (Hierover waren de ministers het volledig eens). Recht van Veto 5) In alle aangelegenheden, die zijn verantwoordelijkheid be treffen, (met betrekking tot het statuut van Triest, de handhaving van dc openbare orde en den eer bied voor menschclijkc rechten) za' de gouverneur het recht heb ben op eventueel e maatregelen zijn recht van veto toe te passen. «M. H in..i ..li...» - - Goed nieuws voor automobilisten. De veerstoomboot „Gorinchem V" van den dienst GorinchemSleeuwijk, welke in October 1944 tengevolge van oorlogshandelingen tot zinken werd gebracht, is weer in dienst gesteld. De Gorinchem V" verlaat de scheepswerf te Sliedrecht, waar de repa ratie plaats vond. (P.) gaan in de eerste periode na Je be vrijding. Het ligt niet in de bedoeling om .vergoeding toe te kennen voor ten onrechte ondergane detentie Deze maatregelen kondigt minis- ter mr. van Maarsseveen aan in zijn Memorie van antwoord over „Justi tie". Hij is van oordeel, dat wij met het vraagstuk der politieke delinquenten in een impasse waren geraakt. Het doel. dat hem voor oogen ge staan heeft, was om binnen enkele maanden te bereiken, dat, alle d"s- siers van gedetineerden éénmaal he. studeerd zouden zijn, zoodat na af loop van dezen termijn noch onschul dige», noch ook personen, wier de. tentie reeds van langeren duur ge weest is dan hun vermoedelijke» straft ijl in do kampen zouden zijn Daarvoor moest het eenige bruik bare middel: de voorwaardelijke bui. tenvervolgin'gste 11ing. gekozen wor den. Nadar, inderdaad allen.'die vol gens dit plan vrijgelaten moeten wor. den. in vrijhei gesteld zullen zijn. mag van dit middel slechts hij uit sondering gebruik worden gemaakt. De minister is van oordeel, dat, wanneer alleen nog perso- uen. die voor berechting in aan. merkïng komen, in bewaring zijn een rechterlijke contrdle op de noodzaak der detentie ge- wenscht is. Voorts nam de minister met vol doening kennis, dat men over het algemeen instèmde met zijn oordeel, dat slechts in een zeer beperkt aan. tal gevallen de doodstraf ten uitvoer gelegj mag worden Het ligt in het voornemen van den minister een wetsontwerp in te die nen. waarbij een regeling wordt ge troffen voor de aansprakelijkheid der overheid voor onrechtmatige da. den door haar of haar organen be- Er is een wachtgeldregeling studie voor het bij de bijzon tere rechtspleging betrokken personeel Donr zeer strenge selectie cn scherpe controle wordt voortdurend getracht do omkoopbaai heid van het bewakingspersoneel tegen te 'gaan De opsporing van oorlogsmisdrij. ven is in het afgeloopen jaar met kracht ter hand genomen. Een enkele Duitsche oorlogsmisda diger heeft reeds voor een der bij. zonderc gerechtshoven terechfge. staan, tëïwijl binnenkort meer zullen" volgen. Werden auto's van M.G. nel g-stolen? De minister van Oorlog he^ft de vragen beantwoord varf den heer Ruys van Beei enbrouck. die hem naar aanleiding van de beweerde ontruiming van 5.400 auto's van het M.G waren gesteld. In zijn antwoord zegt de minister, dat toen van de door het regeprings- directoraat motorvoertuigen ontvan gen 6500 taxatie.rapporten van tc- vorderde auto's, op dat tijdstip slechts 1100 wagens bij het M.G. in. gebruik waren. IJieibij werd over het" hoofd gezien, dat het ineerendeel der gevorderde wagens overgedragen is aan vitale bedrijven en overheidsin stellingen. Volgens de ambtenaren, die mei Je afwikkeling zijn belast zal wel. licht omtrent de verblijfplaats van 500 auto's in het duister moeten worden getast. Lijn Nijmegen-Venlo in December gereed Midden December zal de spoorliin Nijmegen-Venlo weer in exploitatie gebracht worden De ingebruikne ming wacht slechts op het gereed, komen van de brug over de Maas bij Mook. welke tegen dien tijd ge reed kan zijn. De electrificatio van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem hoopt men aan het eind van het volgend jaar, gelijk met de electrificatie van andere lijnen, klaar te hebben. Verliezen in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week de volgen Je verliezen zijn ge rapporteerd: Koninklijke Marine: mar. 2e kl. S. Groot, uit Wannenhuizen; korpo raal Wilhelm Brinott. uit A'dam. Koninklijke Landmacht korporaal R. Bobbink. uit Rotterdam; soldaat P. P. II. Smeets uit St. Odille'nburg. liet Fransche persbureau Agen- ce France Presse meldt dat de tekst van de overeenkomst, die te Londen tusschen Bevin en Sidky Pasja is gesloten, te Cairo is be kend gemankt. Volgens dit bericht luidt dc tekst: De beide partijen zijn overeen gekomen dat dc volledige ontrui ming van het Egyptische grond gebied door de Engelsche strijd krachten den eersten September 1949 zal moeten zijn beëindigd. De steden Cairo en Alexandrië en dc Delia zullen reeds voor 31 Maart 1917 moeten zijn ontruimd. De bij de conventie van 6 Aug. 1930 aan de Britsche strijdkrach ten gewaarborgde onschendbaar heid en privileges zullen voor loopig blijven gelden gedurende den tijd van het terugtrekken der Britsche strijdkrachten. Iedere wijziging van deze con ventie die noodzakelijk zou kun nen zijn tengevolge van het feit, dat de Britsche strijdkrachten vóór 31 Maart 1947 de Delta. Cai ro en Alexandrië moeten hebben ontruimd, zal door een nieuwe overeenkomst tusschen de bcido regeeringen vóór dien datum wor den geregeld. Beide contracten komen over een. dat Egypte ten opzichte van den-Soedan. met Egypte onder één kroon vercenigd. een politiek zal volgen, die als voornaamste, doel het welzijn van den Soedan zal hebben het land zal helpen zijn toekomstig statuut vast to stellen en zijn bevolking op een regeering- cn rechtstaak zal voor bereiden. (Sidky Pasja, de Egyptische premier, had bij zijn terugkeer uit Londen verklaard dat do Soedan onder Egyptische Kroon zou komen. Dc Britscho regeering heeft echter tegenge sproken dat te Londen een der- geliikc afspraak zou zijn ge maakt. en Sidky Pasja heeft dahrop zijn eigen bewering een ^misverstand genoemd. Dat een dergelijke bepaling nu toch in den bovenstaanden tekst voor komt. maakt eenige reserves ten opzichte van de juistheid van dit A.F.P. bericht noodig. Red. N.U.D.). i Regenbuien Weersverwachtingmedegedeeld - door het K.N.M.Ite De Bilt. Matige, vooral aan de kust tij- fj delijk krachtige wind tusschen J 'l Zuid en West. Wissselcnde bewol. 'j j king met plaatselijk enkele buien, j j Weinig verandering in tempera- 4 tuur 18 Nov.: Zon op 8.03, onder 16.46; jj maan op 1.46. onder 15.20

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1