DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Stallen van stroo en een school van karton Groote Vijf willen geen wijziging van veto Maar de zwaarst getroffenen zijn onder dak „WALCHEREN" OP EEN MIJN GE100PEN Omroepverenigingen zullen Ned. Radio-Unie vormen Hoogere schadevergoeding voor verzetslieden Twee luchtvaart-exposities beconcurreeren elkaar Voor- en nadeelen der grenscorrecties VRIJWILLIGE BEPERKING IN HET GEBRUIK OVERWOGEN Ambtenaarssalarissen weer omhoog Labour-oppositie bevredigd door Attlee's rede N Latent gevaar Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 19 November 1946 Nr. 498 6e Jaarg. Red. en Adm.- Snouckaertla^n 7. Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDF.R Geremde wederopbouw in geteisterd land ENKELE CIJFERS 1 N Nederland stonden op 3l De- eember 1940 2 178 701 woningen. Bij de hierna volgende oorlogshande lingen en door afbraak in het kus/ge. bied werden er 95.072 verwoest, in Zuid-Holland 40 389. in Noord-Hol- zijn getroffen door de oorlogsverwoestingen, dezen winter zc"tn',d"rm. G^"noot "Brabant 8.310, m Limburg 4.271. in Overijsel 2.810 en in de overige provincies 1.785 Op 15 October was 14fo door nood woningen en boerderijen vervangen 1.5 was als noodwoning in aan bouw en 10 5 als permanente wo ning Voor het vierde kwartaal van 1946 is materiaal toegewezen voor 2 T aan permanente woningen, voor 1947 29.5 Vo. Rest nog te bouwen 41.5 (Van onzen specialen verslaggever LS de koude niet te snel invalt, zullen degenen, die het zwaarst tenminste een behoorlijk dak boven hun hoofd hebben en kunnen verblijven in een vertrek, waar een kachel kan branden. De varkenskotten, de schuren en huizen met stuk geslagen muren en daken, waardoor regen en sneeuw vrij binnen komen, zullen ver leden tijd zijn Dit is bereikt ondanks alle nij pende problemen, die den her bouw in de getroffen gebieden remmen en soms onmogelijk schijnen te maken Het geldt voor Opheusden en Kesteren, waar van de 974 woningen 943 geheel of ten deele werden vernield en het geldt voor Middelaar, dat vrijwel is weggevaagd, evengoed als voor Bergen in Limburg, waar van de 1590 huizen 1365 werden getroffen door granaten en tanks. Deze plaatsen zijn de eerste van een geheele reeks, waarheen bet departement van Openbare Wer ken en Wederopbouw een groen journalisten voerde, orn de resul taten van do afgeloopen maanden te tooncn. Het resultaat, zal men consta- teeren, is niet overweldigend Maar als men hoort, welke moei lijkheden overwonnen moeten worden, gaat men het met andere oogen zien. Stroo en karton T7 R is een tekort aan houw- materialen, vooral aan hout, zoo groot dat er geen woorden voor te vinden zijn. Dit remt elke voorziening. Om het vee onderdak te kunnen brengen, bouwt men nu noodstallen van balen stroo. waarbij slechte zeer weinig rond hout behoeft te worden gebruikt. De stallen zijn lang niet ideaal en het brandgevaar is natuurlijk groot. De vraag is of de boeren hun vee zullen kunnen verzeke ren. Én toch kosten deze stallen, waarvan er onder Ottersum thans dertig worden gebouwd, per stuk 2500 Een noodschool, met muren en een dak van karton, zal in dezelfde gemeente twee tot drie jaar dienst kunnen doen. Reeds nu na een maand of vier. lekt het dak en vertoonen zich bobbels in de muren. Bouwkosten 12.000. En nu we toch enkele prijzen noe men. ook nog deze: zes nood woningen eischten 33.000. Twee barakken, waarin zeven gezinnen onderdak vinden, 42.000.—. Op deze wijze worden de zwaarst getroffenen de officieele. zij het niet mooie naam is „krepeer- gevallen" voorloopig geholpen Natuurlijk is men er dan nog niet. Tn Middelaar duurde bet bij na een jaar voor de noodwoningen water hadden. In Opheusden waar twee bijzondere scholen hot moe ten doen met één hersteld gebouw, staan het hoofd en één leerkracht ón de gereformeerde school voor 170 leerlingen. In Bergen (Lim burg), dat over een afstand van dertig kilometer grenst aan Duitschland. vestigen zich regel matig Nederlandsche gezinnen, die uit Duitschland repatrieeren. Terwijl het boeren-gezin nog de oude. door bominslag vernielde boerderij bewoont wordt °P het erf een nieuwe behuizing opgetrok ken. De Nederlandsche mijnen veger „Walcheren" is hi| Balikpapan op een mijn ge- loopen en gezonken. Door de explosie werden twee leden van de bemanning gedood, drie zwaar gewond en acht lichl gewond. De namen der slachtoifers zijn nog niet be kend. Nederlandsch-Fransch cultureel accoord Tijdens zijn verbluf te Parijs, ter gelegenheid van de eerste conferentie van U N.E.S.C.O hoopt minister dr J. J. Gielen een Nederlandsch- Fransch cultureel accoord te onder teekenen. waaraan thans de laatste hand gelegd wordt Dit accoord zal o.a. de uilwisseling regelen van «-tudenten. professoren, tentoonstellingen, de gelijkstelling van academische graden en verdere aangelegenheden op cultureel en we tenschappelijk gebied. Tevens zal aan de Sorbonne een lectoraat voor de Nederlandsche taal en letterkunde worden ingesteld. zoodat de woningnood er erger wordt en dus de kippcnschuren weer dienst gaan doen voor ge zinnen met kinderen. „Wc komen er niet uit", zegt de burgemeester van Ncdeiiand's langste gemeen te. ..En we kunnen de mcnschcn ook niet terugsturen". Er gebeurt iets "|y/jAAR men merkt overal: er gebeurt iets Fr wordt gevochten om wat te bereiken en als er dan iets bereikt is, tooncn de bewoners zich opti mistisch. Opheusden bijvoor beeld komt dit jaar glasdicht De „ruiten-troef actie" was net fc laat. zeide men ons daar cn het klonk als een juichkreet. Maar in Gennep en Ottersum, waar weken lang bijna dage lijks ruiten sprongen door de explosies, hetgeen deze ge meenten ver achteruit bracht, kan men geen glas genoeg aanvoeren. En men praat cr niet over ruiten. In Noord-Li mbug vraagt men om lakens en linnen. Niet voor de deftigheid, maar wegens den strijd togen scabies. En daar beeft het koninklijk bezoek, dat ge legenheid bood om dit allernood zakclijkste naar voren te brengen, den bewoners de overtuiging ge schonken: er gebeurt iets. Gebouwd wordt in deze doelen des lands ook. Woningwet-wonin gen, die bet woningpeij verbete ren. al zijn de kosten zoo laag mogelijk gehouden. Weinig nog in gclal, maar het begin is er. Ondanks materiaal-gebrek en moeilijke voorziening van ar beidskrachten. Prof. A. Einstein wil anti-atoomkruistocht Professor Albert Einstein en een reeks andere wetenschapsbeoefe naars willen het publiek een millioen dollar laten bijeen brengen ten einde maatregelen te kunnen treffen om een verkeerd gebruik der atoom-energie te voorkomen. Alle initiatief-nemers zijn liet eens over de volgende punten: 1. Atoombommen kunnen thans goedkooper en in grooter aantal gemaakt worden en zij zullen een steeds vernietigender uitwerking krijgen. 2. Er is geen militaire verdedi ging legen atoombommen te ver wachten. 3. Andere naties dan de U.S.A. kunnen het geheim van de atoombom herontdekken. 4. Verdedigingsmaatregelen in verband met een moge lijken atoombom-oorlog zijn waardeloos en hun toepassing zal de struc tuur van onze sociale orde ver nietigen. 5. Als er oorlog komt. zullen er atoombommen gebruikt wor den en deze zullen onze bescha ving vernietigen. 6. Er bestaat geen oplossing voor dit probleem behalve inter nationale controle op de atoom energie en uitbanning van den oorlog". Ir. Vos beheert tijdelijk Wederopbouw Ir. H Vos, minister van Verkeer, zal het ambt van minister van Open bare Werken en Wederopbouw waarnemen, zoolang geen opvolger' voor dr Ringers is benoemd. Minister Gielen stelt voor: Tf ORTGELEDEN publiceerden wij het plan voor de stichting van een Nationale Radio Unie, gelijk dat door een commissie uit den Vereenigingsraad van de Vara was opgesteld. De omroep verenigingen zouden niet meer als concurreerende organisaties naast elkaar moeten werken, doch haar werkzaamheden zoo veel mogelijk moeten coördineeren. Het blijkt thans, dat de plannen van minister Gielen voor een nieuwe regeling van het radiobestel ongeveer in dezelfde richting gaan. Begin 1915 is de kunstschil der W. K Willink in Bilt ho ven bij oen bombardement om I leven gekomen. jn kunst, die bij tijdens zijn leven weinig het zien, daar hij geheel \oor zich zelf wilde werken, is goeddeels gespaard gebleven en wordt thans geëxposeerd in de Kunst- zaal Bennowitz te 'sGravenhage. GISTERAVOND hebben de ministers van Buitenlandsche Zaken van de Vereemgde Staten. Engeland, de U.S.S.R., Frankrijk en China in een geheime zitting de veto-kwestie be sproken. Zij beperkten zich tot een algemeene gedachtenwisseling over de beginselen; zij waren het er echter over eens, dat van een afschaffing of wijziging van het in het Handvest vastgelegde veto recht niets moet komen. De besprekingen gingen hoofd zakelijk o\er de volgende pun ten: 1 Dat voorbereidende bespre kingen tusschen de vijf perma iientp leden van den Veiligheids raad noodic zullen zijn vóór iedere zitting, waarin naar waar schijnlijkheid «nn het recht van veto zal worden gebruik ge maakt 2. Dat onthouding vin stem ming niet steeds als een veto zal worden beschouwd. 3. Dat de groote mogendheden evereen zullen komen het veto r»iet te gebruiken behalve in ge vallen die bun „vitale belangen" betroffen. 4. D'* benoeming van oen rap porteur. die een voorbereid.-nd rapport zal moeten samenstellen over de moeilijke vraagstukken, die voor don veiligheidsraad zul len komen. 5. Dat een scherpere omschrlj TjE regeering bereidt een regeling voor op grond waarvan zij, J-*' die als gevolg van gepleegd verzet schade hebben geledep, een ruimere vergoeding zullen ontvangen dan als regel op grond van het besluit op de materieele oorlogsschaden wordt verleend. Deze mededcefing vonden wij in de memorie van antwoord van den minister van Bmnenlandsche Zaken. De minister acht een uniforme toe passing van de Zondagswet niet mo gelijk Hij js daarom voorstander van een nieuwe wet. Deze acht hij echter niet urgent, evenmin een nieuwe be grafeniswet die o.mcie crematie moet regelen'. Hoewel gevoegelijk kan wor den aangenomen, dat het proces sieverbod niet meer beantwoordt aan de rechtsovertuiging van de meerderheid van het Ned volk i? de minister, evenals zijn ambt genoot van justitie, van oordeel, dat de wet gehandhaafd moet worden. In overleg met den minister van Sociale Zakc-n wordt de stichting van een ambtcnarenziekenfonds voorbe reid. Een verbetering der ambte narensalarissen, ligt in het voornemen van den minister. De normen voor de toekenning van en toeslag op de pensioenen der z.g. oud-gepensionneerden, zullen worden herzien Een ver doorgevoerde centralisatie van het bestuu;s-apparaaj acht de minister hoogst ongewenscht. Hij zal alles doen om te voorkomen, dat de provincies en de gemeenten worden verdrongen van de plaats, die haar in het staatsbestel toekomt Daarom acht hij het ook noodzakelijk, dat de financieele noodtoestand dier orga nen krachtig wordt bestreden. Wat de financieele verhouding tus schen rijk en gemeenten betreft, is de minister van oordeel. dat voorloo pig genoegen genomen moet worden met een oplossing, welke het midden houdt tusschen een definitieve en een noodoplossing. Het vinden van een eigen be lastinggebied voor de gemeenten acht de minister één der kern punten voor een bevredigende regeling der gemeentefinanciën. De regeeripg- zal ernstig pagaan of de zeer kleine gemeenten zelfstandig kunnen blijven bestaan. Volgens deze plannen zal de stichting „Radio Nederland in over gangstijd" worden omgezet in een Nederlandsche Radio-Unie, welke komt te staan onder beheer van de Federatie van Omroepverenigingen. Dit college kan worden uitgebreid met drie leden van het „Comité Na tionale Omroep", terwijl daarin te vens een regeeringscommissaris zit ting hebben. De positie van de omroepvereni gingen zal in deze Unie aanzienlijk sterker kunnen worden dan in de Stichting het geval is. De Unie zal namelijk de programma's, welke de vereenigingen voorstellen, uitvoeren Ook op het financieel beheer zullen de omroepverenigingen meer in vloed krijgen. De regeeringscommissaris. zal een zeer belangrijke en tijdroovende functie krijgen; hij zal nog meer dan in de Stichting rekening moeten hou den met den druk der omroepver- eenigingen. Volgens dr. Gielen's plannen zal de communistische radio-vereeniging „Werkend Nederland" geen vertegen woordigers in het Unie-bestuur krij gen. terwijl de VPRO zich waar schijnlijk niet in de federatie van Omroepvereenigingen zal doen ver tegenwoordigen. Tentoonstelling van oorlogs monumenten Onder groote belangstelling werd in het Sted. Museum te Amsterdam een tentoonstelling van ontwerpen voor oorlogsmo numenten geopend. Deze exno- sitie, waaraan een driedaagseh congres is vei bonden, werd ge organiseerd door dun Ned. Kring van Beeldhouwers. Nadat de voorzitter van den Kring Hilda Krop een inleidend woord had gesproken opende mr. H. .1 Rei nink de tentoonstelling waarbij hi; erop wees, dat men wil trach ten te voorkomen dat men hier ieelijk© monumenten zou krijgen. Eigen berichtgeving) Indien er geen oplossing voor ge vonden wordt zullen in het komende voorjaar twee luchtvaart-tentoonstel lingen in Den Haag worden gehou den. één in de Houtrusthallen en een tweede op een nader aan te wijzen plaats. Het lijdt nauwelijks twijfel dat één van de twee een mislukking wordt. Weliswaar zijn wij in Neder land de luchtvaart goed gezind, maar twee tentoonstellingen vlak na elkaar is wel waf veel. Men mag tevens aannemen, dat de inzenders niet tweemaal in een maand in eenzelfde stad zullen willen exposèeren. De moeilijkheden zijn ontstaan, toen de Koninklijke Nederlandsche Treinverbinding met Scandinavië Na een voorspoedige reis, even wel met U/2 uur vertraging, is ne Scandinavie-Expresse gisteravond omstreeks 11 uur te Hoek van Ho' land gearriveerd. In verband met de late aankomst van den trein, vertrok de „Oranje^Nassau" van de Maat schappij Zeeland met ruim een uur vertraging uit de Hoek naar Har wich. Hedenochtend om 8 uur, na aan. komst van de boot uit Engeland, 'f de Scandinavie-Expresse naar X«'. penhagen vertrokken, waar dc trein in twee deelfen gesplitst wordt: <vn deel naar Oslo cn een deel naar Stockholm. lu het vervolg zal de trein iederen Dinsdag, Donderda? en Zaterdag t: Hoek van Holland vertrekken, waar op uit Amsterdam, in Amersfoort een deel aansluiting vindt. Via Hengelo. P.entheim, Osnabni^k. Bremen en Hamburg gaat de tre'i» verder naar Kopenhagen. Uit de Deensehe hoofdstad zal de trein iederen Zondag, Dinsdag en Donderdag vertrekken. Vereeniging voor Luchtvaart verkeer, de K.L.M. en de N.V. Nederlandsche Luchtvaarttuigenfabriek Fokker e.a. zich genoodzaakt zagen de onderhan delingen met den organisator van de Houtrustexpositie, de „Studio d" Klerk" af ie breken, omda't zij niet voldoende vertrouwen in den deskun digen opzet hadden Niettemin werd besloten alsnog een tentoonstelling voor te bereiden De leiding van ..Studio de Klerk" het haar plannen niet los. ook al om dat ZÜ met dc Engelsche en Tsjechi sche ondernemers overeenkomsten had gesloten. Men verwacht, dat de Nederlandsche Luchtvaart-industrie op de Houtrust-tentoonstelling vrij wel in zijn geheel afwezig zal zijn. terwijl ciit nok een remmenden in vloed op de buitenlandsche deelne mers zal hebben. Te hopen is, dat alsnog een oplos sing wordt gevonden, waardoor er in 's Gravenhage één goede, in plaats- van twee slechte luchtvaarttentoon stellingen zal komen. Arabische Liga erkent onafhankelijk Indonesië De raad van de Arabisrh0 Liga li^eft besloten den r^ireeringen van de leden der Liga. Egypte, Saoedi- Arabië. Transjord^në. Vemen Svrië en de Libanon te verzoeken epn on afhankelijke Indonesische republiek te erkernen. Dok heeft men den regeeringen voorgesteld een delegatie naar In donesië te zenden, ten einde de noo dige stappen te doen voor Je vësfi ging van toekomstige betrekkingen Azzam Pasja de sëéretanXgene raal van de Liga. verklaarde na af loop van de vergadering dat het Indonesische nik zi.in onafhanke lijkheid verdiende Hij hoopte, jat de oude betrekkingen tusschen de Ara bieren en de Indonesiërs zouden worden hersteld. Polen moeten zich laten registreeren Het consulaat-generaal van Polen in Amsterdam roept alle Poolsche staatsburgers, wonende in de provin cies: Noord-Holland, Utrecht. Gro ningen. Friesland, Drente. Overijssel, Gelderland. Zuid-Holland, met uit zondering van de stad Rotterdam, op naar het consulaat-generaal te komen om zich te laten registreeren. De Sinterklaastijd nadert, de cho coladefabrieken zijn weer druk. Chocoladeletters worden gemaakt bij hoopen, als er nu maar extra-snoepbonnen kwamen. Centrale commissie voor prijspolitiek ingesteld De ministers van Economische Za. ken, van Landbouw Visscherij «n Voedsel, van Openbare Werken **:i Wederpohoiiw, van Sociale Zaken «u van Verkeer is ingesteld een een. frale adviescommissie voor de prijs politiek, die tot taak heeft van ad vies te dienen met betrekking tot al. gemeene vraagstukken, die verban 1 houden met de aststelling van prij. zen voor goederen en diensten. Tot voorzitter der commissie is benoemd: prof. G. Brouwers direc teur-generaal van de prijzen, te Den Haag. Tot leden: J .ten Berg. Utrecht: A W. Biewenga, Ga rothuizen; A. Boer- ma. Utrecht: mevr. .1. H. Duykers— Kranenburg, 'Rotterdam; IJ. Hamer. Amsterdam: ir. W. H. ian Leeuwen. Delft; E. I van Lent. Heemstede; F. C. M Mutsaer Tilburg; mevr A «I. Otte.ArnoUi. Hilversum: A. de Ruijter Utrecht.'mevr. W. Smit-Van Mook. 's Gravenhage: W. Strijbis. Utrecht: .loh de Vppt. Schapen: A Vermeulen, Amsterdam, ir. H. V>s. Doerlnehem: ir. .F. .1. v. d. Wal. 's.Oravenhagé. Tot secretaris: mr; A. W. L. van Haersma Buma, 's.Gravenhage. vine van rle termen „geschil" en „toestand" n nodig is. Gedurende de besprekingen die een **ikoin**n algemeen kn- rnKter hadden, zei Molotof. dit n ig niemand het veto-recht m dyri Veiligheidsraad had aange vallen ep r|p heele veto-kwe^tie een kunstmatige agitatie betrof „Cuba en Australië zijn onge twijfeld aangemoedigd door ze kcre andere delegaties. Dit hei ft een ongunstige sfeer geschapen, die zal moeten worden opgehe ven"'. Moiotof voegde ep aan toe. dat hij in beginsel geen tegenstan der was van voorbereidende he spiekincon tusschen de perma n.-nte leden van den rand, zoonis clpor Bevin was voorgesteld. „Het veto-recht is door den Sow- jet afgevaardigde slechts dan ge bruikt als hol onontbeerlijk was" aldus Molotof. Byrnes zei echter, dat de de legatie van de Vereenigde Stalen teleurgesteld \va* door de vele keeron, dat het recht van veto in den Veiligheidsraad was ge bruikt. Alle rijf ministers gaven als hun meening te kennen, dat t** geen snrake is van een verande- rng in het handvest van de U. N O. Bevin drong echter aan 'P ,een vrijwillige aanvaarding van een „gedrngs-code". daar ueze volgens hem waarschijnlijk gun stiger resultaten zal afwerpen 'an scherp omlijnde gedragsre gels. Het amendement van de onge veer zeventig „dissidente" Labour- afgevaardigden in het Lagerhuis tegen Bevins buitenlandsche poli. tiek is gisteravond verworpen, na een rede van premier Attlce. Crossman (journalist en lid van de commissie voor Palestina) open- do het debat namens de „opstan te- lingen'1. die verlangen dat de bui. teniandsehe politiek zoodanig wordt herzien dat naar de grootst moge lijke samenwerking wordt gestreef.l met socialistische naties en groepee ringen, en het zoo de wereld moge lijk wordt gemaakt een middenweg te kiezen tusschen het kapitalisti sche Amerika en het communistische Rusland, Crookshank, die namens ■3e conservatieven sprak. zei dat de Tories Labours buitenland sche politiek steunen. Vervolgens sprak je eerste minis, ter. Clement Attlee. Hij zeide, dat het amendement op een verkeerd begrip van de feiten berustte. Er wordt gesuggereerd, dat de regee ring ondergeschikt aan Amerika en onvoldoende bereidheid heeft getoond met de Sowjet-Unie samen te werken. Deze veronderstellingen zijn geheel onjuist, aldus Attlee. Met betrekking tot het voorstel, een groep van sociaal-democratische landen te vormen als tegenwicht te gen het communisme der Sowjets en het kapitalisme van Amerika, zeide Attlee, dat de regeering niets zag in het vormen van groepen, joch liever de oogen richtte op de Vereenigde Naties (gejuich) Attlee zeide verder, dat de vergis, sing der „dissidenten" hierin hp- staat, dat zij denken jat Engeland steeds aan de zijde van Amerika staat. „Op bepaalde punten betref fende de wereldeconomie staat En geland aan de zijde van Amerika, ofschoon wij over liet algemeen het kapitalistische standpunt van dat land niet aanvaarden. Wat betreft democratie, vrijheid van meenings- uiting en regeeringsvorm zijn wij het met Amerika ecu? en niet met de Sowjet.Unie. Dit behoeft echter geen aanleiding tot botsingen te zijn Er moet een compromis gevonden wor den." Na Attlee's uiteenzetting verzocht irossman het amendement te mo gen intrekken. De Kamer verlangde echter stemming. Het amendement werd verworpen met 353 tegen nul stemmen. Een amendement op de dienst plicht werd verworpen met 320 te gen 53 stemmen (Van onzen flnancieclen redacteur) ADAT in hel laatst van den oorlog en in de eerste maan- -en na de bevrijding stapels rrocliures, die op iiot annexatie- vraagstuk betrekking haddon, ens land hebben overstroomd, irnd b j groote groepen onzer be volking een zekere mate van (,n- verscliillighoid over dit probleo D aan don dag. Allengs werd dui delijk, dat de oorspronkelijke plannen, waarbij de Nederland sche regpering cmi groot stuk van Duitschland zondei bevol king zou kunnen verkrijgen, on uitvoerbaar moest en worden ge acht. Het Russische experiment in dezen had Engeland en Amè- t ika ""volmaakt afwijzend doen siaan tegenover con nieuw voor stel om aanzienlijke groepen Duitschers uit hun woongebied te verdrijven, daar hierdoor het toch al zoozeer gedesorganiseer de Duitschland voor nieuwe, schier onoverkomelijke moeil jk- hedon zou worden geplaatst. Dit alles had tot gevolg, dat de Ne derlandsche regeering steeds be perkter is geworden >n haar «n- nexatic-eischcn en nu tenslotte hot Nederlandsche voorstel dien aangaande i$ gepubliceerd, blijkt jat van slechts zeer bescheiden „grenscorrecties" wordt gespro ken. ergeli kt men deze grenscor recties met het oorspronkelijke plan, dan blijkt dat de oorspron kelijke motiveering der annexa tie nagenoeg geheel is weggeval len. Wij eischten immers an nexatie \an Duitsch grondge bied ter gedeeltelijke com pensatie van onze oorlogsschade, terwijl verder het geannexeerde gebied ons een woonplaats zou moeten bieden voor dat gedeelte der agrarische bevolking, dat door den oorlog van huis en hof verdreven Indien men inder daad 10.000 km2 grond zonder Duitsche bewoners bad kunnen krijgen, had men wat flc agrari sche bevolking betreft, zonder twijfel belangrijke maatregelen kunnen nemen. Het ware dan nd mogelijk geweest, dat ge deelte onzer boerenbevolking in ons land, dat op te kleine, niet rendabele, boerderijen woont,een bidrjf van rationeel© grootte te verstrekken Indien men eventu eel tot een 'annexatie op groote schaal was overgegaan, had ons dat de eenige aantrekkelijke zij- dp hiervan geleken. DIT belangrijke voordeel is nu komen te vervallen en men kan zich afvragen welke even- tucele voordeden de kleine grenscorrecties tengevolge heb ben en welke nadeden hier te genover staan. Allereerst moet erop gewezen worden, dat een annexatie, zelfs indien dc to© te voegen bevol king zeer gaarne bij het andere land wil worden ingedeeld, steeds een latent gevaar inhoudt, omdat wij 120.000 Duitschers wél, doch circa 70.000.000 Duit schers niet annexeeren. En deze 70.000.00 zullen reeds nu, doch oneindig veel sterker in de toe komst, het „Heim ins Reich" gaan aanheffen. Men moet toch wel uiterst naief zijn om te mee- r.en, dat Duitschland qua poli tieke en economische macht voor altoos van de kaart zal zijn. Het verdrag van Versailles heeft geleerd, welke bittere vruchten e^n dergelijke onrealistische po- l.tiek afwerpt. Indien wij voorop stellen, dat het toevoegen van eenige olie- en steenkoolgebieden economisch, voor ons land van voordeel zou zijn, dan moet men hier toch wel onmiddellijk tegenover stellen of het niet mogelijk is dergelijke vuordeelcn te verkrijgen zonder ■Jat hierdoor per se via annexa tie een nieuwe twisthaard inJ Europa wordt geschapen. De in ternationale economische poli tiek poogt toch juist z?j het dan ook misschien schuchter te komen tot grootere economi sche eenheden zonder tolgrenzen cn met een vrij reizigersverkeer. In dit verband lijkt ons ook een tolunic met Belgi© duizendmaal belangrijker dan de annexatie van 1750 km2 Duitsch gebied. (Vervolg op pap. 3) Ingeleverd goud wordt teruggegeven Gerepatrieerden, die bij grens- oveischrijding' tegen ontvangst bewijs hebben ingeleverd goud. ejple metalen. kunstschatten postzegels, spaarbankboekjes en polissen, kunnen zich voor te ruggave daarv4n wenden tot het ofd van den doorlaatpost, die ze destijds heeft ingehouden. Verzoeken tot teruggave inge houden effecten.' dienen te vvor: oen gericht aan de Nederland sche bank. Elas-leider verbannen Generaal Stephanos Serafis, opperbevelhebber van alle Elas- strijdkrachten tijdens de bezet ting, is door den Griekschen Vei ligheidsdienst verbannen naar het eiland. Cerigotto tusschen Kreta en PeJeponesus, op grond van het feit. dat hii de Griekscho vpiljp-heid zou bedreigen. Bewolkt Geleidelijk verder afnemende wind, aanvankelijk nog tusschen Zuid en West., tijdelijk brekende doch later op den dag weer toe- nemende bewolking met tijdelijk ecnigen regen, h'er en daar wel licht gemengd met sneeuw Eenige dnhng van temperatuur. 19 Nov.- Zon op 8 05, onder 16.44 maan op 3 00., onder 15.34.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1