DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Beide partijen willen herstel van liet recht Iloogere kinderbijslag goedgekeurd Echtscheiding maakt de tongen Handelsmarges worden verlaagd Van Mook licht de overeenkomst toe Minister Drees kondigt verhooging der onderwijzerssalarissen aan Tsaldaris wenscht grenskwestie voor Veiligheidsraad Het devies sober levengeldt voor het geheele volk Wanneer daiing der prijzen in Amerika Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 20 November 1946 Nr. 499 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaun 7. Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Dirccteur-Hoofdrcdaqtcur: TJ. DE BOORDER VAN MOOK gaf gisteravond in een radio-rede uit Batavia een toelichting op de overeenkomst van Linggadjati. Het is nog slechts een ontwerp, aldus de luitenant-gouverneur-generaal, maar het is de eerste maal dat er in concreten vorm een oplossing kan worden aangegeven van het nu reeds 15 maanden zwevende con flict. En deze' oplossing is door vooraanstaande vertegenwoor digers van beide partijen gezien, niet alleen als een aanvaardbare oplossing, maar ook als een, die perspectief opent voor een verre toekomst. Sinds vijftien maanden hebben tegenover elkdar gestaan: ecu door energie ken en moeizamen ar beid herrijzend Nederland en een Indonesische vrijheidsbeweging, die zich op velerlei wijze aanvan kelijk revolu tionnair en onbe- heerscht doel. langzamerhand langs zeer constructieve banen be woog- Met het vraagstuk hoe dit con flict langs vreedzamen weg zou kunnen worden geslecht, worste len niet wij alleen. Een evenzijdig loopende ont wikkeling zien wij op de Philip pijnen, in Indo-Cliina, in Burma, op Malakka, in India, moeizame en langdurige processen naar een grooterc zelfstandigheid. Overal dc beide vragen, die van de organisatie der eigen vrijheid en die van het behoud der waar devolle verbindingen met de wes telijke landen, waarvan ze een grooten en actiyeerenden invloed hebben ondervonden. Met deze we reld verschijnselen voor oogen heb ben wij tezamen met de Indonesi sche delegatie een constructie ont worpen, voortbouwende ook op hetgeen in Malino tot uiting kwam, ondubbelzinnig en princi pieel het vrijheidsstreven van In donesië erkend en de samenwer king rnct Nederland belichaamd in een vorm, die nieuw is en die een bclofle van duurzaamheid in houdt. omdat zij allerlei ontwik kelingen kan opvangen en verwer ken. In deze constructie toch komt zoowel het element van zelfbe schikking als dat van wederzijd- sche vrijwillige samenwerking tot uiting in de erkenning van de Vereenigdc Staten van Indonesië als souvereinen staat en in de ge lijktijdige vorming, van een Ncdcr- landsch-Indoncsischc Unie. waar- hij beide landen een duurzame souvereiniteit inbrengen. Vrijwillig samengaan In een gemeenschappelijke orga nisatie hebben wij getracht de ge schetste denkbeelden een concrete belichaming te geven. En hoewel wij ons er zeer van bewust ziin, dat dit voor velen een verre sprong beteekent, en misschien wel een sprong in het duister, zoo mcencn wij toch, dat wij alleen door zulk een sprong over de kloof heenko men, die ons tot dusverre geschei den heeft gehouden. Ook internationaal is deze fi guur nieuw, doch wij mogen aan nemen, dat zij m haar opzet zal worden aanvaard cn dat daarmee tevens een. einde zal kunnen ko men aan dc op allerlei wijze en in allerlei richtingen blijkende internationale bezorgdheid over het Indonesische vraagstuk. Wij hebben in ons voorstel de nadruk gelegd op een min of meer langdurige overgangs periode, die op een bepaald moment met een vraagteeken zal eindigen na een samen gaan in vrijheid en vrijwillig heid, waaraan ge^n grens- duur zal worden gesteld, en dat zal worden ingeleid door een korte periode van voorbe reiding en organisatie. Natuurlijk beseffen beide par tijen, dat aan liet einde van dien tiid de problemen zeker niet zullen zijn verdwenen cn dat de organisatie ook dan nog voor allerlei moeilijkheden zou komen te staan, die eerst langzamerhand zullen kunnen worden overwon nen. Maar de voorgestelde con structie geeft gelegenheid tot een ontwikkeling in velerlei richting zoowel in de tijdelijke uitoefening van de eigen regeering naar bin nen en naar buiten als in de sa menwerking der beide landen Men beeft bet doel thars voor zich en dat doel is een duurzame en vrijwillige samenwerking van twee naties. In de regeling is dus van de feitelijke situatie uitge gaan en in die feitelijke situatie staat de verantwoordelijkheid van do Nederlandschc regeering voor de veiligheid en het recht van allen, die zich binnen bet onder haar feitelijk gezagstaand gebied bevinden, zonder meer vast. Recht en orde Bij de uitvoering staat bij beide partijen voorop het herstel van recht en orde, waardoor de Ver- eenigde Staten van Indonesië in de gemeenschap der volken kunnen strijden cn in dc Nederlandseh- Indonesische Unie mpor in het bij zonder tezamen de gemeenschap pelijke belangen kunnen beharti gen. Zjj zijn daarbij echter uitge gaan van de overtuiging, dat zulk een herstel van recht en orde alleen werkelijk mogelijk is, wan neer het berusten kan op krach ten. die.van binnen uit komen cn op den acticvcn arbeid van het leidende deel der bevolking. Wij weten dat juist in de kracht, die wij aan heide kanten gewonnen hebben, de beste waar borg tegen nieuwe conflicten cn ontsporingen schuilt- Hot is ni«»t gemakkelijk ineens uit dc sfeer van vijandigheid en wantrouwen in die van vriendschap en samen werking over te gaan. Er kan komt de overeenkomst tot stand voldoening zijn aan heide kanten, maar wij zullen ook bezinning en toewijding moeten hebben willen wij niet aanstonds het verkregen resultaat weer schaden. Maar zijn wij eenmaal op weg, en zien wij eenmaal de reconstructie, al is bet nog aar zelend, en stap voor stap vooruit gaan, dan zullen wij daaruit de kracht kunnen putten om het aangevangen zware werk tot een goed einde ie brengen. Bon voor suikerwerken voor de aangaande feestdagen Op 23 November wordt een bon voor cacao aangewezen. In December bonnen voor ex tra thee en bloem. Op de ex tra-versnaperingsbon, die op 30 November bekend wordt gemaakt, zal alleen suiker werk verkrijgbaar zijn. Waar schijnlijk zal met de Kerst dagen weer een dergelijken bon worden aangewezen. De kinderen tol 14 jaar krijgen op 23 November een ei. Ook kan in December de publicatie van een bon voor zuidvruchten worden ver wacht. Donderdag wordt weer een suikerbon bekend gemaakt. Weinig Kerstkaarsjes Hoewel de Kerstkaarsjes sinds April vrij van distributie zijn moet men geen at te hooge verwachtingen koesteren van de hoeveelheden, die in den verkoop zullen komen. De grondstoffenpositie van de kaarsen- industrie is namelijk zeer moeilijk. Textiel vrij in België De Belgische minister van Econo mische Zaken heeft gisteren het be sluit onderteekend, dal textielgoede- -en niet meer aan rantsoepeering on derhevig zullen zijn. 1500 manschappen van de 7 Dec.-divisie cn de U-brigade defileerden op 9 Nov. te Batavia voor gen. Stepford. Voor de U-brigade beteekende dit een afscheid, voor de onlangs gearriveerde 7 Dec.-divisie een' kennis making mef de burgerij van Batavia. Onder groote belangstelling der bevolking marcheeren de jongens van de divisie voorbij het hoofdkwar tier van de 23 Ind. Div op het Koningsplein Zuid. Van Nederlandsche zijde waren o.m. aanwezig generaal Spoor'en vice-admiraal Pinke. (P.) (Van onzen parlementairen redacteur) IjE Tweede Kamer heeft gistermiddag zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp aangenomen, waardoor de kinderbijslag aanmerkelijk wordt verhoogd. Het eerste en tweede kind komen nu eveneens voor toeslag in aanmerking, n.l. 2.40 per week per kind, terwijl van het vierde kind af, de bijslag is bepaald op 3,per week per kind. De kinderbijslag wordt alleen uitbetaald voor kinderen beneden den leeftijd van 16 jaar cn verder voor kinderen tot 20 jaar, die overdag onderwijs ge nieten. Deze regeling is reeds ingegaan op 1 Oct. 1.1., zoodat de werknemers recht hebben op den verhoogden kinderbijslag van 1 October af. Minister Drees had het met de verdediging van het wetsontwerp, waarover verleden week Vrijdag verschillende sprekers aan het woord waren geweest, niet bij zonder moeilijk. Hij bestreed in het bijzonder den communisti- schen afgevaardigde Koenen, die loonsverhooging had bepleit en kinderbijslag lapwerk vond. De bewindsman kon verwijzen naar België en Frankrijk, waar de communisten in de regeering zit ten en waar men sterker dan hier. de oplossing van bet loon- vraagstuk heeft gezocht in den kinderbijslag De door den heer Koenen veroordeelde loonstop wordt zoowel in België als in Frankrijk toeeepast. Wat betreft de bezwaren, die geuit waren tegen liet niet door berekenen van de verhoogde premie in de prijzen, merkte de minister op, dat de premie-ver hooging van weinig bcteekenis is en dat er bovendien behoorlijke winsten worden gemaakt, waar nog wel wat af kan. Een loongrens acht dc minister niet juist. Bij overneming van de loon grens van de sociale verzeke ringen, die spoedig op 3750. wordt gebracht, zou dit betee- kenen, dat o.a. dc onderwijzers buiten den kinderbijslag zouden vallen omdat bij de a.s. herzie ning der onderwijzerssalarissen hot maximum salaris van een onderwijzer met hoofdacte een flink stuk boven de 4000,— per jaar zal komen. Een amendement van den heer Andricsen (K.V.P.) die den kin derbijslag tot den achttienjarigen leeftijd wilde toekennen, werd met 56 tegen 28 stemmen verworpen, alleen de K.V.P. stemde voor. Met ongeveer dezelfde stemverhouding werd verworpen een amendement van donzelfden afgevaardigde om van het vierde kind af den kin derbijslag op 3.60 per weck te stellen. Ook een amendement van drs. Ncderhorst (P. v. d. A.j om invalide en achterlijke kinderen gelijk te stellen mei Kinderen,'die overdag schoolonderwijs genieten, werd met 49 tegen 35 stemmen verworpen. Een amendement van denzelf den afgevaardigde, waardoor deze wetswijziging een tijdelijk karak ter krijgt, n.l. tot 1 Jan. 1050, werd zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Treinverkeer ligt stil in Palestina De directie der Palestijnsche spoor wegen heeft bekend gemaakt, dat ten gevolge van „omrtandigheden. die buiten de machf liggen van de Pa lestijnsche spoorwegautoriteiten". Dinsdag alle treinverkeer voor perso nenvervoer in Palestina is stilgelegd. (Uit officieuze bron was reeds ver nomen. daf Arabische en Joodsche -poorwegemployé's. met het oog op het gevaar van aanslagen in staking waren gegaan.) Roofoverval in Moerkapelle Twee met pistolen gewapende ongure jongemannen, van onge veer 22 a 23 jaar, hebben een over val gepleegd op het postkantoor te Moerkapelle.. waarbij hun 1200 gulden in handen viel. Nieuwe Lancaster: met en zonder schroef liet nieuwe Lancaster.lijn vliegtuig dat '!a a iidag uit Londen naar F.arvs vertrok voor ecu demonstratievlur.itheeft twee propellers en twee rcac. tie-motoren. Dc twee motortypen hunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Het vliegtuig tij.den- >'c eerste vlucht, met alle vier mo/o/eh in gebruik. Justitie" in de Kamer (Van onzen parlementairen redacteur) BIJ de behandeling van dc begrooting van justitie zijn gister middag in de Tweede Kamer een groot aantal onderwerpen ter sprake gebracht, zooals de huwelijkswetgeving, de echtschei ding, de bekende zaak Sanders, de doodstraf en de onzedelijkheid veel te geringe vermogensheffing door de bijzondere rechtspleging, Het was hier terecht zooveel hoof den zooveel zinnen, want de opv3t- tingen van den heer Dis iS G over net huwelijk verschillen „nogal" van die van mej. mr. Tendeloo (P.v.d.A.) die onze heele huwelijk-wetgeving A'il modernised en en ook de echt scheiding onderhanden wil nemen. En dan spreken we nog niet eens van den heer Stokvis (C.P.N.ï die de mogelijkheden tot echtscheiding be langrijk wil verruimen, terwijl de minister blijkbaar aanstuurt op be perking. Mr. Donker (P.v.d.A.) vroeg krachtdadige handhaving van den democratischen rechtstaat, die door uitingen van politiek extremisme be dreigd wordt. ..Waf gebeurt er", vroeg hij „met de N S.B.-ers, die uit Indone-ië komen"1 Gaan die niet, door de fijne zeef?" Hij bleek nieuwsgie rig naar den uitslag van het onder zoek over den financieelen steun aan de N.S.B. uit Indonesië „Hoe denkt de minister over het Bureau Natio nale Veiligheid, den Centralen Vei ligheidsdienst en de zaak Sanders", vtpeg hij. Ook de heer Koolvink (K.V.P.) bleek ongerust over de zaak San ders. Deze afgevaardigde bleek een voorstander van maatregelen tegen 'lichtvaardige Pchtscheiding en opper de het idee om de verzoening-proce dure niet toe te vertrouwen aan den president van de rechtbank maar aan een spcciaien raad. De heer v. d. Feltz (C.H bleek het te betreuren, dat de minister afkecrig is van de toepassing van de doodstraf in het gewone recht. Mej. mr. Tendeloo (P.v.d.A.) ging uit van de beschouwing, dat de wetgeving zich aan moet slui ten bij de geldige rechtsovertuiging en dat daaraan op het oogenblik veel ontbreekt, getuige de veel te lichte straffen jn gevallen van zwarten handel en corruptie en de Naar men in welingelichte kringen te Londen aanneemt, heeft het on derhoud tusschcn den Grieksehen premier. Tsaldaris. en de Amerikaao- sche en Engelsche ambassadeurs in Athene voornamelijk in verband ge- -taan met de aan te nemen gedrags lijn van de Grieksche regeering. in dien deze de bewijzen van bniten- landsche jnmengine in de Grieksche onlusten voor den Veiligheidsraad zal brengen. Gedurende dit onderhoud zou Tsal daris aan beide ambassadeurs een copie ter hand hebben ecs'eld van het dos-ier over de berichten van Toegoslavischen, Albaneesrheo en Bulgaarschen steun aan dp Grieksche suerrillatroepen. Deze documenten ziin echter nog niet door het Brit- sche ministerie van Buitenlandsche Zaken ontvangen. Volgens Reuters d'plomatieken cor- re-pondent zal de Grieksche reeee- ring. voor de kwestie voor den Vei ligheidsraad t" brencen. stappen on dernemen te Eelerado en mogelijk ook te Sofia en Tirana. Mocht»n deze stappen niet tot het eewenschte results?» lrid^n. dan be staat er weinig twijfel, da* de zaak voor den Veiligheidsraad zal worden seb-acht. Men verwacht. dat Enge land en Amerika dan den Raad zul len aanhevelen den toestand door een internationale commissie van deskun digen te latpn onderzoeken Wei-ingelichte Engelsche en Grieksche kringen te Londen zijn het er over eens. dat de gevechten in Griekenland gedurende de laat ste week in ernst zijn toegenomen en er bestaat bezorgdheid, dat de regeeripg den toestand niet langer in de hand zal kunnen houden De verzetslieden ziin bezig een vrije zóne te vormen in de buurf van Grevena een stad. dje een garnizoen van Grieksche regeeringstroepen en gendarmerie herbergt, zoo wordt te Londen bevestigd. Het hoofdkwartier van de vrije zóne i- in het dorp An- thrakia gevestigd De verzetsgroep staat onder leiding van twee onder wijzers, Tpsilanti? en Lassanls ge naamd Lassanis heeft, naar verluidt een ..rpchtbank van verzet-lieden" opgericht, die he* doodvonnis zou hebban uitgesproken over 18 boegen die tijdens de iongst° schermutselin gen in deze streek aan detachementen der regeringstroepen steun hebben verleend. Naar Reuter uit Athene ver neemt winnen dc Grieksche ver zetslieden uit de Bergen veld in West-Macedonië. waar zii op het oogenblikeen honderdtal dorpen in hun macht hebben. Zij stelde de vraag, omdat in ons land majesteitsschennis strafbaar of beleedigcn en verdachtmaking van de overheid ook niet strafbaar ge steld moeten worden en eveneens bewuste leugen- in de pers. De heer d. Heuvel (A.R.) protesteerde cv tegen, dat in ons pachtrccht nog steeds Duitsche insluipsels vorko men. Vanmiddag komt minister van Maarsseveen aan het woord. 68.000 mijnwerkers staken in USA Ongeveer 08.000 mijnwerkers heb ben in de Vereenigde Staten het werk neergelegd. Men verwacht, dat in de komende 48 uur 362.000 man hun voorbeeld zal volgen. De nijjnwerkersleider. Lewis, heeft geen commentaar gegeven op het re- geeringsbevel. waarbij hij met tfe- vangenisstraf en boete wordt be dreigd. indien hij de mijnwerkers tot de rtaking oproept. Het wordt trou wens niet aannemelijk geacht, dat deze oproep noodig zal zijn om de mijnwerkers te doen staken. Onderscheidingen voor piloten-helpers Op Donderdag 21 November zal in liet Indisch instituut ie Amsterdam wederom de uitrei- l-.iifl? plaats hebben van ruim 50 Ameriknniische onderscheidingen aan Nederlandsche burgers, z.g. „piloten helpers'De uitreiking geschiedt door den Ameriknan- sche Militairen attaché, colonel Frank M. S. Johnsop in aanwe zigheid van den Amerikaanschon ambassadeur Stanlc K. Mom- heek. Dc burgemeester van Amster dam, nir d'Ailly, znj de plech tigheid bijwonen. Gezant in Australië in ons land Gistermiddag arriveerde op Schiphol F. C. baron van Aerssen Bt-y eren van Voshol. Ned-i- landsch gezant in Canberra (Aus- tralie). 11 ij zal met de regeering besprekingen voeren over vraag stukken in verhand met onze be trekkingen tot Australië. Nog geen oplossing van het radiovraagstuk Naar het ANP verneemt Is de kwestie van de wijziging van het tijdelijk radiobcs el Maandag in den ministerraad hespreken. Er is nog geen beslissing genomen. l~~\E middenstand klaagt er Hen laatstcn tijd over dat speciaal 11 deze bevolkingsgroep hel doelwit zou zijn van de controle maatregelen voor prijsheheersching. Uit het feit, dat nu, dank zij het vele verzamelde materiaal, oen versterkte actie bij groothandel en industrie gaat beginnen, moge ten overvloede blijken, dat niet de middenstand, doch liet euvel van de prijsopdrijving in liet al gemeen het doelwit van de prijscontrole is". Aldus dc minister van Economische Zaken. dr. G. W. M. Huysmans In de rede, die hij hield bij de installatie van de Centrale Adviescommissie voor de prijspolitiek Ds. Huysmans verklaarde, dat het doel der prij'politiek was het voot ko men van een wilde inflatie en het scheppen van een redelijke verhou ding tusschcn Ioonen cn prijzen, in een juiste verhouding tot die in het buitenland In groote lijnen zijn deze doeleinden verwezenlijkt, hoewel het einddoel nog niet is bereikt. De nieuwe fase In deze prijspoli. tiek zal gekenmerkt worden door een krachtige actie voor verlaging der prijzen, waar dit mogelijk is, en om een eind te maken aan on- gemotiveerde prijsopdrijving. Een verdere verhooging van het loonpeil zou de concurrenlie-moge- li.ikheden op de internationale markt belemmeren en onvermijdelijk weer tot prijsstijging leiden. Tijdens de bezetting wa- de prijspolitiek volle dig gebaseerd op de kosten van hef bedrijf. Dit systeem bleek funest voor onze economische ontwikkeling Het bedrijfsleven zal moeten be seffen dat he» aanstonds weer de gene zal zijn die de beste en goed koopste aanbieding doet, die de mark» voor zich zal winnen, aldus dr Huysmans. Onze economische positie is niet van dien aard dat wij ons dc luxe van een met op concurrentie geba seerd stzhel kunnen veroorloven Het zullen de effieien'e bedrijven moeten zijn die den toon aangeven, waarnaar dp prijspolitiek zich zal moeten rich ten De soberheid die voor den arbei der gepredikt wordt geldt ook voor den fabrikant, den boer en den mid denstander. zei dr Huymans, Ter- wijl vroeger rfe concurrentie voor scherpe prtizen zorgde moet thans dc overheid dit doen. De regeering heeft in hel kader der prijsDolitiek een aantal maatregelen voorbereid, die in sommige opzichten hard liiken en heel wat protest heb ben uitgelokt, doch die onontbeerlijk zijn. Eén van die maatregelen i- de verlaging, waar mogelijk cn loelaat- baar, van de handelsmarges in een aantal bedrijfstakken. Zij grijpen hier en daar sterk jn de verdiensten van groet, en kleinhandel. Da» he» aanzien en de eer van den middenstand door de prijscontrole zouden worden aangetast acht de mi. nister overdreven. Indien zij echter onjuist en onwaardig wordt uitge voerd zal jk niet nalaten daartegen op te treden, verklaarde hij. Met de organisaties van den middenstand is reeds contact gezocht om rlp bezwa ren, verbonden aan de huidige wijze van prijscontrole, uit den weg te rui men. Hoe zal onze samenleving er uit zien indien op dit moment nu de massa van ons volk nog op den i an^ van de nooddrift leeft, do prii.-oontróle word» verzwakt of opgeheven rien de minister uit. Ook op industrieel gebied moojen wij tof een verscherpte prii-vaststel ling komen. Bet ligt nie» in d© be doeling van regeering he» Engel sche utility-svsteem te imiteeren. maar de productie van goederen, waaraan repel© behoefte begaat, jp- g©n Hp laagst mogelijke prijzen, wil zij s,:muleeren. Handel in militaire goederen Een 33 jarige kapper uit Amers foort. die blijkbaar van meening was. dat ziin salon hem niet vol- doenrlp inkomen verschafte, zette een handeltje op touw met een Fri- tal geallieerde legerauto's, die hii van hem onbekende militairen had gekocht F>„ en ander had ten ge volge dnt hij thans voor de Utrecht- sche Rechtbank verscheen, verdacht van heling De officier was van meening. dat verdachte, over wien een gunstig rapport was uitgebracht, niet ton volle van zijn verkeerde handelwijze overtuigd is geweest en wilde daar om een milde strafmaat toepassen. De eisch luidde: 8 maanden met. af. trek, waarvan de helft onvoorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar Uitspraak o\cr 14 .lagen Vier Zwcedsche prinsen waren tegenwoordig bij de viering van het 150- jarig bestaan der Zweedsche Militaire Academie in het kasteel Karlberg nabij Stockholm. V.ln.r.: Prins Eugen, prins Bcrtul, kroonprins Custaaf Adolf en Prins Karei. (pj (Van onzen finnncieélen redacteur) SEDERT 't eind© van dun eersten wereldoorlog wordt do wereld conjunctuur meer en meer be. heerscb't door den stand van het eco nomisch leven in Amerika. Het lan ook geen wonder, dat in alle landen de ontwikkeling van het eco nomisch leven in Amerika met groo te helangstelling gevolgd wordt. la :k i ijds 7,al een prijsdaling in le Vereenigde Staten dengenen die voor den wederopbouw goederen uit Amerika r-r-fel.ken, zeer welkom zijn, doch ander7.yds zou een derge. lijk crisisverschijnsel zonder twijfel ziin uitwerking doen gelden op het internationaal handelsverkeer. Algemeen wordt aangenomen, dat in de toekomst Amerika een ccono. misehon terugslag zal ondergaan; onze regeuring schijnt er dan fNc terdego rekening mede tc houden, dat men binnen eenigc- jaren op do Amerikaanscho markten goedkoo- per zal kunnen inkoopen. De moe:, li,jkheid hierbij is echter, dat het tijdstip, waarop dit het geval zal zijn, zoo onzeker is, aangenomen tenminste, dat de prijzen zullen gaan dalen. Op het oogenblik is de sit un tie. namelijk deze, dat volgens allo waarschijnlijkheid de vastgestelde prijzen in Amerika over het alge meen onder het niveau der ..natuur lijke" prijzen liggen, waarmee wij bedoelen, dat indien vraag en aan. bod vrijelijk den prijs zullen kunnen bepalen, men hogere prijzen zou kunnen verwachten 'dan nu het ge val is. Wanneer men dus oen prijs, daling verwacht, aldus lezen wij n liet kwartaalbericht van de Neder, landsclm Mandei-Maatschappij, gaat men er niet alleen van uit, dat do hij de gegeven prijzen bestaande span. ning tusschcn aanbod cn vraag aan het afnemen is, maar ook dat het aanbod de vraag bij die prijzen zoo danig zal gaan ovcrhecrschcn dat de prijzen niet meer kunnen worden gehandhaafd. Ib't staat vast. dat ge- durende de oorlogsjaren dc Ameri. kaanscjie productiecapaciteit zeur sterk is uitgebreid, doch het lijkt 003 wel dubieiis of de. hieruit voort vloeiende productiebegrooting do prijzen voorshands noemenswaard;g zal doen dalen. De vergroote geld. hoeveelheid in Amerika met haar l'Iationistische consequences, de ver hoogde Ioonen cn het groote wo ningtekort zijn alle factoren, die n de naaste toekomst hun opwaartsche werking op het prijspeil niet zullen missen. HET loslaten van de O.P.A. heeft dan ook althans voorloop'.g slechts prijsverhoogend gewerkt. Zoo is bijvoorbeeld de binnenlandscho koperprjjs gestegen met 3 1/8 cent hoven den ouden O.P.A.-prijs tot 17'cent per pond, terwijl ook -lo loodprys met 2U cent omhoog is ge. gaan. Dergelijke prijsverhoogingen zoggen den consumenten echter wei nig. omdat hun effect op de kosten van levensonderhoud eerst op den duur merkbaar zal zijn. Op verhoo ging van alle modellen van de Ge. neral Motors Corporation met 100 dollar heeft echter niet nagelaten de Amerikanen tu doen inzien, dat het voorloopig met de verhooging der prijzen nog niet gedaan zal zijn. Wel moet men er rekening mee hou den, dat de prijzen van de General Motors lagen heneden die van de andere groote maatschappijen zooafs Ford en Chrysler, zoodat deze prijs, verhooging niet al te veel .ongerust heid behoeft te haren. Doch de ..Financial Times" weet to berichten, dat. een verhooging van de cemontprijzen te verwachten is, evenals een stijging van ongeveer 10 pet. van henrcnklecding. Nu kan men tegen al deze ver hoogingen aanvoeren dat ook na den eersten wereldoorlog dc prijzen nog gedurende twee jaar zijn geste, gen en dat eerst toen de daling in trad. Naar onze meening is het proo. te verschil met toen. dat de prijzen nu op een laag niveau in verhouding tot destijds warén gestabiliseerd, zoodat men in de prijsstijging van nu eventueel een aanpassing aan do ..normale" verhoudingen zou kunnen zien. Hoe weinig zeker dit alles een ter is blijkt wel uit een recent arti kel in „The Economist", waarin ne. gen factoren word cnopgesomd, dio voor een gunstige ontwikkeling der conjunctuur pleiten en negen, die aanwijzingen geven voor een ongun- stigen omslag in het economisch Ie. ven. Tot op z.ekere hoogte zullen zij, die de. stelling verdedigen, dat een terugslag waarschijnlijk is. steeds in het gelijk worden gesteld, omdat Amerika, waar men zeker na do laatste verkiezingsuitslagen de lei ding van de overheid op het ccono. misch leven snel nan het liquideeren is. vroeger of later een einde aan iedere hausse zal krijgen. De vraag is daarom dan oók niet of de con junctuur in Amerika zal omslaan, doch wanneer dit het geval zal zijn. Van de beantwoording hiervan zal een belangrijk gedeelte van onze economische politiek in de eerstko. mende jaren afhangen. Vrij zacht Weersverwachtingmedegedeeld i door het K.N.M.I tc De Bilf. !"j Mat'ge, aan de kust tijdelijk jj-. kracht'oe wind tusschen Zuid en f» Zuid-Wesf, mszst zwaar bewolkt. i nu en rlan regen. Weinig ver an de. ring van temperatuur. 20 Nov.: Zon op 8.06. onder 16.43. 'naan .op 4.12onder 15.48.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1