DAGBLAD VOOR AMERSFOORT stelt voor Adviescommissie 10% verhooging Athene meldt opnieuw grensincidenten Mijn werkersconflict in U.S.A. op de spits Kamer verwerpt motie van afkeuring Prins Bern hard opent het N.O.Ï.B. Radio-reportage Engeland-Nederland Ministers bespreken Indonesisch accoord Hoogere pensioentoelage voor jeugdig personeel Chocolade voor de feestdagen Regeering stelde de prijzen vast MIKADO IN BURGER Prijzenslag' in het geheele land Hooge-Raadaffaire afgedaan Cacao en suiker Nieuwe bonkaart Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal -7» Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOt Donderdag 21 November '46 Nr. 500 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Ambtenaarssalarissen DE salarissen van de Rijksambtenaren zullen met ingang van 1 October 1946 met ongeveer 10% worden verhoogd, de huidige ongehuwdenaftrek van 3 die gekoppeld is aan de be paling, dat een ongehuwde nimmer meer dan 90 van het voor hem geldende salaris mag ontvangen, wordt vervangen door een uniformen ongehuwdenaftrek van 5 In geval van huwelijk vóór den 45-jarigen leeftijd zal het geheele bedrag, dat ingehouden is, worden terugbetaald. Dat zijn do belangrijke voor- stollen, die de salariscommissie, welke de minister van Binnen- landsche Zaken had ingesteld, aan het kabinet heeft gedaan. In deze commissie hadden nok ver tegenwoordigers van de organi saties zitting. Naar wij verne men heeft het kabinet zich met met deze voorstellen vcreenigd en het za| daarom de Kroon in overweging geven zoo spoedig mogelijk in dezen zin te beslui ten. Met hetrekking tot de bezoldi ging van het burgerlijk rijksper soneel bestaat het voornemen, o:n de thans bestaande vaste en tijdelijke toelagen, in de salaris sen op te nemen Hierdoor zal een administratief-noodzakelijke vereenvoudiging van het bezol digingsbesluit 1934 worden ver kregen, terwijl deze maatregel bovendien van invloed zal zijn op de hoogte van de pensioenen De verhooging zal on middel ijk in de salaris- en loonschalen worden verwerkt. Voor zoover rioodig zullen de salarissen wor den afgerond. De loonsverhooging geldt eveneens voor het onderwij zend en doceerenrl personeel b'.j het lager, middelbaar en hooger on der.(vijs. Bovendien zullen de salarissen van de onderwijzers nog afzonder lijk worden herzien. De uitwerking van deze plan nen vergt eenigen tijd. Het ii^i in de bedoeling voor de pori< ie van 1 October lot hel oogenh'ik. waarop de plannen verwezenlijkt kunnen worden, een overgangs regeling te ontwerpen. De regeering zal de besturen van de lagere publiekrechtelijke lichamen wijzen op de wense: le lijkheid om 'soortgelijke maatre gelen voor het provinciaal, ge meentelijk en w a terse ha ps perso neel le nemen Het rijkssaiaris- en loonpeil zal als absoluut pla fond gelden. Met betrekking tot de verdrie rechtspositie zal hel kabinet aan de Kroon de volgende maatrege len in overweging geven: a. Verhooging der tijdelijke pen sion toelage voor uitwonend jeug dig personeel en personeel dat m i eenvoudigen kantnor- of huishou- delijken arbeid is heiast: b. intrekking van de korting van V/2% op de loonen van be- De voorziening met cacaopoeder en chocolade artikelen is sedert ge- mimen tijd ernstig bemoeilijkt omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden tusschen de regecring en de fabrikanten over de maximum, prijzen, welke de fabrikanten herzien wilden hebben in verband met de gestegen prijzen voor grondstoffen. Thans heeft de stichting Ca. caobureau de bij haar aange. sloten fabrikanten geadviseerd de gestagneerde aflevering te hervatten op basis van de vol gens algemeens geldende richtlij nen reeds vastgestelde nrijzen. Er is alle reden om aan te nemen, deelt het ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening mede, dat de fabrikanten zorg zullen dragen voor een behoorlijke voorzie, ning met chocolade.artikelen voor de komende feestdagen. Maatregelen, die de overheid ha<l moeten overwe gen ais de aflevering was blijven stagneeren, kunnen dan achterwege blijven. Er zal nauwlettend op wnr- den toegezien, dat niet getracht wordt bijkomende kosten voor ver pakking e.d. goed te maken door een product van mindere kwaliteit af te leveren. Voor de feestdagen zijn afzonder, hjke maximumprijzen vastgesteld voor chocolade.artikelen cn "marse pein, die de winkelier leveren kan: Chocoladeletters, -harten cn z g platfiguren: in papierverpakking f 0.35 per ons: in cartonvcrpakking f 0.40 fier ons; niet bewerkte holle chocoladefigu ren, zwaarder dan 100 gr. p. stuk f 0.55 per ons; lichter dan i00 gr. p. stuk f 0.60 per ons; bewerkte holle chocoladefiguren, zwaarder dan 100 gram p. stuk: f 0.60 per ons; lichter dan 100 gram p. stuk f 0 65 per ons; Marsepein, vorm werk f 0.50 p. ons: Overige marsepein artikelen f 0.35 per ons. paalde arbeidscontractanten; c. verbetering der geldende rege ling van de overwerkvergoeding; d. vervroeging van het aan- vangstiidstip van het recht op kindertoelage, thans vastgesteld op 1 Janna ri volgende op der? datum, waarop het kind geboren is tot den eersten dag van ch maand, volgend op dien datum; e. uitbreiding van den kinder toeslag tot kinderen van IS. 19 en 20 jaren, die dagonderwijs genie ten: f. verhooging van het zieken geld van do arbeidscontractanten, riie volgens and.lelijke loonscha len worden betaald, tot 100% (thans 80%). De Japansche keizer Hirohifo, die een democratisch vorst is gewor den sedert de Amerikanen zijn land bezetten, groet, in burger en in gezelschap van zijn vrouw, de menigte die voor zijn paleis is bij- eengekomen ter gelegenheid van de afkondiging der nieuwe grond wet, P DE Grieksche generale staf heeft opnieuw melding gemaakt van twee incidenten aan de ürieksch-Albanecsche grens. Volgens dit bericht hebben Albaneesche soldaten twee Grieksche grensposten aangevallen, waarmee zij in gevecht raakten. Tevens werd gemeld, dat driehonderd guerilla-strijders in het Grieksch-Albancesche grensgebied twee wachtposten hebben aan gevallen en de veertien man bezetting hebben ontvoerd. Bui tenia ndsche corresponden ten te Athene ontvingen gisteravond een communiqué, dat zou zijn uitgegeven door het „hoofdkwar tier van de democratische strijd krachten in Noord-Griekenland" en geteekend was door de twee onderwijzers Ipsilantis en Lassa- nis die de leiders van de guerrilla strijders in West-Macedonic schij nen te zijn. In het document, dat als plaats van herkomst „ergens in Grieken land" vermeldde, wordt gepro testeerd tegen de berichten, dat do guerrilla-strijders door vreemde landen werden gesteund en be wapend. of dat zij uit die landen opereerden in hun actie voor de bevrijding van Griekenland van de bezetting door vreemde troe pen monarchaal fascisme. Volgens hot communiqué krij gen do guerrilla-strijders hun wa penen door zo op de „monarchis- Dn controleurs voor do prijsbe heersrhing zijn le nfgeloopen weken zoor actief. In de week van 1116 November zijn bezocht: In Drente: 308 zaken; er zijn 134 processen-verbaal opgemaakt. 26 4% van de zaken was in overtreding. In Sneek: 490 zaken bezocht, 119 processen-verbaal opgemaakt, 24.3% was in overtreding. In de Mijnstreek: 431 adressen he- zocht, 126 processen-vèfbaa] opge maakt. 29.2% was in overtreding. In Twente: 428 zaken bezocht, 94 processen-verbaal opgemaakt. 21.9% in overtreding. In Alkmaar: 138 zaken bezocht, 44 processen-verbaal opgemaakt. 31.9% was in overtreding ln Haarlem: 710 zaken bezocht, 113 proocssen verbaal opgemaakt, en 15.9% in overtreding. In Rotterdam: 1200 zaken bezocht. 125 processen-verbaal opgemaakt, 10.4% in overtreding. Rendez-vous met een staartje Een diamanthandelaar uit Amster dam had een rendez-vous met een 21- jarige dienstbode. Hij constateerde na zijn bezoek, dat een partij diamant ter waarde van f 12.000.was ont vreemd. van welke vermissing hij aangifte deed bij de politie op het Leidscheplein. Aangezien hij de juf frouw kende, wist het bureau War- moesrtraat haar spoedig op den Nieuwendijk aan te houden zon der diamant. Een andere vriend van de dame verleende echter medewer- king/zoodat het einde van het drama kwam met een volledig voldanen dia mantair. tevreden.politie cn een op gesloten juffrouw. Postzegels, die hun frankeerwaarde verliezen De volgende postzegels worden met ingang van 1 Januari 1947 voor de^ frnnkeering waardeloos: Zomerpostzegcls 1941. frankeer- w aar don 1]'2, 2'A, 4. 5 en 7% cent WHdndigheidspost zegels (kinder- zcgels) 1941. f:ankeerwaarden ljA. 2 A 4, 5 en 71 j cent. Wel.ladigheidspostzegels (kinder, zegels) 1945. frankeerwaarden 1 Vo. on 12% cent Bijzondere postzegel „Herrijzend Nederland". frankeerwaarde 7% c. tisch-fascistische benden te ver overen". Met verontwaardiging werd de beschuldiging van de hand gewezen, da' de guerrilla strijders dorpen platbranden, of andere gruweldaden bedrijven^ Waarnemers in Athene twij felen aan de echtheid van het document, maar in liqksche krin gen is men van mening, (lot het authentiek is. In het door de VARA voorberei de programma op Woensdag 27 November a.s. zal door ir. A. van Emmcnes over den zender Hilver sum I van 15.15 tot 17 uur een reporlago worden gegeven van den voetbalwedstrijd Engeland Nederland te Huddersfield. In het avondprogramma van de VARA worden van 20.08 tot 20.45 uur flitsen van de reportage van den heer ir. van Emmcnes uitge zonden. „Publieke sluikcr no. 1" veroordeeld De economische politie rechter te Amsterdam heeft gisteren A Frij- stein uit Arnhem, die fijdeqs den oorlog dep bijnaam heeft verworven van puhlicken sluiker no. 1" ver oordceld tot verbeurdverklaring van een winst van f 15.000. die hij ver diend had aan den export van groote hoeveelheden peulvruchten naar DuiCschland in 1943 en 1944. f 25.000 boete, een .gevange.nissl raf van één jaar met aftrek en twee jaar tewerk stelling in een Rijkswerkinrichting. I 'RUMAN heeft den minister van Justitie verzocht een aanklachl -*• in te dienen tegen den leider der mijnwerkers-organisatie Lewis, omdat hij geerv gehoor heeft gegeven aan den opdracht van de regeering, het uitbreken van de staking te voorkomen. Onder- tusschen hebben reeds 125.000 mijnwerkers het werk neer gelegd. De United States Information Ser vice geeft omtrent de Amenkaansche mijnwerkerskwestie de volgende uit eenzetting: In de lente van dit jaar nam de Amerikaansche regeering in naam dc exploitatie van de mijnen over, toen de „United Mineworkers Union" en de mijneigenaren niet tot overeen stemming konden komen over een nieuw contract De mijnstaking in de lente duurde 59 dagen, en werd be ëindigd. t°en regeering en Union een contract teekenden, waarbij vele concesries aan de mijnwerkers wer den gedaan, onder andere een loons verhooging van achttien en een hal ven dollarcent per uur, een jaarlijk- sche vacantie met behoud van loon, federale veiligheidsvoorschriften en een sociaal fonds, dat in stand'wordt gehouden door een toeslag van vijf dollarcent per geproduceerden ton steenkool. De particuliere eigenaren weigerden de voorwaarden van dit contract te aanvaarden, zoodaf de re geering dP mijnen bleef exploiteeren. John Lewis, de leider van de Union, eischt thans de totstandko ming van een nieuw collectief con tract. Vrijdag j,l. heeft Lewis het voorstel van de regeering volgens hetwelk over de eischen de mijn werkers voor een herziening van het contract tusschen de regeering en de vakvereeniging direct zou moeten worden onderhandeld met de eigena. ren tijdens een arbeidsvrede van zes tig dagen, van de hand gewezen. Nu heeft Maandag j.l. hej Fede rale Gerechtshof, op verzoek van den procureur-generaal Clark aan de r<?- geering tijdelijke bevoegdheid ver leend om de Union terug te houden van de verbreking van het contract tusschen regeering en Union of van onderbreking der productie door sta king. Als reden voor de'Uitvaardiging van deze ..restraining order" wordt opgegeven dat de stillegging van het werk direct zal raken aan het beleid van de regeering en het algemeen belang en de veiligheid in gevaar zal brengen. Naar aanleiding van een door de regeering ingediend verzoek voor verleening van permanente be voegdheid heeff he» gerechtshof een auditie bevolen op 27 November aan staande, Niet-nalevmg door Lewis en de Union van het bevel van he* ge- Bloembollencultuur gemechaniseerd In Sassenheim heeft men een stich ting in het leven geroepen, die zich ten doel stelt de bloembollencultuur zooveel mogelijk te mechaniseeren Dezer dagen| heeft de stichting een demonstratie gehouden met de eerste machine, die in de bloembollencul tuur zal gebruikt worden, nl. een ma chine voor het zetten van tulpenbol len. De demonstratie had een gun stig verloop. rechtshof zou kunnen leiden tot op legging van straf. De minister van Binnenlandsche Zaken Krug heeft inmiddels de 400.000 leden van de Union per af fiche opgewekt, het door Lewis ge stelde tijdstip van beëindiging van he» contract te negeeren. verklarend, dat „de regeering en het geheele volk verwachten, dat de mijnwerkers hun contract zullen eerbiedigen en dp steenkool welke de natie noodig heeft, zullen delven." Krug houdt staande, dat het contract der Union met de regeering van kracht is voor de federale exploitatie en niet onder hevig aan herziening. Lewis beweert hiertegenover, dat in het contract alle bepalingen zijn overgenomen van de overeenkomst van 1945 tusschen de Union en de werkgevers, volgens welke elk der beide partijen de onderhandelingen voor een herziening van de voor waarden kan openen na een aankon- digingstermijn van tien dagen (Van onzen parlementairen redacteur) IN het middelpunt van de debatten over de justitiebegroting stond gisteren in de Tweede Kamer de Hooge Raad, over welks houding tijdens de bezetting een communis opinio bestaat, waaraan echter door de meerderheid der Kamerleden, toen liet op een uitspraak aankwam, geen uiting werd gegeven. Een motie Donkers (P. v. d. A.) waarin de houding van den Moogen Raad tijdens de bezetting en het feit dat de leden niet vrijwillig ontslag hadden genomen betreurd werd, verwierp de Kamer met 45 tegen 20 stemmen. Vóór stemden de P. v. d. A., van welke partij eenigc leden zich voor de stemming had verwijderd en de C.P.N. Het debat over den Hoogcn Rnad werd 's middags gehouden,' na een rustige •morgenzitting. waarin minister Van Maarsseveen de sprekers beantwoordde, die Dinsdagmiddag aan het woord waren geweest. Uit zijn rede stippen wij de volgende punten aan. Over den steun uit Indone sië aan de N.S.B. zijn nog niet voldoende feiten he kend. Of die steun een half millioen gulden per jaar heeft bedragen, staat niet vast. De uit Indonesië terug- keerendö N.S.B.-ers zijn on derworpen aan het besluit bijzondere rechtspleging, doch niet aan het tribunaal- besluit. De kwestie Sanders valt onder liet kabinet van den minister president, die een commissie van onderzoek zal instellen, welke zich ook uit kan spreken over de vraag of de Centrale Veilig heidsdienst onder liet departe ment van Justitie dient te ko men. De beschikkingsbevoegdheid van de vrouw in het huwelijk zal beperkt moeten blijven, omdat de man het hoofd der echtge- rneenschap is. Het huwelijksver mogensrecht 'moet echter wel op de helling. Vrouwen als rechter? Na de indiening van de Hoogc- Raad-motie verklaarde de heer Bachg (K.V.P.j dat hij het beleid van den Baad even wei nig bewonderde als de heer Don ker, maar hij meende, dat met de pas gedanr benoemingen de kwestie afgedaan moet zijn. Aan ten uitspraak in de Kamer is geen behoefte meer. Mej. Witte- waal van Stoetwegen (C.H.), mej. Tendeloo (P v. d. A.'i, Stokvis (C.P.N.) en Vonk (P. v. d. V.) pleitten voor de benoembaarheid van de vrouw tot rechter; do heer Terpstra (A.R.) was daar tegen. Inzake den Hoogen Baad deelde hij, evenals de heer Vonk, de meening van den heer Bachg. Minister Van Maarsseveen betoogde, dot de wet op de rechtelijke macht, die van 1S27 dateert, aan benoem baarheid van een vrouw tot rechter natuurlijk niet Se- dacht heeft, maar zij verzet zich er ook niet tegen. De zaak van den Moogen Raad is afgedaan door de vorige regeering. De motie is niets anders dan een motie van af keuring, doch hij had tegen de vorige regeering gericht moeten zijn. Zij komt nu als mosterd na den maaltijd. Bij de afdeeling politic werden verschillende opmerkingen ge maakt over dc centralisatie cn de zuivering der politie. De heer Verkerk (A.R.) vroeg den minis ter, of hij wildg verhinderen, dat de 4100 in Schalkhaar opgeleide menschcn in het politieapparaat binnen dringen. Minister van Maarsseveen meende, clat, 'gezien het aantal ontslagenon, de zuive ring der politie krachtig is aan gepakt. H.j zegde in tusschen toe, dat enkele hem bekend gemaak te gevallen zijn bijzondere aan dacht zullen hebben. KLM vliegt niet op de feestdagen Op de beide Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag worden door de K.L.M. in het binnenland en in Europa geen diensten onderhouden. Op 2 Januari worden de volgende diensten niet uitgevoerd: Amsterdam GenèveMadridLissabon v.v. cn AmsterdamOslo v.v. Op den Noord-Atlantischen dienst vertrekken de vliegtuigen in plaats van op 24 cn 26 December op 23 en 27 December uit Amsterdam. Het zelfde geldt voor de op beide eerst genoemde data uit New York ver trekkende vliegtuigen. Op Nieuwjaarsdag wordt ln dezen diens^ geen wijziging aangebracht De machine, die volgens dienstregeling op 28 December van New York zou vertrekken, zal in verband met de feestdagen 29 December van New York vertrekken en 30 December te Amsterdam aankomen. In de dien sten AmsterdamBatavia v.v. komen geen wijzigingen. \TAN Nijenrode, het oude kasteel bij Breukelen aan de Vecht, woei gisteren de^Prinselijke Standaard. In tegenwoordigheid van talrijke belangstellenden, waaronder vele vertegenwoordigers van de regeering en het Nederlandsche bedrijfsleven, opende Prins Bernhard er het Nederlandsch Opleïdings-Instituut voor den Buitenlandschcn Dienst, dat ten doel heeft, jonge menschen op te leiden tot bekwame vertegenwoordigers van het Nederlandsche bedrijfsleven in het buitenland. Dr. G Bolkestein, voorzitter van den Raad van Toezicht, wees op de belangen, die Nederland in het bui tenland heeft. Spreker noemde de opleiding van het N.O.Ï.B van groot gewicht, vooral ook om de ontwik keling der persoonlijkheid en het ontplooien van een zelfstandig in zicht bij iongeren, wier werkkring in het buitenland zal liggen. Namens hét bestuur van het Insti tuut, sprak de voorzitter der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, Ir. A. Plate, die het feit memoreerde, dat Nederland van een crediteuren- land tot een met schulden belaste staat is geworden. Moeilijkheden Spreker gaf een beeld van de moeilijkheden, die men bij het uit werken van het oprichtingsplan on dervond Men zal pas tevreden zijn. als het Instituut zijn eigen nieuw te bouwen school kan betrekken in Twente. Vervolgens verzocht ir. Plate Prins Bernhard de openingsplechtigheid te willen verrichten. Op het voorplein van het kasteel stonden leerlingen met hun leeraren ODgesfeld. Nadaj de leeraren aan den Pri^s waren voorgesteld, ont plooide deze de dn'eklcur, terwijl het carillon het Wilhelmus liet hoo- ren Alle bewoners van Nijenrode be gaven zich vervolgens naar de aula, waar Prins Bernhard den leerlingen toesprak. Hij wekte de leerlingen op. de bun door bef N.O.I B. gebo den kan* te benutten, oradat mede hiervan Nederlands toekomstig lot aibazikelijk is. Spontaan zongen de jongens het eerste couplet van het Wilhelmus Toen de Prins het kasteel verliet, werd hij door de toegestroomde in woners van Breukelen van harte toe gejuicht- Mevrouw Odette Samson, kapitein Peter Churchill en mevrouw Sam sons dochter Frangoise bekijken de onderscheidingen na de plechtig heid in het Buckingham Palace. KLM voorloopig niet naar Groningen In verband met de bodemgesteld heid van het vliegveld Eelde moet de K.L.M.-luchtdienst .op Groningen met ingang van 20 November tot na der order worden gestaakt. Als gevolg daarvan zal: le: Van Woensdag 20 t.m. Zaterdag 23 November dc dienst op de lijn AmsterdamLeeuwa den v.v. wor den uitgevoerd volgens de thans gel dende dienstregeling: 2e: Met ingang van Maandag 25 November de dienstregeling op de lijn AmsterdamLeeuwarden als volgt worden: Amsterdam v. 8.55 en 14 25. Leeuwarden v. 9.50 en 15.20; Leeuwarden a. 9.35 en 15.05, Am sterdam a 10.30 en 16.00. De dienst Amsterdam v. 11.05 en Leeuwarden v. 13.00 komt te verval len. De ochtenddienst uit Leeuwarden is één uur vervroegd en f]e middag- dienst naar Leeuwarden één uur ver laat. Mr. Westerman Holstijn vraagt ontslag Mr. J. Westerman Holstijn heeft wegen'- het bereiken van den G5->a- rigen leeftijd, bij den afloop van zijn tegenwoordig mandaat op 15 Januari 1947 aan de Koningin eervol ontslag gevraagd als directeur-secretaris van de Nederlandsche Bank. Naar het A.N.P. verneemt zal Zaterdag een buitengewone mi nisterraad worden gehouden, waarin dc door dc, commissie- generaal bereikte resultaten zul len worden besproken. In den loop der volgende week zal de rcgccring besprekingen voeren met dc commissie-generaal, waarna het definitieve standpunt der rcgccring zal worden be paald. DEZE WEEK: Voor de kinderen rijst en een ei Van 21 Nov. t.m. 7 Dcc. zijn (le volgende bonnon geldig: Bonkaarten KA. KB. KC 612 (strook no. 3) 49—1 brood: 800 gram brood 49—2 bi ood: 400 gram brood 49—1 boter: 125 gram boter 49—2 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 49—3 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 49—1 melk: 4 liter melk 491 vleesch: 100 gram vleesch 492 vleesch: 400 gram vleesch 491 alg.: 200 gram kaas 492 alg.: 50 gram cacao 493 alg.: 750 gram suiker, boter hamstrooisel enz. of 1500 gram l'arn. stroop enz. 49—IB res.: 1600 gram 'brood 49IC res.: 800 gram brood 49—2B 49—2C rcs.: 3 liter melk 49—3B res.: 100 gram kaas 49—3C res.: 1 ei Bonkaarten KD, KE 612 (strook no. 3): 50—1 brood: 800 gram brood 501 boter: 250 gram boter 50—2 boter: 125 gram margarino of 100 gram vet 50—1 melk: 12 liter melk 50—1, 50—2 vleesch: 100 gram vleesch 501 alg.: 100 gram kaas 50—2 alg.: 50 gram cacao 50—3. 50i. 50—5 alg.: 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam. stroop enz. 50—6 alg.: 1 oi 50ID ros.: 800 gram brood 50IE ros.: 250 gram rijst. 502e res.: 300 gram bloem Tabakskaarten enz. T59: 2 rantsoenen tabaksnrtikclen V60: 200 gram chocolade en/of suikerwerken X59: 2 rantsoenen tabaksartikelon X60: 100 gram chocolade en/of suikerwerken. Voor de week van I t/m 8 Dcc. worden nog bonnon aangewezen voor tabak en suikerwerk. Op de bonnen voor tabaksarti kelen zal bij aankoop van 2 rant soenen cigarctten ten minste een pakje cigaretten vervaardigd uit Ziiid-A'merikaansche tabak ge kocht moeten worden. Voor zoover nog voorradig, kan op de suikerbonnen pindakaas worden gekocht en wel een potje (-f- 370 gram) pindakaas per 250 gram suiker. De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd. Op de borifcaarfen K. L. O en P 791, welke op 21 December iu ge bruik zullen worden genomen en met dn uitreiking waarvan de distributie- diensten een begin hebben gemaakt, komt in den linkerbovenhoek een bon voor, waarop het nummer van dc bonkaart is vermeld. Tegen inwisseling van dezen bon zal men t.z.t. de volgende bonkaart voor levensmiddelen kunnen verkrijgen In plaats van een bon van het in legvel zal dus in do toekomst deze inwisselingsbon worden ingenomen bij uitreiking van een bonkaart. Het CDK wijst er mei nadruk op, dat het inlegvel zorgvuldig bewaard moet blijven, aangezien bij uitreiking van een schoenenbon de bon 614 van hot inlegvel inoet worden ingeleverd. Prijs van chocolade net ANP verneemt van hot Cacao- Bureau dat de prijs van reepen cho colade. gevuld of ongevuld, gehand haafd blijft op acht cent. Voor stuk. jes chocolade van cdelcacao (gevuld cn ongevuld) volgt nog een nadere prijsvaststelling. Overeenstemming over onderwijzerssalarissen De commissie van advies en over leg inzake de onderwijzerssalanssen heeff over de hoofdpunten van de sa larisregeling volledige overeenstem ming bereikt. De commissie zal thans nog enkele nevenzaken in behande ling nemen en vertrouwt binnenkort haar advies aan de regeering te kun nen uitbrengen. _...i Buiig Vf eersver wachi.ng, medegedeeld, j door het KN.M.Ite De Bilt. gel- fc dig tot Vrijdagavond. Krachtige, aan dc kust tijdelijk ij ■harde. Zu fl-Westclijke winri_ Wis. setend bewolkf met regenbuien, "j r hier en daar met hagel of onweer :j Een-ge daUpg van temperatuur. j 21 Nov. Zon op 8.08. onder 16,42;ij maan op 5.24. onder 16J)2.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1