DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bevin wijst Molotofs voorstel af Frankrijk doet poging tot bemiddeling Voor en tegen vrijlating Opsterland krijgt een commissaris Zakenwereld is gereserveerd over Indonesisch accoord TENZIJ ONTWAPENING OP AGENDA KOMT Mooiste vrouw van Batavia bezat 44 pond goud Kaleidoscopische agenda der Kamer Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 22 November 1946 Nr.-501 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE politieke commissie van de UNO heeft gisteren het belang rijke debat over het voorstel van Molotof (de leden der UNO moeten worden verplicht, opgave te doen van de sterkte der troepen die zich in niet-vijandelijke landen bevinden) voortgezet. ting op. de bewapening te regelen en zoo mogelijk af te schaffen. Engeland heeft de kwestie van Dr. Wellington Koo (China) steunde zoowel het voorstel, als het daarop door Amerika ingc- diende amendeiii'i.', dat de op gave der sterkten tot de eigen landen wil uitbreiden. Koo zeide, dat de Ameriknansche troepen in China tot taak hadden de Japan ners Ie ontwapenen en dat zij zich niet in interne aangelegenheden van China hadden gemengd. Ook de Poolsehe afgevaardigde steunde Mololof's voorstel. Nadat ook de afgevaardigden van Egypte en Frankrijk zich ten gunste van liet voorstel haddon uitgesproken en Molotof nog een toelichting had gegeven, kreeg de Britsehe minister van buitcnland- sche zaken. Bcvin, het woord. Hij sprak langzaam en koos zijn woorden zorgvuldig. „Als ik hel goed begrijp", aldus Bevin, „wordt! de aanwezigheid van troepen in niet-vijandelijke landen beschouwd als een gevaar voor den vrede, ook als zij zich daar met toestemming dor betrok ken regeering bevinden. Mijn re geering zou in dat verhand eaarne weten, of de vroeger tegenover Engeland aangenomen houding is belichaamd ir< dc resolutie, die wij thans bespreken. De Biifscbe re tree ring houdt zich reeds maanden bezig met de kwestie van de ontwape ning. Niemand zal ontkennen, dat in de periode tusschen de beide wereldoorlogen Enge land het eerste land was, dat met ontwapening vbegon. Daardoor werden wij^ bijna door Hitier verslagen. Wat zou het lot van de wereld zijn geweest, als Engeland in 1940 had gefaald? Wij moeten de lessen uit den tijd tusschen lblS en 1040 ^er harte nemen". Om het effect? Molotof, zoo-ging. Bevin voort, heeft gezegd, dat opgave van de sterkte der troepen een groot poli tiek effect zou sorteeren. Ik vraat? mij af. of het om het politieke ef fect of om de ontwapening wordt gedaan. Het handvest I:gt de verplich- (Van onzen parlementairen verslaggever! De hehanrlelingj in de Eerste Ka mer van het wetsontwerp, waarhn werd voorgestel I voor de gemeente Opsterland een regepnngsfommissr, ri« te benoemen, verliep vepl vlotter dan in de Tweed? Knme.r Opnieuw waren binnen de P v d A de mee ningen verdeeld. De heer Woudlnherg zeide. dat de regeering niet van hem kon ver langen. dat hij de bevolking die ge sloten tegeno\er dpn burgemeester staat, in deze zou desavoueeren Me dewerken aan een wetsontwerp, waarbij misschien deze zelfde burge. meester regeeringseommissaris zou wprien. was van hem te veel ge vergd. De heer Rijinalda daarente gen noemde de houding van den noodgemeenteraad anti-democratisch en niet in overeenstemming met on ze staatsinstellingen. Hij was met de RK afgevaardigde Kropman van meening dat men zich hier in een dwangpositie bevond en zeide zijn stem aan het ontwerp te zullen ge ven Het communistische Kamerlid Van Santen vroeg zich af, of men de houding van den Opsterlandschen raad met gezagsondermijning mag bestempelen. Waarlijk democratisch gezag dient geschraagd te worden door het volksverhouwen en uit drukking te geven aan den volks wil. In 't negeeren zan dezen volks wil ligt. volgens deen spreker, veel eer een element van gezagsondermjj ning Nadat de minister-president de sprekers beantwoord had. werd het wetsontwerp aangenomen met 29 te. gen 7 stemmen. De communisten en de P v d A-afgevaardigden Wouden berg, Donkersloot ep Stufkens stem den tegen. Helden der Javazee onderscheiden Aan een aantal militairen, die bij den slag in de Javazee ge sneuveld zijn, zijn tlians post liminy onderscheidingen uitge reikt. De „Bronzen Leeuw" is toegekepd aan den luit. ter zee eerste klasse Jhr. A. van Geen en den hoofdofficier van den marine-stoomvaartdienst C. M. v. d. Velde; het „Bronzen Kruis" aan den luit. ter z.ee eerste klas se P. S. Alstede, den luit. ter zee Iweede klasse R. Rihema vin Fck, den officier tweöde klasse der Mar. Stoornv.dionst C. O. G. Werleman den opperschipper P. W. Warmerdam cn den majoor- monteur R. Brouwer; het „Kruis van Verdienste" aan den luit. ter zee eerste klasse J. A. Bien- tjes. ontwapening niet op de agenda geplaatst, doch ju'cht zulks ten zeerste toe. De heide onderwerpen, troepen en ontwapening, behooren als één geheel te worden behan deld. liet standpunt van mijn rc- geering is. dat het voorstel ^an Molotof op zichzelf niet kan worden aanvaard, doch wel indien het tezamen met de ontwapening \yordt behan deld. Na dc r du van Bevin werd de vergadering tot he den verdaagd. Weinig zetels voor de Rocmeensclie oppositie Radio Moskou heeft gisteravond de officieele "it Boekarest ontvangen cijfers van de Roemeensche verkie zingen medegedeeld. De regeerings- coalitie heeft een groote meerderheid in het nieuwe parlement behaald. De cijfers waren: Democratisch blok (regeeringscoalitie) 348 zeteh; Nationale Boerenpartij 32 zetels; Hongaarsche Nationale Liga fin Transsylvanië) 25 zetels; Nationale Liberale Partij 3 zetels; Democrati sche Boerenpartij 2 zetels. Negentig procenf der kiesgerech tigden bracht zijn stem uit, aldus Radio Moskou. Een vrije dag en 48 uur W aterstaatpersoneel congresseert Onder presidium van den heer H. A. Vullink van den R.K. Bond 'van Personeel in Overheidsdienst, werd Donderdag in Krasnapolsky te Am sterdam een eendaagsch congres van het rijkswaterstaatpersoneel gehou den. Het congre? nam twee resoluties aan, welke ter Kennis zullen worden gebracht van den minister van Open bare Werken en Wederopbouw en waarin de uitdrukkelijke weqfth wordt te kennen gegeven: aan eiker ambtenaar in dienst van den rijks waterstaat, dienst doende aan brug gen. ponten, sluizen, stuwen e d. per week minstens één vollen vrijen dag an 24 uur voorafgegaan door een vrije avond te verleenen. voorts een 43-unge dienstweek voor het perso neel werkzaam bij die objecten waar vrijwel onophoudelijk arbeid moet worden verricht en voor de overige objecten maximujn diensttijden vast te stellen welke aan redelijke eischen voldoen. Tenslotte behoort een einde te ko men aldus de resolutie aan den toestand, dat groote groepen van ambtenaren, sommigen met meer dan 15 dienstjaren nog steeds in dienst zijn als arbeidscontractanten. Den minister wordt verzocht op korten termijn een groot aantal ar beidscontractanten in vasten dienst te doen aanstellen. S.S.-ers in doodkisten ontsnapt Twee S.S.-ers uit het kamp IJselstein, die aan een begraaf plaats voor gesneuvelde Duit- schers werken, zijn in een dood kist ontsnapt. Amerikaansche soldaten kwamen van een Ame- rikaansch kerkhof, waar ook Duitschers begraven liggen, om lijken over te brengen- De Ameri kanen gebruiken daartoe kisten, die per auto vervoerd worden. Nadat de stoffelijke resten daar uit zijn gehaald, worden de kisten opnieuw gebruikt- Tijdens het af laden hebben twee S.S.-ers kans gezien in dc ledige kisten te krui pen en zpo per Amerikaansche vrachtauto te ontsnappen. Zij zijn op een pleisterplaats in Limburg uit hun lugubere schuilplaats ge kropen. Vermoedelijk zijn de hee ren daarna over de Duitsche grens verdwenen. President van den Hoogen Raad Hedenmorgen is bij het begin van de civiele zitting van 'den Hoogen P.aad mr. dr. J. Donner als president van dat college ge ïnstalleerd. Voorts zijn als vice- prosidenten goinstalleerd mr. N. C. M. A. van den Dries en mr. dr. W. A. J. M. Fick als raadshee- ron: mr. P. H. Smits, mr. G. H. A. Feber en mr. A. Rombach Militair gedood bij smokkeldrama Bij Esbeek naderde Donderdag middag omstreeks 12-30 uur een militaire vrachtauto uit de rich ting van de Belgische grens. Aan het bevel van de marechaussee te stoppen werd geen gevolg gege ven, waarop deze vuurde. Een der kogels trof den bestuurder, den 24-jarigen militair P. Tak. doodelijk. De tweede inzittende sprong'uit den wagen <en vluchtte. De wagen vervoerde voorname lijk Belgische tabak. M. S. Noach vroeger werkzaam bij dpn geheimen inlichtingen dienst. to Batavia, en twee Indo- F.uropeesche vrouwen stonden deze maand te Batav ia terecht voor het 'ongeoorloofde bezit van gedeelten v-an de befaamde, op negentig millioen geschatte Xa- kamoera-schat. Tot hun mede plichtigen behoorde ook een ka pitein von dc Brifsche Security Service, J. R. II. Morton. Zij had don groote gedeelten in hun be zit- van het Nederlandsche gou- ernemontsbezit aan sieraden en bankbiljetten, dat door den Ja- panschen kapitein I-Iirosji Naka- mura was geroofd, en door de Britsehe Field-Security en de Ne derlandsche politie werd terug gevonden. Noach werd veroordeeld tot veertien maanden gevangenis straf. Zijn secretaresse, Renee Ulricli, een 35-jarige Incjo-Êuro- peaansche, cn eenmaal bekend als de schoonste vrouw van Ba- S. M Noach en zijn secretaresse Rene'e Ulrich, die zich korten tijd in hef bezit van een miïlioenen. schat konden verheugen, in de rechtzaal te Batavia, waar zij resp, tot veertien en acht maanden ge vangenisstraf veroordeeld werden. tavia, werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Zij bezat 44 pond goud en 50.000 gld. Kon andere Indo-Europeesche, Carlo. Wolff, de vroegere vrien din van Nakamoera. kreeg de zelfde straf. Getuigen verklaar den tijdens de rechtszitting dat zij' had verklaard „in eon gouden bed te slapen als een koningin". Zij werd ervan beschuldigd ter waarde vin vijfenzeventig mil- lioen aan goud en guldens van de Java-hank van Nakamoera te hebben ontvangen. Een deel van dc schat, ter waarde van tachtig millioen gulden is nog niet teruggevon den. Naar verluidt overweegt de Fransche delegatie bij de UNO de hoofden der delegaties van de Groote Vijf in vergadering bijeen te roepen om tot een overeenkomst te (tomen in de kwesties van ontwapening en opgave der troepensterkte. Een FrAnsch lid van de militaire staf-commissie maakte hekend. dat de Fransche delegatie een plan aan het uitwerken wAs. waarhij: 1. de Algemeene Vergadering zou voortgaan met het coördineeren van de inlichtingen over de troepen, die de groote mogendheden in vreemde gebieden op de heen heh- ben. zooals door Molotof was voor gesteld. 2. de Algemeene Vergadering zich zal verplichten de gebeele ont wapeningskwestie te bespreken, waarbij inbegrepen de kwestie der hinnenlandsche strijdkrachten, die ieder lid van de UNO binnen zijn grenzen heeft. De woordvoerderdegde er den na druk op, dat. tot de UNO en de vei ligheidsraad sterk genoeg zouden zijn om de collectieve veiligheid van de geheele wereld te waarborgen, de belangrijkste taak te handhaven van het evenwicht was tusschen ue groote mogendheden, die op het oogenblik voor dc veiligheid verant woordelijk zijn. en voornamelijk het evenwicht tusschen de strategische posities van deze mogendheden hm ten hun eigen grenzen. Dit komt neer op gelijktijdige en overeenkom stige ontruimingen van vreemde ge bieden door alle groote mogendhe den. die in die gebieden troepen hebben. In Amerikaansche kringen was men gisteravond optimistisch ge. stemd ten aanzien van een overeen komst tusschen de Groote Vijf over de kwestie der troepen-telling. Het probleem van de ontwapening, dat door Bevin er mee gecombineerd is, is door de Amerikaansche delegatie nog niet in overweging genomen. Wel bli.iv«n de Amerikaansche af gevaardigden er -op wijzen, dat de binnenlandsche troepen in de telling moeten worden inbegrepen. Alternatieve voorstellen, waarin het Amerikaansche gezichtspunt is vervat, zijn reeds door Amerikaan sche deskundigen ontworpen, doch nog nier door de delegatie in haar geheel in behandeling genomen. Zuivelinstituut voor een beter product (Van onzen parlementairen redacteur). Voor de inrichting van een zui velinstituut zal eerlang de goedkeu ring van do Kamer worden ge vraagd. Dit instituut is noodig in verband niet de noodzaak om een beter product te leveren. De door sommige Kamerleden gécritiseerde overplaatsing van de zuivelschool van Bolsw-ard naar Leeuwarden achtte de minister noodig in het öe- lang van het onderwijs. Niettemin werd een amendement» ingediend om de begrooting met f 2400. de kosten der overplaatsing, te verminderen, waardoor princi pieel beslist zal worden, of de over. plaatsing al of niet plaats vindt. Het komt Vrijdagmiddag in stem ming, gelijk met een ander amende ment om een memoriepost op de be grooting te brengen voor een zuivel school in het Zuiden. Burgeroorlog in China M eer opgelaaid Volgens berichten uit talrijke plaatsen van Noord-China is de burgeroorlog weer opgehahld, in weerwil van het onlangs gegeven bevel tot staking der vijande lijkheden. Naar verluidt verlaten vrou wen, kinderen en non-comhattan- ten de communistische hoofd stad Ycnan met het oog op een offensief van regeeringstroepen Dagbladen berichten, dat ge vechten plaats vinden ten Noord- Oosten van Kalgan, langs de spoorlijn Peking-Ilankou. 90 km. ten Zuidwesten van Peking, hij do toegangswegen tot TsinaTi, de hoofdstad van de provincie Kjantoong en ten Noordon van de hoofdstad van do Mandsjoe- rijsche provincie Liapeh. De Chineosehe minister van Voorlichting heeft in pen verkla ring te Nanking gezegd, dat de nationalistische strijdkrachten geen offensief tegen Jenan in den ziri hadden. Radio Jenan daarentegen meldt, dat „de eer ste schermutselingen voor den grooten aanval der Kwomintnng tegen de grensstreek van Jenan" begonnen zijn en regeeringstroe- pen uit Nier richtingen oprukten om gevechtsfitcllingen in te ne men SPD wil geen coalitie met SEP De sociaal-democraten, dio in de Borlijnsche gemeenteraadsverkiezin gen de, overwinning behaalden, heb ben een coalitie met de socialistische eenheidspartij van de hand gewezen en zullen pogen Berlijn te besturen zonder een officieele alliantie met een van hun drie rivalen. In een artikel van het partijblad, Telegraf. wordt echter te kennen ge geven. daf de sociaal-democraten met voorbehoud van hun vrijheid Van handelen, zich allereerst tot de so cialistische eenheidspartij (SED) zul len wenden voor den noodigen steun. 'De SPD heeft 43 van het aantal zetels in den gemeenteraad). Tsjechoslowakije en VS sluiten handelsverdrag Het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken heeft van daag bekend gemaakt, dat zoo spoe dig mogelijk een uitgebreid handels- en vriendschapsverdrag met Tsjecho- Slowakije zal worden gesloten. Tsjecho-Slowakije gaat accoord met dp algemeene strekking van de Amerikaansche voorstellen met be trekking tót den wereldhandel en eal het systeem van geleide im. én ex port loslaten zoodra voldoende devie zen beschikbaar zijn Het heeft be loofd Amerikanen schadeloos te stel len voor hun bèlangen bij genationa liseerde objecten. (Van onzen parlementairen redacteur) JUSTITIE, Binnenlandsche Zaken, Landbouw, daartusschen door de naturalisatie der oud-Spanje-strijders het was een kaleidoscopische veelheid van onderwerpen, die de Tweede Kanier gisteren te verwelken had in een ochtend-, een middag- en een avondvergadering. De berechting van de politieke delinquenten zou dc pikante hoofdschotel van de debatten hebben kunnen zijn, als niet alle partijen, op de communisten na, bij voorbaat bereid waren geweest om 's ministers beleid te steunen. Dc heer Donker (P. v. d. A verdedigde de massale invrijheid stelling van politieke delinquen ten. Gedetineerden van wie geen dossier bestaat, behooren naar sprekers meening vrij gelaten tc worden. Over do geheele lijn zullen vroeger uitgesproken straf fen moeten worden herzien, om dat op het oogenblik voor dezelf de soort misdrijven voel lager straffen worden opgelegd. Spreker drong aan op het toelaten van kranten in do kampen Een geheel ander geluid liet de heer Stokvis (C.P.N.) hooren, die constateerde, dat van dc Londcn- schc beloften niets is terecht ge komen en dat barmhartigheid is getreden in de plaats van recht vaardigheid. 11ij critiseerde scherp de organisatie van de bijzondere rechtspleging, die nog steeds een chaos is. De heer Scheps (P. v. d. A.) stelde vast. dat de minister het aantal gedetineerden nooit tot uit gangspunt had mogen nemen voor zijn maatregelen. Hier hadden alleen de eischen van liet recht don doorslag moe ten geven. Ili.j constateerde, dat de illegaliteit den slag om de zuivering cn de .berechting heeft verloren en achtte het niet juist, dat men aan dc uitgesproken doodstraffen trachtte te ontkomen door liet verleenen van gratie. De heer Kórten horst (K.V.P.) had ontdekt, dat i'.e maatregelen van den minister het Nederland sche publiek in het geheel niet hebben verontrust, als gevolg van een evolujie in de rechtsovertui ging, waarvan o.n. de uitspraken van den centralen eereraad het bewijs leveren. Hij wilde in snel tempo de berechting liquideeren. Minister van MaarssëVeen deel de mede, dat er op 16 November nog 33.425 politieke gedetineerden in de kampen waren. Spreker deed de toezegging, dat hij kran ten cn tijdschriften in de kampen zou toelaten. De politie kan hot werk der P.R.A. riet overnemen, Honger-relletjes in Britsche-zone Een speciale \erslaggevcr van het A.N.P. seint uit Düsseidorf: De voedseltransporten naar de Britsehe zone van Duitschland be droegen in October ruim 146 000 ton. het laagste cijfer, dat sinds vele maanden bereikt werd. In September werd nog 178.000 ton ingevoerd Deze afname is uitsluitend te wijten aan de vermindering van de graan, zendingen uit Amerika met 30 000 ton ten gevolge van dc scheepssta. kingen. De invoer van aardappelen uit N e. d e r 1 a n d. Engeland en Tsjecho- Slowakije is evenwel in October tot 78 000 ton gestegen. Van 27.000 ton groenten, die in October werden in gevoerd. leverde Nederland ruim 14.000 ton Ofschoon het algemeene beeld van de groote steden in het Ruhr.gebied. die het ergst \an den honger tc lij den hebbpn. nog rustig is. hebben zich hier en daar onregelmatighe den voorgedaan en werden bakkers winkels. die na uitverkoop van hun brood de deuren sloten, door het pu bliek bestormd Ook het beroovcri" van kolentreinen op de stations neemt hand over hand toe. evenals de hongertochten van de bevolking der steden naar het platte land. UIT gesprekken met verscheidene figuren uit de zakenwereld te Amsterdam, die directe belangen in Indonesië hebben, heeft een verslaggever van het A.N.P. den indruk gekregen, dat aan een gunstigen invloed van het te Cheribon bereikte resultaat op het economisch herstel van Indonesië algemeen wordt ge twijfeld. De internationale luchtvaartten toonstelling te Parijs is door den Franschen president Bidault offi cieel geopend. Bidault bezichtigt een model van een vliegtuigmotor, P Hoewel alle ondernemers en fabri kanten de productie en den handel gaarne :oo spoedig mogelijk willen her vatten. bestaat er groote onzekerheid over de gevolgen van de overeenkomst op de Nederlandsche en buitenlandsche economische en financieele belangen. In het accoord is weliswaar een clausule opgenomen, welke terug gave van allen eigendom aan den oorspronkelijken bezitter inhoudt, doch, zoo vraagt men zich af, welke garanties bestaan er voor een rustige en onbelemmerde activi teit op economisch gebjed7 Welke voorwaarden zal de republikeinsche regeering stellen ten aanzien van 'directie, personeel, looncn, belastin gen enz.? In ieder geval, aldus de hccrschende op'nie in deze kringen, is het bijna van sprekend, dat dc Indonesiërs als eersten eisch zullen stellen, dat de maat schappijen voortaan hun zetel in Indo nesië hebben en niet van Holland uit bestuurd worden. Daarop aansluitend rijst dan de vraag, of het Nederlandsche publiek be reid zal zijn. zonder dat grootere finan cieele en economische garanties bestaan, kapitaal in dergelijke maatschappijen te investeeren of de investeenngen te handhaven. Om deze redenen deelt bijna zonder uitzondering niemand in de zakenwereld het optimisme van dr. van Mook ten aanzien van het Indonesisch economisch herstel. Gronduitgifte Men tast eveneens in het duister be treffende een waarschijnlijk in gang zijnde revolutie in de wijze van grond- uitgifte. waardoor de exploitatie van ondernemingen op geheel andere basis dan voor den oorlog gesteld zou moe ten worden. Anderzijds neemt men als zeker aan. dat. indien de Indonesiërs economisch herstel en een hoogeren levensstandaard werkelijk wenschen. zij verplicht zijn zoodanige voorwaarden te stellen, dat hierdoor buitenlandsch initiatief en kapitaal kunnen worden aangetrokken. In dit verband verneemt de A.N.P.-verslaggever, dat een com missie van drie thans te Batavia onderhandelingen voert over het herstel van de Java-suiker-industrie. Zelfs wanneer de door de Nederlan ders gewenschte garanties worden ge geven. is men in Amsterdairoche han delskringen uiterst gcrescrvei® met het geven van een oordeel, daar „het nog een open vraag is. welke waarde aan dergelijke garanties kan worden toe gekend." Lt.-G.G. treedt niet af Van Mook heeft de geruchten te gengesproken dat hij binnenkort zou aftreden. Dakota onbereikbaar in Fransche Alpen Een piloot van Je RAF heeft het wrak van de Amerikaansche Dakota gesignaleerd die een noodlanding heeft gemaakt in de Fransche Alpen bij Grenoble. Er zijn duidelijke radioberichten van het wrak opgevangen. De mar conist meldde dat alle elf inzittenden nosr in leven waren, maar dat er oogpnhlikkelijk behoefte was aan kleeding en medicijnen De tempera tuur was 18 graden onder het nul punt. Lancaster bommenwerpers zijn er tengevolge van het slechte weer niet in geslaagd, levensmiddelen cn me dicijnen te parachuteeren. Twee red dingscolonnes zijn vannacht opnieuw de bergen ingetrokken. Inlichtingen verzocht Het hoofd van dc PR A tc Den Haai? verzoekt hen. die inlichtingen kunnen verstrekken, omtrent Johan van de Rest. oud circa 49 jaar des tijds wonende te Den Haag, aan de Kerkstraat 34 zich te wenden tot het bureau van de P.R A te Den Haasr. Lange Voorhout 13 Van de Rest. die tiidens de_ Duitsche bezetting hopman van de W.A. te Den Haag was .wordt ervan verdacht, personen die zich op straat anti.nationaal socialistisch uitlieten bji de Duitsche politie-in- stanties te hebben aangebratht Hü moet ook als leider van een afdecline der W A. betrokken geweest zijn ftii straatrelletjes in de omgeving van het Bezuidenhout en de binhenstad van Den Haag.' tenzij zij een aanzienlijke uitbrei ding zou ondergaan. De. minister bad verschillen de dossiers onder oogen ge had van menschen, die de doodstraf volkomen verdiend 1 hebben, doch de wijdheid van de regeering zal blijken uit het verschil tusschen het aan tal menschen, dat de dood straf verdient en het aantal executies. Bij de replieken vroeg de heer Stokvis (C.P.N.) of de „Waarheid" ook in do kampen zal worden toe gelaten, w&arap de minister ant woordde, dat hij niet uitdrukkelijk had verklaard, dat zulks zou ge schieden. De begroolingen van Justitie voor 10 UJ cn '47 werden zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Vele wenschen Nadat de naturalisatie vair 20 oud-Spanjc strijders haar beslag had 'gekregen, werd begonnen met de begrooting van Binnen landsche Zaken, Verschillende sprekers gaven zoowel in dc mid dag- als in dc avondvergadering blijk van hun ongerustheid over de positie van de lagere organen. Dc zelfstandigheid van de ge- pioenten dient zoo spoedig mo gelijk te worden hersteld, was do algemeene opinie, waaraan o.a. de heer Tuin (P. v. d. A.) uiting gaf. Zijn ^partijgenoot Van Sleen drong aan op verbetering van het salarispeil der rijksambtenaren* Het is niet noodig met do oplos sing van het probleem der ar beidscontracten tc wachten tot de algemeene reorganisatie van het ambtenarenapparaat zijn beslag heeft gekregen. Een sympathiek betoog 1 hield mej. Tendeloo (P. v. d. A.) voor de vrijheid van dc gehuwde vrouw om zelf to beslissen of zij werken wil. j Een verbod vanwege de over heid is een aantasten van de j persoonlijke vrijheid. Verge leken hij Engeland, Zwitser- i land, België en Frankrijk is het percentage der gehuwde vrouwen in dienstbetrekking i hier te lande bijzonder laag. Do heer Sclimal (C.H.) vond het niet juist, dat architecten, die zich bij de cultuurkamer hebben aan- gesloten, en op dien grond konden 1 doorwerken, bij dc toewijzing van overheidsopdrachten bevoordeeld zijn boven collega's die zich prin cipieel hebben gedragen. Emigratievergadering ging niet door Eenige duizenden menschen ver* drongen zich Donderdagavond voor den ingang van het Indisch instituut te Amsterdam, waar een vergadering was aangekondigd door de vereent, ging ,.De emigrantEr zouden me- dedeélingen worden gedaan over de emigratie naar Brazilië, het zonnige deel van Zuid-Amerikawaarheen de emigratie thans weer open staat zooals op dc reclamebiljetten stond aangekondigd. Dat het echter niet zoo schijnt te vlotten, als op de aan kondiging stond vermeldbleek toen tot groote telen telling van de dui zenden emigratie.lt/stigen, de verga- dering op last van het ministerie van sociale zaken, adfèeling land verhuizing, geen doorgang mocht vinden. De voorzitter van „De emi grant", de heer .1. van Straten, uit Amsterdam, deelde méde, dat het niet geoorloofd is een openbare ver. gadering te beleggen over emigratie naar een bepaald land, dat boven dien gezien de gerezen bezwaren van rêgeeringsziide besloten is, de voor. genomen aanmoediging van emigra tie naar Brazilië te wijzigen in een stimuleering van de landverhuizing aaarJSuriname. Dit besluit bleek, ge. zien de reactie van de adspirant. emigranten, die in groepen van b'JO in de aula van het Indisch Instituut werden toegesproken niet. de onver deelde instemimng weg te dragen. Kweeken van nieuwe aardappelrassen De secretaris van de commissie ter bevordering van hef kweeken en het onderzoek van nieuwe aardappelras sen de heer ir J A Hogenesch. zal Maandag 25 November a s. te 19 45 uur over den zender Hilversum I een causerie houden over het kwee ken cn het onderzoek van nieuwe aardappelrassen. Ir Hogenesch spreekt in de ru briek ten behoeve van den landbouw Wisselend bewolkt Krachtige, aan de kust tijdelijk horde, Zuid-Westelijké wind. Wis- T selend bewolki met enkele regen- g buien, hier en daar met hagel oj omveer, eenige daling van tempe- ratuur. 22 Nov,: Zon op 8.10, onder 16.41. maan op 6.35, onder 16.10.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1