DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Alle twaalf van Dakota gered Nog steeds Triest.... Spaansche republiek is geen vijand der kerk SKI- VLIEGTUIGEN LANDDEN OP TWINTIG METER SNEEUW Eereraad voor de letterkunde treedt af Amerika gaat ons staal leveren Kleine spaarders dupe van conversie 2 in December de schoenenbon Enorme groei van aantal studenten Franco zou bij vrije verkiezingen hoogstens 10% stemmen krijgen Ons zelf zijn... blijven en Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 25 November 1946 Nr. 503 6e Jaarg. Red. en Adra.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER MAJOOR MUZ, chef-instructeur van het militaire vliegveld van Meiringen, en kapitein Hug zijn er Zondagmiddag met acht vluchten in twee vliegtuigen op ski's in geslaagd de twaalf Dakota-passagiers van den Wetterhorn-gletscher te red den. Ook een Zwitsersche reddingsploeg over land had de veron gelukten reeds bereikt. Ondanks de zware ontberingen, die zij gedurende vijf dagen en vijf nachten in sneeuwstormen en vries-koude hebben geleden was hun toestand zoodanig, dat slechts twee van hen op draag baren moesten worden vervoerd. Van het vliegveld Meiringen werden zij direct met auto's en ambulance-wagens naar Inter laken gebracht, vanwaar zij, gisteravond per trein naar Weenen zijn vertrokken. De Zwitsersche reddingsploeg die de verongelukten over land trachtte te hereiken, heeft met bijna onoverkomelijke moei'ijk he den te kampen gehad. Zi* kon het vliegtuig slechts bereiken 'an, r een zeer steile helling met het ge vaar een lawine te veroorzaken doch toen geen andere weg open stond. heeft zij het risico genomen. De Zwitsers werden verwel komd door generaal Haves, die hen hartelijk de hand schudde, doch daar zij geen Eugelsch ken nen en de passagiers geen Cuitsch. konden redders en ge redden elkander niet verstaan. Het bleek dat de inzitten den van de Dakota ternauwer nood aan den dood waren ontsnapt. Het vliegtuig had een noodlanding moeten ma ken en was vervolgens over de sneeuw gegleden tot op 18 meter van een ravijn. Boven dien werd het vliegtuig, dat onbeschadigd was, op CO me ter na gemist door een gewel dige lawine, die het in een afgrond had kunnen vegen. Toen om 11 uur Zondagmorgen de eerste Storck-Fieseler met ma joor Ilitz en brigade-generaal Ralph A. Snavely, chef van de \merikaansche luchtmacht in Oostenrijk, in zicht kwam. was de reddingsploeg mot de geredden reeds ongeveer een kilometer don berg afgedaald. Hitz sloeg een dringende waarschuwing van de De eereraad voor de Letterkunde heeft aan den minister van Onder- wij?. Kunsten en Wetenschappen een brief gericht van den volgenden in houd: q ..De Eereraad voor'de Letterkun de heeft de eer U mede te deeïen dat hij kennis genomen heeft van onderscheidene uitspraken van den Gentralen Eerenrand, dateerend ui den laatsten tijd. waarbij in honger beroep uitspraken van eereraden zijn vernietigd met het gevolg, da de betrokken kunstenaar of wel ge. heel vrij uitging, of wel werd on derworpen aan een maatregel van voor hem zeer licht karakter. Dat den Eererand daarbij gebleken is. dat de Centrale Eereraad zich stelde op een standpunt, dat onover brugbaar afwijkt van datgene het welk Je eereraad van den aanvang af tot heden hoeft gemeend als het eenig juiste te moeten innemen. Dat op dien grond de Eereraad van oordeel is geen vruchtdragend werk meer te kunnen verrichten der supervisie van de Centralcn Eereraad. En dat derhalve deN Eereraad voor de letterkunde in zijn geheel voorzitter, plaatsvervangend voor zitter. leden en plaatsvervangende leden zich genoodzaakt ziet, boe- zeer ook met diep leedwezen. U bij dezen zijn ontslag aan te bieden. Indien de Nederlandsche regee ring de bentodigde dollars ter be schikking stelt zal binoenkort de United States Steel Corporation ons land weer staal leveren. Deze medédeeling deed de heer E. van Essen, firmant van den Amsterdam sohen metaalhandel H. J. v. J. Rijn, die een bezoek aan de V.S. heeft gebracht om te trachten de oude conneeties met dit Amerikaansche concern weer aan te knoopen. Het is den heer van Essen ge lukt de alleen-vertegenwoordiging van de U.S.S C, voor Nederland te verkrijgen. Wat de betalingen be treft kreeg de heer van Essen den indruk dat de Amerikanen, ge ïmponeerd door de grcotsche plan nen voor (Wizen wederopbouw, be reid waren een tegemoetkomende houding aan te nemen. Bij het afdeelingsonderzoek van de Tweede Kamer over het wets ontwerp tot het aangaan van lee ningen ter conversie van uit staande schuld verklaarde men vrïi algemeen met de strekking van het wetsontwerp te kunnen instemmen. Wel erkende men dat aan elke conversie ernstige be zwaren verhonden zijn. Tegen de wijze, waarop do minister thans voorstelt conver sie te doen plaats vinden, had den zeer velen van hen echter ernstige bezwaren. Wat hier wordt voorgesteld, zoo betoogden zii is niet meer een normale conversie, waarbij dc- houder van staatsobligaties vrij is genoegen te ncmbn met de nieuwe voorwaarden of ziin geld terug te ontvangen, dit is niet an ders dan een gedwongen verande ring in de leeningsvoorwaarden. De keuze, die men den houder laat. is in wezen geen keuze. Door de methode van gedwon gen conversie zullen de kleine spaarders in overwegende mate getroffen worden. De bezitters van grootere vermogens zullen immers eerder in staat geweest ziir, hun obligatie-bezit af te stoo- ten. Joodsche bibliotheek in de Hollandschc Schouwburg Het aantal boeken, afkomstig uit Joodsche bibliotheken, dat zich thans onbeheerd in Duitschland be vindt. wordt geschat op 100.000 a 200.000 exemplaren. Men is reeds geruimen tijd bezig voor deze boe ken een geschikte plaats te vinden. Aanvankelijk werd daarbij gedacht aan Kopenhagen. De bedoeling is thans deze boeken naar Nederland over te brengen en er bestaat een goede kant. dat de Unesco er in toe stemt ze onder te brengen in den ..Hollandscben Schouwburg" te Amsterdam. Op het oogenblik bevinden zich te Amsterdam de bibliotheek van de Portugeescb-Joodscbe gemeente en de Bibliotheco Rosentbaliana. welke tezamen ongeveer 30.000 boeken be vatten. Noodtoestand in New York afgekondigd De burgemeester van New Vork heeft den noodtoestand afgekon digd. Deze stap volgt op een op- oep om drastische maatregelen op economisch gebied te nemen ten einde aan de door de mijnwerkers- staking veroorzaakte crisis het- hoofd te bieden. Deze'maatregelen zouden zoo noodig omvatten het bet sluiten van scholen en amuse mentsbedrijven, bet staken van de straatverlichting en bet beperken an hf'Daaldc industrieën. In Denemarken ziin reeds drasti- che maatregelen afgekondigd ter bezuiniging in het gebruik van ko- als gevolg van de Amerikaan, sche staking. reddingsploeg in den wind en landde op een 20 meter lange strook sneeuw. Om 11.40 landde de Storch veilig met brigade-gene raal Hayes, die er het slechtst aan toe was, op het vliegveld Meirin gen en 4.45 uur werd de piloot van dc Dakota, kapitein Tate, in dc bewoonde wereld terugge voerd. In de volgende vluchten werden alle passagiers van dc Dakota en een der leden van de reddingsploeg, die gewond was geraakt, door de Storchs in vei ligheid gebracht. Dc geredden zijn: brigade-gene raal Loyal Havnes, chef van den Amerikaanschen militairen ad viesraad in Oostenrijk (gewond), zijn vrouw, kolonel William Mc Mahon, afgetreden chef van den Amerikaanschen staf in Oosten rijk, zijn vrouw en elfjarig doch tertje, mevrouw Ralph Tate, vrouw van brigade-generaal Ralph Tate, en kapitein Ralph Tate Jr. (gewond: een been gebroken), me vrouw Snavely, vrouw van den generaal, luitenant Irving Ma th ew. bestuurder, sergeant Wavne Folsom, tweede bestuurder (ge wond: bevroren voeten), en ser geant Lewis Hill, radio-telegra fist. Er zijn nog geen bijzonder heden bekend van den twaalfden passagier, die in oe Dakota ge- onden werd en wiens naam als mr. Ilarvey uit Detroit opgege ven werd. In alle .ot dusverre ge geven berichten is »'an slechts elf inzittenden, gesproken. In December krijgen zij, wier stamkaartnummer 9 eindigt op het cijfer 2, een schoenenbon. Waarom nog weinig radio-toestellen Dit jaar worden door de Neder landsche radio-industrie 70.000 tot 80.000, voor het meerendeel klei nere, radiotoestellen in den handel gebracht. Men zal zich wellicht af vragen, waar deze toestellen blijven en waarom men dan geen radio in de Winkels ziet. Het antwoord luidt, dat de vraag ongeveer het tienvoudige van net aanbod be draagt en dat de handel daarom lijsten voor de aflevering aanlegt. Hoewel ongeveer 50% van het aan tal in 1939 verkochte Nederland sche toestellen in den loop van dit jaar de Nederlandsche huiskamers bereikt, kan slechts ongeveer 10% van het aantal gegadigden tevreden worden gesteld. In het Haag--ch Gemeentemu seum is in tegenwoordigheid van zijn weduwe en een aantal Belgische autoriteiten een tentoonstelling ge opend van werken door wijlen Rik Wouters, etser, schilder en beeldhou wer. die in 1916 in Amsterdam over leed. DE NIEUWE STATUS VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN NEDERLANDSCH-INDONESISCHE UNIE. t MQQFO DE KDMHBdN) DEQ NEOEOfKDEN J OMVAT Bovenstaande kaart geef' een overzicht ran de nieuwe samenstelling van het Koninkrijk, zooair clic in de overeenkomst van Linggadjati is ont worpen. HET Italiaansche vredesverdrag is nog altijd niet gereed. De ministers van Bnitenlandsche Zaken komen vanavond op nieuw bijeen; luin plaatsvervangers, die liet over zesendertig pun ten nog niet eens zijn. vanmiddag. Byrnes vroeg zich Zaterdag af of op deze manier de discussies niet tot 1950 zouden duren. Moerkapelsche roovers gearresteerd De veronderstelling, dat de voor den moord in de Warmoesstraat te Amsterdam gezochte en nog steeds voortvluchtige gebr. Hoo- genboom de daders zouden zijn geweest van den op 18 Nov. ge- pleegden roofoverval op het post kantoor te Moerkapelle (Z.H is oniuist gebleken In samenwerking met de rijks politie uit Moerkapelle heeft die uit Zevenhuizen Zaterdag in Ha- zerswoude de twee 21-jarige da ders gearresteerd. - Bij KB zijn benoemd: tot mbtennar van het openbaar minis terie bij de kantongerechten in het, arrondissement Utrecht mr. J C v d Berg; ambtenaar voor de tucht rechtspraak voor de voedsel voor ziening in het arrondissement Utrecht, wonende aldaar. Zaterdag is artikel vier (rege ling van de grens tusschen Italië n Triest) naar de plaatsvervan gers verwezen. Molotofs voorstel om artikel 10-a (inzake de rech n van Duitsch sprekende bewo ners van de prövin 'ie Bolzano) te aanvaarden, wanneer de weste lijke mogendheden de spoorweg- overeenkomst tusschen Italië en Joegoslavië accepteeren, werd op nieuw verworpen. Vervolgens kwam het statuut an Triest ter sprake. Bevin stelde een bepaling voor, inhoudende dat de voorloopige regeering van het autonome gebied zou worden ge- ormd in overeenstemming mat het. statuut (inclusief de afbake- ing van de bevoegdheden van den gouverneur), maar Molotof verlangde eerst kennisneming van den geschreven tekst. De sub-commissie zal een nieuw ontwerp besluit voor Triest ma ken. en veto De Groote Vijf hebben geen overeenstemming kunnen berei ken ten aanzien van de kwestie van het recht van veto der groote Vliegtuig werpt voorraden uif boven meteorologisch station in*de Alpen. Het meteorologisch station van het Amerikaansche leger op den top van den Sonnblick, op ruim 3000 meter hoogte n de Oostenniksche Alpen, is gedurende 6 maanden van het jaar door sneeuw geïsoleerd. Een leger vliegtuig der Ver. StatenC.-47, werpt boven het gebouw brandstof en voedsel uit voor de beide Oostenrijkers, die er werkzaam zijn, (P.) mogendheden in den Veiligheids raad. Molotof verklaarde, dat hij geen der drie voorstellen, gedaan door Engeland, de U.S.A. en China kon aanvaarden. Molotofs voorstel was onaanvaardbaar voor de vertegen woordigers der vier andere lan den. Men besloot geen vergaderingen der Groote Vijf over dc kwestie van het veto meer te houden. De kwestie gaat thans, naar men meent te weten, terug naar c/e politieke commissie, die haar besprekingen o-;er dit onderwerp had uitgesteld om dc Groote Viif dc gelegenheid te geven middelen te vinden waardoor het recht van veto in zijn huidige» vorm effec tief kan zijn. Uit mededeelingcn van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen blijkt, dat het totaal der volledig ingeschreven studenten sinds 1938/"39 is toege nomen met 66%. De toeneming der eerste jaarsstudenten over dezelfde periode bedroeg in totaal 366%. Voor de verschillende universi teiten waren de percentages der volledig ingeschreven studenten als volgt: Leiden 9%; Utrecht 64%; Groninger. 74%; Amsterdam 70%; Vrije Universiteit Amsterdam: 38% en R.K. Universiteit Nijmegen 46%. Voor de hoogescholen waren de percentages: technische hooge school Delft 107%, landbouwhooge- school Wageningen 133%; econo mische hoogeschool Rotterdam 100% en katholieke economische hoogeschool te Tilburg 146%. De percentages van toeneming van 't aantal eerste-laarsstudenten waren: Leiden 273%Utrecht 467%; Gron'ngen 415%; Amster dam 390%; Vrije Universiteit Am sterdam 130%: Nijmegen 128%; Delft 492%; Wageningen 307%; Rotterdam 329% en Tilburg 290%-. Dimitrof premier Georg Dimitrof. de leider der Btjlgaarsche communisten heeft een regeering van het patriotti sche front gevormd. DE minister zonder portefeuille uit het republikeinsclie Spaan sche ministerie-Giral Rafael Sanchez-üuerra, die zich zelf een bescheiden, maar geestdriftig vertegenwoordiger van de Spaansche katholieken noemt, vertoeft momenteel in ons land om voor de vereeniging „Vrij Spanje" een aantal lezingen te houden. op van de republikeinsche grond wet. waarmede hij aantoonde «Int katholiek Spanje, de katholieke wereld, de kerk van Rotne en de Heilige Vader niets te vreezen heb ben van een hernieuwde invoering van de republiek in Spanje. De republikeinsche regeering van Giral heeft allo elementen in zich opgenomen, waaruit het Spaansche volk bestaat. „Zij is te vergelijken met Uw eigen regeering. toen die zich in Londen bevond", zei San chez. „Wij bereiden maatregelen voor. die onmiddellijk bij onzen te rugkeer in Spanje ten uitvoer zul. len worden gelegd. Onze eerste daad zal zijn het houden van alge- meene verkiezingen". De vurigste wensch van Sanchez Guerra is zoo spoedig mogeiijk naar Spanje terug to keeren en dat zal hij doen zei hij als ieder in Spanje in plaats van met een opgestoken hand of een gebalde vuist weer groet door zijn hoed af te ueuien. Hulde van Mc. Arthur aan de Koningin Luitenant-Generaal W. Schilling, hoofd van de Nederlandsche mili taire missie te Tokio is door de Koningin in audiëntie ontvangen. By die gelegenheid heeft generaal Schilling mededeeli<ng gedaan van de woorden, welke tijdens de recep tie op 31 Augustus 1946 door gene raal Douglas Mac Arthur, geallieerd opperbevelhebber van Japan, zyn gesproken bij het uitbrengen van een heildronk. Deze woorden waren: „It is indeed an honour to me to face the portret of H.M. the queen of the Netherlands, whom I admire most of all women of this period. During het reign she has won not only the lone and admiration of her own people, but of all peace-loviog peoples of the world." De vertaling hiervan luidt: „Het is een groote eer voor mij, tegenover het portret te staan van H.M. de Koningin der Nederlanden, die ik het meest bewonder van alle vrouwen van dit tijdperk. Geduren de haar regeering heeft zij niet alleen de liefde en bewondering van haar eigen volk verworven, maar van alle vredelievende volken dei- wereld." Geschiedenis van den Duitschen aanval Reeds in den zomer van 1940 is in het toenmalige algemoene hoofd kwartier van het Nederlandsche leger een aanvang gemaakt met het schrijven van een groot boekwerk over „Nederlands verdediging tegen den Duitschen aanval". De arbeid voor dit hoek werd onderbroken omdat in 1942 de beroepsofficieren in krijgsgevangenschap werden weggevoerd. Na de bevrijding heeft het Krijgskundig Instituut vai. den generalcn staf het werk weer op gevat. Het boek zal in vier deelcn ver schijnen: ,,Dc voorgeschiedenis", „De mobilisatie", „De oorlog" en „De demobilisatie, de Bionenland- sch strijdkrachten en de bevrij ding". Uit dit groote werk is een „Beknopt overzicht van de krijgs verrichtingen van de Koninklijke landmacht van 1019 Mei 1910" samengesteld, dat binnenkort gaat verschijnen. Fransche communisten behouden de leiding Frankrijk is Zaterdag voor de zes de maal in dit jaar ter stembus ge gaan, ditmaal ter verkiezing van 75 000 kiesmannen, die over twee weken op hun beurt een deel der loden van den nieuwen Senaat zullen kiezen. Volgens de offioiëele uitslagen van negen-en-tachtig van de ne gentig departementen van het moederland hebben de communis ten 25.514 en de M.R.P. 25.151 kies mannen. Van de overige partijen ziin de gegevens nog niet bekend C.V.P. leidt in België Bij de Belgische gemeenteraads verkiezingen hebben de katholieken in veel plaatsen overwinningen ge hoekt. Ook de liberalen zijn er naar op grotid van de voorloopige gege vens mag worden aangenomen, r»p vooruit gegaan. De zetelwinst van deze partijen ging in het algemeen ten koste van do communisten. In Brussel verkreeg de CVP 34 der stemmen hij de Kamerverkiezm. gen 28.2 pet.), liberalen 29,4 pet. (14 pet.), socialisten 23,1 pet. (32 5 pet.), communisten 14.1 pet. (32 5 pet.). Te Antwerpen behaalden de katholieken 20 zetels (13). do libe. ralen 5 (8) de socialisten 17 (13) en dr> communisten 7 ffh zetels Zondagmiddag heeft hij de Ne derlandsche pers ontvangen. Hü verklaarde, dat h'y na vijf jaar ge vangenschap in 1946 Spanje had verlaten. „Maar ik zal er eerder te. rugkeeren dan velen denken. Er zijn vele tastbare feiten die er op wijzen, dat er een» kentering komt in de wereldopinie over Franco Toen ik Donderdag Parijs verliet kreeg ik een brief van Giral. waar in deze mij schreef er praetisch ze ker van te zijn. dat België, Dene marken Noorwegen. Uruguay, Chi li, Frankrijk. Brazilië en Egypte binnenkort de diplomatieke betrek kingen met Franco-Spanje zullen verbreken. Tezamen met de 26 landen, die geen betrekkingen met Franco on derhouden ziin er dan reeds 34. Over de houding der groote democratieën bleek Sanchez- Guerra niet zeer gerust. „Voor- al in Engeland is men bevreesd voor zijn positie in de Middel- landsche" zee. ook de angst voor het communisme is een rem. Het percentage commu nisten in Spanje schat ik ech ter hoogstens op vijftien pro cent". Op de vraag, hoe de gevoelens van Spanjaarden ten opzich.e van Franco ziin antwoordde Sanchez Geurra: „Ik ben er van overtuigd dat bij vrije verkiezingen Franco hoogstens tien procent der stem. men zou krijgen. Franco's leger is lang niet zoo betrouwbaar als men wel denkt. Er zijn generaals, die wachten op den dag waarop zij de teugels in handen kunnen nemen". Republiek en kerk Tijdens zijn lezing in liet Concert gebouw te Amsterdam, die tot titel droeg: ..Katholicisme en vrijheid" zei minister SanchezGuerra o.m ,.fk kan mij geen vrijheid in een regiem denken zonder algoheele ewetensvrijheid. De republiek is volkomen vereenigbaar met de vrij heid van de kerk. De eenigo voor waarde is dat staat en kerk. hun arbeidsveld goed begrenzen. De kerk zal niet uit Spanje kunnen verdwijnen, ondank? de fouten, die haar vertegenwoor digers inogpn maken. De repu bliek is niet. kan niet en zal nooit zyn de vyand van de kerk". Sanchez somde eenigc artikelen „Maximum prijzen" niet gewenscht De besturen van de stichting Centraal Belang", vakgroep detail handel en de 3 landelijke bonden aardappelen, groenten en fruit, kwa men fe Utrecht in vergadering nij pen ter bespreking van de maximum prijzen voor groenten. Dp besturen waren unaniem van oordeel dat het invoeren van maxi mumprijzen voor groenten, niet het beoogde doel van de overheid zal verwezenlijken, n.l. de meer gewilde producten te brengen onder het be reik van het minder financieel draagkrachtige deel Jer bevolking De nraetiik heeft geleerd, dat der gelijke producten den consument bereiken buiten de regeling om te gen verhoogde prijzen.. De consument vraagt steeds den kleinhandel naar die producten wel ke schaarseli zijn en onvoldoende aan de veilingen worden aangebo den. waardoor de Drijs van bet pro duet automatisch oploopt. Indien de consument dezen stelregel liet va ren, zouden de meer gewilde pro ducten in prijs dalen, zonder vast. stellen van maximumprijzen. De besturen waren dan ook van oordeel, dat liet instellen van ma ximumprijzen voo»- groenten achter wege moet hlijvpn en. indien Jeze toch zouden worden ingesteld, de kleinhandel hnv- medewerking niet kan verleenen. Deze wenscht geen verdeelsvsteem in welken vorm ook. omdat dit praetisch het uitoefenen van hun bedrijf onmogpjijk maakt, zoo besluit de mcdedeeling. Haagsch Vredespaleis te duur? De Russen verlangen, dat voor het vredespaleis in Den Haag een maximum-huurprys wordt vastge steld. zo wordt uit New-York ge meld. Tijdens de bespreking van de voorwaarden, waarop de UNO het gebouw huurt van de Carnegie- Foundation. maakte de Sovjet-ge delegeerde bezwaar tegen verhoo ging van dc huurprijs van 40.000 tot 48.000 Nederlandsche guldens per jaar. De Foundation heeft deze toe slag gevraagd on het gpdeelte. dat in gebruik is hij het Internationale Hof van Justitie en zii is gebaseerd op de stijging der loonen en de kosten der levensmiddelen in Np derland. De betrokken UXO-commissie heeft haar beslissing opgeschort, nm (ie Russische bezwaren te be. studeeren. Buiig B Weersverwachting, medeoedeeld door het K N.M.l. te De Bilt. Vooral aan de kust nu en dan H j nog krachtige Zwd-Westeliikc 'A- wind. Wisselend bewolkt met en- kele reoen buien Weinig verandc. ring van temperatuur 25 Nov Zon op 8 14. onder 16.38 i maan op 10.03, onder 17.35 -c^.GiL?niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NOEMDEN wij oud-minister Bol kestein anglophieï, zijn tweede opvolger is blijkbaar Francophiel. Wilt U geloven, lezers, dat wij onze oogen hebben uitgewreven, toen \ylj uit 2ijn mond de woorden vernamen: .,ook moet het onderwijs in de Neder, landsche taal volgens de Fransche methode worden hervormd". Hebt U ooit door een autoriteit een duidelij ker verklaring van onmacht hooren afleggen dan deze? Zouden wij voor de hervorming van het onderwijs in onze moedertaal geen eigen methode hebben, moeten we daarvoor leentje buur spelen jn Frankrijk, terwijl nota bene cn dc Fransche taal èn het Fransche onderwijs een totaal andere structuur en traditie hebben dan het Nederlandsch en ons onderwijs? Het is eenvoudig niet te gclooven, dat 'n Nederlandsch minister van Onder wijs, die ten overvloede voordien in- spectour van het onderwijs is ge weest. een insider dus, een deskun dige. dit maar zoo kalm weg durft te zeggen. De heer Giclcn staat blijkbaar ech ter voor niets, want wat hij verder laat volgen, is, zij het uit anderen hoofde minstens even erg. .,In 1947 hoopt hij weer naar Parijs te gaan om een speciale studie te maken van deze methode, die hij zoowel stilistisch als philologisch volmaakt acht". Met an dere woorden onze minister van O. K. en W. moet de methode, die hij ook in Nederland wil imitceren cn die hij stilistisch cn philologisch vol maakt Het wel. lezer, volmaakt) acht eerst nog in 1947 speciaal gaan be- studeeren. Men zou toch zeggen, dat een speciale studie vooraf hoorde te gaan aan uitspraken als de minister zich hier permitteert. En als we nu afzien van deze vreemdigheden wat krijgen we dan? Minister Gielen gaat in 1947 naar Parijs om die speciale studie te ma ken Hoeveel tijd dit alles zal kosten, weten wij niet. En dan zal hij dus, op betere gronden dan nu overtuigd van de volmaaktheid van het Fran sche systeem de methode, die hij ïn- tusschen goed geleerd heeft, moeten gaan aanpassen aan ons onderwijs systeem of dit laatste aan de Fran sche methode, wat op hetzelfde neer komt. Hoelang zal hij daarvoor noo dig hebben? Oud-minister Bolkestein is met zijn entingsproeven nu al wij weten nief hoeveel jarnti bezig, zol de heer Gielen vlotter werken? SINDS den vorigen oorlog is men het er in ons land wel zoo lang zamerhand over eens geworden, dat ons onderwijs behoefte heeft aan hervorming, wat overigens niet weg neemt. dat we er in de practijk nog maar bitter weinig van hebben ge merkt. Vlak voor dezen oorlog had de toenmalige minister van O. K en W. een wetsontwerp gereed gemaakt, waarin althans ons V.H.O en M.O in zijn geheel op de helling werd gezet. De Meidagen c-n de jaren die volg den. maakten uiteraard een in behan deling nemén van dij wetsontwerp onmogeliik Minister Bolkestein week uit naar Engeland, hij leerde de prac- tiik van hef onderwijs in hej land zijner ballingschap en in de V.S. ken nen. hij werd achtereenvolgens als onderwijsman eerst Anglophiel en toen Amcrcomaan, wat tengevolge had. dat hij na zijn terugkeer en na zijn aftreden als minister bezig is, om zooveel mogelijk van de denkbeelden, die hij in de landen van overzee heeft opgedaan, te enten op ons Nederland sche systeem van V.H.O. cn M.O. Het resultaat van dit alles hebben wij nog niet gezien, wij wachten dus ..geduldig" af. Maar in verschillende dingen die wij intusschen hebben op gevangen, jn een en ander wat WU in woord en geschrift van den heer Bolkestein hebben vernomen, vinden wij aanleiding, om te zeggen, dat wij niet heelemaal gerust zijn Eerlijk ge zegd vertrouwen wij dit enten van Angelsaksische denkbeelden en prac tijk op den stam van ons Nederland sche onderwijs niet zonder meer. Wij willen graag loeren van het buiten land. ook op onderwijsgebied, maar wij zijn te zeer doordrongen van het eigen karakter van ons onderwijs systeem, te zeer er op gesteld, dat hij een hervorming, die ook wij absoluut noodzakelijk achten, zal worden aan geknoopt bij onze eigen traditie, te zeer overtuigd ook. dat dit mogelijk is, om niet ietwat huiverig te staan tegenover de geestdrift van den heer Bolkestein voor alles, wat uit de An gelsaksische landen komt \\J AAROM wij dit alles ophalen? Om een aanloop te hebben tot iets anders, dat ons erg hoog is ko men te zitten. De tegenwoordige mi nister van O. K. en W., de heer Gie len, js op het oogenblik in Parijs en heeft daar in een interview aan het Fransche persbureau A.F.P. eenige dingen gedebiteerd, die U in ons blad van Zaterdag hebt kunnen lezen en waarover wij ons gedrongen voelen hej onze op te merken, altijd in de veronderstelling, dat het verslag van dit onderhoud de woorden van den minister juist weergeeft. En dat Z"U allemaal niet zoo erg zijn, wanneer ons onderwijs in hel Nederlandsch. dat inderdaad zoo dringend hervorming behoeft, intus- fchen maar niet al dien tijd moest blijven, zooals het nu is. ö.w.z. on voldoende. Het zou rampzalig zijn, als wij weer jaren moeten wachten op die hervorming. Wij zouden mee. ncn, dat wij dit oen oud-inspecteur van het onderwijs niet behoefden te vertellen, dat hij dit uit de practijk van jaren net zoo weet als wij het uit een andere onderwijspractijk van ja ren weten. Of zij hef hem hierin, dat inspecteurs zoo in beslag genomen zijn door administratieve beslomme ringen. dat zij de voeling met het eigenlijke onderwijs en zijn belang verloren hebben? Maar om nu nog even op het inter view terug te komen, wij herhalen, daj wij niet honderd procent zeker zijn. dat de tekst ervan, die ons uit de derde hand heeft bereikt, de woorden en de gedachten van onzen minster van O K. en W. goed weer geeft. Wij zouden ons ook nog kun nen voorstellen, dat het geheel een posing is. om de Franschen hoffelijk heden en comnlrmenten toe te voe gen Ts dif inderdaad zoo dan is de heer Gielen. rijkelük ver gegaan naar onze meening In ieder geval hebben zijn uitspraken ons bepaald geschokt. C. D J. BRANDT. Arletty komt hier In hef begin van hét volgend jaar '.aI de bekende Fransche filmster Arletty naar Nederland komen, ter gelegenheid van de openbare pre mière van dc film „Les enfants du Paradis".

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1