DAGBLAD YOOR AMERSFOORT Ministerraad ontvangt commissie-generaal Roemenië Groote Vier iets gevorderd Troepentelling-debatten in rustiger banen Lewis komt Woensdag voor Minister Fiévez over de taak van ons leger UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Parlement zal Indonesische kwestie waarschijnlijk openbaar behandelen Protesten tegen Clieribon Kruis en Helfrich bij de Koningin K.L.M. vliegt naar Helsinki m Byrnes had onderhoud met Molotof Ministerraad uitgesteld Engeland bereid tegen-voorstel in te trekken Eedbrekende officieren eervoj ontslagen? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Dinsdag 26 November 1946 Nr. 504 6e jaarg.' Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Eigen berichtgeving) DE heer van Poll zal geen besprekingen voeren- met den ministerraad, voordat de commissie-generaal in haar geheel in Nederland is aangekomen. Woensdag zal in Den Haag de officieele bespreking tusschen de commissie-generaal en den ministerraad worden gehouden, terwijl Donderdag de ministerraad zonder de commissie-generaal zich in bijzondere vergadering zal vereenigen, om het geheele In donesische vraagstuk te behandelen, op grond van de door de heeren Schermerhorn, Van Poll en De Hoer verstrekte gegevens, teneinde de regeerings-politiek vast te stellen. Na deze belangrijke vergadering zal spoedig en, indien eenigszins mo gelijk. in openbare zitting deze poli tiek aan de Statcn-Generaal worden voorgelegd. In bepaalde kringen wordt het blijkbaar waarschijnlijk geacht, dat de Kamers zich niet slechts over de overeenkomst in haar geheel, maar ook over haar afzon derlijke punten zal kunnen uitspre ken. Indien de Kanoer? zich met de regeeringspolitiek kunnen vereeni gen zal de commissie-generaal met haar adviseurs en secretarissen direct naar Batavia terugkeeren. Er wordt echter rekening mee ge houden. dat prof. Schermerhorn niet direct mee zal reizen. De redenen hiérvoor zijn niet vast te stellen. Prof. van Mook? Uit Batavia is een telegram ont vangen. volgen? hetwelk Dr. v. Mook een professoraat in Amerika zou zijn aangebodèn. De juistheid van dit bei richt js hier te lande met geen mo gelijkheid te controleren. Daarbij wordt i'Og even de aandacht geves tigd op het feit. dat Dr. van Mook geen ontslag heeft ingediend. Zooals wij onlangs reeds schreven heeft de luit. gouverneur-generaal reeds eenigen tijd geleden den wensch te kennen gegeven, zijn func tie te willen neerleggen, nadat het conflict geheel tot oplossing zou zijn gebracht Zoolang deze oplossing niet is bereikt, wordt een dergelijke stap niet verlangd. De mogelijkheid, dat Dr. van Mook daarna zou heengaan acht men echter zeker aanwezig. Voorts wordt nog uit Batavia ver nomen. dat men daar met de moge lijkheid rekening houdt, dat, indien alles vloj verloopt, de Rijksconfercn- tie waarschijnlijk in Maart van het volgend jaar zal worden gehouden. Verschillende vereenigingen e a. hebben hun misnoegen over de ont werpovereenkomst van Cheribon uitgesproken. De Partij van de Vrijheid heeft Zondag in haar vergadering te Am sterdam een resolutie aangenomen, waarin zij als haar meening uit spreekt, dat de commissie-generaal haar bevoegdheden heeft overschre den en daardoor geen aanspraak meer mag maken op het vertrouwen van het Nederlandsche volk. Zij js van meening dat de volmacht aan de commissie-generaal behoort te worden ingetrokken. Ook het comité „Indië in nood" heeft geprotesteerd tegen de over eenkomst van Cheribon, evenals de redactie van het weekblad „Liber- tas", waarin dr. Meyer Ranneft en dr. P. H. Ritter Jr. zitting hebben De Algemeene Werkers Associa tie, omvattende, volgens haar eigen zeggen, vele duizenden Europeesche werknemers in Indonesië, blijkt met groote bezorgdheid te hebben ken nis genomen van de overeenkomst van Linggadjati. Zij verzoekt den minister-president naast de commis sie-generaal „bekwame vertegen woordigers uit Nederlandsch-Indië" te benoemen teneinde hun meening te vernemen. De Vereeniging van Ned.-Indische oud-strijders en oorlogsslachtoffers zond een telegram naar prins Bern- hard, den minister-president en de voorzitters der Kamers waarin zij protesteert tegen de basis-overeen komst. Zij waarschuwt tegen het aangaan van een bindende overeen komst met de republiek Indonesia. Gistermiddag heeft de Koningin den chef van den generalen staf luitenant-generaal mr. H. J. Kruis in gehoor ontvangen. Tegenover het A.N.P. heeft gene raal Kruis bevestigd, dat hij en lui tenant-admiraal Ilelfrich vorige week Woensdag ook reeds een on derhoud met de Koningin hebben gehad over de -militaire zijde van de ontwerp-overeenkomst van Cheri bon. Admiraal Helfrich verklaarde, dat „hij niet veel voor de overeenkomst voelde", omdat hij twijfelt of de mi litaire voorzieningen van het ac- coord zouden kunnen worden uitge voerd. Hij meende, dat de republi- keinsche autoriteiten de bepalingen van het bestand waarschijnlijk niet geheel konden uitvoeren, „niet om dat zij hiertoe onwillig zijn, maar omdat hun troepen moeilijk te be reiken iyn. Ook generaal Kruis toonde zich bezorgd over de algemeene mili taire situatie. Beide opper-officieron weigerden de geruchten te bevesti gen, dat zij het plan. zouden hebben af te treden. Dr. Boon adviseur van Van Mook In afwachting van een definitieve benoeming zal graaf W. F. J. van Bylandt als politiek adviseur van di\ Van Mook door dr. H. H. Boon, eersten secretaris van de Neder landsche ambassade te Nanking, worden opgevolgd. De 31ste accountantrdag van het Nederlandsche Instituut van Accoun tants wordf op 30 November in Kras- napolsky te Amsterdam gehouden. Indonesisch kabinet accoord met Cheribon? Het Indonesische kabinet zou volgens berichten uit Cheribon accoord gaan met de ontwerp overeenkomst die de delegatie met de Nederlanders heeft op gesteld, zoo meldt het republi- keinsche persbureau Antara. Over de artikelen, die betrekking hebben op de Nederlandsche Kroon en de restitutie van niet-Indone- sische bezittingen op Java en Su matra zouden hevige debatten zijn gevoerd. De (Eigen berichtgeving) K.L.M. zal waarschijnlijk in het voorjaar van 1947 haar luchtlijn naar Stokholm tot Helsinki kunnen doortrekken. Indien het plan door gaat zal in Finland directe aanslui ting worden verkregen op den Rus- sischen dienst naar Moskou. De mo gelijkheid tot oprichting van een directed luchtdienst Amsterdam- BerlijnWarschauMoskou schij nt nog niet aanwezig. Amerikaansche hulp voor Nederland De president van de „Ameri can Relief for Holland", cle Ame rikaansche hulporganisatie voor Nederland, heeft de vorming van de „l'nited Service to Holland" medegedeeld, welke het werk van de eerste organisatie, die per 31 December wordt ontbonden, zal overnemen. De heer Max van Poll, lid van de commissie-generaal is op Schiphol gearriveerd. r\E ministers van Buitenlandsche Zaken der vier groote mo- gendheden hebben gisteren te New York enkele» vorderingen gemaakt in hun besprekingen inzake het Statuut voor Triest. Tijdens een korte zitting heeft Molotof enkele vroeger gestelde eischen gewijzigd. Allereerst trok hij zijn bezwaren in tegen het ver- leenen van volledige bevoegdheid aan den gouverneur van den vrijen staat Triest in geval van nood Hierop werd artikel 9 door den Raad van Ministers aangenomen, sn den vorm zooals het op de confe rentie te Parijs was voorgesteld. Verder trok Molotof een vroeger gestelden eisch in, dat de leden van de voormalige fascistische partij geen burgerrecht zouden mogen verkrijgen. Alleen leden van de vroegere politie zullen nu van bur gerrecht kunnen worden uitgesloten, tenzij zij door de bevoegde autori teiten zyn gerehabiliteerd. De plaatsvervangende ministers van Buitenlandsche Zaken moeten een dienovereenkomstig artikel opstel len. Tenslotte verklaarde Molotof zich in beginsel eens met vrij gebruik van de haven in den transitohandel tusschen Triëst en andere landen. Het eenige voorbehoud, dat de Prins Bernhard heeft een bezoek gebracht aan de internationale luchtvaarttentoonstelling in Parijs. (P.) Doorgaande verbinding met Bazel Op Maandag 9 December zal in den Luxemburgschen D-trein (vertrek Amsterdam 10.45 uur via Den Maag, Rotterdam. Eind hoven en Maastricht) het rijtuig li- en 2e' klasse, tot dusverre siechts tot Luxemburg loopende, aldaar aangekoppeld worden aan den trein naar Bazel. Hierdoor is een tweede doorgaande ver binding met Bazel verkregen. Van Bazel terug zal het door gaande rijtuig via Luxemburg, Maastricht, Eindhoven, Rotter dam en Amsterdam voor 't eerst rijden in den nacht van Dinsdag 10 op Woensdag 11 December. Sowjet-Unie nog moest maken, be treft overleg met de direct belang hebbende landen Tsjeclioslowakije. Joegoslavië en Italië, voordat defi nitieve overeenstemming wordt be reikt. Vóór de vergadering heeft Byrnes op uitnoodiging van Molotof met dezen een geheime bespreking ge had. Een gezaghebbende woordvoer der verklaarde dat de bespreking, die vijf kwartier duurde, uitsluitend het opstellen van het vredesverdrag met Italië en andere ex-vyandelyke staten tot onderwerp had. Het vliegtuig, met de hoeren Schermerhorn en de Boer aan boord, heeft vertraging ondervon den en wordt pas hedenmiddag op Schiphol verwacht. In verband hiermee en tevens, omdat de heer Schermerhorn zich zeer vermoeid gevoelt, is de bijzondere minister raad, welke bepaald was op Woensdag en waarin ook dp com missie-generaal aanwezig zal zijn. nader vastgesteld op Donderdag 2$ November. Rijst en bloem voor de kinderen Ter vereenvoudiging van de ad ministratie zal het C.D.K. binnen kort verandering brengen in de aan wijzing van bloem en rijst voor de jongste kindergroep. Thans worden deze bonnen per veertien dagen aangewezen. Zij ge ven recht op een rantsoen van 300 gram bloem en 250 gram rijst per twee weken. Met ingang van 7 December zal voor bloem telkens een bon van 600 gram worden aangewezen voor vier weken, voor rijst zal met ingang van 21 December per vier weken 500 gram worden verstrekt. Er komt dus geen verandering in de grootte der rantsoenen. Beruchte Duitsche oorlogsmisdadigers naar ons land Er is weer een aantal Duitsche oorlogsmisdadigers naar ons land overgebracht, waar zij zullen te rechtstaan. Het zijn Wilhelm Deryck, zeer „bekend" in de om geving van Gennep, Eduard Ka- ninski en Fritz Pap, die de om streken van Almelo onveilig maakten, de S.S.-Untersturm- fiihrer Rupert Wiggers, die ver schillende moorden in Apeldoorn op zijn geweten heeft, de S.D.-agcntcn Rudolf Hassel en Wjlhelm Klüting, schuldig aan de represailles na den moord op mr. Feitsma te Amsterdam, de Oberassistent A'dolph Golder. be trokken bij het doodschieten van 29 gijzelaars in de Apollolaan te Amsterdam en Frans Fischer, die zich den bijnaam heeft ver worven van den „JuJenfischer". Egyptische delegatie verwerpt accoord Zeven van de twaalf leden van de Egyptische delegatie voor de over eenkomst met Engeland hebben een verklaring gepubliceerd, waarin zjj officieel de door Bevin en Sidky Pasja opgestelde ontwerp-overeen komst verwerpen. "PHILIP Noel Baker, de Britsche minister van Luchtvaart, heeft in de politieke commissie der IJ.N.O. verklaard, dat üroot- Brittannië bereid is zijn voorstel om troepentelling en ontwape ning als een geheel te beschouwen in te trekken. Noel Baker zeide een amendement te zullen indienen, waarbij een rap port over de binnenlandsche troe pen en het verstrekken van desbe treffende inlichtingen op 1 Januari 1947 zou worden voorgesteld. Ook stelde hij een verificatie-systeem voor toezicht door de organisatie der U.N.O. voor, dat door den Vei ligheidsraad zou moeten worden ontworpen. Noel Baker betoogde dat niet meer dan tien procent van het to taal-aantal troepen in de wereld ge leperd was in de landen, waarop «le Sowjet-Russische resolutie betrek king had. „Wij hopen allen, dat dit aan tal troepen in de nabije toe komst verminderd zal worden. Mijn regeering heeft, 6inds zij aan de macht kwam, veel in dit verband gedaan. Britsche troe pen z\jn uit Indonesië terugge trokken, lang voordat mevrouw Pandit aan deze tafel kwam te zitten. Veronderstel, dat de Sowjetregeering de kwestie van troepentelling toen had opge worpen. Zou het eenig nut heb ben gehad om opgave te doen van troepen die op 30 November er niet meer zouden zijn? Tom »Connally (U.S.A.) steunde het Britsche voorstel voor een veri ficatiesysteem en sprak zich ook uit voor een rapport over binnenland sche troepen. Hierna schortte de politieke com missie de discussie over de kwestie van troepentellingen tot 5 uur he denmiddag op. Handelsverdrag Zweden-Nederland Naar het A.N.P. verneemt heb ben gedelegeerden van Zweden en Nederland, na gedurende do de vierticn dagen in Den Haag besprekingen gevoerd te hebben, gisteravond op het departement \nn Economische Zaken een han delsverdrag geparafeerd. Communisten in China melden successen Van Ckineesch-communistische zij de wordt gemeld, dat het 8ste com. niunistischc leger strategisch belang, rijke «punten op minder dan 16 kin afstand van de stad Tatocng ten noorden van Sjansji (dat 45 dagen lang aan aanvallen van 100.000 man communistische troepen het hoofd geboden heeft) veroverd heeft. Het bestuur der Koninklijke Ne derlandsche Vereeniging „Ons Leger'1' heeft aan den minister-president het volgende telegram gezonden: ..Het bestuur der Koninklijke Ne derlandsche Vereeniging "One Leger" heeft met ontsteltenis 't gerucht ver nomen, dat de regeering hef voorne men zou hebben aan de officieren in Indië, die hun eed van trouw aan de Koningin hebben gebroken, eervol ontslag te verleenen. Het bestuur is van de onwaarheid hiervan over tuigd, daar het ondenkbaar is, dat de regeering op deze wijze aan den eed, die aan alle officieren heilig is, alle waarden zou ontzeggen, maar dringt er niettemin bij de regeering met klem op aan. om dit noodlottig gerucht ten spoedigste tegen te spreken." JOHN L. LEWIS, de leider van de 400.000 stakende Ameri kaansche mijnwerkers, is gistermiddag voor het Federale Ge rechtshof te Washington verschenen. Men voorziet, dat dit het begin zal zijn van een langdurige rechtszaak. Langdurig proces voor den boeg De raadsman van Lewis heeft den rechter me degedeeld. dat zijn cliënt be reid is Woens dag voor een juryrechtbank te verschijnen. Dit wijst er op, dat Lewis de stel ling, dat hij niet vervolgbaar is wegens het op zeggen van het contract met de regeering, niet heeft kunnen handhaven. Na de verklaring van Lewis' ad vocaat heeft het hof besloten, dat Lewis Woensdag voor een jury- LEWIS "Y^OLGENS zijn Memorie van Antwoord ziet minister Fié vez de taak van het Nederland sche leger als volgt (Indonesië laat hij daarbij buiten beschou wing) deelneming, waar ook ter wereld, aan de uitvoering van ge meenschappelijke acties, binnen het kader der Vereenigde Naties; b. beveiliging van het eigen grondgebied tegen strategische overvallen en luchtaanvallen; c. beveiliging van Nederland sche en geallieerde verbindingslij nen te land; d. binnenlandsche handhaving van orde en rust. Op 1 October waren in Neder land. Engeland, Duitschland. Su riname, Curacao en Indonesië in werkelijken dienst 6617 officieren, 19.43S onderofficieren en 91.333 soldaten. Op 1 Januari zullen er 47.000 soldaten in Indonesië zijn, n.l. 2100 officieren, 3900 onderoffi cieren en 41.000 gewone soldaten. Buiten do strijdkrachten van den staat behooren in een geordend staatsbestel geen gewapende formaties te be staan, zelfs niet wanneer deze verklaren ziqh onvoorwaarde lijk achter de regeering te stollen, aldus minister Fiévez. Wol wordt overwogen in de toe komst bij het eventueel oproe pen van dienstplichtiipn voor binnenlandsche ordehandhaving het element van vrijwilligheid aen rol te laten spelen. In de tweede helft van 1947 zal een contigent dienstplichti gen als bezettingstroepen voor Duitschland beschikbaar komen. Het commando der Nederland sche troepen in Engeland wordt op 1 Januari 1947 opgeheven. Redactie van „Pen Gun" wordt gewijzigd Minister Fiévez sluit zich aan bij de mcening, dat de voorlich ting voor en over bet leger nog niet den gewenschten omvang en het juiste peil heeft bereikt. Naast groote waardeering heeft hij ook bezwaren tegen leiding en opzet van „Pen Gun". Binnenkort zal daarin verandering worden 'gebracht. De minister zal een col lege benoemen waarin alle stroo- rningen in ons volk vertegenwoor digd zijn, die don geestelijken in houd zal bepalen. Ook de samen stelling van de redactie wordt ge wijzigd. Het weren van dagbladen e.a. uit de kazernes vindt de minister in het algemeen onjuist. Hij acht het evenwel de plicht van de commandanten uit de militaire gebouwen alle lectuur te weren, die ondermijnend is voor de tucht, het gezag of de moraliteit, en die, welke een beleedigenden of opruienden inhoud heeft. rechtbank zal verschijnen Het hof verwierp een verzoek van den mijnwerkersbond om het proces uit te stellen, terwijl de bond op zijn beurt een regeeringsvoorstel heeft verworpen, dat een uitstel beoogde indien de mijnwerkers weer aan het werk gingen. Men neemt aan, daf de Vereenigde Staten een lange. verlammend- werkende mijnwerkersstaking voor den boeg hebben, terwijl zich tus schen de regeering eh John Lewis een wettelijke procedure op langen termijn ontwikkelt. De beslissing van de Federale Rechtbank, dat Lewis Woensdag zal moeten terecht staan, schijnt in elk •geval weinig hoop te geven op een spoedig vonnis, of een eind aan de staking binnen korten tijd. Het zal waarschijnlijk reeds dagen duren voor een jury van twaalf menschen gevonden zal zijn. die al len moefen kunnen aantoonen. d3t zij geen vooroordeel ten gunste of ten ongunste van den beklaagde hebben Bij een eventueele veroordeeling kan Lewis in beroep gaan bij het Hof van Appèl en vandaar het Hoog Ge rechtshof. De processen kunnen zoo maanden in beslag nemen. Zuinig met kolen, gas en electriciteit Het ministerie van Economische Zaken vestigt er de aandacht op. dat de staking in de, Amerikaansche ko lenmijnen de kolenpositie in ons land zeer ongunstig beïnvloedt. Alles zal derhalve in het werk moeten worden gesteld om elk, niet strikt noodzake lijk, verbruik van kolen, gas en elec triciteit te vermijden. Zoo zal. ondanks den begrijpe- 1 ij ken wensch van de middenstan ders. ook voor de komende feest dagen géén stroom voor étalages en reclameverlichting beschikbaar kunnen worden gesteld. Voorts zal men zich-stipt dienen te houden aan de rantsoenen voor gas en electriciteit, zooals deze werden vastgesteld op 1 October. Overschrijding van deze rantsoe nen kan in geen geval worden toe gestaan. Teneinde een te hooge „spitsbelas- ling" der electrische centrales te voorkomen, moet tenslotte worden aangedrongen op een zoo gering mo gelijk stroomverbruik tusschen 7.30 9.30 uur en 15.30 en 18.00 uur. De bekende Gorsselsche boe- rendansers hebben als dank voor de Deensche hulp na de bevrijding een be«oek van een tiental dagen aan Denemarken gebracht. De Ach. terhoeksche dansen, zoowel als de films over Nederland werden in een tiental steden en dorpen met veel succes ontvangen. Ten huize van Sjahrir te Batavia werd na de conferentie van Ling gadjati de ontwerpovereenkomst door de Nederlandsche commissie- genertial en de Indonesische dele gatie geparafeerd_ De beide delega- tie-lieders, Schermerhorn en Sjah rir teekenen het document. Engelsche VVV benoemt Ned. eereleden „The Travel Association of Great Britain 'and, Northern Ier land, een organisatie welker «ar beidsterrein in groote lijnen over eenkomt met dat van de Alge meene Nederlandsche Vereeni ging voor Vreemdelingenverkeer in ons land, heeft besloten aan ieder Nederlandsch onderdaan, die gedurende de oorlogsjaren in Engeland in de legers der „Ver eenigde Volkeren" heeft gediend, het eere-lidmaatschap aan te bieden. Smokkeldrama aan de Duitsch-Belgische grens Een Belgische grenspatrouilie is langs de DuitschBelgische grens gestuit op een smokke laarsbende. De patrouille opende na de mannen aangeroepen te hebben, het vuur, ten gevolge waarvan, zooals achteraf bleek, een tier smokkelaars, de 46-jari- ge J. van der Loo uit Vaals zoo ernstig werd getroffen, dat hij spoedig daarna overleed. Bij het verdere onderzoek werd een tweede smokkelaar, do broer van bet slachtoffer aangehouden, terwijl de derde van het groepje smokkelaars nog voortvluchtig is. Naderhand bleek, dat de smokkelwaar bestond uit eoh flinke partij koffie, dio van Bel gië naar Duitschland zou worden gesmokkeld. De Belgische dou ane heeft later in Gemmenieh België) eenige personen aangc- Gioudcn, die de smokkelwaar hadden geleverd. De personen zijn nafir Verviers overgebracht. Roemeensche stemming „grof bedrog" Naar men te Boekarest verneemt hebben drie Roemeensche oppositie partijen, de nationale boerenpartij, de nationale liberalen en de onafhanke lijke sociaal-democraten, bij de groo te mogendheden, die de overeen komst te Moskou hebben ondertee kend. een nota ingediend, waarin protest wordt aangeteekend tegen ..het grove bedrog" bij de jongste Roemeensche verkiezingen. OP 19 November zijn in Roemenië "eindelijk de verkiezingen voor ho» 'parlement gehouden. Eindelijk, want ze zouden al veel eerder hebben plaats gehad, maar ze zijn telkens weer uitgesteld. Een van de redenen voor dit uitstel (maar niet de eenige) is geweest, dat de rcgeering-Groza zoo graag gezien zou hebben, dat het vredesverdrag met Roemenië in kan nen en kruiken zou zijn geweest voordat de verkiezingen werden ge- Houden, waf beteekend zou hebben, dat de tegenwoordige rcgecring en het blok van partijen, dat haar steunt, de goedkeu ring van hun beleid in de zen aan de kiezers hadden kunnen vragen. Zooais de lezer weet, is er ook in ternationaal zeer veel te doen ge weest over deze verkiezingen, net als over die in Boelgarije trouwens van een paar weken vroeger. Een van de bepalingen, door de Groote Drie op hun conferentie te Jalta gemaakt, was nl„ dat er in beide genoemde staten zoo spoedig mogelijk vrije ver kiezingen zouden warden gehouden; in afwachting daarvan zouden verder aldus besloten de Groote Drie in December te Moskou leden van de oppositie in de voorloopige regeerin- gen van Boekarest en Sofia moeten worden opgenomen. Dit laatste nu is in Bulgarije niet. in Roemenië daar entegen wel gelukt. Emil Hatieganu cn Michael Romniceanu. zijn respec tievelijk voor de Boerenpartij en voor de Oud-Liberalen tot het overigens in zijn geheel zeer links gerichte ka- binet-Groza toegetreden. Welke plaats zij daarin hebben ingenomen, is op grond van de gegevens, waar over wij hier beschikken, niet te be- oordeelen; voor de hand ligt echter om to verwachten, dat rij de alge meene koers van do meerderheid van de regeering niet hebben kunnen veranderen, maar in bepaalde geval len remmend hebben gewerkt. WAT nu de vrije verkiezingen be treft. hebben Engeland cn de V.S. reeds eenige malen een nota aan de Roemeensche regecring gezonden, waarin zij geprotesteerd hebben te gen de opvatting, die het kabinet- Groza heeft van de vrijheid, protes-, fcn. die door Boekarest overigens zijn afgewezen als een onbehoorlijke in menging in de interne aangelegenhe den van het land. Het regeeringsblök „Bloc Partltul Democrat", dat met lijst 1 en „het symbool van de zon" de verkiezingen is ingegaan, bestaat uit de commu nisten onder Patrascanu, het agrari sche „Frontual Plugarilov" van Gro- za. de liberale groep van Tatarescu, de linkervleugel van de socialisten en de nationale volkspartij van wijlen Constantinescu; de oppositie heeft haar kern in de oud-liberalen onder Constantin Bratianu cn de boeren partij van Maniu. De verkiezingen van 19 November hebben een geweldige meerderheid voor het regeeringsblök opgeleverd, volgens de laatste berichten, die wij onder oogon hebben gehad, heeft 84 van de kiezers op lijst 1 gestemd, zoo dat het in het nieuwe parlement 348 van de in totaal 410 zetels zal bezet ten. Deze uitslag heeft ons niet ver wonderd. zoolang er in Roemenië „democratische" verkiezingen zijn gehouden, heeft de zittende regeering altijd successen geboëkt bij de ver kiezingen en heeft de tegenpartij al tijd geklaagd, dat er pressie op de kiezers was geoefend. Vóór den oor log bestond in-Roemenië toch immers de regeling, dat aan de partij, die 40 van het kiezerscorps wist te trekken. 70 van de zetels werd toe gewezen. Gezien dit verleden en ge zien dan bovendien nog de toestand van heden lijkt ons daarom de dis cussie over de kwestie of deze ver kiezingen nu werkelijk vrij (in den zin dus. wat wij in het Westen onder vrij verstaan) zijn geweest, zuiver heoretisch. d.w.z. tamelijk overbodig. Veel meer interesseert ons persoon lijk de vraag, hoe de zeiels van het regeeringsblök over de verschillende partijen, waaruit het bestaat, ver deeld ziillen zijn. Met name. of het in Roemenië net zoo is gggaan als in Boelgarije, .waar de communistische partij niet slechts de sterkste is ge worden van het regeeringsblök. dat daar Vaderland^ch Front heet, maar zelfs van het geheele parlement. Uit de niet dan zeer voorloopige en nog ietwat vage gegevens, die ons op dit oogenblik over Roemenië fen dienste staan, krijgen wii den indruk, dat de ontwikkeling in Roemenië een andere is geweest. C. D. J. BRANDT In ons hoofdartikel van gisteren is bij den opmaak een vergissing begaan. De nauwkeurige lezer zal hebben bemerkt.- dat het eerste ge deelte tot „Sinds den vorigen oor logaail het slot moest worden gelezen. Noodweer in Engeland Engeland is gisteren den ge- heelcn nacht door stormwinden geteisterd en vele wegen zijn ten gevolge van overstroomingen on- begnanbnar. Dc Tha'rnes" en an dere rivieren stijgen nog steeds. In laaggelegen districten heeft de Thames de weiden overstroomd. In sommige deelen van het land is aanzienlijke schade toe gebracht aan boerenwoningen. Èr wordt nog meer regen ver wacht. Lagere rantsoenen in Oostenrijk? Op een bijeenkomst van de plaats vervangende commandanten der vier bezettingszones in Oostenrijk is van Fransche en Sowjet-zijde voor gesteld de voedselrantsoenen in Oos tenrijk. die thans 1550 calorieën per dag bedragen, te verlagen. Deze conferentie was bijeengeroe pen om de Oostenrijksche voedsel- crisis te bespreken, die ontstaan was na het Russische besluit <len export van voedsel uit hun zone naar andere zones stop te zetten. Enkele buitjes Weersverwachting, medegedeeld n j door het K.N.M.I. /e De Bilt Tijdelijk nog krachtige windQ lusschen Zuid-West en West. Wis. J seler.de bewolking met enkele re. genbuitjes. Weinig verandering j van temperatuur. i 26 Nov.: Zon op 8.16, onder 16.37; i i maan op 11.04, onder 18,17.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1