Dagboek van een Duitschen illegaal vc Een vrouw pionier der persvrijheid Indonesië heeft belang bij de rubber Zoete en pikante Herberts vol goeden moed UIT HET ANDERE DUITSCHLAND Aristocraat Historisch document Persoonlijke strijd HE Handelsovereenkomst met Oostenrijk Verkiezing in Spanje? es Minister Jonkman opende de derde ru bber-conferen tie Lord Beveridge in ons land Het kind schakel tusschen de ouders Tïloohd onder getuige Onze nationale ploeg heeft recht op vertrouwen Nederlandsche Sprookjesfilm Antigone in nieuwe bewerking EEN DOK VOOR BALIKPAPAN Dinsdag 26 November 1946 \/\Z n hebben altijd geweten. dat een ander Duitschland bestond dan het Derde Rijk. we hebben altijd de ze kcrheid gehad, dat er Duitschers waren die het Nazi-regiem verafschuwden uit den grond van hun hart. zij het dan ook om onderling geheel verschillende beweegredenen, wij hebben in onzen eigen bezettingstijd de bewijzen gekre gen. dat er verzetsbewegingen waren onder de Duitschers. die wij in die dagen overigens maar al te zeer en van onze situatie van dat oogenblik uit gezien bijna terecht geneigd wa ren allemaal op één lijn te stellen hts ^bewonderaars of aanhangers van. sym- pathiebctuigers met. lippendienaars of slaven van het gehate systeem van Hitler en zijn bende. Zoo we dit al niet eerder wisten, dan werd het ons toch zonneklaar, toen wij vernamen van den mislukten aanslag op Hitler van 20 Juli 1944. een gebeurctiB waar op talloozen in de wereld eigenlijk al minstens van 1933 af hadden zitten wachten en waarvan wij het uitblijven nooit hcelemaal goed konden begrijpen. Een van de leidende figuren uit deze verzetsbeweging is geweest Ulrich von Hassell. voormalig Duitsch gezant In Rome. Na den bewusten aanslag op Hitler is hij gearresteerd en tezamen met Oberbiirgermeister Goerdcler. den vakvereenigingsleider en minister vat; Bmnenlandsche Zaken uit Hessen Leuschner. advocaat Wirmer en het lid van den Rijksdag Lejcune Jung door het Volksgenchtshof op 8 Sept. 1944 ter dood veroordeeld en vervol gens geëxecuteerd. TON HASSELL. die in 1881 geboren werd uit een oud Hannoveraansch geslacht eu die dus bij het uitbreken van den oor log al vlak tegen -de zestig jaar oud was. diende zijn land op vele diploma tieke posten in het buitenland. In den slag aan de Marne van begin Septem ber 1914 werd hij zwaar gewond door een schot in de hartstreek ei* twee jaar later vroeg en verkreeg hij ontslag tut den diplomatieken dienst. Na de revo lutie van 1918 liet hij zich echter door het nieuwe regiem, dat zoo veelvuldig op de oude menschen teruggreep, be wegen. om opnieuw in den buitcn- landschen dienst te treden: het was de sociaal-democratische kanselier Müller, die hem als gezant naar Rome zond. Dit beteefcende overigens allerminst, dat Von Hassell als een aanhanger van de Weimar-republiek zou zijn te be schouwen. Integendeel, zijn latere dag- boek-aanteekeningen doen ons hem kennen als een typische vertegenwoor diger van de kringen der Duitsch-Na- tionalen. als een aristocraat met een christelijk-socialen inslag, zooals er juist in de latere jaren van den tijd van keizer Wilhelm II zoo velen zijn geweest. En juist omdat hij dit alles was. kon hij zich op den duur ook niet met de menschen. die na 1933 de macht hadden, noch met hun methoden verecnigen. Hoewel dit uit de nuge publiceerde deeleD van zijn dagboek niet blijkt, zijn wij er toch van over tuigd, dat hij aanvankelijk wel iets in Hitier heeft bekeken, dat hij hem als zoo velen van zijn standgenooten heeft willen gebruiken om Duitschland te verlossen van den dwang van het Ver drag van Versailles, het weer armslag enexpansiemogelijkheid te geven in de wereld en om in het binnenland de Orde. de Rust en het Gezag te her stellen. Waarna hij en zijn gelijkgezin de standgenooten den Führer en zün kornuiten met een plasdank de laan weer uit hadden willen sturen. Zoo iets als generaal Von Schleicher, Hinden- burgs zoon. Von Papen of Hugenberg en Schacht ook hadden gewild. En precies als zij heeft Von Hassell te laat gemerkt, dat zij zich schromelijk hadden vergist in de werkelijke machts verhoudingen, dat zij de krachten, die zij hadden losgelaten niet meer baas konden, ja dat zij niet konden verhin deren. dat die krachten zich nu gingen keeren tegen hen zelf en het Duitsch land. waarvoor ook zij een groote toe komst gedroomd hadden, dreigden mee te slepen in hun misdadig va-banque- spel om het tenslotte te vernietigen. OP het oogenblik (Sept. 1938). dat de door hel Antlantis Verlag te Zürich gepubli ceerde deelcn van zijn dagboek begin nen, is Von Hassell reeds geheel tot het inzicht gekomen, dat het mis gaat. heeft hij zich innerlijk volkomen los gemaakt van het regiem, ziet hij al duidelijk voor zich. dat dit alles on een catastrofe van ongekenden om vang voor Duitschland en de heele wereld moet uitloopen. Dit inzien be- tcekent voor dezen man: zich verzet ten. zich geestelijk te weer stellen tegen de machten van het booze, dat zijn land en zijn volk en de menschheid bedreigt. Van deze worsteling, hetzij in zijn innerlijk, hetzij in vereeniging met gelijkgezinden, is dit dagboek de neerslag. Deze aanteekeningen, die van 1938 tot Juli 1944 zijn neergeschreven, haastig soms. bewogen altijd, en nooit stilistisch bijgevijld, zijn zoodoende in een document humain van den schrij ver zelf en een historisch document uit die dramatische zes jaren geworden. Men proeft er het drama uit van den nationaal voelenden Duifschcr, die zoo graag zou willen jubelen over de gran dioze overwinningenvan zijn legers, maar die aan den anderen kant aan het stelsel, dat hij verafschuwt, geen enkel succes kan en mag gunnen, de tragedie van een man. voor wien leven activiteit betcekent en die nu tot wer keloosheid is gedoemd, het gewetens conflict van den verzetsman, die het regiem eigenlijk niet mag dienen en die toch in een zekere collaboratie de dek king zoekt", die het hem alleen mogelijk maakt om op de hoogte blijven, zich in vrijheid te kunnen bewegen en zijn illegale werk te doen. Wij leven in dit dagboek de grootste deceptie van Von Hassell en zijn vrienden mee: hun te leurstelling in de generaals, van wie deze typisch conservatieve" verzetslie den alles verwachtten, op wier gezind heid, militaire eer en kastegevoel zij al hun hoop hadden gevestigd, en die hen op een enkele uitzondering na zoo ULRICH VON HASSELL, Vom andern Deutschland (Atlantis Verlag, £ürich 1946) deerlijk in den steek hebben gelaten, daarmede niet slechts ieder resultaat van de activiteit van Von Hassell c.s. verijdelend, maar tegelijk hun ook nog het geloof in hun verleden en dat van Pruisen-Dqjtschland. schepping im mers van leger en bureaucratie, ontne mend. ET Duitsche volk komt fo deze dagboeken zoo goed als niet voor. een doodenkeleri keer slechts, als het heelemaal niet an ders kan. komt het schimmig, als in een dichte waas, te voorschijn. Heel dat verzet van die groep van Von Hassell is tot een haast persoonlijke worsteling met Hitler en zijn partij ge worden, tusschcn .bovenlaag" (Ober schicht) en gangsterdom. Soms wanen wij ons verplaatst naar de Middel eeuwen. zoo zeer ziet deze Duitsche aristocraat alles van een feodalen ge zichtshoek uit. Dit gaat zoover, dat het dagboek ons soms suggereert, dat deze heele gigantische strijd voor Von Has sell is teruggebracht tot een duel, een tweegevecht tusschen hemzelf en Von Ribbentrop, dien hij haat. zooals een mensch de karikatuur van zijn spiegel beeld zou kunnen haten. Gezien deze instelling van Von Has sell tot wat er in Duitschland gebeurt, is het geen wonder, dat het meest be langwekkende deel van zijn dagboeken zijn teckeningen van personen, zijn oordeelvellingen over hen zijn. Er zijn er heel wat, die de revue passeeren in die zes jaren en het is uit deze parade vooral, dat de gewone lezer zoowel als de historicus veel kunnen leeren. Geen wonder alweer, waar deze groep van het verzet op het laatst inderdaad heeft gehandeld en hun leven voor hun daad hebben gegeven, maar overigens jaren en jarenlang hebben gepraat en nog eens gepraat in de hoop, dat eindelijk eens uit al dit praten de verloücnde daad zou resulteerèn. Von Hassell is een intellectueel de lezer kan dit uit het bovenstaande hebben begrepen die scherp weet te observeeren: de tragedie van den lijd. juist omdat hij haar zoo persoon lijk ziet. geeft vaart aan zijn pen. Het dagboek laat zich daarom vlot lezen, als een spannende roman vaak, zij het dan ook. dat het soms wat gerekt aan doet. wat te vaak in herhalingen ver valt. Wij zijn zoo gelukkig, dat wij het bij deze beschouwing, bij deze aan sporing aan onze lezers om dit dag boek te lezen niet behoeven te laten. Wij zullen hun in de volgende weken enkele van de belangrijkste gedeelten, van de meest karakteristieke beschou wingen eruit kunnen brengen. Daarbij zullen wij beginnen met de dagen van München. gezien door de oogen van Ulrich von Hassell, in de herinnering van onze lezers terug te roepen. Dr. C. D. J. BRANDT. T J IT de schimmelige archieven van U het New York uit het koloniale tijdperk is een nieuwe heldin tot le ven gewekt om haar plaats in te nemen naast figuren als Betsy Ross en Martha Washington als een van de moedige vrouwen uit de geschie denis der Vercenigde Staten. Het is Anna Zengerde eerste journaliste van Amerika, die door een Amerikaanschen journalist. Kent Cooper, in zijn historischen roman: „Anna Zengermoeder der vjijheid", wordt beschreven als de inspireeren- de en bezielende kracht van Ameri- ka's eerste vrije krant. Cooper geeft Anna Zenger de echt. genoote van John Peter Zenger, uit gever van The New York Weekly Journal, de eer, het eerst te hebben gepoogd, een pers te grondvesten, die niet door de regeering werd ge controleerd. Ofschoon de historici Zenger zelf hebben voorgesteld als de eerste kampioen der persvrijheid in Ameri. ka, brengt Cooner na grondig onder zoek van de archieven uit de vroeg- koloniale periode de theorie naar vo ren, dat het in werkelijkheid de schoone en talentvolle echtgenoote van den drukker. Anna. geweest is, die in The New York Weoklv Jour nal de scherpe entrefilets en klinken de hoofdartikelen schreef, die de ko. lonisten uit dien tijd eon nieuwe op- vatting van vrijheid biibrachten. Cooper baseert zijn theorie op do cumenten. waaruit blijkt dat Zenger zelf zoowel eerzucht als het talent tot schrijven miste, die noodig waren waren om het sprankelende onaf hankelijke blad samen te stellen, dat voor het eerst in Amerika liet be. ginsel der persvrijheid vertolkte. Tegen den gouverneur THE New York Weekly Journal zag voor het eerst het licht in 1733 cn beoogde, op te komen voor de rechten van het volk en de ma chinaties aan de kaak te stellen van oen tvrannieken gouverneur. De drukker Zenger werd volgeps Cooper door zijn vrouw tot de uit gave aangezet. Het blad moest dc invloed bestrijden van het eenige andere in New York verschijnende blad. dat. door de regccring werd gecontroleerd Het. nieuwe blad had onmiddellijk succes. Toen Zenger later zonder veroordeeld te zijn in de gevange. nis werd geworpen, zette zijn vrouw de redactie en de uitgave voort en dc hulp van den beroemdsten rechtsgeleerde der koloniën, An drew Hamilton uit Philadelphia, werd ingeroepen om haar echtge* noot te verdedigen, toen het ten slotte tot een proces kwam. Hamil ton. een vriend van Benjamin Franklin wist den uitgever, in een geruchtmakend proces yrij te krij gen. Het Credo van Anna Zenger wordt door Cooper in zijn roitnan weergegeven in een brief, die An na aan haar echtgenoot schreef in dc moeilijke maanden van zijn ge vangenschap toen zij alleen de lei ding van het bl^d voortzette. Beste John: „Dit zijn mijn gevoelens ten aanzien van de zaak, waarvoor wij strijden. 1. De vooruitgang der mensch heid nam een einde, toen de vrij- Tusschen* de Nederlandsche cn de Oosten rijksche regeering is fren handelsovereenkomst geslo ten. Oostenrijk zal ons hoofdza kelijk hout cn metaalwaren le veren, Nederland voert voorna melijk agrarische producten en visch uit. Volgens berichten uit Zuid-Amc- rikaansche bron zou Franco over wegen algemcene verkiezingen to houden- heid van drukpers werd onder drukt. Herstel die vrijheid en de mcnschhcid zal zal tot groote din. gen geraken. 2. Een vrije pers kan de weg bereiden voor andere vrijheden, zooals vrijheid van spreken en vrijheid van godsdienst en deze tot werkelijkheid doen worden. 3. Eens in het aanzijn geko. ment kan de vrijheid niet blijven bestaan tenzij de pers, die haar het aanzijn gaf vrij blijft. 4. Niet de regeering maar goede moreele opvattingen moe ten bepalen wat de pers drukt. Dit alles is waard om er voor te strijden. Wij lijden voor het geen wij doen. maar al degenen, die door hun daden deze wereld beter hebben gemaakt, hebben beproevingen gekend. Ik houd van je, John. ANNA. KAASKOEKJES: Snijdt uit korst- loos casinobrood reepjes in den vorm van vrij lange stokjes. Besmeer deze aan alle kanten dik met boter. Meng 100 gram geraspte oude kaus met een lepel tomatenpuree, smeer van dit mengsel non een laagje over dc boter heen cn bak hierna de stok jes in den heeien oven tot ze lekker knappend zijn. AMERICAN BRANDY SNARS: Smelt 100 gram boter met 100 gram bruine suiker en 100 gram stroop ln een platte pan, zonder dat de suiker caramelliseert cn bitter wordt, dus boven een niet te heet vuur. Voeg er 100 gram bloem aan toe en roer massa goed dooreen. Laat het deeq een halven dag rusten. Vorm er dan knikkertjes van en leg deze. ver uit elkaar op een beboterd bakblik. In een matig war men oven smelten de knikkertjes uit tot koekjes die men lichtgeel bakt. Neem 't bakbilk uit den oven en rn: zoo spoedig moarlijk de koekjes om den steel van een houten lepel op. Dit moet handig en vlug gebeuren. Zijn de koekjes te heet dan lukt het nog niet, zijn ze te koud dan breken ze. Dan is het beter een deel van de koekjes onopgcrold te laten. Deze lijken dan veel op onze kletskopjes. KAASTRUFFELS: Klop een kwart liter hangop tot een mooie gladde massa: vermeng haar met een ons geraspte oude kaas, twee eetlepels te voren gesmolten boter, wat zout en een snuifje cayennepeper. Vorm hiervan balletjes ter grootte van een truffel en rol deze dan door twee eetlepels geraspte oude kaas. Laat de truffels een uurtje op een koele plaats rusten en presenteer ze nog denzelfden dag Prof. Albert Einstein en een aantal andere geleerden zijn een cam pagne begonnen voor een fonds van een millioen dollar, waarmee een groote actie tegen hef gevaar van de atoombom zal yjorden ge. financierd. Einstein in gesprek met zijn medewerker prof. Harold C. Urey. hoogleeraar in de scheikunde aan de universiteit van Chicago. Op uitnoodieing van de Neder landsche regeering wordt in het Kurhaus tè Scheveningcn de der de bijeenkomst van de Rubber Study Group gehouden, welke on geveer een week zal duren. De Rubber Study Group is tijdens den oorlog in het leven geroepen door de Amerikaansche, Engel- sclie en Nederlandsche regeeriir gen ter bestudeering van alge- meene rubberproblemen. Thans nemen ook Fransche vertegen woordigers aan de conferentie deel- Gistermiddag heeft mr. J. A. Jonkman, minister voor Ovcrzee- sche gebierlsdeelen. de conferentie geopend. Hij zei, dat Nederland aanvankelijk geaarzelfcl heeft als gastheer op te treden, omdat de nieuwe politicise en wettelijke structuur van Nederlandsch-Indië welke na den tweeden wereldoor log noodzakelijk was gebleken, nog geen definitievcn vorm had gekregen en nog niet met zeker heid valt te zeggen, hoe de defi nitieve constitutie in de landen, waar de rubber wordt geprodu ceerd, zal zijn. Wereldherstel „Het stemt tot vreugde te zien, dat in de na-oorlogschc wereld de problemen van wereldherstel niet op nationale basis worden aange vat, doch van internationaal standpunt uit worden bestudeerd. Tezamen doen wij thans, een po ging om het evenwicht van pro ductie, handel en consumptie te herstellen." „Ik noem deze conferentie, in het bijzonder om u weder om te tooien, hoe zeer mijn land overtuigd is van de nood zaak wereldproblemen op te lossen door internationale sa menwerking," zei minister Jonkman. Nederlandsch Indië, dat in de toekomst wellicht Vereenigde Sta ten van Indonesië zal heeten, heeft groot belang bii de toekomst van den rubber. -Wanneer onze politieke problemen zullen zijn opgelost, zal het Indonesische volk dat zelf eveneens groot belang heeft bij de rubberproductie, in veel grootere mate dan voorheen biji internationale besprekingen zijn stem doen hooren. Reeds op dit moment hebben vertegenwoor digers van onze Oostcrsche vrien den zitting in de Nederlandsche delegatie. Op politiek gebied spreken de laatste voorstellen over een Ne- dcrlandsch-Indonesische Unie. Dit legt mijn regeering eveneens de verantwoordelijkheid op de belan gen van deze Unie voor te staan," aldus besloot minister Jonkman zijn rede- Lord Beveridge. de ontwerper van het bekende Engelsche plan voor al- gemeene volksverzekering, is in ons land gearriveerd. Dinsdagavond spreekt hij in de Rolzaal van het Binnenhof over: ..The essentials of British democracy". (Het wezenlijke van de Britsfche democratie). Woens dagavond' houdt hij dezelfde 'lezing in de Amsterdamsche Universiteit, Donderdag-luncht hij met den mi nister van Economische Zaken dr. C. W. M. Huysmans, terwijl het Neder landsch Instituut voor Buitenland- sche aangelegenheden hem Vrijdag een maaltijd aanbiedt. Zaterdag is het hoogtepunt van zijn bezoek aan ons land. De Eco nomische Hoogeschool te Rotter dam zal hem namelijk dien dag tot doctor honoris causa promoveeren. Als promotor treedt op prof. mr. J. G. Koopmans. Maandag houdf lord Beveridge in de aula van de Economische Hooge school een lezing over het onder werp: ..The significance of small na- tionc" (De beteekenis van de kleine naties). f OED voorgaan doet goed vol gen"; ziedaa^de wijs heid van onze voor ouders. En zij doelden daarmede op het voor beeld dat verstan dige ouders hun kinderen eiken dag weer moeten geven. Tja, bij verstandige ouders valt in het bij zijn der kinderen geen onvertogen woord, vader en moe der zijn het eens in hun oordeel tegenover het vaak moeilijk handelbare kind. HDE vaak echter zijn vader en moe der niet een tegen gestelde meening toe gedaan. waarvan zij beiden blijk geven en waarbij het kind par tij kiest. Dan is het gedaan met alle mooie plannen de kinderen samen op te voeden! Kinderen voelen o zoo scherp aan en wee die gezinnen, waarin de- kinderen begrijpen, dat vader en moeder het alleen eens ziin t<y* wille van het decorum. Dan ontbreekt het onder ling begrijpen der ouders. En dit begrip is het cement, waar mede de eenheid tus schen vader cn moe der gemetseld is. Is dit begrip er niet, dan kunnen vader en moeder nog zoo hun best doen naar buiten één te schijnen, de comedie is niet vol te houden. Uw bijval of het verbod missen die fijne nuance, die er overtuiging 9a'n ge geven zou hebben, in dien U bet'er diep in Uw binnenste me© eens geweest was. In het belang van de goede zaak zullen vader en moeder dus elkaar, ondanks ka rakterverschillen, dichter moeten nade ren enbegrijpen. Niets ter wereld bindt twee menschen meer dan ho* bezit van een kind, waarvan het le vensgeluk afhankelijk is van de zorgen zoo wel van vader als van moeder en hun beider goeden wil. Eigen belang en ge krenkte trots moeten, in bet belang van het kind. opzij gezet kun nen worden, men zoekt elkaar en., be grijpt elkaar. I6 de wil daartoe aanwezig, och. dan komt bet be grip er ook. De jaren, naast elkaar doorge bracht, geven gelegen heid genoeg om de scherpe kantjes der karakters tc slijpen. Te veel vaders en moeders vergeten wol eens, dat een kind zich in eon omgeving, waarin de harmonie ontbreekt, niet tot een evenwichtig mensch kan ontwikkelen. Feuilleton door Anthony Berkely 27 VAN het begin af aan had mijn heer .Chitterwick met veel be langstelling de reacties van zijn tante op dc gebeurtenissen gevolgd. Gedurende de eerste week had zij geweigerd ook maar een woord over de geschiedenis te hooren. Zij ver klaarde eenvoudig, dat geen neef van haar het in zijn hoofd zou halen, een plaats als het Piccadilly Hotel te be zoeken en dat dientengevolge het Se- heele verhaal verzonnen moesj zijn. De foto's in dc dagbladen maakten het haar onmogelijk deze houding verder tc handhaven en derhalve veranderde zij van tactiek. De arme mijnheer Chitterwick moest zich van dat oogenblik af iedere tien minuten de les laten lezen" over het ^eit. dat hij zich in een zoo vulgaire zaak als een moord had laten mengen. Dit verhinderde juffrouw Chitterwick in. tusschen niet thans naar het verhaal van haar neef te luisteren en hem elk détail steeds maar weer te laten her halen, Het geheim, dat zoo zorgvul dig tusschen mijnheer Chitterwick en de politie bewaard was gebleven, werd van dat moment af door een derde gedeeld. Een algeheele verandering in de situatie trad echter in, toen mijnheer Chitterwick op zekeren dag een brief ontving. Hij las dien met een zekere voldoening en overhandigde hem daarna aan zijn tante. „Wat eigenaardig. Herinnert U zich haar nog? Mij staat er niets meer van voor den geest". „Je denkt toch zeker niet. dat ik dat kan lezen", mopperde zijn tante, „niet zonder mijn bril. Als ik toch maar eens een goed meisje had. om op alles te letten! Iemand, die met alles zoek maakt. Wat heb ik aan ,,Ik zal hem U voorlezen, tante", viel mijnheer Chitterwick haastig in. terwijl hij er van af zag. zijn tante aan het verstand te brengen, dat zij. indien zij dit werkelijk wenschte, wel een dozijn juffrouwen van gezel schap zou kunnen bekostigen. Zijn tante huldigde de opvatting, dat men niemand in dienst moest nemen voor dingen, die men door een ander voor niets kon laten doen. De brief, dien mijnheer Chitterwick met zijn weiluidenden tenor voorlas, had den volgenden inhoud: ..Riversmead Priory, „Dorsetshire. „Geachte Heer Chitterwick, „Ik ben, zooals U zich misschien nog herinneren zult. een oude vriendin van Uw moeder. Door omstandigheden bad ik in de laat ste jaren van het leven Uwer dierbare moeder weinig contact mei haar. maar sinds eenigen tlid plaagt me het verlangen, de vriendschapsbanden tusschen on- ze families opnieuw aan te knoo- pen. Zoudt U Pr wellicht iets voor voelen een week-end bij ons door te brengen, laat me zeggen, van Donderdag, den 23sten. af Ik zou dat ten zeer«-t£ op prijs stellen en ik kan U verzekeren^ dat het ja gen hier een lust is. Om half vier vertrekt er een goede trein Van 'het Waterloo-station. U moet uit stappen in Templecombe. Ik reken vost op Uw komst „Uw toegenegen. Agatha Milborne" „Hm!" zei z'n tante. Agatha Mllborné".' momDelde mijnheer Chitterwick nadenkend „Neen. ik kan me dien naam niet herinneren. Maar dc brief i? aardig Mevrouw Milborne? Neen". V Wordt vervolgd) (Van onzen spedalen verslaggever) TJ ET is één der vervelende consequenties van de functie van keuzecommissaris voor het Nederlandsdie elftal, dat ieder oogenblik zoo'n hemd-van-het-lijf vragend persproduct kan binnenvallen. Ik vind het ook vervelend voor den heer Herberts. Zoo'n paar dagen voor een buitenlandsche reis heeft een zakenman z'n tijd noodig, ik begrijp het zoo goed, maar heb ik ook geen beroepsplichten „Eventjes maar, hoor..." zegt de veelgeprezene, de veelbecriti- seerdc, -thans ook de veelbedreig- de" „Die rare dreigbrief?" lacht de heer Herberts, „door de pers nog al opgeblazen en bovendien on juist weergegeven De brief van de „Friesche knok ploeg" blijkt afkomstig van een meneer uit Hattum. het adres is bekend. Merkwaardig, hoe tnen zich daar op de Boven-Veluwe zoo kan opwinden over het buiten- spelstaan van Abe Lenstra, den Fries „Maar er zijn ook anonieme briefjes gekomen. Natuurlijk trek ken wij ons daarvan niets en nie mendal aan. maar als dat vaker gebeurt, besteden wij aan de ge- heelc correspondentie van niet- officieele briefschrijvers geen aandacht meer. Dan wenschen wij daarvan verschoond te blijven. Tot dusverre hebben wij steeds, wan neer serieuze brieven de officieele tips bevestigden, daarvan goede nota willen nemen: de verkiezing bijv. van den Excelsiorspeler Ver meer kan worden beschouwd, als een indirect gevolg van particu liere aanwijzingen, die met offi cieele adviezen en onze latere in zichten strookten." „Dus hij had ook zijn kans ge kregen. als hij niet toevallig in het Rottcrdamsch elftal had ge speeld?" „Wis en waarachtig! Het ging hier tusschen Klippen en Ver meer; de Rotterdammer won van den ex-Rotterdammer, cige.nlijk boven verwachting. Maar Ivuppen verviel weer in zijn oude fout: te veel spel in de breedte „Booze menschen' „Er zijn veel booze menschen, in het Zuiden vanwege Rijvers, in het Oosten vanwege Engelsman; in het Noorden vanwege Abe Leenstra „Booze menschen zullen er al tijd blijven. Iedereen kan men het niet naar den zin maken. Maar het moet weer eens her haald: Het domicilie van den speler speelt geen rol, alleen zijn capaciteiten cn zijn geschiktheid voor het Ned. elftal. De genoem de drie zouden het binnentrio moeten vervangen, maar ik acht het trio SmitRoözcn—Wilkes niet alleen de sterkst mogelijke combinatie, maar zelfs het sterk ste deel van het elftal. Het neemt overigens niet weg, dat die drie hun kans niet meer krijgen. De weg naar het Ned. elftal ligt voor hen nog steeds open, ook voor bijv. Holleman, die juist wegens zijn „eenbecnigheid" voor Enge land niet in aanmerking kon ko men. Ook voor Lakenberg; liet was maar een dubbeltje op zijn kant, of de Nijmegenaar was toch gejeozen." „Eerlijk gezegd, vond ik La kenberg in de kampioenswed strijden van NEC tegen Haarlem een klasse beter dan Roozcn." „Roozen is sindsdien hard vooruitgegaan, h'lj is nu in top vorm." „Maar het backstel v. d. Linden en Potharst ziin toch niet van het De Stichting Europeesche Kunst-Unie, Studie Film Am sterdam, gevestigd op het huiten „Manpad" te Heemstede bereidt haar eersto groote speelfilm voor (een hoofdfilm 'van 2500 meter lengte), die naar men verwacht, in den zomer 10i7 gereed zal zijn. Het is een sprookjesfilm, getiteld: Myrthe en do Demonen" Het scenario werd geschreven door den directeur der Stichting, Paul Bruno Schreiber, die ook als regisseur optreedt. Aan de ca mera staat Bert Haanstra, De componist Slarinus Adam schrijft de muziek, een „symphonisch gedicht", dat tot inhoud heeft de schoonheid en fantstiek van het sprookje, dat vertelt van dwergen cn demonen, van hek sen en koningen, van eeuwen oude boomen en een klein meisje genaamd Myrthe. Behalve dit meisje en nog eenige spelers van vleesoh en bloed, zal er een groot aantal poppen in acteeren. Mevr. Alph, Bigot tc Amsterdam ver vaardigt deze marionetten, die ongeveer een meter groot worden De „Wildernis" van het park „Manpad" dient tot achtergrond nu „Studio", zoodat deze film bijna ln haar geheel uit buiten opnamen bestaat. Het geluid wordt later op den filmband vastgelegd en in vier talen nagesynchroniseerd. De Fransche tooneelschrijver Jean Anouilh heeft Antigone van Sopho- kles tot een moderne tragedie ln één acte omgeweikt, waarvan de Neder landsche vertaling (Adr. Morriën) Za terdagavond door het Residentie Too- neel in Den Haag werd gespeeld met Caro van Eyck en Paul Steenbergen in de hoofdrollen, terwijl Joh. de Meester regie en decors verzorgde. Het werk werd met groote spanning gevolgd en ontlokte een geestdriftige ovatie. Na de pauze vertolkte Ida Wasserman met veel succes de eenige rol in Jean Cocfeau's ontróerenden éénacter ,,De menschelijke stem". kaliber van een Weber. een Van Kol. een Caldenhove in hun inter nationale dagen?" „Daar noem je spelers uit ver schillende tijdvakken. Dit back- stej had een zekere voorkeur bo ven andere backs, omdat ze nu eenmaal de backs waren van bet elftal, dat vorig seizoen ongesla gen is gebleven." ..Is Bergman gekozen, omdat deze plaats cieenlijk voor De Harder is bestemd?" „Er waren verscheidene oplos singen, maar het was o.i. de beste gedachte. Drager terug te brengen naar ziin geliefkoosde rechtsbui tenplaats, te meer. waar Bergman altijd bruikbaar is gebleken- De Harder zal t.z.t. moeten toonen, "tvat hij waard is na de langdurige non-activiteit en krijgt' dezelfde kans als de andere candidaten." Geen Oudemannenhuis'9? De heer Herberts acht dit elftal' een waardige tegenpartij voor de Engelsche profs. Tegen België zou er geen twijfel mogelijk zijn, of het resultaat zou ten gunste van ons land uitvalten. Er wordt hier en daar smalend gesproken over het „oudemannenhuis", maar de gemiddelde leeftijd der Hollan ders ligt onder dierr der Engel* schen. Trouwens alleen Pauwe en Smit zijn wat aan den „bejaar den" kant „Wc gaan vol goeden moed" be sloot de heer Herberts het gesprek „tegen Engelschen hebben we .sinds Houtrust steeds goede resul taten. de 40 tegen dc League kampioen Newcastle, dc 0—1 in bet Olmypisch Stadion Ik word uitgeleide gedaan. Wan trouwend stap ik over den drem pel. Er kon eens een drernpelraiin onder verstopt zijn. En die deur, heeft die geen contact met booby traps? „Ik hoop van harte, meneer Her berts. dat ze onderweg u niet in de homaanslagen-mode betrek ken ..We zijn hier in Eist wel wat gewend." zegt de heer Herberts en staart over de restanten van wat vroeger de kom van ziin dorp was. „ze moeten met. heel zwaro artillerie komen en dan nóg heeft het geen invloed op de inzichten van de Keuze-Commissie Nieuws uit Indonesië. J3 RIE sleepbooten vertrekken morgen uit Willemstajl (Cura sao) met een van de grootste drij vende droogdokken ter wereld. Het dok, dat den naam „Juliana" draagt, en kort na den eersten wereldoorlog is gebouwd, is bestemd voor Balik- papan. Het is 370 voet lang en heeft capaciteit voor schepen tot 4000 ton. Deze schepen kunnen met de ge weldige kraan „Valk", die door twee sleepbooten tien dagen gele den uit Rotterdam gesleept is, in de .ïJuliana" geheschen worden. De tocht naar Balikpapan zal, naar men verwacht, honderd dagen duren. Kapitein A. de Koe, comman dant van de sleepboot Betty, treedt op als commandant. C. G. ontvangt de pers Schermerhorn heeft op een pers conferentie, toegestaan aan Indone sische journalisten, verklaard, dat de Nederlandsch-Indonesische overeen komst volgens zijn verwachting voor het eind van dit jaar zou zijn onder teekend Prof. Schermerhorn hoopte voor Kerstmis weer in Batavia terug te zijn. Hij was ervan overtuigd, dat het Nederlandsche parlement en de Nederlandsche regeering de overeen komst zouden ratificeeren. De heer De Boer verklaarde, dat de ondertee- kening van de ontwerp-overeenkomst een groote slap in de richting van de wederzijdsche samenwerking van de beide volken beteekende. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit tegenover ir. Soekarno voor het aandeel, dat deze had gehad ln het goede resultaat van de onderhandelingen. Tusschen schip en ka De „Nieuwsgier" schrijft: „Er valt nog wel zoo het ®en en an^er teis- schen schip en ka. al is het Met meer zoo erg als een jaar geleden. Van een, partij cigaretten bestemd voor onzfe' soldaten, groot 34.8 millioen, verdwe nen er maar ongeveer 11.3 millioen. Voorts verdwenen 992 rantsoenen postpapier en enveloppen. 1274 fles- schen gedistilleerd, 6006 stuks toilet artikelen. 5776 stukken chocolade en dit alles in een maand alleen uit pakettcn voor onze troepen". Mariniers op de HBS In Soerabaja is een avond-H.B.S. tot stand gekomen, waar mariniers cn militairen van de landmacht, die ln Nederland of in de archipel hun studies hebben moeten afbreken, nu in de gelegenheid worden gesteld hun einddiploma H.B.S. A of B te halen. In liet kort De Nederlandsch-Indische regee ring heeft crediet-vergunningen ten bedrage van meer dan 19.000.000 gul den verleend voor het herstel cn de vestiging van bedrijven in Batavia, Soerabaja. Bandoeng. Medan, Sema- rang en op Bali. De stroom van vluchtelingen uit Madoera blijff voortduren. Volgens deze vluchtelingen Is de voedselpo sitie op het eiland hopeloos. Uit Atjeh verneemt men, dat on geveer 300 geïnterneerden, voorna melijk vrouwen en kinderen van personeel van de K.N.I.L.M., zoo spoedig mogelijk door de Indonesi sche autoriteiten uit het kamp van Lawesi Galagal zullen worden ge ëvacueerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 2