„Ons belang" keert over 1945 geen winst uit itschen Amersföortsche raad komt 3 Dec. bijeen Radio-programma Advertenties Bedrijfssaldo bedroeg f 2.909.21 Portefeuille steeg tot f 47.294.478.06 Uitslag 24-uurs rit Agenda van 43 punten Prot. Chr. werkverband P.v.d.A. vergadert Splintertje vertelt uit zijn jeugd" d((.or Scheepstijdingen Beurs van New-York Verstandig is het OPENBARE TIJDREDE te Barneveld BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE FONISCH OPGEGEVEN WORDEN. TEL. 6235 BRANDPUNTEN 4 Dinsdag 26 November 1946 jeze instelling van Von Has- BETREKKELIJK kort na het verslag over het boekjaar 1944 is het pdc deel van zijn dagboeken verslag over 1945 van de N.V. Levensverzekering-Maatschappij Pin9en van personen, zijn o A i ta J U A ingen over hen zijn. Er zi n ,,Ons Belang te Amersfoort verschenen. Uitvoerig werd in het vorige t °dle de.revue passecren in verslag medcdeeling gedaan over de gebeurtenissen in 1945, zoodat de en en het is uit deze parade directie zich thans beperkt tot het gebruikelijke overzicht, waaraan wij de gewone lezer zoowel als het volgende ontleenen: Daar de gegevens voor bijwerking der administratie uit Indië in- us veel kunnen leeren. Geen waar deze groep van middels zijn'ontvangen, ligt het in de bedoeling dit in den loop van het boekjaar 1946 te bewer^telligen, zoodat dan weer het vooroor- logsche beeld zal zijn teruggekeerd. Zoo is ook thans reeds een aanvang gemaakt met uitkeeringen aan Indische gerepatrieerden en aan de nagelaten betrekkingen van tij dens het Japansche schrikbewind overledenen, e.e.a. volgens de richt lijnen der Indische Verzekeringskamer. npOT aan de bevrijding van Ne- A derland kon van eenige pro ductie nauwelijks meer gesproken worden. In den loop der maanden Juni en Juli kwam daarin reeds weer een aanmerkelijke verbete ring en tegen het eind van het jaar was de productie reeds weer overvloedigHet publiek beseft blijkbaar volkomen het nut en de noodzakelijkheid een er levensver zekering en de verhoogde salaris sen werken hoogere verzekeringen in de hand. De geldsaneering ver loste „Ons Belang" van een groo- ten, ongewenschten stroom van koopsomposten. hetgeen de direc tie van verheugende beteekenis acht. Het bovenstaande in aanmer king nemende, was de totale pro ductie nog zeer bevredigend. Zij bedroeg 2177 polissen met 4.055.886,23 kapitaal, waarbij de renteverzekeringen, zooals gebrui kelijk. tot kapitaal werden herleid door vermenigvuldiging met 10. Het verval steeg, mede door het sterk vergroote bedrag, dat we gens overlijden tot uttkeerinc kwam, door het ouder worden der portefeuille en het aanmerkelijk vergroote bestand. Het bedroeg 1419 polissen met 1.651.909.65 ka pitaal, hetgeen zeker gunstig is tc noemen. Portefeuille De netto vooruitgang bedroeg 758 polissen met f 2.403.976.5S ka pitaal. waardoor de portefeuille klom tot 16.899 polissen met 47.294.478,06 kapitaal. Hierin is niet begrepen een bedrag van 461.9S3,welk bedrag het aan deel vormt van de gezamenlijk met andere levensverzekering maatschappijen gesloten herver zekering van de overlijdingsuit- keering ingevolge het Zieken- fondsenbesluit. Dit aandeel werd „Ons Belang" toebedeeld in ver houding tot de grootte van deze portefeuille van posten beneden 500,—. Per 31-12-1945 bedroeg deze portefeuille 20962 posten met 4.088.456,kapitaal. Het maximum bedrag, dat in eigen risico werd behouden, be draagt 10.000.Met de hervcr- zekeringsrelaties is in het alge meen overeengekomen, dat zij ,.Ons Belang" eveneens, zoo mo gelijk voor een gelijk bedrag, ann herverzekeringen toevoeren. De ontvangen en de gegeven herver zekeringen worden gesloten deels op evenredige-, deels op risico basis. De N.V. was ook dit jaar prak tisch genoodzaakt de beleggingen te zoeken in Effecten, Leeningen op Schuldbekentenis aan Over heidsinstellingen of met garantie van de overheid en Schatkistpro messen. Tot aankoop van Vaste Goederen kon om verschillende redenen niet worden overgegaan. Aangekocht werd voor 65.000, aan effecten, terwijl door uitloting een bedrag ad 111.000— beschik baar kwam. Het verbod inzake het verstrek ken van nieuwe hypotheken werd in 1945 opgeheven. Het gelukte de maatschappij echter niet. doordat er zeer weinig vraag naar hypo thecair crediet was. nieuwe lee ningen te sluiten. Evenals het vo rige jaar vonden weer extra aflos singen plaats, zoodat de porte feuille mede door de periodieke aflossingen verminderde met f 116.513,—. Eigendommen De balanswaarde van de va te eigendommen bedraagt, nadat 93.500— is bijgeschreven, f 611 500,de taxatiewaarde is 632.250,—. Alle huizen zijn goed verhuurd en de huren worden op tijd be taald. Er werd een nieuwe leening ver strekt aan de Gemeente Amers foort ad 200.000,en één aan de Gemeente Breda ad 300 000, De polisbeleeningeri namen ten gevolge van de groote geldruimte af met 49.794,35. Nieuwe belee- ningen werden in 1945 verstrekt tot een bedrag van f 3.859,— en aan aflossingen werd 53.653,35 terug ontvangen. Door gebrek aan andere beleg gingsmogelijkheden werd „Ons Belang" genoodzaakt tot aankoop van Schatkistpromessen tot een bedrag van 825.000,— over te gaan. De overige beleggingen bestaan voornamelijk uit vorderingen op het bijkantoor te Bandoeng en op het agentschap op Curacao. De gemiddelde rente bedroeg 3.56%. tegen die van het vorig jaar 3.77 De vermindering de monstreert wel duidelijk de da ling van den rentestand. Deze. ge middeld van alle bezittingen ge maakte rente ad 3.56%, moet ge steld worden tegenover den rente voet, die gemiddeld voor de wis kundige reserve noodig is. Winstver deeling Het bedrijfssaldo bedraagt 2.909,21. De directie stelt voor, hiervan 1.152,toe te voegen aan de Sta'tutaire reserve, f 911,09 aan de reserve voor waardever mindering der beleggingen en net restant te besteden voor ex Ta af schrijving meubilair. Indien het voorstel wordt aan genomen. bedragen de extra re serves totaal 292.939,23. Redevoeringen voorzitters landbouworganisaties De heer A 1 g e r a heeft aan den minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening, de volgen de vragen gesteld: 1. Is het den minister bekend, dat de redevoeringen, onlangs ge houden door den heer F. den Har- tog in de algemeene vergadering van de Hollandsche maatschappij van landbouw en den heer H. D. Louwes in de algemeene vergade ring van het Koninklijk Neder- landsch landbouwcomité, zijn op genomen in de persberichten van de afdeeling voorlichting van het ministerie van landbouw, vis scherij en voedselvoorziening? 2. Bestaat het voornemen om de redevoeringen, die de voorzitters van de confessioneele landbouw organisaties en voorzitters van andere provinciale landbouworga nisaties voor en na houden. Even eens op te nemen? 3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord vreest de minis ter dan niet. dat via zijn ministe rie allerlei soms tegenstrijdige, soms polemische voorlichting wordt gegeven? 4. Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, kan de minis ter dan meedeelen waarop zijn voorkeur voor de in vraag 1 ge noemde redevoeringen brust? Van de 157 deelnemers, die Vrij. dagochtend te Amersfoort gestart waren voor den militairen betrouw- baarheidsrit hebben er, naar men ons mededeelt, 108 de finish bereikt. Voor de openbare vergadering "TMn de-i rand der gemeente Amers- fnoit op Dinsdag 3 December 1946 de« avond om 7 uur is de volgende agenda vastgesteld: 1. Installatie van bet nieuw I benoemde lid.van den raad, mejuf frouw A W Loinverse. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en m*. dedeclingen. 4. Voorstel van B en:W om aan den beer mr. .T C Graaf van Randwjjck overeenkomstig zijn verzoek eervol ontslag te verlee- nen als curator van het Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium. 5. Benoeming van een curator van het Johan van Oldenbarnevelt- gymnasium. 6. Benoeming van de leden der raadscommissies. 7. Benoeming van leden van onderwijscommissies, wegens perio dieke aftreding. Benoeming van twee onder wijzers aan de openbare school voor g.l.o. no. 11. 9. Benoeming van een onder wijzer aaD de openbare school voor buitengewoon lager onder wijs. 10. Voorstel van B en W om aan Mejuffrouw D W Gerhardt overeenkomstig haar verzoek eer. vol ontslag te'verleenen uit de be trekking van onderwijzeres aan de openbare school voor g.l.o. no. 11. 11. Voorstel van B en W tot in trekking van het raadsbesluit tot benoeming van mejuffrouw G T Admiraal als tijdelijk leerares aan het gymnasium. 12. Gunstig advies van B en W naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der Vereeniging tot bevordering van het Chr. Nat. Schoolonderwijs, alhier om gelden beschikbaar te stellen voor de aan* chaffing van leermiddelen en meu bilair voor de van deze vereeniging uitgaande school voor g.l.o aan ile Lingestraat 8 13. Voorstel van B en W tot voorfoopige vaststelling ingevolge artikel 55 der Lager-onderwijs- wet 1920 van de uitgaven van het openbaar lager onderwijs over 1945. »14. Voorstel van B en W tot vaststelling ingevolge artikel 103. 2e lid. der Lager-onderwijswet, 1920 van de vergoedingen en uitgegeven bedragen door de bijzondere lagere scholen ingevolge artikel 101 der genoemde wet. over 1945 15. Voorstel van R en W tot vaststelling ingevolge art. 103bis der Lager-onderwijswet 1920 van de uitgaven en vergoedingen voor vakonderwijzers over 1945. 16. Voorstel van B en W tot vaststelling van het vermenigvul- digingscijfer voor de berekening van het schoolgeld voor het lager onderwijs. 17. Voorstel van B en W tot vaststelling van een verordening houdende eenige regelen inzake den burgerlijken stand. 18. Voorstel van B en W tot aanpassing van rechtstoestandre gelingen van gemeente personeel inzake het gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire belooning. 19. Voorstel van B en W tot vaststelling van de toelagen van het personeel van de plicht-brand weer. 20. Voorstel van B en W tot het vaststellen van een gemeen schappelijke regeling met de ge meente Baarn betreffende de leve ring van gas. 21. Advies van B en W naar aanleiding van het verzoek van een aantal eigenaren, gelegen aan den De afdeeling Amersfoort van het Prot. Chr. Werkverband in de Partij van de Arbeid belegt op Woensdagavond in het Wijkge- bouw aan het L. Costerplein een openbare vergadering. De heer C- I Kleijwegt uit Nijmegen spreekt I over ,.De taak van de Christenen I in het poloitiek en maatschappe lijk leven van dezen tijd-" Htrechtscheweg tot verlaging van de straat bel ist in g en verbetering van de verlichting van den Utrerhtscheweg vanaf het R.O.G. 22. Voorstal van B en W tot aanwijzing van Jen gemeentelijken geneeskundigen on gezondheids, dienst als tak van dienst bedoeld in artikel 252 der gemeentewet 23. Voorstel van B en W tot beschikbaarstelling van een ore- diet voor den aankoop van een Austin-ambulancc-auto ten behoeve van den gemeentelijken geneeskun digen- en gezondheidsdienst. 24. Voorstel van B en W tot het verleenen van een crediet voor aankoop van een auto ten behoeve van de brandweer. 25. Voorstel van B en W tot deelneming aan een op te richten stichting voor arbeidshvgiëne (ge. drukte verzameling nr. 3j 26. Voorstel van B en W om machtiging te verleenen tot het nm niet verstrekken van graven voor militaire- en civiele oorlogsslacht offers. _7. Voorstel van B en W tot het verleenen van een crediet van f 7.500.ten behoeve van het her stel van het sportpark „Birkho- ven" 28. Afwijzend advies van B en W paar aanleiding van het verzoek van J van Zomeren om onthe.ffing van hef bepaalde in art. 3 vier Verordening betreffende het ver leenen van drankvergunningen en verloven A ten aanzien van het perceel Arnhemscheweg 51. 29. Voorstel van B en W om goed te vinden, dat de vertegen woordiger der gemeerfte aan de op heffing van de X V Amersfoort, sche Autobus lienst zal medewer ken. 30. Voorstel van B en W tot vaststelling van vergoedingen voor verwarming enz. van schoolloka len, die zijn verhuurd aan de Ver eeniging voor Kleuteronderwijs. 31. Voorstel van B en W tot verhuring van 2 lokalen c.a. van het schoolgebouw L Beekstraat aan de stichting tot oprichting en instandhouding van scholen voor Chr. voorbereidend lager onderwijs. 32. Voorstel van B en W tot aankoop van de perceelen Mooiers- st.raat 6 en ,8 van W Jebbing. 33. Voorstel van B en W tot verhuring van een woonhuis c.a. in Je z g. Bokkeduinen aan G Ver steeg. 34. Voorstel van B en W tot verhuring van een woning en tot verpachting van grond, staande en gelegen aan den Lageweg. aan 11 de Kruyf. 35. Voorstel van B en W tot verhuring van het perceel Soester- weg no 596 c.a. aan E Blanke- stijn. 36. Voorstel van B en W tot verhuring van een autogarage aan de Groenmarkt aan J E R Liebke. 37. Voorstel van B en W tot verhuring van een ijzeren loods aan hei Hoevelakensche voetpad aan II II A. Jorg. 38. Voorstel van B en W om opnieuw aan P Voskuilen te verhit, ren het recht om het Belgenmonu- ment door het publiek te doen be zichtigen. 39. Voorstel van B en W tot verhuren van een perceel grond, aan de Koningin Wilhelnvnalnnn. hoek Kon. Sonhtalaan. aan A F Ch A van Heijst. 40. Voorstel van B en W tot verhuring aan C A Flagedoorn en W Vink van een gedeelte van het sportterrein aan den Leusderweg 41. Voorstellen van B en W tot verhuur van een aantal perceeltjes boschgrond. tuingrond, bouwland, weiland, e.d. Ontheffingen hondenbelas ting dienst 1946. 43. Ontheffingen en reclames straat- en rioolbelasting dienstja- ren 1944, 1945 en 1946. 1 Soest Lezing over Roemenië De Ned. Reisvereeniging orga- niseerde voor haar leden en voor leden van 't Nut van 't Al gemeen en „Soest ooruil' in café Eemland, een lezing over Roemenië. Nadat de consul van de Ned. Beisver. Mr. Terlingen een welkomstwoord had gespro ken, kreeg Mr. Pragano, een ge boren Roemeen, het woord. In vloeiend Nederlandsch ver telde Mr. Pragano den talrijke aanwezigen hoe het Roemeen- sche Rijk was ontstaan. deTurk- sche overheersching en het le ven onder de drie monarchen: op duidelijke wijze schetste spr. het cultureele en commercieele leven van het Roemeènsche volk. Na de pauze werden lantaarn platen van steden, dorpen enz. van Roemenië vertoond. Uit het politierapport Door de politie werd wegens het berijden va» zÜn rijwiel zon der licht aangehouden een zeke ren H. W. R. uit Heerde. Daar deze zich niet behoorlijk lcziti- meeren kon. werd hij naar het bureau van politie overgebracht. Bij onderzoek kwam aan het licht dat het rijwiel eenige oogen- Hikken te voren gestolen was van den heer V. wonende te Soeet. H. W. R. is in arrest ge steld. A. v. K. wonende alhir, kreeg een bekeuring wegens het rijden op een motorrijwiel zon- ner in het bezit te zijn van een rijbewijs. Proces-verbaal is opgemaakt tegen A. J. A. alhier, wegens overtreding der Arbeidswet. Opbrengst Zonnestraalcollecte De opbrengst van de te Soest en Soesterberg gehouden collecte voor Zonnëstr. bedraagt f 1047.17. Huiselijke twist Op den Bunlweg woont een dame M., bij wie een zekere S. inwoont. Al meerdere malen is tusschen hfet tweetal verschil van 'meening ontstaan, doch gis teren liep de ruzie zoo hoog. dat meubelen, planten en huishou- aelijke artikelen het moesten ontgelden. Gevonden voorwerpen Lederen damestasch in.li/ f 82: grijze wollen handschoen: leeren handschoenen; enveloppe met reservekaarjjjn; ring met 3 sleu tels; bruine damesvilthoed; wol len das; groene portefeuille met 50,00klein zwart poesje; bruin keren heerenhandschoen; zilve ren armbandje; bruine glacé da- meshandschoen; bos sleutels; wit linnen zakje met gedroogde appelen; bruin lederen beursje met donker lederen omslag; arm band (schakel) elcuteltje. Inl. politiebureau.. HfpuMnk' 206. Knars was door het dolle heen van woede, om dat hij mij wéér zag. En hij deed het ergste wat hij kon doen. hij trok zijn revolver en schoot op mij. 't Was heelemaal niet sportief, want ik was ner gens op verdacht. „Beng-beng-beng-" knetterde het pistool en Knots riep: ..Raak, hij valt!'' Er wa ren nog meer menschen, die schrokken. Bobbelman en de baron, die ik een heel eind vooruit was. lie pen nog in het bosch en hoorden de knallen. „Was* datte". hijgde Bobbelman. „Revolverschoten", bromde baron Adriaan. „Splintertje" is in .gevecht met de boeven en 't gaat er heet toe. als dat maar goed afloopt, 't zijn er twee tegen één. „Kunnen ze 't niet met d'r lui bloote vuisten uitvechten", zei Bobbelman: „Dat geknal werkt op m'n zenuwen. Als ze elkaar raken gebeuren er ongelukken!" Maar die gebeurden ge lukkig niet. al dachten Knots en Knars.dan ook. dat het eerste schot al raak was. Ik had me, toen ik Knars z'n revolver zag trekken, vliegensvlug laten vallen en rolde achter een flinken steen. Daar lag ik buiten schot en telde de kogels die over me heen- floten. „Drie-vier-vjjf", bromde ik: Voor iedere kogel krijg je een klap Knars. Je zult er van lusten!" Clandestiene zenders De 22-jarige technische student G. J. B. te Soest, had zich j.l. Vrijdag voor den Utrechtschen Politierechter te verantwoorden wegens het in bezit hebben van een electrische radio-zendinrich- ting. Uit het verhoor bleek, dat de student het apparaat, dat van Duitschen oorsprong was, ge bruikte in verband met zijn stu dies. Niet bleek, dat inderdaad met het apparaat is uitgezonden. Ook een 28-jarige schilder uit Soest, had zich voor een derge lijk feit voor den politierechter to verantwoorden. Tot een vonnis kwam het niet. daar de Officier van Justitie eerst een nader onderzoek raad zaam achtte. Inmiddels zijn de radio-ama teurs gewaarschuwd. Adinda 7/11 te Tsingtao. Aruba 8/11 v. Rio de Janeiro n. Callao. Ber. kei 21/11 v. Cardiff n. Dakar. Ceronia 11/11 v Miri, Dordrecht 21/11 van Antwerpen n. Mexico, Erinna 17/11 te Abadan. Limburg 18/11 te New Orleans. Madoera uitreis p. 19/11 Dungeness Plydorus 17/11 v. San Francisco n. Guayaquil. Stad Maas sluis 18/11 v. Talcahuano, Tyro p. 19/11 Ouessant. Tibia 15/11 v. Beira. Tawali 19/11 tp Colombo. Tjitjalengka 18/11 v. Hongkong n Manilla. Welte vreden p. 21/11 Lizard. Edam 21/11 v. R'dam n. Houston. Fort Churchill 21/11 v. R'dam n. Piraeuc, Alcinous p 19/11 Gibraltar. Bloemfontein, ver- tr. 27/11 v New York n. R'dam. Prins Willem v. Oranje 21/11 v. Antwer pen. Sunetta 18/11 v. Aden n. Land's End v. d.. Stad Maastricht 2/11 v. Co lombo n. Madras. Tarakan 19/11 van WOENSDAG 27 NOVEMBER HILVERSUM I. 301.5 M. 8.50 Voor de huisvrouw 9.00 Muziek ge ïnspireerd op Shakespeare. 9.30 Stra divariuskwartet. 10.00 Morgenwij ding. 10.20 Voor de vrouw. 10.35 Ar jen Zondervan. bas-bariton 11.00 Po pulair programma. 11.45 Familiebe richten uit Indonesië. 12.00 Eddv Wa- lis 12.35 Lunchconcert. 13,15 Voor het platteland' 14.00 Voor de vrouw. 14.15 Kamermuziek. 15.15 Engeland- Nederland. reportage, 17.00 Kwartier marschmuziek. 17 15 Metropole-orkest 18.15 Orgelspel 18.30 Programma Ne- derlandsche Strijdkrachten. 19.15 J. G. Zuurhoff: ..Cultureele zorg". 19 30 ..Wat beteekent de Kerk in mijn le ven?" 20.08 EngelandNederland, re portage. 20.45 „The Ramblers". 21.15 Van muizen en menschen. luisterspel. HILVERSUM II. 415,5 M. 8.15 Paul Gümmer. bas. 8.30 Morgencon cert. 9.50 Symphonie concertante. Mozart, 10.20 Trio. Quantz. 10.30 Mor gendienst. 11,00 Flui'trecital, 12.00 Koormuziek uit de 16e eeuw. 12.20 Orgelbe-peling. 14 00 Alt, fluit, piano. 14.30 Strijkkwartetten van Mozart" XIT. 15.00 Patricia Rossborough, pia no 15.15 Marinierskapel. 16 00 yoor postzegelverzamelaars 16.15 Knapen koor. 16 45 Voor jongens en meisjes 17.30 Mandoline ensemble. 17 45 Het rijk aver zee. 18.00 Fritz Kreisler, viool. 18 15 Omroepkoor. 18 45 Or kestwerken, 20.10 Radio Philharmo- nisch orkest. 21.00 Mr. J. J. R Schmall- ..Uit bet leven der Waalsche Hervormde Gemeenten". 22 30 Harold Bauer, piano (gr 23.00 Kamermu ziekwerken van Mozart. New York n. Newport News. Arnhem 21/11 v. Plymouth n. A'dam. Ary Scheffer 22/11 te A'dam. Gnnvmedes 21/11 v. Santos, Iris 21/11 v. Oporto, Jupiter en Notos 21/11 v. New York. Orestes 21/11 v. A'dam n. Dublin. Sumatra p 21/11 Gibraltar, Noord Brabant 21/11 v Calcutta. Anvtel- kerk 23/11 te A'dam verw.. Jan, Lie- vens 23/11 v.m. te IJmuiden - verw/. Congostroom 22/11 te Antwerpen. TUIN li A LENDER 26 NOVEMBER. In tegenstelling met andere wruchtboomen, 'die veel zon noodig hebben, groeit de morel ook uitstekend in de schaduw. Van daardat men langs de muren of schuttingen, die op het Noorden lig gen en dus niet door de zon worden bestraald, wel leiboomen van morel len pleegt te planten. Deze leiboomen kunnen een vrij zware afmeting be reiken en na verloop van eenige ja ren reeds een ruime opbrengst geven. Morellenboomen vragen een goeden, vochthoudenden grond. S. L. De markt opende onregelmatig. Spoedig trad er een technisch herstel in. Het algemeen gevoelen dat zoo lang de arbeidsmogelijkheden niet op gelost zijn, deze een druk op de markt blijven uitoefenen, bleef on gewijzigd De winstnemingen tegen het slot werden goed opgenomen en de markt, sloot vast. - 23'11 22/11 23/11 22/11 AUCh; 160% 160% N.CityB. 42% 42 A IT .Car. 44 42 N.Steel 79% 79% Am.Can. 87% 87 NYCent. 15% 15% A bmelt. 50% 49% N.FolkW 225 224% Am.SuR. 39% 39% NortliAm. 26% 25% A.T.&T. 161% lól V.Pac. 20% 19% Am.Vtsc 57% 51 Packard 6% Anac.C. 33 37% 86 Param. 32 31 Atch.I. ssn Pcnns. 25% 25% Baliirn. 14% 14 PurcOil 4% 21 Bcrhl.S. 87% 85% RadioC. 9% 9% Boeing 13 V. 18% Rep.St. 25% 25% Can.Pac. 12% 12 ScarsR. 36% 36 Chesap. 50% 49% SlicllUn. 29% 29% Chrysl. 83 bl Soc.Vac. 14 13% CuriWr. 6% 5% S.Rail. 39% 37% Douglas 66% 63% StandBr. 36% 35% Dup.N. 169 165 St.OilNJ 62% 62% EastmfC 210 203 Studeb. 19% 18% EI.B&Sh 14 13% TexasC. 58% 56% Gen.El. 34% 39% Un.Pac. 127 124% Gen.Mot. 4*>% 43% U.Aircr. 17 17 GoodyT. 51% 50% Un.Corp 3% 3% Hudeon 15 14% UnFruit. 45 48% 1.Nickel 30 29% USRubb 49% 43% Int.T&T 15% 14% USStccl 69 67% Kcnn.C. 45% 44% Westh.li, 21% 21% Mome. 58'. S8 Wcolw. 44% 44 OVERZICHT EFFECTENBEURS In de situatie was bij den aanvang van de week hoegenaamd geen veran dering gekomen. Het voornaamste kenmerk van de markt was: het groote gebrek aan orders en de omzetten waren dan ook klein. OBLIGATIëN Staalslccmngen Ned I '40 4 N. '40 m bel lac Ned '41 IV, Ned. '37 3 Ned -3." <3V<> 3 NWS 2Vi 22/11 25/Jl >9% 99» 99 IJ. 99% 99?£ 99% 100% 99 81 99 y. So eer» 100 100% 100% N 1. '37 A 3 97% 97»/, Prov en Rem teen A'dam '37 1 3% 100% 109% 's-C-rav. 3." 3% 100% 100% R'dam'J7 1 III-A - Utr. or- *37 3!^ r— Utr. eem'37 1 3V4 102% 100% Arnh- H B- 31A 100% Nat- Hvd B 3% 100% Rotlerd- 3% 99% 99% Ulr- H B E 3% ld. m- verol- oitl. 100% F.. Nd S. Vb 3% Indnst AKU 3K Bereh's cn 3% 102 I.ever 3'A 102 Bat. Pctr. 3% 102% 102'; N. 1. So. "02 3t4 61 60% AANDEELEN Banken A'damscbe B. Incasso Ned H MU. Robaver Tvvent. B. fA) ndtistr Aand Ak'U v. Gelder Unil CA. Ncd. Gist Ned- Kabel i<:irB. Ruit Droozd, Mijnh en Pctr. Kontnkl. Rubber A'dam Rub- 125 123 134'/, 133 lOu 134 13, 100 133 13.» 116 112% 22 27? 255% 134 104 116 97% 207 346* 227 276 256% Dcll-Bat. Oost- lava Serbadladl Scheepvaart Holl Amer. KNSM Sch Unie Roti- IJovd Si- MU. Ncd. Suiker H VA lav. Ct. NISU Tabak Dcli-Bat Dcli Mij. Scnemb* bieden t lalen 125 153 95 J- 65 75 126 153 124% 122 117% 115%,' 135 10S 204 105 102 112 109 106 125 115 115 104 om niet tot de laatste week te wachten met Uw St. Nic. cadeaux. Er is nu nog volóp keus. Weer keus als vroeger! RITSEMA Stofsuigerfabriek 11ILY KRSUni Onze reparatle-afC. I(niinj] REPAREERT 1 alle merlcen STOFZUIGERS 2= 1 1 paar schoenen Schoen- en voetverzorger Kan ook voor U zorgen. Langestraat 78 Officier met vrouw en kind zoekt ZIT-EN SLAAPKAMER met gebruik van keuken in H'wijk of omg. Brieven aan Kapt. v. GASSELT, Jan van Nassaukazerne, Harderwijk. >Chem. reinigen, re- pareeren en op nieuw opmaken van matrassen. V. Oude Gracht 205 Tolef. 13602 Utrecht D.V. op DONDERDAG 28 NOVEMBER. Spreker: PROF. G. WISSE. Onderwerp: De Atoombom en de komende wereldbrand. 's Middags 2.30 uur en 's avonds 7 uur. Telkens in de Gereformeerde Kerk. Plaatsen vrij Op handelskantoor te AMERSFOORT is een prettige werkkring vacant voor CORRESPONDENTE Tevens gevraagd AANKOMENDE KANTOORBEDIENDE mannel. of vrouwel., in bezit van dipl. Mulo en machineschrijven. Brieven on der no. 9957, Bureau van dit blad. tot 20 woorden f 1.50 3 x achtereenvolgens f 3.50 elk woord meer f 0.10 per plaatsing extra. TE KOOP GEVRAAGD Ter mernaine gevr. een vergrootingsapparaat (HEN- Hl of dergel.) Br. met uiter sten piijsopg aan Sgt. E Storck. Stal' lie Div. Appel weg. Amersfoort. 9952 TE KOOP AANGEB. Mantelpakje m. 42 blauw wit ru.tje z g.a.n. zonder p f 35. Br. no. 9967 bur. van dit blad. Stofzuiger, electr. kachel paar d.schoenen z.g.a n. ohemerlnmpekap. B. W. f.aan 22. 9975 Wegens overcompleet te koop |cd. vest en platte- pet militair. Br. no. 99G8 bur. van dit blad. 5 Rijer uccordeon. 2 regis ters 150 bassen tc bevragen f,. Brir.kweg 74. Soest. 9941 7,w Seal bontjas adres L Brinkweg 74. Soest. 9912 Vrucht laanboomen, vraagt orgs en soort, aan D. v. EL dik. O 360 g-, Opheusden. 9914 Een schitterende moderne Pick-up in kast, aan te slui ten op radio en een schrür- machine. merk .•Oliver.'' Rijksweg 34, Voorthuizen 9953 B«ntjas (Ind. lam), avond japon. bl. blazer, grijze zo- merswagger alles maat 42 •14. borstrokken zonder mou wen, flanellen pyama's. on derjurken. m. 42. Doopjurk- je, zwanendons avondcape Soembastraat 10 9961 Een pracht cadeau is: een radiokast, vanaf f 58. een gramofoonplnat van f2 75 een luidspreker voor radio centrale f 28 75; een micro foon. pick.up enz. enz. «li leveren U uit voorraad Ra dio Vcpt. Ilavik 30. tel 3891 9921 Poppenwieg, poppen, beer olifant, enz wieg, ki.nder. box, kinderstoel, rolstoeltje. Oude Tempellaan 2, Soester berg Tel 523, Huis ter Heide 9939 Een gesl. bakkers-aan- hangwagentje voor fiets (of motor) Wielen 26x2 met nog goede luchtbanden. Te be vragen. Woestygerweg 101, Amersfoort. 9973 1 Kist met timmergereed schap. Bezichtigen 's avonds van half 89 uur. Merwede. straat 18. 9910 Damesmantel kl. m. kleur [roen-grgs St. Agathastr. 9. 9972 1 Nieuwe damesmantel m. 40 v. f 40 cn 20 punten v Effenlaan 19. 9971 U ontvangt 2 kousenlad- dér-ophaalnaaldjes. fgn en grof. voor 3 postz. v 1<I ..Rena" Parkweg 26, Ensche de. 9948 Ivinderledikantje met ka pok matrasje. Jan Steen- straat 34. 9902 Zéér geschikte St Nico- laascadenux: 1 old finish theemeubel met 2 glas ir. lood deuren en 2 laden, be nevens 1 haardbankje voor slechts f 85. Nieuw, een reuzen koopje. Radboutstr 1 9965 TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd door netten heer net kosthnia met huiselijk verkeer Br. no. 9964 bur 'an dit blad TE HUUR AANGEB. Per 1 Nov. een zil.slp.ka- mer vrij met voll. pension P. Bothlaan 6 Amersfoort 93*18 PERSONEEL GEVR. Het iïrüze l'uis (Tehui'. voor Oud. Ind Militairen) Putten t tel 40 vraagt spoedig voor dag of. dag er, nacht twee degelijke meisjes voor huishoudelijk werk. 9917 Mevr. Rogaar Utr.weg 300. zoekt meisje \oor d en n kunnende koken cn van goede getuigen voorzien. 2c meisje aanwezig. 9945 Hulp voor de morgenuren of twee maal per week. Mevr Wijnands, O. Soesterw. 35 9913 PERSONEEL AANGEB. Nette werkster heeft nog eenige ongen beschikbaar. Br. no. 9959 bur. van ait bl. B.z.a. nette jongeman leeft 22 jr. voor chauffeur v g g v. R. de Vaal. Amersf straat 23. Barneveld 9900 RUILEN Ruil. z.g.an. vo heeren- pak en winterjas ulster leef tijd 2(125 jr. voor hoeren, puk en overjas m. 5455 en te koop theemeubel. Br. no. 9963 bur. van dit blad. Ruilen. Een nw. laken en twee slopen voor een don kerbruine wintermantel Br. onder no 9896 bur v. d bl. DIVERSEN Net echtp. z k- wenscht baby geheel tot zich tc ne men. Br. no. 9969 bur. van dit blad. Schocnproblemen? WJ kunnen ze oplossen. Be spreek het eens met ons Wil- lem.se, Leusderweg 27/29. tel 3261. 9946 Wie kan in korten tijd mijn overjas vermaken? Br, aan Brauns. Rgksweg 27. Voorc- huizen. Bg ons kosten loeren veters le soort 35 ct. p paar; voet balveters 35 ct. p. paar. Fournituren noodig? Komt eens by ons kijken. We heb_ ben grooten voorraad leder, rubber, enz. enz. Fabner's Lederhandel, Arn str 18. 9950 Dames komt met Uw ouden hoed. Wij vervormen naar de nieuwste 'modellen Maison Moderne. Utrechtschestr *21. Amersfoort 0000 Koopjes! Koopjes! Zelfre. perateurs. zie onze etalagc's LecTen zolen 75 en 85 ct. p. paar; stootplaten 5. 7 cn 9 ct per paar. Haal 'r ..Van MsanenV bij Soesterwe'g 214 9910 Nu 'n tasch b'ii Van Maa. ncn halen. Schooltasschen, zwaar leder, f 16.50, actetas. schen, collegetasschen. da mes hand- en schoudertas, schen. Iets goeds, iets mooi's. en toch niet duur Haal 'r .Van Mannen" bg. Soestor- weg 214 9909 Verloren br. lederen mo- •.orhandschoen tusschen Café ,,De Rozenboom" en spoor- overweg Hoogeweg. Bericht of te bez. aan Hoogeweg C 17bis. 9974

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 4