DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Indonesië" werpt zijn schaduw vooruit Groote Vier bereid tot verdere concessies? VARA krijst geen geld van Radio Nederland Commissie-generaal op Schiphol gearriveerd Handelsconferentie te Londen geëindigd Weinig haring voor het binnenlandsch gebruik Nog geen beslissing over Cheribon Vorrink protesteert tegen uitingen van Helfrich en Kruis „Piet Hein" was in gevecht met batterij in Atjeh Nog geen eensgezindheid over opgave van troepensterkte Belgische Blokzijl gearresteerd Agent „beleedigd" door ex-NSB-ers Schermerliorn waarschijnlijk spoedig weer naar Indonesië Iets aan te geven, prof. Schermerhorn Alles hangt af van de menschen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 27 November 1946 Nr. 505 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Oorlog" in de Tweede Kamer (Van onzen parlementairen redacteur) DE komende parlementaire debatten over het Indonesische vraagstuk werpen hun schaduwen vooruit. De heer Roosjen (A.R.) preludeerde daarop gistermiddag bij de algemeene be schouwingen over de begrooting van oorlog, toen hij zich be klaagde, dat het doel der troepenuitzendingen naar Indonesië niet duidelijk genoeg was gesteld. Hij verlangde dat dit zou worden omschreven als „het behouden van Indië als deel van het Konink rijk der Nederlanden". De heer Vorrink (P.v.d.A.) liet een geheel ander geluid hooren. Hij betoogde, dat officieren loyaal die nen te zijn ten opzichte van de re geering en protesteerde tegen de uitlatingen van adm. Helfrich gen. Kruis over de overeenkomst van Cheribon. Hij sommeerde de re- geerine hier haar gezag te handha ven. Dezelfde afgevaardigde hield een principieel betoog over de verhouding van leger en volk, waarbij hij stelde dat het leSer 1" de volksgemeenschap moet wortelen, den geest van het volk dient te verstaan en van dat volk een dienend orgaan moet zijn, Democratiseering van den sj geest in het leger is daarvoor noodig. Uit de ervaringen van 1940, uit de lessen van de illegaliteit en van de geal lieerde oorlogvoering blijkt, dat het den moed en de offervaardigheid van den soldaat allerminst schaadt, als hij wordt behandeld als burger in uniform. In verband met de hooge kos. ten, zoowel als uit militair-tech nische overwegingen, achtte hij een uitgebreid militieleger ondoel matig. Kleine, permanent goed uit geruste eenheden bieden meer mo gelijkheden tegen onverhoedsche aanvallen op ons land. In Septem ber 1947 zullen wij 175.000 man onder de wapenen hebben, hetgeen een ondragelijken last op ons volk legt. Vorrink drong aan oP beperking van de uitzending naar Indonesië, wanneer daar wijziging ten goede in treedt. De groetplicht dient beperkt te worden tot officieren van het eigen onderdeel. De heeren Ruys de Beerenbrouck (K.V.P-) en Roosjen (A R.) keurden de opneming van vrouwen in het le- ger af. De laatste spreker wilde de Bijzondere Vrijwillige Landstorm te rug. de eerste spreker bleek zeer ont stemd over het gehannis met den t°" pografischen dienst, welks gebouw ingenomen is door het ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschap pen. De heer Steinmetz (K.V.P.) wil- de het staatsbedrijf der artillerie inrichtingen hersteld zien. alsmede de rechten van het voormalige perso neel. Dr. Bruins-Slot (A.R.) dook onder in Nederlandsche grootheid van het verleden en zei dat men aan deze grootheid „in den tijd der Schermer- horns nauwelijks durft denken!" De heer Tilanus (C.H) voerde tegen het protest van den heer Vorrink aan. dat adm Helfrich en gen. Kruis als all<> Nederlandsche staatsburgers het recht hebben hun meening te zeggen. De heer Schooneberg (C.P.N.) die geen goed woord voor de begrooting over had. verraste de Kamer met een motie, waarin vrijstelling van mill- De marine-voorlichtingsdienst deelt mede: De Piet Hein is in bggin November door Indone sisch geschut op de kust van Atjeh beschoten. Daar het niet mogelijk was de juiste poéitie van de batterijen te bepalen, werden verkenningsvluchten uit gevoerd door eenige Firefly vliegtuigen van de marine, die tijdens de operatie voortdurend beschoten werden door Indone sisch afweergeschut. Toen de plaats van de batte rijen bepaald was, werd op 12 November een gecombineerde operatie ter zee en in de 'lucht ingezet, die uitliep op een hevig gevecht tusschen de zee- en luchtstrijdkrachten eenerzijds en kust- en luchtafweergeschut aan den anderen kant. Tenslotte werden de Indonesi sche batterijen door racket- en mitrailleurvuur van de hevig be schoten Fireflies en door gra- naatvuur van de Piet Hein ver nield. De Indonesische verliezen zijn niet bekend; aan Nederlandsche zijde werden geen verliezen en geen schade geleden. Strijd bij Semarang Ook uit Semarang worden nog ongeregeldheden gemeld. Antara deelt mede dot tot dusver geen pogingen zijn aangewend om de vijandelijkheden in dezen, sector tc staken. Telkens wanneer Nederland sche militairen de Indonesische verdedigingslinies naderen, wor den zij beschoten. Nederlandsche vliegtuigen ver richten verkenningsvluchten. Ne derlandsche infanterie werd op 23 November bij het oprukken in westelijke richting vóórafgegaan door zwaar boordvuur van vlieg tuigen en mortiervuur. tairen dienst geëischt wordt voor on derwijzers. In de avondzitting kwam de be grooting van financiën aan de orde, waarbij de heer de Wilde (A.R.) aan drong op bevordering van de deblok- keeiing. Hij verzocht inschakeling van de gemeenten b» de oorlogs schaderegeling en vreesde, dat de li quidatie van het Beheersinstituut op de lange baan geschoven wordt. An dere sprekers zeiden over deze in stelling. dat men daar levensposities schijnt te kweeken en veel te kost baar werkt. De heer Hofstra (P.v.d.A.) ontwik kelde bezwaren tegen de toepassing van loonbelasting in geval een werk nemer meer dan één werkgever heeft, of lossen arbeid verricht. De belas ting op ziekengeld geeft aanleiding tot onbillijkheden, terwijl het bij 't verrichten van overwerk mogelijk is. dat men nog toe moet betalen, omdat men door het overwerk jn een hooge- re klasse der loonbelasting is ge raakt. Dat zulk een groot aanfal organi saties (18) op het terrein van de oor logsschaderegeling werkzaam is, wek te algemeene bevreemding. Men drong aan op het verschaffen van recht aan de slachtoffers, die met de thans geldende regeling allerminst geholpen zijn. De heer Teulings (K.V.P.) en an dere sprekers maakten zich ongerust over den achterstand in de belasting inning en raadden den minister aan. in verband met het conflict met de effectenbeurs, geen persconferenties meer te houden, die toch maar mis verstand wekken. Bas Paauwe, de aanvoerder van het Nederlandsche elftal, heeft al dire t goede vriendschap gesloten niet, 'J'ommy Lairfon. De beide cracks bc. proeven eikaars krachten eerst e?ns op het groene, laken. Byrnes en Bevin hebben gisteren tweemaal een onderhoud ge had. Naar men meent te weten waren de kwesties van het recht van veto en Duitschland het onderwerp der besprekingen. De P.R.A. te Amsterdam arres teerde Maandag J. L. A. Peremans, bijgenaamd „de De Belgische Blok zijl", als verdacht van politieke ac tiviteit in Nederland tijdens de be zetting. Peremans, die te Jette in België geboren is, werd tot Nederlander genaturaliseerd. Hij behoorde in den eersten we reldoorlog tot de Belgische „activis ten" en werd bij verstek door een Belgische rechtbank in 1919 ter dood veroordeeld. Hij was toen nl. reeds naar Nederland uitgeweken. Tot 1943 verbleef hij in ons land, waar hij contact met de Duitsche bezettingstroepen opnam. Op hun verzoek keerde hy terug naar zijn eerste vaderland, waar hy zich kot verbinden aan een Belgisch blad (dit zou „Het Laatste Nieuws" zyn ge weest). Vlak voor de bevrijding van België in 1944 nam hy opnieuw de beenen naar ons land en werd kort daarop voor de tweede maal in Bel gië bij verstek ter dood veroordeeld, terwijl hem tevens vijf millioen francs boete werd opgelegd. Nadat ook ons land was bevryd dook hii in Amsterdam onder on wist zich tot gisteren toe aan den greep der politie te onttrekken. Hoogstwaarschijnlijk zal de Bel gische regeering zyn uitlevering vragen. Ook Eereraad voor Architectuur nam ontslag Nadat de Eereraad voor de Letterkunde zijn ontslag heeft genomen heeft thans ook de Eereraad voor de Architectuur gemeend zijn werkzaamheden te moeten staken, omdat zoowel voorzitter, leden als plaatsver vangende leden het niet eens zijn met de handelingen van den Cen- tralen Eereraad. De algemepne indruk van waar nemers is. dat de ministers van buiteniandsche zaken door middel van geheime besprekingen een laatste poging aanwenden om de tot nu toe onoplosbare problemen te regelen. Men ziet in Molotof's acceptatie van de clausule inzake „mensrhelijke rechten1' vervat in artikel 9 van fiet statuut van Triest, een aanwijzing, dat nog meer wederzijdsche concessies kunnen worden verwacht. In de politieke commissie is het debat over het Sowjet-Russische voorstel der opgave van geallieer de troepentelling voortgezet- Dr. Jose Aren (Argentinië) nam als eerste spreker het woord. Toen de vergadering begon, werd bekend gemaakt, dat de Amerikaansche delegatie be sloten had, het Britsche voor stel om inlichtingen over de troepeiitelling te laten contro leeren, niet te ondersteunen. Wel steunt de Amerikaansche delegatie het Britsche voor stel. waarbij de troepentelling zoowel voor de troepen in het binnen- als buitenland zou gelden. Geen bezwaar Molotof verklaarde, dat inlich tingen over troepen in marine- en luchtbases van het grootste be lang waren. Hij deelde mede. dat de Sowjet-Russische delegatie geen bezwaar maakte tegen het Britsche compromis-voorstel, waar bij alle leden der UNO tegen 1 Januari een rapport zouden in dienen inzake troepen en bases in het buitenland en troepen en mi litaire formaties in het binnen land. Hij diende een aanvullend voorstel in dat den Veiligheids raad inlichtingen zouden moeten worden verstrekt over de sterkte van troepen en bewapening in het binnenland, wanneer de Raad het voorstel tot algemeene ver mindering van bewapening zou bestudeeren. Ook had de Sowjet- Russische delegatie het Ameri kaansche voorstel tot het ver strekken van gegevens betreffen de geallieerde troepen in voorma lige vijandelijke landen aanvaard. De Amerikaansche senator Tom Connally zeide, dat de USA niet stonden op verificatie van troe pentellingen. maar wel op verifi catie van opgaven over alle leger onderdeelen in het kader van de kwestie van algemeen verminde ring der bewapening. Wapens hoofdzaak Philip Noel Baker (Groot-Brit- tannië) zeide: „Wij zijn het eens met Molotof, dat een opgave van aantal troepen zonder een opgave der bewapening van zeer betrek kelijke waarde is en dat de be wapening en niet de soldaten de hoofdzaak is. Zijn wij bereid om dergelijke inlichtingen te geven? Natuurlijk niet. evenmin als Mo lotof. Wij zullen ze geven in het kader van een gemeenschappelijk ontwapeningsplan. Wii zullen het doen, als wij weten dat dit alles werkelijkheid is en geen schijn." Noel Baker bestreed de bewering dat verificatie van opgaven ver traging zou veroorzaken. Hii deed een beroep op Molotof. die meer dan eens op eenstemmigheid bad aangedrongen, om redelijk te ziin- Parodi (Frankrijk) had het ge voel. dat er geen beslissingen zou den worden genomen indien zoo kwestie van algemeene verminde- tingen over troepen buiten de eigen grenzen beschikbaar geste'.d waren, zou dit leiden tot een ze kere mate van ontwapening. Dit was de bedoeling van het Sowjet- Russische voorstel, aldus Parodi. Met ingang van 25 November heeft het bestuur van de Stichting „Radio. Nederland in Overgangstijd ook de betalingen voor losse mede werkers aan de V.A.R.A. gestaakt, zooals dat ook reeds eenige weken geleden met den A.V.R.O. het geval was. De V.A.R.A. zal haar uitzendin gen normaal voortzetten en de daar- voor benoodigde gelden uit eigen fondsen putten, in afwachting van de op handen zijnde reorganisatie van het radiobestel. Een duistere geschiedenis heeft zich Zondag te Strijen (Z.H.) ai- gespeeld. Aan het huis van den wachtmeester der Rijkspolitie P. Niehof vervoegden zich in de och tenduren twee mannen en een vrouw, die den wachtmeester ver zochten naar buiten te komen. Toen deze dit weigerde en zeide, dat hii hen door het raampje van de deur te woord zou staan, klonk plotseling een schot en een kogel trof N. boven het oor. waardoor hij bewusteloos neerviel. Na tot bewustzijn te zijn geko men, deelde hii aan do inmiddels gewaarschuwde collega's mede, dat hii de daders had herkend als een koopman uit Numansdorp. diens echtgenoote en een manii- facturier uit Oud Beyerland. alle drie ex-politieke delinquenten, die eenige maanden geleden uit tiet mterneeringskamp „Oud Beyer land" ziin ontslagen. Zij werden gearresteerd en ver klaarden, dat Niehof hen als lid van de P.R.A. verscheidene malen had verhoord. Zij waren van plan geweest hem een pak slaag te ge ven. Zij ontkenden echter gescho ten te hebben. Er is trouwens ook geen patroonhuls gevonden, of schoon de dokter, die den patiënt behandelde, verklaarde, dat de hoofdwond door een schot moet zijn veroorzaakt. Maandagmiddag heeft de offi cier van justitie het huis van den heer Niehof bezocht. Na afloop ziin de drie arrestanten op vrije voeten gesteld, omdat niet kon worden bewezen, dat zij lichame lijk letsel hadden toegebracht- NADAT Zondag de lieer Max van Poll uit Indonesië was teruggekeerd arriveerden gisteravond om half zeven twee andere leden van de commissie-generaal, prof. Scliermerhorn en de heer F. de Boer. Zij waren vergezeld door dr. C. G. J. Maasen, adviseur en mej. J. A. J. Lenderink, secretaresse van de cominissie-gcnëraal. Ter begroeting waren aanwezi; vertegenwoordigers van de Partij van den Arbeid, de vereeniging „Ne derland-Indonesië'' en de „Perhim poenan Indonesië", verder de heer Max van Poll en mr. P. Sander: secr.gcneraal van de commissie generaal. Namens de Ver. „Nederland- Indonesië" speldde mr. G. J. v. Heuven Goedhart prof. Scher merhorn een embleem op de borst, voorstellende de eenheid tusschen Nederland en Indone sië. Ook aan de andere leden van de commissie-generaal over handigde mr. van Heuven Goed hart dergelijke speldjes. Namens de ver. „Perhimpoenan Indonesia" sprak dr. Loebis de le den van de commissie-generaal toe Een „slagveld' De douaneloods leek in een slag veld herschapen. Drommen journa listen verdrongen zich om de com missarissen. Fotografen en radio verslaggevers betwistten elkaar den voorrang om de aandacht van de leden der commissie tot zich te trek ken. Zoowel prof. Schermerhorn als de heer de Boer zagen er zeer ver moeid uit na de lange reis, die nog door het oponthoud meer inspan ning heeft geëischt. Het is dan ook geen wonder, dat geen der leden neiging vertoonde veel te zeggen. Prof. Schermerhorn vertelde onder het nuttigen van een sandwich iets over de reis zelf, maar liet zich over zyn missie met geen enkel woord uit. Op de vraag of hy weer spoe- die naar Indonesië zou vertrek ken, antwoordde prof. Scher merhorn, dat het wel te ver wachten is. Zyn echtgenoote is in Indonesië gebleven. De heer de Boer meent, dat hy eerst over eenige maanden een po sitief oordeel zal kunnen uitspreken over de prestaties der republikein- sche leiders. Hij wilde uit den aard der zaak slechts weinig hierover zeggen, maar gaf toe, dat zich in de laatste vyf jaren een opmerke lijke verandering heeft voorgedaan. Zelfs de heeren Schermerhorn en De Boer, die gisteravond uit Indonesië arriveerden, moesten bij de douane op Schiphol bewijzen, dat. zij geen smokelwaar bij zich hadden. De hp, er Max van Poll, die Zondag reeds „aan den tand" werd gevoeld, ktjKz belangstellend toe. TE Londen is de voorbereidende internationale handelsconfe rentie geëindigd. In de slotzitting heeft de voorzitter van de Nederlandsche delegatie, dr. A. B. Speekenbrink, een rede ge houden, waarin hij verklaarde dat de economische politiek ten aanzien van Duitschland schadelijk is voor de Nederlandsche belangen. De politiek die onze nauwe eco nomische betrekkingen met Duitsch land verbreekt. De Duitsche econo. mie isoleert en deze baseert op een valuta, die dit land vreemd is, be. lemmert Nederland in hooge mate om een zoo volledig mogelijk aan deel in den internationalen handel te nemen. Deze ongewenschte toe stand beïnvloedt rechtstreeks -ie overgangsperiode, die Nederland heeft door te maken. De situatie ten aanzien van de structuur van het koninkrijk, zoo verklaarde dr. Speekenbrink verder, is nog niet geheel duidelijk, maar t* Batavia zyn belangrijke vorderingen gemaakt. Te zijner tijd zullen wij moeten overwegen, op welke wijze de verschillende deele'n van het ko ninkrijk zullen moeten worden aan past aan de plannen, die op deze conferentie zijn uitgewerkt, Dr. Speekenbrink zeide voorts nog, dat het systeem van prijzenstabilisa- tie, dat in 1930 is ingevoerd, om de belangen van onzen landbouw te be schermen volkomen parallel loopt met het doel van het charter. In zijn slotwoord bracht de voor zitter der conferentie, de Belgische gevolmachtigde minister de heer M. Suetens, buide aan dr. SpeekenbriDk voor diens voortreffelyken arbeid in de coimnissie voor de procedure. DE Haagsche verdeelcommissie voor haring deelt mede, dat vanaf heden (Dinsdag) alle aangevoerde versche haring geëxporteerd zou moeten worden. Dit besluit zou genomen zijn door het Bedrijfschap voor visscherij-producten. Kleinhandel, groothandel, rookerijen en alle niet voor den export werkende vischconservenfabrieken zouden geen versche haring meer ont vangen. Omdat de markt enkele weken geleden overvoerd was ging 50% \an den aanvoer naar de Brit sche bezettingszone in Duitsch land. 25% naar België en de rest word in ons land gedistribueerd. Door den nieuwen maatregel zou 50% naar Duitschland gaan, 30% naar Tsjecho-Slo- wakije, 10% naar België en 10% naar de exporteerende visch - conservenfabrieken. Voor den binnenlandschen bande] zou dus geen haring beschikbaar zijn. Het Bedrijfschap voor Vissche rij-producten deelt echter mee, dat niet het bedrijfschap, doch de Verdeelcommissie voor haring een nieuwe regeling heeft ont worpen. Anderszijds wordt ge mold, dat de Ilmuider Vischhan- cle.laren om deze regeling heb ben verzocht, De reedersverecniging „Scheve- ningen", de Bond van Haring exporteurs. de groothandelaren in versche visch, de Bond van Visch- winkeliers en de kleinhandel in visch hebben tegen de regeling geprotesteerd. Het ministerie van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening deelt ons over de verwarde situ atie in den haringhandel het volgende mede: „De haringvangst is den Jaat- sten tijd iets teruggeloopen. Het Bedrijfschap voor Visscherijpro- dneten heeft nu een nieuwe re geling ontworpen, teneinde aan de contracten te kunnen voldoen Ongeveer tachtig procent van de aangevoerde versche haring wordt nu uit de markt genomen Van de overblijvende twintig procent gaat nog een gedeelte naar België en do rest blijft in ons land." Kompas van Dakota was onklaar geraakt Na zijn operatie in het Ween- sche ziekenhuis heeft de gezag voerder van de in de Alpen ver ongelukte Dakota, Ralph Tate, verklaard, dat het ongeluk te wijten was aan den buitenge woon sterken wind en een on klaar raken van het radio-kom pas. dat de positie van het vlieg tuig ten Westen van Gcnève op gaf, terwijl het bijna pal ten Oosten was. De met geluk volbrachte lan ding schreef Tate toe aan zijn lange vliegervaring in het Hima- laja-gebied. Het vliegtuig bleek bijna geheel onbeschadigd. In dien de accu's voor den radio zender d© landing niet hadden overleefd, zou het vliegtuig waar schijnlijk nooit zijn gevonden. Jonkman dementeert Daily Telegraph" Het Nederlandsche parlement zal, naar men verwacht, de Ne- derlandsch-Indonesische ont- werp-overeenkomst, welke de vorming van een Nederlandsch- Indonesische Unie voorstelt, ver werpen", zoo schrijft de diplo matieke correspondent van de „Daily Telegraph". „Ik verneem", aldus vervolgt de correspondent, „dat het Ne derlandsche kabinet het ontwerp Zaterdag j.l. besproken heeft en dit bijna eenstemmig heeft af gekeurd. De ministers, die de grootste partijen in Nederland, cic Katholieke Volkspartij en de Partij van den Arbeid, vertegen woordigen, achtten de voorstel len onaanvaardbaar." Naar aanleiding van het Daily Telegraph artikel heeft de mi nister van Overzeesche Gebieds aeclen mr. Jonkman, aan het A.N.P. het volgende verklaard: „Op Zaterdag j.l. heeft het ka binet, in verband met de komst van de commissie-generaal, de ontwerp-overeenkomst, zooals de ze te Linggadjati is opgesteld, besproken. Omdat de commissie- generaal is teruggekeerd om ver dere inlichtingen te verstrekken, is het voor de hand liggend, dat het kabinet tot dusverre nog geen enkele beslissing heeft ge nomen." Radio-reorganisatie langs minnelijken weg? De ministerraad heeft gister middag de kwestie van de wijzi ging yan het tijdelijk radiobestel behandeld. De ministers besloten do bij dit vraagstuk onmiddellijk be trokken instanties gedurende twee weken de gelegenheid te ge ven in onderling overleg een re geling aan do regeering voor te leggen. Wanneer na afloop van dezen termijn zou blijken, dat dit over leg geen resultaat heeft opgele verd. dan zal de regeering zelf een voorloopige regeling vast stellen met als uitgangspunt een door den minister van O. K. 'en .W. voorbereid ontwerp. Sjahrir Het in Batavia verschijnende Ne derlandsche blad „Nieuwsgier" pu bliceert een interview met Sjahrir, waarin de Indonesische premier o a. verklaart Na de kabinetszitting te Ling gadjati hebben de republikeinsche autoriteiten zich volkomen bereid verklaard de uitvoering van de ont werp-overeenkomst aan te pakken, doch men meende, dat aan Neder landsche zyde een zeker gevoel van onbehagen overheerschte. Wij hebben ons bij de ontwerp overeenkomst neergelegd, aldus Sjahrir, ofschoon wij er bezwaren tegen hadden. Alles hangt af van de menschen, die haar in de prac- tyk moeten omzetten. Sjahrir merkte op, dat veel ellen de voorkomen had kunnen worden, indien de Nederlanders van meet af aan de plannen zoo geconcretiseerd hadden, als op 10 Februari geschied de. In een hoofdartikel schrijft de „Nieuwsgier": „Temidden van het politiek ru moer gaat de aandacht voor de hoofdzaken gemakkelijk verloren. De zuigkracht van de leuzen is groot, om het even, of zij luiden: „Honderd procent Merdeka" of: „de Rykseenheid vermoord". In beide gevallen vertegenwoordigen deze uitroepen een complex van reacties en sentimenten. Het is alleen jam mer. dat zy tegelijkertijd staan voor politieke programma's, die niets met deze reactie en sentimenten te ma ken behoorden te hebben cn, wat er ger is: zij binden de aandacht een zijdig aan bepaalde aspecten van het vraagstuk Nederland-Indonesië. Vrüheid in practijk De vryheid, die Indonesië heeft veroverd en die men thans gaat consolideeren, vindt haar reëele be- teekénis in het antwoord op de raag, of de republiek in staat zal zijn deze vrijheid te gebruiken voor de veiligheid van persoon en goed en gelijk recht voor allen, die zich binnen zijn territoir zullen vestigen, te handhaven. Eerst door het ge bruik, dat men er van maakt, wordt de vrijheid iets anders dan een theo retisch begrip. Wij staan vierkant achter de ontwerpovereenkomst. Merdeka bravo: maar dan in de eer ste plaats gezien als vryheid om zelf orde te scheppen in eigen huis." Musserts .mishandeling' opnieuw berecht De Hooge* Raad heeft het be roep van P. Melchers. die we gens „mishandeling" van Mus- sert tot tien dagen gevangenis straf was veroordeeld, en die te gen dit vonnis in cassatie was gegaan, gegrond verklaard Het Gerechtshof to Den Haag is aan gewezen do zaak opnieuw te be handelen. U.S.A. beschuldigen toemeensche regeéring De regeering der Vereenigde Staten heeft geweigerd den uit- j slag van de Roemeensche ver kiezingen te erkennen en be schuldigt de Roemeensche regee ring in dat verband van terreur daden en manipulaties met kie zerslijsten. De waarnemend minister van Bui- tenlandsche Zaken der U.S.A. Daan Acheson, heeft verklaard, dat zyn ministerie omvangrijke rapporten heeft ontvangen wat betreft den gang van zaken by de Roemeensche verkiezingen. Hieruit blijkt overdui delijk, aldus Acheson, dat in feite het stemrecht aan groote deelen van de bevolking is ontzegd door inti midatie van de zijde der regeering en door manipulaties met de kie zerslijsten. Bijgevolg kan de Amerikaansche regeering die verkiezingen niet be schouwen als in overeenstemming met de verzekering der Roemeen sche regeering aan de U.S.A., Groot- Brittannië en de Sowjet-Unie om de overeenkomst van Moskou na te leven. Acheson weigerde voorspellingen te doen over een mogelijke volgende actie der Amerikaansche regeering en legde er den nadruk op. dat niet-, erkenning van de Roemeensche re geering niet in zijn verklaring was vervat. Onbestendig weer Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.lte De Bilt. Matige, later vooral aan de kust weer tijdelijk krachtige Zuid- Westelijke wind Toenemende bewolking met ,j plaatselijk eenige regen. Zelfde 1 temperatuur. I _riiiiiiiiiiiiuiiiuiiiirntiiiiiuiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1