DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Regeering helpt de ouden van dagen Minister Fiévez gaf Kruis een standje Amerika zoekt contact met onze industrie Triëst-statuut vordert weer Troepen-rapporten aanvaard in politieke commissie Niet minder troepen naar Indonesië Vorrink uit felle critiek op de Marvo Zachte zeep en suikergoed Bijdragen van kinderen worden niet van de uitkeering afgetrokken Oudere onderwijzers vrijgesteld van militairen dienst Hof niet bevoegd? Minnenijd leidt tot moord Huishoudzeep nog dit jaar? Visch gaat naar de mestvaalt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 28 November 1946 Nr. 506 6e Jaarg.' Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HET wetsontwerp: noodregeling ouderdomsvoorziening, dat de minister van Sociale Zaken W. Drees reeds aangekondigd had, is thans verschenen. Deze noodregeling vormt de overbrug ging naar een definitieve regeling der ouderdomspensioenen, die in het kader van een algemeene herziening der sociale verzekering wordt voofbereid. Uitgangspunt van deze nood voorziening is, dat zij niet beperkt dient te blijven tot ouden van dagen, die in loondienst zijn ge weest doch dat allen, ongeacht de plaats, die zij in het maatschap pelijke leven hebben ingenomen, daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen, als hun finan- cieele omstandigheden het noodig maken. De regeering acht het stelsel van uniforme uitkeeringen aan allen, die den 65-jarigen leeftijd hebben bereikt, in deze noodregeling niet passen. Ongetwijfeld zal de toe passing van deze regeling meer moeilijkheden met zich brengen dan een uniforme uitkeering. Drie klassen Het wetsontwerp gaat uit van een verdeeling der gemeenten in drie klassen. Voor elk dier klas sen worden inkomensgrenzen vastgesteld, waarboven men niet meer voor een uitkeering in aan merking komt. Ook verschilt, bij gelijke inkomens, in elk dier klas sen de hoogte der uitkeeringen. Voorts is zoowel bij de bepaling der inkomensgrenzen als bij de bepaling van de hoogte der uit keeringen onderscheid gemaakt tusschen gehuwden en ongchuw- den. Deze maximum-uitkeeringen worden echter alleen - verstrekt aan hen, die geen hooger eigen inkomen hebben dan 50 per jaar. Van hoogere eigen inkom sten wordt ongeveer de helft op de maximum-uitkeering in min dering gebracht. Doordat de helft van het eigen inkomen geheel wordt vrijgelaten, blijft men be lang houden bij een eigen inko men. Het ligt niet in de bedoe- lnig. dat met inkomsten van inwonende gezinsleden be halve met die van de echtge- noote en en alimentatie-bij dragen van kinderen rekening wordt gehouden. Deze uitkeering houdt het mid den tusschen ondersteuning en een formeel recht op een pen sioen. Uit de uitkeeringsschalen blijkt, 'dat bij de hoogere inkomens de uitkeering met grootere sprongen afneemt. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat het eigen inko men en de ouderdomsuitkeenng tezamen niet mogen uitkomen boven de inkomensgrenzen, waar boven men niet meer voor uitkee ring ir aanmerking komt. Raden van Arbeid De regeering heeft gemeend bij de uitvoering der regeling i.i de eerste plaats de Raden van Ar beid te moeten betrekken. Bij de zen berust in eerste instantie de beslissing over de vraag, of iemand voor een uitkeering in aanmerking komt. Bij het nemen van hun beslis singen worden de Raden van Ar beid voorgelicht door plaatselijke commissies van onderzoek. Naar ruwe schatting zal het aantal ouden van dagen, dat voor een uitkeering in aanmer king komt. maximaal 500.000 bedragen. De kosten dor rege ling zuilen vermoedelijk niet minder dan 150 millioen gul den per jaar tot 200 millioen gulden per jaar bedragen. Te genover dezen last staat een vermindering van de uitkee ringen aan ouden van dagen door do organen van open bare armenzorg, welke ver mindering rond 20 millioen per jaar zal bedragen. De noodvoorziening zal gelden voor degenen, die bij het in wer king treden 05 jaar of onder zijn of binnen drie jaren daarna 05 jaar worden. Voor een ouderdomsuitkeenng komen niet in 'aanmerking: a. Degene, die niet binnen het riik ziin woonplaats beeft en de gene die niet gedurende een tijd vak van tenminste zes aan den Wilkes kreeg bezoek... Dat het spel van Wilkes in den xvedstrijd Enge- landNederland de Engelschen geïmponeerd heeft, bleek wel uit het onver- i wachte bezoek in de kleedka- i sj$g merdat onze rechtsbinnen i J. kreeg van een heer, die belang- i stellend infor- j meerde naar Wilkestegen- j l woordigen werkkring alsmede naar zijn juisten naam en adres j Deze informatie beschouwde Wil- K kes als een voorteeken, dat er uit jj Engelsche voetbalkringen w$l jj eens aanbiedingen verwacht kon- den worden! Voor het verslag van den wedstrijd verwijzen wij WILKES Hoe hoog zijn de uitkeeringen? De regeering heeft de gemeenten ingedeeld in drie klassen. Als maximum-inkomen, waarbo ven men niet meer voor een uit keering in aanmerking komt, is voor gehuwde mannen in groote gemeenten gesteld een jaarinko men van 1375, in middelgemeen ten 1225 en in kleine gemeenten 1075. Voor ongehuwden bedra gen deze maxima respectievelijk S75, f 775 en 675. De maximum-uitkeering voor gehuwde mannen bedraagt per maand in groote gemeenten 78, in middelgemeenten f 70 en in kleine gemeenten 61. Voor on gehuwden zijn die maxima respec tievelijk f 44, f 39 en f 35. dag van indiening der aanvraag onmiddellijk voorafgaande iaren onafgebroken binnen het Riik, Indonesië. Suriname of Curacao ziin woonplaats heeft gehad* Hii/zii. die tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk bui ten het Riik Idonesië. Suriname of Curacao heeft vertoefd, wordt geacht gedurende dien tiid binnen een d-ier gebiedsdeelen ziin woon plaats te hebben gehad: b. Degene die door het uitoefe nen van ziin nering, ambacht of ander bedrijf, of beroep als zelf standige dan wel anderszins door het verrichten van arbeid in zijn levensonderhoud voorziet: c. Degene, wiens iaarlijksch in komen ineer bedraagt dan de ma xima. die in het wetsontwerp aangegeven staan. d. Degepc. die. hoewel tot ar beid in staat, heeft nagelaten vóór het bereiken van den 65-ia- rigen leeftijd regelmatig in de behoeften van zich en zijn gezin te voorzien. Opleiding van Engelsche stewardessenDe Engelsche stewardessen op de transatlantische luchtlijnen moeien een cursus van 10 weken volgen. Deze cursus omvat 50 verschillende onderwerpen, van den meesf uiteen loopenden aard. Toekomstige stewardessen krijgen onderricht in de kook kunst van den heer Lawrence, die een practijk van 20 jaar achter den rug heeft in de beste Londensche hotels. P DE pogingen van de „Overseas Corporation" te New York om Amerikaansche fabrikanten te interesseeren voor het stichten van nieuwe industrieën in Nederland, hebben tot dusver niet tot tastbare resultaten geleid," aldus verklaarde de heer J. Wilmer Sundelson, vice-president van de „Corporation" in een interview, dat hij aan een redacteur van het A.N.P. heeft toege staan. „Niettemin", zoo vervolgde de he' Sundelson, „worden de onderhande. lingen voortgezet terwijl tevens de grondslag gelegd wordt voor bespre kingen met belanghebbenden in In. donesië". liet doel van de „Overseas Corpo ration" is, om in elk land een groep van ingezetenen te vinden, die nieu we industrieele ondernemingen wil oprichten, waarin Amerikaansche De ministers van Buitcnland- schc Zaken der vier groote mo gendheden ziin Woensdagavond te New York met luin adviseurs in plenaire zitting bijeengekomen. Overeenstemming werd bereikt over alle kwesties betreffende het statuut van Triest, uitgezonderd over enkele voorstellen inzake de vriie haven en economische voor waarden. Men werd het eens over maat regelen voor het terugtrekken van troepen, voor verkiezingen in den staat Triest en voor de be noeming van den voorloopigen regeeringsraad. Hot aantal manschappen in Triest zal worden beperkt tot 5.000 Amerikanen. 5.000 Engel schen en 5.000 Joegoslavcn. Alle troepen zullen ter beschikking staan van den gouverneur. Zij worden t.z.t. gelijktijdig terugge trokken. De gouverneur zal het recht hebben, den voorloopigen regee ringsraad te benoemen uit plaat selijke inwoners na overleg met de regeeringen van Italië en Joe goslavië. Binnen vier maanden, nadat de gouverneur ziin ambt heeft aan vaard. zullen verkiezingen wor den gehouden. Onafhankelijk van de bepalin gen van het verdrag besloten de ministers alles in het werk te stellen om»gedaan te krijgen, dat de Veiligheidsraad ziin goedkeu ring zal hechten aan de benoe ming van den gouverneur, voor dat het verdrag geratificeerd is. Molotof heeft tijdens de verga dering voorgesteld om van het sluiten van de vredesverdragen met de satellieten een Donau- conferentie te houden van verte genwoordigers der Donau-landen. Engeland. Amerika en Frankrijk. BIJ de stemming over de Sowjetrussische voorstellen over de troepentelling in de politieke commissie heeft de Britsche delegatie haar zienswijze althans voor een deel weten door te drijven. Philip Noel Baker had gedaan gekregen dat de Britsche compromis-amendementen vóór de Russische voorstellen in stem ming werden gebracht. Zij werden gedeeltelijk met een aanzien lijke meerderheid, gedeeltelijk met algemeene stemmen aan genomen. De politieke commissie aanvaard-- de met 3317 stemmen de Britsche resolutie dat troepentelling en ont wapening twee facetten zijn van de zelfde kwestie: de beperking en re. geling der bewapening. Met 36—12 stemmen werd het tweede deel der resolutie aangenomen waarin den Veiligheidsraad wordt voorgesteld, do door Rusland geopperde indie ning van rapporten over de sterkte der troepen bij alle leden van de UNO aan te bevelen. Met 25 stemmen voor en 19 tegen besloot de commissie bet Amerikaan, scbe amendement op het Britsche voorstel, dat den datum voor bet in dienen van rapporten op 15 Decem ber bepaalt, aan te nemen. Door het A'merikaatiaétre "amendement aan nemen heeft do commissie tevens de verwijzing naar de verificatie der rapporten uit bet Britsche voorstel geschrapt. Nijpend vettekort in de wereld Volgens den Internationalen Noodvoedselraad (international Emergency Food Council) te Washington is de wereldvoor raad aan vetten, oliën en olie houdende producten belangrijk minder dan de behoeften. De bij tic. I.E.F.C. ingediende import- aanvragen voor 1946 bedragen 4.6 millioen ton olie, de ter dek king van deze behoeften be schikbare voorraden worden ge schat op ongeveer 2.5 millioen ton. Deze voorraden zijn dus niet toereikend. Omdat do vooruitzichten voor 1947 slechts weinig héter zijn men rekent op een hoogere op brengst van 10 tot 15 pr. zal het nijpende tekort kaan vetten en oliën voorloopig niet kunnen worden opgeheven, hetgeen ook •voor ons land, dat zijn eigen vetbehoefte bij lange na niet uit eigen voorziening kan dekken, ernstige consequenties met zich brengt, groepen een minderheid van 't aan deelenkapitaal krijgen. 7oodanige maatschappiien werken reeds in Au. stralië. Groot Brittannië. België, De nemarken cn Zweden. Bij verschei, deno van deze proje :cn zijn de Amerikaansche belangen in hoofd zaak beperkt tot het verschaffen van liccnsiercchten cn technische hulp. De heer Sundelson verklaar, de, dat hij be; n rek in "en gevoerd heeft niet toonaangevende Ne- derlandscho fabrikanten, cul. tuurmaatschanpijen en banken, om tc Z9ek» naar groepen, die bereid zijn te werken aan ver scheidene goedomschreven plan. nen. Maar er zijn bezwaren ge rezen n regeeringszijde. Wat Nederland betreft zijn de ob. jecten in hoofdzaak beperkt tot duurzame verbruiksgoederen zooals wasehmachines, koelkasten, che mische producten, automobielen en aanv rwante artikelen. In ieder geval had de lieer Sundelson den stelligen indruk, dat vele Ne. derlandsche maatscchapnjjcn gaarne willen onderhandelen, maar dat «le regeeringsinmengin" in dit opzicht een moeilijk vraagstuk is. Op de raag of de Corporation contact, had gezocht met het oings opgerichte Instituut voor Neder- la ndsch. Amerikaan sch Industrieele Samenwerking, antwoordde de heer Sundelson, dat dit contact, naar inj hoopte, binnenkort zal worden ge legd, en wellicht inmiddels reeds in New.York tot -and zou zijn geko men. In antwoord op een vraag van den heer Vorrink heeft, de minister van Oorlog, de heer Fiëtez, hedenmiddag In de Tweede Kamer medegedeeld, dat het schema der troepenzendin gen naar Indonesië zich zal moeten aanpassen aan de ontwikkeling der omstandigheden. Tot zijn leedwezen had de minister geconstateerd, dat ondanks het bestand de toestand nog vrijwel hezelfde is als voordien. Van een vermindering kan in deze om standigheden voorloopig geen spra. ke zijn, hoewel hij het overleg met de commissie.generaal moet afwach ten. (Van onzen parlementairen redacteur) MINISTER FIÊVEZ heeft gisteren in de Tweede Kamer ver teld, dat hij van het bezoek van gen. Kruis aan de Koningin op de hoogte was geweest, doch hij voegde daaraan toe, dat hij het betreurt, dat de chef van den generalen staf zich tegenover een vertegenwoordiger van het A.N.P. op de bekende wijze heeft uitgelaten, en dat hij den generaal van dit oordeel heeft doen blijken. In gewoon Nederlandsch uitgedrukt: generaal Kruis heeft van den minister een standje gekregen. oproeping van ondei Wat betreft de kelijken dienst van onderwijzers deelde de minister mede, dat een re. geling in voorbereiding is, waardoor minderen en korporaals boven 27 jaar en onderofficieren boven jaar worden vrijgesteld. Er zal wor den nagegaan of deze regeling ook kan worden toegepast voor hen, die voor vrijstelling in aanmerking ko. men, doch zich reeds in werkelijkon dienst bevinden. Bij aflossing van troepen zal aan onderwijzers voor rang worden verleeifd. Officieren kunnen niet worden vrijgesteld. De motie Schooneberg. die vrijstelling vroeg voor allo on derwijzers, werd verworpen met alleen de communistische stem. men voor (59 tegen 9). Voor de stemming had de heer Slecn na. mens de PvdA verklaard, dat hij Engeland bereid USA- eischen in te willigen Te Washington wordt van gezag hebbende zijde vernomen, dat het Britsche kabinet het in beginsel er over eens is geworden om 50 procent bij te dragen in de kosten van de economisch te vereenigen Britsche en Amerikaansche zone van Duitschland, riet sluiten van de officieele over eenkomst zou volgens deze bron nog worden uitgesteld, omdat de Engel sche regeering wegen tracht te vinden om een uit deze verplichting voort komenden ongewenschten zwaren aanval op de Engelsche dollarvoor- raden te vermijden. Fransche C.P. eischt premierschap op Het centrale comité van de Fran sche Communistische Partij heeft het premierschap voor zijn leider, Mau rice Thorez, onmiddellijk opgeëischt en een plan, dat door andere partijen wordt aangehangen en waarbij het huidige kabinet onder Georges Bi dault tot Januari zal mogen fungee ren, verworpen. Het comité heeft tevens alle actie leden der socialistische partij aange boden om zich bij de communisten aan te sluiten met behoud van dezelf de rechten en posilie, die zij in de socialistische partij genoten. Zij zul len leidende functies in de commu nistische partij kunnen opeischen, als of zij leden zijn geweest gerekend van den tijd af. dat zij tot de S.F.I.O. toetraden. Ook zouden zij hun zetels in het parlement mogen behouden. Amsterdam verwacht een paar belangrijke filmpremières, a.s. Vrijdag, Bij Tuschinsky draait dan nl. de nieu we Fransche verzetsfilm Jericho", geïnspireerd op het bombardement door de R.A.F. in Febr. 1943 op de gevangenis te Amiëns. Regie is van Henri Calof. Lewis Milestone heeft de film geregistreerd, die naar de novelle van John Steinbeck ,,Of mice and men" in Amerika is vervaardigd. Zij draait in het Alhamabra-Theater. (Yan onzen parlementairen redacteur) Bij de behandeling van de beproo- tinp van Marino heeft de neer Vor rink (PvdA) gistermiddag in de Tweede Kamer verslap gedaan van een filmvoorstelling, welke "ister. morgen voor pftioodipden peorpan». seerd was door den Voorlichtings dienst van 't ministerie van Marine Daar vertoonde men een film van de ontvangst va den Japanschen Pre mier door Sockarno. Bovendien was door een propagandistisch arrang*. ment van journaalopnamen pesuppe reerd. dat in de republiek niets an ders bestond dan terreur, chaos en misdaad, welke als hij tooverslag verdwenen door de komst van Ne- derlandsche militairen. Vorrink stelde vast dat deze filmvoorstelling dwars toircn het politiek beleid van de repeerinp, en dus ook van den minister van Marine, inpaat en hij wenschte te weten, of de be. windsman deze, op dit oopen. blik psychologisch onverant woorde voorstellinp heeft ge. sanctionncerd. De afgevaardigde van de PvdA vestigde ook de aandacht op wat de creformeerde vlootpredikant Wij. menga geschreven heeft in de Frie. sche Kerkbode. Deze dominee verge, leek Chineezen waarover hij zich minachtend uitliet, met Joodsche handelsreizigers en bekende haat te gevoelen voor de menschen, die in Indonesië naar den vrede met de re- pubilek streven. Ook een artikel in het blad van de marinebrigade te Soerabaja doorkruist volkomen het streven der regeering. De heer Tilanus (CH) nam de uit latingen van den dominee voor zijn verantwoording. Na de terechtwij. zins* van minister Fiévez aan gen Kruis, verdedigde hij 't gedrag van dezen opperofficier en van Adm. Ilelfrich. Do heer De Wilde (AR) vond de door den heer Vorrink pecritiseerde filmvoorstelling prachtip. Hij ver klaarde, dat bij zich bij het zien van de ontvangst van Tojo had ze. schaamd, omdat de regeering blijk, baar niet wil inzien, hoe onwaardig het is om met een figuur als Soekar no te onderhandelen. Drs. Korthals (PvdV) verweet den heer Vorrink, dat deze blijkbaar een Voorlichtingsdienst slechts kan ap. pricieeren, indien hij propaganda voor de regeering maakt. „Laat zware gevallen gezag in Indonesië herstellen" In „Qc nieuwe eeuw'' is een ar tikel verschenen waarin het voorstel wordt gedaan de ..zware gevallen naar Indonesië te sturen om liet Ne. derlandsche gezag te herstellen. In een vergadering van de vereeniging „NederlancMndonesië", die Woens. dag in ..De Vrije Gemeente" in Am sterdam is gehouden, heeft de voor zitter mr. G. J. van Heuven Goed. hart uit d t artikel enkele passages voorgelezen, terwijl A. J. Koejemang z<ch verontwaardigd er over uitliet. door do verklaringen van den minister genu'gesteld was cn aan 'n motie peen behoefte hal. De minister verklaarde, dat niet eerder dan medio 1947 deelgenonmen kan worden aan de bezetting vaD Duitschland. Het is ondoenlijk om van militairen, die niet in Krijgsge vangenschap zijn gegaan vast te stellen, dat zij inderdaad zijn onder, gedoken. Daarom kunnen zij slecn's in bijzondere gevallen, wat uitbeta. ling vergoedingen betroft, met krijgsgevangenen gelijk gesteld wor den. Omdat wetsontwerpen regelende de pensioenen van militairen cn hun betrekkingen in aantocht zijn, £>nn do minister op deze materie thans niet in. Onze legerorganisatie kan nop niet worden bepaald, omdat, in verhand met de samenwerking in een UNO. leper, gewacht moet worden op de samenstelling van de andere legers. Een kleine permanente weermacht is even kostbaar als een groot militie, leper, zei de minister Zoo spoedig mogelijk zal een rijksstaf worden in gesteld; aan een defensieraad heeft de minister peen behoefte. Het vrou. welfjk hulpcorps kan in do Iegeror. panisatie niet gemist worden. Met de opvatting, dat oiua- ten burgers in uniform zijn, kon de minister accoord paan, mits na hun diensttiid kan worden gezegd dat zij soldaten in bur. ger zijn. De beprootinp van Oorlog werd zonder hoofdelijke stemming aange. nomen mot aanteekening dat do communisten er tegen waren. lewis staat terecht Het proces tegen John Lewis voor den federalen rechter te Washington, Alan Golds Borough is begonnen. De advocaat van de A.F.L. (American Federation of Labour), beriep zich op de wet van Norris cn Laguardia, waarbij aan ieder federaal hof in de U.S.A. verboden wordt een oor dcel uit tc spreken, waardoor de beVoegdheid van een vakverbond in een arbeidsconflict wordt be perkt. „Volgens deze wet," aldus de verdediger, „wordt aan een vakverbond bet recht verleend, den arbeiders te „overreden" bot werk door middel van vredelie vende middelen te staken. Lewis beeft de wet dus niet overtreden." De verdediger eischte tenslotte, dat bet hof zich onbevoegd zou verklaren en dc zaak-Lewis naar een jury-rechtbank zou verwijzen. Een opmerking van den rechter, dat niemand last zou worden aan gedaan. boe de zaak ook moge af- loopen, werd door twee advocaten van Lewis en een advocaat van de regcering tegenover correspondcn ten uitgelegd als een aanwijzing, dat de rechter niet voornemens is, Lewis gevangenisstraf tc geven. John Sonnet, procureur-gene raal, verklaarde tijdens de zitting nog, dat hij voornemens is. min stens tien getuigen voor te roepen om aan het bof medcdeelingen tc doen over de ingrijpende gevol gen, .die een voortzetting van de mijnwerkersstaking met zich mee zou brengen. Naar verluidt zou den verschillende kabinetsleden tot deze getuigen behooren, zooals Everil Harriman, minister van Handel, Clinton Anderson, minis ter van Landbouw, en mogelijk Dean Acheson, waarnemend mi nister van Buitcnlandsche Zaken. Voedselschaarschte? Het ministerie van Buitenland- sche Zaken beeft er voor gewaar schuwd, dat in de groote steden der U.S.A. voedselschaarschte zou optreden, indien de staking der mijnwerkers blijft voortduren. Vierhonderdduizend arbeiders in de vetkolenmijnen zijn thans in staking. Tengevolge van deze sta king zijn 80.000 ^pdere arbeiders bij de staalbedrijven, de spoorwe gen en de waterwegen werkeloos. Dit getal zal naar schatting in de volgende week tusschen 200.000 en 500.000 liggen. De door de re geering voorspel Jc steenkool- schaaïschte voor *abrieken kan groote moeilijkheden bij den uit voer te weeg brengen. Tachtig duizend valsche textielpunten Te Amsterdam zijn in een café i.OOO valsche textielpunten gevon- den. Eenige handelaren, die in het café aanwezig waren, werden aange houden. Een verder onderzoek leidde naar Tilburg, waar de economische politie de zaak in handen nam. Hier werden drie personen aangehouden, verdacht van het vervalschen en in omloop brengen van de punten. (Eigen berichtgeving) Dinsdagavond heeft een Pool- sche soldaat in Britschen dienst op den hoek van do Willem Pas toorsstraat en do Mesdagstraat to Amsterdam schoten gelost on een man cn een vrouw. De vrouw kreeg een schot door het hoofd, dc man een kogel in den. schou der en twee in een hand. Do vrouw overleed later in het Julia- na-zickenhuis. doch de verwon dingen van den man zijn niet levensgevaarlijk. Omstreeks elf uur gisteravond werden do bewoners van deze rustige straten opgeschrikt door bet geluid van schoten. Eenige buurtbewoners renden de straat op. waar de roerlooze lichamen van een man en een vrouw lagen, terwijl een soldaat met een revol ver in ziin hand wezenloos voor zich uit stond te staren. Hij liet zich zonder tegenstand de revol ver ontnemen en ging rustig met dc politie mee. Het was de 25-jarige Poolscho soldaat Gochlawski. die naast ziin moedertaal slechts een paar woorden Engelsch spreekt- Dit bemoeilijkte j,iet verhoor sterk, maar de politie kon toch reeds meededen, dat net hier gaat om een crime-passionnelle. De 30-jarigo vrouw was ge trouwd. doch haar echtgenoot vertoeft als politiek deliquent in een bcwaringskamp. Vroeger had zij betrekkingen onderhouden met den Pool. De man. die haar begeleidde, is een 2S-jarigo bloe men venter. waarmee zij nu sa menwoonde. Aanvulling bonnenlijst voor. de eerste helft van de 13de periode (2-4 Nov. t.m. 8 Dec-): Bonkaarten KA. KB. KC 612 (strook 3): 49—4 alg.: 100 gram suikerwerk 49—5 alg.: 250 gram zachte zeep Bonkaarten KD. KE 612 (strook 3): 507 alg.: 100 gram suikerwerk 503d reserve: 250 gram zachte zeep 503c reserve: 500 gram zachte zeep Tabakskaarten T 60: 2 rantsoenen tabaksartike len. Zij. die in het bezit ziin van kaarten voor petroleum voor kockdocloindcn of verlichting kunnen gedurende do,maand De cember op de bonnen A 05. A 06. A 07 en A 08 van de kaart UA 611 vier liter, op de bonnen B 03 en B 04 van de kaart UB 611: vier liter, oj) den bon C 02 van de kaart UC 611: vier liter en op de bonnen D 04 en D 05 van de kaart UD 611: vijf liter petroleum koo- pen. Het rijksbureau voor chemisch© producten deelt mede, dat in De cember waarschijnlijk een bon voor waschpoeder wordt aange- wwezen, en rond de jaarwisseling één voor huishoudzeep. Weer werkschoenen beschikbaar De distributiediensten zullen op plaatselijk nader te bepalen dagen ge durende het tijdvak van 25 November t.m. 14 December gelegenheid geven voor het indienen van aanvragen voor werkschoenen. Hiervoor komen In aanmerking personen van 16 jaar en ouder, die sedert 30 November 1945 geen bon voor gewone of Engelsche werkschoenen hebben ontvangen cn die een beroep uit oefenen, dat recht geeft op het aanvragen van werk schoenen. Het Tweede Kamerlid Vondeling heeft den minister van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening de volgende vragen gesteld: 1. Is het den minister bekend, dat alleen reeds in Friesland wekelijks tienduizenden kg. zoetwatervisch naar de mestvaalt worden gebracht, omdat deze visch practisch onverkoopbaar blijkt te zijn? 2. Is de minister niet van meening, dat een dergelijke vernietiging van kostelijk voedsel bij de huidige schaarschte in ons land en in de we reld ontoelaatbaar moet worden ge acht, en is dc minister bereid en in staat maatregelen te treffen, waardoor de afzet tegen redelijke prijzen wordt verzekerd? Vrij veel wind Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M.I. te' De Bilt. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. Plaatselijk eenige re- gen. voornamelijk in het Westen van hef land. Aan de kust tijdelijk nog harde, overigens krachtige tot H matige Zuidelijke tot Zuid-Weste- fijke wind. Weinig verandering in temperatuur. i i' vzjr.vt-r?a,v.iiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1